Blå målklasser i skogsbruksplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå målklasser i skogsbruksplan"

Transkript

1 Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå jan 2014

2 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan Naturvårds-vattenombud cirkeedare Pågår

3

4 Bå måkasser

5

6 Kantzon bids

7 Kantzonens betydese Energikäa tiskott från omgivningen öv och död ved Livsmijö oika mijöer ferskiktad död ved Kimatanäggning temperatur jus mikrokimat Reningsverk fitrerar partikar minskar erosionrisken

8 Bå måkasser VG - vattenmijö med genere vattenhänsyn VF- vattenmijö med förstärkt vattenhänsyn VS- vattenmijö särskida vattenvårdsåtgärder VO- vattenmijö som ämnas orörd

9 Virkesskogen De gröna måkasserna i den gröna skogsbrukspanen Strövskogen PG KPF L\W~~ PG-Produktion med genere hänsyn Ex granskog med åga naturvärden Den skötta naturvårdsskogen Den oskötta naturvårdsskogen...-ns NO~

10 Bå måkasser i Södra - Syfte och må Använda ett redskap för att identifiera och hantera höga naturvärden Skapa intresse och öka kunskapen om vatten hos medemmarskogsägare persona och entreprenörer Införa Bå måkasser som standard i Södras gröna skogsbrukspaner

11 Hur Bå måkassning: Först naturvärdesbedömning NPK+ N = Naturvärdet P= Påverkan K= Känsighet + = Pusvärde Därefter en kassning

12 Skogens vatten - Naturvärdesbedömning och Bå måkassning fimsekvens

13 Naturvärdesbedömning Vatten Bedömning av Naturvärden Påverkan Känsighet och Pusvärde i vattendrag (NPK+) Datum : Fastighet: Vattendragets namn: Avrinningsområde (SMHI) nr: Inventerad sträcka (m): nventerare: Avdeningbestånd: Medebredd (uppskattad i< 1 m <3m <6m >6 m): Koordinater övre: y Koordinater nedre: x X NATURVÄRDEN - vattendraget Stor variation i vattendraget. Död ved i vatten. Ström eer forssträcka. Kviområde. Naturigt sjöinopp eer sjöutopp. y Huvudsakigen singrande eer meandrande opp s1or variation i djup och b<edd samt förekomst av sandigrus och stervbock. Mer ån 7 bitar per100m minst 1 m ånga och 10 cm 0. Bock >0.5 m 0. stråekan ängre ån 1 O ggr medetbredden. 90 gr fa 1 m fahöjd utgör ofta naturigt vandringshinder. NATURVÄRDEN PÅVERKAN KÄNSLIGHET PLUS-värden Summa poäng Bå måkass PÄVERKAN - vattendraget Ej rensat ocheer rätat. Ingen igensamning. Ingen regering. Inga vandringshinder. Kart vatten. - vattenkvaie ~::~ndraget uppdeat 1 minst3 fåror >10m ånga med vanen hea Ingen omfattande försurning. Ingen omfattande övergödning. s utbedömning: Poäng koppat ti Bå måkasser (riktvärden) S:a poäng NPK+ värden Måkass 0-10 Låga VG - VF Måttigahöga VG - VF- VS- (VO) Höga VF-VS-VO 20+ Mycket höga VS-VO Bå måkasser: VG = genere vattenhänsyn VF = förstärkt vattenhänsyn VS = särskida åtgärder VO = orörd vattenmijö Ej rensat: vattendrag med Insag av bock sten och grus. Ej ratat: vattendrag naturigt singrande ej rätade. ej sänkta. NOfma mängs finpartikuärt materia samat på grus och sandbottnar. Ingen föt'ekomst av en eer fera dammen oftast med regeringsanordning. Inget vattenuttag: Inga sangar pumpar etc. i och ängs med vattendraget. Inga dammar vågtrunvnor eer andra artfteiea hinder for fisk och bottenfauna. NOfmat grumat och eer färgat vanen. Ska normat vara kant innan inventeringen. Inga stora mångder vegetation 1.ex. grönsick ocheer badvass vattendraget. Värdeart er. - kantzon Kantzon finns på <75% av sträckan. Naturig trädsagsbandning. Ädre träd i kantzon. ÖVersvämningszon eer permanent utströmningsområde eer käa. KÄNSLIGHET (för vattnet) Erosionsbenägna jordar. Summa NATURVÄRDE Stor utning ti vattendraget. Böt-fuktig kantzon. Ytigt grundvatten i närområdet. Inga punktkäor. Aterkommande översva.nvnad strandzon; aviåses på bar mark ::c~=~~" stenar och träd. En stor1 eer fera tydiga ob;ekt ångs Inga vägar. Mer ån 5 m fautning på 30 m ned mot vanendraget Risk for korskador kan uppstå tings med och i vanendraget - kantzon Funktione kantzon. Inga mynnande diken. Inga markskador. PLUS-värden Summa PÅVERK Kutur ocheer fornämning. Naturskyddat område rekreationsområde. Restaureringsåtgärder. Oversiad mari. ocheer yttgt grundvatten i angränsande bestånd. Intressanta arter. Summa PLUS-värden Ingen dränering från jordbruk inga ror från avopp eer dagvanen som mynnar vattendraget. Ek~ogiskt funktione kantzon. Inga omanande skador på kantzonen. Högst 25% av sträckan får vara påveri.ad. Inga d1ken som mynnar direkt i vattendraget utan Oversining eer samgrop. Inga gama eer nya markskador ( körskador markberedning) eer ångs med vattendraget som kan ha påveri.at bäcken. Ingen aman eer enskid våg korsande Inom 1Om från vattendraget. Rester av eer intakta kvarnar stenfundament fottningsanordningar stenbroar m.m. Naturreservat ekopark etc. PopuiArt rekreationsortyåde.ex. stigar rastpatser skytar eer anordningar för sportfiske eer väbesökt fiskevatten. Kakning öppnade vandringsvagar etc. Arter som t.ex. bäver vissa fiskarter fågearter eer växter.

14 Bå måkassning av bäcken som rinner genom Johanssons fastighet

15 ' 9 ' \ ' ' \ ' ' \ \ \ ' 8 Redovisning i panen 1 Fastighetsnivå 2 Linjeobjekt 3 Avdeningsnivå

16

17 Introduktion och tester

18

19

20 skogsstyresens måbider för hänsyn - Södra börjar nu impementera måbider Våren 2014 Hösten 2014 Panering förberedeser uppägg Utbidningar för entreprenörer fätpersona och förtroendevada

21 Funktionea kantzoner fimsekvens

22 Dick Stagmo skogsägare Hestra i Småand

23