Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST"

Transkript

1 Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST

2 Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den säkerhetshotande verksamhet som kan komma att riktas mot Försvarsmakten, främst i form av: Underrätteseverksamhet Kriminaitet Sabotage Subversion Terrorism Säkerhetsskyddstjänst Verka förebyggande och skydda (baans mean IT-säkerhets-, signaskydds- och titrädesskyddsåtgärder) hemiga uppgifter från att röjas, obehörigen förändras eer förstöras samt skydda materie, anäggningar och persona mot sabotage, stöd och terrorism. Deområden: Informationssäkerhet Titrädesbegränsning Säkerhetsprövning Säkerhetsskyddad upphanding med säkerhetsskyddsavta (SUA) Internationea säkerhetsfrågor IT-säkerhet och signaskyddstjänst Föja riskutveckingen och karägga säkerhetshotande verksamhet mot Försvarsmaktens informations- och kommunikationssystem. Detektera, avbryta och återstäa angrepp eer försök ti angrepp på Försvarsmaktens informations- och kommunikationssystem. Detta syftar ti att förhindra obehörig insyn i och påverkan av totaförsvarets teekommunikationer, i detta ingår även användning av kryptografiska funktioner i informationssystem.

3 ÅRSRAPPORT SÄKERHETSTJÄNST 2006 Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST

4 Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Omsagsbid Foto: Digita Vsion Fotografer Sidan 7: Andreas Karsson/FBB Sidan 9: Björn Pamertz/FBB Sidan 10: Andreas Karsson/FBB Sidan 13: Andreas Karsson/FBB Sidan 15: Andreas Karsson/FBB Sidan 17: Andreas Karsson/FBB Sidan 18: Andreas Karsson/FBB Sidan 20: Berga Sidan 31: Johan Eckervad/FBB Sidan 32: Andreas Karsson/FBB Sidan 33: Rickard Bergius/MUST SÄKK Sidan 41: Peter Liander/FBB Sidan 47: Therese Homberg/FBB Sidan 48: MUST SÄKK Sidan 49: MUST SÄKK Denna årsredovisning pubiceras även på Försvarsmaktens hemsida på internet sökord årsäk06. Omsaget är tryckt på Gaerie 170 g och inagan på Gaerie 115 g. Försvarsmakten Grafisk form: FMLOG AdmE ToD Grafiska atején. Tryckeri: Davidsons Tryckeri AB, Växjö 2007.

5 Å R S R A P P O RT S Ä K E R H E T S T J Ä N S T Innehå... 6 Säkerhetstjänst amänt... 6 När man förorat kontroen... 6 Att återfå kontroen... 6 Kontro i IT-värden... 6 Organisation och edning av den miitära säkerhetstjänsten... 7 Omfattning... 7 Regeverksförändringar Information och utbidning... 9 SÄKERHETSHOTANDE VERKSAMHET Inedning Skyddsvård verksamhet Inriktning för år Övergripande säkerhetshotbid Främmande underrättesetjänst Terrorism Kriminaitet Subversion Sabotage IT-säkerhetsreaterade incidenter FM CERT Skadig kod SPAM FMCERT rekommendationer inför kommande år Tekniska utredningar Signakontro S Ä K E R H E T S S K Y D D Amänt Ledning Centra edning Säkerhetsskyddsprocessen Territorie edning Ledningen av säkerhetsskyddstjänsten för Utandsstyrkan Rättsiga förändringar Föreskrifter och interna bestämmeser Informationssäkerhet Tiämpning av Försvarsmaktens Informationssäkerhetskasser Exempe på incident under Riksrevisionens granskning av Försvarsmaktens styrning av informationssäkerhetsarbetet Skydd för andskapsinformation must årsrapport säk 2006

6 Internationea säkerhetsskyddsöverenskommeser IT-säkerhet Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Informationsteknik (H SÄK IT) Titrädesbegränsning Vapen och ammunition Förust av vapen Hemvärnets vapenförvaring Kontroer avseende vapen- och ammunitionshantering Larm Övriga arm Låsbyten på dörrar vid vissa ammunitionsförråd Legitimationshandingar Skyddade transporter, främst avseende hemig materie och s k skyddsvärd materie Nyttjande av försvarsmaktsanstäda civia skyddsvakter Nyttjande av civia vakt- och bevakningsboag som transportskyddsstyrka och för bevakning vid arbete i ammunitionsförråd m m Bevakningsutredning Säkerhetsprövning Genomförd säkerhetsprövning under Inriktning av säkerhetsprövning under SÄKERHETS- OCH SIGNALSKYDDSKONTROLLER 2006 Amänt FMGL Kontroäge Utandsverksamheten Försvarsmaktens kontroäge Kontro av FMV säkerhets och signaskydd samt kontro av FM HKV MUST Kontro av territoriet Administrativa signaskyddskontroer av civia myndigheter Deprocess Kontro SIGNALSKYDDSTJÄNST Inedning Sammanfattning signaskydd Roen som Nationa Communications Security Authority (NCSA) Ledning Regeverk Kryptoutvecking IT-säkerhetsutvecking Kryptonyckar, certifikat och aktiva kort Signaskyddsincidenter Administrativa kontroer must årsrapport säk 2006

7 ÅRSRAPPORT SÄKERHETSTJÄNST 2006

8 ÅRSRAPPORT SÄKERHETSTJÄNST 2006 Säkerhetstjänst amänt Säkerhet handar om kontro Säkerhet handar om kontro. I botten finns atid ett skyddsvärde, ett objekt, det kan vara ett område, en byggnad, ett system, en informationsmängd eer en individ eer något annat som behöver skyddas. Runt det skyddsvärda objektet etaberar man sedan kontro. Kontroen kan bestå av fysiskt skydd, ås, väggar, säkerhetsskåp, de kan bestå av persona i form av vakter, det kan bestå i att kontroera att bara personer som är prövade och bedömda som påitiga och ojaa får ta de av information. Ofta består kontroen av en mängd samverkande funktioner och mekanismer, såvä fysiska, tekniska, administrativa som personea. Beroende på skyddsvärdet hos objektet eer mängden tigängiga resurser; eer gama traditioner, sätts nivån på kontroen runt objektet. Integritetsskä påverkar också nivån på kontroen. Kontroen kan av naturiga skä adrig bi fuständig oavsett hur mycket resurser som sätts in. Däremot ökar kontroen med mängden insatta åtgärder. Av integritetsskä är det en vanig tendens i säkerhetsarbetet att prioritera tekniska kontrometoder framför att noggrant undersöka personers påitighet och ojaitet. När man förorat kontroen En viktig dimension av kontroen är strävan att få veta när man förorar kontroen, dvs att få arm eer indikation på att kontroen runt objektet är komprometterad. Detta är naturigtvis i många fa svårt, speciet avseende personers påitighet och ojaitet och också vad gäer sekretess-/ informationsföruster. I de faen uppstår ju oftast inga spår förrän det är för sent. Trots detta måste man göra att at för att säkerstäa att man i de fa det är möjigt får indikationer, det kan vara armsystem, ogganayser, öpande uppföjning av personaen, inventering av information, kontroer av säkerheten osv. Att återfå kontroen Kontentan av ovanstående är att man vid vissa tifäen kommer förora kontroen över sitt skyddsvärda objekt. Säkerhetsmekanismerna och säkerhetsorganisationen måste därmed ha en god förmåga att karägga, återstäa, utreda och agföra, med mera. Förmågan att återfå kontroen måste vara ika god som förmågan ti kontro. Förmågan ti att återfå kontroen kommer i form av resurser för att utreda, återstäa, exvis säkerhetsunderrätteseresurser, CERT, säkerhetsprövningsresurser för att utreda personfa, samt i form av paner och föreberedeser för att återfå kontroen i händese av incidenter. Kontro i IT-värden Ett speciafa av att etabera kontro över ett skyddsvärde är den kontro som krävs för att skydda våra informationssystem och den information som är agrad där. Dock föreigger samma grundäggande förutsättningar avseende kontro enigt ovan även för IT-system. Det är egentigen ingen skinad att skapa säkerhet i ett IT-system jämfört med att skapa säkerhet i ett hus. Man måste etabera kontro och armas om man förorar den. På samma sätt som i ett hus måste man även se ti att de behöriga användarna är påitiga och ojaa. 6 must årsrapport säk 2006

9 Organisation och edning av den miitära säkerhetstjänsten Den miitära säkerhetstjänstens uppgift är att tivarata de säkerhetsintressen som främst berör Försvarsmakten och dess tisynsområde enigt säkerhetsskyddsagstiftningen, (FRA, FMV, FORTV, FOI, Piktverket, FHS och FortV). Säkerhetsintressena omfattar eer kan hänföras ti persona, materie, information, anäggningar och verksamhet. Med begreppet miitär säkerhetstjänst avses såvä verksamheten som dess organisation. Den miitära säkerhetstjänsten består av säkerhetsunderrättesetjänst, säkerhetsskyddstjänst och signaskyddstjänst. Den centraa edningen av säkerhetstjänsten utövas av Säkerhetskontoret vid miitära underrättese- och säkerhetstjänsten, MUST. C MUST är Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetschef och chef för Totaförsvarets signaskyddstjänst. Operativ chef i Högkvarteret eder säkerhetstjänsten i Utandsstyrkan. Operativ chef i Högkvarteret eder också den territoriea säkerhetstjänsten i Försvarsmakten med stöd av säkerhets- och samverkanssektioner i Mamö, Göteborg, Stockhom och Boden. Varje myndighet inom Försvarsmaktens tisynsområde har en egen säkerhetsorganisation. Dessa samverkar på många områden med Försvarsmaktens säkerhetsorganisation. Omfattning Miitär säkerhetstjänst omfattar säkerhetsunderrättesetjänst, säkerhetsskyddstjänst och signaskyddstjänst. must årsrapport säk

10 Säkerhetsunderrättesetjänsten syftar ti att bedöma säkerhetshot som riktas mot Försvarsmakten och dess intressen inom och utom andet. Bedömningen har sedan tjänat som underag för besut om skyddsåtgärder. Den säkerhetshotande verksamheten redovisas under kapitet om säkerhetshotande verksamhet. Säkerhetsskyddstjänsten syftar ti hindra eer försvåra säkerhetshotande verksamhet samt förust av skyddsvärd information. Signaskyddstjänsten syftar ti att förhindra obehörig insyn i och påverkan av totaförsvarets informations- och kommunikationssystem, samt övrig användning av kryptografiska funktioner i informationssystem. Utöver detta tikommer deprocesserna information/ utbidning och kontroer som ska ses som stöd och uppföjning av den miitära säkerhetstjänsten. Den miitära säkerhetstjänsten är organiserad i 7 deprocesser: Ledning Information och utbidning Kontroer Säkerhetsoperationer Säkerhetsanays Säkerhetsskydd Teknikutvecking Värden förändras och gobaiseras och säkerhetstjänsten försöker igga ångt fram vad gäer att utvecka den egna verksamheten. Kompetenser och metoder inom den miitära säkerhetstjänsten är och ska vara på en kvaitativt hög nivå. Våra motståndare är av värdskass och det sätter nivån på kraven på oss. Ökade internationea insatser och internationaisering stäer högre krav på säkerhetsägesuppfattning och förmåga att karägga säkerhetshotande verksamhet. Den ökande användningen av informationsteknik stäer högre krav på utvecking av skyddsmekanismer inom IT-säkerhets- och kryptoområdet. Behovet av att arbeta förebyggande inom säkerhetstjänsten är tydig, då stora resurser måste äggas på att rätta ti misstag som begåtts på grund av att befattningshavare har fått för ite säkerhetsutbidning och har för ågt säkerhetsmedvetande. Överbefähavaren, genom chefen MUST, utövar edning av säkerhetstjänsten band annat genom normgivning. Normerna är uttryckta i författningsform (FFS och FIB) som utveckas i handböcker (H SÄK) vika sedan används vid utbidning och kontro. Genom såvä panagda, överraskande som särskida kontroer erhås kvitto på att faststäda regeverk fått avsedd effekt i organisationen. Den miitära säkerhetstjänsten samverkar på aa nivåer med poismyndigheter och SÄPO. I det fa den miitära säkerhetstjänsten misstänker att brott begåtts eer är på väg att begås, görs en poisanmäan. Den miitära säkerhetstjänsten bedriver inte poisiär verksamhet. Regeverksförändringar 2006 I föregående års årsrapport angavs att Försvarsmaktens interna bestämmeser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet skue träda i kraft den 15 mars De förändringar som gjordes var framförat definitionen på produktägare 8 must årsrapport säk 2006

11 och föjdändringar med hänsyn ti att miitärdistrikten ades ner. Utöver denna författning har inga andra föränringar gjorts i de författningar som rör Försvarsmaktens säkerhetstjänst. Information och utbidning Under 2006 har Säkerhetskontoret ämnat stöd ti främst FM UndSäkC och TSS vid genomförandet av säkerhets-, IT-säkerhets- och signaskyddschefskurser. Vidare har utbidningsinsatser genomförts vid Försvarshögskoans oika program. Under 2006 pubicerades ett anta artikar om säkerhetstjänsten av i Insats och Försvar. Den miitära säkerhetstjänsten har en hetäckande serie handböcker som i råd och anvisningar utveckar de författningar och bestämmeser som styr verksamheten. Under året har H SÄK Hot och H SÄK IT kommit ut i nya totat reviderade versioner. Den interaktiva utbidningen i grundäggande säkerhetstjänst går nu att genomföra via Försvarsmaktens intranät, emi. Utbidningen med godkänt sutprov ska göras en gång per år som ett kompement ti den agstadgade säkerhetsutbidningen. must årsrapport säk

12

13 SÄKERHETSHOTANDE VERKSAMHET

14 SÄKERHETSHOTANDE VERKSAMHET Inedning Amänt om verksamheten 2006 Den miitära säkerhetsunderrättesetjänsten syftar ti att identifiera och karägga säkerhetshotande verksamhet som riktas mot Försvarsmakten och dess intressen inom och utom andet. Med säkerhetshot avses, ur den miitära säkerhetstjänsten perspektiv, främmande underrätteseverksamhet, kriminaitet, terrorism, sabotage och subversion viket utveckas vidare nedan. Säkerhetsunderrättesetjänsten ska främst producera underag för besut om säkerhetsskydds- och signaskyddsåtgårder men även för fortsatt säkerhetsunderrätteseinhämtning. För att genomföra denna verksamhet nationet krävs en god kännedom om regionaa och okaa förhåanden. Under 2006 har den Operativa enhetens säkerhets- och samverkanssektioner etaberat sig och under hösten har verksamheten utveckats varvid det nu återigen finns en sammanhängande säkerhetsunderrättesetjänst från taktisk och operativ ti miitärstrategisk nivå. Samtiga OPE J2 SäkSam-sekt har under 2006 i någon form ämnat stöd ti Försvarsmaktens övningsverksamhet, prov- och försök med både svenska och utändska detagare. Vidare har ett stort anta besök inom ramen för FM utbyte med andra änder genomförts där SäkSam-sekt har haft en stor ro vad avser panering och uppföjning och stöd ti Garnisoner och enskida förband. Mer om detta redovisas under rubriken skyddsvärd verksamhet nedan. Provpatsen i Vidse har även detta år haft omfattande prov- och försöksverksamhet. Värt att notera är den kraftigt ökande efterfrågan från andra änder att nyttja Vidse för oika verksamheter. En ökning av internationet samarbete och insatser tisammans med andra nationer stäer andra krav än tidigare på verksamhetsägaren och hans skydighet att identifiera vad som är skyddsvärt i respektive verksamhet. Skyddsvärd verksamhet Under 2006 har brister i inrapportering av skyddsvärd verksamhet utmynnat i en avarig säkerhetsincident. Verksamhetsägare har brustit i identifiering av panerad skyddsvärd verksamhet viket medförde att säkerhetshotande verksamhet bedöms ha genomförts riktat mot minst en av dessa verksamheter där eventue skada eer men fortsatt utreds. Nationet har den skyddsvärda verksamheten fortsatt egat på samma nivå som under Under 2006 har DEMO 06 med fätförsök genomförts i Enköping och Karskrona (vissa enheter fanns på andra patser). Vidare har en större beredskapskontro genomförts med stora dear av Försvarsmakens detagande (DAGNY) samt Försvarsmaktsdagar som genomfördes i Stockhom, Göteborg och Mamö. Den internationea övningsverksamheten har under 2006 fortsatt egat på en hög nivå. Större övningar som genomförts är en markoperativ övning i Norge, Cod Response, en sjöoperativ övning i Östersjön inom NATO; övningen Briiant Mariner. Fygvapnet har genomfört en större uftoperativ övning, Cope Thunder, i Aaska. Särskida utmaningar finns koppade ti denna främst avseende informationssäkerhet kring prestanda, metoder och operativ förmåga kring våra vapensystem 12 must årsrapport säk 2006

15 must årsrapport säk

16 och pattformar. Härvid är det viktigt att verksamhetsägaren tidigt fokuserar på säkerheten i och kring sådan verksamhet. Det finns goda exempe på att detta har fungerat som vid fygövningen Cope Thunder men det finns tyvärr också information om det motsatta. Konsekvensen kan i dessa fa bi att Försvarsmakten avsöjar unika prestanda och utsätter persona och materie för hot från främmande underrätteseverksamhet. Samtiga dessa övningar har medfört ett omfattande säkerhetsarbete. Det bör i detta sammanhang poängteras att säkerhetschefer för dessa övningar ska utses av den som ska genomföra verksamheten. Rofördeningen måste vara kar och det tå att påpekas att det är verksamhetsägaren som bär ansvaret och ska faststäa viken nivå på risken som kan anses vara försvarbar. När det gäer våra insatsområden så har Försvarsmakten under 2006 fortsatt sitt engagemang i Kosovo, ökat truppbidrag och ansvar i Afghanistan, avveckat bidraget i Liberia, genomfört en insats i Kongo under en begränsad tid och påbörjat en insats med ett sjöoperativt förband i Medehavet inom ramen för en FN-operation. Vidare har en främre bas upprättats i Abu-Dhabi med transportfygdivisionen i syfte att höja säkerheten kring trupp- och materietransporter in ti och från Afghanistan samt att en av Marinens ubåtar har varit och fortsatt är baserad i San Diego, USA. De två sistnämnda är en särskid utmaning för säkerhetstjänsten eftersom det är en utskjuten de av en fottij eer ett förband som grupperar utanför Sverige under ång tid och är inte, per definition, en utandsmission. Utöver detta så är Försvarsmaktens persona grupperad på många patser i värden i enskida missioner viket inte ska förgömmas men där har FM ett begränsat säkerhetsskyddsansvar. Vid internationea insatser stäs ökade krav på identifiering av angripare och aktörer. Här är det viktigt att den miitära säkerhetsunderrättesetjänsten, samordnat med den miitära underrättesetjänsten kan inhämta, bearbeta, anaysera och dege underag inför potentiea insatser som efterfrågas på poitisk och miitärstrategisk nivå. I dessa sammanhang bör det påpekas att, en svensk insats kan komma att utgöra ett hot mot de parter som förekommer i insatsområdet, viket stäer krav på vår förmåga avseende kontraverksamhet. En beskrivning av säkerhetshot i våra insatsområden föjer under respektive rubrik nedan. Inriktning för år 2007 Under 2007 kommer stödet ti Försvarsmaktens ansträngningar med att få Nordic Batte Group (NBG) samtränad och operativ att vara i fokus främst under andra havåret För den miitära säkerhetsunderrättesetjänsten innebär detta att vi måste på ett proaktivt sätt stödja C PROD och i förängningen Garnisons och förbandschefer med säkerhetshotbedömningar inför övningsverksamhet och beredskapsstäning. FM LOG verksamhet är i detta avseende särskit viktig. Vidare kommer säkerhetsunderrättesetjänsten fortsatt arbeta med att förbättra rapporteringsrutinerna avseende säkerhetshotande verksamhet. Utan reevanta indata så bir inte ägesbiden tiföritig och därmed bir det svåra att ämna besutsunderag och vidta säker- 14 must årsrapport säk 2006

17 hetsskyddsåtgärder. Stödet ti svensk förmågeutvecking och NBG intensifieras. Härvid är det vitat att säkerhetsunderrättesetjänsten kan identifiera vika aktörer som visar ett intresse och som kan utgöra ett säkerhetshot mot FM skyddsvärda verksamhet och intressen. För 2007 har rapporteringsrutiner för den skyddsvärda verksamheten införts i Försvarsmaktens Beredskapsorder (FM BerO Annex D). Rapportering ska i första hand ske i IS UNDSÄK eer via kryfax. Rapporteringen av panerad skyddsvärd verksamhet ska ske kvartasvis och kassificeras som 64 i IS UNDSÄK. Kvartasmöten genomförs i MUST Säkerhetskontor regi. Med en vä fungerande inrapportering av skyddsvärd verksamhet ökar förutsättningarna för att kunna karägga eventuea säkerhetshot samt säkerstäa att erforderiga säkerhetsskyddsåtgärder vidtas. Övergripande säkerhetshotbid De dimensionerande säkerhetshoten nationet är, som under år 2005, fortsatt främmande underrätteseinhämtning och kriminaitet. Även terrorism måste här medräknas just mot bakgrund av de konsekvenser som ett angrepp sannoikt får samt att Försvarsmaktens insatser internationet kan medföra ett överfört hot mot FM i Sverige. Vid de internationea insatserna varierar säkerhetshoten beroende på de förutsättningar som finns för just det specifika insatsområdet. Hotbiden för korvetten Gäve i Medehavet är inte densamma som för den svenska insatsen i Afghanistan. Utgångsvärdena är ofta kompexa med oika konfiktparter, oika koaitionspart-

18 ners i insatsområdet, värdandets förutsättningar och dess förhåande ti annan stat mm. Generet kan sägas att det är av vikt att identifiera vem eer vika som angriper och agerar mot Försvarsmakten och dess intressen. Härvid ska det karäggas huruvida den/de utgör hot i någon form och grad. En av de viktigaste uppgifterna i att identifiera angriparen är att faststäa i viken utsträckning denne har kapacitet och intention riktad mot vår skyddsvärda och säkerhetskänsiga verksamhet. I vissa fa är det även av vikt att bedöma och faststäa angriparens vamöjighet ti tifäe i tid och rum. Identifiering och faststäande av dimensionerande säkerhetshotande angripare är av betydese för att ämpiga säkerhetsskyddsåtgärder ska kunna väjas och vidtas. För säkerhetsunderrättesetjänsten är det av vita betydese att säkerhetsunderrätteserna förstås och är kommunicerade med mottagare och verksamhetsägare. Främmande underrättesetjänst Hotet från främmande underrätteseverksamhet igger kvar på oförändrad nivå både i Sverige och i de internationea insatser där Försvarsmakten detar. Under året har det inkommit rapporter som bekräftar att det finns ett stort intresse från främmande makt för våra kvaificerade vapensystem (sjö- och uftstridskrafter) och utveckingsprojekt som NBF. Detta har band annat visat sig i samband med Försvarsmaktsdagarna som genomfördes i Stockhom, Göteborg och Mamö. Under dessa dagar, då Försvarsmakten förevisade fera moderna system för amänheten, identifierades vid ett ferta tifäen också representanter från främmande makt då de försökte skaffa fram underrätteser genom att stäa ett stort anta frågor ti oika befattningshavare ur Försvarsmakten. Vidare försökte de vinna titräde ti utrymmen dit amänheten inte ha titräde. När det gäer främmande underrätteseverksamhet riktat mot svenska förband i FM insatsområden så har rapporteringen under året ökat. En förkaring kan vara att Sverige i sitt truppbidrag har enheter som verkar inom underrättesefunktionen och därmed tidrar sig ett intresse från både samarbetspartners och aktörerna i insatsområdet. Det har band annat förekommit kontakttagande och underrätteseinhämtning gentemot minst en svensk officer i Kosovo. I detta fa var det en serbisk okaanstäd vid UNMIK som närmade sig en svensk KFOR officer för att få tigång ti information. Ytterigare underrätteseinhämtning har skett mot den svenska kontingenten i Afghanistan, dock i andra syften. Ett probem tycks vara aningsöshet band svenska sodater och officerare särskit i missioner som är etaberade. Ett reativt nytt probem är informationsförust genom förust eer sarv med agringsmedia (USB-minnen etc.) där sekretessbeagd information kan ha förorats. I minst ett fa har det i Afghanistan tvingat fram säkerhetsskyddsåtgärder som påverkat användbarheten av en he funktion. Säkerhetshoten verkar inte tas riktigt på avar och ytterigare utbidningsinsatser måste genomföras under 2007 både inför och under en mission. 16 must årsrapport säk 2006

19 Terrorism Under det gångna året utsattes inte Försvarsmakten för några terroristreaterade incidenter nationet. Försvarets materieverk utsattes för ett missyckat brandbombsattentat i september. Attentatsförsöket är inte att betrakta som ett terroristbrott utan kan närmare beskrivas som försök ti amänfarig ödeäggese. Aktören var poitiskt motiverad och aktionen syftade ti att manifestera missnöje mot ett biaterat försvarsindustriet samarbetsprojekt. De gjorda bedömningarna avseende säkerhetshotet från terrorism riktat mot Försvarsmaktens verksamhet och intressen visade sig därmed överensstämma med utveckingen under året. Hotbiden är högre i Försvarsmaktens insatsområden än den är nationet. Inga incidenter som avviker från gjorda bedömningar rörande säkerhetshotet från terrorism har dock inträffat under det gångna året. I Afghanistan har under 2006 en markant ökning av antaet terrorattacker riktade mot den internationea närvaron konstaterats. Angreppen gäer både den internationea miitära (ISAF) och civia närvaron samt okaa afghanska myndigheter. Inga hot har riktats mot Sverige som nation eer svenska intressen men då Sverige ingår som en de i den internationea närvaron har den svenska kontingenten en iknande hotbid som övriga i ISAF ingående änder. Detta har föranett att skyddsåtgärder för den svenska kontingenten i ISAF har vidtagits under året. I övriga insatsområden har inga incidenter inträffat under det gångna året. Dock verkar svenska förband i områden där hotbiden mycket snabbt kan förändras. En förändring kan orsakas av egen genomförd verksamhet samt genom överförd hotbid från samarbetsänder som verkar inom samma område. En förändrad hotbid kan eventuet ge överspridningseffekter från ett insatsområde ti Sverige nationet eer annat geografiskt område där svenska intressen finns. Även nationea poitiska och miitärstrategiska stäningstaganden kan förändra detta säkerhetshot mot Försvarsmakten både nationet och internationet. Ett exempe som beyser hur snabbt detta kan ske finns i vårt när- must årsrapport säk

20 område b.a. vid pubiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark som omedebart resuterade i en reaktion mot danskar och danska intressen såvä i Danmark som internationet. Hotutveckingen föjs nogsamt för att besut om nya skyddsåtgärder snabbt ska kunna fattas om hotbiden förändras i de oika områdena där svensk trupp är verksam. Kriminaitet Säkerhetshotet från kriminaitet riktat mot Försvarsmakten, såvä i Sverige som i de internationea insatser där Försvarsmakten detar igger kvar på oförändrad nivå. Främsta hotet mot Försvarsmakten i Sverige utgörs av tigreppsbrott och de säkerhetsrapporter som är av störst intresse att bearbeta är främst tigrepp och försök ti tigrepp av vapen och ammunition. Även tigrepp av avancerad skyddsutrustning såsom kroppsskydd, skyddsmask och den nya kevarhjämen tidrar sig stort intresse från oika aktörer. Under året har antaet säkerhetsrapporter varit i stor sett oförändrat vad avser tigrepp av vapen mm. FM drabbades under 2006 av metastöder i en, reativt 2005, ökad omfattning. Tigreppen har riktats mot avveckingsmaterie men den största ökningen har skett mot koppar som finns på en mängd patser i FM, främst kring skyddsobjekt. I huvudsak rör det sig om extern brottsighet som riktar sig mot fera samhässektorer. Det finns tecken som tyder på att verksamheten är organiserad i någon form men ingen aktör har kunnat pekas ut än. Även drivmedesstöder har under 2006 drabbat FM. Främst i norra Sverige har denna verksamhet skett under fera år. Dock har modus ändrats efter det att skyddsåtgärder vidtagits och nu är det fordon i oika typer av förråd och uppstäningspatser som främst är utsatta. Några av dessa stöder har kunnat karas upp. Det finns tecken som tyder på att det rör sig om både extern och intern kriminaitet. Under 2007 kommer detta särskit att bevakas. Antaet armincidenter har ökat kraftigt under 2006 viket bedöms främst bero på ökad rapporteringsbenägenhet vid några förband. Ett stort anta av dessa incidenter har konstaterats vara orsakade av handhavandefe från persona som har haft att hantera armanägg- 18 must årsrapport säk 2006

21 ningarna. Detta är ett otifredsstäande förhåande som kan eda ti bristande förtroende för vidtagna säkerhetsskyddsåtgärder, en minskad benägenhet att göra insats och ett minskat säkerhetsmedvetande vid insats. En utredning av armincidenterna under året har gjorts av Säkerhetssamverkanssektionen i Göteborg. Det har skett en ökad rapportering som indikerar att Internet kan vara en ny arena för brottsig verksamhet riktad mot Försvarsmakten. Det handar om sekretessbeagd information om anäggningar och som pubiceras på oika s.k. siter och om oika privatpersoners försäjning av Försvarsmaktens egendom genom auktions- och försäjningssiter. Denna verksamhet kommer att ägnas större uppmärksamhet under kommande år. I de internationea insatserna har det förekommit fa av ekonomisk brottsighet, även i år koppat ti upphandingsrutiner. Två FM anstäda misstänks ha förskingrat ett anta mijoner kronor genom att b.a. utnyttja faska fakturor under en ängre period. Personerna har varit ansvariga för att upphanda tjänster inom ramen för byggnationer och anäggningsunderhå på Camp Victoria. Ärendet är överämnat ti poisen för fortsatt utredning och FM har kunnat vidta skyddsåtgärder och upphandingsrutinerna har ändrats. Genom sitt agerande misstänks personerna ifråga inte bara ha begått brott utan dessutom utsatt den svenska kontingenten för ett indirekt eer potentiet säkerhetshot då instaationer m.m. är kända av företag med koppingar ti grovt organiserad brottsighet i Kosovo och på Bakan. Subversion Under året har inga säkerhetsrapporter inkommit som kan bedömas peka på någon aktör som bedriver subversiv verksamhet riktad mot Försvarsmaktens verksamhet eer intressen, vare sig i Sverige eer i samband med internationea insatser. Sabotage Under året har inga säkerhetsrapporter inkommit som kan bedömas peka på någon aktör som bedriver sabotage riktat mot Försvarsmaktens verksamhet eer intressen, vare sig i Sverige eer i samband med internationea insatser. IT-säkerhetsreaterade incidenter FM CERT FM CERT (FM Computer Emergency Response Team) är Försvarsmaktens resurs på Miitärstrategisk nivå (koncernnivå) vad gäer IT-säkerhet. FM CERT har två huvuduppgifter, incidenthantering och ägesbid. Incidenthantering innebär insaming och sammanstäning av IT-säkerhetsreaterade incidenter. Vid mindre avariga incidenter har FM CERT normat endast en rådgivande och stödjande funktion. Statistik sammanstäs och erfarenheter deges. Vid avarigare incidenter kan FM CERT träda fram och koordinera och/eer överta incidenthanteringen. Den andra huvuduppgiften innebär att sammanstäa och dege en ägesbid rörande IT-säkerhetsäget i Försvarsmaktens IT-system. Denna syftar ytterst ti att skapa besutsunderag för operativ chef. Ti grund för ägesbiden igger framför at driftägesöver- must årsrapport säk

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun

Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsskyddsplan för Piteå kommun Plan/Program 2013-11-18, 190 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Den militära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättelsetjänst Följa hotutvecklingen och klarlägga den säkerhetshotande

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Molntjänster och utkontraktering av kritisk verksamhet lagar och regler. Alireza Hafezi

Molntjänster och utkontraktering av kritisk verksamhet lagar och regler. Alireza Hafezi Molntjänster och utkontraktering av kritisk verksamhet lagar och regler Alireza Hafezi Säkerhetsskydd?! 2 Säkerhetsskyddslagen, 6 : Med säkerhetsskydd avses: > skydd mot spioneri, sabotage och andra brott

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Handbok Säkerhetstjänst Grunder

Handbok Säkerhetstjänst Grunder Handbok Säkerhetstjänst Grunder Handbok Säkerhetstjänst Grunder 107 85 STOCKHOLM. Tel 08-788 75 00, Fax 08-788 77 78. Handbok Säkerhetstjänst Grunder M7739-352046 www.forsvarsmakten.se 2013 Handbok för

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2004 Den militära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättelsetjänst Följa hotutvecklingen och klarlägga den säkerhetshotande

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret; FFS 2005:2 Utkom

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 2 1975 KUNGL ORLOGSMANNASALLSKA PET Meddeanden Nr 1/1975. Ordinarie sammanträde i Stockhom den 14 januari 1975 (Utdrag ur protoko) 1. Utsågs edamoten D Sandström ti fö

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R 17913 Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Handbok Säkerhetstjänst Informationssäkerhet

Handbok Säkerhetstjänst Informationssäkerhet Handbok Säkerhetstjänst Informationssäkerhet 2013 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Informationssäkerhet H SÄK Infosäk 2 Datum HKV beteckning 2013-06-26 10 440:59810 Handbok för Försvarsmaktens

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om säkerhetsskydd RIB 2011:9 beslutade den 4 februari 2011 Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande med stöd

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2010:1 Utkom från trycket den 2010-01-21 Omtryck Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2007:2) om säkerhetsskydd och skydd av viss

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049 Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016 Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 013-016 Innehållsförteckning 1 Mål... Syfte... 3 Ansvarsfördelning... 4 Definition... 5 Genomförande och processägare... 3 Dokumentnamn

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2015:2 Utkom från trycket 2015-03-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om säkerhetsskydd och skydd av viss materiel; beslutade den 13 mars 2015. 1 kap. Allmänna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? EBITS, 2013 11 13

Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? EBITS, 2013 11 13 Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? henrik.christiansson@sakerhetspolisen.se Enheten för InformationsSäkerhet och Bevissäkring i IT-miljö (ISBIT) EBITS,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning Mijökunskap för räddningstjänsten Från förebyggande ti återstäning Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Räddningsverket (RoMm). I arbetsgruppen medverkade Ceciia Afredsson, Maria Karsson, Michae

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen

Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen Säkerhetsskyddsplan för Västra Götalandsregionen Reviderad september 2010, beslut i regionstyrelsen 28 september 2010 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Förord Säkerhetsskydd Ansvaret vad gäller

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1970 T RAPP OB och mannen under 1960-ta/et Föredrag av Överbefähavaren, hået vid Kung Örogsmannasäskapets sammanträde 1212 1970 1. nedning Min tid som OB är snart tiända.

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om???

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om??? Metoder för datasäkerhet Vad handlar en sådan kurs om??? Vad avses då media rapporterar om datasäkerhet? Oftast resultat av brister i säkerheten Allt möjligt av helt olika karaktär, som Försvunna viktiga

Läs mer

Datum 2015- Diarienr. /2015

Datum 2015- Diarienr. /2015 Bilaga 5 Sida 1 (7) Datum 2015- Diarienr. /2015 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 1) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten, 202100-0076, Box 429, 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris

Rätt säkerhet 2009-05-25. Kris Rätt säkerhet 2009-05-25 Kris Ingen katastrof med en etablerad incidenthantering Krister Gillén Combitech AB Kjell Wilhelmsson fd CISO, Saab AB 1 Det här skall vi prata om Vad vi upptäckte att vi behövde

Läs mer