MILJÖPLAN FÖR OMBERGS GOLF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖPLAN FÖR OMBERGS GOLF"

Transkript

1 Reviderad februari 2014 MILJÖPLAN FÖR OMBERGS GOLF Styrelsen i Ombergs Glf tg beslut den 9 mars 2011 att tillsätta en miljögrupp för att starta ett miljölednings- ch kvalitetssystem sm skall beröra verksamheten på hela anläggningen. Infrmatin kmmer att gå ut till anställda vid persnalmöte den 8 april Övriga berörda samt gäster på anläggningen kmmer att infrmeras på vår hemsida Miljögruppen består av Magnus Tegneb, Mattias Wulff ch Niklas Jelssn samt extern hjälp sm arbetar med Miljö ch Kvalitetsfrågr. Miljögruppen beslutade att arbeta efter intentinerna i Agenda 21 samt följa naturvårdsverkets 16 punkter (miljömål) sm riksdagen satt upp. Blaget kmmer ckså att arbeta enligt AFS 2001 föreskrifter, då vi anser att arbetsmiljön ch persnalfrågrna är en str ch viktig fråga. Alla på företaget ska känna sig delaktiga ch mtiverade det innebär att vi får en harmnisk arbetsgrupp sm ser möjligheter till förändringar vilket i sin tur gynnar hela anläggningen medlemmar såväl sm gäster. Banchef ch banarbetare ser över kemikalier, avfallsfrågr ch transprter. Blagsledningen ser över energifrågr, lagar ch förrdningar delvis i kntakt med miljökntr ch övriga myndigheter samt natur ch djurliv. I vårt miljöarbete ingår ckså att undersöka den bilgiska mångfalden, vilket innebär en genmgång m vad sm finns i skg ch mark, m fågel/djurlivet i skgen ch i våra dammar. Vi har ett bra samarbete med Länsstyrelsen ch kmmer i samråd med natureservatförvaltaren på naturvårdsenheten frtsätta att sträva efter att göra de förbättringar sm vi anser vara nödvändiga för att öka den bilgiska mångfalden. Ombergs Glf vill värna m den vackra natur sm vi har ch förhppningsvis göra den ännu bättre. I övriga frågr samarbetar vi även med Miljökntret i kmmunen. Ombergs Glf jbbar huvudsakligen med gästspelare sm br över i anläggningen. Vår ambitin är att infrmera m vår natur vilka lika arter av växter ch djur sm finns just här. Vi kmmer i detta arbete att sätta upp infrmatinsskyltar m de lika arter sm finns. Vi kmmer att frtsätta arbetet med att underhålla fågelhlkar m.m. ch se till att hjälpa till att öka den bilgiska mångfalden. Vi trr att naturupplevelsen är trligt viktig för våra gäster. Vi ska förstärka upplevelsen genm infrmatin m både natur ch kulturliv i vårt mråde. Ombergs Glf har gjrt en tidsplan ch målbeskrivning över klubbens miljöledningssystem ch vilka resurser ch myndigheter klubben skall samarbeta med. Ombergs Glf arbetar även aktivt med miljöaspekter, förebyggande underhåll, riskanalyser, internkntrll, handlingsplaner, rganisatinsschema ch funktinsbeskrivningar. I vår pärm Kvalitets ch Miljöledningssystem finns alla dkument sm berör verksamheten. 1

2 Histria Bakgrund Ombergs Glf har ett ansvar för inre ch yttre miljön, hälsa ch säkerhet i enlighet med lagar, föreskrifter ch krav på miljö ch kvalitet. Detta ansvar har varit ch är upprätthållit på en acceptabel nivå genm lika rutiner. Ökat krav på yttre miljön, samt ändrade krav på kvalitetssäkring genm mfattande egenkntrll ger ss en möjlighet att samrdna ch förstärka insatser på detta mråde i samklang med Ombergs Glf kvalitets- ch miljöplitik. Förklaring Vi har påtagit ss att säkra rganisatinens ttala kvalitet, öppenhet, rdhållighet ch 100% integritet i allt vad vi företar ss både inm gemenskapen ch inför mvärlden. Detta gäller själv ckså vår inre miljö, säkerhet för människr ch utrustning samt vårt medansvar för den yttre miljön. En verksamhet sm vill säkra sin efterlevnad av den valda miljön ch kvalitén måste göra det till 100% ch inte bara delvis, för kvalitetssäkring är ett varumått en ttal försäkran för Ombergs Glf ch alla anställda. Med detta sm utgångspunkt vill vi lägga följande grund. Ombergs Glf skall etablera standarder ch kntrllrutiner sm säkrar att vi inte bara följer lagar ch föreskrifter, utan ckså de intentiner dessa bygger på. Vi skall göra allt sm står i vår makt för att förhindra skadr ch reducera förreningen av den yttre miljön samt säkra liv, hälsa ch utrustning. Vi skall kvalitet -/miljösäkra detta så att m en lycka likväl inträffar skall klubben ha den visshet att allt sm var rimligt har gjrts när detta skedde. POLICY för Ombergs Glf Vår miljöplitik är att kncentrera insatsen till de för varje tid viktigaste miljöaspekterna. Kntinuerligt arbeta för att reducera vår ttala resursförbrukning. Minimera användningen av icke förnyelsebara material. Förreningar ch avfall skall begränsas vid källan. Vi ställer krav på våra underleverantörer ch samarbetspartner. Kntinuerligt arbeta på energieffektivaste sätt. Verka för att hälsa ch miljö skall skyddas. Natur ch kulturmråde skall skyddas ch vårdas. Den bilgiska mångfalden skall bevaras ch utökas. Att verka för gd hushållning med mark ch att vatten skall tryggas. Tillfredställa lagar ch föreskrifter för miljön. Ett ttalt miljökncept. Våra miljörutiner kmmer att vara en integrerad del i vårt miljöarbete ch vi kmmer att arbeta efter SGF:s miljönrmer för ett kmmande miljödiplm. Ombergs Glf vill inte nöja sig med detta, utan vår visin är att även kunna uppfylla ISO 14001:s miljöledningssystem. Miljösystemet kmmer att finnas tillgängligt för alla på vår hemsida ch i receptinen. Ett grundläggande element i Ombergs Glf idé är vår fkusering på arbetsmiljön ch då ergnmisk krrekt belysning för kntr, maskinlkaler, etc. ch hälssektrn vilket är basen i vårt verksamhetsunderlag. 2

3 Vår plitik är att kncentrera insatserna till de vid varje tid viktigaste identifierade miljöaspekterna sm värderas årligen vid en miljögenmgång för de verksamheter sm mfattas i vårt kmmande certifikat. Vår plitik är att alltid tillfredsställa relevanta lagar ch föreskrifter för miljön. Vi önskar vara i framkant av utvecklingen på detta mråde. Miljöplanen mfattar följande mråden: 1. Delaktighet 2. Inköpsrutiner 3. Fastigheter 4. Kntrsrutiner 5. Restaurang 6. Glfshp 7. Avfallshantering 8. Kmmunikatin 9. Energianvändning 10. Maskintvätt 11. Markbyggnad 12. Växtnäring/Växtskydd 13. Bevattning 14. Naturmark 15. Dammar/Vatten 16. Miljörevisin 3

4 1. DELAKTIGHET Att ge kunskap ch engagemang hs persnalen samt fungerande rutiner ch arbetssätt kmmer att ge resultat i miljöarbetet. Genm uppsatta mål för miljöarbetet, lägga upp en handlingsplan ch därefter frtlöpande utvärdera arbetet gentemt uppsatta mål kmmer Ombergs Glf att medverka till en successiv miljöförbättring. Alla skall känna till Ombergs Glfs stra vilja att bedriva sin verksamhet så resurssnålt sm möjligt ch i samklang med naturen. Det är viktigt att ta till vara på gästers samt persnalens idéer ch engagemang inm miljömrådet. Skapat en Miljögrupp, upprättat rutiner för verksamheten, infrmerat m miljöplanerna på hemsidan. Det är av strt värde för Ombergs Glf att öka förståelsen för de insatser sm krävs för att driva en glfanläggning ch sköta en glfbana med de krav sm lagar ch förrdningar kräver. Miljöplanen har redvisats vid årsmöte ch revideras med lämpliga tidsintervaller. Infrmatin ges frtlöpande via vår hemsida. Planerad start Infrmatinsmöte med all persnal. feb.2014 april.2014 Magnus 4

5 2. INKÖPSRUTINER Genm att arbeta med miljöaspekter redan vid upphandling av lika varr skapas det förutsättningar för ett bättre miljöarbete. Inköpen fördelar sig i huvudsak enligt följande: BANSKÖTSEL: Förbrukningsmateriel såsm drivmedel, ljr, reservdelar ch gödselmedel m.m. Reparatin ch underhåll av maskinparken. Investering i nya maskiner ch utrustning. KANSLI OCH ADMINISTRATION: Investering i nya maskiner ch utrustning samt förbrukningsvarr. FASTIGHETER: Energiinköp, reparatin ch underhåll. RESTAURANGEN: Matvarr till den dagliga verksamheten. Översyn ch eventuell investering i nya maskiner ch ny utrustning. SHOPEN: Inköp av kläder m.m. Inköp av miljövänliga prdukter t.ex. lågenergilampr Samrdnade inköp Upprättat förtäckning över kemiska ämnen Införskaffa varuinfrmatinsblad över kemiska ämnen ch prdukter Hjärtstartare har köpts in. Planera d start Undvika inköp av sådana kemiska prdukter sm kan ersättas med mindre farliga sm ändå fungerar bra till rimlig kstnad 5

6 3. FASTIGHETER Ombergs Glfs fastigheter redvisas översiktligt i särskild förteckning med byggnadsyta, byggnadsår ch energiåtgång. Fastigheterna är renverade ch väl underhållna. Skapat lkaler ch byggnader sm har gd status sett ur miljösynpunkt, alla relativt nybyggda eller nyrenverade. Samtliga nya byggnader är byggda med energibesparande ventilatinsanläggningar ch bergvärmepumpar. Skapat en vaktmästartjänst Sett över städ ch tvättrutiner Bytt till lågenergilampr Planera d start 6

7 4. KONTORSRUTINER RECEPTION/KANSLI Ansvarar för htell, greenfee, medlemmar ch shp. ADMINISTRATION/EKONOMI Övergripande arbete vad gäller hela anläggningen persnalfrågr löpande bkföring. BANKONTOR/VERKSTAD Daglig verksamhet vad gäller banan ch maskiner. Samrdnat inköp förbrukningsmaterial Intern infrmatin via datr, frmulär där aktuell infrmatin hålls uppdaterad Tmma tnerkassetter lämnas tillbaka Upprättat rutiner för återvinning Planera d start 7

8 5. RESTAURANGEN Kntinuerliga möten med restaurangpersnalen Hjälper restaurangen med att ta hand m farligt avfall, detta lämnas till ss för vidarebefrdran till allmän avfallsmttagning (batterier, lampr). Allt glas srteras ch går till återvinning. Avtal med Sita för återvinning Inköpt egen kartngpress Planera d start 6. GOLFSHOPEN Shpen är integrerad med receptinen ch en shpansvarig är utsedd. Vi tänker på miljön vid inköp av varr m.m Planera d start 8

9 7. AVFALLSHANTERING När avfall srteras ch lämnas till lika typer av återvinning minskar vi vår miljöpåverkan ch bidrar till att både vi själva ch efterkmmande generatiner kan leva i en bättre miljö. Med lite sparsamhet ch eftertanke kan var ch en bidra till att minska avfallsmängden. Ödeshögs kmmun har ett väl uppbyggt system för att möjliggöra för företag ch hushåll att bli av med avfall ch spr. Uppkmsten av avfall skall minimeras. För det avfall sm trts allt återstår, skall återanvändning, materialåtervinning ch i sista hand depnering tillgripas. Ingen kmpstering sker av spr ch matavfall från restaurangen. Gräsavfall från greener ch tees återförs till naturen i ruffarna ch på fairways lämnas gräsavfallet kvar. Ett strt antal papperskrgar finns uppställda runtm på banan. För större mängder spr ch avfall från restaurangen finns cntainrar uppställda. Rutiner finns för att tillvarata ch avlämna speciellt miljöfarliga ämnen ljr, lampr, lysrör ch batterier Igls för srtering ch återvinning av glas finns uppställda. Vi srterar ch återvinner pet-flaskr ch aluminiumburkar. Vi pressar alla kartnger. Infrmerat m vikten av att allt avfall inklusive fimpar ch snusavfall läggs i papperskrgarna såväl inm klubbhusmrådet sm ute på banan. Planera d start 9

10 8. KOMMUNIKATION/TRANSPORTER De flesta glfspelarna kör i egen bil ch därmed står bilåkandet för en mycket str del av anläggningens sammantagna energiförbrukning ch ttala utsläpp av miljöskadliga ämnen. Parkeringsplatserna har utökats ch asfalterats. Ordnat så möjlighet finns att ladda elbilar Planerad start Minska vår ttala energiförbrukning mars.2012 Magnus Ytterligare uppmuntra till samåkning. Uppmuntra cykelåkandet. Samrdna transprter 10

11 9. ENERGIANVÄNDNING Ombergs Glf använder energi för en rad lika ändamål, t ex uppvärmning ch belysning av klubbhus, persnallkaler, garage, restaurang, maskinhall m.m. Elanvändningen på Ombergs Glf uppgår årligen till ca kwh. Ägarna av Ombergs Glf har satsat på vindkraft ch äger 50% av en vindkraftanläggning sm står i anslutning till banan. Anläggningen prducerar ca kwh per år. Ombergs Glf är således självförsörjande på grön el vilket vi är mycket stlta över. Energimängden sm åtgår i frm drivmedel till maskiner etc. är ganska str. Inm alla dessa mråden finns energi att spara. Successivt skapas nya tekniska lösningar sm kan minska energiförbrukningen. Nya renare energikällr såsm jrdvärme, slfångare, vindkraft kan bli aktuella. Investeringar i förnyelsebar energi ger inte bara miljömässiga utan även eknmiska vinster. Till banskötseln används maskiner sm drivs med fssila bränslen (diesel ch bensin). På marknaden håller det på att utvecklas alternativa drivmedel, t ex etanl rapslja ch bigas. Dessa ger minskat kldixidutsläpp ch förreningar. Genm att satsa på maskiner med lång livslängd ch genm kntinuerligt underhåll minskar behvet av nyinköp ch därmed minskar även den ttala energiåtgången. DRIVMEDEL Till dieselmtrerna användes diesel klass 1 Förbrukning ca 25 kubikmeter per år. Till bensinmtrerna användes blyfri bensin. Förbrukning ca 2000 liter per år Mtrerna saknar katalysatrer. Aspen (miljö-bensin) ca 1000 liter per år SMÖRJOLJOR Mineralljr användes. Förbrukning ca 400 liter per år. HYDRAULOLJOR Mineralljr användes Förbrukning ca 200 liter per år Spillljr lämnas till återvinning ch ljefilter lämnas till Sita. FETTER Till banans maskiner användes vegetabiliska fetter (70 %) ch halvsyntetiska fetter (30 %). BEVATTNINGSANLÄGGNING Pumpar 5 st. av typ Grundfrs PU-30 med effekt 11 kilwatt, 20 ampere Pumparna är försedda med frekvensmfrmare för varvtalsreglering för att spara energi. 11

12 Satsat på vindkraft. Nya, mer energisnåla maskiner för banskötsel, har anskaffats. Vi har ett antal eldrivna frdn samt även hybrider med en kmbinatin av bränsle samt eldrift. Bensinmtrerna körs på blyfri bensin. Maskiner sm kräver ljeinblandning körs på miljöbensin Aspen. Planera d start Utöva påtryckning på maskinleverantörerna så att miljövänliga ljr för både mtrer ch hydraulik kan användas Frtsätta bevaka utvecklingen av eldrivna klippare ch transprtfrdn 10. MASKINTVÄTTNING Maskinerna tvättas efter varje användning. En gång i månaden görs en kraftigare tvätt med alkaliskt avfettningsmedel Splning av maskiner sker på en splplatta sm är ansluten till en ljeavskiljare ch töms två gånger per år. Planerad start 12

13 11. MARKBYGGNAD UPPGIFTER OM BANAN Bankaraktär: Utmanande seasidebana vid Vättern. Hela mrådet mfattar ca 80 ha. Banan började byggas i februari 2001 ch öppnades i augusti Banan består av en 18-hålsslinga, en övningsbana med 4 hål, två putting greener, två övningsmråden ch en range. Banan har 54st bunkrar till en yta av 0.5ha. För övrigt hittar man en ganska öppen bana sm är lätt kuperad, med lite skg ch åkerhlmar ch ett antal grävda dammar. FAIRWAY Består av mullhaltig mellanlera. Fairway är sådd med 40% ängsgröe, 40% rödsvingel ch 20% rajgräs. Skötselplanen beskriver alla skötselmment på banan inklusive de gödsel- växtskyddsmedel sm används Yta: 14.1 ha. GREENER Gräset på greenerna är Krypven (Penn A4) ch invandrad vitgröe. Uppbyggda med en såbädd bestående av 80% sand ch 20% mull (30cm) ch med underliggande dräneringslager (10cm). Yta: 1.1 ha. TEES Uppbyggda på samma sätt sm greenerna men med endast 20 cm såbädd. Befintligt gräs är samma sm på fairway. Yta: 1.2 ha. SEMI-RUFF OCH RUFF Består av mellanlera. Gräsarterna är lika srts svingel med inslag av många andra arter. Klippta ytr. Semi-ruff 35mm ch ruff 70mm. Yta: 38 ha. Vissa små ytr klipps på 100mm ch övriga ruffytr i vippa. Yta: 15 ha. DRIVINGRANGE Består av mellanlera, samma gräs sm på fairway. Yta: 3.2 ha. 13

14 12. VÄXTNÄRING / VÄXTSKYDD Ett av prblemen med gödsling är att en del av den tillförda näringen riskerar att lakas ut av regnvatten ch knstbevattning. Genm att tillföra näring i små ch täta givr sm gräset knsumerar direkt minskar ckså risken för näringsläckage. Skötselplanen visar att nedanstående mängder växtnäringsämnen påföres de lika ytrna under en växtsäsng. Eftersm gräsklippet på fairway får vara kvar förs ingen näring brt ch därför behöver endast små mängder tillföras. Växtnäringstillförsel, kg/100m2 N =kväve P =fsfr K =kalium Fairway Greener Tee Ttal mängd ,03 Utöver detta lägger vi micrnäring sm järn ch mangan sm stärker plantan ch dessutm är sjukdmshämmande. Kalkning sker peridvis under säsngen. Jrdprver tas med jämna mellanrum för att upptäcka ch eliminera brister i näringsbehvet. Detta får hanteras sm riktvärden eftersm vädret varje år påverkar tillväxt ch gödsling. För att få bättre kntrll över bevattningen så har vi införskaffat en fuktmätare. Med den ch väderprgnser sm hjälpmedel kan vi ptimera vår bevattning. Genm dagliga kntrller av fukten kan vi få en balanserad vattning, undvika både för lite ch för mycket vatten. Vi har genmfört en vattenrevisin. Stödsådd av greener med de nya generatinens krypven, för att få in yngre, starkare ch friskare plantr. Stödsådd av fairway ch tee. Införskaffat en Hydr-Ject, luftare sm skjuter ner en vattenstråle. Denna maskin utför två mment på en gång, luftning ch vältning. Effektiviserat luftningsmmentet. Planerad start Uppdatera skötsel ch gödningsprgram Jan.2014 Mar.2014 Mattias Öka den rganiska halten i greenerna någt för att minimera läckage av näring ch växtskydd. Enligt jrdprverna ligger det på 1%. Genm att tillföra mulldress med hönsgödsel så ökar vi den rganiska halten. Mar Nv.2014 Mattias 14

15 FÖREBYGGANDE AV GRÄSSKADOR BEKÄMPNING MOT SVAMP Ständigt återkmmande klippning ch intensiv användning av greenerna innebär en ökad risk för sjukdmsangrepp. För att minimera denna risk används växtskyddsmedel t.ex. mt mögelsvampar. Växtskyddsmedel riskerar liksm näringen att lakas ut ch därmed spridas till mgivande mark, ytvatten ch grundvatten. Under viss typ av väderlek uppstår lätt snömögelangrepp. Ombergs Glf ligger utmed Vätterns östra strand ch är en öppen bana, så vinden har fta fritt spelrum ch det bidrar till att hålla turfen trr i ytan, vilket minskar risken för svampangrepp. Vi försöker med alternativa medel t.ex. dressning med sand, gödsling med järn ch mangan samt även andra preparat på marknaden sm ersätter traditinellt växtskydd, allt för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Nya rutiner med slipning, åtläggning ch vinklar. (Alltid sylvasst!) Vassa knivar på klipparna ger färre skadr på gräsbladen ch minskar där med mfattningen av svampangrepp. Thatchkntrll, dress, vertikalskärning, daggning, bevattning mm. Bra thatchkntrll ger trrare ch bättre grningsförhållanden efter skadr eller vid stödsådd. Nya rutiner för lagning av nedslagsmärken. Under säsngen laga ch tillsätt frö. Höst plugga i nytt gräs från gräsbank. Införskaffat en gå-spruta. För att kunna punktbehandla prblemmråden. Alla bekämpningsmedel är förvarade i låst utrymme. Årlig genmgång ch städning i förrådet för växtskyddsmedel Uppdatera pärmen i växtskyddsrummet Planerad start mar.2014 mars.2014 Mattias 15

16 13. BEVATTNING För att hålla en glfbana i trim krävs stra mängder vatten. Nrmalbehvet för en 18- hålsglfbana är enligt Svenska Glfförbundet kubikmeter per år. Så stra uttag av vatten är inte bara krävande ur vattenresurssynpunkt utan även ur energisynpunkt. Vi tar vårt vatten till banan från Vättern. Vi har en mdern bevattningsanläggning med utplacerade vattenspridare för att få ptimal täckning. Bevattning sker mestadels nattetid vilket ger mindre avdunstning. Gjrt bevattningsrevisin Åtgärdsplan för underhåll ch justeringar av bevattningsanläggningen Frtsätta att utveckla ch förbättra vår bevattningsstrategi Planerad start Jan 2014 Maj 2014 Mattias April 2014 Mattias 16

17 14. NATURMARK En glfbanas delar har lika påverkan på den bilgiska mångfalden. I naturpartier vid sidan m spelytrna finns det förutsättningar för att skapa en större bilgisk variatin. Genm att inte hålla lika hårt på att glfbanrna måste se ut sm parker kan naturen gynnas ytterligare. Trra träd ch stubbar är livsviktiga för vissa lavar, svampar ch insekter. I ch mkring dammar ch vattendrag lever en rad växter ch djur. Det gäller att sköta dammarna på rätt sätt för att de skall myllra av liv. En viktig åtgärd är att minska användningen av växtskyddsmedel eftersm detta direkt minskar artrikedmen. FLORA Vegetatinen präglas på vår bana till största delen av artfattiga naturförhållanden med ringa variatin. Marken består av mullhaltig mellanlera. Längs åkerkanterna, dikeskanterna, runt dammar på åkerhlmarna samt ruffmråden finns partier med ängsliknande flra sm gynnas av slåtter. Där finns idag mycket av den naturliga flra sm är vanlig i våra trakter. Slåtter av vissa mråden. Årligen vid hål 14 i samråd med Länsstyrelsen. Planera d start Plantera nya träd Ulf En inventering av flran skall göras för att utröna förekmsten av ev. skyddsvärda växter En inventering ch förteckning upprättas av banans träd 17

18 FAUNA Vad beträffar faunan är det framför allt fågellivet sm ger str variatin ch artrikedm. Det förkmmer i varierande mängd gräsand lika dppingar, strandskata även häger ch den vanliga strspven. I övrigt är det de vanliga fågelarterna råka, kråka, kaja, skata, kltrast, talgxe, blåmes, pilfink, bfink, sånglärka, sädesärla sm förekmmer. Rvfåglar sm regelbundet besöker vår bana är sparvhök ch rmvråk. Fåglarna behöver stöd av lika slag för att det skall bli en så str artvariatin sm möjligt. Många behöver hlkar att bygga b i ch andra behöver täta buskage för att trivas. Satt upp fågelhlkar även flttar i dammarna Anslagstavla med växter ch djur vid hål 14. Sätta upp ett antal fågelhlkar för att stötta hålbyggande arter. Inventering av fågellivet Sätta upp ett antal anslagstavlr med fågel- ch växtbilder med förklarande text. Planera d start 18

19 15. DAMMAR/VATTEN I samband med byggnatinen av banan är dräneringen utförd så att dräneringsvattnet i största möjliga mån kmmer ut i dammarna. På så sett minskar utlakningen till receptrn Vättern. Med nya metder kan dammarna få ett bättre vatten ch ett rikare djurliv. Vi har rensat ch fördjupat dammarna för att få en större vattenmängd, vilket gör att de inte växer igen lika lätt. Ta brt vass ch vegetatin. På spelsidan av dammarna lagt sten. Detta skall vi frtsätta med. Lagt slstenar i några dammar för att stimulera fågellivet ch de vattenlevande djuren Rensat bäcken vid hål 6 i samråd med Länsstyrelsen. (ange vem sm är ansvarig samt när åtgärden skall vara klar) Planera d start 19

20 16. MILJÖREVISION För att ständigt förbättra miljöarbetet skall miljöplanen årligen utvärderas ch följas upp. Förändringar i energianvändning samt bruket av drivmedel ch växtskyddsmedel skall nggrant granskas. Ny teknik kan utnyttjas så att naturen ytterligare skyddas. Revidering har skett (ange vem sm är ansvarig samt när åtgärden skall vara klar) Planera d start Följa upp miljöplanen kntinuerligt Feb.2012 Magnus Årligen utvärdera miljöplanen. Redvisa särskilda miljöaktiviteter i verksamhetsberättelsen Öka miljömedvetenheten hs klubbens medlemmar ch persnal Genmföra utbildning inm miljömrådet. Skicka in en krt revisin till miljöinspiratör eller SGF banknsulent 20

21 MILJÖANSVARIGA VID OMBERGS GOLF 1. Delaktighet Ledningsgruppen* 2. Inköpsrutiner Ledningsgruppen 3. Fastigheter Ägarna, vaktmästare. 4. Kntrsrutiner Ledningsgruppen 5. Restaurang Ägarna, restaurangchef, chefskck 6. Glfshp Ägarna, receptinschef 7. Avfallshantering Ägarna, vaktmästare. 8. Kmmunikatin Ägarna 9. Energianvändning Ägarna 10. Maskintvätt Verkstadschef 11. Markbyggnad Ägarna 12. Växtnäring/Växtskydd Greenkeeper 13. Bevattning Greenkeeper 14. Naturmark Ägarna 15. Dammar/Vatten Ägarna 16. Miljörevisin Ledningsgruppen Ledningsgruppen består av ägarna ch chef för respektive avdelning (bana, receptin ch restaurang). (as namn för vanstående finns i vårt miljöledningssystem) Bilagr. Inventeringar Skötselplan Maskinlista 21

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER

ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER Älvkarleby golfbana ligger i norra Uppland, vid Dalälven strax innan den rinner ut i havet. Platsen kallas Lugnet, ett namn som ärvts från det nedlagda jordbruket.

Läs mer

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 - med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 Foto. Pontus Carlsson Miljöpolicy Kävlinge Golfklubbs anläggning - såväl bana och fastigheter som kringområden - ska ha

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Lokala miljömål 2014. Antagna av Kommunfullmäktige den 29 januari 2014. Vellinge.se

Lokala miljömål 2014. Antagna av Kommunfullmäktige den 29 januari 2014. Vellinge.se Lkala miljömål 2014 Antagna av Kmmunfullmäktige den 29 januari 2014 Vellinge.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 1. Begränsad klimatpåverkan... 6 2. Frisk luft... 8 3. Bara

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Miljöpolicy 2014-2018 Utgåva 2013 AGJ Miljöpolicy för Anten-Gräfsnäs Järnväg. I enlighet med intentionerna i Agenda 21 skall varje organisation och företag se över

Läs mer

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF Skötselplan för Mlkmsjön Mlkmsjöns Fiskevårdsmrådesförening - MFVOF MFVOF har tagit fram denna skötselplan för att skapa ett hållbart fiske i Mlkmsjön ch utveckla de stra rekreatinsmöjligheter sm sjön

Läs mer

Foto omslagsbild: Jan Runnding

Foto omslagsbild: Jan Runnding Miljöplanen är fastställdes av styrelsen -04-08 Reviderad -10-20 Foto omslagsbild: Jan Runnding Sundsvalls Golfklubb Golfvägen 5 862 34 KVISSLEBY www.sundsvallsgolfklubb.se Kontakt: Per-Erik Sjöström 060-51

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning

Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning Sida 1 av 20 Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning Upprättad av Miljökommittén den 2015.05.18 Kjell Lindgren, Anders Ohlin, Kristina Hjerppe, Börje Lundin, Arne Norling, Ulf Andersson i samarbete med Eva

Läs mer

Miljöplan för. Reviderad 18.02.2015

Miljöplan för. Reviderad 18.02.2015 Miljöplanen har tagits fram och reviderats i samarbete med: Miljöplan för Reviderad 18.02.2015 Innehåll: Om Golfklubben Anläggning Skötsel Övrigt Miljövision & Miljöpolicy Nulägesanalys Åtgärdssammanfattning/analys

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

GD kommentar 2005. Försvarsbeslutet fattades av riksdagen i december 2004. Beslutet kom att få stor påverkan på vår verksamhet under 2005.

GD kommentar 2005. Försvarsbeslutet fattades av riksdagen i december 2004. Beslutet kom att få stor påverkan på vår verksamhet under 2005. Verksamheten 2005 GD kmmentar 2005 2005 har till str del präglats av försvarsbeslutet ch ansträngningar att göra verksamheten mer kstnadseffektiv. Året kröntes av en stark ökning av våra kunders uppskattning

Läs mer

Nicklastorps Golfklubb Miljövision.

Nicklastorps Golfklubb Miljövision. Version 1 150315 Nicklastorps Golfklubb har den 9 februari 2015 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor. Planen skall baseras på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Miljöplan. Version 9. dat. 2014.11.06

Miljöplan. Version 9. dat. 2014.11.06 Version 9. 2014.11.06 Miljöplan. Karlshamns Golfklubb har vid styrelsemöte i okt 2007 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor. För att tydliggöra

Läs mer

Antagen av årsmötet 2010-11-27

Antagen av årsmötet 2010-11-27 VISBY GOLFKLUBB Miljöplan 2010 - Antagen av årsmötet 2010-11-27 Innehållsförteckning Inledning... 3 Strategiska miljömål... 3 Miljöpolicy... 3 Byggnader... 3 Energi... 4 Maskiner... 5 Vatten... 5 Växtnäring...

Läs mer

golfbanan bygga om helt, delvis eller inte alls

golfbanan bygga om helt, delvis eller inte alls klubb och anläggnig golfbanan bygga om helt, delvis eller inte alls handbok för en golfbanas renovering svenska golfförbundet Förord Spelet golf utvecklas hela tiden Kraven från golfspelarna på bättre

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer