MILJÖPLAN FÖR OMBERGS GOLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖPLAN FÖR OMBERGS GOLF"

Transkript

1 Reviderad februari 2014 MILJÖPLAN FÖR OMBERGS GOLF Styrelsen i Ombergs Glf tg beslut den 9 mars 2011 att tillsätta en miljögrupp för att starta ett miljölednings- ch kvalitetssystem sm skall beröra verksamheten på hela anläggningen. Infrmatin kmmer att gå ut till anställda vid persnalmöte den 8 april Övriga berörda samt gäster på anläggningen kmmer att infrmeras på vår hemsida Miljögruppen består av Magnus Tegneb, Mattias Wulff ch Niklas Jelssn samt extern hjälp sm arbetar med Miljö ch Kvalitetsfrågr. Miljögruppen beslutade att arbeta efter intentinerna i Agenda 21 samt följa naturvårdsverkets 16 punkter (miljömål) sm riksdagen satt upp. Blaget kmmer ckså att arbeta enligt AFS 2001 föreskrifter, då vi anser att arbetsmiljön ch persnalfrågrna är en str ch viktig fråga. Alla på företaget ska känna sig delaktiga ch mtiverade det innebär att vi får en harmnisk arbetsgrupp sm ser möjligheter till förändringar vilket i sin tur gynnar hela anläggningen medlemmar såväl sm gäster. Banchef ch banarbetare ser över kemikalier, avfallsfrågr ch transprter. Blagsledningen ser över energifrågr, lagar ch förrdningar delvis i kntakt med miljökntr ch övriga myndigheter samt natur ch djurliv. I vårt miljöarbete ingår ckså att undersöka den bilgiska mångfalden, vilket innebär en genmgång m vad sm finns i skg ch mark, m fågel/djurlivet i skgen ch i våra dammar. Vi har ett bra samarbete med Länsstyrelsen ch kmmer i samråd med natureservatförvaltaren på naturvårdsenheten frtsätta att sträva efter att göra de förbättringar sm vi anser vara nödvändiga för att öka den bilgiska mångfalden. Ombergs Glf vill värna m den vackra natur sm vi har ch förhppningsvis göra den ännu bättre. I övriga frågr samarbetar vi även med Miljökntret i kmmunen. Ombergs Glf jbbar huvudsakligen med gästspelare sm br över i anläggningen. Vår ambitin är att infrmera m vår natur vilka lika arter av växter ch djur sm finns just här. Vi kmmer i detta arbete att sätta upp infrmatinsskyltar m de lika arter sm finns. Vi kmmer att frtsätta arbetet med att underhålla fågelhlkar m.m. ch se till att hjälpa till att öka den bilgiska mångfalden. Vi trr att naturupplevelsen är trligt viktig för våra gäster. Vi ska förstärka upplevelsen genm infrmatin m både natur ch kulturliv i vårt mråde. Ombergs Glf har gjrt en tidsplan ch målbeskrivning över klubbens miljöledningssystem ch vilka resurser ch myndigheter klubben skall samarbeta med. Ombergs Glf arbetar även aktivt med miljöaspekter, förebyggande underhåll, riskanalyser, internkntrll, handlingsplaner, rganisatinsschema ch funktinsbeskrivningar. I vår pärm Kvalitets ch Miljöledningssystem finns alla dkument sm berör verksamheten. 1

2 Histria Bakgrund Ombergs Glf har ett ansvar för inre ch yttre miljön, hälsa ch säkerhet i enlighet med lagar, föreskrifter ch krav på miljö ch kvalitet. Detta ansvar har varit ch är upprätthållit på en acceptabel nivå genm lika rutiner. Ökat krav på yttre miljön, samt ändrade krav på kvalitetssäkring genm mfattande egenkntrll ger ss en möjlighet att samrdna ch förstärka insatser på detta mråde i samklang med Ombergs Glf kvalitets- ch miljöplitik. Förklaring Vi har påtagit ss att säkra rganisatinens ttala kvalitet, öppenhet, rdhållighet ch 100% integritet i allt vad vi företar ss både inm gemenskapen ch inför mvärlden. Detta gäller själv ckså vår inre miljö, säkerhet för människr ch utrustning samt vårt medansvar för den yttre miljön. En verksamhet sm vill säkra sin efterlevnad av den valda miljön ch kvalitén måste göra det till 100% ch inte bara delvis, för kvalitetssäkring är ett varumått en ttal försäkran för Ombergs Glf ch alla anställda. Med detta sm utgångspunkt vill vi lägga följande grund. Ombergs Glf skall etablera standarder ch kntrllrutiner sm säkrar att vi inte bara följer lagar ch föreskrifter, utan ckså de intentiner dessa bygger på. Vi skall göra allt sm står i vår makt för att förhindra skadr ch reducera förreningen av den yttre miljön samt säkra liv, hälsa ch utrustning. Vi skall kvalitet -/miljösäkra detta så att m en lycka likväl inträffar skall klubben ha den visshet att allt sm var rimligt har gjrts när detta skedde. POLICY för Ombergs Glf Vår miljöplitik är att kncentrera insatsen till de för varje tid viktigaste miljöaspekterna. Kntinuerligt arbeta för att reducera vår ttala resursförbrukning. Minimera användningen av icke förnyelsebara material. Förreningar ch avfall skall begränsas vid källan. Vi ställer krav på våra underleverantörer ch samarbetspartner. Kntinuerligt arbeta på energieffektivaste sätt. Verka för att hälsa ch miljö skall skyddas. Natur ch kulturmråde skall skyddas ch vårdas. Den bilgiska mångfalden skall bevaras ch utökas. Att verka för gd hushållning med mark ch att vatten skall tryggas. Tillfredställa lagar ch föreskrifter för miljön. Ett ttalt miljökncept. Våra miljörutiner kmmer att vara en integrerad del i vårt miljöarbete ch vi kmmer att arbeta efter SGF:s miljönrmer för ett kmmande miljödiplm. Ombergs Glf vill inte nöja sig med detta, utan vår visin är att även kunna uppfylla ISO 14001:s miljöledningssystem. Miljösystemet kmmer att finnas tillgängligt för alla på vår hemsida ch i receptinen. Ett grundläggande element i Ombergs Glf idé är vår fkusering på arbetsmiljön ch då ergnmisk krrekt belysning för kntr, maskinlkaler, etc. ch hälssektrn vilket är basen i vårt verksamhetsunderlag. 2

3 Vår plitik är att kncentrera insatserna till de vid varje tid viktigaste identifierade miljöaspekterna sm värderas årligen vid en miljögenmgång för de verksamheter sm mfattas i vårt kmmande certifikat. Vår plitik är att alltid tillfredsställa relevanta lagar ch föreskrifter för miljön. Vi önskar vara i framkant av utvecklingen på detta mråde. Miljöplanen mfattar följande mråden: 1. Delaktighet 2. Inköpsrutiner 3. Fastigheter 4. Kntrsrutiner 5. Restaurang 6. Glfshp 7. Avfallshantering 8. Kmmunikatin 9. Energianvändning 10. Maskintvätt 11. Markbyggnad 12. Växtnäring/Växtskydd 13. Bevattning 14. Naturmark 15. Dammar/Vatten 16. Miljörevisin 3

4 1. DELAKTIGHET Att ge kunskap ch engagemang hs persnalen samt fungerande rutiner ch arbetssätt kmmer att ge resultat i miljöarbetet. Genm uppsatta mål för miljöarbetet, lägga upp en handlingsplan ch därefter frtlöpande utvärdera arbetet gentemt uppsatta mål kmmer Ombergs Glf att medverka till en successiv miljöförbättring. Alla skall känna till Ombergs Glfs stra vilja att bedriva sin verksamhet så resurssnålt sm möjligt ch i samklang med naturen. Det är viktigt att ta till vara på gästers samt persnalens idéer ch engagemang inm miljömrådet. Skapat en Miljögrupp, upprättat rutiner för verksamheten, infrmerat m miljöplanerna på hemsidan. Det är av strt värde för Ombergs Glf att öka förståelsen för de insatser sm krävs för att driva en glfanläggning ch sköta en glfbana med de krav sm lagar ch förrdningar kräver. Miljöplanen har redvisats vid årsmöte ch revideras med lämpliga tidsintervaller. Infrmatin ges frtlöpande via vår hemsida. Planerad start Infrmatinsmöte med all persnal. feb.2014 april.2014 Magnus 4

5 2. INKÖPSRUTINER Genm att arbeta med miljöaspekter redan vid upphandling av lika varr skapas det förutsättningar för ett bättre miljöarbete. Inköpen fördelar sig i huvudsak enligt följande: BANSKÖTSEL: Förbrukningsmateriel såsm drivmedel, ljr, reservdelar ch gödselmedel m.m. Reparatin ch underhåll av maskinparken. Investering i nya maskiner ch utrustning. KANSLI OCH ADMINISTRATION: Investering i nya maskiner ch utrustning samt förbrukningsvarr. FASTIGHETER: Energiinköp, reparatin ch underhåll. RESTAURANGEN: Matvarr till den dagliga verksamheten. Översyn ch eventuell investering i nya maskiner ch ny utrustning. SHOPEN: Inköp av kläder m.m. Inköp av miljövänliga prdukter t.ex. lågenergilampr Samrdnade inköp Upprättat förtäckning över kemiska ämnen Införskaffa varuinfrmatinsblad över kemiska ämnen ch prdukter Hjärtstartare har köpts in. Planera d start Undvika inköp av sådana kemiska prdukter sm kan ersättas med mindre farliga sm ändå fungerar bra till rimlig kstnad 5

6 3. FASTIGHETER Ombergs Glfs fastigheter redvisas översiktligt i särskild förteckning med byggnadsyta, byggnadsår ch energiåtgång. Fastigheterna är renverade ch väl underhållna. Skapat lkaler ch byggnader sm har gd status sett ur miljösynpunkt, alla relativt nybyggda eller nyrenverade. Samtliga nya byggnader är byggda med energibesparande ventilatinsanläggningar ch bergvärmepumpar. Skapat en vaktmästartjänst Sett över städ ch tvättrutiner Bytt till lågenergilampr Planera d start 6

7 4. KONTORSRUTINER RECEPTION/KANSLI Ansvarar för htell, greenfee, medlemmar ch shp. ADMINISTRATION/EKONOMI Övergripande arbete vad gäller hela anläggningen persnalfrågr löpande bkföring. BANKONTOR/VERKSTAD Daglig verksamhet vad gäller banan ch maskiner. Samrdnat inköp förbrukningsmaterial Intern infrmatin via datr, frmulär där aktuell infrmatin hålls uppdaterad Tmma tnerkassetter lämnas tillbaka Upprättat rutiner för återvinning Planera d start 7

8 5. RESTAURANGEN Kntinuerliga möten med restaurangpersnalen Hjälper restaurangen med att ta hand m farligt avfall, detta lämnas till ss för vidarebefrdran till allmän avfallsmttagning (batterier, lampr). Allt glas srteras ch går till återvinning. Avtal med Sita för återvinning Inköpt egen kartngpress Planera d start 6. GOLFSHOPEN Shpen är integrerad med receptinen ch en shpansvarig är utsedd. Vi tänker på miljön vid inköp av varr m.m Planera d start 8

9 7. AVFALLSHANTERING När avfall srteras ch lämnas till lika typer av återvinning minskar vi vår miljöpåverkan ch bidrar till att både vi själva ch efterkmmande generatiner kan leva i en bättre miljö. Med lite sparsamhet ch eftertanke kan var ch en bidra till att minska avfallsmängden. Ödeshögs kmmun har ett väl uppbyggt system för att möjliggöra för företag ch hushåll att bli av med avfall ch spr. Uppkmsten av avfall skall minimeras. För det avfall sm trts allt återstår, skall återanvändning, materialåtervinning ch i sista hand depnering tillgripas. Ingen kmpstering sker av spr ch matavfall från restaurangen. Gräsavfall från greener ch tees återförs till naturen i ruffarna ch på fairways lämnas gräsavfallet kvar. Ett strt antal papperskrgar finns uppställda runtm på banan. För större mängder spr ch avfall från restaurangen finns cntainrar uppställda. Rutiner finns för att tillvarata ch avlämna speciellt miljöfarliga ämnen ljr, lampr, lysrör ch batterier Igls för srtering ch återvinning av glas finns uppställda. Vi srterar ch återvinner pet-flaskr ch aluminiumburkar. Vi pressar alla kartnger. Infrmerat m vikten av att allt avfall inklusive fimpar ch snusavfall läggs i papperskrgarna såväl inm klubbhusmrådet sm ute på banan. Planera d start 9

10 8. KOMMUNIKATION/TRANSPORTER De flesta glfspelarna kör i egen bil ch därmed står bilåkandet för en mycket str del av anläggningens sammantagna energiförbrukning ch ttala utsläpp av miljöskadliga ämnen. Parkeringsplatserna har utökats ch asfalterats. Ordnat så möjlighet finns att ladda elbilar Planerad start Minska vår ttala energiförbrukning mars.2012 Magnus Ytterligare uppmuntra till samåkning. Uppmuntra cykelåkandet. Samrdna transprter 10

11 9. ENERGIANVÄNDNING Ombergs Glf använder energi för en rad lika ändamål, t ex uppvärmning ch belysning av klubbhus, persnallkaler, garage, restaurang, maskinhall m.m. Elanvändningen på Ombergs Glf uppgår årligen till ca kwh. Ägarna av Ombergs Glf har satsat på vindkraft ch äger 50% av en vindkraftanläggning sm står i anslutning till banan. Anläggningen prducerar ca kwh per år. Ombergs Glf är således självförsörjande på grön el vilket vi är mycket stlta över. Energimängden sm åtgår i frm drivmedel till maskiner etc. är ganska str. Inm alla dessa mråden finns energi att spara. Successivt skapas nya tekniska lösningar sm kan minska energiförbrukningen. Nya renare energikällr såsm jrdvärme, slfångare, vindkraft kan bli aktuella. Investeringar i förnyelsebar energi ger inte bara miljömässiga utan även eknmiska vinster. Till banskötseln används maskiner sm drivs med fssila bränslen (diesel ch bensin). På marknaden håller det på att utvecklas alternativa drivmedel, t ex etanl rapslja ch bigas. Dessa ger minskat kldixidutsläpp ch förreningar. Genm att satsa på maskiner med lång livslängd ch genm kntinuerligt underhåll minskar behvet av nyinköp ch därmed minskar även den ttala energiåtgången. DRIVMEDEL Till dieselmtrerna användes diesel klass 1 Förbrukning ca 25 kubikmeter per år. Till bensinmtrerna användes blyfri bensin. Förbrukning ca 2000 liter per år Mtrerna saknar katalysatrer. Aspen (miljö-bensin) ca 1000 liter per år SMÖRJOLJOR Mineralljr användes. Förbrukning ca 400 liter per år. HYDRAULOLJOR Mineralljr användes Förbrukning ca 200 liter per år Spillljr lämnas till återvinning ch ljefilter lämnas till Sita. FETTER Till banans maskiner användes vegetabiliska fetter (70 %) ch halvsyntetiska fetter (30 %). BEVATTNINGSANLÄGGNING Pumpar 5 st. av typ Grundfrs PU-30 med effekt 11 kilwatt, 20 ampere Pumparna är försedda med frekvensmfrmare för varvtalsreglering för att spara energi. 11

12 Satsat på vindkraft. Nya, mer energisnåla maskiner för banskötsel, har anskaffats. Vi har ett antal eldrivna frdn samt även hybrider med en kmbinatin av bränsle samt eldrift. Bensinmtrerna körs på blyfri bensin. Maskiner sm kräver ljeinblandning körs på miljöbensin Aspen. Planera d start Utöva påtryckning på maskinleverantörerna så att miljövänliga ljr för både mtrer ch hydraulik kan användas Frtsätta bevaka utvecklingen av eldrivna klippare ch transprtfrdn 10. MASKINTVÄTTNING Maskinerna tvättas efter varje användning. En gång i månaden görs en kraftigare tvätt med alkaliskt avfettningsmedel Splning av maskiner sker på en splplatta sm är ansluten till en ljeavskiljare ch töms två gånger per år. Planerad start 12

13 11. MARKBYGGNAD UPPGIFTER OM BANAN Bankaraktär: Utmanande seasidebana vid Vättern. Hela mrådet mfattar ca 80 ha. Banan började byggas i februari 2001 ch öppnades i augusti Banan består av en 18-hålsslinga, en övningsbana med 4 hål, två putting greener, två övningsmråden ch en range. Banan har 54st bunkrar till en yta av 0.5ha. För övrigt hittar man en ganska öppen bana sm är lätt kuperad, med lite skg ch åkerhlmar ch ett antal grävda dammar. FAIRWAY Består av mullhaltig mellanlera. Fairway är sådd med 40% ängsgröe, 40% rödsvingel ch 20% rajgräs. Skötselplanen beskriver alla skötselmment på banan inklusive de gödsel- växtskyddsmedel sm används Yta: 14.1 ha. GREENER Gräset på greenerna är Krypven (Penn A4) ch invandrad vitgröe. Uppbyggda med en såbädd bestående av 80% sand ch 20% mull (30cm) ch med underliggande dräneringslager (10cm). Yta: 1.1 ha. TEES Uppbyggda på samma sätt sm greenerna men med endast 20 cm såbädd. Befintligt gräs är samma sm på fairway. Yta: 1.2 ha. SEMI-RUFF OCH RUFF Består av mellanlera. Gräsarterna är lika srts svingel med inslag av många andra arter. Klippta ytr. Semi-ruff 35mm ch ruff 70mm. Yta: 38 ha. Vissa små ytr klipps på 100mm ch övriga ruffytr i vippa. Yta: 15 ha. DRIVINGRANGE Består av mellanlera, samma gräs sm på fairway. Yta: 3.2 ha. 13

14 12. VÄXTNÄRING / VÄXTSKYDD Ett av prblemen med gödsling är att en del av den tillförda näringen riskerar att lakas ut av regnvatten ch knstbevattning. Genm att tillföra näring i små ch täta givr sm gräset knsumerar direkt minskar ckså risken för näringsläckage. Skötselplanen visar att nedanstående mängder växtnäringsämnen påföres de lika ytrna under en växtsäsng. Eftersm gräsklippet på fairway får vara kvar förs ingen näring brt ch därför behöver endast små mängder tillföras. Växtnäringstillförsel, kg/100m2 N =kväve P =fsfr K =kalium Fairway Greener Tee Ttal mängd ,03 Utöver detta lägger vi micrnäring sm järn ch mangan sm stärker plantan ch dessutm är sjukdmshämmande. Kalkning sker peridvis under säsngen. Jrdprver tas med jämna mellanrum för att upptäcka ch eliminera brister i näringsbehvet. Detta får hanteras sm riktvärden eftersm vädret varje år påverkar tillväxt ch gödsling. För att få bättre kntrll över bevattningen så har vi införskaffat en fuktmätare. Med den ch väderprgnser sm hjälpmedel kan vi ptimera vår bevattning. Genm dagliga kntrller av fukten kan vi få en balanserad vattning, undvika både för lite ch för mycket vatten. Vi har genmfört en vattenrevisin. Stödsådd av greener med de nya generatinens krypven, för att få in yngre, starkare ch friskare plantr. Stödsådd av fairway ch tee. Införskaffat en Hydr-Ject, luftare sm skjuter ner en vattenstråle. Denna maskin utför två mment på en gång, luftning ch vältning. Effektiviserat luftningsmmentet. Planerad start Uppdatera skötsel ch gödningsprgram Jan.2014 Mar.2014 Mattias Öka den rganiska halten i greenerna någt för att minimera läckage av näring ch växtskydd. Enligt jrdprverna ligger det på 1%. Genm att tillföra mulldress med hönsgödsel så ökar vi den rganiska halten. Mar Nv.2014 Mattias 14

15 FÖREBYGGANDE AV GRÄSSKADOR BEKÄMPNING MOT SVAMP Ständigt återkmmande klippning ch intensiv användning av greenerna innebär en ökad risk för sjukdmsangrepp. För att minimera denna risk används växtskyddsmedel t.ex. mt mögelsvampar. Växtskyddsmedel riskerar liksm näringen att lakas ut ch därmed spridas till mgivande mark, ytvatten ch grundvatten. Under viss typ av väderlek uppstår lätt snömögelangrepp. Ombergs Glf ligger utmed Vätterns östra strand ch är en öppen bana, så vinden har fta fritt spelrum ch det bidrar till att hålla turfen trr i ytan, vilket minskar risken för svampangrepp. Vi försöker med alternativa medel t.ex. dressning med sand, gödsling med järn ch mangan samt även andra preparat på marknaden sm ersätter traditinellt växtskydd, allt för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Nya rutiner med slipning, åtläggning ch vinklar. (Alltid sylvasst!) Vassa knivar på klipparna ger färre skadr på gräsbladen ch minskar där med mfattningen av svampangrepp. Thatchkntrll, dress, vertikalskärning, daggning, bevattning mm. Bra thatchkntrll ger trrare ch bättre grningsförhållanden efter skadr eller vid stödsådd. Nya rutiner för lagning av nedslagsmärken. Under säsngen laga ch tillsätt frö. Höst plugga i nytt gräs från gräsbank. Införskaffat en gå-spruta. För att kunna punktbehandla prblemmråden. Alla bekämpningsmedel är förvarade i låst utrymme. Årlig genmgång ch städning i förrådet för växtskyddsmedel Uppdatera pärmen i växtskyddsrummet Planerad start mar.2014 mars.2014 Mattias 15

16 13. BEVATTNING För att hålla en glfbana i trim krävs stra mängder vatten. Nrmalbehvet för en 18- hålsglfbana är enligt Svenska Glfförbundet kubikmeter per år. Så stra uttag av vatten är inte bara krävande ur vattenresurssynpunkt utan även ur energisynpunkt. Vi tar vårt vatten till banan från Vättern. Vi har en mdern bevattningsanläggning med utplacerade vattenspridare för att få ptimal täckning. Bevattning sker mestadels nattetid vilket ger mindre avdunstning. Gjrt bevattningsrevisin Åtgärdsplan för underhåll ch justeringar av bevattningsanläggningen Frtsätta att utveckla ch förbättra vår bevattningsstrategi Planerad start Jan 2014 Maj 2014 Mattias April 2014 Mattias 16

17 14. NATURMARK En glfbanas delar har lika påverkan på den bilgiska mångfalden. I naturpartier vid sidan m spelytrna finns det förutsättningar för att skapa en större bilgisk variatin. Genm att inte hålla lika hårt på att glfbanrna måste se ut sm parker kan naturen gynnas ytterligare. Trra träd ch stubbar är livsviktiga för vissa lavar, svampar ch insekter. I ch mkring dammar ch vattendrag lever en rad växter ch djur. Det gäller att sköta dammarna på rätt sätt för att de skall myllra av liv. En viktig åtgärd är att minska användningen av växtskyddsmedel eftersm detta direkt minskar artrikedmen. FLORA Vegetatinen präglas på vår bana till största delen av artfattiga naturförhållanden med ringa variatin. Marken består av mullhaltig mellanlera. Längs åkerkanterna, dikeskanterna, runt dammar på åkerhlmarna samt ruffmråden finns partier med ängsliknande flra sm gynnas av slåtter. Där finns idag mycket av den naturliga flra sm är vanlig i våra trakter. Slåtter av vissa mråden. Årligen vid hål 14 i samråd med Länsstyrelsen. Planera d start Plantera nya träd Ulf En inventering av flran skall göras för att utröna förekmsten av ev. skyddsvärda växter En inventering ch förteckning upprättas av banans träd 17

18 FAUNA Vad beträffar faunan är det framför allt fågellivet sm ger str variatin ch artrikedm. Det förkmmer i varierande mängd gräsand lika dppingar, strandskata även häger ch den vanliga strspven. I övrigt är det de vanliga fågelarterna råka, kråka, kaja, skata, kltrast, talgxe, blåmes, pilfink, bfink, sånglärka, sädesärla sm förekmmer. Rvfåglar sm regelbundet besöker vår bana är sparvhök ch rmvråk. Fåglarna behöver stöd av lika slag för att det skall bli en så str artvariatin sm möjligt. Många behöver hlkar att bygga b i ch andra behöver täta buskage för att trivas. Satt upp fågelhlkar även flttar i dammarna Anslagstavla med växter ch djur vid hål 14. Sätta upp ett antal fågelhlkar för att stötta hålbyggande arter. Inventering av fågellivet Sätta upp ett antal anslagstavlr med fågel- ch växtbilder med förklarande text. Planera d start 18

19 15. DAMMAR/VATTEN I samband med byggnatinen av banan är dräneringen utförd så att dräneringsvattnet i största möjliga mån kmmer ut i dammarna. På så sett minskar utlakningen till receptrn Vättern. Med nya metder kan dammarna få ett bättre vatten ch ett rikare djurliv. Vi har rensat ch fördjupat dammarna för att få en större vattenmängd, vilket gör att de inte växer igen lika lätt. Ta brt vass ch vegetatin. På spelsidan av dammarna lagt sten. Detta skall vi frtsätta med. Lagt slstenar i några dammar för att stimulera fågellivet ch de vattenlevande djuren Rensat bäcken vid hål 6 i samråd med Länsstyrelsen. (ange vem sm är ansvarig samt när åtgärden skall vara klar) Planera d start 19

20 16. MILJÖREVISION För att ständigt förbättra miljöarbetet skall miljöplanen årligen utvärderas ch följas upp. Förändringar i energianvändning samt bruket av drivmedel ch växtskyddsmedel skall nggrant granskas. Ny teknik kan utnyttjas så att naturen ytterligare skyddas. Revidering har skett (ange vem sm är ansvarig samt när åtgärden skall vara klar) Planera d start Följa upp miljöplanen kntinuerligt Feb.2012 Magnus Årligen utvärdera miljöplanen. Redvisa särskilda miljöaktiviteter i verksamhetsberättelsen Öka miljömedvetenheten hs klubbens medlemmar ch persnal Genmföra utbildning inm miljömrådet. Skicka in en krt revisin till miljöinspiratör eller SGF banknsulent 20

21 MILJÖANSVARIGA VID OMBERGS GOLF 1. Delaktighet Ledningsgruppen* 2. Inköpsrutiner Ledningsgruppen 3. Fastigheter Ägarna, vaktmästare. 4. Kntrsrutiner Ledningsgruppen 5. Restaurang Ägarna, restaurangchef, chefskck 6. Glfshp Ägarna, receptinschef 7. Avfallshantering Ägarna, vaktmästare. 8. Kmmunikatin Ägarna 9. Energianvändning Ägarna 10. Maskintvätt Verkstadschef 11. Markbyggnad Ägarna 12. Växtnäring/Växtskydd Greenkeeper 13. Bevattning Greenkeeper 14. Naturmark Ägarna 15. Dammar/Vatten Ägarna 16. Miljörevisin Ledningsgruppen Ledningsgruppen består av ägarna ch chef för respektive avdelning (bana, receptin ch restaurang). (as namn för vanstående finns i vårt miljöledningssystem) Bilagr. Inventeringar Skötselplan Maskinlista 21

Miljöplan för Örestads golfklubb

Miljöplan för Örestads golfklubb Miljöplan för Örestads glfklubb Miljöplan för Örestads glfklubb I enlighet med intentinerna i Agenda 21 skall varje rganisatin ch företag se över transprter, återvinning, energiförbrukning m.m. för att

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2013-01-14 1 (7) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-13 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2013 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 14 januari 2013. 2013-01-14 2 (7) Miljö 00x-13 A Innehållsförteckning

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR XXX GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR XXX GOLFKLUBB Detta är ett exempel på hur man kan lägga upp sin miljöplan. Detta kan vara en mall och ett exempel för hur man kan lägga upp planen. Ha detta som mall men Byt ut material mot egna klubbens förhållanden

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2016-01-25 1 (8) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-14 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2016 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 25 januari 2016. 2016-01-25 2 (8) Miljö 00x-14 A Innehållsförteckning

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012. Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012.

MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012. Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012. MILJÖPLAN FRAMTAGEN AV MILJÖGRUPP 2011-2012 Miljöplanen inklusive miljöpolicy är redovisad för och antagen av golfklubbens styrelse 2012. 1 Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB Lundsbrunns GK:s styrelse tog beslut våren 2007 att tillsätta en miljögrupp för att starta en miljölednings och kvalitetssystem som skulle beröra hela klubbens verksamhet.

Läs mer

ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER

ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER Älvkarleby golfbana ligger i norra Uppland, vid Dalälven strax innan den rinner ut i havet. Platsen kallas Lugnet, ett namn som ärvts från det nedlagda jordbruket.

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN PORJUS GOLFKLUBB

MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN PORJUS GOLFKLUBB MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN PORJUS GOLFKLUBB Inledning 1. Svenska Golfförbundet har antagit ett arbetsprogram för att få i gång ett systematiskt miljöarbete på golfanläggningar. Ett bra och trovärdigt miljöarbete

Läs mer

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema Miljödiplom Kriterier 2014 Syfte: Stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning

Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning Miljöbalken - Sveriges miljölagstiftning Samhället förväntar sig att alla som bedriver verksamheter som kan att påverka miljön både känner till hur verksamheten riskerar att påverka miljön och själv genomför

Läs mer

Kommunikation, utbildning & information

Kommunikation, utbildning & information Öregrunds Golfklubb Hushållning med resurser & optimerad energianvändning Kommunikation, utbildning & information Lagar, regler & andra bestämmelser Bevarad biologisk mångfald & levande dammar MILJÖPLAN

Läs mer

UTBILDNING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET MILJÖPLAN

UTBILDNING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET MILJÖPLAN UTBILDNING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET MILJÖPLAN EN VÄL GENOMARBETAD MILJÖPLAN GER EN VERKSAMHET SOM YTTERST ÄR TILL GODO FÖR KLUBBENS MEDLEMMAR OCH DÄRMED UNDERLAG FÖR MEDLEMMARNAS TRIVSEL I KLUBBEN. SVENSKA

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 - med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 Foto. Pontus Carlsson Miljöpolicy Kävlinge Golfklubbs anläggning - såväl bana och fastigheter som kringområden - ska ha

Läs mer

[Skriv här] Miljöplan Nacka GK 2017 MILJÖPOLICY. Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt

[Skriv här] Miljöplan Nacka GK 2017 MILJÖPOLICY. Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt MILJÖPOLICY Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt För att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar och förebygger negativ miljöpåverkan genom att; Uppfylla gällande lagar, förordningar

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Skötsel av Gröna Sportytor

Skötsel av Gröna Sportytor Skötsel av Gröna Sprtytr Prffs på gröna sprtytr Ett nytt sätt att sköta idrttsplaner Idag har allt fler kmmuner svårt att nå en rimlig standard på sina Idrttsplaner. En anledning är strama budgetar med

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Golfen och miljön 2011

Golfen och miljön 2011 Golfen och miljön 2011 Hur påverkar golfsporten miljön? Markutnyttjande Mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel Effekter på biologisk mångfald Energiförbrukning Vattenrening Hur kan vi förbättra golfsportens

Läs mer

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning

Miljöarbetet inom Gräppås GK Allmänt Miljökommittén Miljöutredning Miljöarbetet inom Gräppås GK Information till medlemmar och personal Allmänt Denna information är framtagen av Gräppås GK:s miljökommitté och syftar till att ge medlemmar och personal en inblick och förhoppningsvis

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR LÄCKÖ GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR LÄCKÖ GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR LÄCKÖ GOLFKLUBB Läckö GK:s styrelse tog beslut våren 2014 att tillsätta en miljögrupp för att a en miljölednings och kvalitetssystem som skulle beröra hela klubbens verksamhet. Informationen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

MILJÖPLAN För VÄDDÖ GOLFKLUBB 20101113. Version 2013-07-11

MILJÖPLAN För VÄDDÖ GOLFKLUBB 20101113. Version 2013-07-11 MILJÖPLAN För VÄDDÖ GOLFKLUBB 20101113 Version 2013-07-11 1 Bakgrund Väddö GK:s styrelse tog beslut hösten 2009 att tillsätta en miljögrupp för att starta ett miljöoch kvalitetsarbete som skulle beröra

Läs mer

Verksamhets- och Miljöplan.

Verksamhets- och Miljöplan. 1 Verksamhets- och Miljöplan. MÅLDOKUMENT gällande banverksamheten i Lindesbergs Golfklubb Lindesberg 1996-12-15 Reviderad 1997-01-14 Reviderad 2002-02-28 Reviderad 2004-01-10 Reviderad 2010-03-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

Miljöplan för Björkhagens Golfklubb

Miljöplan för Björkhagens Golfklubb Miljöplan för Björkhagens Golfklubb Följande miljömål för Björkhagens Golfklubb har identifierats med utgångspunkt från "Golfsportens miljöpåverkan", utgiven av Svenska Golfförbundet, samt från miljökommitténs

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015

VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 1/5 VERKSAMHETSPLAN för MORA GK s bana, 2015 INLEDNING Verksamhetsplanen skall vara styrande för hur Mora GK golfbana skall utvecklas år för år beroende på aktuella förutsättningar. Den skall även vara

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER RIKTLINJERNA HAR SOM SYFTE ATT BESKRIVA SANERINGSMETODER SOM: FÖRORD SYFTET MED RIKTLINJERNA ÄR EFFEKTIVA NÄR DET GÄLLER ATT AVLÄGSNA MIKROBIELLA FÖRORENINGAR MÖJLIGGÖR ATT BRUKARE OCH SANERINGSPERSONAL

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy

Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Ingarö Golfklubbs Banskötselpolicy Detta dokument har utarbetats för att försöka lösa en viktig fråga inom golfbaneområdet, nämligen att ge exempel på hur verksamhetsmål inom banverksamheten kan utformas.

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led.

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led. Måldokument - Banan Nyköpings GK golfbanor ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på banorna som är en utmaning för motions såväl elitspelare. Spelarna ska känna en kvalité genom greenerna som

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb Uppdaterad 2010-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 2 Miljöpolicy för Högbo Golfklubb sid. 3 Övergripande miljömål för Högbo Golfklubb sid. 4 Detaljerade

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Höstmöte 2014. Henrik Norén Svenska Golfförbundet. Bankonsulent Stockholm Uppland - Gästrikland

Höstmöte 2014. Henrik Norén Svenska Golfförbundet. Bankonsulent Stockholm Uppland - Gästrikland Höstmöte 2014 Henrik Norén Svenska Golfförbundet Bankonsulent Stockholm Uppland - Gästrikland Växtskyddsförordningen och IPM 2014 Nya förordningen om bekämpningsmedel. IPM: Vad innebär det och vad kan

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1

Miljöplan. Skellefteå Golfklubb. för. Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Miljöplan för Skellefteå Golfklubb Version 2.0 2014-04-16 Miljöplan - Skellefteå Golfklubb 1 Inledning Skellefteå Golfklubb bildades 1967. De första golfrundorna på Rönnbäckens golfbana spelades i augusti

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer