MILJÖPLAN FÖR OMBERGS GOLF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖPLAN FÖR OMBERGS GOLF"

Transkript

1 Reviderad februari 2014 MILJÖPLAN FÖR OMBERGS GOLF Styrelsen i Ombergs Glf tg beslut den 9 mars 2011 att tillsätta en miljögrupp för att starta ett miljölednings- ch kvalitetssystem sm skall beröra verksamheten på hela anläggningen. Infrmatin kmmer att gå ut till anställda vid persnalmöte den 8 april Övriga berörda samt gäster på anläggningen kmmer att infrmeras på vår hemsida Miljögruppen består av Magnus Tegneb, Mattias Wulff ch Niklas Jelssn samt extern hjälp sm arbetar med Miljö ch Kvalitetsfrågr. Miljögruppen beslutade att arbeta efter intentinerna i Agenda 21 samt följa naturvårdsverkets 16 punkter (miljömål) sm riksdagen satt upp. Blaget kmmer ckså att arbeta enligt AFS 2001 föreskrifter, då vi anser att arbetsmiljön ch persnalfrågrna är en str ch viktig fråga. Alla på företaget ska känna sig delaktiga ch mtiverade det innebär att vi får en harmnisk arbetsgrupp sm ser möjligheter till förändringar vilket i sin tur gynnar hela anläggningen medlemmar såväl sm gäster. Banchef ch banarbetare ser över kemikalier, avfallsfrågr ch transprter. Blagsledningen ser över energifrågr, lagar ch förrdningar delvis i kntakt med miljökntr ch övriga myndigheter samt natur ch djurliv. I vårt miljöarbete ingår ckså att undersöka den bilgiska mångfalden, vilket innebär en genmgång m vad sm finns i skg ch mark, m fågel/djurlivet i skgen ch i våra dammar. Vi har ett bra samarbete med Länsstyrelsen ch kmmer i samråd med natureservatförvaltaren på naturvårdsenheten frtsätta att sträva efter att göra de förbättringar sm vi anser vara nödvändiga för att öka den bilgiska mångfalden. Ombergs Glf vill värna m den vackra natur sm vi har ch förhppningsvis göra den ännu bättre. I övriga frågr samarbetar vi även med Miljökntret i kmmunen. Ombergs Glf jbbar huvudsakligen med gästspelare sm br över i anläggningen. Vår ambitin är att infrmera m vår natur vilka lika arter av växter ch djur sm finns just här. Vi kmmer i detta arbete att sätta upp infrmatinsskyltar m de lika arter sm finns. Vi kmmer att frtsätta arbetet med att underhålla fågelhlkar m.m. ch se till att hjälpa till att öka den bilgiska mångfalden. Vi trr att naturupplevelsen är trligt viktig för våra gäster. Vi ska förstärka upplevelsen genm infrmatin m både natur ch kulturliv i vårt mråde. Ombergs Glf har gjrt en tidsplan ch målbeskrivning över klubbens miljöledningssystem ch vilka resurser ch myndigheter klubben skall samarbeta med. Ombergs Glf arbetar även aktivt med miljöaspekter, förebyggande underhåll, riskanalyser, internkntrll, handlingsplaner, rganisatinsschema ch funktinsbeskrivningar. I vår pärm Kvalitets ch Miljöledningssystem finns alla dkument sm berör verksamheten. 1

2 Histria Bakgrund Ombergs Glf har ett ansvar för inre ch yttre miljön, hälsa ch säkerhet i enlighet med lagar, föreskrifter ch krav på miljö ch kvalitet. Detta ansvar har varit ch är upprätthållit på en acceptabel nivå genm lika rutiner. Ökat krav på yttre miljön, samt ändrade krav på kvalitetssäkring genm mfattande egenkntrll ger ss en möjlighet att samrdna ch förstärka insatser på detta mråde i samklang med Ombergs Glf kvalitets- ch miljöplitik. Förklaring Vi har påtagit ss att säkra rganisatinens ttala kvalitet, öppenhet, rdhållighet ch 100% integritet i allt vad vi företar ss både inm gemenskapen ch inför mvärlden. Detta gäller själv ckså vår inre miljö, säkerhet för människr ch utrustning samt vårt medansvar för den yttre miljön. En verksamhet sm vill säkra sin efterlevnad av den valda miljön ch kvalitén måste göra det till 100% ch inte bara delvis, för kvalitetssäkring är ett varumått en ttal försäkran för Ombergs Glf ch alla anställda. Med detta sm utgångspunkt vill vi lägga följande grund. Ombergs Glf skall etablera standarder ch kntrllrutiner sm säkrar att vi inte bara följer lagar ch föreskrifter, utan ckså de intentiner dessa bygger på. Vi skall göra allt sm står i vår makt för att förhindra skadr ch reducera förreningen av den yttre miljön samt säkra liv, hälsa ch utrustning. Vi skall kvalitet -/miljösäkra detta så att m en lycka likväl inträffar skall klubben ha den visshet att allt sm var rimligt har gjrts när detta skedde. POLICY för Ombergs Glf Vår miljöplitik är att kncentrera insatsen till de för varje tid viktigaste miljöaspekterna. Kntinuerligt arbeta för att reducera vår ttala resursförbrukning. Minimera användningen av icke förnyelsebara material. Förreningar ch avfall skall begränsas vid källan. Vi ställer krav på våra underleverantörer ch samarbetspartner. Kntinuerligt arbeta på energieffektivaste sätt. Verka för att hälsa ch miljö skall skyddas. Natur ch kulturmråde skall skyddas ch vårdas. Den bilgiska mångfalden skall bevaras ch utökas. Att verka för gd hushållning med mark ch att vatten skall tryggas. Tillfredställa lagar ch föreskrifter för miljön. Ett ttalt miljökncept. Våra miljörutiner kmmer att vara en integrerad del i vårt miljöarbete ch vi kmmer att arbeta efter SGF:s miljönrmer för ett kmmande miljödiplm. Ombergs Glf vill inte nöja sig med detta, utan vår visin är att även kunna uppfylla ISO 14001:s miljöledningssystem. Miljösystemet kmmer att finnas tillgängligt för alla på vår hemsida ch i receptinen. Ett grundläggande element i Ombergs Glf idé är vår fkusering på arbetsmiljön ch då ergnmisk krrekt belysning för kntr, maskinlkaler, etc. ch hälssektrn vilket är basen i vårt verksamhetsunderlag. 2

3 Vår plitik är att kncentrera insatserna till de vid varje tid viktigaste identifierade miljöaspekterna sm värderas årligen vid en miljögenmgång för de verksamheter sm mfattas i vårt kmmande certifikat. Vår plitik är att alltid tillfredsställa relevanta lagar ch föreskrifter för miljön. Vi önskar vara i framkant av utvecklingen på detta mråde. Miljöplanen mfattar följande mråden: 1. Delaktighet 2. Inköpsrutiner 3. Fastigheter 4. Kntrsrutiner 5. Restaurang 6. Glfshp 7. Avfallshantering 8. Kmmunikatin 9. Energianvändning 10. Maskintvätt 11. Markbyggnad 12. Växtnäring/Växtskydd 13. Bevattning 14. Naturmark 15. Dammar/Vatten 16. Miljörevisin 3

4 1. DELAKTIGHET Att ge kunskap ch engagemang hs persnalen samt fungerande rutiner ch arbetssätt kmmer att ge resultat i miljöarbetet. Genm uppsatta mål för miljöarbetet, lägga upp en handlingsplan ch därefter frtlöpande utvärdera arbetet gentemt uppsatta mål kmmer Ombergs Glf att medverka till en successiv miljöförbättring. Alla skall känna till Ombergs Glfs stra vilja att bedriva sin verksamhet så resurssnålt sm möjligt ch i samklang med naturen. Det är viktigt att ta till vara på gästers samt persnalens idéer ch engagemang inm miljömrådet. Skapat en Miljögrupp, upprättat rutiner för verksamheten, infrmerat m miljöplanerna på hemsidan. Det är av strt värde för Ombergs Glf att öka förståelsen för de insatser sm krävs för att driva en glfanläggning ch sköta en glfbana med de krav sm lagar ch förrdningar kräver. Miljöplanen har redvisats vid årsmöte ch revideras med lämpliga tidsintervaller. Infrmatin ges frtlöpande via vår hemsida. Planerad start Infrmatinsmöte med all persnal. feb.2014 april.2014 Magnus 4

5 2. INKÖPSRUTINER Genm att arbeta med miljöaspekter redan vid upphandling av lika varr skapas det förutsättningar för ett bättre miljöarbete. Inköpen fördelar sig i huvudsak enligt följande: BANSKÖTSEL: Förbrukningsmateriel såsm drivmedel, ljr, reservdelar ch gödselmedel m.m. Reparatin ch underhåll av maskinparken. Investering i nya maskiner ch utrustning. KANSLI OCH ADMINISTRATION: Investering i nya maskiner ch utrustning samt förbrukningsvarr. FASTIGHETER: Energiinköp, reparatin ch underhåll. RESTAURANGEN: Matvarr till den dagliga verksamheten. Översyn ch eventuell investering i nya maskiner ch ny utrustning. SHOPEN: Inköp av kläder m.m. Inköp av miljövänliga prdukter t.ex. lågenergilampr Samrdnade inköp Upprättat förtäckning över kemiska ämnen Införskaffa varuinfrmatinsblad över kemiska ämnen ch prdukter Hjärtstartare har köpts in. Planera d start Undvika inköp av sådana kemiska prdukter sm kan ersättas med mindre farliga sm ändå fungerar bra till rimlig kstnad 5

6 3. FASTIGHETER Ombergs Glfs fastigheter redvisas översiktligt i särskild förteckning med byggnadsyta, byggnadsår ch energiåtgång. Fastigheterna är renverade ch väl underhållna. Skapat lkaler ch byggnader sm har gd status sett ur miljösynpunkt, alla relativt nybyggda eller nyrenverade. Samtliga nya byggnader är byggda med energibesparande ventilatinsanläggningar ch bergvärmepumpar. Skapat en vaktmästartjänst Sett över städ ch tvättrutiner Bytt till lågenergilampr Planera d start 6

7 4. KONTORSRUTINER RECEPTION/KANSLI Ansvarar för htell, greenfee, medlemmar ch shp. ADMINISTRATION/EKONOMI Övergripande arbete vad gäller hela anläggningen persnalfrågr löpande bkföring. BANKONTOR/VERKSTAD Daglig verksamhet vad gäller banan ch maskiner. Samrdnat inköp förbrukningsmaterial Intern infrmatin via datr, frmulär där aktuell infrmatin hålls uppdaterad Tmma tnerkassetter lämnas tillbaka Upprättat rutiner för återvinning Planera d start 7

8 5. RESTAURANGEN Kntinuerliga möten med restaurangpersnalen Hjälper restaurangen med att ta hand m farligt avfall, detta lämnas till ss för vidarebefrdran till allmän avfallsmttagning (batterier, lampr). Allt glas srteras ch går till återvinning. Avtal med Sita för återvinning Inköpt egen kartngpress Planera d start 6. GOLFSHOPEN Shpen är integrerad med receptinen ch en shpansvarig är utsedd. Vi tänker på miljön vid inköp av varr m.m Planera d start 8

9 7. AVFALLSHANTERING När avfall srteras ch lämnas till lika typer av återvinning minskar vi vår miljöpåverkan ch bidrar till att både vi själva ch efterkmmande generatiner kan leva i en bättre miljö. Med lite sparsamhet ch eftertanke kan var ch en bidra till att minska avfallsmängden. Ödeshögs kmmun har ett väl uppbyggt system för att möjliggöra för företag ch hushåll att bli av med avfall ch spr. Uppkmsten av avfall skall minimeras. För det avfall sm trts allt återstår, skall återanvändning, materialåtervinning ch i sista hand depnering tillgripas. Ingen kmpstering sker av spr ch matavfall från restaurangen. Gräsavfall från greener ch tees återförs till naturen i ruffarna ch på fairways lämnas gräsavfallet kvar. Ett strt antal papperskrgar finns uppställda runtm på banan. För större mängder spr ch avfall från restaurangen finns cntainrar uppställda. Rutiner finns för att tillvarata ch avlämna speciellt miljöfarliga ämnen ljr, lampr, lysrör ch batterier Igls för srtering ch återvinning av glas finns uppställda. Vi srterar ch återvinner pet-flaskr ch aluminiumburkar. Vi pressar alla kartnger. Infrmerat m vikten av att allt avfall inklusive fimpar ch snusavfall läggs i papperskrgarna såväl inm klubbhusmrådet sm ute på banan. Planera d start 9

10 8. KOMMUNIKATION/TRANSPORTER De flesta glfspelarna kör i egen bil ch därmed står bilåkandet för en mycket str del av anläggningens sammantagna energiförbrukning ch ttala utsläpp av miljöskadliga ämnen. Parkeringsplatserna har utökats ch asfalterats. Ordnat så möjlighet finns att ladda elbilar Planerad start Minska vår ttala energiförbrukning mars.2012 Magnus Ytterligare uppmuntra till samåkning. Uppmuntra cykelåkandet. Samrdna transprter 10

11 9. ENERGIANVÄNDNING Ombergs Glf använder energi för en rad lika ändamål, t ex uppvärmning ch belysning av klubbhus, persnallkaler, garage, restaurang, maskinhall m.m. Elanvändningen på Ombergs Glf uppgår årligen till ca kwh. Ägarna av Ombergs Glf har satsat på vindkraft ch äger 50% av en vindkraftanläggning sm står i anslutning till banan. Anläggningen prducerar ca kwh per år. Ombergs Glf är således självförsörjande på grön el vilket vi är mycket stlta över. Energimängden sm åtgår i frm drivmedel till maskiner etc. är ganska str. Inm alla dessa mråden finns energi att spara. Successivt skapas nya tekniska lösningar sm kan minska energiförbrukningen. Nya renare energikällr såsm jrdvärme, slfångare, vindkraft kan bli aktuella. Investeringar i förnyelsebar energi ger inte bara miljömässiga utan även eknmiska vinster. Till banskötseln används maskiner sm drivs med fssila bränslen (diesel ch bensin). På marknaden håller det på att utvecklas alternativa drivmedel, t ex etanl rapslja ch bigas. Dessa ger minskat kldixidutsläpp ch förreningar. Genm att satsa på maskiner med lång livslängd ch genm kntinuerligt underhåll minskar behvet av nyinköp ch därmed minskar även den ttala energiåtgången. DRIVMEDEL Till dieselmtrerna användes diesel klass 1 Förbrukning ca 25 kubikmeter per år. Till bensinmtrerna användes blyfri bensin. Förbrukning ca 2000 liter per år Mtrerna saknar katalysatrer. Aspen (miljö-bensin) ca 1000 liter per år SMÖRJOLJOR Mineralljr användes. Förbrukning ca 400 liter per år. HYDRAULOLJOR Mineralljr användes Förbrukning ca 200 liter per år Spillljr lämnas till återvinning ch ljefilter lämnas till Sita. FETTER Till banans maskiner användes vegetabiliska fetter (70 %) ch halvsyntetiska fetter (30 %). BEVATTNINGSANLÄGGNING Pumpar 5 st. av typ Grundfrs PU-30 med effekt 11 kilwatt, 20 ampere Pumparna är försedda med frekvensmfrmare för varvtalsreglering för att spara energi. 11

12 Satsat på vindkraft. Nya, mer energisnåla maskiner för banskötsel, har anskaffats. Vi har ett antal eldrivna frdn samt även hybrider med en kmbinatin av bränsle samt eldrift. Bensinmtrerna körs på blyfri bensin. Maskiner sm kräver ljeinblandning körs på miljöbensin Aspen. Planera d start Utöva påtryckning på maskinleverantörerna så att miljövänliga ljr för både mtrer ch hydraulik kan användas Frtsätta bevaka utvecklingen av eldrivna klippare ch transprtfrdn 10. MASKINTVÄTTNING Maskinerna tvättas efter varje användning. En gång i månaden görs en kraftigare tvätt med alkaliskt avfettningsmedel Splning av maskiner sker på en splplatta sm är ansluten till en ljeavskiljare ch töms två gånger per år. Planerad start 12

13 11. MARKBYGGNAD UPPGIFTER OM BANAN Bankaraktär: Utmanande seasidebana vid Vättern. Hela mrådet mfattar ca 80 ha. Banan började byggas i februari 2001 ch öppnades i augusti Banan består av en 18-hålsslinga, en övningsbana med 4 hål, två putting greener, två övningsmråden ch en range. Banan har 54st bunkrar till en yta av 0.5ha. För övrigt hittar man en ganska öppen bana sm är lätt kuperad, med lite skg ch åkerhlmar ch ett antal grävda dammar. FAIRWAY Består av mullhaltig mellanlera. Fairway är sådd med 40% ängsgröe, 40% rödsvingel ch 20% rajgräs. Skötselplanen beskriver alla skötselmment på banan inklusive de gödsel- växtskyddsmedel sm används Yta: 14.1 ha. GREENER Gräset på greenerna är Krypven (Penn A4) ch invandrad vitgröe. Uppbyggda med en såbädd bestående av 80% sand ch 20% mull (30cm) ch med underliggande dräneringslager (10cm). Yta: 1.1 ha. TEES Uppbyggda på samma sätt sm greenerna men med endast 20 cm såbädd. Befintligt gräs är samma sm på fairway. Yta: 1.2 ha. SEMI-RUFF OCH RUFF Består av mellanlera. Gräsarterna är lika srts svingel med inslag av många andra arter. Klippta ytr. Semi-ruff 35mm ch ruff 70mm. Yta: 38 ha. Vissa små ytr klipps på 100mm ch övriga ruffytr i vippa. Yta: 15 ha. DRIVINGRANGE Består av mellanlera, samma gräs sm på fairway. Yta: 3.2 ha. 13

14 12. VÄXTNÄRING / VÄXTSKYDD Ett av prblemen med gödsling är att en del av den tillförda näringen riskerar att lakas ut av regnvatten ch knstbevattning. Genm att tillföra näring i små ch täta givr sm gräset knsumerar direkt minskar ckså risken för näringsläckage. Skötselplanen visar att nedanstående mängder växtnäringsämnen påföres de lika ytrna under en växtsäsng. Eftersm gräsklippet på fairway får vara kvar förs ingen näring brt ch därför behöver endast små mängder tillföras. Växtnäringstillförsel, kg/100m2 N =kväve P =fsfr K =kalium Fairway Greener Tee Ttal mängd ,03 Utöver detta lägger vi micrnäring sm järn ch mangan sm stärker plantan ch dessutm är sjukdmshämmande. Kalkning sker peridvis under säsngen. Jrdprver tas med jämna mellanrum för att upptäcka ch eliminera brister i näringsbehvet. Detta får hanteras sm riktvärden eftersm vädret varje år påverkar tillväxt ch gödsling. För att få bättre kntrll över bevattningen så har vi införskaffat en fuktmätare. Med den ch väderprgnser sm hjälpmedel kan vi ptimera vår bevattning. Genm dagliga kntrller av fukten kan vi få en balanserad vattning, undvika både för lite ch för mycket vatten. Vi har genmfört en vattenrevisin. Stödsådd av greener med de nya generatinens krypven, för att få in yngre, starkare ch friskare plantr. Stödsådd av fairway ch tee. Införskaffat en Hydr-Ject, luftare sm skjuter ner en vattenstråle. Denna maskin utför två mment på en gång, luftning ch vältning. Effektiviserat luftningsmmentet. Planerad start Uppdatera skötsel ch gödningsprgram Jan.2014 Mar.2014 Mattias Öka den rganiska halten i greenerna någt för att minimera läckage av näring ch växtskydd. Enligt jrdprverna ligger det på 1%. Genm att tillföra mulldress med hönsgödsel så ökar vi den rganiska halten. Mar Nv.2014 Mattias 14

15 FÖREBYGGANDE AV GRÄSSKADOR BEKÄMPNING MOT SVAMP Ständigt återkmmande klippning ch intensiv användning av greenerna innebär en ökad risk för sjukdmsangrepp. För att minimera denna risk används växtskyddsmedel t.ex. mt mögelsvampar. Växtskyddsmedel riskerar liksm näringen att lakas ut ch därmed spridas till mgivande mark, ytvatten ch grundvatten. Under viss typ av väderlek uppstår lätt snömögelangrepp. Ombergs Glf ligger utmed Vätterns östra strand ch är en öppen bana, så vinden har fta fritt spelrum ch det bidrar till att hålla turfen trr i ytan, vilket minskar risken för svampangrepp. Vi försöker med alternativa medel t.ex. dressning med sand, gödsling med järn ch mangan samt även andra preparat på marknaden sm ersätter traditinellt växtskydd, allt för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Nya rutiner med slipning, åtläggning ch vinklar. (Alltid sylvasst!) Vassa knivar på klipparna ger färre skadr på gräsbladen ch minskar där med mfattningen av svampangrepp. Thatchkntrll, dress, vertikalskärning, daggning, bevattning mm. Bra thatchkntrll ger trrare ch bättre grningsförhållanden efter skadr eller vid stödsådd. Nya rutiner för lagning av nedslagsmärken. Under säsngen laga ch tillsätt frö. Höst plugga i nytt gräs från gräsbank. Införskaffat en gå-spruta. För att kunna punktbehandla prblemmråden. Alla bekämpningsmedel är förvarade i låst utrymme. Årlig genmgång ch städning i förrådet för växtskyddsmedel Uppdatera pärmen i växtskyddsrummet Planerad start mar.2014 mars.2014 Mattias 15

16 13. BEVATTNING För att hålla en glfbana i trim krävs stra mängder vatten. Nrmalbehvet för en 18- hålsglfbana är enligt Svenska Glfförbundet kubikmeter per år. Så stra uttag av vatten är inte bara krävande ur vattenresurssynpunkt utan även ur energisynpunkt. Vi tar vårt vatten till banan från Vättern. Vi har en mdern bevattningsanläggning med utplacerade vattenspridare för att få ptimal täckning. Bevattning sker mestadels nattetid vilket ger mindre avdunstning. Gjrt bevattningsrevisin Åtgärdsplan för underhåll ch justeringar av bevattningsanläggningen Frtsätta att utveckla ch förbättra vår bevattningsstrategi Planerad start Jan 2014 Maj 2014 Mattias April 2014 Mattias 16

17 14. NATURMARK En glfbanas delar har lika påverkan på den bilgiska mångfalden. I naturpartier vid sidan m spelytrna finns det förutsättningar för att skapa en större bilgisk variatin. Genm att inte hålla lika hårt på att glfbanrna måste se ut sm parker kan naturen gynnas ytterligare. Trra träd ch stubbar är livsviktiga för vissa lavar, svampar ch insekter. I ch mkring dammar ch vattendrag lever en rad växter ch djur. Det gäller att sköta dammarna på rätt sätt för att de skall myllra av liv. En viktig åtgärd är att minska användningen av växtskyddsmedel eftersm detta direkt minskar artrikedmen. FLORA Vegetatinen präglas på vår bana till största delen av artfattiga naturförhållanden med ringa variatin. Marken består av mullhaltig mellanlera. Längs åkerkanterna, dikeskanterna, runt dammar på åkerhlmarna samt ruffmråden finns partier med ängsliknande flra sm gynnas av slåtter. Där finns idag mycket av den naturliga flra sm är vanlig i våra trakter. Slåtter av vissa mråden. Årligen vid hål 14 i samråd med Länsstyrelsen. Planera d start Plantera nya träd Ulf En inventering av flran skall göras för att utröna förekmsten av ev. skyddsvärda växter En inventering ch förteckning upprättas av banans träd 17

18 FAUNA Vad beträffar faunan är det framför allt fågellivet sm ger str variatin ch artrikedm. Det förkmmer i varierande mängd gräsand lika dppingar, strandskata även häger ch den vanliga strspven. I övrigt är det de vanliga fågelarterna råka, kråka, kaja, skata, kltrast, talgxe, blåmes, pilfink, bfink, sånglärka, sädesärla sm förekmmer. Rvfåglar sm regelbundet besöker vår bana är sparvhök ch rmvråk. Fåglarna behöver stöd av lika slag för att det skall bli en så str artvariatin sm möjligt. Många behöver hlkar att bygga b i ch andra behöver täta buskage för att trivas. Satt upp fågelhlkar även flttar i dammarna Anslagstavla med växter ch djur vid hål 14. Sätta upp ett antal fågelhlkar för att stötta hålbyggande arter. Inventering av fågellivet Sätta upp ett antal anslagstavlr med fågel- ch växtbilder med förklarande text. Planera d start 18

19 15. DAMMAR/VATTEN I samband med byggnatinen av banan är dräneringen utförd så att dräneringsvattnet i största möjliga mån kmmer ut i dammarna. På så sett minskar utlakningen till receptrn Vättern. Med nya metder kan dammarna få ett bättre vatten ch ett rikare djurliv. Vi har rensat ch fördjupat dammarna för att få en större vattenmängd, vilket gör att de inte växer igen lika lätt. Ta brt vass ch vegetatin. På spelsidan av dammarna lagt sten. Detta skall vi frtsätta med. Lagt slstenar i några dammar för att stimulera fågellivet ch de vattenlevande djuren Rensat bäcken vid hål 6 i samråd med Länsstyrelsen. (ange vem sm är ansvarig samt när åtgärden skall vara klar) Planera d start 19

20 16. MILJÖREVISION För att ständigt förbättra miljöarbetet skall miljöplanen årligen utvärderas ch följas upp. Förändringar i energianvändning samt bruket av drivmedel ch växtskyddsmedel skall nggrant granskas. Ny teknik kan utnyttjas så att naturen ytterligare skyddas. Revidering har skett (ange vem sm är ansvarig samt när åtgärden skall vara klar) Planera d start Följa upp miljöplanen kntinuerligt Feb.2012 Magnus Årligen utvärdera miljöplanen. Redvisa särskilda miljöaktiviteter i verksamhetsberättelsen Öka miljömedvetenheten hs klubbens medlemmar ch persnal Genmföra utbildning inm miljömrådet. Skicka in en krt revisin till miljöinspiratör eller SGF banknsulent 20

21 MILJÖANSVARIGA VID OMBERGS GOLF 1. Delaktighet Ledningsgruppen* 2. Inköpsrutiner Ledningsgruppen 3. Fastigheter Ägarna, vaktmästare. 4. Kntrsrutiner Ledningsgruppen 5. Restaurang Ägarna, restaurangchef, chefskck 6. Glfshp Ägarna, receptinschef 7. Avfallshantering Ägarna, vaktmästare. 8. Kmmunikatin Ägarna 9. Energianvändning Ägarna 10. Maskintvätt Verkstadschef 11. Markbyggnad Ägarna 12. Växtnäring/Växtskydd Greenkeeper 13. Bevattning Greenkeeper 14. Naturmark Ägarna 15. Dammar/Vatten Ägarna 16. Miljörevisin Ledningsgruppen Ledningsgruppen består av ägarna ch chef för respektive avdelning (bana, receptin ch restaurang). (as namn för vanstående finns i vårt miljöledningssystem) Bilagr. Inventeringar Skötselplan Maskinlista 21

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER

ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB OCH VÅRA MILJÖASPEKTER Älvkarleby golfbana ligger i norra Uppland, vid Dalälven strax innan den rinner ut i havet. Platsen kallas Lugnet, ett namn som ärvts från det nedlagda jordbruket.

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013

- med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 - med den flexibla banan Miljöplan för Kävlinge GK och Kävlinge Golfbana AB 2013 Foto. Pontus Carlsson Miljöpolicy Kävlinge Golfklubbs anläggning - såväl bana och fastigheter som kringområden - ska ha

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Golfen och miljön 2011

Golfen och miljön 2011 Golfen och miljön 2011 Hur påverkar golfsporten miljön? Markutnyttjande Mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel Effekter på biologisk mångfald Energiförbrukning Vattenrening Hur kan vi förbättra golfsportens

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Nicklastorps Golfklubb Miljövision.

Nicklastorps Golfklubb Miljövision. Version 1 150315 Nicklastorps Golfklubb har den 9 februari 2015 beslutat att klubben skall förstärka sitt ekologiska tänkande och praktiska handlande i miljöfrågor. Planen skall baseras på Svenska Golfförbundets

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Lokala miljömål 2014. Antagna av Kommunfullmäktige den 29 januari 2014. Vellinge.se

Lokala miljömål 2014. Antagna av Kommunfullmäktige den 29 januari 2014. Vellinge.se Lkala miljömål 2014 Antagna av Kmmunfullmäktige den 29 januari 2014 Vellinge.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 1. Begränsad klimatpåverkan... 6 2. Frisk luft... 8 3. Bara

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led.

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led. Måldokument - Banan Nyköpings GK golfbanor ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på banorna som är en utmaning för motions såväl elitspelare. Spelarna ska känna en kvalité genom greenerna som

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

- en sida från Lifeforum

- en sida från Lifeforum Miljöbilar - en sida från Lifefrum Direktlänk: http://www.lifefrum.rg/miljbilar/ Innehåll Miljöbilar? Alternativa bränslen ch nya metder Visinärt Vad kan jag göra nu? Några tillgängliga miljöbilsmdeller

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming Fastställda på styrelsemötet den 10/10-2012 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Dessa Ordningsföreskrifter

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Miljöpolicy 2014-2018 Utgåva 2013 AGJ Miljöpolicy för Anten-Gräfsnäs Järnväg. I enlighet med intentionerna i Agenda 21 skall varje organisation och företag se över

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS 9 KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS - srtimentsförändringar 1920-1960 på en fastighet i södra Småland : t... ~c-.,./ /' / /"./ - Översiktskårta KALMAR LÅ'NS LANDSTINGS SÖDRA SKOGSALLMÅ'NNING ung. skala 1:35000

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer