Golfen och miljön 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Golfen och miljön 2011"

Transkript

1 Golfen och miljön 2011

2 Hur påverkar golfsporten miljön? Markutnyttjande Mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel Effekter på biologisk mångfald Energiförbrukning Vattenrening

3 Hur kan vi förbättra golfsportens miljöpåverkan? Utformning och skötsel av banan främja biologisk mångfald och bevara kulturmiljöer Gödslings- och bekämpningsmedelsstrategi Spara och rena vatten

4 Golfen och hållbar utveckling Minskad resursförbrukning: energi o vatten Minskade utsläpp Förbättra möjligheterna för biologisk mångfald

5 Vatten: hushållning och förorening Bevattning och vattenförbrukning Grundvatten Ytvatten Risk för bekämpningsmedel i vattendrag Återanvändning dräneringsvattnet Minskar även förluster av näring Miljöeffekten beror på Typ av vattenkälla/flöde Dammar o dyl. Var i landet banan finns

6 Växtnäringsflöde på golfbanan Gödsling nivåer och strategi Ammoniak Kväve kretslopp och förlust Kompostering Denitrifikation Gräsklipp Utlakning

7 Växtnäringsfällor (våtmark och dammar) En golfbana kan bidra till minskad växtnäringsbelastning i vattendrag genom att ta hand om: Avloppsvatten från reningsverk Rening av dagvatten Dräneringsvatten från banan och jordbruksmark till bevattning Fastläggning av N och P genom Sedimentation, näringsupptag, denitrifikation, kemisk bindning och utfällning Bidrag!?

8 Biologisk mångfald Extensiva delar av banan Dammar, vattendrag Skog, bryn äng mm Utarbeta skötselplaner Skydda/skapa småbiotoper Enkla inventeringar

9 Utdelat sedan 1999 Miljödiplom Bevis på att man startat miljöarbete Efter 2010 finns ca 200 diplom Uppföljning och revidering årligen

10 SGF miljödiplom Klubben beslutar om att inleda miljöarbete Miljöansvarig och miljögrupp tillsätts Ta fram miljöplan resp. miljöpolicy Miljöpolicy tagen av årsmötet Miljöplan upprättad i samråd med extern org. ed Miljöavtal om ägare och brukare är skilda Bevis på att man startat sitt miljöarbete Årlig revidering av miljöplanen

11 Focusområden 15 stycken Delaktighet Inköpsrutiner Fastigheter Kontorsrutiner Golfshop Restauranng Sophantering Årsrapport Markbyggnad Transporter Gödsling Bekämpning Vatten Naturmark Maskiner

12 Hur går vi tillväga praktiskt? Starta med enkla, billiga miljöåtgårder Kontakter ang. avlopp, avfall, arrenden Ev. kontrollprogram Naturförhållanden mark, klimat mm Värdefulla områden (del) info, skötsel Enkla Inventeringar

13 Miljöplaner: Några erfarenheter hittills Börja med att genomföra enkla saker, sedan åtgärder som kräver budgetprocess Försök stimulera många medlemmar till ett aktivt deltagande i arbete med miljöplan Involvera externa organisationer i arbetet med miljöplan (kommun, SNF)

14 Exempel på åtgärder att utföra under år 1 Leva upp till lagar och regler Uppdatera avtal mm inom natur- och miljöområden Hänsyn vid maskininköp Kemikalier (olja) lagring och registrering Dokumentation i miljöpärm

15 Energi- och produktanvändning Av både miljö- och ekonomiskt intresse Maskinval Fossila bränslen, val av oljor, rengörningsmedel Byggnader på golfbanan Avfallshantering, vatten, avlopp

16 Exempel: Energianvändning Ellbilar / klippare? Miljömärkta oljor/drivmedel? Elförbrukning!! Alternativa drivmedel? Katalysatorer till maskiner?

17 Exempel detta har vi genomfört Klubben köper endast diesel av klass 1 Alla två- och fyrtaktare går på Aspen bränsle Inköp an en eldriven golfbil Fotoceller och rörelsevakt för belysning

18 Exempel: Energianvändning Detta skall vi göra Byta till lågenergilampor till kansliet Katalysator till ny fairwayklippare Montera elmätare verkstad och pumphus Planeras vara klart Augusti 2010 Utredning klar till möte i maj 2010 Ansvarig Adam (klubbchef) Berit December 2010 Cesar (Greenkeeper) (Bev.ansvarig) Genomfört Juni 2010 April 2010

19 Årlig Revision på enklaste sätt ex. Utförda mål 2011 Klubben köper endast diesel av klass 1 Alla två- och fyrtaktare går på Aspen bränsle Nya mål till 2012 Inköp an en eldriven golfbil Fotoceller och rörelsevakt för belysning Nersäkring av pumphuset på vintern

20 Sammanfattning miljödiplomet Aktivt miljöarbete på klubben Miljöpolicy skall antas av årsmötet Miljöplanen skall vara upprättad i samråd med extern org. eller myndighet Miljöavtal med ägare/brukare Miljöpolicy och miljöplan skickas till SGF BK Revidering/uppföljning varje år

21 Golfbana & naturvård - en argumentlista Flora & fauna 1 Växter: Kartlägg vilka växter, träd och blommor som finns i området. Gör sedan med hjälp av expertis (biologer, ekologer) upp skötselplaner för de olika biotoperna. Ta tillvara och gynna särskilt sällsynta, sk nyckelarter. Sköt ruffarna som gamla slåtterängar, Dvs slå dessa en gång om året. Vissa arter trivs i gamla betesmarker - klipp oftare än en gång/år. Markera med pinnar för att undvika spel i särskilt känsliga biotoper.

22 Golfbana & naturvård - en argumentlista Flora & fauna 2 Skapa bryn med olika växttyper främst i höjdled - blommor-buskar-träd. Gynna örter genom låg skötselintensitet och sparsamhet med gödsel eller ingen alls. Plantera träd av lämplig typ på rätt ställen. Gallra ut med kunskap och förnuft. Spar äldre åkerholmar och/eller skapa nya. Vid gallring gynna ädlare mer ovanliga eller platstypiska buskar och träd.

23 Golfbana & naturvård - en argumentlista Flora & fauna 3 Djur: De öppna ytorna gynnar rovfåglars jakt på föda. Låt förmultnade träd och högstubbar stå kvar - gynnar insekter och därmed fågellivet. I helruff finns det gott om mat för bl.a fälthöns Dammar anläggs som hemvist för grodor, ödlor, sjöfågel och fiskar.

24 Golfbana & naturvård - en argumentlista Flora & fauna 4 Djur: Plantera in fisk i dammarna för att komplettera näringskedjan smådjur-fiskrovdjur. Växtätande fisk håller dammarna fria från igenväxning. De kortklippta ytorna ger bra tillgång på mat till bl.a starar. Rådjur, harar, kaniner och andra däggdjur trivs på de varierande marktyperna. Steklar trivs i bunkerkanternas sandiga miljö.

25 Golfbana & naturvård - en argumentlista Flora & fauna 5 Djur Kantzoner på banan förbättrar skydd och matbetingelser för många djurarter. Sätt upp fågelholkar för häckande fågel Spar rishögar (lågor) som boplats och matförråd. Dessa bryts långsamt ner och sluter ett kretslopp. Stenrösen, diken o.dyl gynnar groddjur, liksom stenblock i dammar.

26 Golfbana & naturvård - en argumentlista Kulturmiljö 1 Landskapet hålls öppet, jämför med de gamla ängs- och hagmarkerna. Gärdesgårdar sparas och renoveras. Fornminnen lyfts fram och görs ofta mer lättillgängliga för allmänheten. I och med att allemansrätten gäller (bortsett från greener) får även ickegolfare såsom fågelskådare (Falsterbo), svamp- och bärplockare ett strövområde med rikt växt- och djurliv. - Restaurera gamla kultumiljöer såsom kvarnar, byggnader o.dyl.

27 Golfbana & naturvård - en argumentlista Kulturmiljö 2 Göra landskapet tillgängligt för allmänheten med stigar och vägar. Genom att ta bort granskog och ersatta den med löv eller ljung - enebackar återskapas det gamla kulturlandskapet. Skötseln av kulturlandskapets olika delar blir bättre då det ligger i golfarens intresse att få en så omväxlande miljö som möjligt. Särskilda natur- och kulturstigar kan anordnas så att allmänheten på ett lätt sätt kan få uppleva de olika sevärdheterna på en golfbana, ex.vis fornminnen eller rara fridlysta växter.

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Antagen av årsmötet 2010-11-27

Antagen av årsmötet 2010-11-27 VISBY GOLFKLUBB Miljöplan 2010 - Antagen av årsmötet 2010-11-27 Innehållsförteckning Inledning... 3 Strategiska miljömål... 3 Miljöpolicy... 3 Byggnader... 3 Energi... 4 Maskiner... 5 Vatten... 5 Växtnäring...

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne.

Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne. Miljökommittén syftar till att stimulera intresset för områdets djur- och växtvärld att öka kunskapen om arter och hur dessa kan bevaras att markera vårt kulturarv att föreslå miljöförbättrande åtgärder

Läs mer

GGF 2009 års miljöklubb - motivering

GGF 2009 års miljöklubb - motivering Mölndals Golfklubb bildades redan år 1979 och försökte under några år att få disponera mark inom kommunen för att bygga en golfbana. Ett antal förslag avfördes p g a motstånd från grannar, vägsamfälligheter,

Läs mer

Foto omslagsbild: Jan Runnding

Foto omslagsbild: Jan Runnding Miljöplanen är fastställdes av styrelsen -04-08 Reviderad -10-20 Foto omslagsbild: Jan Runnding Sundsvalls Golfklubb Golfvägen 5 862 34 KVISSLEBY www.sundsvallsgolfklubb.se Kontakt: Per-Erik Sjöström 060-51

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Våtmarker i jordbrukslandskapet

Våtmarker i jordbrukslandskapet Våtmark. Foto: Ulf Hidås Våtmarker i jordbrukslandskapet För några decennier sedan var våtmark synonymt med surhål, sumpmark eller träsk, d.v.s. en problemmark som inte gick att använda utan att den först

Läs mer

Vindkraft i slättlandskapet Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Vindkraft i slättlandskapet Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet Vindkraft i slättlandskapet Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet Skriften ingår i den serie broschyrer om odlingslandskapets

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

KRAFTSAMLING VÄXTODLING. Bevattningsdammar. Hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion

KRAFTSAMLING VÄXTODLING. Bevattningsdammar. Hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion KRAFTSAMLING VÄXTODLING Bevattningsdammar Hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion Innehåll INLEDNING 3 Vattenresurser 4 Vattenkvalitet 4 ARBETSGÅNG 5 1 PLANERING 7 Vattenbehov 7 Rådighet

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

tillsyn av golfbanor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

tillsyn av golfbanor Projekt inom Miljösamverkan Skåne tillsyn av golfbanor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Version november 2010 2 Projekt Tillsyn av golfbanor Innehållsförteckning sid 2 Inbjudan till tillsynsseminarium 2008-11-06, Vasatorps GK Helsingborg

Läs mer

Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning

Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning Sida 1 av 20 Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning Upprättad av Miljökommittén den 2015.05.18 Kjell Lindgren, Anders Ohlin, Kristina Hjerppe, Börje Lundin, Arne Norling, Ulf Andersson i samarbete med Eva

Läs mer

Miljöredovisning för Vaggeryds kommun

Miljöredovisning för Vaggeryds kommun Miljöredovisning för Vaggeryds kommun 2009 Miljöprogrammet med nyckeltal redovisas årligen som en miljöredovisning i årsberättelsen. För varje miljökvalitetsmål i Miljöprogram för Vaggeryds kommun redovisas

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

69 naturvänliga idéer. Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder

69 naturvänliga idéer. Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder 69 naturvänliga idéer Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder Naturvänliga veckan 2013 Gör en naturvänlig insats Detta är en sammanställning av olika metoder för hur man kan gynna vilda växter

Läs mer

2006-10-25. Naturvårdsprogram för Landskrona kommun

2006-10-25. Naturvårdsprogram för Landskrona kommun 2006-10-25 Naturvårdsprogram för Landskrona kommun 2 Innehållsförteckning 1. Naturvårdsprogram... 6 1.1. Syfte och användningsområde... 6 1.2. Naturvårdsprogrammets förhållande till annat miljöarbete...

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338

Mer än en golfbana. - ta tillvara banans natur- och kulturvärden. Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Mer än en golfbana - ta tillvara banans natur- och kulturvärden Vattenriket i fokus 2012:02 ISSN 1653-9338 Introduktion För många golfspelare är naturupplevelsen lika viktig som själva spelet. Golfbanor

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun Miljöredovisning 28 Härryda kommun 29-4-9 Miljösamordningen Miljöredovisning Härryda kommun 28 1 Innehåll FÖRORD... 2 MILJÖREDOVISNING 28 I KORTHET... 3 INLEDNING... 5 NÅGOT FRÅN VÅR OMVÄRLD... 6 RESULTAT

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

Foto: Karl Ingvarson. Lokala miljömål. Handlingsplan 2015-2018 SAMRÅDSVERSION. Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx

Foto: Karl Ingvarson. Lokala miljömål. Handlingsplan 2015-2018 SAMRÅDSVERSION. Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx Storlom Foto: Karl Ingvarson Lokala miljömål Handlingsplan 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx SAMRÅDSVERSION 1 Innehåll Lokala miljömål för Flens kommun samt mål och handlingsplan 2015-2018...

Läs mer

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Skötselbilaga KONCEPT nr3 2009-03-17 1 Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Handlingar Skötselplanen omfattar: Skötselavtal Denna skötselbilaga Kartbilaga med skötselområden Bakgrund

Läs mer

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco. Elevövningar a Ekosystemtjänster vad naturen gör för dig Okej, ekosystemtjänster kanske är ett svårt ord. Men om vi säger»naturens gratistjänster«blir det kanske lite lättare. Det hela är egentligen ganska

Läs mer