NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL"

Transkript

1 NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från gällande läroplan för grundexamen inom huslig ekonomi och konsumentservice och grunderna för yrkesprov ( , dnr 16/011/2000). Materialet är delbilaga 2 till ifrågavarande föreskrift, inte norm. UTBILDNINGSSTYRELSEN 2006

2 GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE INNEHÅLL 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKSEPROVMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET Planering och genomförande av yrkesprovet som ett samarbete mellan olika parter Bedömning av yrkesprovet Vitsordsgivning och dokumentering av bedömningsuppgifterna Bedömning av yrkesprovet för grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice Övriga specialanvisningar för anordnande av yrkesprov i grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice 5 3 YRKESPROVSMATERIALET FÖR ENSKILDA STUDIEHELHETER 6 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen Kost- och näringsservice i hemmen, 30 sv Rengörings- och texttilvårdsservice i hemmen, 20 sv B Yrkesinriktade studier differentierade enligt utbildningsprogram 16 Utbildningsprogrammet för tjänster i hemmen Produktion av hemtjänster, 30 sv 16 Utbildningsprogrammet för konsumenttjänster Produktrådgivning, 30 sv C Valfria studier Verksamhet i hemliknande institutioner, 10 sv Verksamhet i cateringföretag, 10 sv Verksamhet i hemtjänstföretag, 10 ov Produktrådgivningstjänster på arbetsplatser, 10 sv 33

3 1 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVSMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE Om yrkesproven har det stadgats i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildning 601/2005 och i statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning 603/2005. I yrkesprovet visar de studerande genom att utföra arbetsuppgifter hur väl de har uppnått yrkesskicklighet i enlighet med grunderna för läroplanen och de krav som arbetslivet ställer. Yrkesproven planeras och genomförs i samarbete med arbetslivsrepresentanter. Yrkesproven ordnas i mån av möjlighet i samband med inlärningen i arbetet. Yrkesproven kan även genomföras på andra arbetsplatser eller i läroanstalternas arbetslokaler. Det nationella yrkesprovsmaterialet har gjorts upp utgående från de gällande grunderna för läroplanen och för fristående examen. Materialet är ingen norm utan ett stödmaterial som utbildningsanordnarna kan använda som hjälp vid planeringen och genomförandet av yrkesproven. Materialet ger vägledning vid det lokala genomförandet av yrkesproven och förenhetligar bedömningen av de studerande. Yrkesprovsmaterialet innehåller anvisningar för dem som använder materialet och för varje studiehelhet en beskrivning av yrkesprovet och yrkesprovsmiljön samt bedömningen av yrkesprovet och exempel på hur yrkesproven kan utföras. Anvisningarna för hur bedömningen av yrkesproven ska dokumenteras finns i det nationella yrkesprovsmaterialet under punkt 2.3. Materialet finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen Under punkten Beskrivning av yrkesprovet finns definierat för varje studiehelhet det centrala kunnande som man ska visa med yrkesprovet. Kunnandet beskrivs som aktiviteter och arbetsprocesser som motsvarar verksamhet i arbetslivet. Under punkten Miljö för yrkesprovet finns de väsentliga kraven för att påvisa kunnande. I det nationella yrkesprovsmaterialet ges anvisningar om under vilka förhållanden och i vilka miljöer eller arbetsgemenskaper det är bra att utföra yrkesproven. Dessutom ges anvisningar om hurudana material, redskap och apparater som behövs för att den studerande ska kunna visa sitt kunnande och för att man tillförlitligt ska kunna bedöma kunnandet. Under punkten Bedömning av yrkesprovet definieras föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna. Föremålen för bedömningen hjälper bedömaren att fästa uppmärksamhet vid sådant som är centralt vid bedömningen. Bedömningskriterierna hjälper bedömaren att slå fast nivån på den studerandes kunnande i förhållande till uppställda mål. Bedömningskriterierna har gjorts upp utgående från grunderna för läroplanen och skalan är en trestegsskala. Vitsorden är nöjaktiga N1, goda G3 och berömliga B5. 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET 2.1 Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter I planering, genomförande och bedömning av yrkesproven deltar utbildningsanordnaren, ett organ som utbildningsanordnaren har tillsatt, lärare, representanter för arbetslivet och de studerande. De olika parterna kan använda sig av det nationella yrkesprovsmaterialet i följande situationer. Utbildningsanordnaren kan använda sig av materialet när man

4 2 planerar och genomför yrkesproven informerar om yrkesproven utbildar medlemmarna i det organ som utbildningsanordnaren tillsatt, undervisningspersonalen samt arbetslivsrepresentanterna för yrkesproven granskar läroplanen så att den motsvarar gällande författningar och föreskrifter Organet kan använda sig av materialet när det godkänner planerna för genomförandet och bedömningen av yrkesproven som en del av utbildningsanordnarens läroplan övervakar yrkesprovsverksamheten och att principerna för yrkesproven förverkligas behandlar rättelseyrkanden beträffande bedömning av yrkesprov Lärarna kan använda sig av materialet när de planerar och genomför yrkesproven i praktiken tillsammans med arbetslivsrepresentanterna och de studerande informerar de studerande och arbetslivsrepresentanterna om yrkesproven och hur de bedöms samt när de gör dessa förtrogna med yrkesprov observerar den studerandes arbete samt när de uppmuntrar och vid behov ger handledning deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov Arbetslivets representanter kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målsättningen för yrkesproven samt föremålen för bedömning och bedömningskriterierna deltar i planerandet av yrkesproven tillsammans med de studerande och lärarna sörjer för att de studerande under perioden för inlärning i arbetet har möjlighet att förkovra sig i det kunnande som krävs i yrkesprovet introducerar studerande till arbetssättet, arbetsutrymmen, maskiner och apparater som är viktiga med tanke på yrkesprovet samt till anvisningar om arbetarskydd och arbetssäkerhet observerar de studerandes arbete, uppmuntrar dem och vid behov ger handledning berättar för de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen om yrkesprovet deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov De studerande kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målen för yrkesproven samt föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna planerar yrkesprovet och kommer överens om det och tidpunkten för det med läraren och arbetslivsrepresentanten bedömer sitt eget kunnande Läraren har ansvar för att klarlägga om den studerande eventuellt har några inlärningssvårigheter eller andra hinder för att visa sitt kunnande. Dessa beaktas när yrkesprovet planeras, så att de studerande har möjlighet att påvisa sitt verkliga kunnande. Bedömningskriterierna finns tydligt angivna i yrkesprovsmaterialet som verksamhet eller aktiviteter som ansluter till arbete, så de lämpar sig också väl som utgångspunkt vid bedömning av specialstuderandes yrkesprov.

5 3 2.2 Bedömning av yrkesprov Vid yrkesprovet iakttar bedömaren den studerandes arbete och gör observationer. Det är inte alltid möjligt för arbetsplatsens representant att delta i de yrkesprov som ordnas på läroanstalten och läraren kan inte delta i alla yrkesprov som ordnas på arbetsplatsen. I den av utbildningsanordnaren godkända läroplanen har det skrivits en plan för hur en studiehelhets yrkesprov ska bedömas och vilka parter som handleder, observerar och bedömer yrkesprovet. Det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt godkänner bedömningsplanerna för yrkesproven. Utbildningsanordnaren och läraren sörjer för att bedömningen av yrkesproven görs på det sätt som detta organ har godkänt. Efter yrkesprovet förs ett utvärderingssamtal som vanligtvis läraren, arbetslivsrepresentanten och den studerande deltar i. Vid utvärderingssamtalet tillgodogör man sig de erfarenheter som man har fått under handledningen och bedömningen i samband med inlärningen i arbetet. I vissa fall kan utvärderingssamtalet föras till exempel med hjälp av ett elektroniskt diskussionsforum. Den studerandes självbedömning är en väsentlig del av bedömningen av yrkesprovet. I utvärderingssamtalet framför varje bedömare sin bedömning jämte motiveringar. Utgående från dessa bedömningar samt eventuell respons från kunder och andra arbetstagare bildas en gemensam syn på den studerandes kunnande. De lärare och arbetslivsrepresentanter som bedömer yrkesproven ska vara sakkunniga inom ifrågavarande yrkesområde och de ska vara utsedda till uppgiften av det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt. Den studerande bedöms i relation till i förväg uppställda mål och det påvisade kunnandet jämförs med de föremål för bedömningen och de bedömningskriterier som man på förhand har fastställt. Föremålen för bedömningen i yrkesproven är behärskande av arbetsprocessen behärskande av arbetsuppgiften (arbetsmetoder, redskap och material) behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet behärskande av arbetssäkerhet den för alla branscher gemensamma baskompetensen de gemensamma betoningarna I kapitel 3 i det nationella yrkesprovsmaterialet finns föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna konkretiserade för varje studiehelhet. Bedömningskriterierna har slagits fast per föremål för nivåerna N1, G3 och B5. Yrkesproven bedöms genom att använda samma bedömningsskala som vid annan bedömning av studerandena: N1, N2, G3, G4 och B5 (F 603/2005). Det görs observationer av behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet under arbetsprestationerna. Om denna kunskap inte framkommer klart under arbetet kan den klarläggas med preciserande frågor under arbetet eller i utvärderingssamtalet. 2.3 Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna Under utvärderingssamtalet som ordnas efter yrkesprovssituationen bedöms yrkesprovet, och bedömningsuppgifterna dokumenteras skilt för varje studiehelhet och föremål för bedömningen. Dessa bedömningar utgör grund för vitsordet för yrkesprovet i en studiehelhet. För varje studiehelhet som ingår i de yrkesinriktade studierna ges vitsord. Vitsordet bestäms av de av organet utsedda lärarna och arbetslivsrepresentanterna tillsammans eller var för sig, i huvudsak ändå tillsammans. Vitsordet med motiveringar för studiehelheternas yrkesprov ska dokumenteras och antecknas i yrkesprovsbetyget. Läroanstalterna gör upp tydliga blanketter för dokumentering av bedömningsuppgifterna. Dessa kan användas även på arbetsplatserna i utvärderingssituationerna tillsammans med arbetslivsrepresentanterna. Då bedömningsuppgifterna dokumenteras kan bedömningen vid behov motiveras även efteråt. Särskilt viktigt är

6 4 det att återkomma till bedömningen när det centrala kunnandet i en studiehelhet visas i flera yrkesprovssituationer (delyrkesprov). Bedömningen av yrkesproven är en utmaning även när den studerande i en enda yrkesprovssituation visar sitt kunnande i två eller flera studiehelheter (kombinerat yrkesprov). I dessa situationer ska man kunna skilja åt föremålen för bedömningen och dokumentera dem skilt för varje studiehelhet. För dokumenteringen av bedömningsuppgifterna ansvarar i allmänhet läraren. I bedömningen ska man dokumentera åtminstone följande saker som kommer fram under utvärderingssamtalet: vem som utför yrkesprovet den studiehelhet eller del av studiehelhet där yrkesprovet ingår var yrkesprovet ordnas en beskrivning av innehållet i yrkesprovet de vitsord som ges för varje föremål för bedömningen utgående från bedömarnas gemensamma syn motiveringarna till yrkesprovsvitsordet för varje studiehelhet motiveringarna till yrkesprovsvitsordet när yrkesprovet består av delyrkesprov komplettering eller förnyelse av yrkesprovet i sådana fall där studerandes kunnande ännu inte har uppnått minst nöjaktig nivå de kunskapsområden som den studerande behöver utveckla underskrift av dem som deltog i bedömningen I framtiden kommer utvärderingen av de nationella inlärningsresultaten att göras utifrån de inlärningsresultat som man har fått i yrkesproven. När man övergår till nationell bedömning av inlärningsresultaten utifrån yrkesproven kommer man att bifoga bakgrundsuppgifter om bedömningen till dokumenteringen av yrkesprovsvitsordet och skilda anvisningar ges angående registreringen. 2.4 Bedömning av yrkesprov för grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice För grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice bedöms de för alla branscher gemensamma baskunskaperna och kunskapsområdena med gemensamma betoningar genom prov i de olika studiehelheterna minst en gång under avläggandet av examen. I tabell 1 framgår hur de för alla branscher gemensamma baskunskaperna och gemensamma betoningarna ingår som mål för bedömning i de olika studiehelheterna. Färdigheterna i internationalism bedöms i samband med den övriga bedömningen av studiehelheterna.

7 5 Kost- och näringsservice i hemmen Rengörings- och textilvårdsservice i hemmen Produktion av hemtjänster produktrådgivning Verksamhet i hemliknande institutioner Verksamhet i cateringföretag Verksamhet i hemtjänstföretag Produktrådgivningstjänster på arbetsplatser Inlärningsfärdigheter X Problemlösningsförmåga X X Interaktions- och X X X kommunikationsfärdigheter Samarbetsfärdigheter X X X X X X Etiska och estetiska färdigheter X X Internationalisering Främjande av hållbar X X utveckling Utnyttjande av teknologi och X X informationsteknik Företagsamhet X X X Högklassig och kundinriktad X X X X X verksamhet Konsumentkunskap X X Arbetarskydd och hälsa X Tabell 1. Bedömning av de för alla branscher gemensamma baskunskaperna och betoningarna i yrkesproven för de olika studiehelheterna i grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice 2.5 Övriga specialanvisningar för anordnande av yrkesprov för grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice Tystnadsplikten bör följas av de parter som deltar i arrangerandet, förverkligandet och bedömningen av yrkesprov. Personlig information om kunderna och information om företagares företagsverksamhet är sekretessbelagd.

8 6 3 YRKESPROVSMATERIALET FÖR ENSKILDA STUDIEHELHETER Yrkesproven för studiehelheterna inom examens gemensamma yrkesinriktade studier är obligatoriska för alla studerande. Yrkesprov i de studiehelheter som hör till ett utbildningsprogram är obligatoriska för de studerande som har valt detta utbildningsprogram. Studerandena ska visa sitt kunnande i yrkesprov även i de valfria yrkesinriktade studierna som de har valt. Utbildningsanordnaren bestämmer antalet yrkesprov så att kunnandet i alla studiehelheter blir visat. YRKESINRIKTADE STUDIER I GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE, 90 SV Gemensamma yrkesinriktade studier i examen, 50 sv Kost- och näringsservice i hemmen, 30 sv Rengörings- och textilvårdsservice i hemmen, 20 sv Yrkesinriktade studier differentierade enligt utbildningsprogram, 40 sv Utbildningsprogrammet i huslig ekonomi Produktion av hemtjänster, 30 sv Utbildningsprogrammet i konsumentservice Produktrådgivning, 30 sv Valfria studier, 10 sv Verksamhet i hemliknande institutioner, 10 sv Verksamhet i cateringföretag, 10 sv Verksamhet i hemtjänstföretag, 10 sv Produktrådgivningstjänster på arbetsplatser, 10 sv 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier i examen Kost- och näringsservice i hemmen, 30 sv I denna studiehelhet kan följande bedömningsmetoder, förutom observation, användas: bedömning av matens smak, utseende, färg, doft, temperatur och konsistens via sinnesförnimmelser Bedömare kan vara en kund, studerande själv och yrkesprovets handledare. tallriksmodellen, kostcirkeln eller pyramiden vid bedömning av måltidens hälsosamhet Beskrivning av yrkesprovet Till det centrala innehållet i studiehelheten hör: kännedom om människans näringsbehov och kostvalsprinciper val, lagring och hantering av livsmedel måltidsplanering utgående från kundens behov och tillgängliga resurser matlagning i kundernas hem planering och tillredning av måltider för kunder i olika åldrar och för specialgrupper

9 7 tillredning av säsong- och temabetonade rätter och bakverk yrkesmässig matlagning enligt principerna för hållbar utveckling fungera enligt föreskrifter för arbetarskydd och egenkontroll, tillämpa hygien och vårda sin personliga hygien fungera som konsument och konsumentservice kundinriktat servicekunnande och utvecklande av det egna arbetet och yrkeskunskapen Vid yrkesprovet tillreder den studerande minst två måltidshelheter. Rätterna kan vara säsongs- eller temabetonade. Måltiderna kan utgöras av två vardagsluncher, en vardagslunch och en vardagsmiddag eller en vardags- och en festmåltid, där det i den ena ingår bakning. Yrkesprovets arbetsprocess framskrider stegvis på följande sätt: 1. Den studerande planerar minst två måltidshelheter där bakverk ingår, på basen av kundbeställningar eller färdiga menyer. Hon/han beaktar kundernas näringsbehov, önskemål gällande val av maträtt, kundernas ålder och eventuella specialdiet i sin plan. Hon/han bedömer hur hälsosamma måltiderna är och den ekonomiska lönsamheten. 2. Den studerande gör en arbetsplan för tillredandet av vardera måltidshelhet. 3. Den studerande förbehandlar anskaffade baslivsmedel och halvfabrikat med ändamålsenliga arbetsredskap och maskiner, så att de lämpar sig för matlagning och bedömer deras kvalitet via sensorisk analys. 4. Den studerande tillreder rätterna antingen genom kokning, stekning eller tillredning i ugn, med ändamålsenliga arbetsredskap och maskiner. Hon/han tillreder birätter och efterrätter som passar till rätterna. Hon/han tillreder olika maträtterna enligt serveringstidpunkten. 5. Den studerande väljer ändamålsenliga serveringskärl och -bestick, dukar bord och serverar. 6. Den studerande diskuterar artigt med kunderna. Hon/han samlar in och tar emot respons av kunderna. 7. Den studerande utför efterarbeten som hör till matlagningen och måltiden: rengör bestick och kärl, arbetsredskap, serveringskärl och maskiner med ändamålsenliga rengöringsmetoder, ställer tillbaka använda kärl och tillbehör på sina platser och sorterar avfall enligt återvinningsprincipen. 8. Den studerande utvecklar sitt arbete på basen av respons. Den studerande fungerar hygieniskt och följer arbetarskyddsföreskrifter genomgående under arbetets gång. Hon/han använder ändamålsenliga arbetskläder och -skor. Yrkesprovsmiljö Som yrkesprovsmiljö fungerar en hemliknande arbetsplats, offentlig eller privat. Yrkesprovet kan också göras hemma hos kunder inom ett hemtjänstföretag, då måltiderna tillreds i hemmet. På yrkesprovplatsen ska det finnas möjlighet att tillreda bas- och specialkost för kunder som närvarar vid tillfället. Den studerande följer muntliga eller skriftliga direktiv som gäller yrkesprovplatsen (menyer, anvisningar). Lämpliga yrkesprovsmiljöer är till exempel: barndaghem och gruppfamiljedaghem små skolor hemliknande boendeenheter, såsom vårdhem landsbygdsturismföretag hem inom hemtjänstföretag eller den offentliga hemtjänsten kaféer eller lunchrestauranger som tillreder husmanskost av speciellt motiverade skäl: läroinrättningen, till exempel i ett övningsföretag

10 8 Tillgängliga maskiner och arbetsredskap varierar enligt yrkesprovsmiljön. På yrkesprovplatsen finns vanligen elspis, mikrovågsugn, kylskåp, diskmaskin, elvisp, små köksredskap såsom skärbräden, knivar (kökskniv, sågtandad kniv, rotsakskniv) och andra småredskap, matlagningskärl och serveringskärl. Bedömning av yrkesprovet Föremål för bedömningen arbetsprocessen Planering Planera måltiden Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5 Den studerande Den studerande Den studerande tillreder en färdigt planerad måltidshelhet. planerar måltidshelheter där bakverk ingår på basen av kundens beställning eller en färdig meny. planerar måltidshelheter där bakverk ingår på basen av kundens beställning eller en färdig meny, och planen innehåller olika förslag på förverkligandet av måltidshelheten. Planera arbetsprocessen arbetar enligt en given arbetsplan. gör en arbetsplan för tillredandet av varje måltidshelhet. gör en arbetsplan för tillredandet av varje måltidshelhet. Genomförande Välja, förbehandla och kvalitetsbedöma livsmedel tar fram livsmedel och halvfabrikat som ska användas och förbehandlar dem enligt anvisningar. tar fram livsmedel och halvfabrikat som ska användas och förbehandlar dem på ett sådant sätt som lämpar sig för maträtten och tillredningssättet. tar fram livsmedel och halvfabrikat som ska användas och förbehandlar dem på ett sådant sätt som lämpar sig för maträtten och tillredningssättet. Tillreda måltiden tillreder husmanskost genom kokning, stekning eller tillredning i ugn med ändamålsenliga redskap. tillreder husmanskost genom kokning, stekning eller tillredning i ugn med ändamålsenliga redskap. tillreder husmanskost genom kokning, stekning eller tillredning i ugn med ändamålsenliga redskap. bakar semlor eller vetebröd som ingår i måltidshelheten. bakar semlor eller vetebröd som ingår i måltidshelheten. bakar semlor eller vetebröd som ingår i måltidshelheten. gör en festmåltid samt bakverk till kaffet som efterrätt eller del av en måltidshelhet. gör en festmåltid samt bakverk till kaffet som efterrätt eller del av en måltidshelhet. Duka bord Servera dukar bordet vackert och lägger upp maten. dukar bordet vackert och serverar kunderna mat dukar bordet vackert och serverar kunderna mat väljer lämpliga bordsdekorationer för dukningen. Efterarbete rengör använda arbetsredskap, serveringskärl och maskiner. rengör använda arbetsredskap, serveringskärl och maskiner. rengör använda arbetsredskap, serveringskärl och maskiner. sorterar matresterna. sorterar matresterna och hanterar överbliven mat på ett ändamålsenligt sätt. sorterar matresterna och hanterar överbliven mat på ett ändamålsenligt sätt. för använda kärl och tillbehör på sina platser och städar arbets- och serveringsutrymmena. för använda kärl och tillbehör på sina platser och städar arbets- och serveringsutrymmena. för använda kärl och tillbehör på sina platser och städar arbets- och serveringsutrymmena. Utvärdering utvärderar slutresultatet och sitt eget arbete. utvärderar slutresultatet och sitt eget arbete.

11 9 framför sin egen åsikt om hur det egna arbetet kunde utvecklas. arbetsuppgiften Materialhantering Livsmedel känner igen livsmedel som används till vardagsmat och hanterar, lagrar och förvarar dem enligt anvisningar under tillredningens olika skeden. känner igen livsmedel som används till vardags- och festmat och hanterar, lagrar och förvarar dem rätt under tillredningens olika skeden. känner igen livsmedel som används till vardags- och festmat och hanterar, lagrar och förvarar dem rätt under tillredningens olika skeden. Maskiner, apparater, redskap Matlagning Servering den kunskap som ligger till grund för arbetet använder de köksredskap och -maskiner som arbetsplanen erbjuder använder de köksredskap och -maskiner enligt sin arbetsplan på ett ändamålsenligt sätt. planerar hälsosamma måltidshelheter för kunderna enligt näringsrekommendationerna. använder de köksredskap och -maskiner enligt sin arbetsplan på ett mångsidigt sätt. planerar hälsosamma måltidshelheter för kunderna enligt näringsrekommendationerna. Näring och hälsosam mat Specialdieter (diabetes, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, födoämnesallergier) omvandlar vardagsrätter till vanlig specialkost (laktosfri, glutenfri, diabetikerdiet). omvandlar måltidshelheter till vanlig specialkost (laktosfri, glutenfri, diabetikerdiet). planerar och förverkligar ekonomiskt lönsamma måltidshelheter. Ekonomisk lönsamhet lagrar och förvarar livsmedel i rätta temperaturer. lagrar och förvarar livsmedel i rätta temperaturer. lagrar och förvarar livsmedel i rätta temperaturer. Behärska livsmedelshygien fungerar enligt arbetsplatsens plan för egenkontroll. fungerar enligt arbetsplatsens plan för egenkontroll. fungerar enligt arbetsplatsens plan för egenkontroll. fungerar hygieniskt vid matlagning i kundens hem. fungerar hygieniskt vid matlagning i kundens hem. fungerar hygieniskt vid matlagning i kundens hem. arbetar hygieniskt arbetar hygieniskt och håller god ordning. arbetssäkerhet Säkert arbetssätt använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt, -skor, hårskydd och vid behov skyddshandskar och -förkläde, tvättar händerna och utför sitt arbete ordningsfullt. använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt, -skor, hårskydd och vid behov skyddshandskar och -förkläde, tvättar händerna och utför sitt arbete ordningsfullt. använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt, -skor, hårskydd och vid behov skyddshandskar och -förkläde, tvättar händerna och utför sitt arbete ordningsfullt. följer elsäkerhetsföreskrifter och säkerhetsföreskrifter för maskiner och apparater på arbetsplatsen. följer elsäkerhetsföreskrifter och säkerhetsföreskrifter för maskiner och apparater på arbetsplatsen. följer elsäkerhetsföreskrifter och säkerhetsföreskrifter för maskiner och apparater på arbetsplatsen. Baskompetens Inlärningsfärdigheter Bedöma egen inlärning och eget kunnande tar sakligt emot respons. tar sakligt emot respons. förändrar sitt arbete på basen av emottagen respons. tar sakligt emot respons. ber själv om respons på sitt arbete. förändrar sitt arbete på basen av emottagen respons.

12 10 Samarbetsförmåga Fungera i grupp beaktar andra människor i sitt arbete. beaktar andra människor i sitt arbete. beaktar andra människor i sitt arbete. planerar sitt arbete som en del av en arbetsgrupp eller ett arbetspar. Gemensamma betoningar Högklassig och kundinriktad verksamhet Garantera livsmedlens kvalitet bedömer livsmedlens användbarhet på basen av information på förpackningar och bedömer livsmedlens kvalitet via sensoriskanalys bedömer livsmedlens användbarhet på basen av information på förpackningar och bedömer livsmedlens kvalitet via sensorisk analys bedömer livsmedlens användbarhet på basen av information på förpackningar och bedömer livsmedlens kvalitet via sensorisk analys Matens smak och hälsosamhet tillreder smaklig husmanskost (matens smak, utseende, konsistens, temperatur och färdighetsgrad bedöms). planerar och tillreder smakliga vardags- och/eller festmåltidshelheter (matens smak, utseende, konsistens, temperatur och färdighetsgrad bedöms). planerar och tillreder smakliga vardags- och/eller festmåltidshelheter (matens smak, utseende, konsistens, temperatur och färdighetsgrad bedöms). bedömer hur hälsosam den tillredda måltiden är, med beaktande av kundens behov. bedömer på basen av kostcirkeln och tallriksmodellen hur hälsosam den tillredda måltiden är, med beaktande av kundens behov. Kundsäkerhet fungerar enligt livsmedelshygieniska principer fungerar enligt livsmedelshygieniska principer fungerar enligt livsmedelshygieniska principer Beakta kundernas förväntningar och individuella behov beaktar kundens önskemål enligt handledarens råd. kontrollerar kundernas smakvanor och eventuell specialkost, genom att fråga samt beaktar detta i matlagningen. förhandlar med kunderna eller arbetsplatsens representant på basen av sin plan för olika alternativ för måltidshelheterna som ingår i arbetet. beaktar kundernas smak och specialkost. Att möta kunden uppträder artigt med kunder. uppträder artigt med kunder. uppträder artigt och finkänsligt med kunder.

13 11 Exempel på yrkesprovsuppgifter Exempel 1 Yrkesprovsmiljö: kundens hem Den studerande tillreder två vardagsluncher för en ensamförsörjarfamilj, bestående av far och tre barn i skolåldern. Ett av barnen är diabetiker, de andra har inga sjukdomar som påverkar kosten. Den ena lunchen serveras på yrkesprovsdagen och den andra tillreds halvfärdig för uppvärmning och servering av kundfamiljen själv. Förutom måltiden tillreder den studerande ett mellanmål till nästa dag, som lämpar sig för en diabetiker. Hon/han skaffar livsmedlen enligt kundens beställning, utför matlagnings- och serveringsuppgifter samt efterarbetet, samlar in kundrespons och utvärderar det egna arbetet. Kunden har till den första dagens lunch beställt köttgryta med tillbehör och till den andra dagens lunch soppa. Måltiden innehåller en efterrätt som passar in i helheten. Kunden har inte givit några närmare direktiv gällande mellanmålen. Efter att ha diskuterat med kunden gör den studerande en arbetsplan och utför arbetet. Exempel 2 Yrkesprovsmiljö: lunchkafé Lunchen serveras klockan Den studerande får dagens meny av lunchkaféets värdinna eller en motsvarande person. Hon/han deltar i matlagningen och bakningen. Hon/han tillreder vardagslunch, gör färdiga smörgåsar och efterrätter i enlighet med menyn samt kokar kaffe. Den studerande sätter fram maten eller portionerar den färdigt enligt lunchkaféets rutiner. Hon/han sköter om snyggheten och ordningen i kundutrymmet och vid serveringsdisken under arbetsdagen. Hon/han rengör serveringsplatserna och -borden samt matlagningsutrymmena när serveringen avslutas. Den studerande sköter om förvaring av livsmedlen och maten samt sortering av avfallet. Den studerande sköter de kundbetjäningssituationer som hör till arbetet och vidareutvecklar sitt arbete på basen av kundrespons Rengörings- och textilvårdsservice i hemmen, 20 sv Beskrivning av yrkesprovet Till det centrala kunnandet inom studiehelheten hör: planering och utförande av kundcentrerat hemvårdsarbete i lokaler av olika slag regelbunden städning och grundrengöring i hemmen vård av textilier i hemmen och klädvård kostnads- och ansvarsmedvetenhet i arbetet ergonomiska och säkra arbetssätt i hemvårdsarbetet hemvårdsarbete enligt principerna för hållbar utveckling vidareutveckling av kunnande och hemvårdsarbetet Den studerande utför regelbunden städning och grundrengöring i hemmet i yrkesprovet och tvättar och efterbehandlar textilier med tillgängliga rengöringsmedel, maskiner, apparater och redskap. Den studerande kan på samma plats visa sitt kunnande både i städning och i textilvård, genom att samordna de olika uppgifterna. Uppgifter inom grundrengöring är tvätt av bastu och sanitetsutrymmen, fönstertvätt, tvätt av golvytor, väggar eller möbler, rengöring av bostadens skåp, rengöring av köksspis och ugn samt skötsel av

14 12 sängkläder. Arbetsuppgifter inom regelbunden städning är torkning av vågräta och lodräta ytor med halvtorra metoden eller fuktmoppning, dammsugning, rengöring av mattor och rengöring av sanitetsutrymmen. Städarbetets arbetsprocess framskrider stegvis, så att den studerande: 1. planerar sitt arbete på basen av kundens beställning eller enligt de normala rutinerna i en hemliknande institution 2. bedömer rengöringsbehovet i utrymmet som ska städas genom att i mån av möjlighet förhandla med kunden om arbetsuppgifter och arbetsplan 3. gör en arbetsplan enligt städbehov (för våta metoder enligt ytmaterial och städprocess) 4. planerar den tidsmässiga samordningen av de olika uppgifterna 5. väljer rengöringsmedel och -metoder enligt utrymmet som ska rengöras, typ av smuts och smutsighetsgrad 6. sorterar och återanvänder hemmets avfall 7. använder och rengör städredskap och maskiner (i regelbunden städning golvborste, sopskyffel, dammsugare, golvtorkare, mopp, städdukar, tvätthink och mått och i grundrengöring, förutom de tidigare nämnda, fönsterputsredskap, tvättborstar, skurblock och fönsterraka) 8. ber om och utnyttjar kundrespons, i mån av möjlighet 9. utvärderar sin egen arbetsprestation och slutresultat samt ger förslag för att vidareutveckla sitt arbete Arbetsprocessen för vården av textilierna framskrider stegvis, så att den studerande: 1. planerar sitt arbete på basen av kundens beställning eller enligt normala rutiner i en hemliknande institution 2. bedömer rengöringsbehovet för hemmets textilier och kläder genom att i mån av möjlighet förhandla med kunden om arbetsuppgifter och arbetsplan 3. gör en arbetsplan utgående från en bedömning av textilrengöringsbehovet 4. gör en plan för efterbehandling av textilierna 5. planerar samordning av de olika uppgifterna 6. sorterar textilier som ska rengöras enligt egenskaper, skötselråd och smutsighetsgrad 7. väljer rengöringsmetoder och -medel (fläckborttagning, fintvätt, kulörtvätt eller vittvätt, centrifugering och torkning) enligt textiliernas egenskaper och smutsighetsgrad 8. väljer efterbehandlingsmetoder (fuktning, strykning och mangling) 9. använder tvättmaskin för textiltvätt och mangel och strykredskap för efterbehandling 10. efterbehandlar tvätten med rätta redskap enligt textiliernas egenskaper och skötselråd 11. rengör redskap och maskiner som används i textilvård 12. ber om och utnyttjar kundrespons, i mån av möjlighet 13. utvärderar sin arbetsprestation och slutresultatet samt ger förslag för att vidareutveckla sitt arbete I yrkesprovet fungerar den studerande ergonomiskt, hygieniskt, säkert, enligt principerna för hållbar utveckling, utgående från ekonomisk lönsamt och skadar inte kundens egendom. Den studerande använder ändamålseniga arbetsskor och -kläder. Yrkesprovsmiljö Som yrkesprovsmiljö kan en hemliknande offentlig eller privat arbetsplats fungera. Yrkesprovet kan också göras i ett hem för ett hemtjänstföretag, där studerande städar och vårdar textilier. I studiehelhetens yrkesprov bör det ingå flera kundhem. Den studerande följer yrkesprovplatsens muntliga eller skriftliga anvisningar (instruktioner). Lämpliga yrkesprovsmiljöer är till exempel: barndaghem eller och gruppfamiljedaghem små skolor

15 13 hemliknande boendeenheter, såsom vårdhem landsbygdsturismföretag hemtjänstföretag, t.ex. sådana som säljer hemstädning och annan rengöringsservice, eller kundhem inom den offentliga hemservicen. På yrkesprovsplatsen finns det städredskap som dammsugare, rengöringsredskap för golv, möbler och fönster samt olika städdukar. För textilvård finns det tvättmaskin, strykredskap och mangel. På yrkesprovsplatsen finns det möjlighet att sortera avfall. Bedömning av yrkesproven Föremål för bedömningen arbetsprocessen Planera städarbetet Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5 Den studerande Den studerande Den studerande utför både regelbunden städning och grundrengöring enligt given arbetsplan. gör en genomförbar arbetsplan för både regelbunden städning och grundrengöring. gör en genomförbar arbetsplan för både regelbunden städning och grundrengöring. Behovsbedömning och planering av arbetet för textiltvätt och eventuella reparationer tvättar och reparerar textilier enligt uppdrag. bedömer tvättbehov och eventuellt reparationsbehov för textilier och gör en arbetsplan utgående från bedömningen. bedömer tvättbehov och eventuellt reparationsbehov för textilier och gör en arbetsplan utgående från bedömningen. Genomförandet Städa och tvätta och/eller reparera textilier anpassar arbetsuppgifter tidsmässigt till varandra enligt en given arbetsplan. anpassar arbetsuppgifter tidsmässigt till varandra på ett ändamålsenligt sätt. anpassar arbetsuppgifterna tidsmässigt till varandra på ett smidigt och effektivt sätt. utför både regelbunden städning och grundrengöring enligt planen. utför både regelbunden städning och grundrengöring enligt en självständigt uppgjord plan. utför både regelbunden städning och grundrengöring enligt en självständigt uppgjord plan. tvättar och reparerar textilier enligt given anvisning och plan. tvättar och reparerar textilier enligt en självständigt uppgjord plan. tvättar och reparerar textilier enligt en självständigt uppgjord plan. arbetar noggrant inom rimlig tid. arbetar noggrant inom rimlig tid. Rengöra redskap rengör använda redskap, apparater och maskiner och ställer dem på sina platser. rengör använda redskap, apparater och maskiner och ställer dem på sina platser. rengör använda redskap, apparater och maskiner och ställer dem på sina platser. Sortera avfall sorterar avfall enligt instruktioner. sorterar avfall enligt instruktioner. sorterar avfall enligt instruktioner. Utvärdering och vidareutveckling Bedöma slutresultatet utvärderar slutresultatet av städ- och textilvårdsarbetet samt det egna arbetet. utvärderar slutresultatet av städ- och textilvårdsarbetet samt det egna arbetet. Bedöma arbetsprestationen arbetsuppgiften Behärska rengöringsmetoder, -redskap och material använder de arbetsredskap och maskiner som arbetsplanen förutsätter. använder på ett riktigt sätt de arbetsredskap och maskiner som finns på arbetsplatsen berättar hur det egna arbetet kunde vidareutvecklas. använder på ett mångsidigt sätt de arbetsredskap och maskiner som finns på arbetsplatsen

16 14 enligt den självständigt uppgjorda arbetsplanen. enligt den självständigt uppgjorda arbetsplanen. Tvätta och efterbehandla textilier sorterar och tvättar textilier som fin-, kulör- eller vittvätt. sorterar och tvättar textilier som fin-, kulör- eller vittvätt. sorterar och tvättar textilier som fin-, kulör- eller vittvätt. väljer rätt rengöringsmetod och -medel. väljer rätt rengöringsmetod och -medel. väljer rätt rengöringsmetod och -medel. stryker eller manglar textilier enligt tvättråd. stryker eller manglar textilier enligt tvättråd. stryker eller manglar textilier enligt tvättråd. efterbehandlar textilier så att de blir släta. efterbehandlar textilier så att de blir släta. den kunskap som ligger till grund för arbetet bedömer rengöringsbehovet i utrymmet som ska städas enligt smutsighetsgraden. bedömer rengöringsbehovet i utrymmet som ska städas enligt smutsighetsgraden. Rengöringen och dess delmoment Ytmaterial och rengöringsmedel väljer rätt rengöringsmetod och för metoden lämpliga rengöringsmedel och redskap enligt smutsighetsgraden. väljer rätta rengöringsmetoder, redskap och rengöringsmedel på basen av sin städbehovsbedömning. väljer rätta städredskap och rengöringsmedel på basen av sin städbehovsbedömning. planerar och utför arbetet med sådana metoder och material som ytmaterialen och egenskaperna förutsätter. sorterar textilier och väljer rätt tvättmetod enligt tvättråd. sorterar textilier och väljer rätt tvättmetod enligt tvättråd. sorterar textilier och väljer rätt tvättmetod enligt tvättråd. väljer tvättmedel enligt tvättmetod. väljer tvättmedel enligt tvättmetod. väljer tvättmedel enligt tvättmetod. Rengöringsbehovet för textilier, rengöringsmedel och -metoder samt textilfibrernas egenskaper bedömer textiliers rengöringsbehov enligt smutsighetsgrad och smutstyp samt sorterar, tvättar och efterbehandlar textilier enligt skötselråd. bedömer textiliers rengöringsbehov enligt smutsighetsgrad och smutstyp samt sorterar, tvättar och efterbehandlar textilier enligt skötselråd och textilfibrernas egenskaper. Uppgifter om kunderna väljer tvätt- och rengöringsmedel med beaktande av ev. allergier hos kunden. väljer tvätt- och rengöringsmedel med beaktande av ev. allergier hos kunden. arbetssäkerhet Säkert arbetssätt använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt och -skor samt skyddshandskar och -förkläde. använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt och -skor samt skyddshandskar och -förkläde. använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt och -skor samt skyddshandskar och -förkläde. använder kemiska ämnen säkert och enligt anvisningar samt vid behov med vederbörligt skydd använder kemiska ämnen säkert och enligt anvisningar samt vid behov med vederbörligt skydd använder kemiska ämnen säkert och enligt anvisningar samt vid behov med vederbörligt skydd Ergonomiskt arbetssätt följer användarinstruktioner för maskiner och ämnen. följer användarinstruktioner för maskiner och ämnen. följer användarinstruktioner för maskiner och ämnen. varierar arbetsställning och -rörelser och använder redskap som underlättar arbetet. varierar arbetsställning och -rörelser och använder redskap som underlättar arbetet. varierar arbetsställning och -rörelser och använder redskap som underlättar arbetet.

17 15 väljer arbetsredskap, -metoder och -ställningar som belastar kroppen så lite som möjligt. anmäler brister i arbetarskyddet som hon/han iakttar på arbetsplatsen. Baskompetens Samarbetsfärdigheter tar sakligt emot respons. tar sakligt emot respons. förändrar sitt arbete på basen av respons. tar sakligt emot respons och ber om respons på sitt arbete. förändrar sitt arbete på basen av respons. Gemensamma betoningar Hållbar utveckling Miljöfrämjande arbetssätt väljer de tvätt- och rengöringsmedel som belastar miljön minst, på basen av produktinformationen. väljer de tvätt- och rengöringsmedel som belastar miljön minst, på basen av produktinformationen. väljer de tvätt- och rengöringsmedel som belastar miljön minst, på basen av produktinformationen. väljer de arbetsmetoder som belastar miljön minst. väljer de arbetsmetoder som belastar miljön minst. Verksamhet enligt principerna för hållbar utveckling Identifiera och hantera de vanligaste problemavfallen Att sörja för arbetarskyddet och hälsan Följa arbetarskyddsbestämmelser och -anvisningar Identifiera, skydda mot och förhindra hälsorisker och -olägenheter i arbetsmiljön sorterar och återanvänder hushållsavfall. följer arbetsplatsens/hemmets arbetarskyddsanvisningar och anvisningar gällande el- och produktsäkerhet vid användning av maskiner och rengöringsmedel. sorterar och återanvänder hushållsavfall. fungerar enligt fastighetens miljövårdsplan. följer arbetsplatsens/hemmets arbetarskyddsanvisningar och anvisningar gällande el- och produktsäkerhet vid användning av maskiner och rengöringsmedel. beaktar eventuella allergier vid val av rengöringsmedel. sorterar och återanvänder hushållsavfall. fungerar enligt fastighetens miljövårdsplan. utför arbetet enligt avfallshanteringsdirektiv, miljömärkningar och principerna för hållbar utveckling. följer arbetsplatsens/hemmets arbetarskyddsanvisningar och anvisningar gällande el- och produktsäkerhet vid användning av maskiner och rengöringsmedel. beaktar eventuella allergier vid val av rengöringsmedel.

18 16 Exempel på yrkesprovsuppgifter Exempel 1 Yrkesprovsmiljö: kunders hem Kunderna är en barnfamilj som utnyttjar städ- och textilvårdstjänster och en ensamboende åldring som regelbundet använder städ- och textilvårdstjänster. I barnfamiljens hem: Den studerande får en beställning på städ- och textilvårdsarbetet av kundfamiljen. Kunden har beställt veckostädning och klädtvätt. På basen av beställningen städar den studerande familjens bostad samt tvättar textilier och efterbehandlar tvätten. Kundfamiljen kan vara närvarande vid yrkesprovstillfället. I åldringens hem: Kunden använder regelbundet städ- och textilvårdstjänster, på grund av sitt hälsotillstånd. Den studerande får en beställning, enligt vilken hon/han tvättar fönstren och bastuutrymmena samt linnetvätten. Kunden är närvarande vid yrkesprovtillfället. Den studerande beaktar kunden. Exempel 2 Yrkesprovsmiljö: ett vårdhem I vårdhemmet bor ungefär tio kunder som behöver daglig hjälp med olika göromål. Den studerande städar bostadsrummen och hemmets gemensamma utrymmen. Hon/han tvättar kundernas och vårdhemmets textilier och efterbehandlar tvätten. Kunderna är närvarande vid yrkesprovstillfället. 3.1B Yrkesinriktade studier differentierade enligt utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för tjänster i hemmen Produktion av hemtjänster, 30 sv Beskrivning av yrkesprovet Centralt innehåll i studiehelheten är: kundinriktad service och samarbete inom produktion av hemtjänster måltidsservice som hemtjänst rengöring och klädvård som hemtjänst vård av boendemiljön som hemtjänst att hjälpa kunden med dagliga göromål, myndighetskontakter och ärenden utanför hemmet vidareutveckling av det egna arbetet I yrkesprovet ingår arbetsprocesser såsom måltidsservice, rengöring och klädvård, boendemiljö och kundhjälp, och den studerande samordnar dessa. Tjänster produceras för minst tre olika kunder i tre olika miljöer. I yrkesprovet betonas behärskandet av helheten och samordningen av olika arbeten och delmoment.

19 17 Arbetsprocessen för yrkesprovet i produktion av hemtjänster framskrider på följande sätt: 1. Den studerande kartlägger kundernas servicebehov, livssituation och dagsrytm genom att intervjua dem, eller får de uppgifter som behövs av arbetsplatsens arbetstagare enligt det tjänsteproducerande företagets normala rutiner. 2. Den studerande prissätter och säljer tjänster. Hon/han skriver dokument för försäljning av tjänsten på dator. Hon/han kommer överens med kunden om produktion och leverans av tjänsten. 3. Den studerande gör en arbetsplan med tidtabell och förverkligar tjänsten. 4. Den studerande tar emot kundrespons och utvärderar dess innebörd. 5. Den studerande fakturerar tjänsten eller klargör prisbildningen för kunden, ifall faktureringen hör till företagets ordinarie personal och inte kan skötas av den studerande i samband med yrkesprovet. I yrkesprovet för produktion av hemtjänster ingår två av följande arbetsprocesser i servicen för varje kund: 1. Matlagning enligt kundens beställning. Maten som kunden beställt utgörs av vanlig husmanskost. En beställning kan vara en festmåltid. 2. Städ- och/eller textilvårdsuppgifter enligt kundens beställning. 3. Vård av boendemiljön, till exempel att möblera ändamålsenligt och säkert eller sköta grönväxter och snygga upp på gården enligt kundens beställning. Den studerande ger råd till kunden gällande anskaffningar till hemmet och användning av konsumenttjänster i samband med anskaffningar. 4. Hjälper kunden med dagliga göromål, till exempel att uträtta personliga behov, ärenden eller deltagande, att ordna stimulerande verksamhet i kundens hem eller anordna ett festtillfälle. Vid uträttande av ärenden hjälper den studerande och ger råd åt kunden kring användning av konsumentservice. Yrkesprovsmiljö Som yrkesprovsmiljö fungerar ett hemtjänstföretags kundhem eller en hemliknande offentlig eller privat boendeenhet. Kunderna utgörs av barnfamiljer, åldringar och funktionshindrade, och yrkesprovarbetets kunder är sinsemellan olika och av olika åldrar. En del av kunderna behöver hjälp i sina dagliga göromål. Lämpliga yrkesprovsmiljöer är till exempel: kundhem i hemtjänstföretag eller offentlig hemservice hemliknande boendeenheter, såsom vårdhem eller en mindre boendeenhet

20 18 Bedömning av yrkesprovet Föremål för bedömningen arbetsprocessen Planering Ta emot och sälja hemtjänstbeställningar Göra en arbetsplan och prissätta tjänster Genomförande Utföra hemtjänster - två av följande: matlagning, städning eller textilvård, hjälp till kunden eller vård av boendemiljön Nöjaktig N1 God G3 Berömlig B5 Den studerande Den studerande Den studerande fungerar enligt en färdig arbetsplan. utför enskilda stöduppgifter eller hushållsarbeten som kunden beställt enligt given arbetsplan. deltar i anordnandet av en vardags- eller festmåltidshelhet i samarbete med en annan. gör en arbetsplan på basen av beställningar på arbetsplatsen och prissätter tjänster lönsamt. utför de stöduppgifter och hushållsarbeten som kunden beställt enligt en självständigt uppgjord arbetsplan. ordnar ett festtillfälle eller en annan måltidshelhet med servering, enligt kundens beställning. tar emot beställningar och säljer hemtjänster till kunder enligt arbetsplatsens affärsidé. gör en arbetsplan enligt beställningar och prissätter tjänsterna lönsamt. utför de stöd uppgifter och hushållsarbeten som kunden beställt enligt en självständigt uppgjord arbetsplan. ordnar ett festtillfälle eller en annan beställd måltidshelhet med servering, enligt kundens beställning. Prissätta och sälja tjänster Fakturera Utvärdering och vidareutveckling Utvärdera arbetets slutresultat och det egna arbetet informerar kunden om tjänstens pris enligt anvisningar från handledaren. informerar kunden om tjänstens pris enligt anvisningar från handledaren. fakturerar tjänsten, om det är möjligt, på yrkesprovsplatsen. utvärderar slutresultatet och sitt eget arbete. informerar kunden om tjänstens pris enligt anvisningar från handledaren. fakturerar tjänsten, om det är möjligt, på yrkesprovsplatsen. utvärderar slutresultatet och sitt eget arbete. slutresultatet stämmer överens med det som kunden beställt. slutresultatet stämmer överens med det som kunden beställt. Vidareutveckling av arbetet ställer egna utvecklingsmål arbetsuppgiften Behärska arbetsredskap och -maskiner Hygieniskt arbetssätt använder lämpliga arbetsredskap och -maskiner samt material som finns tillgängliga på arbetsplatsen. utför sitt arbete hygieniskt. använder lämpliga arbetsredskap och -maskiner samt material som finns tillgängliga på arbetsplatsen. utför sitt arbete hygieniskt. använder lämpliga arbetsredskap och -maskiner samt material som finns tillgängliga på arbetsplatsen. utför sitt arbete hygieniskt. den kunskap som ligger till grund för arbetet Olika kundgruppers behov och levnadsvanor utför färdigt planerade arbetsuppgifter och beaktar åldrande och funktionshindrade kunder och deras olika livsskeden. reder ut kundernas behov och önskemål, antingen via kunderna eller via handledaren vid uppgörandet av sin arbetsplan. reder ut kundernas behov och önskemål och beaktar arbetsplatsens särdrag vid uppgörandet av sin arbetsplan. Planera och förverkliga arbetsprocessen samt samordna arbetena samordnar sin arbetsplan och beaktar kundernas olikhet och deras behov och önskemål. samordnar sin arbetsplan och beaktar mångsidigt kundernas olikhet och deras behov och önskemål. Prissätta och sälja tjänster beräknar tjänstens verkliga kostnader. beräknar tjänstens verkliga kostnader och reder ut prisbildningen för kunden.

21 19 Baskompetens Problemlösningsförmåga Smidigt, innovativt och kreativt sätt i arbetet och i problematiska situationer Interaktions- och kommunikationsfärdigheter Verksamhet i olika interaktionssituationer Muntlig och skriftlig kommunikation fungerar sakligt, artigt och finkänsligt i kundbetjäningssituationer. samordnar hemtjänstuppgifterna i sin arbetsplan ändamålsenligt och smidigt. fungerar ändamålsenligt i olika arbetssituationer och på olika arbetsplatser. fungerar sakligt, artigt och finkänsligt i kundbetjäningssituationer. diskuterar om saker som intresserar kunderna. samordnar hemtjänstuppgifterna i sin arbetsplan ändamålsenligt, smidigt och effektivt. fungerar ändamålsenligt i olika arbetssituationer och på olika arbetsplatser. fungerar interaktivt med olika kunder. diskuterar om saker som intresserar kunderna. Samla in kundrespons Etiska och estetiska färdigheter Verksamhet tillsammans med kunden tar sakligt emot kundrespons. fungerar ansvarsfullt och enligt de avtal som gjorts med kunderna. samlar muntligt in kundrespons. fungerar ansvarsfullt och enligt de avtal som gjorts med kunderna. samlar in muntlig och skriftlig kundrespons. fungerar ansvarsfullt och enligt de avtal som gjorts med kunderna. Gemensamma betoningar Företagsamhet Försäljningskunnande Kostnadsmedvetenhet utför arbetet inom överenskommen tid. respekterar kundernas personliga uppfattningar och levnadssätt med sitt beteende. prissätter hemtjänster lönsamt och säljer tjänsten till en kund. utför arbetet enligt tidtabellen i sin arbetsplan. respekterar kundernas personliga uppfattningar och levnadssätt med sitt beteende. prissätter olika hemtjänster lönsamt och säljer tjänsterna till kunder. utför arbetet enligt tidtabellen i sin arbetsplan. Konsumentkunskap Verksamhet enligt konsumentens rättigheter, skyldigheter och ansvar Utnyttja teknologi och informationsteknik IT-färdigheter upplyser kunden i frågor som berör konsumentens rättigheter och skyldigheter. gör tjänstens försäljningsdokument på dator. upplyser kunden i frågor som berör konsumentens rättigheter och skyldigheter. hjälper kunderna med användning av konsumenttjänster. gör tjänstens försäljningsdokument på dator.

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom laboratoriebranschen

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret:

Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP ÅR 5. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: Eleven skall: kunna laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och förstå dess kulturella och sociala

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I LOGISTIK Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 43/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 43/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 43/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYRKVAKTMÄSTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYRKVAKTMÄSTARE 2006 FÖRESKRIFT 43/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Hem- och Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om arbete i hem och hushåll ger människor

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap

Vårterminsplanering/pedagogisk planering årskrurs 8 Hem- och konsumnetkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Boendeservicestiftelsen ASPA Mervi Valta 2010 Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Namn på den som för dagbok: Datum: Utredning av eget

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Borgå handelsläroverk. Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009

Borgå handelsläroverk. Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009 Borgå handelsläroverk Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009 Yrkesinriktade examensdelar Skaffande av yrkesskickligheten och yrkesprov Föreskrift 34/011/2009 Innehåll 1. ALLMÄNT... 1

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

- Egenkontrollplanen uppgörs, så att den täcker alla skeden i livsmedelshanteringen, allt från råvaror till kundprodukt.

- Egenkontrollplanen uppgörs, så att den täcker alla skeden i livsmedelshanteringen, allt från råvaror till kundprodukt. Sidan 1 SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA HANGÖ, INGÅ, RASEBORG ANVISNING FÖR UPPGÖRANDE AV EGENKONTROLLPLAN Bakgrund: 1) Livsmedelsföretagare är enligt livsmedelslagen (23/2006 19, 20 ) skyldiga att göra upp en

Läs mer

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7

Terminsplanering HKK VT 2015 årskurs 7 Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Tjänstebeskrivning och servicegarantier, hemtjänst Service och omvårdnad

Tjänstebeskrivning och servicegarantier, hemtjänst Service och omvårdnad och servicegarantier, hemtjänst Service och omvårdnad Antaget SN 2005-06-15, 99, komplettering SN 2006-03-23, 38. Reviderat SN 2010-04-14 49 Hemtjänst i Motala kommun Hemtjänsten ska utgå från en människosyn

Läs mer

HEMTJÄNST i Årjängs kommun

HEMTJÄNST i Årjängs kommun Rev 140116 HEMTJÄNST i Årjängs kommun Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen... 3 Ingår i städning... 4 Ingår ej i städning... 4 För att vi skall kunna städa behövs... 5 Ingår

Läs mer

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna Arbetsseminarium i Vasa Kompetens i självvärdering av kvalitetssystemen Vasa 15.1.2015 kl. 9.15-10.45 Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap

Vårterminsplanering/Pedagogisk planering 2013 årskurs 7 Hem- och konsumentkunskap Syfte: Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR TEKNISK PLANERING UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

ADL - INDEX enligt Sunnaas

ADL - INDEX enligt Sunnaas ADL - INDEX enligt Sunnaas BEDÖMNINGSKRITERIER: 3 = Kan själv och gör det Klarar sig själv 2 = Kan själv och gör det med hjälpåtgärder 1 = Behöver hjälp av annan person eller motivering eventuellt kan

Läs mer

FÖRESKRIFT 30/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 30/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 30/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM LAGERBRANSCHEN 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM LAGERBRANSCHEN 2006 FÖRESKRIFT 30/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 FÖRESKRIFT 09/011/2010 grunder för LÄROPLAN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Godkänd av stadsstyrelsen 26.04.2010 VERKSAMHETSPROGRAM - STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 1. Allmänt Syftet med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och

Läs mer

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012

Sprint. Restaurang och Café 2, 2012 Sprint Restaurang och Café 2, 2012 Inledning Miljökontorets livsmedelsgrupp har under perioden v.47-49 utfört kontroller av restauranger i Uddevalla kommun. Sprinten byggdes upp på restaurang och caféverksamheter

Läs mer

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning

Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Bageri- och konditorikunskap Lärarhandledning Denna lärarhandlednings utgångspunkt är kurserna Bageri och Konditori enligt Läroplanen GY11 och visar hur böckerna Bageri och Konditori, utgivna 2014 av Sveriges

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Föreskrift 41/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Grunder för fristående

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun HEMTJÄNST i Årjängs kommun 2012 Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen...3 Ingår i städning 4 Ingår ej i städning 4 För att vi skall kunna städa behövs..5 Ingår i klädvård 5

Läs mer

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. I ämnet behandlas också olika köttråvaror, hur råvaror används inom näringen

Läs mer

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson Fixa tvätten_omslag.indd 1 2011-10-24 10.26 tvätten städningen i köket 1 Fixa kök_omslag.indd 1 2011-10-24 10.25 Fixa städ_omslag.indd 1 2011-10-24 10.28 Lärarhandledning FIXA tvätten FIXA städningen FIXA

Läs mer

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på.

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på. Är du intresserad av att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Från 1 januari 2006 tillämpas EG-förordningar i Sverige och övriga EU som kräver att verksamheten och anläggningen godkänns eller registreras.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

SUNNAAS ADL INDEX. Bedömningsmanual

SUNNAAS ADL INDEX. Bedömningsmanual Sunnaas sykehus HF Ergoterapitjenesten Sunnaas Sykehus 1998 Revidert layout januari 2000 och augusti 2007. SUNNAAS ADL INDEX Bedömningsmanual 1. ÄTA FINFÖRDELA MAT, INTA FÖDA, TUGGA OCH SVÄLJA. 1.0 Måste

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Bagare och konditor Kurser

Bagare och konditor Kurser Bagare och konditor Kurser Bröd och kaffebröd 40 yhp Undervisningen i kursen skall syfta till att de studerande utvecklar fördjupade kunskaper i rationell produktion och hantering av matbröd och kaffebröd

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

406 Elinstallation. Byggande. 406 Elinstallation. Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen. Grenansvarig. Marko Kangas.

406 Elinstallation. Byggande. 406 Elinstallation. Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen. Grenansvarig. Marko Kangas. Byggande 406 Elinstallation Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen Grenansvarig Marko Kangas 1 / 10 Koulutuskeskus Salpaus marko.kangas(at)salpaus.fi tel. 044 708 1377 Kalle Pärssinen Koulutuskeskus Salpaus

Läs mer

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 18 /011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 FÖRESKRIFT 18/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

EVIRAS BESTÄMMELSE OM HYGIENKOMPETENS

EVIRAS BESTÄMMELSE OM HYGIENKOMPETENS BESTÄMMELSE 1(6) Livsmedelssäkerhetsverket Pvm/Datum/Date Bestämmelsens nr 2.4.2009 1/2009 EVIRAS BESTÄMMELSE OM HYGIENKOMPETENS 1. Rättsnormer för utfärdandet av bestämmelsen Enligt livsmedelslagens (23/2006,

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer