NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL"

Transkript

1 NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från gällande läroplan för grundexamen inom huslig ekonomi och konsumentservice och grunderna för yrkesprov ( , dnr 16/011/2000). Materialet är delbilaga 2 till ifrågavarande föreskrift, inte norm. UTBILDNINGSSTYRELSEN 2006

2 GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE INNEHÅLL 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKSEPROVMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET Planering och genomförande av yrkesprovet som ett samarbete mellan olika parter Bedömning av yrkesprovet Vitsordsgivning och dokumentering av bedömningsuppgifterna Bedömning av yrkesprovet för grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice Övriga specialanvisningar för anordnande av yrkesprov i grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice 5 3 YRKESPROVSMATERIALET FÖR ENSKILDA STUDIEHELHETER 6 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier inom examen Kost- och näringsservice i hemmen, 30 sv Rengörings- och texttilvårdsservice i hemmen, 20 sv B Yrkesinriktade studier differentierade enligt utbildningsprogram 16 Utbildningsprogrammet för tjänster i hemmen Produktion av hemtjänster, 30 sv 16 Utbildningsprogrammet för konsumenttjänster Produktrådgivning, 30 sv C Valfria studier Verksamhet i hemliknande institutioner, 10 sv Verksamhet i cateringföretag, 10 sv Verksamhet i hemtjänstföretag, 10 ov Produktrådgivningstjänster på arbetsplatser, 10 sv 33

3 1 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVSMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE Om yrkesproven har det stadgats i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildning 601/2005 och i statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning 603/2005. I yrkesprovet visar de studerande genom att utföra arbetsuppgifter hur väl de har uppnått yrkesskicklighet i enlighet med grunderna för läroplanen och de krav som arbetslivet ställer. Yrkesproven planeras och genomförs i samarbete med arbetslivsrepresentanter. Yrkesproven ordnas i mån av möjlighet i samband med inlärningen i arbetet. Yrkesproven kan även genomföras på andra arbetsplatser eller i läroanstalternas arbetslokaler. Det nationella yrkesprovsmaterialet har gjorts upp utgående från de gällande grunderna för läroplanen och för fristående examen. Materialet är ingen norm utan ett stödmaterial som utbildningsanordnarna kan använda som hjälp vid planeringen och genomförandet av yrkesproven. Materialet ger vägledning vid det lokala genomförandet av yrkesproven och förenhetligar bedömningen av de studerande. Yrkesprovsmaterialet innehåller anvisningar för dem som använder materialet och för varje studiehelhet en beskrivning av yrkesprovet och yrkesprovsmiljön samt bedömningen av yrkesprovet och exempel på hur yrkesproven kan utföras. Anvisningarna för hur bedömningen av yrkesproven ska dokumenteras finns i det nationella yrkesprovsmaterialet under punkt 2.3. Materialet finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen Under punkten Beskrivning av yrkesprovet finns definierat för varje studiehelhet det centrala kunnande som man ska visa med yrkesprovet. Kunnandet beskrivs som aktiviteter och arbetsprocesser som motsvarar verksamhet i arbetslivet. Under punkten Miljö för yrkesprovet finns de väsentliga kraven för att påvisa kunnande. I det nationella yrkesprovsmaterialet ges anvisningar om under vilka förhållanden och i vilka miljöer eller arbetsgemenskaper det är bra att utföra yrkesproven. Dessutom ges anvisningar om hurudana material, redskap och apparater som behövs för att den studerande ska kunna visa sitt kunnande och för att man tillförlitligt ska kunna bedöma kunnandet. Under punkten Bedömning av yrkesprovet definieras föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna. Föremålen för bedömningen hjälper bedömaren att fästa uppmärksamhet vid sådant som är centralt vid bedömningen. Bedömningskriterierna hjälper bedömaren att slå fast nivån på den studerandes kunnande i förhållande till uppställda mål. Bedömningskriterierna har gjorts upp utgående från grunderna för läroplanen och skalan är en trestegsskala. Vitsorden är nöjaktiga N1, goda G3 och berömliga B5. 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET 2.1 Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter I planering, genomförande och bedömning av yrkesproven deltar utbildningsanordnaren, ett organ som utbildningsanordnaren har tillsatt, lärare, representanter för arbetslivet och de studerande. De olika parterna kan använda sig av det nationella yrkesprovsmaterialet i följande situationer. Utbildningsanordnaren kan använda sig av materialet när man

4 2 planerar och genomför yrkesproven informerar om yrkesproven utbildar medlemmarna i det organ som utbildningsanordnaren tillsatt, undervisningspersonalen samt arbetslivsrepresentanterna för yrkesproven granskar läroplanen så att den motsvarar gällande författningar och föreskrifter Organet kan använda sig av materialet när det godkänner planerna för genomförandet och bedömningen av yrkesproven som en del av utbildningsanordnarens läroplan övervakar yrkesprovsverksamheten och att principerna för yrkesproven förverkligas behandlar rättelseyrkanden beträffande bedömning av yrkesprov Lärarna kan använda sig av materialet när de planerar och genomför yrkesproven i praktiken tillsammans med arbetslivsrepresentanterna och de studerande informerar de studerande och arbetslivsrepresentanterna om yrkesproven och hur de bedöms samt när de gör dessa förtrogna med yrkesprov observerar den studerandes arbete samt när de uppmuntrar och vid behov ger handledning deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov Arbetslivets representanter kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målsättningen för yrkesproven samt föremålen för bedömning och bedömningskriterierna deltar i planerandet av yrkesproven tillsammans med de studerande och lärarna sörjer för att de studerande under perioden för inlärning i arbetet har möjlighet att förkovra sig i det kunnande som krävs i yrkesprovet introducerar studerande till arbetssättet, arbetsutrymmen, maskiner och apparater som är viktiga med tanke på yrkesprovet samt till anvisningar om arbetarskydd och arbetssäkerhet observerar de studerandes arbete, uppmuntrar dem och vid behov ger handledning berättar för de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen om yrkesprovet deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov De studerande kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målen för yrkesproven samt föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna planerar yrkesprovet och kommer överens om det och tidpunkten för det med läraren och arbetslivsrepresentanten bedömer sitt eget kunnande Läraren har ansvar för att klarlägga om den studerande eventuellt har några inlärningssvårigheter eller andra hinder för att visa sitt kunnande. Dessa beaktas när yrkesprovet planeras, så att de studerande har möjlighet att påvisa sitt verkliga kunnande. Bedömningskriterierna finns tydligt angivna i yrkesprovsmaterialet som verksamhet eller aktiviteter som ansluter till arbete, så de lämpar sig också väl som utgångspunkt vid bedömning av specialstuderandes yrkesprov.

5 3 2.2 Bedömning av yrkesprov Vid yrkesprovet iakttar bedömaren den studerandes arbete och gör observationer. Det är inte alltid möjligt för arbetsplatsens representant att delta i de yrkesprov som ordnas på läroanstalten och läraren kan inte delta i alla yrkesprov som ordnas på arbetsplatsen. I den av utbildningsanordnaren godkända läroplanen har det skrivits en plan för hur en studiehelhets yrkesprov ska bedömas och vilka parter som handleder, observerar och bedömer yrkesprovet. Det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt godkänner bedömningsplanerna för yrkesproven. Utbildningsanordnaren och läraren sörjer för att bedömningen av yrkesproven görs på det sätt som detta organ har godkänt. Efter yrkesprovet förs ett utvärderingssamtal som vanligtvis läraren, arbetslivsrepresentanten och den studerande deltar i. Vid utvärderingssamtalet tillgodogör man sig de erfarenheter som man har fått under handledningen och bedömningen i samband med inlärningen i arbetet. I vissa fall kan utvärderingssamtalet föras till exempel med hjälp av ett elektroniskt diskussionsforum. Den studerandes självbedömning är en väsentlig del av bedömningen av yrkesprovet. I utvärderingssamtalet framför varje bedömare sin bedömning jämte motiveringar. Utgående från dessa bedömningar samt eventuell respons från kunder och andra arbetstagare bildas en gemensam syn på den studerandes kunnande. De lärare och arbetslivsrepresentanter som bedömer yrkesproven ska vara sakkunniga inom ifrågavarande yrkesområde och de ska vara utsedda till uppgiften av det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt. Den studerande bedöms i relation till i förväg uppställda mål och det påvisade kunnandet jämförs med de föremål för bedömningen och de bedömningskriterier som man på förhand har fastställt. Föremålen för bedömningen i yrkesproven är behärskande av arbetsprocessen behärskande av arbetsuppgiften (arbetsmetoder, redskap och material) behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet behärskande av arbetssäkerhet den för alla branscher gemensamma baskompetensen de gemensamma betoningarna I kapitel 3 i det nationella yrkesprovsmaterialet finns föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna konkretiserade för varje studiehelhet. Bedömningskriterierna har slagits fast per föremål för nivåerna N1, G3 och B5. Yrkesproven bedöms genom att använda samma bedömningsskala som vid annan bedömning av studerandena: N1, N2, G3, G4 och B5 (F 603/2005). Det görs observationer av behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet under arbetsprestationerna. Om denna kunskap inte framkommer klart under arbetet kan den klarläggas med preciserande frågor under arbetet eller i utvärderingssamtalet. 2.3 Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna Under utvärderingssamtalet som ordnas efter yrkesprovssituationen bedöms yrkesprovet, och bedömningsuppgifterna dokumenteras skilt för varje studiehelhet och föremål för bedömningen. Dessa bedömningar utgör grund för vitsordet för yrkesprovet i en studiehelhet. För varje studiehelhet som ingår i de yrkesinriktade studierna ges vitsord. Vitsordet bestäms av de av organet utsedda lärarna och arbetslivsrepresentanterna tillsammans eller var för sig, i huvudsak ändå tillsammans. Vitsordet med motiveringar för studiehelheternas yrkesprov ska dokumenteras och antecknas i yrkesprovsbetyget. Läroanstalterna gör upp tydliga blanketter för dokumentering av bedömningsuppgifterna. Dessa kan användas även på arbetsplatserna i utvärderingssituationerna tillsammans med arbetslivsrepresentanterna. Då bedömningsuppgifterna dokumenteras kan bedömningen vid behov motiveras även efteråt. Särskilt viktigt är

6 4 det att återkomma till bedömningen när det centrala kunnandet i en studiehelhet visas i flera yrkesprovssituationer (delyrkesprov). Bedömningen av yrkesproven är en utmaning även när den studerande i en enda yrkesprovssituation visar sitt kunnande i två eller flera studiehelheter (kombinerat yrkesprov). I dessa situationer ska man kunna skilja åt föremålen för bedömningen och dokumentera dem skilt för varje studiehelhet. För dokumenteringen av bedömningsuppgifterna ansvarar i allmänhet läraren. I bedömningen ska man dokumentera åtminstone följande saker som kommer fram under utvärderingssamtalet: vem som utför yrkesprovet den studiehelhet eller del av studiehelhet där yrkesprovet ingår var yrkesprovet ordnas en beskrivning av innehållet i yrkesprovet de vitsord som ges för varje föremål för bedömningen utgående från bedömarnas gemensamma syn motiveringarna till yrkesprovsvitsordet för varje studiehelhet motiveringarna till yrkesprovsvitsordet när yrkesprovet består av delyrkesprov komplettering eller förnyelse av yrkesprovet i sådana fall där studerandes kunnande ännu inte har uppnått minst nöjaktig nivå de kunskapsområden som den studerande behöver utveckla underskrift av dem som deltog i bedömningen I framtiden kommer utvärderingen av de nationella inlärningsresultaten att göras utifrån de inlärningsresultat som man har fått i yrkesproven. När man övergår till nationell bedömning av inlärningsresultaten utifrån yrkesproven kommer man att bifoga bakgrundsuppgifter om bedömningen till dokumenteringen av yrkesprovsvitsordet och skilda anvisningar ges angående registreringen. 2.4 Bedömning av yrkesprov för grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice För grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice bedöms de för alla branscher gemensamma baskunskaperna och kunskapsområdena med gemensamma betoningar genom prov i de olika studiehelheterna minst en gång under avläggandet av examen. I tabell 1 framgår hur de för alla branscher gemensamma baskunskaperna och gemensamma betoningarna ingår som mål för bedömning i de olika studiehelheterna. Färdigheterna i internationalism bedöms i samband med den övriga bedömningen av studiehelheterna.

7 5 Kost- och näringsservice i hemmen Rengörings- och textilvårdsservice i hemmen Produktion av hemtjänster produktrådgivning Verksamhet i hemliknande institutioner Verksamhet i cateringföretag Verksamhet i hemtjänstföretag Produktrådgivningstjänster på arbetsplatser Inlärningsfärdigheter X Problemlösningsförmåga X X Interaktions- och X X X kommunikationsfärdigheter Samarbetsfärdigheter X X X X X X Etiska och estetiska färdigheter X X Internationalisering Främjande av hållbar X X utveckling Utnyttjande av teknologi och X X informationsteknik Företagsamhet X X X Högklassig och kundinriktad X X X X X verksamhet Konsumentkunskap X X Arbetarskydd och hälsa X Tabell 1. Bedömning av de för alla branscher gemensamma baskunskaperna och betoningarna i yrkesproven för de olika studiehelheterna i grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice 2.5 Övriga specialanvisningar för anordnande av yrkesprov för grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice Tystnadsplikten bör följas av de parter som deltar i arrangerandet, förverkligandet och bedömningen av yrkesprov. Personlig information om kunderna och information om företagares företagsverksamhet är sekretessbelagd.

8 6 3 YRKESPROVSMATERIALET FÖR ENSKILDA STUDIEHELHETER Yrkesproven för studiehelheterna inom examens gemensamma yrkesinriktade studier är obligatoriska för alla studerande. Yrkesprov i de studiehelheter som hör till ett utbildningsprogram är obligatoriska för de studerande som har valt detta utbildningsprogram. Studerandena ska visa sitt kunnande i yrkesprov även i de valfria yrkesinriktade studierna som de har valt. Utbildningsanordnaren bestämmer antalet yrkesprov så att kunnandet i alla studiehelheter blir visat. YRKESINRIKTADE STUDIER I GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE, 90 SV Gemensamma yrkesinriktade studier i examen, 50 sv Kost- och näringsservice i hemmen, 30 sv Rengörings- och textilvårdsservice i hemmen, 20 sv Yrkesinriktade studier differentierade enligt utbildningsprogram, 40 sv Utbildningsprogrammet i huslig ekonomi Produktion av hemtjänster, 30 sv Utbildningsprogrammet i konsumentservice Produktrådgivning, 30 sv Valfria studier, 10 sv Verksamhet i hemliknande institutioner, 10 sv Verksamhet i cateringföretag, 10 sv Verksamhet i hemtjänstföretag, 10 sv Produktrådgivningstjänster på arbetsplatser, 10 sv 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier i examen Kost- och näringsservice i hemmen, 30 sv I denna studiehelhet kan följande bedömningsmetoder, förutom observation, användas: bedömning av matens smak, utseende, färg, doft, temperatur och konsistens via sinnesförnimmelser Bedömare kan vara en kund, studerande själv och yrkesprovets handledare. tallriksmodellen, kostcirkeln eller pyramiden vid bedömning av måltidens hälsosamhet Beskrivning av yrkesprovet Till det centrala innehållet i studiehelheten hör: kännedom om människans näringsbehov och kostvalsprinciper val, lagring och hantering av livsmedel måltidsplanering utgående från kundens behov och tillgängliga resurser matlagning i kundernas hem planering och tillredning av måltider för kunder i olika åldrar och för specialgrupper

9 7 tillredning av säsong- och temabetonade rätter och bakverk yrkesmässig matlagning enligt principerna för hållbar utveckling fungera enligt föreskrifter för arbetarskydd och egenkontroll, tillämpa hygien och vårda sin personliga hygien fungera som konsument och konsumentservice kundinriktat servicekunnande och utvecklande av det egna arbetet och yrkeskunskapen Vid yrkesprovet tillreder den studerande minst två måltidshelheter. Rätterna kan vara säsongs- eller temabetonade. Måltiderna kan utgöras av två vardagsluncher, en vardagslunch och en vardagsmiddag eller en vardags- och en festmåltid, där det i den ena ingår bakning. Yrkesprovets arbetsprocess framskrider stegvis på följande sätt: 1. Den studerande planerar minst två måltidshelheter där bakverk ingår, på basen av kundbeställningar eller färdiga menyer. Hon/han beaktar kundernas näringsbehov, önskemål gällande val av maträtt, kundernas ålder och eventuella specialdiet i sin plan. Hon/han bedömer hur hälsosamma måltiderna är och den ekonomiska lönsamheten. 2. Den studerande gör en arbetsplan för tillredandet av vardera måltidshelhet. 3. Den studerande förbehandlar anskaffade baslivsmedel och halvfabrikat med ändamålsenliga arbetsredskap och maskiner, så att de lämpar sig för matlagning och bedömer deras kvalitet via sensorisk analys. 4. Den studerande tillreder rätterna antingen genom kokning, stekning eller tillredning i ugn, med ändamålsenliga arbetsredskap och maskiner. Hon/han tillreder birätter och efterrätter som passar till rätterna. Hon/han tillreder olika maträtterna enligt serveringstidpunkten. 5. Den studerande väljer ändamålsenliga serveringskärl och -bestick, dukar bord och serverar. 6. Den studerande diskuterar artigt med kunderna. Hon/han samlar in och tar emot respons av kunderna. 7. Den studerande utför efterarbeten som hör till matlagningen och måltiden: rengör bestick och kärl, arbetsredskap, serveringskärl och maskiner med ändamålsenliga rengöringsmetoder, ställer tillbaka använda kärl och tillbehör på sina platser och sorterar avfall enligt återvinningsprincipen. 8. Den studerande utvecklar sitt arbete på basen av respons. Den studerande fungerar hygieniskt och följer arbetarskyddsföreskrifter genomgående under arbetets gång. Hon/han använder ändamålsenliga arbetskläder och -skor. Yrkesprovsmiljö Som yrkesprovsmiljö fungerar en hemliknande arbetsplats, offentlig eller privat. Yrkesprovet kan också göras hemma hos kunder inom ett hemtjänstföretag, då måltiderna tillreds i hemmet. På yrkesprovplatsen ska det finnas möjlighet att tillreda bas- och specialkost för kunder som närvarar vid tillfället. Den studerande följer muntliga eller skriftliga direktiv som gäller yrkesprovplatsen (menyer, anvisningar). Lämpliga yrkesprovsmiljöer är till exempel: barndaghem och gruppfamiljedaghem små skolor hemliknande boendeenheter, såsom vårdhem landsbygdsturismföretag hem inom hemtjänstföretag eller den offentliga hemtjänsten kaféer eller lunchrestauranger som tillreder husmanskost av speciellt motiverade skäl: läroinrättningen, till exempel i ett övningsföretag

10 8 Tillgängliga maskiner och arbetsredskap varierar enligt yrkesprovsmiljön. På yrkesprovplatsen finns vanligen elspis, mikrovågsugn, kylskåp, diskmaskin, elvisp, små köksredskap såsom skärbräden, knivar (kökskniv, sågtandad kniv, rotsakskniv) och andra småredskap, matlagningskärl och serveringskärl. Bedömning av yrkesprovet Föremål för bedömningen arbetsprocessen Planering Planera måltiden Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5 Den studerande Den studerande Den studerande tillreder en färdigt planerad måltidshelhet. planerar måltidshelheter där bakverk ingår på basen av kundens beställning eller en färdig meny. planerar måltidshelheter där bakverk ingår på basen av kundens beställning eller en färdig meny, och planen innehåller olika förslag på förverkligandet av måltidshelheten. Planera arbetsprocessen arbetar enligt en given arbetsplan. gör en arbetsplan för tillredandet av varje måltidshelhet. gör en arbetsplan för tillredandet av varje måltidshelhet. Genomförande Välja, förbehandla och kvalitetsbedöma livsmedel tar fram livsmedel och halvfabrikat som ska användas och förbehandlar dem enligt anvisningar. tar fram livsmedel och halvfabrikat som ska användas och förbehandlar dem på ett sådant sätt som lämpar sig för maträtten och tillredningssättet. tar fram livsmedel och halvfabrikat som ska användas och förbehandlar dem på ett sådant sätt som lämpar sig för maträtten och tillredningssättet. Tillreda måltiden tillreder husmanskost genom kokning, stekning eller tillredning i ugn med ändamålsenliga redskap. tillreder husmanskost genom kokning, stekning eller tillredning i ugn med ändamålsenliga redskap. tillreder husmanskost genom kokning, stekning eller tillredning i ugn med ändamålsenliga redskap. bakar semlor eller vetebröd som ingår i måltidshelheten. bakar semlor eller vetebröd som ingår i måltidshelheten. bakar semlor eller vetebröd som ingår i måltidshelheten. gör en festmåltid samt bakverk till kaffet som efterrätt eller del av en måltidshelhet. gör en festmåltid samt bakverk till kaffet som efterrätt eller del av en måltidshelhet. Duka bord Servera dukar bordet vackert och lägger upp maten. dukar bordet vackert och serverar kunderna mat dukar bordet vackert och serverar kunderna mat väljer lämpliga bordsdekorationer för dukningen. Efterarbete rengör använda arbetsredskap, serveringskärl och maskiner. rengör använda arbetsredskap, serveringskärl och maskiner. rengör använda arbetsredskap, serveringskärl och maskiner. sorterar matresterna. sorterar matresterna och hanterar överbliven mat på ett ändamålsenligt sätt. sorterar matresterna och hanterar överbliven mat på ett ändamålsenligt sätt. för använda kärl och tillbehör på sina platser och städar arbets- och serveringsutrymmena. för använda kärl och tillbehör på sina platser och städar arbets- och serveringsutrymmena. för använda kärl och tillbehör på sina platser och städar arbets- och serveringsutrymmena. Utvärdering utvärderar slutresultatet och sitt eget arbete. utvärderar slutresultatet och sitt eget arbete.

11 9 framför sin egen åsikt om hur det egna arbetet kunde utvecklas. arbetsuppgiften Materialhantering Livsmedel känner igen livsmedel som används till vardagsmat och hanterar, lagrar och förvarar dem enligt anvisningar under tillredningens olika skeden. känner igen livsmedel som används till vardags- och festmat och hanterar, lagrar och förvarar dem rätt under tillredningens olika skeden. känner igen livsmedel som används till vardags- och festmat och hanterar, lagrar och förvarar dem rätt under tillredningens olika skeden. Maskiner, apparater, redskap Matlagning Servering den kunskap som ligger till grund för arbetet använder de köksredskap och -maskiner som arbetsplanen erbjuder använder de köksredskap och -maskiner enligt sin arbetsplan på ett ändamålsenligt sätt. planerar hälsosamma måltidshelheter för kunderna enligt näringsrekommendationerna. använder de köksredskap och -maskiner enligt sin arbetsplan på ett mångsidigt sätt. planerar hälsosamma måltidshelheter för kunderna enligt näringsrekommendationerna. Näring och hälsosam mat Specialdieter (diabetes, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, födoämnesallergier) omvandlar vardagsrätter till vanlig specialkost (laktosfri, glutenfri, diabetikerdiet). omvandlar måltidshelheter till vanlig specialkost (laktosfri, glutenfri, diabetikerdiet). planerar och förverkligar ekonomiskt lönsamma måltidshelheter. Ekonomisk lönsamhet lagrar och förvarar livsmedel i rätta temperaturer. lagrar och förvarar livsmedel i rätta temperaturer. lagrar och förvarar livsmedel i rätta temperaturer. Behärska livsmedelshygien fungerar enligt arbetsplatsens plan för egenkontroll. fungerar enligt arbetsplatsens plan för egenkontroll. fungerar enligt arbetsplatsens plan för egenkontroll. fungerar hygieniskt vid matlagning i kundens hem. fungerar hygieniskt vid matlagning i kundens hem. fungerar hygieniskt vid matlagning i kundens hem. arbetar hygieniskt arbetar hygieniskt och håller god ordning. arbetssäkerhet Säkert arbetssätt använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt, -skor, hårskydd och vid behov skyddshandskar och -förkläde, tvättar händerna och utför sitt arbete ordningsfullt. använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt, -skor, hårskydd och vid behov skyddshandskar och -förkläde, tvättar händerna och utför sitt arbete ordningsfullt. använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt, -skor, hårskydd och vid behov skyddshandskar och -förkläde, tvättar händerna och utför sitt arbete ordningsfullt. följer elsäkerhetsföreskrifter och säkerhetsföreskrifter för maskiner och apparater på arbetsplatsen. följer elsäkerhetsföreskrifter och säkerhetsföreskrifter för maskiner och apparater på arbetsplatsen. följer elsäkerhetsföreskrifter och säkerhetsföreskrifter för maskiner och apparater på arbetsplatsen. Baskompetens Inlärningsfärdigheter Bedöma egen inlärning och eget kunnande tar sakligt emot respons. tar sakligt emot respons. förändrar sitt arbete på basen av emottagen respons. tar sakligt emot respons. ber själv om respons på sitt arbete. förändrar sitt arbete på basen av emottagen respons.

12 10 Samarbetsförmåga Fungera i grupp beaktar andra människor i sitt arbete. beaktar andra människor i sitt arbete. beaktar andra människor i sitt arbete. planerar sitt arbete som en del av en arbetsgrupp eller ett arbetspar. Gemensamma betoningar Högklassig och kundinriktad verksamhet Garantera livsmedlens kvalitet bedömer livsmedlens användbarhet på basen av information på förpackningar och bedömer livsmedlens kvalitet via sensoriskanalys bedömer livsmedlens användbarhet på basen av information på förpackningar och bedömer livsmedlens kvalitet via sensorisk analys bedömer livsmedlens användbarhet på basen av information på förpackningar och bedömer livsmedlens kvalitet via sensorisk analys Matens smak och hälsosamhet tillreder smaklig husmanskost (matens smak, utseende, konsistens, temperatur och färdighetsgrad bedöms). planerar och tillreder smakliga vardags- och/eller festmåltidshelheter (matens smak, utseende, konsistens, temperatur och färdighetsgrad bedöms). planerar och tillreder smakliga vardags- och/eller festmåltidshelheter (matens smak, utseende, konsistens, temperatur och färdighetsgrad bedöms). bedömer hur hälsosam den tillredda måltiden är, med beaktande av kundens behov. bedömer på basen av kostcirkeln och tallriksmodellen hur hälsosam den tillredda måltiden är, med beaktande av kundens behov. Kundsäkerhet fungerar enligt livsmedelshygieniska principer fungerar enligt livsmedelshygieniska principer fungerar enligt livsmedelshygieniska principer Beakta kundernas förväntningar och individuella behov beaktar kundens önskemål enligt handledarens råd. kontrollerar kundernas smakvanor och eventuell specialkost, genom att fråga samt beaktar detta i matlagningen. förhandlar med kunderna eller arbetsplatsens representant på basen av sin plan för olika alternativ för måltidshelheterna som ingår i arbetet. beaktar kundernas smak och specialkost. Att möta kunden uppträder artigt med kunder. uppträder artigt med kunder. uppträder artigt och finkänsligt med kunder.

13 11 Exempel på yrkesprovsuppgifter Exempel 1 Yrkesprovsmiljö: kundens hem Den studerande tillreder två vardagsluncher för en ensamförsörjarfamilj, bestående av far och tre barn i skolåldern. Ett av barnen är diabetiker, de andra har inga sjukdomar som påverkar kosten. Den ena lunchen serveras på yrkesprovsdagen och den andra tillreds halvfärdig för uppvärmning och servering av kundfamiljen själv. Förutom måltiden tillreder den studerande ett mellanmål till nästa dag, som lämpar sig för en diabetiker. Hon/han skaffar livsmedlen enligt kundens beställning, utför matlagnings- och serveringsuppgifter samt efterarbetet, samlar in kundrespons och utvärderar det egna arbetet. Kunden har till den första dagens lunch beställt köttgryta med tillbehör och till den andra dagens lunch soppa. Måltiden innehåller en efterrätt som passar in i helheten. Kunden har inte givit några närmare direktiv gällande mellanmålen. Efter att ha diskuterat med kunden gör den studerande en arbetsplan och utför arbetet. Exempel 2 Yrkesprovsmiljö: lunchkafé Lunchen serveras klockan Den studerande får dagens meny av lunchkaféets värdinna eller en motsvarande person. Hon/han deltar i matlagningen och bakningen. Hon/han tillreder vardagslunch, gör färdiga smörgåsar och efterrätter i enlighet med menyn samt kokar kaffe. Den studerande sätter fram maten eller portionerar den färdigt enligt lunchkaféets rutiner. Hon/han sköter om snyggheten och ordningen i kundutrymmet och vid serveringsdisken under arbetsdagen. Hon/han rengör serveringsplatserna och -borden samt matlagningsutrymmena när serveringen avslutas. Den studerande sköter om förvaring av livsmedlen och maten samt sortering av avfallet. Den studerande sköter de kundbetjäningssituationer som hör till arbetet och vidareutvecklar sitt arbete på basen av kundrespons Rengörings- och textilvårdsservice i hemmen, 20 sv Beskrivning av yrkesprovet Till det centrala kunnandet inom studiehelheten hör: planering och utförande av kundcentrerat hemvårdsarbete i lokaler av olika slag regelbunden städning och grundrengöring i hemmen vård av textilier i hemmen och klädvård kostnads- och ansvarsmedvetenhet i arbetet ergonomiska och säkra arbetssätt i hemvårdsarbetet hemvårdsarbete enligt principerna för hållbar utveckling vidareutveckling av kunnande och hemvårdsarbetet Den studerande utför regelbunden städning och grundrengöring i hemmet i yrkesprovet och tvättar och efterbehandlar textilier med tillgängliga rengöringsmedel, maskiner, apparater och redskap. Den studerande kan på samma plats visa sitt kunnande både i städning och i textilvård, genom att samordna de olika uppgifterna. Uppgifter inom grundrengöring är tvätt av bastu och sanitetsutrymmen, fönstertvätt, tvätt av golvytor, väggar eller möbler, rengöring av bostadens skåp, rengöring av köksspis och ugn samt skötsel av

14 12 sängkläder. Arbetsuppgifter inom regelbunden städning är torkning av vågräta och lodräta ytor med halvtorra metoden eller fuktmoppning, dammsugning, rengöring av mattor och rengöring av sanitetsutrymmen. Städarbetets arbetsprocess framskrider stegvis, så att den studerande: 1. planerar sitt arbete på basen av kundens beställning eller enligt de normala rutinerna i en hemliknande institution 2. bedömer rengöringsbehovet i utrymmet som ska städas genom att i mån av möjlighet förhandla med kunden om arbetsuppgifter och arbetsplan 3. gör en arbetsplan enligt städbehov (för våta metoder enligt ytmaterial och städprocess) 4. planerar den tidsmässiga samordningen av de olika uppgifterna 5. väljer rengöringsmedel och -metoder enligt utrymmet som ska rengöras, typ av smuts och smutsighetsgrad 6. sorterar och återanvänder hemmets avfall 7. använder och rengör städredskap och maskiner (i regelbunden städning golvborste, sopskyffel, dammsugare, golvtorkare, mopp, städdukar, tvätthink och mått och i grundrengöring, förutom de tidigare nämnda, fönsterputsredskap, tvättborstar, skurblock och fönsterraka) 8. ber om och utnyttjar kundrespons, i mån av möjlighet 9. utvärderar sin egen arbetsprestation och slutresultat samt ger förslag för att vidareutveckla sitt arbete Arbetsprocessen för vården av textilierna framskrider stegvis, så att den studerande: 1. planerar sitt arbete på basen av kundens beställning eller enligt normala rutiner i en hemliknande institution 2. bedömer rengöringsbehovet för hemmets textilier och kläder genom att i mån av möjlighet förhandla med kunden om arbetsuppgifter och arbetsplan 3. gör en arbetsplan utgående från en bedömning av textilrengöringsbehovet 4. gör en plan för efterbehandling av textilierna 5. planerar samordning av de olika uppgifterna 6. sorterar textilier som ska rengöras enligt egenskaper, skötselråd och smutsighetsgrad 7. väljer rengöringsmetoder och -medel (fläckborttagning, fintvätt, kulörtvätt eller vittvätt, centrifugering och torkning) enligt textiliernas egenskaper och smutsighetsgrad 8. väljer efterbehandlingsmetoder (fuktning, strykning och mangling) 9. använder tvättmaskin för textiltvätt och mangel och strykredskap för efterbehandling 10. efterbehandlar tvätten med rätta redskap enligt textiliernas egenskaper och skötselråd 11. rengör redskap och maskiner som används i textilvård 12. ber om och utnyttjar kundrespons, i mån av möjlighet 13. utvärderar sin arbetsprestation och slutresultatet samt ger förslag för att vidareutveckla sitt arbete I yrkesprovet fungerar den studerande ergonomiskt, hygieniskt, säkert, enligt principerna för hållbar utveckling, utgående från ekonomisk lönsamt och skadar inte kundens egendom. Den studerande använder ändamålseniga arbetsskor och -kläder. Yrkesprovsmiljö Som yrkesprovsmiljö kan en hemliknande offentlig eller privat arbetsplats fungera. Yrkesprovet kan också göras i ett hem för ett hemtjänstföretag, där studerande städar och vårdar textilier. I studiehelhetens yrkesprov bör det ingå flera kundhem. Den studerande följer yrkesprovplatsens muntliga eller skriftliga anvisningar (instruktioner). Lämpliga yrkesprovsmiljöer är till exempel: barndaghem eller och gruppfamiljedaghem små skolor

15 13 hemliknande boendeenheter, såsom vårdhem landsbygdsturismföretag hemtjänstföretag, t.ex. sådana som säljer hemstädning och annan rengöringsservice, eller kundhem inom den offentliga hemservicen. På yrkesprovsplatsen finns det städredskap som dammsugare, rengöringsredskap för golv, möbler och fönster samt olika städdukar. För textilvård finns det tvättmaskin, strykredskap och mangel. På yrkesprovsplatsen finns det möjlighet att sortera avfall. Bedömning av yrkesproven Föremål för bedömningen arbetsprocessen Planera städarbetet Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5 Den studerande Den studerande Den studerande utför både regelbunden städning och grundrengöring enligt given arbetsplan. gör en genomförbar arbetsplan för både regelbunden städning och grundrengöring. gör en genomförbar arbetsplan för både regelbunden städning och grundrengöring. Behovsbedömning och planering av arbetet för textiltvätt och eventuella reparationer tvättar och reparerar textilier enligt uppdrag. bedömer tvättbehov och eventuellt reparationsbehov för textilier och gör en arbetsplan utgående från bedömningen. bedömer tvättbehov och eventuellt reparationsbehov för textilier och gör en arbetsplan utgående från bedömningen. Genomförandet Städa och tvätta och/eller reparera textilier anpassar arbetsuppgifter tidsmässigt till varandra enligt en given arbetsplan. anpassar arbetsuppgifter tidsmässigt till varandra på ett ändamålsenligt sätt. anpassar arbetsuppgifterna tidsmässigt till varandra på ett smidigt och effektivt sätt. utför både regelbunden städning och grundrengöring enligt planen. utför både regelbunden städning och grundrengöring enligt en självständigt uppgjord plan. utför både regelbunden städning och grundrengöring enligt en självständigt uppgjord plan. tvättar och reparerar textilier enligt given anvisning och plan. tvättar och reparerar textilier enligt en självständigt uppgjord plan. tvättar och reparerar textilier enligt en självständigt uppgjord plan. arbetar noggrant inom rimlig tid. arbetar noggrant inom rimlig tid. Rengöra redskap rengör använda redskap, apparater och maskiner och ställer dem på sina platser. rengör använda redskap, apparater och maskiner och ställer dem på sina platser. rengör använda redskap, apparater och maskiner och ställer dem på sina platser. Sortera avfall sorterar avfall enligt instruktioner. sorterar avfall enligt instruktioner. sorterar avfall enligt instruktioner. Utvärdering och vidareutveckling Bedöma slutresultatet utvärderar slutresultatet av städ- och textilvårdsarbetet samt det egna arbetet. utvärderar slutresultatet av städ- och textilvårdsarbetet samt det egna arbetet. Bedöma arbetsprestationen arbetsuppgiften Behärska rengöringsmetoder, -redskap och material använder de arbetsredskap och maskiner som arbetsplanen förutsätter. använder på ett riktigt sätt de arbetsredskap och maskiner som finns på arbetsplatsen berättar hur det egna arbetet kunde vidareutvecklas. använder på ett mångsidigt sätt de arbetsredskap och maskiner som finns på arbetsplatsen

16 14 enligt den självständigt uppgjorda arbetsplanen. enligt den självständigt uppgjorda arbetsplanen. Tvätta och efterbehandla textilier sorterar och tvättar textilier som fin-, kulör- eller vittvätt. sorterar och tvättar textilier som fin-, kulör- eller vittvätt. sorterar och tvättar textilier som fin-, kulör- eller vittvätt. väljer rätt rengöringsmetod och -medel. väljer rätt rengöringsmetod och -medel. väljer rätt rengöringsmetod och -medel. stryker eller manglar textilier enligt tvättråd. stryker eller manglar textilier enligt tvättråd. stryker eller manglar textilier enligt tvättråd. efterbehandlar textilier så att de blir släta. efterbehandlar textilier så att de blir släta. den kunskap som ligger till grund för arbetet bedömer rengöringsbehovet i utrymmet som ska städas enligt smutsighetsgraden. bedömer rengöringsbehovet i utrymmet som ska städas enligt smutsighetsgraden. Rengöringen och dess delmoment Ytmaterial och rengöringsmedel väljer rätt rengöringsmetod och för metoden lämpliga rengöringsmedel och redskap enligt smutsighetsgraden. väljer rätta rengöringsmetoder, redskap och rengöringsmedel på basen av sin städbehovsbedömning. väljer rätta städredskap och rengöringsmedel på basen av sin städbehovsbedömning. planerar och utför arbetet med sådana metoder och material som ytmaterialen och egenskaperna förutsätter. sorterar textilier och väljer rätt tvättmetod enligt tvättråd. sorterar textilier och väljer rätt tvättmetod enligt tvättråd. sorterar textilier och väljer rätt tvättmetod enligt tvättråd. väljer tvättmedel enligt tvättmetod. väljer tvättmedel enligt tvättmetod. väljer tvättmedel enligt tvättmetod. Rengöringsbehovet för textilier, rengöringsmedel och -metoder samt textilfibrernas egenskaper bedömer textiliers rengöringsbehov enligt smutsighetsgrad och smutstyp samt sorterar, tvättar och efterbehandlar textilier enligt skötselråd. bedömer textiliers rengöringsbehov enligt smutsighetsgrad och smutstyp samt sorterar, tvättar och efterbehandlar textilier enligt skötselråd och textilfibrernas egenskaper. Uppgifter om kunderna väljer tvätt- och rengöringsmedel med beaktande av ev. allergier hos kunden. väljer tvätt- och rengöringsmedel med beaktande av ev. allergier hos kunden. arbetssäkerhet Säkert arbetssätt använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt och -skor samt skyddshandskar och -förkläde. använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt och -skor samt skyddshandskar och -förkläde. använder skyddsklädsel som krävs i yrkesarbete, såsom arbetsdräkt och -skor samt skyddshandskar och -förkläde. använder kemiska ämnen säkert och enligt anvisningar samt vid behov med vederbörligt skydd använder kemiska ämnen säkert och enligt anvisningar samt vid behov med vederbörligt skydd använder kemiska ämnen säkert och enligt anvisningar samt vid behov med vederbörligt skydd Ergonomiskt arbetssätt följer användarinstruktioner för maskiner och ämnen. följer användarinstruktioner för maskiner och ämnen. följer användarinstruktioner för maskiner och ämnen. varierar arbetsställning och -rörelser och använder redskap som underlättar arbetet. varierar arbetsställning och -rörelser och använder redskap som underlättar arbetet. varierar arbetsställning och -rörelser och använder redskap som underlättar arbetet.

17 15 väljer arbetsredskap, -metoder och -ställningar som belastar kroppen så lite som möjligt. anmäler brister i arbetarskyddet som hon/han iakttar på arbetsplatsen. Baskompetens Samarbetsfärdigheter tar sakligt emot respons. tar sakligt emot respons. förändrar sitt arbete på basen av respons. tar sakligt emot respons och ber om respons på sitt arbete. förändrar sitt arbete på basen av respons. Gemensamma betoningar Hållbar utveckling Miljöfrämjande arbetssätt väljer de tvätt- och rengöringsmedel som belastar miljön minst, på basen av produktinformationen. väljer de tvätt- och rengöringsmedel som belastar miljön minst, på basen av produktinformationen. väljer de tvätt- och rengöringsmedel som belastar miljön minst, på basen av produktinformationen. väljer de arbetsmetoder som belastar miljön minst. väljer de arbetsmetoder som belastar miljön minst. Verksamhet enligt principerna för hållbar utveckling Identifiera och hantera de vanligaste problemavfallen Att sörja för arbetarskyddet och hälsan Följa arbetarskyddsbestämmelser och -anvisningar Identifiera, skydda mot och förhindra hälsorisker och -olägenheter i arbetsmiljön sorterar och återanvänder hushållsavfall. följer arbetsplatsens/hemmets arbetarskyddsanvisningar och anvisningar gällande el- och produktsäkerhet vid användning av maskiner och rengöringsmedel. sorterar och återanvänder hushållsavfall. fungerar enligt fastighetens miljövårdsplan. följer arbetsplatsens/hemmets arbetarskyddsanvisningar och anvisningar gällande el- och produktsäkerhet vid användning av maskiner och rengöringsmedel. beaktar eventuella allergier vid val av rengöringsmedel. sorterar och återanvänder hushållsavfall. fungerar enligt fastighetens miljövårdsplan. utför arbetet enligt avfallshanteringsdirektiv, miljömärkningar och principerna för hållbar utveckling. följer arbetsplatsens/hemmets arbetarskyddsanvisningar och anvisningar gällande el- och produktsäkerhet vid användning av maskiner och rengöringsmedel. beaktar eventuella allergier vid val av rengöringsmedel.

18 16 Exempel på yrkesprovsuppgifter Exempel 1 Yrkesprovsmiljö: kunders hem Kunderna är en barnfamilj som utnyttjar städ- och textilvårdstjänster och en ensamboende åldring som regelbundet använder städ- och textilvårdstjänster. I barnfamiljens hem: Den studerande får en beställning på städ- och textilvårdsarbetet av kundfamiljen. Kunden har beställt veckostädning och klädtvätt. På basen av beställningen städar den studerande familjens bostad samt tvättar textilier och efterbehandlar tvätten. Kundfamiljen kan vara närvarande vid yrkesprovstillfället. I åldringens hem: Kunden använder regelbundet städ- och textilvårdstjänster, på grund av sitt hälsotillstånd. Den studerande får en beställning, enligt vilken hon/han tvättar fönstren och bastuutrymmena samt linnetvätten. Kunden är närvarande vid yrkesprovtillfället. Den studerande beaktar kunden. Exempel 2 Yrkesprovsmiljö: ett vårdhem I vårdhemmet bor ungefär tio kunder som behöver daglig hjälp med olika göromål. Den studerande städar bostadsrummen och hemmets gemensamma utrymmen. Hon/han tvättar kundernas och vårdhemmets textilier och efterbehandlar tvätten. Kunderna är närvarande vid yrkesprovstillfället. 3.1B Yrkesinriktade studier differentierade enligt utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för tjänster i hemmen Produktion av hemtjänster, 30 sv Beskrivning av yrkesprovet Centralt innehåll i studiehelheten är: kundinriktad service och samarbete inom produktion av hemtjänster måltidsservice som hemtjänst rengöring och klädvård som hemtjänst vård av boendemiljön som hemtjänst att hjälpa kunden med dagliga göromål, myndighetskontakter och ärenden utanför hemmet vidareutveckling av det egna arbetet I yrkesprovet ingår arbetsprocesser såsom måltidsservice, rengöring och klädvård, boendemiljö och kundhjälp, och den studerande samordnar dessa. Tjänster produceras för minst tre olika kunder i tre olika miljöer. I yrkesprovet betonas behärskandet av helheten och samordningen av olika arbeten och delmoment.

19 17 Arbetsprocessen för yrkesprovet i produktion av hemtjänster framskrider på följande sätt: 1. Den studerande kartlägger kundernas servicebehov, livssituation och dagsrytm genom att intervjua dem, eller får de uppgifter som behövs av arbetsplatsens arbetstagare enligt det tjänsteproducerande företagets normala rutiner. 2. Den studerande prissätter och säljer tjänster. Hon/han skriver dokument för försäljning av tjänsten på dator. Hon/han kommer överens med kunden om produktion och leverans av tjänsten. 3. Den studerande gör en arbetsplan med tidtabell och förverkligar tjänsten. 4. Den studerande tar emot kundrespons och utvärderar dess innebörd. 5. Den studerande fakturerar tjänsten eller klargör prisbildningen för kunden, ifall faktureringen hör till företagets ordinarie personal och inte kan skötas av den studerande i samband med yrkesprovet. I yrkesprovet för produktion av hemtjänster ingår två av följande arbetsprocesser i servicen för varje kund: 1. Matlagning enligt kundens beställning. Maten som kunden beställt utgörs av vanlig husmanskost. En beställning kan vara en festmåltid. 2. Städ- och/eller textilvårdsuppgifter enligt kundens beställning. 3. Vård av boendemiljön, till exempel att möblera ändamålsenligt och säkert eller sköta grönväxter och snygga upp på gården enligt kundens beställning. Den studerande ger råd till kunden gällande anskaffningar till hemmet och användning av konsumenttjänster i samband med anskaffningar. 4. Hjälper kunden med dagliga göromål, till exempel att uträtta personliga behov, ärenden eller deltagande, att ordna stimulerande verksamhet i kundens hem eller anordna ett festtillfälle. Vid uträttande av ärenden hjälper den studerande och ger råd åt kunden kring användning av konsumentservice. Yrkesprovsmiljö Som yrkesprovsmiljö fungerar ett hemtjänstföretags kundhem eller en hemliknande offentlig eller privat boendeenhet. Kunderna utgörs av barnfamiljer, åldringar och funktionshindrade, och yrkesprovarbetets kunder är sinsemellan olika och av olika åldrar. En del av kunderna behöver hjälp i sina dagliga göromål. Lämpliga yrkesprovsmiljöer är till exempel: kundhem i hemtjänstföretag eller offentlig hemservice hemliknande boendeenheter, såsom vårdhem eller en mindre boendeenhet

20 18 Bedömning av yrkesprovet Föremål för bedömningen arbetsprocessen Planering Ta emot och sälja hemtjänstbeställningar Göra en arbetsplan och prissätta tjänster Genomförande Utföra hemtjänster - två av följande: matlagning, städning eller textilvård, hjälp till kunden eller vård av boendemiljön Nöjaktig N1 God G3 Berömlig B5 Den studerande Den studerande Den studerande fungerar enligt en färdig arbetsplan. utför enskilda stöduppgifter eller hushållsarbeten som kunden beställt enligt given arbetsplan. deltar i anordnandet av en vardags- eller festmåltidshelhet i samarbete med en annan. gör en arbetsplan på basen av beställningar på arbetsplatsen och prissätter tjänster lönsamt. utför de stöduppgifter och hushållsarbeten som kunden beställt enligt en självständigt uppgjord arbetsplan. ordnar ett festtillfälle eller en annan måltidshelhet med servering, enligt kundens beställning. tar emot beställningar och säljer hemtjänster till kunder enligt arbetsplatsens affärsidé. gör en arbetsplan enligt beställningar och prissätter tjänsterna lönsamt. utför de stöd uppgifter och hushållsarbeten som kunden beställt enligt en självständigt uppgjord arbetsplan. ordnar ett festtillfälle eller en annan beställd måltidshelhet med servering, enligt kundens beställning. Prissätta och sälja tjänster Fakturera Utvärdering och vidareutveckling Utvärdera arbetets slutresultat och det egna arbetet informerar kunden om tjänstens pris enligt anvisningar från handledaren. informerar kunden om tjänstens pris enligt anvisningar från handledaren. fakturerar tjänsten, om det är möjligt, på yrkesprovsplatsen. utvärderar slutresultatet och sitt eget arbete. informerar kunden om tjänstens pris enligt anvisningar från handledaren. fakturerar tjänsten, om det är möjligt, på yrkesprovsplatsen. utvärderar slutresultatet och sitt eget arbete. slutresultatet stämmer överens med det som kunden beställt. slutresultatet stämmer överens med det som kunden beställt. Vidareutveckling av arbetet ställer egna utvecklingsmål arbetsuppgiften Behärska arbetsredskap och -maskiner Hygieniskt arbetssätt använder lämpliga arbetsredskap och -maskiner samt material som finns tillgängliga på arbetsplatsen. utför sitt arbete hygieniskt. använder lämpliga arbetsredskap och -maskiner samt material som finns tillgängliga på arbetsplatsen. utför sitt arbete hygieniskt. använder lämpliga arbetsredskap och -maskiner samt material som finns tillgängliga på arbetsplatsen. utför sitt arbete hygieniskt. den kunskap som ligger till grund för arbetet Olika kundgruppers behov och levnadsvanor utför färdigt planerade arbetsuppgifter och beaktar åldrande och funktionshindrade kunder och deras olika livsskeden. reder ut kundernas behov och önskemål, antingen via kunderna eller via handledaren vid uppgörandet av sin arbetsplan. reder ut kundernas behov och önskemål och beaktar arbetsplatsens särdrag vid uppgörandet av sin arbetsplan. Planera och förverkliga arbetsprocessen samt samordna arbetena samordnar sin arbetsplan och beaktar kundernas olikhet och deras behov och önskemål. samordnar sin arbetsplan och beaktar mångsidigt kundernas olikhet och deras behov och önskemål. Prissätta och sälja tjänster beräknar tjänstens verkliga kostnader. beräknar tjänstens verkliga kostnader och reder ut prisbildningen för kunden.

21 19 Baskompetens Problemlösningsförmåga Smidigt, innovativt och kreativt sätt i arbetet och i problematiska situationer Interaktions- och kommunikationsfärdigheter Verksamhet i olika interaktionssituationer Muntlig och skriftlig kommunikation fungerar sakligt, artigt och finkänsligt i kundbetjäningssituationer. samordnar hemtjänstuppgifterna i sin arbetsplan ändamålsenligt och smidigt. fungerar ändamålsenligt i olika arbetssituationer och på olika arbetsplatser. fungerar sakligt, artigt och finkänsligt i kundbetjäningssituationer. diskuterar om saker som intresserar kunderna. samordnar hemtjänstuppgifterna i sin arbetsplan ändamålsenligt, smidigt och effektivt. fungerar ändamålsenligt i olika arbetssituationer och på olika arbetsplatser. fungerar interaktivt med olika kunder. diskuterar om saker som intresserar kunderna. Samla in kundrespons Etiska och estetiska färdigheter Verksamhet tillsammans med kunden tar sakligt emot kundrespons. fungerar ansvarsfullt och enligt de avtal som gjorts med kunderna. samlar muntligt in kundrespons. fungerar ansvarsfullt och enligt de avtal som gjorts med kunderna. samlar in muntlig och skriftlig kundrespons. fungerar ansvarsfullt och enligt de avtal som gjorts med kunderna. Gemensamma betoningar Företagsamhet Försäljningskunnande Kostnadsmedvetenhet utför arbetet inom överenskommen tid. respekterar kundernas personliga uppfattningar och levnadssätt med sitt beteende. prissätter hemtjänster lönsamt och säljer tjänsten till en kund. utför arbetet enligt tidtabellen i sin arbetsplan. respekterar kundernas personliga uppfattningar och levnadssätt med sitt beteende. prissätter olika hemtjänster lönsamt och säljer tjänsterna till kunder. utför arbetet enligt tidtabellen i sin arbetsplan. Konsumentkunskap Verksamhet enligt konsumentens rättigheter, skyldigheter och ansvar Utnyttja teknologi och informationsteknik IT-färdigheter upplyser kunden i frågor som berör konsumentens rättigheter och skyldigheter. gör tjänstens försäljningsdokument på dator. upplyser kunden i frågor som berör konsumentens rättigheter och skyldigheter. hjälper kunderna med användning av konsumenttjänster. gör tjänstens försäljningsdokument på dator.

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

FÖRESKRIFT 43/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 43/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 43/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYRKVAKTMÄSTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYRKVAKTMÄSTARE 2006 FÖRESKRIFT 43/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012

YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I GRÖNINREDNING 2012 Föreskrift 13/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:8 Föreskrifter och anvisningar 2012:8 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR TEKNISK PLANERING UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 18 /011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 FÖRESKRIFT 18/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR

YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR Föreskrift 47/011/1999 YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll: Oy Edita Ab Helsingfors

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sida 1 av 179 Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN I SJÖFART

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet...

Handbok. för Folkhälsans kosthåll och konferens. Folkhälsans KOSTHÅLL OCH KONFERENS. Vad Folkhälsan står för. DEL II Kapitel 1 Verksamhet... Handbok för Folkhälsans kosthåll och konferens DEL I Vad Folkhälsan står för DEL II Kapitel 1 Verksamhet... 3 Kapitel 2 Personal och utveckling... 5 Kapitel 3 Samarbete och ekonomi... 15 Kapitel 4 Verksamhetens

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 FÖRESKRIFT 9/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN INOM ELNÄTSBRANSCHEN 2011

SPECIALYRKESEXAMEN INOM ELNÄTSBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM ELNÄTSBRANSCHEN 2011 FÖRESKRIFT 5/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:5 Föreskrifter och anvisningar 2011:5 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Tarja Frisk (red.) LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Lärmiljöer i yrkesutbildningen idéer, uppslag och exempel Guider och handböcker 2010:4 Guider och handböcker 2010:4 ISBN 978-952-13-4504-3 (pdf) ISSN-L 1798-906X

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Föreskrift 14/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN SEMINOLOG

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE BLAND MISSBRUKARE

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE BLAND MISSBRUKARE Föreskrift 55/011/2000 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE BLAND MISSBRUKARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR ARBETE BLAND MISSBRUKARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet

Läs mer

YRKESEXAMEN I EKONOMI- FÖRVALTNING 2012

YRKESEXAMEN I EKONOMI- FÖRVALTNING 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I EKONOMI- FÖRVALTNING 2012 Föreskrift 10/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:5 Föreskrifter och anvisningar 2012:5 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer