Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör"

Transkript

1 splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

2 1 Innehåll och lärdomsprov Sammanfattning av yrkesprov splaner YP 1: Basfärdigheter inom el- och automations-teknik (30sv, obligatorisk) YP 2: El- och automationsinstallationer (20sv, obligatorisk) YP 3: El- och energiteknik (20sv, obligatorisk) YP 4: Processautomation (20sv, valbar)... 6

3 2 och lärdomsprov Med hjälp av yrkesprov går det att bedöma hur väl den studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade grundexamina. Den studerande påvisar oftast sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsuppgifter i slutet av perioden inlärning i arbetet. I yrkesproven bedöms också hur väl den studerande har uppnått den yrkesskicklighet som förutsätts i arbetslivet. Kunnandet bedöms flera gånger under studietiden. Varje examensdel innehåller minst ett yrkesprov och ett yrkesprov kan bestå av flera delar. Kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna för yrkesproven fastställs i examensgrunderna. De studerande får, som del av examensbetyget, ett särskilt yrkesprovsbetyg. en har planerats i samarbete med näringslivet och det övriga arbetslivet och de togs i bruk i utbildningen som började hösten Lärdomsprovet omfattar minst 2 studieveckor och ingår i de yrkesinriktade examensdelarna. Det kan antingen vara en sammanfattning av studierna eller visa specialkunnande inom något delområde. Provet kan utföras enskilt eller i grupp. Lärdomsprovet möter arbetslivets behov, ger de studerande möjlighet att delta i arbetslivet och underlättar övergången till arbetslivet. består av fyra delområden som bedöms enligt examensgrunderna. De fyra områden är: 1. Behärskande av arbetsprocessen 2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material 3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet 4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande: a. Lärande och problemlösning b. Interaktion och samarbete c. Yrkesetik d. Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga e. Initiativförmåga och företagsamhet f. Hållbar utveckling g. Estetik h. Kommunikation och mediekunskap i. Matematik och naturvetenskaper j. Teknologi och informationsteknik k. Aktivt medborgarskap och olika kulturer. Bedömningskriterier följer en skala från 0-3 enligt följande: 0 (underkända), 1 (nöjaktiga), 2 (goda) och 3 (berömliga). Utgångspunkten i bedömningen är att den studerande har nöjaktiga kunskaper när hon/han behöver handledning i arbetsuppgifterna, goda kunskaper när hon/han arbetar självständigt men behöver tidvis handledning och berömliga kunskaper när hon/han arbetar självständigt och tar initiativ. Underkänd prestation orsakas oftast av frånvaro eller för att yrkesprovet måste avbrytas t.ex. på grund av brister i arbetssäkerhet.

4 1 Sammanfattning av yrkesprov Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör, automationsmontör STUDIE- HELHET YP 1: Basfärdigheter inom el- och automationsteknik, 30sv YP 2: El- och automationsinstallationer, 20sv YP 3: El- och energiteknik, 20sv YP 4: Processautomation, 20sv Tidspunkt Första läsåret, vid kursslutet. Andra eller tredje läsåret, IIAperioperiod Andra eller tredje läsåret, IIA- Andra eller tredje läsåret Omgivning I skolan i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar På arbetsplatsen eller i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar På arbetsplatsen eller i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar På arbetsplatsen eller i en miljö som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar Bedömning Lärare och studerande Lärare och arbetsplatshandledare och Lärare och arbetsplatshandledare och Lärare och studerande (och arbetsplatshandledare) studerande studerande Examensdel Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Valbar ets andel av examensdelens slutvitsord 70% 70% 70% 70% Övrigt

5 4 2 splaner 2.1 YP 1: Basfärdigheter inom el- och automations-teknik (30sv, obligatorisk) I yrkesprovet bedöms: -Behärskandet av arbetsprocessen: grundläggande elinstallationer, läsning av ritningar. redskap och material et består av tre delar: 1) Installationsteknik, 2) Automationsteknik och 3) Elektronik. Allmänt. Den studerande tar ansvar för arbetsuppgifter som hon/han fått och de dokument, verktyg, apparater och material som förekommer i arbetet. Den studerande beaktar hållbar utveckling när hon/han bearbetar och lagrar material, verktyg och apparater, väljer råvaror och hanterar avfall. Den studerande iakttar arbets- och elsäkerhetsföreskrifterna samt sörjer för driftssäkerheten. I yrkesprovet används branschens material och servicedokument. en görs i regel som individuella prestationer. splatsen skall uppfylla bestämmelserna om el- och arbetssäkerhet. 1) Installationsteknik. Den studerande gör elritningarna själv och utför under användning av erhållna dokument elinstallationsarbeten och mekaniska installationsarbeten på olika ytmaterial. Hon/han känner till de olika kabelvägarna som används inom elbranschen och kan installera ledningar, kablar samt elarmaturer. Vid installationsarbeten väljer och använder den studerande olika förbindningstekniker samt beaktar kapslings- och utrymmesklassificeringen och användningsförhållandena. 2) Automationsteknik. Den studerande installerar en direkt ansluten asynkron elmotor inklusive motorskydd. Den studerande använder och tillämpar installations- och arbetsplaner i installationsarbeten. 3) Elektronik. De studerande kan rita kretsscheman och gör enligt anvisningar de grundläggande kopplingarna inom eltekniken eller elektroniken med komponenter som de känner till. De bedömer apparatens eller kopplingens funktionsduglighet utifrån uppmätta eller uträknade värden och genom att jämföra dem med rikteller börvärden.

6 5 2.2 YP 2: El- och automationsinstallationer (20sv, obligatorisk) I yrkesprovet bedöms: -Behärskandet av arbetsprocessen i sin helhet redskap och material Till yrkesprovet hör installation och underhåll av en anläggning. Den studerande beaktar hållbar utveckling när hon/han väljer material och råvaror och hanterar avfall. Den studerande gör installations- och monteringsarbeten på anläggningen. I yrkesprovet skall den studerande efter monterings- och reparationsarbetena även sätta anläggningen i funktionsdugligt skick, göra de behövliga programmeringarna samt kontroller och mätningar av driften. Den studerande gör tillståndskontrollmätningar och analyserar den information som mätningarna ger samt visar att hon/han kan utföra systematisk felsökning. 2.3 YP 3: El- och energiteknik (20sv, obligatorisk) I yrkesprovet bedöms: -Behärskandet av arbetsprocessen i sin helhet redskap och material: grundläggande arbetsmetoder Den studerande utför rörinstallation och kabeldragning i en industri-, affärs- eller bostadsfastighet utifrån färdiga elplaner. Den studerande beaktar hållbar utveckling speciellt gällande mätning av elenergi, men också gällande val av material, avfallshantering, arbetssäkerhet och ergonomi. Hon/han utför installationer av utrustning och elapparater samt kopplingar av dem, installerar samt kopplar kablar och ledningar i anslutning till distribution av elenergi och kan utföra de installations- och kopplingsarbeten som behövs vid mätning av elenergi. Den studerande kontrollerar och testar sina elinstallationer samt utför dokumenteringen av dem enligt bestämmelserna.

7 6 2.4 YP 4: Processautomation (20sv, valbar) I yrkesprovet bedöms: -Behärskandet av arbetsprocessen i sin helhet redskap och material: grundläggande arbetsmetoder Den studerande visar att hon/han kan den grundläggande användningen av ett processautomationssystem från användargränssnittet. Den studerande beaktar hållbar utveckling speciellt gällande mätningar, service och underhåll, inkl. förebyggande underhåll. Den studerande tillämpar installations- och arbetsplaner samt PIdiagram. Den studerande visar att hon/han kan använda användargränssnittet vid mätning, styrning, feldiagnostisering och datainsamling samt vid behärskandet av styr- och dataöverföringssystem. Den studerande visar att de behärskar dokumentation i anslutning till de nämnda procedurerna. Till yrkesprovet hör även något på förhand planerat installations- eller underhållsarbete eller någon felreparation under driften. Installationsarbetena görs enligt givna anvisningar. I yrkesprovet där kunnandet i installationsarbeten visas, installerar de studerande manöverorgan, ventiler och givare samt kopplar och reglerar dem och komponenterna i anslutning till dem. De underhåller, reglerar och kalibrerar mätanordningar som är allmänt använda i processautomationssystem. De studerande visar att de kan använda ett system för tillståndskontroll och förebyggande underhåll, vilket hör till ett processautomationssystem eller är ett separat system. De gör tillståndskontrollmätningar, analyserar den information som mätningarna ger samt visar att de kan utföra systematisk felsökning.

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation I Teknik och kommunikation I Arkitektur och byggande El- och automationsteknik

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Utkast Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Föreskrift 21/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2011 Föreskrift 21/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Föreskrifter och anvisningar 2011:25 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 FÖRESKRIFT 9/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka

Läs mer

GUIDE TILL LÖNESYSTEMET

GUIDE TILL LÖNESYSTEMET GUIDE TILL LÖNESYSTEMET INNEHÅLL ALLMÄNT UPPGIFTSBESKRIVNINGAR BEDÖMNING AV SVÅRIGHETSGRADEN. Kunnande som krävs för uppgiften (A). Uppgiftens betydelse för resultatet/verksamheten (A ). Yrkeserfarenhet

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 10.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning 3 2.1

Läs mer

FÖRESKRIFT 36/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 36/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 36/011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SNICKERIBRANSCHEN 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM SNICKERIBRANSCHEN 2008 FÖRESKRIFT 36/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016

Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Välkommen att studera hos oss! Utbildning för unga 2016 Nybörjarplatser 2016 GE = Grundexamen KO = Kompetensområde Enheten i Jakobstad (Campus Allegro) Bildartesan Musiker GE i visuell framställning GE

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING Föreskrift 45/011/1999 YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll:

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Hållbar utveckling. och yrkesutbildningen

Hållbar utveckling. och yrkesutbildningen 1 Hållbar utveckling och yrkesutbildningen 2 En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Dess tre grundelement

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 18 /011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 FÖRESKRIFT 18/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Tarja Frisk (red.) LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Lärmiljöer i yrkesutbildningen idéer, uppslag och exempel Guider och handböcker 2010:4 Guider och handböcker 2010:4 ISBN 978-952-13-4504-3 (pdf) ISSN-L 1798-906X

Läs mer

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (9 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen

Läs mer