NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL"

Transkript

1 NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen ( , dnr 18/011/2000). Materialet är delbilaga 2 till ifrågavarande föreskrift, inte en norm. UNDERVISNINGSSTYRELSEN 2006

2 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN INNEHÅLL 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVSMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter Bedömning av yrkesprov Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna Bedömning av yrkesprovet i grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen Övriga specialanvisningar om yrkesproven i grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen 5 3 YRKESPROVSMATERIALET FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA 7 3.1A De gemensamma yrkesinriktade studierna i examen Basservice i hotell och restauranger, 30 sv 9 3.1B Yrkesinriktade studier differentierade enligt utbildningsprogram Hotell-, restaurang- och mötesservice 20 sv Arbetsuppgifter i hotellreception, 20 sv Arbetsuppgifter i restaurangkök 20 sv Tillredning av restaurangrätter 20 sv Salsarbete i restaurang, 20 sv C Valfria studier Festservice, 10 sv Betjäning i kaféer och snackbarer, 10 sv Arbetsuppgifter i personalrestaurang, 10 sv Servering av restaurangspecialiteter, 10 sv Försäljnings- och kongresstjänster, 10 sv Fartygsekonomiservice, 10 sv 63

3 1 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVSMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Om yrkesproven har det stadgats i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildning 601/2005 och i statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning 603/2005. I yrkesprovet visar de studerande genom att utföra arbetsuppgifter hur väl de har uppnått yrkesskicklighet i enlighet med grunderna för läroplanen och de krav som arbetslivet ställer. Yrkesproven planeras och genomförs i samarbete med arbetslivsrepresentanter. Yrkesproven ordnas i mån av möjlighet i samband med inlärningen i arbetet. Yrkesproven kan även genomföras på andra arbetsplatser eller i läroanstalternas arbetslokaler. Det nationella yrkesprovsmaterialet har gjorts upp utgående från de gällande grunderna för läroplanen och för fristående examen. Materialet är ingen norm utan ett stödmaterial som utbildningsanordnarna kan använda som hjälp vid planeringen och genomförandet av yrkesproven. Materialet ger vägledning vid det lokala genomförandet av yrkesproven och förenhetligar bedömningen av de studerande. Yrkesprovsmaterialet innehåller anvisningar för dem som använder materialet och för varje studiehelhet en beskrivning av yrkesprovet och yrkesprovsmiljön samt bedömningen av yrkesprovet och exempel på hur yrkesproven kan utföras. Anvisningarna för hur bedömningen av yrkesproven ska dokumenteras finns i det nationella yrkesprovsmaterialet under punkt 2.3. Materialet finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen Under punkten Beskrivning av yrkesprovet finns definierat för varje studiehelhet det centrala kunnande som man ska visa med yrkesprovet. Kunnandet beskrivs som aktiviteter och arbetsprocesser som motsvarar verksamhet i arbetslivet. Under punkten Miljö för yrkesprovet finns de väsentliga kraven för att påvisande kunnande. I det nationella yrkesprovsmaterialet ges anvisningar om under vilka förhållanden och i vilka miljöer eller arbetsgemenskaper det är bra att utföra yrkesproven. Dessutom ges anvisningar om hurudana material, redskap och apparater som behövs för att den studerande ska kunna visa sitt kunnande och för att man tillförlitligt ska kunna bedöma kunnandet. Under punkten Bedömning av yrkesprovet definieras föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna. Föremålen för bedömningen hjälper bedömaren att fästa uppmärksamhet vid sådant som är centralt vid bedömningen. Bedömningskriterierna hjälper bedömaren att slå fast nivån på den studerandes kunnande i förhållande till uppställda mål. Bedömningskriterierna har gjorts upp utgående från grunderna för läroplanen och skalan är en trestegsskala. Vitsorden är nöjaktiga N1, goda G3 och berömliga B5. 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVSMATERIALET 2.1 Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter I planering, genomförande och bedömning av yrkesproven deltar utbildningsanordnaren, ett organ som utbildningsanordnaren har tillsatt, lärare, representanter för arbetslivet och de studerande. De olika parterna kan använda sig av det nationella yrkesprovsmaterialet i följande situationer. Utbildningsanordnaren kan använda sig av materialet när man planerar och genomför yrkesproven informerar om yrkesproven

4 2 utbildar medlemmarna i det organ som utbildningsanordnaren tillsatt, undervisningspersonalen samt arbetslivsrepresentanterna för yrkesproven granskar läroplanen så att den motsvarar gällande författningar och föreskrifter Organet kan använda sig av materialet när man godkänner planerna för genomförandet och bedömningen av yrkesproven som en del av utbildningsanordnarens läroplan övervakar yrkesprovsverksamheten och att principerna för yrkesproven förverkligas behandlar rättelseyrkanden beträffande bedömning av yrkesprov Läraren kan använda sig av materialet när man planerar och genomför yrkesproven i praktiken tillsammans med arbetslivsrepresentanterna och de studerande informerar de studerande och arbetslivsrepresentanterna om yrkesproven och hur de bedöms samt när de gör dessa förtrogna med yrkesprov observerar den studerandes arbete samt när de uppmuntrar och vid behov ger handledning deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov Arbetslivets representanter kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målsättningen för yrkesproven samt föremålen för bedömning och bedömningskriterierna deltar i planerandet av yrkesproven tillsammans med de studerande och lärarna sörjer för att de studerande under perioden för inlärning i arbetet har möjlighet att förkovra sig i det kunnande som krävs i yrkesprovet introducerar studerande till arbetssättet, arbetsutrymmen, maskiner och apparater som är viktiga med tanke på yrkesprovet samt till anvisningar om arbetarskydd och arbetssäkerhet observerar de studerandes arbete, uppmuntrar dem och vid behov ger handledning berättar för de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen om yrkesprovet deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov De studerande kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målen för yrkesproven samt föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna planerar yrkesprovet och kommer överens om det och tidpunkten för det med läraren och arbetslivsrepresentanten bedömer sitt eget kunnande Läraren har ansvar för att klarlägga om den studerande eventuellt har några inlärningssvårigheter eller andra hinder för att visa sitt kunnande. Dessa beaktas när yrkesprovet planeras, så att de studerande har möjlighet att påvisa sitt verkliga kunnande. Bedömningskriterierna finns tydligt angivna i yrkesprovsmaterialet som verksamhet eller aktiviteter som ansluter till arbete, så de lämpar sig också väl som utgångspunkt vid bedömning av specialstuderandes yrkesprov.

5 3 2.2 Bedömning av yrkesprov Vid yrkesprovet iakttar bedömaren den studerandes arbete och gör observationer. Det är inte alltid möjligt för arbetsplatsens representant att delta i de yrkesprov som ordnas på läroanstalten och läraren kan inte delta i alla yrkesprov som ordnas på arbetsplatsen. I den av utbildningsanordnaren godkända läroplanen har det skrivits en plan för hur en studiehelhets yrkesprov ska bedömas och vilka parter som handleder, observerar och bedömer yrkesprovet. Det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt godkänner bedömningsplanerna för yrkesproven. Utbildningsanordnaren och läraren sörjer för att bedömningen av yrkesproven görs på det sätt som detta organ har godkänt. Efter yrkesprovet förs ett utvärderingssamtal som vanligtvis läraren, arbetslivsrepresentanten och den studerande deltar i. Vid utvärderingssamtalet tillgodogör man sig de erfarenheter som man har fått under handledningen och bedömningen i samband med inlärningen i arbetet. I vissa fall kan utvärderingssamtalet föras till exempel med hjälp av ett elektroniskt diskussionsforum. s självbedömning är en väsentlig del av bedömningen av yrkesprovet. I utvärderingssamtalet framför varje bedömare sin bedömning jämte motiveringar. Utgående från dessa bedömningar samt eventuell respons från kunder och andra arbetstagare bildas en gemensam syn på den studerandes kunnande. De lärare och arbetslivsrepresentanter som bedömer yrkesproven ska vara sakkunniga inom ifrågavarande yrkesområde och de ska vara utsedda till uppgiften av det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt. bedöms i relation till i förväg uppställda mål och det påvisade kunnandet jämförs med de föremål för bedömningen och de bedömningskriterier som man på förhand har fastställt. Föremålen för bedömningen i yrkesproven är behärskandet av arbetsprocessen behärskandet av arbetsuppgiften (arbetsmetoder, redskap och material) behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet behärskandet av arbetssäkerhet den för alla branscher gemensamma baskompetensen de gemensamma betoningarna I kapitel 3 i det nationella yrkesprovsmaterialet finns föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna konkretiserade för varje studiehelhet. Bedömningskriterierna har slagits fast per föremål för nivåerna N1, G3 och B5. Yrkesproven bedöms genom att använda samma bedömningsskala som vid annan bedömning av studerandena: N1, N2, G3, G4 och B5 (F 603/2005). Det görs observationer av behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet under arbetsprestationerna. Om denna kunskap inte framkommer klart under arbetet kan den klarläggas med preciserande frågor under arbetet eller i utvärderingssamtalet. 2.3 Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna Under utvärderingssamtalet som ordnas efter yrkesprovssituationen bedöms yrkesprovet, och bedömningsuppgifterna dokumenteras skilt för varje studiehelhet och föremål för bedömningen. Dessa bedömningar utgör grund för vitsordet för yrkesprovet i en studiehelhet. För varje studiehelhet som ingår i de yrkesinriktade studierna ges vitsord. Vitsordet bestäms av de av organet utsedda lärarna och arbetslivsrepresentanterna tillsammans eller var för sig, i huvudsak ändå tillsammans. Vitsordet med motiveringar för studiehelheternas yrkesprov ska dokumenteras och antecknas i yrkesprovsbetyget. Läroanstalterna gör upp tydliga blanketter för dokumentering av bedömningsuppgifterna. Dessa kan användas även på arbetsplatserna i utvärderingssituationerna tillsammans med arbetslivsrepresentanterna. Då bedömningsuppgifterna dokumenteras kan bedömningen vid behov motiveras även efteråt. Särskilt viktigt är

6 4 det att återkomma till bedömningen när det centrala kunnandet i en studiehelhet visas i flera yrkesprovssituationer (delyrkesprov). Bedömningen av yrkesproven är en utmaning även när den studerande i en enda yrkesprovssituation visar sitt kunnande i två eller flera studiehelheter (kombinerat yrkesprov). I dessa situationer ska man kunna skilja åt föremålen för bedömningen och dokumentera dem skilt för varje studiehelhet. För dokumenteringen av bedömningsuppgifterna ansvarar i allmänhet läraren. I bedömningen ska man dokumentera åtminstone följande saker som kommer fram under utvärderingssamtalet: vem som utför yrkesprovet den studiehelhet eller del av studiehelhet där yrkesprovet ingår var yrkesprovet ordnas en beskrivning av innehållet i yrkesprovet de vitsord som ges för varje föremål för bedömningen utgående från bedömarnas gemensamma syn motiveringarna till yrkesprovsvitsordet för varje studiehelhet motiveringarna till yrkesprovsvitsordet när yrkesprovet består av delyrkesprov komplettering eller förnyelse av yrkesprovet i sådana fall där studerandes kunnande ännu inte har uppnått minst nöjaktig nivå de kunskapsområden som den studerande behöver utveckla underskrift av dem som deltog i bedömningen I framtiden kommer utvärderingen av de nationella inlärningsresultaten att göras utifrån de inlärningsresultat som man har fått i yrkesproven. När man övergår till nationell bedömning av inlärningsresultaten utifrån yrkesproven kommer man att bifoga bakgrundsuppgifter om bedömningen till dokumenteringen av yrkesprovsvitsordet och skilda anvisningar ges angående registreringen. 2.4 Bedömning av yrkesprovet i grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen För att få vitsordet B5 skall de studerande uppfylla alla bedömningskriterier på nivån berömliga. För att få vitsordet G3 skall de studerande uppfylla alla bedömningskriterier på nivån goda. För att få vitsordet N1 skall de studerande uppfylla alla bedömningskriterier på nivån nöjaktiga. Om kunnandet klart överstiger nivån G3 eller N1 kommer de som deltar i bedömningen överens om på vilka grunder man kan ge vitsordet G4 eller N2. Detta görs utgående från en gemensam diskussion. I grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen bedöms kompetensområdena för alla branscher gemensam baskompetens och gemensamma betoningar i yrkesproven i de olika studiehelheterna åtminstone en gång under avläggandet av examen. I följande tabell visas hur den för alla branscher gemensamma baskompetensen och de gemensamma betoningarna ingår som föremål för bedömningen i de olika studiehelheterna.

7 5 Baskompetens och gemensamma betoningar som bedöms i studiehelheterna För alla områden gemensam baskompetens Gemensamma betoningar STUDIEHELHETERNA Inlärningsförmåga Problemlösningsförmåga Interaktions- och kommunikationsfärdigheter Samarbetsförmåga Etiska och estetiska färdigheter Internationalitet Hållbar utveckling Utnyttjande av teknologi och datateknik Företagande Högklassig och kundinriktad verksamhet Konsumentkunnande Att sörja för arbetarskydd och hälsa 1. Basservice i hotell och x x restauranger 2. Hotell-, restaurang- och x x x x x mötesservice 3. Arbetsuppgifter i x x x x x x x hotellreception 4. Arbetsuppgifter i x x x x x x x restaurangkök 5. Tillredning av x x x x restaurangrätter 6. Salsarbete i restaurang x x x x x x x 7. Festservice x x x x 8. Betjäning i kaféer och x x x x snackbarer 9. Arbetsuppgifter i x x x x x x personalrestaurang 10. Servering av x x x restaurangspecialiteter 11. Försäljnings- och x x kongresstjänster 12. Fartygsekonomiservice x x x x x 2.5 Övriga specialanvisningar om yrkesproven i grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen Man skall sträva efter att ordna yrkesproven i grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen i första hand i samband med inlärningen i arbetet som en del av arbetsplatsens normala arbetsuppgifter och arbetsprocesser. De studerande skall före yrkesprovet göras förtrogna med yrkesprovsplatsens rutiner och arbetslokaler yrkesprovsplatsens arbetarskydds- och arbetssäkerhetsanvisningar anvisningar för nödsituationer kraven i fråga om el- och brandsäkerhet riktiga och säkra arbetssätt.

8 6 De studerande har rätt till handledning även under yrkesprovet. Man skall precisera för de studerande och arbetsplatshandledaren hur mycket handledning som tillåts för att yrkesprovet skall kunna godkännas. Situationer som är nya eller oförutsedda för de studerande och som inte har planerats ingå i yrkesprovet berättigar till handledning. Denna handledning inverkar inte på bedömningen. Under yrkesprovet har arbetsplatshandledaren och läraren skyldighet att vid behov ingripa. Godtagbara orsaker till att ingripa eller eventuellt avbryta ett yrkesprov är bland annat att de studerande inte iakttar arbetssäkerhet, orsakar fara för egen eller andras arbetssäkerhet, orsakar risker för ekonomiska förluster eller för kundsäkerheten.

9 7 3 YRKESPROVSMATERIALET FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA Yrkesproven i studiehelheterna inom examens gemensamma yrkesinriktade studier är obligatoriska för alla studeranden. Yrkesproven i de studiehelheter som är differentierade enligt utbildningsprogram är obligatoriska för dem som har valt ett visst utbildningsprogram. De studerande skall visa sitt kunnande med yrkesprov även i de valfria yrkesinriktade studier som de valt. Utbildningsanordnaren bestämmer antalet yrkesprov så att kunnandet i alla studiehelheter blir visat. I tabellen nedan visas studiehelheterna i grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen. YRKESINRIKTADE STUDIER I GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 90 SV De yrkesinriktade studierna i grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen 30 sv Basservice i hotell och restauranger, 30 sv De yrkesinriktade studierna differentierade enligt utbildningsprogram 40 sv Utbildningsprogrammet för Utbildningsprogrammet för hotellservice matproduktion i restaurang Hotell-, restaurang- och Arbetsuppgifter i restaurangkök mötesservice 20 sv 20 sv Arbetsuppgifter i hotellreception Tillredning av restaurangrätter 20 sv 20 sv Valfria yrkesinriktade studier 20 sv Festservice 10 sv Betjäning i kaféer och snackbarer 10 sv Arbetsuppgifter i personalrestaurang 10 sv Servering av restaurangspecialiteter 10 sv Försäljnings- och kongresstjänster 10 sv Fartygsekonomiservice 10 sv Av följande tabell framgår det kunnande som skall visas i de olika studiehelheterna. Det kunnande som skall visas i de olika studiehelheterna De yrkesinriktade studierna i examen 30 sv 1. BASSERVICE I HOTELL OCH RESTAURANGER planering av det egna arbetet och av arbetsordningen förbehandling och förvaring av livsmedel hygienkunnande iakttagande av basrecepten uppdukande av produkter på ett buffébord, en självserveringsdisk eller som tallriksservering kundbetjäning mottagning av betalningsmedel (kontanter, kort, lunchsedlar) trygg användning av maskiner och anordningar samt små arbetsredskap renhållning av lokaler och omhändertagande av disk De yrkesinriktade studierna differentierade enligt utbildningsprogram 40 sv HOTELL-, RESTAURANG- OCH MÖTESSERVICE 20 SV mottagning av bords- och/eller rumsbokningar iståndsättande av kundlokalen enligt beställningsordern säkerställande av att produkter finns till förfogande mottagning, vägledning och rådgivning/instruering av kunder servering enligt beställningsordern Utbildningsprogrammet för restaurangservice Hotell-, restaurang- och mötesservice 20 sv Salsarbete i restaurang 20 sv ARBETSUPPGIFTER I RESTAURANGKÖK 20 SV tidsplanering av det egna arbetet varumottagning, -lagring och -förvaring bedömning av kvaliteten på livsmedel sensoriskt tillredning av maträtter under användning av basrecept och -metoder utförande av ändringar i basrecepten; ökning och minskning samt specialdieter

10 8 servering av matdrycker och andra drycker enligt alkoholbestämmelserna samt blandning av drinkar ARBETSUPPGIFTER I HOTELLRECEPTION 20 SV mottagning och registrering av bokningar utförande av incheckningar presentation av företagets tjänster, betjäning och instruering av kunder iakttagande av säkerhetsanvisningarna utförande av utcheckningar kontroll av fakturan avslutande av betjäningen och säkerställande av att kundförhållandet består SALSARBETE I RESTAURANG 20 SV iordningställande av salen och dukande av bord enligt beställningsordern kännedom om de maträtter och drycker som säljs i restaurangen och ombesörjande av att produkterna finns tillgängliga presentation och försäljning/merförsäljning av de maträtter och drycker som säljs i restaurangen servering enligt betjäningsetiketten fakturering av kunden och registrering av försäljningen avslutande av betjäningen och säkerställande av att kundförhållandet består utförande av kassaredovisningen Valfria yrkesinriktade studier 20 sv FESTSERVICE 10 SV att arbeta i ett företag som ger festservice behärskande av servicehelheter kundorientering kostnadsmedvetenhet ARBETSUPPGIFTER I PERSONALRESTAURANG 10 SV att verka i ett företag som ger matservice behärskande av servicehelheter kundorientering kostnadsmedvetenhet FÖRSÄLJNINGS- OCH KONGRESSTJÄNSTER 10 SV försäljning av hotell-, restaurang- och mötestjänster samt rådgivning om lokala programtjänster ändamålsenlig och säker användning av redskapen i ett restaurangkök uppdukande av mat restaurangkökets egenkontroll TILLREDNING AV RESTAURANGRÄTTER 20 SV planering av beställnings- och à la carte-helheter som medlem i en arbetsgrupp tillredning av beställnings- och à la carte-helheter användning av specialråvaror smidig användning av handverktyg planering och genomförande av uppläggande och färdigställande av mat lönsamt och högklassigt arbete i ett restaurangkök utvärdering av den egna och arbetsgruppens verksamhet efter tillställningen BETJÄNING I KAFÉER OCH SNACKBARER 10 SV att arbeta i kaféer eller snackbarer tillredning och hantering av produkter som säljs försäljning, kundbetjäning och kundsäkerhet att sörja för trivsel och renlighet SERVERING AV RESTAURANGSPECIALITETER 10 sv Verksamhet specialiserad på matlagningsuppgifter tillredning av högklassiga lunch-, middags-, supé-, à la carte- eller beställningsrätter i köket och salen Verksamhet specialiserad på kundbetjäningsuppgifter färdigställande av högklassiga lunch-, middags-, supé och à la carte-rätter i salen och utförande av uppgifter i salen FARTYGSEKONOMISERVICE 10 SV matlagning och renhållning på fartyg

11 9 3.1A De gemensamma yrkesinriktade studierna i examen Basservice i hotell och restauranger, 30 sv Beskrivning av yrkesprovet Det centrala kunnandet i studiehelheten som skall visas: kunnande i fråga om hygien och utförande av basuppgifterna inom restaurangbranschen både i köket och i kundlokalen. Arbetsprocessen som skall visas i yrkesprovet i denna studiehelhet är: Förbehandling och förvaring av råvaror Servering av produkter och utförande av uppgifter i kundlokalen Renhållning av arbetsoch kundlokaler Skötsel av disken Arbetsprocessen innehåller följande arbetsskeden: Förbehandling och förvaring av råvaror samt tillredning och uppdukande av produkter i köket De studerande bekantar sig med erhållen anvisning och planerar sitt eget arbetsområde förbehandlar råvaror av olika förädlingsgrad och sörjer för att förvaringstemperaturerna är korrekta bedömer sensoriskt kvaliteten och färskheten på råvarorna tillreder maträtter med basmetoder (kokning, stekning, avredning) använder maskiner, apparater och små arbetsredskap arbetar enligt hygienkraven. Uppdukande av produkter och utförande av uppgifter i kundlokalen De studerande bekantar sig med menyn deltar i iordningställandet av salen och dukar upp produkter på buffébordet, på självbetjäningsdisken eller som tallriksportioner sörjer för att produkterna, kärlen och redskapen på buffébordet eller självbetjäningsdisken räcker till och är fräscha eller serverar tallriksportioner betjänar kunder och tar emot de vanligaste betalningsmedlen (kontanter, bank- och kreditkort). Renhållning av arbets- och kundlokaler De studerande utför de dagliga renhållningsuppgifterna i köket rengör kökets maskiner, apparater och redskap sörjer för att kundlokalerna är snygga och trivsamma utför uppgifter som hör till egenkontrollen, såsom mätningar och uppföljning av temperaturer, enligt erhållna anvisningar sorterar avfall som uppstått enligt erhållna anvisningar

12 10 Skötsel av disken De studerande gör diskmaskinen i skick för användning och ordnar så att återlämningen av måltidskärlen fungerar sorterar måltidskärlen i korgar, fördiskar och diskar måltidskärlen samt kontrollerar dess renhet och temperaturen i diskmaskinen tömmer tvättkorgarna på rena måltidskärl, kontrollerar renheten på dem och returnerar dem tömmer och rengör diskmaskinen samt arbetsplatsen med omgivning. Yrkesprovsmiljö På yrkesprovsstället skall det finnas självtillredning av frukost- eller lunchmat samt servering av tallriksportioner eller servering på fat på frukost- eller lunchbord. Det skall finnas en modell, till exempel en bild, en ritning eller en modellportion, av tallriksportionerna eller faten med kallskuret. De maträtter som serveras eller säljs skall vara uppdukade på ett buffébord eller på en självserveringsdisk. På yrkesprovsplatsen skall det finnas en egenkontrollplan och avfallssortering. De studerande arbetar som medlem i en arbetsgrupp: i köket tillsammans med kocken och i kundlokalen med den som ansvarar för betjäningen. De studerande ansvarar för de uppgifter som de ges i yrkesprovet. Bedömning av yrkesprovet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNINGEN arbetsprocessen Planering av det egna arbetet BEDÖMNINGSKRITERIER Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5 planerar sin egen arbetsplats och tar fram de redskap som behövs. planerar och ordnar sin egen arbetsplats så att den blir fungerande. planerar och ordnar sin egen arbetsomgivning och de olika arbetsskedena i det egna arbetet så att de blir en fungerande helhet. Genomförande: Förbehandling och förvaring av råvaror Tillverkning och uppdukande av produkter i köket förbehandlar råvaror enligt anvisning, förvarar dem riktigt och hjälper till vid tillredningen av maträtter under användning av basmetoder. förbehandlar råvaror, förvarar dem riktigt och tillreder maträtter med basmetoder enligt anvisning som medlem i en arbetsgrupp. förbehandlar råvaror självständigt, förvarar dem riktigt och tillreder smakliga maträtter med basmetoder som medlem i en arbetsgrupp. Uppdukande av produkter och utförande av uppgifter i kundlokalen hjälper en annan vid uppdukande, servering och mottagning av betalning. utför uppgifter i samband med uppdukande, servering och försäljning enligt anvisning som medlem i en arbetsgrupp. utför uppgifter i samband med uppdukande, servering och försäljning på eget initiativ och självständigt som medlem i en arbetsgrupp Renhållning av arbets- och kundlokaler utför de dagliga renhållningsuppgifterna i köket och salen. utför omsorgsfullt renhållningsuppgifterna i köket och salen. utför renhållningsuppgifterna i köket och salen omsorgsfullt, på eget initiativ och självständigt.

13 11 sörjer för ordning och renlighet under arbetet. Skötsel av disken deltar i skötseln av disken och rengör platsen där disken tas om hand enligt anvisningarna. sköter disken i olika skeden enligt anvisning samt städar upp platsen där disken tas om hand på eget initiativ. sköter disken i olika skeden självständigt och raskt samt städar upp platsen där disken tas om hand på eget initiativ. Bedömning bedömer sensoriskt kvaliteten på de produkter som han/hon tillrett. bedömer sensoriskt kvaliteten på de produkter som han/hon tillrett. bedömer sensoriskt kvaliteten på de produkter som han/hon tillrett. arbetsuppgiften arbetsmetoder, -redskap och material Förbehandling och uppläggande av råvaror förbehandlar råvaror enligt anvisningar. hjälper till vid uppläggande av maträtter. utvärderar sitt arbete i kundlokalen (buffébordet, dukningarna). förbehandlar råvaror på ett ändamålsenligt sätt. lägger upp maträtter enligt en modell. utvärderar sitt arbete i kundlokalen och vid kundservice. förbehandlar råvaror på ett ändamålsenligt sätt och undviker svinn. lägger upp maträtter omsorgsfullt och självständigt. hjälper till under handledning med att ställa i ordning kundlokalen och sköta dukningen. ställer i ordning kundlokalen och sköter dukningen som medlem i en arbetsgrupp. ställer i ordning kundlokalen omsorgsfullt och sköter dukningen som medlem i en arbetsgrupp. hjälper en annan under handledning med att sköta buffébordet eller självserveringsdisken eller med att servera tallriksportioner samt att samla in disken. sköter buffébordet eller serverar tallriksportioner och samlar in disken som medlem i en arbetsgrupp. sköter buffébordet som medlem i en arbetsgrupp snabbt och smidigt eller serverar tallriksportioner och samlar in disken. Kundbetjäning försäljningsarbete hälsar på kunden och är saklig vid kundservice. uppmärksammar kunden genom att hälsa på den och är artig och saklig vid kundservice. uppmärksammar kunden genom att hälsa på den och är artig, saklig och initiativrik vid kundservice. Renhållningsuppgifter sätter ihop, använder och rengör kökets maskiner och apparater under handledning. sätter ihop, använder och rengör kökets maskiner och apparater enligt anvisning. sätter ihop, använder och rengör kökets maskiner och apparater omsorgsfullt. rengör de redskap som han/hon använt under handledning. rengör de redskap som han/hon använt och sin arbetsplats enligt anvisning. rengör de redskap som använts och sin arbetsplats samt väljer de rätta rengöringsmedlen för det som ska rengöras och följer doseringsanvisningarna.

14 12 Skötsel av disken diskar måltidskärlen för hand eller med maskin. diskar måltidskärlen för hand eller med maskin. diskar måltidskärlen för hand eller med maskin. den kunskap som ligger till grund för arbetet Hygienkunnande iakttar personlig hygien och hygien på sin arbetsplats, och arbetskläderna är prydliga och hon/han har ett vårdat utseende. fyller, tömmer och rengör diskmaskinen enligt anvisning. iakttar personlig hygien och hygien på sin arbetsplats och arbetskläderna är prydliga och rena och hon/han har ett vårdat utseende. fyller, tömmer och rengör diskmaskinen självständigt. iakttar personlig hygien och hygien på sin arbetsplats, och arbetskläderna är prydliga och rena och hon/han har ett mycket vårdat utseende. hanterar råvaror/produkter och färdiga maträtter hygieniskt samt förvarar dem i rätta temperaturer enligt anvisning. hanterar råvaror/produkter och färdiga maträtter hygieniskt samt förvarar dem i rätta temperaturer enligt anvisning. hanterar råvaror/produkter och färdiga maträtter hygieniskt samt förvarar dem i rätta temperaturer. utför mätningar och temperaturuppföljningar som hör till egenkontrollen och dokumenterar mätvärdena under handledning. utför mätningar och temperaturuppföljningar som hör till egenkontrollen och dokumenterar mätvärdena enligt anvisning. utför mätningar och temperaturuppföljningar som hör till egenkontrollen och dokumenterar mätvärdena noggrant enligt anvisning. Kännedom om livsmedel och produkter identifierar och tar fram de vanligaste råvarorna och redskapen. bedömer råvarornas färskhet och kvalitet sensoriskt. identifierar och tar fram de råvaror och redskap som behövs. bedömer råvarornas färskhet och kvalitet sensoriskt. identifierar och tar självständigt fram de råvaror och redskap som behövs. bedömer råvarornas färskhet och kvalitet sensoriskt samt meddelar om avvikelser. svarar på frågor om de produkter som säljs. svarar på frågor om de produkter som säljs. Betalningsmedel tar emot och hanterar under handledning de vanligaste betalningsmedlen, såsom kontanter och bankkort. tar emot och hanterar de vanligaste betalningsmedlen, såsom kontanter, bank- och kreditkort samt lunchsedlar. tar emot och hanterar ansvarsfullt de vanligaste betalningsmedlen, såsom kontanter, bank- och kreditkort samt lunchsedlar. arbetssäkerhet använder kökets små arbetsredskap på ett säkert sätt. gör de nödvändiga kontrollåtgärderna enligt anvisning. använder kökets små arbetsredskap omsorgsfullt och på ett säkert sätt. gör de nödvändiga kontrollåtgärderna självständigt. använder kökets små arbetsredskap omsorgsfullt och beaktar även andras säkerhet. iakttar under handledning säkerhetsanvisningarna för iakttar säkerhetsanvisningarna för iakttar säkerhetsanvisningarna för

15 13 maskiner och apparater. maskiner och apparater. maskiner och apparater. iakttar under handledning bruks- och säkerhetsanvisningarna för tvättmedel iakttar bruksanvisningarna för tvättmedel. iakttar bruks-, doseringsoch säkerhetsanvisningarna för tvättmedel. använder under handledning personlig skyddsutrustning. använder personlig skyddsutrustning, såsom hörselskydd samt skyddshandskar, -glasögon och förkläde, enligt anvisning. använder personlig skyddsutrustning, såsom hörselskydd samt skyddshandskar, -glasögon och förkläde. För alla branscher gemensam baskompetens Samarbetsförmåga: Iakttagande av överenskomna arbetstider iakttar överenskomna tider för när ett arbetsskift börjar och slutar. använder lämpliga arbetsskor. iakttar överenskomna tider för när ett arbetsskift börjar och slutar samt när pauser hålls. använder lämpliga arbetsskor enligt de krav som arbetet ställer. iakttar överenskomna tider för när ett arbetsskift börjar och slutar och när pauser hålls samt är flexibel om förhållandena ändras. Arbete i en arbetsgemenskap Gemensamma betoningar Hållbar utveckling: Avfallssortering Ekonomisk användning av material, el och vatten arbetar i par med en annan. sorterar avfall rätt och enligt erhållna anvisningar. undviker onödig användning av råvaror, förnödenheter och förpackningsmaterial. iakttar arbetsgemenskapens regler och är medlem i en arbetsgrupp. sorterar avfall rätt och omsorgsfullt. undviker onödig konsumtion av råvaror, förnödenheter och förpackningsmaterial. iakttar arbetsgemenskapens regler och avtal samt tar som medlem i arbetsgruppen ansvar för sin egen del. sorterar avfall rätt och omsorgsfullt. sparar i sitt arbete på råvaror, förnödenheter, tvätt- och rengöringsmedel, vatten, el och förpackningsmaterial. För att få vitsordet B5 skall de studerande uppfylla alla bedömningskriterier på nivån berömliga. För att få vitsordet G3 skall de studerande uppfylla alla bedömningskriterier på nivån goda. För att få vitsordet N1 skall de studerande uppfylla alla bedömningskriterier på nivån nöjaktiga. Om kunnandet klart överstiger nivån G3 eller N1 kommer de som deltar i bedömningen överens om på vilka grunder man kan ge vitsordet G4 eller N2. Detta görs utgående från en gemensam diskussion.

16 14 3.1B Yrkesinriktade studier differentierade enligt utbildningsprogram Hotell-, restaurang- och mötesservice 20 sv Beskrivning av yrkesprovet Det centrala kunnandet i studiehelheten: baskompetens i kundservice i restauranger, möteslokaler eller hotellreceptioner. Den arbetsprocess som skall visas i yrkesprovet i denna studiehelhet: Planering av det egna arbetet Mottagande av bokningar Mottagning, vägledning och instruering av kunder Servering och avslutande av service Arbetsprocessen innehåller följande arbetsskeden: Planering av det egna arbetet sätter sig in i en beställningsorder och läget i fråga om bokningarna planerar sitt eget arbete. Mottagande av bokningar tar emot bokningar av bord och rum. Iståndsättande av kundlokalen enligt beställningsordern ställer i ordning sin arbetsplats samt kundlokalen (restaurangen eller mötesrummen) enligt beställningsordern kontrollerar att den audiovisuella utrustning som beställts för mötet är i funktionsdugligt skick dukar och lägger upp mat, drycker och/eller kaffe enligt beställningsordern säkerställer att de till företagets sortiment hörande produkterna som är till salu finns att tillgå. Mottagning, vägledning och instruering av kunder tar emot en restaurang- eller möteskund och visar denne till det reserverade rummet vägleder kunden tar emot samtal och förmedlar dem vidare ger kunden råd om hur mötesutrustningen ska användas

17 15 Avslutande av servering och service serverar enligt beställningsordern (såsom kaffeservering på ett möte, matservering från ett buffébord eller som tallriksservering) serverar matdrycker samt tillreder de vanligaste drinkarna sörjer för att rummen är snygga, i ordning och trivsamma. avslutar en tjänst. Yrkesprovsmiljö I yrkesprovsmiljön skall det finnas utskänkningstillstånd, restaurang- eller inkvarteringstjänser och mötestjänster som erbjuds enskilda kunder eller grupper. I mötestjänsterna ingår att mötesrummet har audiovisuell utrustning samt att det erbjuds kaffe- eller matservering enligt beställningsorder. ger restaurangservice självständigt. Vid mottagning av rums- och bordsreserveringar betjänar den studerande i arbetspar enskilda kunder. Bedömning av yrkesprovet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNINGEN arbetsprocessen Planering av det egna arbetet BEDÖMNINGSKRITERIER Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5 planerar under handledning en erhållen enskild uppgift i hotellreceptionen eller i restaurangen och vid mötesservice. planerar enligt anvisning sitt eget arbete i hotellreceptionen eller restaurangen och vid mötesservice. planerar sitt eget arbete i hotellreceptionen eller restaurangen och mötesservice utgående från bokningssituationen eller beställningsorder. Genomförande: Mottagande av bokningar tar emot enskilda kunders bokningar av rum eller bord enligt anvisning. tar emot kunders bokningar av rum eller bord och ber om kundens kontaktuppgifter enligt anvisning. är omsorgsfull vid mottagning av enskilda kunders bokningar av rum eller bord och ber om kundens kontaktuppgifter. Iståndsättande av kundlokalen enligt beställningsordern ställer i ordning och utrustar restaurangen och/eller möteslokalen enligt anvisning. ställer i ordning och utrustar restaurangen och/eller möteslokalen enligt beställningsordern. är omsorgsfull när han/hon ställer i ordning och utrustar restaurangen och/eller möteslokalen enligt beställningsordern. dukar upp de produkter som säljs eller som är beställda och dukar enligt anvisning. dukar omsorgsfullt och självständigt upp produkterna som säljs och som är beställda. Mottagning, vägledning och instruering av kunder hjälper till med att ta emot enskilda restaurang- eller tar emot enskilda restaurang- och tar självständigt emot enskilda restaurang- och

18 16 hotellgäster. hotellgäster och hjälper till vid mottagning av grupper. hotellgäster och hjälper till vid mottagning av grupper. betjänar kunder vänligt och artigt. instruerar kunder och är vänlig och artig vid kundbetjäningen. instruerar och ger kunderna råd på ett artigt sätt och är aktiv, vänlig och artig vid kundbetjäningen. Servering och avslutande av service sköter självständigt om kaffeserveringen för ett litet sällskap och sköter andra mötestjänster i arbetspar. sköter självständigt om serveringen vid möten enligt beställningsordern och sköter också andra mötestjänster självständigt. sköter självständigt om serveringen vid mötet enligt beställningsordern och sköter andra mötestjänster ansvarsfullt och enligt tidtabellen. serverar drycker och maträtter enligt anvisningar eller som medlem i en arbetsgrupp. serverar drycker och maträtter som medlem i en arbetsgrupp. serverar drycker och maträtter självständigt. sörjer enligt anvisning för att kundlokalen är snygga och att de produkter som serveras räcker till. sörjer för att kundlokalen är snygg och att de produkter som serveras räcker till. sörjer självständigt och initiativrikt för att kundlokalen är snygg och trivsam samt för att produkterna räcker till. tar artigt avsked av kunden. tar artigt avsked av kunden och ställer i ordning lokalen efter tillställningen. Utvärdering och utveckling av arbetet arbetsuppgiften arbetsmetoderna utvärderar sitt arbete. använder under handledning arbetsplatsens bokningssystem vid mottagning av bokningar. utvärderar sitt arbete och föreslår förbättringar. använder arbetsplatsens bokningssystem vid mottagning av bokningar. utvärderar sitt arbete och föreslår förbättringar. använder arbetsplatsens bokningssystem vid mottagning av bokningar. serverar drycker och matprodukter enligt anvisning eller som medlem i en arbetsgrupp. serverar drycker och matprodukter med olika serveringsmetoder. serverar drycker och matprodukter smidigt med olika serveringsmetoder. arbetsredskapen den kunskap som ligger till grund för arbetet Kännedom om utskänkningsbestämmelser na och alkoholdrycker tar emot samtal och förmedlar dem vidare. serverar alkoholdrycker enligt anvisning. blandar under handledning de vanligaste drinkarna. svarar snabbt i telefon och förmedlar samtalen vidare. serverar de vanligaste alkoholdryckerna. blandar drinkar enligt anvisning. svarar snabbt i telefon och förmedlar ledigt samtalen vidare. serverar alkoholdrycker och de vanligaste drinkarna självständigt. blandar de vanligaste drinkarna självständigt. iakttar de centrala bestämmelserna gällande utskänkning av alkohol iakttar ansvarsfullt de centrala bestämmelserna gällande utskänkning av

19 17 arbetssäkerhet Baskompetens Problemlösningsförmåga beaktar enligt anvisning sin egen arbetssäkerhet vid hantering av elapparater samt heta kärl och produkter i restaurangen. ber om råd vid problem och följer rådet. (ålder, utskänkning på kredit, utskänkning till berusade, basdoserna av alkoholdrycker). beaktar sin egen arbetssäkerhet vid hantering av elapparater samt heta kärl och produkter i restaurangen. reder ut de vanligaste problemsituationerna självständigt. alkohol (ålder, utskänkning på kredit, utskänkning till berusade, basdoserna av alkoholdrycker). beaktar sin egen och kundernas säkerhet vid hantering av elapparater och meddelar om fel och är försiktig vid hantering av heta kärl och produkter i restaurangen. handlar raskt vid problemsituationer och reder ut de vanligaste situationerna självständigt. Samarbetsförmåga: Arbete i arbetsgrupp arbetar som medlem i en arbetsgrupp och gör erhållna uppgifter. arbetar som aktiv medlem i en arbetsgrupp och gör erhållna uppgifter. arbetar som aktiv och initiativrik medlem i en arbetsgrupp och gör erhållna uppgifter. ber vid behov om hjälp av de andra arbetstagarna. beaktar de andra arbetstagarna genom att hjälpa dem och ber vid behov om hjälp. Skötsel av den interna informationen sörjer för sin egen del för den interna informationen mellan olika avdelningar. sörjer raskt och ansvarsfullt för den interna informationen mellan olika avdelningar. Smidigt utförande av arbetsuppgifter övergår smidigt från en arbetsuppgift till en annan. Etisk och estetisk förmåga: Iakttagande av gemensamma regler och ansvarsfullt arbete Gemensamma betoningar Utnyttjande av teknologi och datateknik Användning av audiovisuell utrustning iakttar företagets gemensamma regler. kontrollerar under handledning att den audiovisuella utrustningen fungerar. iakttar företagets gemensamma regler och är ansvarsfull i sina arbetsuppgifter. kontrollerar att den audiovisuella utrustningen fungerar. iakttar noggrant företagets gemensamma regler och är ansvarsfull i sina arbetsuppgifter. kontrollerar att den audiovisuella utrustningen fungerar och meddelar fel. instruerar och ger kunden råd om hur den audiovisuella utrustningen ska användas. Utnyttjande av datateknik utnyttjar datateknik med handledning vid kontroll och mottagning av bokningar. utnyttjar datateknik vid kontroll och mottagning av bokningar. utnyttjar självständigt datateknik vid kontroll och mottagning av bokningar. Beaktande av arbetarskydd och hälsa: använder under handledning riktiga använder enligt anvisning riktiga arbetsställningar använder riktiga arbetsställningar (vid

20 18 Beaktande av ergonomi i arbetet arbetsställningar (vid bärande av brickor och kärl/porslin) samt lyft- och flytthjälpmedel (vid mötesservering, möblerna). (vid bärande av brickor och kärl/porslin) samt lyftoch flytthjälpmedel (vid mötesservering, möblerna). bärande av brickor och kärl/porslin) samt använder på eget initiativ lyft- och flytthjälpmedel (vid mötesservering, möblerna). För att få vitsordet B5 skall de studerande uppfylla alla bedömningskriterier på nivån berömliga. För att få vitsordet G3 skall de studerande uppfylla alla bedömningskriterier på nivån goda. För att få vitsordet N1 skall de studerande uppfylla alla bedömningskriterier på nivån nöjaktiga. Om kunnandet klart överstiger nivån G3 eller N1 kommer de som deltar i bedömningen överens om på vilka grunder man kan ge vitsordet G4 eller N2. Detta görs utgående från en gemensam diskussion Arbetsuppgifter i hotellreception, 20 sv Beskrivning av yrkesprovet Det centrala kunnandet i studiehelheten: högklassigt försäljningsarbete och kundbetjäning i en hotellreception. Den arbetsprocess som skall visas i yrkesprovet i denna studiehelhet: Förberedelse för försäljningsarbete och incheckning Försäljning av hotellrum Incheckning av hotellgäster och kundgrupper och betjäning av dem under hotellvistelsen Utcheckning av hotellgäster och kundgrupper Utförande av redovisningen Arbetsprocessen innehåller följande arbetsskeden: Förberedelser för en försäljningssituation och incheckning sörjer för att receptionen och de närliggande rummen är snygga och trivsamma kontrollerar bokningssituationen från listan över ankommande och avresande hotellgäster reserverar rummen med nummer på förhand. Försäljning av hotellrum presenterar och säljer hotellrum till inhemska kunder och även till kunder från andra kulturer och språkområden ansikte mot ansikte, i telefon eller med andra kommunikationsmedel. registrerar bokningar av rum samt ändringar och avbokningar tar reda på och antecknar kundens betalningssätt. Incheckning av en hotellkund eller kundgrupp och betjäning under hotellvistelsen hälsar på kunden ger registreringsformuläret till kunden för ifyllning

21 19 kontrollerar rumsreserveringen i hotellsystemet öppnar hotellräkningen och registrerar kundens ankomst tar reda på kundens betalningssätt presenterar företagets andra tjänster (middag, bastu, frukost) informerar kunden om var rummet finns presenterar och rekommenderar företagets andra avdelningar samt ortens produkter och tjänster. Utcheckning av hotellkunder och kundgrupper samt utförande av redovisning kontrollerar kunderna som checkar ut från listan över utcheckande kunder kontrollerar rumspriserna och möjliga debiteringar från hotellets övriga avdelningar kontrollerar om minibaren och rumsservice använts avslutar hotellfakturan tar emot betalning (kontanter och betalningsmedel med kredit) ber om och tar emot feedback av kunder avslutar en servicesituation och säkerställer att kundförhållandet består gör redovisningen. Yrkesprovsmiljö Inkvarteringsföretag som erbjuder inhemska och utländska enskilda kunder och grupper hotelltjänster är lämpliga som yrkesprovsplats i denna studiehelhet. I företagen skall det finnas lokaler i enlighet med beskrivningen av yrkesprovet (reception, utskänkningsrestaurang/lobbybar, hotellrum), produkter (olika slags hotellrum, restaurang och/eller fritidstjänster), utrustning och apparater i receptionen (hotell- och betalterminalsystem, telefon, telefax, e- post, nätförbindelse) samt kunder som använder dessa tjänster och möjlighet till äkta betjäningssituationer. skall ha möjlighet att använda företagets hotell- och betalterminalsystem. deltar i försäljnings- och kundservicearbete i receptionen tillsammans med en anställd med självständigt arbete som mål. Bedömning av yrkesprovet FÖREMÅL FÖR BEDÖMNINGEN arbetsprocessen Planering av det egna arbetet BEDÖMNINGSKRITERIER Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5 planerar och organiserar sitt arbete enligt anvisning. planerar och organiserar sitt eget arbete. planerar och organiserar sitt eget arbete och är flexibel enligt situationens krav. Förberedelser för en försäljningssituation och incheckning förbereder sig enligt anvisning för försäljning och kundservice genom att sätta sig in i bokningsläget samt i listan över ankommande och avresande kunder. förbereder sig för försäljning och kundservice genom att sätta sig in i bokningsläget samt i listan över ankommande och avresande kunder. förbereder sig för försäljning och kundservice genom att noggrant sätta sig in i bokningsläget samt i listan över ankommande och avresande kunder.

22 20 Genomförande: Försäljning av hotellrum och mottagning av bokningar säljer hotellrum enligt anvisning. säljer hotellrum och behärskar de olika skedena av försäljningsprocessen. presenterar och säljer hotellrum självständigt och smidigt i de olika skedena av försäljningsprocessen. tar emot hotellbokningar och registrerar dem enligt anvisning. tar emot bokningar av rum och registrerar bokningarna omsorgsfullt i hotellsystemet. tar emot bokningar av rum och registrerar noggrant bokningarna samt ändringar och avbokningar i hotellsystemet. Hotellgästernas incheckning kontrollerar enskilda kunders eller gruppers bokningar, öppnar hotellräkningen och registrerar att kunden anlänt. kontrollerar enskilda kunders eller gruppers bokningar, öppnar hotellräkningen och registrerar att kunden eller kunderna anlänt. kontrollerar smidigt enskilda kunders eller gruppers bokningar, öppnar hotellräkningen och bokför att kunden eller kunderna anlänt. Service under hotellvistelsen klarar av de olika skedena i en kundservicehändelse. klarar av de olika skedena i en kundservicehändelse självständigt. klarar av de olika skedena i en kundservicehändelse självständigt. säljer företagets produkter under hotellvistelsen. säljer aktivt företagets produkter och presenterar ortens tjänster under hotellvistelsen. Hotellgästernas utcheckning utför utcheckningen och fakturerar kunden eller gör upp redovisning enligt en anvisning. utför utcheckningen och fakturerar kunden eller gör upp redovisning enligt en anvisning. sköter självständigt och raskt utcheckning och fakturering av kunden eller gör upp redovisningen. avslutar en servicesituation och säkerställer att kundförhållandet består. förutser kundernas utcheckningssituationer. Utvärdering av det egna arbetet utvärderar på eget initiativ sitt arbete. utvärderar på eget initiativ och grundligt sitt arbete. Utveckling av det egna arbetet arbetsuppgiften arbetsmetoder och -redskap utvärderar sitt arbete. använder enligt anvisning företagets hotell- och betalterminalsystem vid fakturering och gör redovisningen under handledning. föreslår förbättringar i sitt eget arbete. använder enligt anvisning företagets hotell- och betalterminalsystem vid registrering av försäljning, vid fakturering av kunden och vid utförande av redovisning. föreslår förbättringar i sitt eget arbete. använder på eget initiativ företagets hotell- och betalterminalsystem vid registrering av försäljning, vid fakturering av kunden och vid utförande av redovisning. tar hand om avbokningar och ändringar i bokningar enligt anvisning. tar hand om avbokningar och ändringar i bokningar. tar noggrant och raskt hand om avbokningar och ändringar i bokningar samt

23 21 meddelar om dem till hotellets andra avdelningar (t.ex. tid, antal personer). använder enligt anvisning telefon, e-post och telefax vid försäljning av rum och vid kundservice. använder telefon, e-post och telefax vid försäljning av rum och vid kundservice. använder telefon, e-post och telefax vid försäljning av rum och vid kundservice. söker enligt anvisning information som kunderna behöver på internet. söker information som kunderna behöver på internet. söker aktivt information som kunderna behöver på internet. den kunskap som ligger till grund för arbetet Produktkännedom berättar enligt anvisning om företagets olika typer av rum och om de vanligaste produkterna i restaurangen. gör enligt anvisning hotellets dagliga redovisning. berättar om företagets typer av rum, restaurangens matprodukter och drycker samt övrig service om någon frågar. gör självständigt hotellets dagliga redovisning. berättar på eget initiativ om företagets typer av rum, restaurangens matprodukter och drycker samt övrig service. Fakturering av kunder, hantering av betalningsmedel och kännedom om olika betalningssätt klarar av att hantera kontanter och betalningsmedel med kredit. klarar av att hantera kontanter och betalningsmedel med kredit och utföra kontrollåtgärderna i fråga om dem. hanterar kontanter och betalningsmedel med kredit omsorgsfullt och utför kontrollåtgärderna i fråga om dem. arbetssäkerhet Baskompetens Inlärningsförmåga: Bedömning av det egna kunnandet iakttar hotellets säkerhetsanvisningar. bedömer sitt kunnande utgående från feedback. iakttar hotellets säkerhetsanvisningar. bedömer sitt eget kunnande utgående från feedback och lyfter fram sina styrkor under handledning. kontrollerar riktigheten i hotellgästens faktura. iakttar hotellets säkerhetsanvisningar och anvisningar som getts i fråga om den egna och kundens säkerhet. bedömer sitt eget kunnande utgående från självvärdering och feedback samt lyfter fram sina styrkor. Förmåga till interaktion och kommunikation: Kommunikation i kundservicesituationer Gemensamma betoningar Internationalitet: Jämlik betjäning av gäster som representerar olika kulturer Betjäning av kunder som kommunicerar vid försäljning och service muntligt och skriftligt enligt seder och bruk i företaget (till exempel niar eller duar kunder). betjänar kunder jämlikt oberoende av deras kulturbakgrund. klarar under handledning av att betjäna kunder som talar främmande språk. kommunicerar vid försäljning och service muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt enligt seder och bruk i företaget (till exempel niar eller duar kunder). betjänar kunder jämlikt oberoende av deras kulturbakgrund. klarar av att betjäna kunder som talar främmande språk. kommunicerar vid försäljning och service muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt enligt seder och bruk i företaget (till exempel niar eller duar kunder). betjänar kunder jämlikt oberoende av deras kulturbakgrund. är initiativrik vid betjäning av kunder som talar främmande språk och klarar

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom laboratoriebranschen

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från gällande läroplan för grundexamen inom huslig ekonomi och

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I LOGISTIK Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna Arbetsseminarium i Vasa Kompetens i självvärdering av kvalitetssystemen Vasa 15.1.2015 kl. 9.15-10.45 Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka

Läs mer

FÖRESKRIFT 43/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 43/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 43/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYRKVAKTMÄSTARE 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KYRKVAKTMÄSTARE 2006 FÖRESKRIFT 43/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

406 Elinstallation. Byggande. 406 Elinstallation. Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen. Grenansvarig. Marko Kangas.

406 Elinstallation. Byggande. 406 Elinstallation. Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen. Grenansvarig. Marko Kangas. Byggande 406 Elinstallation Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen Grenansvarig Marko Kangas 1 / 10 Koulutuskeskus Salpaus marko.kangas(at)salpaus.fi tel. 044 708 1377 Kalle Pärssinen Koulutuskeskus Salpaus

Läs mer

Borgå handelsläroverk. Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009

Borgå handelsläroverk. Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009 Borgå handelsläroverk Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009 Yrkesinriktade examensdelar Skaffande av yrkesskickligheten och yrkesprov Föreskrift 34/011/2009 Innehåll 1. ALLMÄNT... 1

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för rumsuthyrningen.

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för rumsuthyrningen. Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Allmänt Du och hotellet kan själva komma

Läs mer

Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna.

Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Att bo på hotell Vi vill gärna informera Dig om vilka regler som gäller då Du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger svar på de viktigaste frågorna. Allmänt Beställning och bekräftelse Du

Läs mer

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR TEKNISK PLANERING UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ

GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR SLÖJDARYRKET - TRÄ Provbestämmelserna framtagna av branschen 2014 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2014-09-24 (reviderade 2015-03-18) ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION:

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Visitas Gymnasie-SM 2015

Visitas Gymnasie-SM 2015 Visitas Gymnasie-SM 2015 Den 20-21 mars anordnas tävlingen vid Wisbygymnasiet, Visby som genomför årets final i samarbete med Visita. Gymnasie-SM arrangeras också tillsammans med en rad samarbetspartners:

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

FÖRESKRIFT 30/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 30/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 30/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM LAGERBRANSCHEN 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM LAGERBRANSCHEN 2006 FÖRESKRIFT 30/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon)

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 2 Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken pågår och som tidigare meddelats beräknas en första version vara klar för publicering i juni. I

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM First Hotel Reisen är ett klassiskt Stockholmshotell med anor från 1600-talet, centralt beläget vid vattnet i hjärtat av Gamla stan, nära Kungliga slottet

Läs mer

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET Information till elever, föräldrar, lärare och studievägledare framtagen av SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och HRF, Hotell och Restaurang Facket.

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Service. 313 Ekonomiförvaltning. Grenansvarig. Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä

Service. 313 Ekonomiförvaltning. Grenansvarig. Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Service 313 Ekonomiförvaltning Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Grenansvarig Ritva Jokitulppo Koulutuskeskus Salpaus ritva.jokitulppo(at)salpaus.fi 1 / 13 tel. 044 708 0607 Jyrki Rahikainen Koulutuskeskus

Läs mer

Gymnasieexamen inom byggteknik. Utbildningsprogrammet för husbyggare

Gymnasieexamen inom byggteknik. Utbildningsprogrammet för husbyggare Gymnasieexamen inom byggteknik Utbildningsprogrammet för husbyggare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 27.06.2011/28.11.2011/16.6.2014 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret.

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret. Manual för anmälan till Nordiskt Forum 2014. Det är enkelt att anmäla sig till Nordiskt Forum. För att spara din tid och underlätta så korrekt ifyllnad som möjligt rekommenderar vi dig att följa denna

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Obs! Vi är mycket noga med att alla barn har en medföljande ansvarig förälder med sig till badet. En olycka händer så lätt.

Obs! Vi är mycket noga med att alla barn har en medföljande ansvarig förälder med sig till badet. En olycka händer så lätt. Välkomna till läger U12:1 Lindvallen 22-25 november Nu börjar det dra ihop sig till årets första efterlängtade läger i Lindvallen. I år kommer vi inte ha några skidmöten utan istället lämnas det mer tid

Läs mer

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande:

Beslutet ändrar ovan nämnda föreskrift enligt följande: DNR 4/011/2009 Föreskrift Att iakttas som förpliktande Till anordnare av grundläggande utbildning DATUM 16.3.2009 Giltighetstid från och med 16.3.2009 tillsvidare Rätten att meddela Lag om föreskriften

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Kosthållstjänster. 504 Servitör. Finalister. Grenansvarig. Hanna Tiainen Koulutuskeskus Salpaus hanna.tiainen(at)salpaus.fi puh.

Kosthållstjänster. 504 Servitör. Finalister. Grenansvarig. Hanna Tiainen Koulutuskeskus Salpaus hanna.tiainen(at)salpaus.fi puh. Kosthållstjänster Grenansvarig Hanna Tiainen Koulutuskeskus Salpaus hanna.tiainen(at)salpaus.fi puh. 044 708 1353 Jaana Lahtinen Koulutuskeskus Salpaus jaana.lahtinen(at)salpaus.fi puh. 044 708 0658 Finalister

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 28 maj 2009 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 28 maj 2009 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2009-09-23 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Föreskrift 14/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN SEMINOLOG

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på.

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på. Är du intresserad av att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Från 1 januari 2006 tillämpas EG-förordningar i Sverige och övriga EU som kräver att verksamheten och anläggningen godkänns eller registreras.

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Ersättning för flygresa vid utebliven väckning på hotell

Ersättning för flygresa vid utebliven väckning på hotell SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2009-05-28 Sammanträde på Mörkö Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson Sekreterare

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 FÖRESKRIFT 9/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET CONTAINERKONCEPT FÖR FÖRNÖDENHETER UTE PÅ BYGGET ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET INGA ONÖDIGA BYGGSTOPP MINSKA SVINNET VI FIXAR FORNODENHET SAMLA ALLT I EN CONTAINER Spara tid Färre byggstopp Minska svinnet

Läs mer

Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret:

Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP ÅR 5. Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: Eleven skall: kunna laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och förstå dess kulturella och sociala

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Föreskrift 31/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013

SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN INOM MARKNADSFÖRINGS- KOMMUNIKATION 2013 Föreskrift 41/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Föreskrifter och anvisningar 2013:45 Grunder för fristående

Läs mer

307 Klädsömnad. Service. 307 Klädsömnad. Grenansvarig. Minna Tammi. 1 / 10 Phoca PDF

307 Klädsömnad. Service. 307 Klädsömnad. Grenansvarig. Minna Tammi. 1 / 10 Phoca PDF Service 307 Klädsömnad Grenansvarig Minna Tammi 1 / 10 Koulutuskeskus Salpaus minna.tammi(at)salpaus.fi tel. 044 708 0677 Pia Salo Koulutuskeskus Salpaus pia.salo(at)salpaus.fi tel. 044 708 0432 Finalister

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer