Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock"

Transkript

1 Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium / Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar nivå 3 i EG:s klassificering, enligt EG-medlemsstaternas beslut om betygens jämförbarhet (85/368/EEG)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Läroplanens allmänna del Innehållet i allmänna delen Läroplanens allmänna del Övrigt Gemensam baskompetens Programmål Syfte Programmets karaktär och uppbyggnad... 7 Examensspecifika rekommendationer på hälsotillstånd Kommentarer till målen för utbildningsprogrammet Samverkan med arbetslivet Programidén Att tänka programinriktat Läroplanens ämnesdel Studiernas uppbyggnad och struktur Yrkesämnen centralt innehåll, mål för studiehelheten och bedömning Periodisering Lärande i arbete Examensarbete Grundläggande studier Att verka inom logi- och restaurangverksamhet, 20 sv Tillredning av lunchrätter, 20 sv Tillredning av mat i portioner, 20 sv À la carte-matlagning, 10 sv Matproduktion i storkök, 10 sv Valbara ämnen centralt innehåll, mål för studiehelheten och bedömning Valbara yrkesämnen Valbara yrkesämnen för kock, 1-10 sv Fartygsekonomi, 10 sv Fritt valbara ämnen Högskoleförberedande utbildningshelhet Allmänna ämnen centralt innehåll, mål för studiehelheten och bedömning Svenska, 4 sv Engelska, 4 sv Matematik, 4 sv Fysik, 1 sv Kemi, 1 sv Informations- och kommunikationsteknologi, 1 sv Samhällskunskap, 3 sv Hälsa och idrott, 3 sv Bedömning av studerande Syftet och målet med bedömningen Genomförande av bedömningen Vitsordsgivning Förnyande av studieprestationer Rättelse av bedömning Föremål och kriterier för bedömningen Erkännande av kunnande

3 2.5.8 Vitsordsskalan Kompetenser för livslångt lärande Åtgärder som stöder studier Studiehandledning Studerandevård Personlig studieplan BILAGA 1. AVSNITTSBESKRIVNING BILAGA 2. FRITT VALBARA ÄMNEN 3

4 INLEDNING 1 Läroplanens allmänna del 1.1 Innehållet i allmänna delen 1. Läroplanens allmänna del Den allmänna delen i läroplanen skall innehålla beskrivningar för: visioner, verksamhetsidé, studieinriktning eller profilering vilka delar av värdegrunden i läroplansgrunderna som särskilt betonas i utbildningen hur läroplansgrundernas övergripande mål förverkligas i utbildningen hur studiemiljön är utformad utgående från bestämmelserna i läroplansgrunderna hur studerandevården och samarbetet med vårdnadshavarna (anhöriga) förverkligas utgående från bestämmelserna i läroplansgrunderna hur studiehandledning, stödundervisning och specialundervisning är utformad utgående från bestämmelserna i läroplansgrunderna hur samarbetet med övriga utbildningar, andra organisationer och myndigheter förverkligas hur den kontinuerliga interna utvärderingen av verksamheten förverkligas 1.2 Övrigt Övrigt Gemensam baskompetens Programmål Syfte Programmets karaktär och uppbyggnad Kommentarer till målen för utbildningsprogrammet Samverkan med arbetslivet Programidén Att tänka programinriktat Gemensamt kunnande och baskompetens Förändringar i omvärlden leder till att det ställs krav på förändringar även inom utbildningen. Yrkeslivet i dag kräver flexibilitet och nya kompetenser. Gränserna mellan olika yrken suddas ut och nya verksamhetsområden uppstår. Den internationella handeln ökar liksom människors rörlighet över nationsgränserna. Detta är förändringar som ställer högre krav på språkfärdigheter och kunskaper om andra människors livsvillkor, politik, kultur och religion. Miljöfrågor har fått en ökad betydelse och ingår nu i ett bredare perspektiv, kopplat till ekonomiska, sociala och kulturella frågor. Utbildning i miljöfrågor ses som avgörande för att 4

5 uppnå en hållbar utveckling och förbättra människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsfrågor. Den tekniska utvecklingen är explosionsartad och vi kan idag bara ana de möjligheter som finns inom informationstekniken. Betydelsen av ett mångsidigt kunnande ökar alltmer. Följande kompetensområden bör uppmärksammas och integreras i alla branschprogram och i alla studier: internationalisering hållbar utveckling teknologisk samt kunskaps- och informationsteknisk utveckling företagsamhet kvalitet och kundinriktning konsumentkunskap arbetarskydd och hälsa Den internationalisering som pågår i samhället och i näringslivet medför nya drag i arbetet, vardagslivet och umgängeskulturen. Då utbildningen internationaliseras är avsikten att ge de studerande yrkeskunskaper och färdigheter, med vilka de kommer till rätta i en mångkulturell miljö och kan placera sig på arbetsmarknader som internationaliseras. Språkkunskaper och social kompetens är viktiga ingredienser inom internationaliseringen. Kraven på hållbar utveckling och miljömedvetenhet ökar. Den ökande miljömedvetenheten leder i sin tur till att förmågan att arbeta för en hållbar utveckling börjar ses som ett kvalitetskriterium och en konkurrensfaktor inom produktion och service. En sund och trivsam miljö värdesätts allt mera. Utbildningens uppgift blir att ge de studerande ett sådant kunnande och en sådan övertygelse att de är beredda att arbeta för en hållbar utveckling både i sitt arbete och i sitt vardagsliv. Teknologin utvecklas allt snabbare och de yrkesmässiga kraven växer. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken förändrar arbetets innehåll, arbetets uppläggning och arbetsplatsens karaktär. Utbildningen har som mål att de studerande skall behärska den moderna tekniken inom sitt eget område samt kontinuerligt kunna utveckla och mångsidigt utnyttja kunskaperna och färdigheterna. Dagens arbetsplatser och den yrkesmässiga rörligheten förutsätter goda och mångsidiga yrkesfärdigheter, flexibilitet i tänkande och attityder samt företagsamhet. Överallt fäster man allt större uppmärksamhet vid kvalitet och arbetsresultat. Produkter och service måste vara konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. Verksamheten skall vara kundinriktad så att den beaktar individuella behov, kundernas förväntningar och de varierande servicesituationerna. Också konsumenter har rättigheter, ansvar och skyldigheter, som de studerande behöver känna till i sina yrkesroller och som medborgare. Service- och konsumentkunskap krävs i alla sammanhang. 5

6 Arbetarskydd och hälsa hör väsentligt samman med all yrkesverksamhet. Viktigt är att de studerande känner till föreskrifter och anvisningar om arbetarskyddet i sin bransch och följer dessa. De skall lära sig att identifiera faror och hälsorisker som förekommer i arbetet och skydda sig mot dem samt undvika varje form av riskmoment Gemensam baskompetens Utbildningen har som mål att med de studerande som aktörer utveckla följande färdigheter som oberoende av branschinriktning har samma aktualitet: inlärningsfärdigheter förmåga att lösa problem interaktions- och kommunikationsfärdigheter förmåga att samarbeta etiska och estetiska färdigheter Inlärningsfärdigheter skall utbildningen utveckla genom att ge de studerande beredskap för livslångt lärande och inspiration att utveckla sig själva. De bör kunna utvärdera sin egen inlärning och sitt kunnande och planera sina studier. De skall lära sig att inhämta, organisera och bedöma kunskap och att tillämpa tidigare förvärvad kunskap i nya situationer. Förmågan att lösa problem utvecklas genom att de studerande under utbildningen får färdigheter i att handla flexibelt, innovativt och nyskapande i sitt arbete och i olika problemsituationer. Interaktions- och kommunikationsfärdigheterna skall uppmärksammas i utbildningen så att de studerande lär sig att klara av olika slag av interaktiva situationer i arbetslivet. De skall öva sig i att förhandla och i att kommunicera muntligt och skriftligt samt i att använda sig av informationsteknik i samband med utbyte och förmedling av information. Förmågan att samarbeta skall de studerande utveckla så, att de blir vana att agera tillsammans med andra, bl.a. i team, och att vara flexibla och observanta i sina människorelationer. De skall kunna identifiera egna och andras känslolägen och beakta dem på ett konstruktivt sätt i sitt arbete. Etiska och estetiska insikter skall utbildningen främja genom att lära de studerande att hantera och lösa etiska problem, att vara medvetna om sina egna liksom även kulturbetingade värderingar och att beakta dem i sitt arbete. De studerande bör kunna handla ansvarsfullt och objektivt och hålla sig till ingångna överenskommelser. I sitt arbete bör de iaktta yrkesetiska normer såsom tystnadsplikt, datasekretess och konsumentskyddsbestämmelser Programmål Målet med utbildningen till kock är att ge en kvalitativ och bred utbildning som ger de studerande insikter och redskap som behövs för att arbeta enligt branschens kvalitetskrav. De 6

7 kan utföra arbetsuppgifter relaterade till restaurangverksamhet på företag med olika affärskoncept. Studierna ger serviceinriktade, ansvarstagande, initiativrika och pålitliga arbetstagare med god förmåga att samarbeta. De följer avtal, bestämmelser och har ett gott uppförande, är flexibla och respekterar alla kolleger och kunder. De studerande ska både under och efter studierna känna tillfredsställelse med sitt yrkesval, de ska ges möjligheter att utveckla sig som individer och inom sitt yrke så de kan bli en tillgång för branschen. Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom branschen. Utbildningen till kock ger förmåga att utföra arbetsuppgifter inom matlagning på restauranger med olika affärskoncept. Arbetsplatserna kan vara kaféer, personalrestauranger, restauranger, företag inom cateringbranschen, storkök, last- och passagerarfartyg eller liknande. En kock har kunskaper om livsmedel och råvaror, tillreder välsmakande, näringsrik mat, behärskar specialkost och lägger fram maten till grupper eller i form av enskilda portioner. Vid arbetet med matlagning och kundservice samarbetar han eller hon med övriga arbetstagare för att främja kundernas säkerhet och välbefinnande genom att tillämpa ett hållbart verksamhetssätt och följa hygienkrav, utskänkningsbestämmelser och avtal inom branschen Syfte Hotell- och restaurangprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hotell- och restaurangverksamhet. Programmet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier Programmets karaktär och uppbyggnad Centrala i hotell- och restaurangprogrammet är de kunskaper som krävs för att människor utanför hemmet skall ha tillgång till kost och logi. Väl sammansatt kost är en förutsättning för god hälsa och är väsentlig för människans välbefinnande. Möjligheter till olika former av logi vid resor, konferenser eller på fritiden är en förutsättning för att samhälle och arbetsliv skall fungera. Åländsk restaurangtradition är en bärande del i utbildningen. Gränsen mellan de traditionella yrkesområdena har dock luckrats upp och ersatts av vidgade arbetsuppgifter för de flesta personalkategorierna. Krav ställs på förmågan att arbeta i lag, planera arbetet, ta ansvar för kvalitet och ekonomi samt att ge service till gäster oavsett vilken yrkesfunktion man har. I utbildningen utvecklas initiativförmåga, servicekänsla och förmåga att möta gäster med olika bakgrund och behov. Måltidsservice, t.ex. catering, är ett stort och mångfasetterat verksamhetsfält som bland annat ställer krav på kännedom om skilda former av restaurangverksamhet samt om anpassad kost. Tjänsteservice är ett område som ständigt vidgas och får nya verksamhetsformer. Utbildningen inom området ger kunskaper om hotellverksamhet och turism, t.ex. kunskaper om hur man tillgodoser gästers skiftande behov av standard och service eller rekreation och fritidsaktiviteter. Hotell- och restaurangbranschen styrs i hög grad av nationella och internationella bestämmelser och överenskommelser och har sålunda en stark internationell prägel. I utbildningen ingår därför, förutom språkkunskaper och förståelse för andra kulturmönster, 7

8 även kännedom om kulturella och geografiska skillnader vad gäller mat, matvanor och krav på service. Dessa inslag ger även beredskap för arbete och vidare studier utomlands. Hotell- och restaurangverksamhet ställer krav på ekonomiskt tänkande i alla led och förmåga att planera på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Utbildningen behandlar förhållandet mellan ekonomi och kvalitet samt etiska frågor i samband med detta. Utbildningen ger också möjlighet att utveckla den estetiska förmågan. Förmåga att använda informationsteknik och administrativa tekniker är nödvändig. Kännedom om lagstiftning, ekonomi och miljöfrågor är andra viktiga inslag. Det ekologiska tänkandet präglar livsmedelshantering och val av livsmedel, val av inredningsmaterial och metoder och medel för rengöring och avfallshantering. Att använda miljöanpassade produkter och hushålla med resurser är viktigt inom alla områden. Samverkan mellan kärnämnena och yrkesämnena bidrar till skapa en helhet i utbildningen. Utbildningen inom programmet är bred och binder samman och kombinerar kunskaper i de olika ämnena. Den arbetsplatsförlagda utbildningen har också en central betydelse för att skapa helhet. Den ger färdighetsträning och ökar förståelsen för den yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Den ger också förtrogenhet med normer och krav i arbetslivet och bidrar till att utveckla social kompetens, servicekänsla och insikt om företagandets villkor. Hotell- och restaurangprogrammet har två inriktningsalternativ kock och servitör. Examensspecifika rekommendationer på hälsotillstånd En person med en sjukdom eller handikapp som uppenbart utgör ett hinder för deltagande i utbildningen kan inte antas, vilket innebär då den studerande själv eller andra utsätts för fara. Praktiska problem som är förorsakade av sjukdom eller handikapp ska lösas med undervisningsarrangemang och med tjänster inom studerandevården. måste klara av den inlärning i arbetet som ingår i utbildningen för att uppnå de krav på yrkesskicklighet som ingår i examen. De studerande måste informeras om de krav och förutsättningar samt om hälsorisker som finns inom utbildningsområdet. I hotell-, restaurang- och cateringbranschen samt i utbildning inom branschen förutsätts en tillräcklig fysisk kondition för att klara påfrestningarna i arbetet. En persons lämplighet för specifika arbetsuppgifter kan övervägas på basen av symptom eller nedsatt funktionsförmåga bl.a. vid följande sjukdomar: - epilepsi eller andra sjukdomar som inverkar på balansen - nedsatt syn eller hörsel - störning av funktionen i balansorganen - sjukdom i stöd- och rörelseorganen - allergier - psykiska sjukdomar. 8

9 1.2.5 Kommentarer till målen för utbildningsprogrammet Mål för programmet Skolan skall ansvara för att de studerande efter slutförd utbildning - har grundläggande kunskaper inom hotell- och restaurangområdet, arbetar på ett serviceinriktat sätt och kan tillgodose de varierande behov som gäster har, - är ekonomiskt medvetna och kan planera sitt arbete på ett effektivt och rationellt sätt, - kan arbeta både på egen hand och i arbetslag på ett yrkesmässigt ansvarsfullt sätt, - har beredskap att möta förändring och förnyelse inom programmets inriktningar och förmåga till eget lärande inom yrkesområdet, - har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen, - kan kommunicera i första hand på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och vidareutbildning, - kan använda informations- och kommunikationsteknik inom yrkesområdet, - har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet liksom kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, - har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning kan tillämpas inom de områden som utbildningen berör, - har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för branschen. Kommentarer till målen för utbildningsprogrammet Hotell- och restaurangnäringen är en växande bransch med många utvecklingsmöjligheter. Inom turistsektorn kommer exempelvis många arbetstillfällen med anknytning till hotell- och restaurangverksamhet att skapas. Utbildningen på hotell- och restaurangprogrammet ger grundläggande kunskaper för arbete inom olika typer av restauranger, storhushåll och hotell. Arbetet i branschen har förändrats och gränsen mellan olika yrken suddats ut. Personalen förväntas i stor utsträckning kunna utföra varandras uppgifter. De studerande på hotell- och restaurangprogrammet lär sig att betrakta verksamheten som helhet, där gästen står i centrum. Den som utbildar sig för arbete inom hotell skall också ha grundläggande kunskaper om restaurang och tvärtom. Känslan för service går som en röd tråd genom utbildningen. Den som är verksam inom branschen får räkna med att möta människor med skiftande bakgrund och behov. Förståelse för olika kulturer och livsstilar är nödvändig, liksom god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Kunskaper i ytterligare språk är givetvis en tillgång. Särskilt inom restaurangområdet finns det ett fackspråk som är internationellt. De flesta gäster är kunniga och kräsna men deras krav varierar. Affärsresenären och barnfamiljen har inte samma förväntningar. Personalen har till uppgift att så långt det är 9

10 möjligt sörja för gästens trivsel, bl.a. genom att erbjuda det lilla extra och föreslå alternativ som gästen inte tänkt på. Det första intrycket betyder mycket. Förtroende eller brist på förtroende kan skapas på någon minut. Personalen måste vara lyhörd för gästens signaler och redo att fatta snabba beslut för att lösa problem så smidigt som möjligt. En upplevelse är alltid något subjektivt. Det är bara gästen själv som kan avgöra om lunchen på värdshuset eller veckan på pensionatet var lyckad eller misslyckad. På hotell- och restaurangprogrammet får de studerande många tillfällen att utveckla sin kreativitet och hantverksskicklighet. Att vara idérik och våga pröva nya grepp är viktigt. Viktigt är också att beakta gästens integritet. Etik- och miljöfrågor har en given plats på programmet. Hotell- och restaurangbranschen har ett stort miljöansvar som förutsätter goda kunskaper om resurshantering som återvinning och kompostering. Arbetet inom hotell och restaurang innebär att man marknadsför, utvecklar och tillhandahåller en produkt. Hur medarbetarna hanterar olika situationer påverkar företagets ekonomiska resultat. Kunskaper i ekonomi och matematik behövs i många sammanhang. Datorkunskaper är nödvändiga av flera skäl. Datorn är ett hjälpmedel vid t.ex. bokning, inköp och redovisning. Användningsområdena blir hela tiden fler. Många hotell erbjuder IT-tjänster. Viktiga är också frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Som medarbetare i hotell- och restaurangbranschen måste man ha goda kunskaper om t.ex. brandskydd och elsäkerhet. Det gäller också att känna till hur man förebygger arbetsskador. Skolan har en övningsrestaurang som är öppen för allmänheten. Där får de studerande tillfälle att träna sig i allt från tillagning och uppläggning till mötet med gästen. Internationellt utbyte och tävlingar förekommer på programmet. Tävlingarna stimulerar de studerandes kreativitet och bidrar till personlig och professionell utveckling Samverkan med arbetslivet Utbildningen i skolan och den arbetspraktik som sker ute på olika arbetsplatser skall tillsammans utgöra en helhet som motsvarar programmets mål. Inom hotell- och restaurangprogrammet omfattar arbetspraktiken minst 6 studieveckor av utbildningen. Arbetspraktiken är viktig för att knyta ihop teori och praktik. s erfarenheter från arbetsplatsen kan på olika sätt utnyttjas i skolan och vice versa. Genom att uppleva en arbetsplats från insidan lär sig de studerande något om hur en arbetsmiljö kan se ut, vilka krav som ställs och vad arbetet innebär. Förutom arbetspraktiken är det möjligt att arbetsplatsförlägga hela eller delar av studiehelheterna. När en studerande kommer till sin arbetspraktikplats skall han/hon veta vad som förväntas av honom eller henne. På motsvarande sätt måste den eller de ansvariga på arbetsplatsen vara införstådda med praktikperiodens syfte, vilken roll arbetspraktiken har i utbildningen och vad den studerande skall få ut av tiden i arbetslivet. Fungerande arbetspraktik förutsätter en dialog mellan skolan och respektive företag. Det väsentliga är att ansvariga på arbetsplatsen får tid 10

11 och tillfälle att diskutera arbetspraktikens mål och utformning tillsammans med lärare och studerande. När dialogen fungerar medför den vinster för alla parter. För den enskilde studeranden och för den ansvarige på arbetsplatsen är det viktigt att läraren besöker praktikplatsen för att på olika sätt ge sitt stöd samt delta i bedömningen av den studerandes arbetspraktik Programidén Programmålen signalerar att det finns en bärande tanke bakom programmet och att denna grundläggande tanke skall genomsyra programmets samtliga ämnen och studiehelheter. Den studerande skall uppfatta sin utbildning som en helhet. Men programmål kan väcka frågor: Vad innebär de konkret? Hur skall man agera för att uppnå dem? Färdiga svar på sådana frågor finns inte. Lärare/lärarlag och studerande måste göra en egen tolkning av programmålen, för att komma till insikter om hur man bäst skall uppnå dem. Det är skolans skyldighet att inom läroplanens ram se till att de studerande får en så gedigen utbildning som möjligt. Utbildningen skall alltid återspegla läroplanens intentioner och mål. Läroplanen anger vilka mål undervisningen skall sträva mot och vilka mål en studerande minst skall ha uppnått för att bli godkänd. Några krav på förkunskaper anges inte i läroplanen. I stället framhålls vilka kunskaper de olika ämnena och studiehelheterna bygger på. Studiehelheternas mål och centrala innehåll har beskrivits på berömlig nivå. Det avgörande är att de studerande besitter dessa kunskaper, inte på vilket sätt kunskaperna har inhämtats. Studiehelheternas ämnestexter fungerar som vägledning och redskap när lärare/lärarlag och studerande planerar undervisningen Att tänka programinriktat För att programmet skall fungera som en helhet behöver lärarna samarbeta över ämnesgränserna. Kärnämnen och yrkesämnen skall ha samma målinriktning. Det gäller att tänka programinriktat snarare än ämnesinriktat. Då upplevs undervisningen meningsfull av den studerande. Det är viktigt att lärarna i kärnämnen anpassar / varierar sina ämnen till målen för respektive program. Yrkesläraren, å sin sida, måste visa på vilka möjligheter till samverkan som finns. Viktigt är att skolan ger de organisatoriska förutsättningarna. Det finns olika sätt att integrera kärnämnen och yrkesämnen. Populärt brukar man tala om infärgning. Man låter då yrkesämnen bidra med innehåll till undervisningen i kärnämnen. Material och erfarenheter från yrkesämnen används i kärnämnesundervisningen på ett sätt som tydliggör den praktiska nyttan av t.ex. engelska och matematik. 11

12 2 Läroplanens ämnesdel 2.1 Studiernas uppbyggnad och struktur Programstrukturen för hotell- och restaurangprogrammet uppvisar programmets olika delar. Uppställningen ger en bild av programmets uppbyggnad. Här framgår vilka studiehelheter som är obligatoriska samt vilka studiehelheter som är valbara inom inriktningsstudierna och inom ramen för de valbara ämnena. De obligatoriska studierna ger en bred generell grund för programmet. De valbara studierna syftar till att skapa förutsättningar för de studerande att inrikta sina studier mot det egna intresseområdet. Strukturen visar också hur stor del av studierna som skall vara kärnämnen samt hur stor del som skall inrymmas inom ramen för de valbara ämnena. Studierna inom hotell- och restaurangprogrammet omfattar 120 studieveckor (sv). Ett studieår omfattar 40 studieveckor och en studievecka motsvarar en studerandes arbetsinsats på 40 timmar. Den nominella omfattningen av studierna är densamma, trots att den tid det tar för en studerande att avlägga examen kan variera individuellt på basen av den studieväg som valts samt tidigare studier eller arbetserfarenhet. Rikets examensgrunder för grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, utbildningsprogrammet för kock är grund för yrkesämnenas och de valfria yrkesämnenas uppbyggnad. För allmänna ämnen utgör landskapsregeringens läroplan grund (2007:6 beslut 51U32/ ) och i övrigt följer läroplanen landskapsregeringens läroplansgrunder fastställda Examensbenämningen är kock. 12

13 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOCK, 120 sv Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, föreskrift 3/011/ studievecka (sv) motsvarar 40 studietimmar 2.1 YRKESÄMNEN 80 sv GRUNDLÄGGANDE STUDIER Att verka inom logi- och restaurangverksamhet 20 sv YRKESINRIKTADE STUDIER Tillredning av lunchrätter 20 sv Tillredning av mat i portioner 20 sv À la carte-matlagning 10 sv Matproduktion i storkök 10 sv 2.2 VALBARA ÄMNEN 19 sv Valbara yrkesämnen 10 sv Valbara yrkesämnen för kock 1-10 sv Fartygsekonomi 10 sv Fritt valbara ämnen 9 sv * Högskoleförberedande utbildningshelhet *Se nedan hur ämnena fördelas Fritt valbara ämnen, se bilaga ALLMÄNNA ÄMNEN 21 sv Svenska 4 sv Engelska 4 sv Matematik 4 sv Fysik 1 sv Kemi 1 sv Informations- och kommunikationsteknologi 1 sv Samhällskunskap 3 sv Hälsa och idrott 3 sv * Högskoleförberedande utbildningshelhet, 1 kurs motsvarar 1,2 sv Svenska Engelska Matematik Samhällskunskap (eller hälsokunskap) Hälsokunskap (eller samhällskunskap) Fysik Kemi 6 kurser 6 kurser 6 kurser 2 kurser 3 kurser 1 kurs 1 kurs Tabell 1: Studiernas uppbyggnad 13

14 2.2 Yrkesämnen centralt innehåll, mål för studiehelheten och bedömning Fördelning av yrkesämnena Obligatoriska examensdelar: Att verka inom logi- och restaurangverksamhet, 20 sv Hotell- och restauranglära Kommunikation, etik och kundbetjäning Säljteknik Specialkost Livsmedelskunskap Hygienkompetens Grunder i matlagning Matproduktion 1 sv 1 sv 1 sv 1 sv 2 sv 1 sv 5 sv 8 sv Examensdelar, utbildningsprogrammet för kock: Tillredning av lunchrätter, 20 sv Näringslära Livsmedelskunskap Specialkost Traditionella lunchrätter 2 sv 1 sv 1 sv 16 sv Tillredning av mat i portioner, 20 sv Servering Utskänkning Yrkesmatematik Näringsrekommendationer Arbete i restaurangkök 1 sv 1 sv 1 sv 1 sv 16 sv Examensdelar som är valbara för alla: À la carte-matlagning, 10 sv Tillredning av à la carte-rätter Menyplanering, mat och vin i kombination 8 sv 2 sv Matproduktion i storkök, 10 sv Matproduktion och kundservice 10 sv 14

15 Studiernas framskridande Ålands yrkesgymnasium omfattar systemet med periodiserad undervisning. Det innebär att läsåret delas in i fem perioder. Målet med periodiseringen är att skapa struktur i studierna och erbjuda större flexibilitet då det gäller valet av allmänna studier. För varje studerande görs en personlig studieplan upp. I planen framkommer de studieavsnitt som ingår i de obligatoriska studierna. Här framkommer även studerandes val av valbara yrkesämnen och fritt valbara studier. Periodisering Tabell 2 ger en schematisk bild över periodiseringen av utbildningen. Ett studieår omfattar 40 sv fördelade på 5 perioder. De två första åren innehåller grundstudier där yrkesämnena är obligatoriska för alla. År tre innehåller fördjupning och breddning av yrkeskunnandet. Studerande vid Ålands yrkesgymnasium har möjlighet att samtidigt genomföra studieförberedande utbildningshelhet enligt Ålands lyceums läroplan (HUTH). Det möjliggörs genom ett samarbete mellan gymnasieskolorna och de allmänna ämnenas placering i skilda perioder. De fält som i tabellen är gråfärgade består av allmänna ämnen och valbara ämnen som kan bytas ut mot kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 A B År 2 C D År 3 E Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 År 1 A B År 2 C D År 3 E Tabell 2. Periodisering Lärande i arbete De grundläggande och de yrkesinriktade studiernas omfattning är 80 studieveckor, av vilka minst 6 studieveckor skall genomföras som lärande i arbete. Studiehelheterna skall genomföras i enlighet med de mål som anvisas i denna läroplan. 15

16 Skolan kan dela studiehelheterna i studieavsnitt på det sätt som de planerade studiearrangemangen förutsätter. Examensarbete De yrkesinriktade studierna skall avslutas med ett fyra studieveckors examensarbete. Detta innebär att den studerande utför ett större självständigt arbete inom ett kunskapsområde som ligger inom programmålets ram. Examensarbetet skall utveckla den studerandes förmåga att ta ansvar för hela processen från idé och planering till färdig produkt. Bedömningen skall baseras på den studerandes insatser och kunskapsutveckling under hela arbetet, inte bara på slutprodukten. planerar och gör ett examensarbete över det sammantagna egna kunnandet i form av t.ex. en produkt, ett arbetsprov, en portfolio samt en presentation. identifierar sina centrala yrkesmässigt starka sidor och utvecklar i examensarbetet sin kreativitet, innovationsförmåga samt främjar sin yrkesmässiga tillväxt. presenterar och bedömer sitt examensarbete samt planeringen och genomförandet av det. Genom examensarbetet främjar den studerande sin egen sysselsättning. Utbildningsanordnaren beslutar hur examensarbetet ska genomföras Grundläggande studier Enligt läroplansgrunden för grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, 3/011/ Att verka inom logi- och restaurangverksamhet, 20 sv Krav på yrkesskicklighet iordningställer kund- och arbetsutrymmena förbereder eller framställer verksamhetsställets produkter och tjänster för försäljning ser till att de produkter som säljs räcker till och är av bra kvalitet betjänar kunderna säljer produkter eller tjänster samt registrerar försäljning städar upp och ordnar kund- och arbetsutrymmen och/eller iordningställer rummen på logiföretag arbetar med diskhantering rengör arbetsredskap, maskiner och utrustning samt kund- och arbetsutrymmen följer planen för egenkontroll. 16

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

Gymnasieexamen inom frisör. Utbildningsprogrammet för frisör. Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.

Gymnasieexamen inom frisör. Utbildningsprogrammet för frisör. Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11. Gymnasieexamen inom frisör Utbildningsprogrammet för frisör Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar nivå

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Utbildningsprogrammet för VVS-montör

Utbildningsprogrammet för VVS-montör Gymnasieexamen inom värme, vatten och sanitet Utbildningsprogrammet för VVS-montör Utbildningsprogrammet för VVS-montör Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 16.06.2014 Yrkesutbildningen

Läs mer

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 10.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning 3 2.1

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist Förvaltningsledningen Åke Hallberg Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist 1. Sammanfattning Hantverksprogrammet syftar till

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Gymnasieexamen inom verkstads- och produktionsteknik Inriktning verkstadsmekaniker

Gymnasieexamen inom verkstads- och produktionsteknik Inriktning verkstadsmekaniker Gymnasieexamen inom verkstads- och produktionsteknik Inriktning verkstadsmekaniker Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

Gymnasieexamen inom byggteknik. Utbildningsprogrammet för husbyggare

Gymnasieexamen inom byggteknik. Utbildningsprogrammet för husbyggare Gymnasieexamen inom byggteknik Utbildningsprogrammet för husbyggare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 27.06.2011/28.11.2011/16.6.2014 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland 22 111 MARIEHAMN Datum : 01.04.2008 Sida 1 av 10 Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management vid Högskolan på Åland Hotell- och restaurangadministratör YH 210 sp. Utbildningsplanen

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 178 gymnasieskola 2011 (RL) Examensmål för restaurang- och livsmedelsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Utbildningsgrunder HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 PROTOKOLL Nummer 13 21.9.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 Beslutande Föredragande Justerat Minister Johan Ehn Byråchef

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET

VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET VÄLJ HOTELL- OCH RESTAURANG- PROGRAMMET Information till elever, föräldrar, lärare och studievägledare framtagen av SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och HRF, Hotell och Restaurang Facket.

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR)

HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAMMET (HR) Ämne: HOTELLKUNSKAP Blommor och dekorationer HOTKU200 Eleven arrangerar på ett personligt och konstnärligt sätt blomsteruppsättningar och andra dekorationer med anknytning

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDBETJÄNING OCH FÖRSÄLJNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR EKONOMI- OCH KONTORSSERVICE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna ATT GÖRA ÄR ATT LÄRA av Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna inom branschen. I varje treårig yrkesinriktad grundexamen ingår minst ett

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 204 gymnasieskola 2011 (VO) Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i hem- och konsumentkunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 FÖRESKRIFT 09/011/2010 grunder för LÄROPLAN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

hem- och konsumentkunskap

hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Kurskod: SGRHEM7 Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock

Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock Kursplan för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Restaurangkock Restaurangkock trainee/lärlingsutbildning 1 Kursplan: Ämne Poäng kurs kod Hygien, 100 Kurskod: HYGHYG0 Branschkunskap restaurang & livsm

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) 138 gymnasieskola 2011 (HT) Examensmål för hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Ålands vårdinstitut Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Fastställd av direktionen 7.6.2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-,

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 Revidering är godkänd av styrelsen för Ålands

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln.

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln. MAT OCH BUTIK Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

HOTELL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hotell ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

HOTELL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hotell ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HOTELL Ämnet hotell omfattar besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer