LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET"

Transkript

1 LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning Studieår Studieår Grundläggande pedagogiska värderingar 5 4. Övergripande mål 5 5. Allmänna bestämmelser Individuell plan 6 6. Samarbete 6 7. Kontinuerlig utvärdering 6 II. ÄMNESDEL 6 8. Allmänna ämnen Svenska och kommunikation Matematik Informations- och kommunikationskunskap Samhällskunskap Livskunskap Idrott och hälsa 9 9. Yrkesämnen Hem och hushåll Skapande verksamhet Verkstad och underhåll Arbetspraktik Valbara ämnen Valbara ämnen som stärker yrkeskompetensen Övriga valbara ämnen Engelska Matematik Svenska och kommunikation Terapi ADL Delstudier med övriga program inom yrkesgymnasiet Deltagande i aktiviteter utom skolan Bedömning Nyckelkompetenser för livslångt lärande Examensbetyg 16 2

3 I. ALLMÄN DEL 1. VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ Ålands yrkesgymnasium är en skola som ger grundläggande yrkesutbildning. Utbildningen ska ge studerande kunskaper och färdigheter och stöda de studerandes personliga utveckling. Verksamheten ska präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt. All samvaro ska präglas av vedertaget goda seder. Lärare ska handleda studerande till gott uppförande och ge dem kunskap om socialt vedertagna normer. Lärare och övrig personal ska vara goda förebilder för studerande. Yrkesträningsprogrammet är en förberedelse för studerandes vuxenliv. Varje studerande ska ges möjlighet till individuell utveckling och utgående från egna förutsättningar få möjligheter att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. 2. UTBILDNINGENS UTFORMNING På yrkesträningsprogrammet ges specialundervisning. Till programmet kan antas studerande som genomgått grundskolan enligt 11-årig läroplikt och studerande med diagnostiserad lindrig utvecklingsstörning som genomgått 9-årig grundskola i specialklass eller specialundervisning. Studerande antas efter prövning. Programmet omfattar 120 studieveckor som genomförs under tre läsår. Studerande som på grund av sjukdom eller olycksfall inte uppnått målen i den individuella planen kan av rektor beviljas förlängd studietid. Yrkesträningsprogrammet förverkligas som en grundläggande yrkesutbildning och studerande erbjuds block inom följande yrkesundervisningsområden: - Hem och hushåll - Skapande verksamhet - Verkstad och underhåll Förutom dessa yrkesämnen ingår allmänna ämnen i undervisningen. I mån av möjlighet kan de studerande integreras i andra program vid Ålands yrkesgymnasium. Studerande ska i utbildningen ges möjlighet att utveckla en viss yrkeskompetens för att kunna utföra arbetsuppgifter inom ett eller flera yrkesområden. I utbildningen får studerande handledning att utföra olika arbetsuppgifter och tränar olika arbetsmetoder och -uppgifter som kan vara lämpade för honom/henne. För att utveckla yrkeskompetensen ska också studerande få kännedom om centrala grundregler för en arbetsgemenskap. 3

4 Inom respektive yrkesämne får den studerande bekanta sig med olika ämnesrelaterade redskap, verktyg och maskiner. Genom att planera och utföra olika arbetsuppgifter får den studerande kunskaper och erfarenheter om olika material och tekniker. Genom praktiska uppgifter får studerande utveckla - sin förmåga till problemlösning, - sitt färg- och formsinne, - sin kreativitet och - sin motorik. Inom samtliga ämnen utökar den studerande sitt ordförråd och grundläggande yrkesspråk. I konkreta arbetssituationer ges undervisning i säkerhets- och miljöfrågor. Den generella fördelningen är 21 studieveckor allmänna ämnen, 80 studieveckor yrkesämnen och 19 studieveckor valbara ämnen, men för varje studerande kan fördelningen variera. Det är också möjligt att individuellt ersätta såväl allmänna ämnen som yrkesämnen med livskunskap och anpassning till dagligt liv om detta är till gagn för den studerandes utveckling. Fördelningen dokumenteras i den individuella planen. Allmänna ämnen och yrkesämnen kan integreras. 2.1 Studieår 1 Det första året är ett basår och ett prövoår där uppmärksamheten inriktas på att kartlägga de studerandes förutsättningar, begränsningar, intressen och kunskapsnivå genom grundläggande studier. Kartläggningen av den studerande sker i samverkan mellan lärarlag och studerande och i samråd med studerandes vårdnadshavare. De grundläggande studierna är uppbyggda så att samtliga studerande, förutom allmänna ämnen, erbjuds lika stora undervisningsblock av yrkesämnena hem och hushåll, skapande verksamhet samt verkstad och underhåll samt valbara ämnen. Under basåret sker arbetspraktiken främst i skolan och dess närmiljö så att de studerande under trygga förhållanden får bekanta sig med olika arbetsuppgifter inom de olika yrkesämnesområdena. Praktiken sker i grupp eller individuellt. Under basårets andra termin görs en utvärdering av studieåret, varefter en individuell plan görs upp för varje enskild studerande. 2.2 Studieår 2-3 Under studieår 2 och 3 följer varje studerande sin egen individuella plan. Undervisningen består till största delen av praktisk yrkesträning och därutöver av allmänna ämnen och valbara ämnen, som är jämt fördelade under studietiden. Den exakta fördelningen framgår av den studerandes individuella plan. Arbetspraktiken utökas gradvis under studieåren och förläggs även utanför skolan så att studerande får möjlighet att göra sin praktik ute i arbetslivet. Syftet är att öka den studerandes möjligheter att finna en arbetsplats efter avslutade studier. 4

5 3. GRUNDLÄGGANDE PEDAGOGISKA VÄRDEN I läroplansgrunderna poängteras att den pedagogiska verksamheten ska utformas så att alla studerande kan fullfölja utbildningen, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller annan övertygelse, social eller kulturell bakgrund. Yrkesträningsprogrammet ska ge studerande med funktionshinder möjlighet till utbildning och personlig tillväxt. 4. ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkesträningsprogrammet är en förberedelse för den studerandes vuxenliv. Genom utbildningen ska den studerande få möjlighet att stärka sitt självförtroende, öka sin självständighet och handikappmedvetenhet för att i framtiden använda sina förmågor och färdigheter. Studerande ska ges möjlighet att få en så realistisk bild som möjligt av arbetslivet och olika yrken. Målet är att de studerande stärker sin inre vilja att utveckla sina starka sidor och därmed vågar pröva sin förmåga på nya områden. Genom utbildningen ska studerande få färdigheter att klara sig i vardagen och utgående från egna förutsättningar kunna leva ett meningsfullt liv. De teman som anges i läroplansgrunderna: samhällsdeltagande och företagsamhet, hälsa och trygghet, hållbar utveckling, kulturell mångfald, mediekunskap och informationsteknologi samt estetisk verksamhet förverkligas som integrerade delar i yrkesträningsprogrammet. 5. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Studiemiljön på yrkesträningsprogrammet präglas av trygghet och omsorg. Studerande har tillgång till lärare, handledande lärare och assistenter för att upprätthålla en miljö med struktur och ordning så att studerande har en trygg och trivsam inlärningssituation. I början av läsåret uppgörs ett schema så att såväl studerande som vårdnadshavare kan få en tydlig och klar överblick över studiernas uppläggning. Vårdnadshavare ska också kontinuerligt få information om undervisningen och undervisningssituationen. Studerande har tillgång till studerandevård som upprätthålls av Ålands hälso- och sjukvård. All undervisning som ges på programmet är specialundervisning som är utformad från studerandes individuella förutsättningar och fastställd individuell plan. Studerande har rätt till studiehandledning och information om olika alternativa val för framtiden. 5

6 5.1 Individuell plan Utgående från läroplanen utarbetas individuella planer för varje studerande. Den individuella planen ska innehålla: - omfattning av studierna - detaljerade individuella mål - centralt innehåll i studierna - bedömning av den studerandes prestationer i relation till de individuella mål som ställts upp - de service- och stödåtgärder som behövs och vem som ansvarar för dem Den studerandes individuella plan ska årligen utvärderas och revideras i relation till den studerandes aktuella möjligheter och framtidsplaner. 6. SAMARBETE Studerande på yrkesträningsprogrammet kan, om det är praktiskt möjligt, få möjlighet att delta i undervisningen i andra program på Ålands yrkesgymnasium. I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för studerande under utbildningstiden och för studerandes framtida liv sker ett kontinuerligt samarbete och utbyte med personalen vid Ålands omsorgsförbund, kommunala myndigheter och olika organisationer som tillvaratar intressen för funktionshindrade. 7. KONTINUERLIG UTVÄRDERING Efter varje läsår sker en intern utvärdering där såväl lärare, studerande och vårdnadshavare får möjlighet att sammanfatta sina erfarenheter av det gångna läsåret. Med utvärderingen som grund görs förändringar och justeringar i planeringen för nästa läsår. II. ÄMNESDEL 8. ALLMÄNNA ÄMNEN De allmänna ämnena inom yrkesträningsprogrammet omfattar 21 studieveckor och är jämnt fördelade under studietiden. Fördelningen får överskridas eller underskridas beroende på hur mycket tid den studerande behöver för att uppnå målen. De obligatoriska allmänna ämnena är: - svenska och kommunikation 6 sv - matematik 3 sv - IKT (data) 3 sv - samhällskunskap 3 sv - livskunskap 3 sv 6

7 - idrott och hälsa 3 sv 8.1 SVENSKA OCH KOMMUNIKATION 6 sv Undervisningen i ämnet svenska och kommunikation ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva eller utveckla andra kommunikationsmetoder. I ämnet svenska ska studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga till kommunikation för att därigenom utvecklas känslomässigt, socialt, kulturellt och intellektuellt. Genom undervisningen i svenska ska den studerande utveckla sitt samspel med sin omgivning och därmed öka sina möjligheter för delaktighet i samhället. I undervisningen får studerande dels utveckla sitt allmänna språk och därigenom sitt lärande och sin väg till kunskap. I undervisningen får studerande - lära sig nya yrkesrelaterade begrepp, - lära sig se sammanhang, - utveckla sitt logiska tänkande, - granska och värdera språk ur olika synvinklar. Tillsammans med andra ämnen ska ämnet svenska och kommunikation utveckla den studerandes språk så att det blir ett fungerande arbetsplatsredskap och en grund för livslångt lärande. Mål att sträva mot Studerande skall genom undervisningen i svenska och kommunikation utgående från sina egna förutsättningar: - upprätthålla och vidareutveckla tidigare uppnådd färdighet i svenska och kommunikation, - använda sitt språk i olika sammanhang och - utveckla sin fantasi. 8.2 MATEMATIK 3 sv Undervisningen i ämnet matematik ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga till problemlösning. Den studerande ska självständigt eller i samverkan med andra kunna använda 7

8 sig av matematik i studier, boende, fritid och arbete. Tyngdpunkten ligger på praktisk matematik i vardagslivet. Undervisningen ska stärka den studerande tilltro till den egna förmågan att kunna använda praktisk matematik. I undervisningen får den studerande lära sig - praktiska kunskaper i matematik som behövs i såväl arbets- som vardagsliv och - utveckla sin kunskap i att använda hjälpmedel. Matematiken kan lyftas ut ur klassrummet till vardagliga, konkreta matematiska situationer. 8.3 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSKUNSKAP 3 sv Undervisningen i ämnet IKT ska ge den studerande förutsättningar för att använda programvaror och datorutrustning för olika typer av arbetsuppgifter. I undervisningen får den studerande möjlighet att utveckla förmågan att använda olika former av IKT-utrustning. Studerande ska utveckla - förmågan att använda vanliga program för olika arbetsuppgifter, - förmågan att kommunicera digitalt och - förmågan att använda tjänster på Internet med ansvar och omdöme. Undervisningen syftar till att ge kunskap om hur IT används i skola, arbetsliv och i privatliv. 8.4 SAMHÄLLSKUNSKAP 3 sv Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska förbereda den studerande för ett självständigt vuxenliv samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. 8

9 Den studerande ska få kännedom om hur olika samhällstjänster och inrättningar fungerar samt utifrån sina förutsättningar bli en delaktig samhällsmedborgare. Genom undervisningen ska studerande få kännedom om de skyldigheter en samhällsmedborgare har. Studerande ska genom undervisningen utöka sina kunskaper om - rättigheter till samhällstjänster och service, - medborgares skyldigheter, - olika nyhetsmedia och - de mänskliga rättigheterna. Undervisningen syftar till att förmedla demokrati och demokratiska värderingar. 8.5 LIVSKUNSKAP 3 sv Undervisningen i ämnet livskunskap ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin självinsikt, lära sig hantera olika relationer och öka sin handikappmedvetenhet. Den studerande ska utgående från egen förmåga genom undervisningen öka sin sociala och emotionella kompetens. Studerande ska genom undervisningen - träna upp den sociala och emotionella förmågan, - träna på att hantera sina känslor, - utöka sin självkännedom, - träna upp sin sociala kompetens och - utöka sin handikappmedvetenhet. Undervisningen bör sträva till att ge den studerande möjligheten att utveckla sin självkänsla och träna sin samarbetsförmåga. Undervisningen ska också fostra till ett moraliskt riktigt handlande. 8.6 IDROTT OCH HÄLSA 3 sv Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge den studerande förutsättningar att leva ett sunt och friskt liv genom att utveckla den studerandes fysiska, psykiska och sociala förmåga samt öka den studerandes förståelse för livsstilens och den personliga hygienens betydelse för hälsan. 9

10 Studerande ska i undervisningen kunna delta i olika aktiviteter på egna villkor. Studerande ska genom undervisningen - utveckla ett bestående intresse för motion och förstå värdet av regelbunden fysisk aktivitet för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet - delta i olika fysiska aktiviteter med förståelse, tolerans och hänsyn för egna och andras olika förutsättningar, - utveckla sina kunskaper om vikten av en god personlig hygien i ett hälsoperspektiv och - utveckla sin rörelseförmåga, motorik och rörelseglädje. Undervisningen ska inriktas på att den studerande utökar sin insikt om att regelbunden fysisk aktivitet ger ökat välbefinnande. 9. YRKESÄMNEN 80 sv Yrkesämnena omfattar totalt 80 sv, varav 20 sv är grundläggande studier och 60 sv yrkesinriktade studier. Yrkesämnena ska ge de studerande grundläggande och praktiska kunskaper inom områden som småindustri, enklare servicearbeten samt köks- och städarbeten. 9.1 HEM OCH HUSHÅLL 25 sv Undervisningen i ämnet består av olika moment såsom matlagning, textilvård och städning. Undervisningen ska dels förbereda studerande för ett självständigt liv, dels förbereda för en framtida yrkesverksamhet inom yrkesområdet. Genom en praktiskt inriktad undervisning ska den studerande stimuleras till mer självständigt agerande. Studerande ska med handledning - utföra olika arbetsuppgifter i enlighet med givna instruktioner och - utföra olika arbetsuppgifter och kunna använda lämpliga redskap. Med tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar som utgångspunkt ska den studerande ges möjlighet att praktiskt genomföra olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 10

11 9.2 SKAPANDE VERKSAMHET 25 sv Undervisningen i ämnet ska hjälpa den studerande att utveckla sin motorik samt ge utökade kunskaper och intresse för eget kreativt skapande. Undervisningen ska dels ge den studerande utökade möjligheter för skapande under fritiden, men också för en yrkesutövning inom småindustriell verksamhet. Undervisningen ska väcka kreativitet och verksamhetslust. Studerande ska i undervisningen - utveckla sin motorik genom praktiskt skapande och olika former av skapande arbete och - utveckla sin förmåga att lösa olika problem genom att planera och utföra olika arbetsuppgifter. Med tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar som utgångspunkt ska den studerande ges möjlighet att praktiskt genomföra olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 9.3 VERKSTAD OCH UNDERHÅLL 25 sv Undervisningen i ämnet består av olika moment, såsom reparationer, underhåll och tillverkning. I undervisningen får studerande kunskaper om olika arbetsmetoder och lär sig utföra olika typer av arbeten inom ämnesområdet. Undervisningen ger studerande grundläggande och praktiska kunskaper inom olika områden av verkstadsarbeten, tillverkning av trä och metallföremål, enklare reparationer, underhåll och fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel samt olika arbetsuppgifter inom industrin. Studerande ska med handledning lära sig - utföra olika arbetsuppgifter enligt instruktioner och - kunna använda lämpliga redskap. 11

12 Med tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar som utgångspunkt ska den studerande ges möjlighet att praktiskt genomföra olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 9.4 ARBETSPRAKTIK 5 sv Genom arbetspraktiken får studerande möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. För att skapa en så trygg situation som möjligt finns en handledande lärare med vid den första perioden av arbetspraktiken. Den handledande läraren ska ge stöd i de pedagogiska och sociala situationer som uppstår på arbetspraktikplatsen. Arbetspraktiken är en viktig del av yrkesämnena, eftersom den är av avgörande betydelse för studerandes möjlighet till yrkesverksamhet i framtiden. 10. VALBARA ÄMNEN 19 sv Undervisningen i valbara ämnen sker i enlighet med den studerandes individuella plan. Utgående från den studerandes behov kan således ämneskombinationen variera från studerande till studerande och från år till år. Vissa år kan antalet erbjudna valbara ämnen reduceras av resursskäl VALBARA ÄMNEN SOM STÄRKER YRKESKOMPETENSEN 10 sv Hem och hushåll 0 10 sv Skapande verksamhet 0-10 sv Verkstad och underhåll 0 10 sv Undervisningen i de valbara ämnena som stärker yrkeskompetensen kan omfatta 10 sv inom ett område. Undervisningen kan också delas upp i mindre studiehelheter från två eller tre yrkesområden Studerande ska genom undervisningen 12

13 - få möjlighet att utveckla och förstärka sina olika förmågor och - lära sig utnyttja sina starka sidor. Undervisningen ska vara flexibel och individorienterad och anpassas till den studerandes intressen och behov, men ge den studerande möjlighet att utveckla sin kapacitet och sin kompetens ÖVRIGA VALBARA ÄMNEN 9 sv De valbara ämnena är Engelska 1 4 sv Den studerande får utveckla språkkunskaper som är till nytta i det livslånga lärandet, i arbetslivet och i vardagslivet. Studerande lär sig, utgående från sina egna förutsättningar, - ge och ta emot kommunikation på engelska, - använda sina språkkunskaper och - inser språkkunskapernas betydelse Matematik 1 4 sv Utgående från sina förutsättningar lär sig de studerande olika matematiska färdigheter som är till gagna i vardagslivet och arbetslivet. Studerande - vidareutvecklar sina praktiska kunskaper i matematik och - lär sig använda räkneapparat och andra hjälpmedel vid uträkningar Svenska och kommunikation 1 4 sv Mål och centralt innehåll för studiehelheten Den studerande får utveckla sina kommunikationsmetoder och hitta det som individuellt passar bäst och lär sig se vilka kommunikationsmetoder som passar bäst i olika sociala situationer. Studerande - lär sig interagera, 13

14 - uttrycka sig muntligt och skriftligt eller med hjälp av individuella metoder, - vågar försöka sig på nya uttrycksformer och - kan utnyttja olika medier för att få information, upplevelser och erfarenheter Terapi 1 4 sv Mål och centralt innehåll för studiehelheten Detta valbara ämne utformas individuellt för att ge den studerande möjlighet att utvecklas fysisiskt, psykiskt eller emotionellt ADL (anpassning till dagligt liv) 1 9 sv Undervisningen ska inriktas på att ge studerande redskap för att så självständigt som möjligt klara sina dagliga sysslor i vardagen och sitt boende. Studerande ska lära sig utnyttja stödtjänster, hjälpmedel och assistentservice för att utgående från sina förutsättningar klara att ta ansvar för sitt liv. Studerande lär sig - sköta sin personliga hygien och sin klädsel, - hålla en god dagsrytm, - använda pengar så självständigt sommöjligt - göra inköp som behövs i det dagliga livet, - använda tillbudsstående kollektivtrafik och - hitta vägar till ett så självständigt dagligt liv som möjligt Delstudier med övriga program inom Ålands yrkesgymnasium 1 3 sv Utgående från tillbudsstående möjligheter i Ålands yrkesgymnasium kan studerande på yrkesträningsprogrammet delta i undervisning i ordinarie studieprogram. Studierna anpassas och utformas så att det utgår från den studerandes förutsättningar och intresse Deltagande i aktiviteter utom skolan max 7 sv Enligt gällande läroplansgrunder kan studerande i Ålands yrkesgymnasium få rätt att till sin studieplan foga valbara ämnen som arrangerats av andra än Ålands gymnasium. Grundförutsättning är att ämnet stöder den studerandes personliga utveckling. Omfattningen i tid ska omräknas i enlighet med tidsåtgången för en studievecka. Exempel på sådana valbara 14

15 ämnen är olika former av idrott eller rehabilitering under handledning, musikkurser och andra fritidsaktiviteter. Studerande eller studerandes målsman tar initiativ och skolan ska ge respons om aktiviteten kan räknas som valbart ämne. 11. BEDÖMNING Bedömningens syfte Bedömningen har som uppgift att stöda den studerandes inlärning genom att: - handleda den studerande i sina studier och beskriva hur väl han/hon har nått de mål som ställts för lärandet - stärka den studerandes självkänsla och utveckla hans/hennes förutsättningar att bilda en realistisk uppfattning om sina utvecklingsmöjligheter, - vara underlag för utvärdering samt för att utveckla undervisningen och - informera vårdnadshavare, utbildningsinstitutioner, arbetsliv och övriga intressenter om den studerandes prestationer. Bedömningen ska ge studerande möjlighet att veta vad de kan och vad som behöver förbättras. I bedömningen ska så långt det är möjligt ingå en självutvärdering så att studerande får förståelse för sin kompetens och sina utvecklingsområden. Bedömningsunderlag Bedömningen har sin grund i studerandes individuella plan. Studerandes framsteg bedöms i relation till personlig utveckling under studietiden. I all undervisning baserar sig bedömningen på kontinuerlig uppföljning under studietiden samt på studerandes färdigheter i studiernas slutskede. Bedömningen utgår från de mål som finns uppställda i den individuella planen. Studerande kan bedömas med - Godkänd om studerande deltagit i undervisningen utgående från de mål som finns uppställda i den individuella planen, - Nöjaktiga 1-2), Goda /3-4) eller Berömliga (5) om studerande uppnår målen i nedanstående kriterier uppställda för Nyckelkompetenser för livslångt lärande, - Underkänd om studerande inte uppnår de mål som finns uppställda i den individuella planen. Därutöver ges ett skriftligt omdöme som beskriver studerandes styrkor och behov av stöd i framtiden. 15

16 11.1 Nyckelkompetenser för livslångt lärande Nöjaktiga 1-2 Goda 3-4 Berömliga 5 Den studerande Lärande eller problemlösning kan med handledning agera i kända situationer kan med stöd agera i arbetssituationer kan agera i kända arbetssituationer Interaktion och samarbete arbetar med handledning som medlem i arbetsgrupp arbetar med stöd som medlem i arbetsgruppen utför enkla arbeten som medlem i arbetsgruppen Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga följer med handledare enkla principer och kan med handledare följa anvisningar följer med handledning en plan och vet med handledning hur anvisningar ska tillämpas följer med stöd en planering och vet vilka anvisningar som ska följas Yrkesetik följer med handledare regler och bestämmelser följer med handledning regler och bestämmelser följer regler och bestämmelser uppför sig med handledare på ett bra sätt uppför sig med handledare på ett bra sätt uppför sig med stöd på ett bra sätt iakttar med handledning reglerna för tystnadsplikt iakttar med stöd reglerna för tystnadsplikt iakttar reglerna för tystnadsplikt 12. BETYG ÖVER SLUTFÖRDA STUDIER Efter avslutad utbildning erhåller den studerande betyg över slutförda studier med bedömning och ett skriftligt omdöme där det framgår vilka färdigheter den studerande uppnått på basis av den individuella planen. Omdömet ska beskriva den studerandes starka sidor och eventuella behov av framtida stöd. 16

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Lojo stad Utbildningsnämndens finska sektion 22.8.2007 22 2 INLEDNING Småbarnsfostran är växelverkan i barnets revir, där barnets egen verksamhet, kontakterna med gruppen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer