LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET"

Transkript

1 LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning Studieår Studieår Grundläggande pedagogiska värderingar 5 4. Övergripande mål 5 5. Allmänna bestämmelser Individuell plan 6 6. Samarbete 6 7. Kontinuerlig utvärdering 6 II. ÄMNESDEL 6 8. Allmänna ämnen Svenska och kommunikation Matematik Informations- och kommunikationskunskap Samhällskunskap Livskunskap Idrott och hälsa 9 9. Yrkesämnen Hem och hushåll Skapande verksamhet Verkstad och underhåll Arbetspraktik Valbara ämnen Valbara ämnen som stärker yrkeskompetensen Övriga valbara ämnen Engelska Matematik Svenska och kommunikation Terapi ADL Delstudier med övriga program inom yrkesgymnasiet Deltagande i aktiviteter utom skolan Bedömning Nyckelkompetenser för livslångt lärande Examensbetyg 16 2

3 I. ALLMÄN DEL 1. VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ Ålands yrkesgymnasium är en skola som ger grundläggande yrkesutbildning. Utbildningen ska ge studerande kunskaper och färdigheter och stöda de studerandes personliga utveckling. Verksamheten ska präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt. All samvaro ska präglas av vedertaget goda seder. Lärare ska handleda studerande till gott uppförande och ge dem kunskap om socialt vedertagna normer. Lärare och övrig personal ska vara goda förebilder för studerande. Yrkesträningsprogrammet är en förberedelse för studerandes vuxenliv. Varje studerande ska ges möjlighet till individuell utveckling och utgående från egna förutsättningar få möjligheter att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. 2. UTBILDNINGENS UTFORMNING På yrkesträningsprogrammet ges specialundervisning. Till programmet kan antas studerande som genomgått grundskolan enligt 11-årig läroplikt och studerande med diagnostiserad lindrig utvecklingsstörning som genomgått 9-årig grundskola i specialklass eller specialundervisning. Studerande antas efter prövning. Programmet omfattar 120 studieveckor som genomförs under tre läsår. Studerande som på grund av sjukdom eller olycksfall inte uppnått målen i den individuella planen kan av rektor beviljas förlängd studietid. Yrkesträningsprogrammet förverkligas som en grundläggande yrkesutbildning och studerande erbjuds block inom följande yrkesundervisningsområden: - Hem och hushåll - Skapande verksamhet - Verkstad och underhåll Förutom dessa yrkesämnen ingår allmänna ämnen i undervisningen. I mån av möjlighet kan de studerande integreras i andra program vid Ålands yrkesgymnasium. Studerande ska i utbildningen ges möjlighet att utveckla en viss yrkeskompetens för att kunna utföra arbetsuppgifter inom ett eller flera yrkesområden. I utbildningen får studerande handledning att utföra olika arbetsuppgifter och tränar olika arbetsmetoder och -uppgifter som kan vara lämpade för honom/henne. För att utveckla yrkeskompetensen ska också studerande få kännedom om centrala grundregler för en arbetsgemenskap. 3

4 Inom respektive yrkesämne får den studerande bekanta sig med olika ämnesrelaterade redskap, verktyg och maskiner. Genom att planera och utföra olika arbetsuppgifter får den studerande kunskaper och erfarenheter om olika material och tekniker. Genom praktiska uppgifter får studerande utveckla - sin förmåga till problemlösning, - sitt färg- och formsinne, - sin kreativitet och - sin motorik. Inom samtliga ämnen utökar den studerande sitt ordförråd och grundläggande yrkesspråk. I konkreta arbetssituationer ges undervisning i säkerhets- och miljöfrågor. Den generella fördelningen är 21 studieveckor allmänna ämnen, 80 studieveckor yrkesämnen och 19 studieveckor valbara ämnen, men för varje studerande kan fördelningen variera. Det är också möjligt att individuellt ersätta såväl allmänna ämnen som yrkesämnen med livskunskap och anpassning till dagligt liv om detta är till gagn för den studerandes utveckling. Fördelningen dokumenteras i den individuella planen. Allmänna ämnen och yrkesämnen kan integreras. 2.1 Studieår 1 Det första året är ett basår och ett prövoår där uppmärksamheten inriktas på att kartlägga de studerandes förutsättningar, begränsningar, intressen och kunskapsnivå genom grundläggande studier. Kartläggningen av den studerande sker i samverkan mellan lärarlag och studerande och i samråd med studerandes vårdnadshavare. De grundläggande studierna är uppbyggda så att samtliga studerande, förutom allmänna ämnen, erbjuds lika stora undervisningsblock av yrkesämnena hem och hushåll, skapande verksamhet samt verkstad och underhåll samt valbara ämnen. Under basåret sker arbetspraktiken främst i skolan och dess närmiljö så att de studerande under trygga förhållanden får bekanta sig med olika arbetsuppgifter inom de olika yrkesämnesområdena. Praktiken sker i grupp eller individuellt. Under basårets andra termin görs en utvärdering av studieåret, varefter en individuell plan görs upp för varje enskild studerande. 2.2 Studieår 2-3 Under studieår 2 och 3 följer varje studerande sin egen individuella plan. Undervisningen består till största delen av praktisk yrkesträning och därutöver av allmänna ämnen och valbara ämnen, som är jämt fördelade under studietiden. Den exakta fördelningen framgår av den studerandes individuella plan. Arbetspraktiken utökas gradvis under studieåren och förläggs även utanför skolan så att studerande får möjlighet att göra sin praktik ute i arbetslivet. Syftet är att öka den studerandes möjligheter att finna en arbetsplats efter avslutade studier. 4

5 3. GRUNDLÄGGANDE PEDAGOGISKA VÄRDEN I läroplansgrunderna poängteras att den pedagogiska verksamheten ska utformas så att alla studerande kan fullfölja utbildningen, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller annan övertygelse, social eller kulturell bakgrund. Yrkesträningsprogrammet ska ge studerande med funktionshinder möjlighet till utbildning och personlig tillväxt. 4. ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkesträningsprogrammet är en förberedelse för den studerandes vuxenliv. Genom utbildningen ska den studerande få möjlighet att stärka sitt självförtroende, öka sin självständighet och handikappmedvetenhet för att i framtiden använda sina förmågor och färdigheter. Studerande ska ges möjlighet att få en så realistisk bild som möjligt av arbetslivet och olika yrken. Målet är att de studerande stärker sin inre vilja att utveckla sina starka sidor och därmed vågar pröva sin förmåga på nya områden. Genom utbildningen ska studerande få färdigheter att klara sig i vardagen och utgående från egna förutsättningar kunna leva ett meningsfullt liv. De teman som anges i läroplansgrunderna: samhällsdeltagande och företagsamhet, hälsa och trygghet, hållbar utveckling, kulturell mångfald, mediekunskap och informationsteknologi samt estetisk verksamhet förverkligas som integrerade delar i yrkesträningsprogrammet. 5. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Studiemiljön på yrkesträningsprogrammet präglas av trygghet och omsorg. Studerande har tillgång till lärare, handledande lärare och assistenter för att upprätthålla en miljö med struktur och ordning så att studerande har en trygg och trivsam inlärningssituation. I början av läsåret uppgörs ett schema så att såväl studerande som vårdnadshavare kan få en tydlig och klar överblick över studiernas uppläggning. Vårdnadshavare ska också kontinuerligt få information om undervisningen och undervisningssituationen. Studerande har tillgång till studerandevård som upprätthålls av Ålands hälso- och sjukvård. All undervisning som ges på programmet är specialundervisning som är utformad från studerandes individuella förutsättningar och fastställd individuell plan. Studerande har rätt till studiehandledning och information om olika alternativa val för framtiden. 5

6 5.1 Individuell plan Utgående från läroplanen utarbetas individuella planer för varje studerande. Den individuella planen ska innehålla: - omfattning av studierna - detaljerade individuella mål - centralt innehåll i studierna - bedömning av den studerandes prestationer i relation till de individuella mål som ställts upp - de service- och stödåtgärder som behövs och vem som ansvarar för dem Den studerandes individuella plan ska årligen utvärderas och revideras i relation till den studerandes aktuella möjligheter och framtidsplaner. 6. SAMARBETE Studerande på yrkesträningsprogrammet kan, om det är praktiskt möjligt, få möjlighet att delta i undervisningen i andra program på Ålands yrkesgymnasium. I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för studerande under utbildningstiden och för studerandes framtida liv sker ett kontinuerligt samarbete och utbyte med personalen vid Ålands omsorgsförbund, kommunala myndigheter och olika organisationer som tillvaratar intressen för funktionshindrade. 7. KONTINUERLIG UTVÄRDERING Efter varje läsår sker en intern utvärdering där såväl lärare, studerande och vårdnadshavare får möjlighet att sammanfatta sina erfarenheter av det gångna läsåret. Med utvärderingen som grund görs förändringar och justeringar i planeringen för nästa läsår. II. ÄMNESDEL 8. ALLMÄNNA ÄMNEN De allmänna ämnena inom yrkesträningsprogrammet omfattar 21 studieveckor och är jämnt fördelade under studietiden. Fördelningen får överskridas eller underskridas beroende på hur mycket tid den studerande behöver för att uppnå målen. De obligatoriska allmänna ämnena är: - svenska och kommunikation 6 sv - matematik 3 sv - IKT (data) 3 sv - samhällskunskap 3 sv - livskunskap 3 sv 6

7 - idrott och hälsa 3 sv 8.1 SVENSKA OCH KOMMUNIKATION 6 sv Undervisningen i ämnet svenska och kommunikation ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva eller utveckla andra kommunikationsmetoder. I ämnet svenska ska studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga till kommunikation för att därigenom utvecklas känslomässigt, socialt, kulturellt och intellektuellt. Genom undervisningen i svenska ska den studerande utveckla sitt samspel med sin omgivning och därmed öka sina möjligheter för delaktighet i samhället. I undervisningen får studerande dels utveckla sitt allmänna språk och därigenom sitt lärande och sin väg till kunskap. I undervisningen får studerande - lära sig nya yrkesrelaterade begrepp, - lära sig se sammanhang, - utveckla sitt logiska tänkande, - granska och värdera språk ur olika synvinklar. Tillsammans med andra ämnen ska ämnet svenska och kommunikation utveckla den studerandes språk så att det blir ett fungerande arbetsplatsredskap och en grund för livslångt lärande. Mål att sträva mot Studerande skall genom undervisningen i svenska och kommunikation utgående från sina egna förutsättningar: - upprätthålla och vidareutveckla tidigare uppnådd färdighet i svenska och kommunikation, - använda sitt språk i olika sammanhang och - utveckla sin fantasi. 8.2 MATEMATIK 3 sv Undervisningen i ämnet matematik ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga till problemlösning. Den studerande ska självständigt eller i samverkan med andra kunna använda 7

8 sig av matematik i studier, boende, fritid och arbete. Tyngdpunkten ligger på praktisk matematik i vardagslivet. Undervisningen ska stärka den studerande tilltro till den egna förmågan att kunna använda praktisk matematik. I undervisningen får den studerande lära sig - praktiska kunskaper i matematik som behövs i såväl arbets- som vardagsliv och - utveckla sin kunskap i att använda hjälpmedel. Matematiken kan lyftas ut ur klassrummet till vardagliga, konkreta matematiska situationer. 8.3 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSKUNSKAP 3 sv Undervisningen i ämnet IKT ska ge den studerande förutsättningar för att använda programvaror och datorutrustning för olika typer av arbetsuppgifter. I undervisningen får den studerande möjlighet att utveckla förmågan att använda olika former av IKT-utrustning. Studerande ska utveckla - förmågan att använda vanliga program för olika arbetsuppgifter, - förmågan att kommunicera digitalt och - förmågan att använda tjänster på Internet med ansvar och omdöme. Undervisningen syftar till att ge kunskap om hur IT används i skola, arbetsliv och i privatliv. 8.4 SAMHÄLLSKUNSKAP 3 sv Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska förbereda den studerande för ett självständigt vuxenliv samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. 8

9 Den studerande ska få kännedom om hur olika samhällstjänster och inrättningar fungerar samt utifrån sina förutsättningar bli en delaktig samhällsmedborgare. Genom undervisningen ska studerande få kännedom om de skyldigheter en samhällsmedborgare har. Studerande ska genom undervisningen utöka sina kunskaper om - rättigheter till samhällstjänster och service, - medborgares skyldigheter, - olika nyhetsmedia och - de mänskliga rättigheterna. Undervisningen syftar till att förmedla demokrati och demokratiska värderingar. 8.5 LIVSKUNSKAP 3 sv Undervisningen i ämnet livskunskap ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin självinsikt, lära sig hantera olika relationer och öka sin handikappmedvetenhet. Den studerande ska utgående från egen förmåga genom undervisningen öka sin sociala och emotionella kompetens. Studerande ska genom undervisningen - träna upp den sociala och emotionella förmågan, - träna på att hantera sina känslor, - utöka sin självkännedom, - träna upp sin sociala kompetens och - utöka sin handikappmedvetenhet. Undervisningen bör sträva till att ge den studerande möjligheten att utveckla sin självkänsla och träna sin samarbetsförmåga. Undervisningen ska också fostra till ett moraliskt riktigt handlande. 8.6 IDROTT OCH HÄLSA 3 sv Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge den studerande förutsättningar att leva ett sunt och friskt liv genom att utveckla den studerandes fysiska, psykiska och sociala förmåga samt öka den studerandes förståelse för livsstilens och den personliga hygienens betydelse för hälsan. 9

10 Studerande ska i undervisningen kunna delta i olika aktiviteter på egna villkor. Studerande ska genom undervisningen - utveckla ett bestående intresse för motion och förstå värdet av regelbunden fysisk aktivitet för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet - delta i olika fysiska aktiviteter med förståelse, tolerans och hänsyn för egna och andras olika förutsättningar, - utveckla sina kunskaper om vikten av en god personlig hygien i ett hälsoperspektiv och - utveckla sin rörelseförmåga, motorik och rörelseglädje. Undervisningen ska inriktas på att den studerande utökar sin insikt om att regelbunden fysisk aktivitet ger ökat välbefinnande. 9. YRKESÄMNEN 80 sv Yrkesämnena omfattar totalt 80 sv, varav 20 sv är grundläggande studier och 60 sv yrkesinriktade studier. Yrkesämnena ska ge de studerande grundläggande och praktiska kunskaper inom områden som småindustri, enklare servicearbeten samt köks- och städarbeten. 9.1 HEM OCH HUSHÅLL 25 sv Undervisningen i ämnet består av olika moment såsom matlagning, textilvård och städning. Undervisningen ska dels förbereda studerande för ett självständigt liv, dels förbereda för en framtida yrkesverksamhet inom yrkesområdet. Genom en praktiskt inriktad undervisning ska den studerande stimuleras till mer självständigt agerande. Studerande ska med handledning - utföra olika arbetsuppgifter i enlighet med givna instruktioner och - utföra olika arbetsuppgifter och kunna använda lämpliga redskap. Med tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar som utgångspunkt ska den studerande ges möjlighet att praktiskt genomföra olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 10

11 9.2 SKAPANDE VERKSAMHET 25 sv Undervisningen i ämnet ska hjälpa den studerande att utveckla sin motorik samt ge utökade kunskaper och intresse för eget kreativt skapande. Undervisningen ska dels ge den studerande utökade möjligheter för skapande under fritiden, men också för en yrkesutövning inom småindustriell verksamhet. Undervisningen ska väcka kreativitet och verksamhetslust. Studerande ska i undervisningen - utveckla sin motorik genom praktiskt skapande och olika former av skapande arbete och - utveckla sin förmåga att lösa olika problem genom att planera och utföra olika arbetsuppgifter. Med tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar som utgångspunkt ska den studerande ges möjlighet att praktiskt genomföra olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 9.3 VERKSTAD OCH UNDERHÅLL 25 sv Undervisningen i ämnet består av olika moment, såsom reparationer, underhåll och tillverkning. I undervisningen får studerande kunskaper om olika arbetsmetoder och lär sig utföra olika typer av arbeten inom ämnesområdet. Undervisningen ger studerande grundläggande och praktiska kunskaper inom olika områden av verkstadsarbeten, tillverkning av trä och metallföremål, enklare reparationer, underhåll och fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel samt olika arbetsuppgifter inom industrin. Studerande ska med handledning lära sig - utföra olika arbetsuppgifter enligt instruktioner och - kunna använda lämpliga redskap. 11

12 Med tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar som utgångspunkt ska den studerande ges möjlighet att praktiskt genomföra olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 9.4 ARBETSPRAKTIK 5 sv Genom arbetspraktiken får studerande möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. För att skapa en så trygg situation som möjligt finns en handledande lärare med vid den första perioden av arbetspraktiken. Den handledande läraren ska ge stöd i de pedagogiska och sociala situationer som uppstår på arbetspraktikplatsen. Arbetspraktiken är en viktig del av yrkesämnena, eftersom den är av avgörande betydelse för studerandes möjlighet till yrkesverksamhet i framtiden. 10. VALBARA ÄMNEN 19 sv Undervisningen i valbara ämnen sker i enlighet med den studerandes individuella plan. Utgående från den studerandes behov kan således ämneskombinationen variera från studerande till studerande och från år till år. Vissa år kan antalet erbjudna valbara ämnen reduceras av resursskäl VALBARA ÄMNEN SOM STÄRKER YRKESKOMPETENSEN 10 sv Hem och hushåll 0 10 sv Skapande verksamhet 0-10 sv Verkstad och underhåll 0 10 sv Undervisningen i de valbara ämnena som stärker yrkeskompetensen kan omfatta 10 sv inom ett område. Undervisningen kan också delas upp i mindre studiehelheter från två eller tre yrkesområden Studerande ska genom undervisningen 12

13 - få möjlighet att utveckla och förstärka sina olika förmågor och - lära sig utnyttja sina starka sidor. Undervisningen ska vara flexibel och individorienterad och anpassas till den studerandes intressen och behov, men ge den studerande möjlighet att utveckla sin kapacitet och sin kompetens ÖVRIGA VALBARA ÄMNEN 9 sv De valbara ämnena är Engelska 1 4 sv Den studerande får utveckla språkkunskaper som är till nytta i det livslånga lärandet, i arbetslivet och i vardagslivet. Studerande lär sig, utgående från sina egna förutsättningar, - ge och ta emot kommunikation på engelska, - använda sina språkkunskaper och - inser språkkunskapernas betydelse Matematik 1 4 sv Utgående från sina förutsättningar lär sig de studerande olika matematiska färdigheter som är till gagna i vardagslivet och arbetslivet. Studerande - vidareutvecklar sina praktiska kunskaper i matematik och - lär sig använda räkneapparat och andra hjälpmedel vid uträkningar Svenska och kommunikation 1 4 sv Mål och centralt innehåll för studiehelheten Den studerande får utveckla sina kommunikationsmetoder och hitta det som individuellt passar bäst och lär sig se vilka kommunikationsmetoder som passar bäst i olika sociala situationer. Studerande - lär sig interagera, 13

14 - uttrycka sig muntligt och skriftligt eller med hjälp av individuella metoder, - vågar försöka sig på nya uttrycksformer och - kan utnyttja olika medier för att få information, upplevelser och erfarenheter Terapi 1 4 sv Mål och centralt innehåll för studiehelheten Detta valbara ämne utformas individuellt för att ge den studerande möjlighet att utvecklas fysisiskt, psykiskt eller emotionellt ADL (anpassning till dagligt liv) 1 9 sv Undervisningen ska inriktas på att ge studerande redskap för att så självständigt som möjligt klara sina dagliga sysslor i vardagen och sitt boende. Studerande ska lära sig utnyttja stödtjänster, hjälpmedel och assistentservice för att utgående från sina förutsättningar klara att ta ansvar för sitt liv. Studerande lär sig - sköta sin personliga hygien och sin klädsel, - hålla en god dagsrytm, - använda pengar så självständigt sommöjligt - göra inköp som behövs i det dagliga livet, - använda tillbudsstående kollektivtrafik och - hitta vägar till ett så självständigt dagligt liv som möjligt Delstudier med övriga program inom Ålands yrkesgymnasium 1 3 sv Utgående från tillbudsstående möjligheter i Ålands yrkesgymnasium kan studerande på yrkesträningsprogrammet delta i undervisning i ordinarie studieprogram. Studierna anpassas och utformas så att det utgår från den studerandes förutsättningar och intresse Deltagande i aktiviteter utom skolan max 7 sv Enligt gällande läroplansgrunder kan studerande i Ålands yrkesgymnasium få rätt att till sin studieplan foga valbara ämnen som arrangerats av andra än Ålands gymnasium. Grundförutsättning är att ämnet stöder den studerandes personliga utveckling. Omfattningen i tid ska omräknas i enlighet med tidsåtgången för en studievecka. Exempel på sådana valbara 14

15 ämnen är olika former av idrott eller rehabilitering under handledning, musikkurser och andra fritidsaktiviteter. Studerande eller studerandes målsman tar initiativ och skolan ska ge respons om aktiviteten kan räknas som valbart ämne. 11. BEDÖMNING Bedömningens syfte Bedömningen har som uppgift att stöda den studerandes inlärning genom att: - handleda den studerande i sina studier och beskriva hur väl han/hon har nått de mål som ställts för lärandet - stärka den studerandes självkänsla och utveckla hans/hennes förutsättningar att bilda en realistisk uppfattning om sina utvecklingsmöjligheter, - vara underlag för utvärdering samt för att utveckla undervisningen och - informera vårdnadshavare, utbildningsinstitutioner, arbetsliv och övriga intressenter om den studerandes prestationer. Bedömningen ska ge studerande möjlighet att veta vad de kan och vad som behöver förbättras. I bedömningen ska så långt det är möjligt ingå en självutvärdering så att studerande får förståelse för sin kompetens och sina utvecklingsområden. Bedömningsunderlag Bedömningen har sin grund i studerandes individuella plan. Studerandes framsteg bedöms i relation till personlig utveckling under studietiden. I all undervisning baserar sig bedömningen på kontinuerlig uppföljning under studietiden samt på studerandes färdigheter i studiernas slutskede. Bedömningen utgår från de mål som finns uppställda i den individuella planen. Studerande kan bedömas med - Godkänd om studerande deltagit i undervisningen utgående från de mål som finns uppställda i den individuella planen, - Nöjaktiga 1-2), Goda /3-4) eller Berömliga (5) om studerande uppnår målen i nedanstående kriterier uppställda för Nyckelkompetenser för livslångt lärande, - Underkänd om studerande inte uppnår de mål som finns uppställda i den individuella planen. Därutöver ges ett skriftligt omdöme som beskriver studerandes styrkor och behov av stöd i framtiden. 15

16 11.1 Nyckelkompetenser för livslångt lärande Nöjaktiga 1-2 Goda 3-4 Berömliga 5 Den studerande Lärande eller problemlösning kan med handledning agera i kända situationer kan med stöd agera i arbetssituationer kan agera i kända arbetssituationer Interaktion och samarbete arbetar med handledning som medlem i arbetsgrupp arbetar med stöd som medlem i arbetsgruppen utför enkla arbeten som medlem i arbetsgruppen Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga följer med handledare enkla principer och kan med handledare följa anvisningar följer med handledning en plan och vet med handledning hur anvisningar ska tillämpas följer med stöd en planering och vet vilka anvisningar som ska följas Yrkesetik följer med handledare regler och bestämmelser följer med handledning regler och bestämmelser följer regler och bestämmelser uppför sig med handledare på ett bra sätt uppför sig med handledare på ett bra sätt uppför sig med stöd på ett bra sätt iakttar med handledning reglerna för tystnadsplikt iakttar med stöd reglerna för tystnadsplikt iakttar reglerna för tystnadsplikt 12. BETYG ÖVER SLUTFÖRDA STUDIER Efter avslutad utbildning erhåller den studerande betyg över slutförda studier med bedömning och ett skriftligt omdöme där det framgår vilka färdigheter den studerande uppnått på basis av den individuella planen. Omdömet ska beskriva den studerandes starka sidor och eventuella behov av framtida stöd. 16

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014

Lokal pedagogisk planering för Kvinnebyskolans förskoleklass, läsår 2013/2014 Lokal pedagogisk planering för s förskoleklass, läsår 2013/2014 Syfte: Skolans uppdrag: Mål: Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan.

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan. Örgryte-Härlanda Förskoleklass en lekfull övergång till skolan www.goteborg.se Förskoleklassens viktigaste pedagogiska redskap är lek, skapande och elevens eget utforskande. Genom leken stimuleras elevens

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå.

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Läroplanens mål Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är det som styr planeringen av undervisningen och gäller för alla årskurser.

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Broskolans. röda tråd i Slöjd

Broskolans. röda tråd i Slöjd Broskolans röda tråd i Slöjd Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids

Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Pedagogisk planering för 3klubbens fritids Anledning till att man skapar pedagogiska planeringar för fritidshemmet är att vi ska tydliggöra det uppdrag som fritidshemmet har och hur barnen kan vara med

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Plan för matematikutvecklingen

Plan för matematikutvecklingen Plan för matematikutvecklingen i förskola, förskoleklass och skola i Ale kommun Det faktiska matematiska syns i alltsammans. Anne-Marie Körling 2010-10-20 1 Innehåll Allmän del Inledning Vad är det att

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen LPstöd2016 Modul 2.3 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Bedömningen baserar sig på synen på lärande Verksamhetskultur

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad april 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem

Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Luossavaaraskolans fritidshem; planen uppförd juni 2014 Arbetsplan för Luossavaaraskolans fritidshem Ett dokument med fritidsverksamhetens syfte, mål och metod. Luossavaaraskolans fritidshem, juni 2014

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision. Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling. Vår vision Vi utbildar barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling Kvarnens förskola Lokal arbetsplan läsåret 2017-2018 Vår vision Vi utbildar barn

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Äventyrspedagogik i skolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Äventyrspedagogik i skolan, förskoleklassen och fritidshemmet Äventyrspedagogik i skolan, förskoleklassen och fritidshemmet Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik kan utgå från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Mål att sträva mot. Hämtat ur Grundskolans kursplaner och betygskriterier år 2000 reviderad version 2008

Mål att sträva mot. Hämtat ur Grundskolans kursplaner och betygskriterier år 2000 reviderad version 2008 Mål att sträva mot Hämtat ur Grundskolans kursplaner och betygskriterier år 2000 reviderad version 2008 Bild sid 2 Engelska sid 3 Hem- och konsumentkunskap sid 4 Idrott och hälsa sid 5 Matematik sid 6

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Om fritidshemmet Fritidshemmet erbjuder omsorg för elever i förskoleklass till och med årskurs 6, fritidshemmet har också ett särskilt

Läs mer

Entreprenörskap i styrdokumenten

Entreprenörskap i styrdokumenten Entreprenörskap i styrdokumenten Redan 1946 1946 års skolkommission: Skolans ska inriktas på att fostra elever till självständighet och kritiskt sinnelag å ena sidan och samarbete, lust att engagera sig

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer