LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET"

Transkript

1 LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning Studieår Studieår Grundläggande pedagogiska värderingar 5 4. Övergripande mål 5 5. Allmänna bestämmelser Individuell plan 6 6. Samarbete 6 7. Kontinuerlig utvärdering 6 II. ÄMNESDEL 6 8. Allmänna ämnen Svenska och kommunikation Matematik Informations- och kommunikationskunskap Samhällskunskap Livskunskap Idrott och hälsa 9 9. Yrkesämnen Hem och hushåll Skapande verksamhet Verkstad och underhåll Arbetspraktik Valbara ämnen Valbara ämnen som stärker yrkeskompetensen Övriga valbara ämnen Engelska Matematik Svenska och kommunikation Terapi ADL Delstudier med övriga program inom yrkesgymnasiet Deltagande i aktiviteter utom skolan Bedömning Nyckelkompetenser för livslångt lärande Examensbetyg 16 2

3 I. ALLMÄN DEL 1. VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ Ålands yrkesgymnasium är en skola som ger grundläggande yrkesutbildning. Utbildningen ska ge studerande kunskaper och färdigheter och stöda de studerandes personliga utveckling. Verksamheten ska präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt. All samvaro ska präglas av vedertaget goda seder. Lärare ska handleda studerande till gott uppförande och ge dem kunskap om socialt vedertagna normer. Lärare och övrig personal ska vara goda förebilder för studerande. Yrkesträningsprogrammet är en förberedelse för studerandes vuxenliv. Varje studerande ska ges möjlighet till individuell utveckling och utgående från egna förutsättningar få möjligheter att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. 2. UTBILDNINGENS UTFORMNING På yrkesträningsprogrammet ges specialundervisning. Till programmet kan antas studerande som genomgått grundskolan enligt 11-årig läroplikt och studerande med diagnostiserad lindrig utvecklingsstörning som genomgått 9-årig grundskola i specialklass eller specialundervisning. Studerande antas efter prövning. Programmet omfattar 120 studieveckor som genomförs under tre läsår. Studerande som på grund av sjukdom eller olycksfall inte uppnått målen i den individuella planen kan av rektor beviljas förlängd studietid. Yrkesträningsprogrammet förverkligas som en grundläggande yrkesutbildning och studerande erbjuds block inom följande yrkesundervisningsområden: - Hem och hushåll - Skapande verksamhet - Verkstad och underhåll Förutom dessa yrkesämnen ingår allmänna ämnen i undervisningen. I mån av möjlighet kan de studerande integreras i andra program vid Ålands yrkesgymnasium. Studerande ska i utbildningen ges möjlighet att utveckla en viss yrkeskompetens för att kunna utföra arbetsuppgifter inom ett eller flera yrkesområden. I utbildningen får studerande handledning att utföra olika arbetsuppgifter och tränar olika arbetsmetoder och -uppgifter som kan vara lämpade för honom/henne. För att utveckla yrkeskompetensen ska också studerande få kännedom om centrala grundregler för en arbetsgemenskap. 3

4 Inom respektive yrkesämne får den studerande bekanta sig med olika ämnesrelaterade redskap, verktyg och maskiner. Genom att planera och utföra olika arbetsuppgifter får den studerande kunskaper och erfarenheter om olika material och tekniker. Genom praktiska uppgifter får studerande utveckla - sin förmåga till problemlösning, - sitt färg- och formsinne, - sin kreativitet och - sin motorik. Inom samtliga ämnen utökar den studerande sitt ordförråd och grundläggande yrkesspråk. I konkreta arbetssituationer ges undervisning i säkerhets- och miljöfrågor. Den generella fördelningen är 21 studieveckor allmänna ämnen, 80 studieveckor yrkesämnen och 19 studieveckor valbara ämnen, men för varje studerande kan fördelningen variera. Det är också möjligt att individuellt ersätta såväl allmänna ämnen som yrkesämnen med livskunskap och anpassning till dagligt liv om detta är till gagn för den studerandes utveckling. Fördelningen dokumenteras i den individuella planen. Allmänna ämnen och yrkesämnen kan integreras. 2.1 Studieår 1 Det första året är ett basår och ett prövoår där uppmärksamheten inriktas på att kartlägga de studerandes förutsättningar, begränsningar, intressen och kunskapsnivå genom grundläggande studier. Kartläggningen av den studerande sker i samverkan mellan lärarlag och studerande och i samråd med studerandes vårdnadshavare. De grundläggande studierna är uppbyggda så att samtliga studerande, förutom allmänna ämnen, erbjuds lika stora undervisningsblock av yrkesämnena hem och hushåll, skapande verksamhet samt verkstad och underhåll samt valbara ämnen. Under basåret sker arbetspraktiken främst i skolan och dess närmiljö så att de studerande under trygga förhållanden får bekanta sig med olika arbetsuppgifter inom de olika yrkesämnesområdena. Praktiken sker i grupp eller individuellt. Under basårets andra termin görs en utvärdering av studieåret, varefter en individuell plan görs upp för varje enskild studerande. 2.2 Studieår 2-3 Under studieår 2 och 3 följer varje studerande sin egen individuella plan. Undervisningen består till största delen av praktisk yrkesträning och därutöver av allmänna ämnen och valbara ämnen, som är jämt fördelade under studietiden. Den exakta fördelningen framgår av den studerandes individuella plan. Arbetspraktiken utökas gradvis under studieåren och förläggs även utanför skolan så att studerande får möjlighet att göra sin praktik ute i arbetslivet. Syftet är att öka den studerandes möjligheter att finna en arbetsplats efter avslutade studier. 4

5 3. GRUNDLÄGGANDE PEDAGOGISKA VÄRDEN I läroplansgrunderna poängteras att den pedagogiska verksamheten ska utformas så att alla studerande kan fullfölja utbildningen, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller annan övertygelse, social eller kulturell bakgrund. Yrkesträningsprogrammet ska ge studerande med funktionshinder möjlighet till utbildning och personlig tillväxt. 4. ÖVERGRIPANDE MÅL Yrkesträningsprogrammet är en förberedelse för den studerandes vuxenliv. Genom utbildningen ska den studerande få möjlighet att stärka sitt självförtroende, öka sin självständighet och handikappmedvetenhet för att i framtiden använda sina förmågor och färdigheter. Studerande ska ges möjlighet att få en så realistisk bild som möjligt av arbetslivet och olika yrken. Målet är att de studerande stärker sin inre vilja att utveckla sina starka sidor och därmed vågar pröva sin förmåga på nya områden. Genom utbildningen ska studerande få färdigheter att klara sig i vardagen och utgående från egna förutsättningar kunna leva ett meningsfullt liv. De teman som anges i läroplansgrunderna: samhällsdeltagande och företagsamhet, hälsa och trygghet, hållbar utveckling, kulturell mångfald, mediekunskap och informationsteknologi samt estetisk verksamhet förverkligas som integrerade delar i yrkesträningsprogrammet. 5. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Studiemiljön på yrkesträningsprogrammet präglas av trygghet och omsorg. Studerande har tillgång till lärare, handledande lärare och assistenter för att upprätthålla en miljö med struktur och ordning så att studerande har en trygg och trivsam inlärningssituation. I början av läsåret uppgörs ett schema så att såväl studerande som vårdnadshavare kan få en tydlig och klar överblick över studiernas uppläggning. Vårdnadshavare ska också kontinuerligt få information om undervisningen och undervisningssituationen. Studerande har tillgång till studerandevård som upprätthålls av Ålands hälso- och sjukvård. All undervisning som ges på programmet är specialundervisning som är utformad från studerandes individuella förutsättningar och fastställd individuell plan. Studerande har rätt till studiehandledning och information om olika alternativa val för framtiden. 5

6 5.1 Individuell plan Utgående från läroplanen utarbetas individuella planer för varje studerande. Den individuella planen ska innehålla: - omfattning av studierna - detaljerade individuella mål - centralt innehåll i studierna - bedömning av den studerandes prestationer i relation till de individuella mål som ställts upp - de service- och stödåtgärder som behövs och vem som ansvarar för dem Den studerandes individuella plan ska årligen utvärderas och revideras i relation till den studerandes aktuella möjligheter och framtidsplaner. 6. SAMARBETE Studerande på yrkesträningsprogrammet kan, om det är praktiskt möjligt, få möjlighet att delta i undervisningen i andra program på Ålands yrkesgymnasium. I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för studerande under utbildningstiden och för studerandes framtida liv sker ett kontinuerligt samarbete och utbyte med personalen vid Ålands omsorgsförbund, kommunala myndigheter och olika organisationer som tillvaratar intressen för funktionshindrade. 7. KONTINUERLIG UTVÄRDERING Efter varje läsår sker en intern utvärdering där såväl lärare, studerande och vårdnadshavare får möjlighet att sammanfatta sina erfarenheter av det gångna läsåret. Med utvärderingen som grund görs förändringar och justeringar i planeringen för nästa läsår. II. ÄMNESDEL 8. ALLMÄNNA ÄMNEN De allmänna ämnena inom yrkesträningsprogrammet omfattar 21 studieveckor och är jämnt fördelade under studietiden. Fördelningen får överskridas eller underskridas beroende på hur mycket tid den studerande behöver för att uppnå målen. De obligatoriska allmänna ämnena är: - svenska och kommunikation 6 sv - matematik 3 sv - IKT (data) 3 sv - samhällskunskap 3 sv - livskunskap 3 sv 6

7 - idrott och hälsa 3 sv 8.1 SVENSKA OCH KOMMUNIKATION 6 sv Undervisningen i ämnet svenska och kommunikation ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva eller utveckla andra kommunikationsmetoder. I ämnet svenska ska studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga till kommunikation för att därigenom utvecklas känslomässigt, socialt, kulturellt och intellektuellt. Genom undervisningen i svenska ska den studerande utveckla sitt samspel med sin omgivning och därmed öka sina möjligheter för delaktighet i samhället. I undervisningen får studerande dels utveckla sitt allmänna språk och därigenom sitt lärande och sin väg till kunskap. I undervisningen får studerande - lära sig nya yrkesrelaterade begrepp, - lära sig se sammanhang, - utveckla sitt logiska tänkande, - granska och värdera språk ur olika synvinklar. Tillsammans med andra ämnen ska ämnet svenska och kommunikation utveckla den studerandes språk så att det blir ett fungerande arbetsplatsredskap och en grund för livslångt lärande. Mål att sträva mot Studerande skall genom undervisningen i svenska och kommunikation utgående från sina egna förutsättningar: - upprätthålla och vidareutveckla tidigare uppnådd färdighet i svenska och kommunikation, - använda sitt språk i olika sammanhang och - utveckla sin fantasi. 8.2 MATEMATIK 3 sv Undervisningen i ämnet matematik ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga till problemlösning. Den studerande ska självständigt eller i samverkan med andra kunna använda 7

8 sig av matematik i studier, boende, fritid och arbete. Tyngdpunkten ligger på praktisk matematik i vardagslivet. Undervisningen ska stärka den studerande tilltro till den egna förmågan att kunna använda praktisk matematik. I undervisningen får den studerande lära sig - praktiska kunskaper i matematik som behövs i såväl arbets- som vardagsliv och - utveckla sin kunskap i att använda hjälpmedel. Matematiken kan lyftas ut ur klassrummet till vardagliga, konkreta matematiska situationer. 8.3 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSKUNSKAP 3 sv Undervisningen i ämnet IKT ska ge den studerande förutsättningar för att använda programvaror och datorutrustning för olika typer av arbetsuppgifter. I undervisningen får den studerande möjlighet att utveckla förmågan att använda olika former av IKT-utrustning. Studerande ska utveckla - förmågan att använda vanliga program för olika arbetsuppgifter, - förmågan att kommunicera digitalt och - förmågan att använda tjänster på Internet med ansvar och omdöme. Undervisningen syftar till att ge kunskap om hur IT används i skola, arbetsliv och i privatliv. 8.4 SAMHÄLLSKUNSKAP 3 sv Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska förbereda den studerande för ett självständigt vuxenliv samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. 8

9 Den studerande ska få kännedom om hur olika samhällstjänster och inrättningar fungerar samt utifrån sina förutsättningar bli en delaktig samhällsmedborgare. Genom undervisningen ska studerande få kännedom om de skyldigheter en samhällsmedborgare har. Studerande ska genom undervisningen utöka sina kunskaper om - rättigheter till samhällstjänster och service, - medborgares skyldigheter, - olika nyhetsmedia och - de mänskliga rättigheterna. Undervisningen syftar till att förmedla demokrati och demokratiska värderingar. 8.5 LIVSKUNSKAP 3 sv Undervisningen i ämnet livskunskap ska ge den studerande möjlighet att utveckla sin självinsikt, lära sig hantera olika relationer och öka sin handikappmedvetenhet. Den studerande ska utgående från egen förmåga genom undervisningen öka sin sociala och emotionella kompetens. Studerande ska genom undervisningen - träna upp den sociala och emotionella förmågan, - träna på att hantera sina känslor, - utöka sin självkännedom, - träna upp sin sociala kompetens och - utöka sin handikappmedvetenhet. Undervisningen bör sträva till att ge den studerande möjligheten att utveckla sin självkänsla och träna sin samarbetsförmåga. Undervisningen ska också fostra till ett moraliskt riktigt handlande. 8.6 IDROTT OCH HÄLSA 3 sv Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge den studerande förutsättningar att leva ett sunt och friskt liv genom att utveckla den studerandes fysiska, psykiska och sociala förmåga samt öka den studerandes förståelse för livsstilens och den personliga hygienens betydelse för hälsan. 9

10 Studerande ska i undervisningen kunna delta i olika aktiviteter på egna villkor. Studerande ska genom undervisningen - utveckla ett bestående intresse för motion och förstå värdet av regelbunden fysisk aktivitet för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet - delta i olika fysiska aktiviteter med förståelse, tolerans och hänsyn för egna och andras olika förutsättningar, - utveckla sina kunskaper om vikten av en god personlig hygien i ett hälsoperspektiv och - utveckla sin rörelseförmåga, motorik och rörelseglädje. Undervisningen ska inriktas på att den studerande utökar sin insikt om att regelbunden fysisk aktivitet ger ökat välbefinnande. 9. YRKESÄMNEN 80 sv Yrkesämnena omfattar totalt 80 sv, varav 20 sv är grundläggande studier och 60 sv yrkesinriktade studier. Yrkesämnena ska ge de studerande grundläggande och praktiska kunskaper inom områden som småindustri, enklare servicearbeten samt köks- och städarbeten. 9.1 HEM OCH HUSHÅLL 25 sv Undervisningen i ämnet består av olika moment såsom matlagning, textilvård och städning. Undervisningen ska dels förbereda studerande för ett självständigt liv, dels förbereda för en framtida yrkesverksamhet inom yrkesområdet. Genom en praktiskt inriktad undervisning ska den studerande stimuleras till mer självständigt agerande. Studerande ska med handledning - utföra olika arbetsuppgifter i enlighet med givna instruktioner och - utföra olika arbetsuppgifter och kunna använda lämpliga redskap. Med tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar som utgångspunkt ska den studerande ges möjlighet att praktiskt genomföra olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 10

11 9.2 SKAPANDE VERKSAMHET 25 sv Undervisningen i ämnet ska hjälpa den studerande att utveckla sin motorik samt ge utökade kunskaper och intresse för eget kreativt skapande. Undervisningen ska dels ge den studerande utökade möjligheter för skapande under fritiden, men också för en yrkesutövning inom småindustriell verksamhet. Undervisningen ska väcka kreativitet och verksamhetslust. Studerande ska i undervisningen - utveckla sin motorik genom praktiskt skapande och olika former av skapande arbete och - utveckla sin förmåga att lösa olika problem genom att planera och utföra olika arbetsuppgifter. Med tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar som utgångspunkt ska den studerande ges möjlighet att praktiskt genomföra olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 9.3 VERKSTAD OCH UNDERHÅLL 25 sv Undervisningen i ämnet består av olika moment, såsom reparationer, underhåll och tillverkning. I undervisningen får studerande kunskaper om olika arbetsmetoder och lär sig utföra olika typer av arbeten inom ämnesområdet. Undervisningen ger studerande grundläggande och praktiska kunskaper inom olika områden av verkstadsarbeten, tillverkning av trä och metallföremål, enklare reparationer, underhåll och fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel samt olika arbetsuppgifter inom industrin. Studerande ska med handledning lära sig - utföra olika arbetsuppgifter enligt instruktioner och - kunna använda lämpliga redskap. 11

12 Med tidigare erfarenheter och individuella förutsättningar som utgångspunkt ska den studerande ges möjlighet att praktiskt genomföra olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 9.4 ARBETSPRAKTIK 5 sv Genom arbetspraktiken får studerande möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. För att skapa en så trygg situation som möjligt finns en handledande lärare med vid den första perioden av arbetspraktiken. Den handledande läraren ska ge stöd i de pedagogiska och sociala situationer som uppstår på arbetspraktikplatsen. Arbetspraktiken är en viktig del av yrkesämnena, eftersom den är av avgörande betydelse för studerandes möjlighet till yrkesverksamhet i framtiden. 10. VALBARA ÄMNEN 19 sv Undervisningen i valbara ämnen sker i enlighet med den studerandes individuella plan. Utgående från den studerandes behov kan således ämneskombinationen variera från studerande till studerande och från år till år. Vissa år kan antalet erbjudna valbara ämnen reduceras av resursskäl VALBARA ÄMNEN SOM STÄRKER YRKESKOMPETENSEN 10 sv Hem och hushåll 0 10 sv Skapande verksamhet 0-10 sv Verkstad och underhåll 0 10 sv Undervisningen i de valbara ämnena som stärker yrkeskompetensen kan omfatta 10 sv inom ett område. Undervisningen kan också delas upp i mindre studiehelheter från två eller tre yrkesområden Studerande ska genom undervisningen 12

13 - få möjlighet att utveckla och förstärka sina olika förmågor och - lära sig utnyttja sina starka sidor. Undervisningen ska vara flexibel och individorienterad och anpassas till den studerandes intressen och behov, men ge den studerande möjlighet att utveckla sin kapacitet och sin kompetens ÖVRIGA VALBARA ÄMNEN 9 sv De valbara ämnena är Engelska 1 4 sv Den studerande får utveckla språkkunskaper som är till nytta i det livslånga lärandet, i arbetslivet och i vardagslivet. Studerande lär sig, utgående från sina egna förutsättningar, - ge och ta emot kommunikation på engelska, - använda sina språkkunskaper och - inser språkkunskapernas betydelse Matematik 1 4 sv Utgående från sina förutsättningar lär sig de studerande olika matematiska färdigheter som är till gagna i vardagslivet och arbetslivet. Studerande - vidareutvecklar sina praktiska kunskaper i matematik och - lär sig använda räkneapparat och andra hjälpmedel vid uträkningar Svenska och kommunikation 1 4 sv Mål och centralt innehåll för studiehelheten Den studerande får utveckla sina kommunikationsmetoder och hitta det som individuellt passar bäst och lär sig se vilka kommunikationsmetoder som passar bäst i olika sociala situationer. Studerande - lär sig interagera, 13

14 - uttrycka sig muntligt och skriftligt eller med hjälp av individuella metoder, - vågar försöka sig på nya uttrycksformer och - kan utnyttja olika medier för att få information, upplevelser och erfarenheter Terapi 1 4 sv Mål och centralt innehåll för studiehelheten Detta valbara ämne utformas individuellt för att ge den studerande möjlighet att utvecklas fysisiskt, psykiskt eller emotionellt ADL (anpassning till dagligt liv) 1 9 sv Undervisningen ska inriktas på att ge studerande redskap för att så självständigt som möjligt klara sina dagliga sysslor i vardagen och sitt boende. Studerande ska lära sig utnyttja stödtjänster, hjälpmedel och assistentservice för att utgående från sina förutsättningar klara att ta ansvar för sitt liv. Studerande lär sig - sköta sin personliga hygien och sin klädsel, - hålla en god dagsrytm, - använda pengar så självständigt sommöjligt - göra inköp som behövs i det dagliga livet, - använda tillbudsstående kollektivtrafik och - hitta vägar till ett så självständigt dagligt liv som möjligt Delstudier med övriga program inom Ålands yrkesgymnasium 1 3 sv Utgående från tillbudsstående möjligheter i Ålands yrkesgymnasium kan studerande på yrkesträningsprogrammet delta i undervisning i ordinarie studieprogram. Studierna anpassas och utformas så att det utgår från den studerandes förutsättningar och intresse Deltagande i aktiviteter utom skolan max 7 sv Enligt gällande läroplansgrunder kan studerande i Ålands yrkesgymnasium få rätt att till sin studieplan foga valbara ämnen som arrangerats av andra än Ålands gymnasium. Grundförutsättning är att ämnet stöder den studerandes personliga utveckling. Omfattningen i tid ska omräknas i enlighet med tidsåtgången för en studievecka. Exempel på sådana valbara 14

15 ämnen är olika former av idrott eller rehabilitering under handledning, musikkurser och andra fritidsaktiviteter. Studerande eller studerandes målsman tar initiativ och skolan ska ge respons om aktiviteten kan räknas som valbart ämne. 11. BEDÖMNING Bedömningens syfte Bedömningen har som uppgift att stöda den studerandes inlärning genom att: - handleda den studerande i sina studier och beskriva hur väl han/hon har nått de mål som ställts för lärandet - stärka den studerandes självkänsla och utveckla hans/hennes förutsättningar att bilda en realistisk uppfattning om sina utvecklingsmöjligheter, - vara underlag för utvärdering samt för att utveckla undervisningen och - informera vårdnadshavare, utbildningsinstitutioner, arbetsliv och övriga intressenter om den studerandes prestationer. Bedömningen ska ge studerande möjlighet att veta vad de kan och vad som behöver förbättras. I bedömningen ska så långt det är möjligt ingå en självutvärdering så att studerande får förståelse för sin kompetens och sina utvecklingsområden. Bedömningsunderlag Bedömningen har sin grund i studerandes individuella plan. Studerandes framsteg bedöms i relation till personlig utveckling under studietiden. I all undervisning baserar sig bedömningen på kontinuerlig uppföljning under studietiden samt på studerandes färdigheter i studiernas slutskede. Bedömningen utgår från de mål som finns uppställda i den individuella planen. Studerande kan bedömas med - Godkänd om studerande deltagit i undervisningen utgående från de mål som finns uppställda i den individuella planen, - Nöjaktiga 1-2), Goda /3-4) eller Berömliga (5) om studerande uppnår målen i nedanstående kriterier uppställda för Nyckelkompetenser för livslångt lärande, - Underkänd om studerande inte uppnår de mål som finns uppställda i den individuella planen. Därutöver ges ett skriftligt omdöme som beskriver studerandes styrkor och behov av stöd i framtiden. 15

16 11.1 Nyckelkompetenser för livslångt lärande Nöjaktiga 1-2 Goda 3-4 Berömliga 5 Den studerande Lärande eller problemlösning kan med handledning agera i kända situationer kan med stöd agera i arbetssituationer kan agera i kända arbetssituationer Interaktion och samarbete arbetar med handledning som medlem i arbetsgrupp arbetar med stöd som medlem i arbetsgruppen utför enkla arbeten som medlem i arbetsgruppen Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga följer med handledare enkla principer och kan med handledare följa anvisningar följer med handledning en plan och vet med handledning hur anvisningar ska tillämpas följer med stöd en planering och vet vilka anvisningar som ska följas Yrkesetik följer med handledare regler och bestämmelser följer med handledning regler och bestämmelser följer regler och bestämmelser uppför sig med handledare på ett bra sätt uppför sig med handledare på ett bra sätt uppför sig med stöd på ett bra sätt iakttar med handledning reglerna för tystnadsplikt iakttar med stöd reglerna för tystnadsplikt iakttar reglerna för tystnadsplikt 12. BETYG ÖVER SLUTFÖRDA STUDIER Efter avslutad utbildning erhåller den studerande betyg över slutförda studier med bedömning och ett skriftligt omdöme där det framgår vilka färdigheter den studerande uppnått på basis av den individuella planen. Omdömet ska beskriva den studerandes starka sidor och eventuella behov av framtida stöd. 16

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Praktisk linje. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Praktisk linje Utbildningens målsättning är att deltagarna stärks och utvecklas till självständiga samhällsmedborgare inom områdena Ett eget boende Arbete/sysselsättning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd Särskild utbildning för vuxna skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2011/2012 Innehållsförteckning Välkommen till Särvux...1 Utbildningar/kurser Kommunikation...3 Verklighets och omvärldsuppfattning...3

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium

Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium Scenario för den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesstarten vid Ålands gymnasium/ålands yrkesgymnasium Bakgrund: Utlåtande från arbetsgruppen för utveckling och samordning mellan de yrkesinriktade

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 FÖRESKRIFT 09/011/2010 grunder för LÄROPLAN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska

Kursplan Gymnasiesärskolan. Individuellt program År 1 4. Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska Kursplan Gymnasiesärskolan Individuellt program År 1 4 Svenska Matematik Samhällsorientering Estetisk verksamhet-delkurs:bild Valbar kurs: engelska Förord Detta är en konkretisering av den läroplan, de

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Centralt innehåll. Vardagsrutiner och vardagsmiljö. Omvärld. Leva tillsammans. I årskurs 1-9

Centralt innehåll. Vardagsrutiner och vardagsmiljö. Omvärld. Leva tillsammans. I årskurs 1-9 VARDAGSAKTIVITETER Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Move & Walk. Skolan. Gymnasiesärskolan

Move & Walk. Skolan. Gymnasiesärskolan Move & Walk. Skolan Gymnasiesärskolan Ett steg närmare ett självständigare vuxenliv Move & Walk Gymnasiesärskolan är en friskola och är avgiftsfri för ungdomar som har avslutat sina studier på grundsärskola

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

LärVux. skolan som ger dig extra stöd

LärVux. skolan som ger dig extra stöd LärVux skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2015/2016 Välkommen till LärVux LärVux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig skolform för Dig över 20 år som tidigare haft svårigheter i skolan,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2

Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 PROTOKOLL Nummer 13 21.9.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån, U2 Beslutande Föredragande Justerat Minister Johan Ehn Byråchef

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd

Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen. skolan som ger dig extra stöd Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen skolan som ger dig extra stöd Hösten 2015 och våren 2016 1 Välkommen till SärVux SärVux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig

Läs mer

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Rutiner Ett barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål ska, om vårdnadshavare

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan

Upplägg 12 oktober. Reformerna innebär bl a. Kursplan 2011. Del 1: Föreläsning ca 30 min. Nya reformer i den obligatoriska skolan Upplägg 12 oktober Del 1: Föreläsning ca 30 min Nya reformer i den obligatoriska skolan Kort jämförelse mellan kursplan 2000 och kursplan 2011 Syfte kursplan 2011 Centralt innehåll kursplan 2011 Del 2:

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Gymnasieexamen inom frisör. Utbildningsprogrammet för frisör. Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.

Gymnasieexamen inom frisör. Utbildningsprogrammet för frisör. Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11. Gymnasieexamen inom frisör Utbildningsprogrammet för frisör Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar nivå

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP

LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP LOKAL KURSPLAN HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP Skolåren 5, 6, 7, 8, 9 FUNÄSDALENS och BRUKSVALLARNAS skola. 2008 Eva Tollin INNEHÅLL: Mål att sträva mot. sid. 1 Kursplan åk 5 sid. 2 Kursplan åk 6 sid. 3 Kursplan

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer