Hotell- och turismprogrammet (HT)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotell- och turismprogrammet (HT)"

Transkript

1 Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- eller turismnäringen. Examensmål Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens och turismnäringen. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. Eleverna ska också ges möjligheter att diskutera och reflektera kring sociala och kulturella frågor. Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper och kunskaper om resmål och resvägar. Därför ska utbildningen ge eleverna möjligheter att utveckla dessa kunskaper. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi. Vidare ska utbildningen ge kunskaper om branschen, både nationellt och internationellt. Branschkunskap innefattar bland annat kunskaper om vilka aktörer som finns och deras roller, besöksnäringens bakgrund, nuvarande omfattning och framtida möjligheter, påverkan på miljön samt kunskaper om de lagar och andra bestämmelser som ska tillämpas inom området. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa. I yrkesrollen ingår att ta personligt ansvar och att handla med gott omdöme. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och värdera information samt informera andra både muntligt och skriftligt och med hjälp av olika medier. Eleverna ska också diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen. Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

2 Programstruktur

3 De gymnasiegemensamma ämnena De gymnasiegemensamma ämnena läses av alla elever men i olika omfattning och ibland med olika kurser för olika program. De har en nyckelroll för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper såväl för yrkesverksamhet och fortsatta studier som för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. De gymnasiegemensamma ämnena är inte ensamma om denna uppgift, utan elevernas kunskaper utvecklas i samspel mellan alla ämnen som ingår i programmet. Därför är det viktigt att behandla de gymnasiegemensamma ämnena dels i förhållande till de generella läroplansmålen, dels i förhållande till examensmålen för programmet. Examensmålen för hotell- och turism programmet ska alltså prägla de gymnasiegemensamma kurserna, liksom de andra kurserna, som läses inom programmet. Historia Turismens framväxt har påverkats av kulturella och politiska förhållanden. Turismen har sitt ursprung i historiska traditioner och samhällsskick. För att eleverna ska förstå turismens utveckling fram till dagens kommersiella turism behöver de kunskaper om politiska händelser och samhällsutveckling främst under 1900-talet. Ämnet historia kan bidra med det. Matematik I kursen matematik 1a ges eleverna möjlighet att träna matematiska förmågor som kommer till användning inom karaktärsämnena. Det kan till exempel vara lönsamhetsberäkning och prissättning av verksamhetens tjänster. Att använda olika datorprogram, till exempel kalkylprogram, är nödvändigt för att få förståelse av statistik, ekonomisk planering och yrkesinriktad ekonomi. Svenska eller svenska som andraspråk Språkets betydelse och breda språkkunskaper är avgörande för all yrkesutövning inom hotelloch turismprogrammets verksamhetsområden. Det ställer krav på samverkan mellan karaktärsämnen och ämnena svenska eller svenska som andraspråk och engelska. I de olika ämnena finns beröringspunkter som att kritiskt granska insamlad information och att genomföra muntliga presentationer i olika sammanhang, ibland med tekniska hjälpmedel. Förståelse av skillnaderna mellan formellt och informellt språkbruk har stor betydelse för yrkesutövningen liksom att kunna använda ett nyanserat språk beroende på målgrupp. Naturkunskap Ämnet naturkunskap förstärker kunskaperna om besöksnäringens påverkan på miljön. Betydelsen av ett ansvarsfullt agerande ur ett miljöperspektiv lyfts fram i examensmålen och genomsyrar programmets karaktärsämnen. Religionskunskap I de yrken som programmet utbildar för är förståelse av hur människors behov och önskemål i servicesituationer varierar beroende på bland annat livsåskådning, tradition och konsumtionsmönster väsentlig. Ämnet religionskunskap kan bidra till denna förståelse. Samhällskunskap Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor har en central plats i utbildningen. Ämnet samhällskunskap belyser arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen ur olika perspektiv. Ämnet bidrar också med kunskaper om hur lagar och andra bestämmelser samt politiska beslut, såväl nationellt som internationellt, påverkar förutsättningarna för till exempel företagande och arbetsmarknad.

4 Idrott och hälsa Ämnet idrott och hälsa bidrar med kunskaper om ergonomi som har betydelse för att förebygga arbetsskador. Även säkerhet vid fysiska aktiviteter och olika arrangemang samt agerande vid nödsituationer är viktiga moment som ingår i flera av programmets karaktärsämnen. De programgemensamma ämnena De ämnen som är gemensamma för hotell- och turismprogrammet är: hotell, konferens och evenemang, turism, engelska, entreprenörskap samt service och bemötande. Omfattningen av programgemensamma ämnen är stor i förhållande till de flesta andra yrkesprogram. Det beror på att hotell- och turismområdet omfattar många branscher med ett flertal olika yrken som kräver liknande grundkunskaper. Dessutom ligger hotell och turismämnena nära varandra och det är inte meningsfullt att särskilja dem tidigt i utbildningen. De programgemensamma ämnena ger grunderna inom programmet så att eleverna får inblick i vilka yrkesutgångar som är möjliga. I alla inledande kurser inom respektive karaktärsämne ingår praktiskt arbete med enklare arbetsuppgifter. Hotell, konferens och evenemang och turism Ämnena hotell, konferens och evenemang samt turism omfattar ett flertal kurser, som i olika kombinationer med kurser i andra ämnen, leder mot tydliga yrkesområden som reception, konferens samt bokning och försäljning. Genom de tre ämnena får eleverna förståelse av hur olika yrkesroller samverkar på arbetsplatserna. Dessutom får eleverna tidigt i utbildningen kunskaper om olika aktörer och om branschens omfattning. Engelska Väl utvecklade kunskaper i engelska krävs för arbete inom hotell och turism oavsett om eleverna i framtiden kommer att arbeta utomlands eller ta emot utländska besökare i Sverige. Ämnet engelska förstärker elevernas språkkunskaper för att kommunicera muntligt och skriftligt i olika yrkessituationer samt för att läsa och förstå information inom yrkesområdet. Entreprenörskap Ämnet entreprenörskap bidrar med kunskaper som är viktiga oavsett om eleven ska arbeta inom turismnäringen eller hotellnäringen. Turismnäringen präglas av många småföretagare, och efterfrågan på entreprenörer och personer med kunskaper inom entreprenörskap och företagsekonomi är därför stor. Hotellnäringen däremot präglas i stället av stora internationella företag som efterfrågar entreprenörskap ur det breda perspektivet, i form av kreativitet, initiativkraft, problemlösningsförmåga och förmåga att samarbeta. Service Ämnet service och bemötande är centralt eftersom service och ett professionellt bemötande utgör grunden för allt arbete inom hotell- och turismområdet. En viktig kompetens i näringslivet är att kunna bemöta och samarbeta med andra människor och skapa relationer. Kunder och gäster ställer i dag höga krav på service och bemötande. Ämnet bidrar också till självinsikt och förståelse av den egna attitydens betydelse i mötet med gästen.

5 Inriktningarna Inriktningarna på hotell- och turismprogrammet är: hotell och konferens samt turism och resor. Inriktningen hotell och konferens I inriktningen behandlas enklare arbetsuppgifter av olika slag i olika verksamheter såsom camping, vandrarhem, hotell och konferensanläggningar. Kunskaper i hur arbetsuppgifterna utförs på ett systematiskt och ergonomiskt sätt är väsentliga för de yrken som inriktningen leder till. Inriktningen ger också förståelse av hur arbetsuppgifterna för de olika yrkesområdena är organiserade. Inom såväl logi som konferens är måltider ett viktigt inslag och därför ingår kursen frukost och bufféservering i inriktningen. I den kursen ingår också grundläggande kunskaper i hygien och livsmedelshantering. Inriktningen turism och resor I inriktningen behandlas flera av turismområdets verksamheter. Dessutom behandlas hela kedjan av reseproduktion, marknadsföring och försäljning samt planering och utförande av aktiviteter. I inriktningen ingår kursen hållbar turism som har ett innehåll som berör alla delar inom turismområdet. Övriga kurser inom inriktningen behandlar en specifik del inom turismområdet och i kombination med varandra ger de en bred grund för inriktningens alla yrkesutgångar. Programfördjupningen Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för hotell- och turism programmets examensmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som programfördjupning. Det är kurser inom ämnena hotell, turism och konferens och evenemang, men även kurser inom exempelvis ämnena administration och affärskommunikation. Språklig förmåga är väsentligt för de yrken som programmet leder till och därför ingår kursen retorik och ämnet moderna språk i programfördjupningen. Moderna språk ingår också därför att goda kunskaper i främmande språk ökar anställningsbarheten på en allt mer internationell arbetsmarknad. Ämnena serveringskunskap och dryckeskunskap ingår i programfördjupningen eftersom kunskaper om mat och dryck efterfrågas inom vissa av de yrken som programmet leder till. Innehållet i kursen drycker och ansvarsfull alkoholservering motsvarar kraven för att få arbeta som serveringsansvarig. Yrkesutgångar Skolverkets förslag till yrkesutgångar och programfördjupningspaket för hotell- och turismprogrammet tas fram i samråd med det nationella programrådet.

6 Programfördjupningspaketen ger exempel på kunskaper som enligt branschen behövs för att eleverna ska bli anställningsbara. Yrkesutgångarna och programfördjupningspaketen kan anpassas till lokala förhållanden i samråd med det lokala programrådet. Några yrkesutgångar på hotell- och turismprogrammets är: reception, konferens, våningsservice, bokning, guidning, bokning och försäljning, aktiviteter och upplevelser samt turistinformation. Receptionist Yrkesutgången reception inom inriktningen hotell och konferens finns i två varianter. Den ena är inriktad mot anläggningar som vänder sig till en internationell kundkrets och där det ställs krav på goda språkkunskaper. Detta programfördjupningspaket skiljer sig från inriktningens övriga paket genom att programfördjupningens alla 500 poäng kan tas i anspråk beroende på antalet kurser i moderna språk. Den andra varianten är inriktad mot mindre eller medelstora anläggningar där arbetsuppgifterna ofta är mer varierande och där en bredare kompetens efterfrågas. Våningsservice Yrkesutgången våningsservice inom inriktningen hotell och konferens ger förutom fördjupade kunskaper inom våningsservice även kunskaper inom personaladministration och arbetsledning. Dessa kunskaper krävs för anställning som till exempel hus fruassistent på en stor eller medelstor anläggning. Guidning Yrkesutgången guidning inom inriktningen turism och resor finns i två varianter. Den ena är inriktad mot guidning på en bestämd ort. I detta programfördjupningspaket kan alla 500 poäng tas i anspråk beroende på antalet kurser i moderna språk. Den andra varianten är inriktad mot naturguidning där mat och dryck kan vara en del av naturupplevelsen. Verksamhetsområdet naturguidning präglas också av många egen företagare.

7 Högskolebehörighet Elever på yrkesprogram får grundläggande högskolebehörighet om de har en yrkesexamen och om de har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Vilka möjligheter som finns på hotell- och turismprogrammet att läsa dessa tre kurser och kurser som kan ge särskild högskolebehörighet framgår av Skolverkets webbplats.

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen

Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (18) Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen Dnr U2009/5399/G Härmed redovisas uppdraget angående nationella råd för yrkesprogrammen

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

välj en spännande framtid välj hotell, restaurang, turism

välj en spännande framtid välj hotell, restaurang, turism välj en spännande framtid välj hotell, restaurang, turism välkommen till en spännande framtid RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, och HT, Hotell- och turismprogrammet är gymnasieutbildningar för

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vi tänder. stjärnor. varje dag

Vi tänder. stjärnor. varje dag Vi tänder stjärnor varje dag Utbildningskatalog Komvux Stockholms län 2014 Vägen till att bli en stjärna börjar här Innehåll Våra löften 4 Utbildningar inom ekonomi, försäljning, administration och IT

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer