Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING"

Transkript

1 Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda personer som kan organisera och leda arbetet och funktioner samt utveckla arbetsmetoderna och kundbetjäningen. De har kännedom om tekniken i anslutning till arbetsledarens uppgifter och arbetsmetoder samt om arbetslagstiftningen och praxis i fråga om kollektivavtal och andra avtal. De behärskar kostnads- och lönsamhetsberäkningar och kan utföra kvalitetskontroller i enlighet med kvalitetssystem. De kan skaffa, förmedla och producera information och rapporter. 2. Utbildningens uppbyggnad Försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen omfattar 80 studieveckor och den studerande är studerande vid läroanstalten i högst två år. 2.1 Obligatorisk utbildningsdel som allmänt hänför sig till arbetsledning ARBETSLEDARSKAP 30 sv 2.2 Obligatoriska branschspecifika utbildningsdelar EKONOMISK PLANERING, STYRNING OCH UPPFÖLJNING KUNDBETJÄNING BEHÄRSKANDE AV VERKSTADSPROCESSER 10 sv 10 sv 10 sv 2.3 Valbara branschspecifika utbildningsdelar Två av följande delar ska väljas: Arbetsledaruppgifter när det gäller detaljhandel och import inom bilbranschen 10 sv Arbetsledaruppgifter inom branschen för småmaskiner och båtar 10 sv Utbildningsanordnarens examensdelar 10 sv 3 Utbildningsdelarnas krav på yrkesskicklighet och bedömningskriterier på nivåerna nöjaktiga (1), goda (2) och berömliga (3) enligt den tregradiga bedömningen 3.1 ARBETSLEDARSKAP 30 sv

2 Bilaga Sid 2 - planerar och styr resurser - planerar, genomför och följer upp dagliga åtgärder i enlighet med företagets strategi - planerar personalens befattningsbeskrivningar och arbetstider samt bereder sig på förändringar - planerar den egna tidsanvändningen - handlar enligt det ansvar och de skyldigheter som förmansrollen medför - har de muntliga och skriftliga presentationsfärdigheter som arbetsuppgifterna kräver - kan nöjaktigt diskutera på finska och engelska i samband med de dagliga aktiviteterna - kan utföra beräkningar - har de kunskaper som datakörkortet kräver - behärskar det team- och projektarbete som de egna uppgifterna förutsätter - introducerar nya arbetstagare i arbetsuppgifterna och verksamhetsbetingelserna - har kännedom om arbetslagstiftningen till den del arbetsuppgifterna kräver, bland annat om arbetsavtal - förankrar målen hos personalen - följer upp personalens kompetens och planerar personalens utbildningsbehov - genomför behövliga arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal - upptäcker och sköter problemsituationer - tar emot och ger respons samt utvecklar sitt arbete utgående från responsen - drar i sitt arbete nytta av kund- och servicenätverk samt andra samarbetsnätverk - kan verka i en mångkulturell arbetsgemenskap Ombesörjande av arbetarskydd, hållbar utveckling samt hälsa och funktionsförmåga - planerar arbetet enligt principerna för hållbar utveckling ur ett etiskt, samhälleligt och socialt perspektiv - ser för sin del till att arbetslagstiftningen iakttas - planerar, följer upp och utvärderar hur arbetarskyddet utfaller samt gör riskkartläggning tillsammans med arbetarskyddsorganisationen - ombesörjer såväl sin egen som personalens hälsa och funktionsförmåga - planerar tillgodogörandet av personalens kompetens och arbetstiderna samt bereder sig på förändringar Nöjaktiga N1 (nöjaktiga N1) - planerar den egna tidsanvändningen - handlar med handledning enligt det ansvar och de skyldigheter som förmansrollen medför - planerar med handledning och styr resurser - har de muntliga och skriftliga presentationsfärdigheter som arbetsuppgifterna kräver - kan nöjaktigt diskutera på finska och engelska i samband med de dagliga aktiviteterna - kan utföra de beräkningar som uppgifterna kräver - har de kunskaper som datakörkortet kräver - kan med handledning planera ett projekt - kan introducera nya arbetstagare i arbetsuppgifterna och verksamhetsbetingelserna med hjälp av företagets anvisningar för introduktion - behärskar arbetslagstiftningen till den del arbetsuppgifterna kräver, bland annat arbetsavtal, med handledning

3 Bilaga Sid 3 - planerar med handledning, genomför och följer upp dagliga åtgärder i enlighet med företagets strategi - förankrar med handledning målen hos personalen - följer upp personalens kompetens och planerar med handledning personalens utbildningsbehov - genomför med handledning behövliga arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal - upptäcker och reder med handledning ut problemsituationer - tar emot och ger konstruktiv respons samt utvecklar med handledning sitt arbete utgående från responsen - kan med handledning i sitt arbete dra nytta av kund- och servicenätverk samt andra samarbetsnätverk - kan verka i en mångkulturell arbetsgemenskap Ombesörjande av arbetarskydd, hållbar utveckling samt hälsa och funktionsförmåga (nöjaktiga N1) - planerar med handledning arbetet enligt principerna för hållbar utveckling ur ett etiskt, samhälleligt och socialt perspektiv - ser för sin del till att arbetslagstiftningen iakttas - planerar, följer upp och utvärderar hur arbetarskyddet utfaller samt gör riskkartläggning tillsammans med arbetarskyddsorganisationen - ombesörjer hälsan och funktionsförmågan för egen del och med handledning för personalens del (goda G2) - handlar enligt de skyldigheter som förmansrollen medför - planerar den egna tidsanvändningen - planerar med handledning personalens befattningsbeskrivningar och arbetstider samt bereder sig på förändringar - har de muntliga och skriftliga presentationsfärdigheter som arbetsuppgifterna kräver - klarar sig på finska och engelska i diskussioner som rör de dagliga aktiviteterna - kan utföra de beräkningar som uppgifterna kräver - har de kunskaper som datakörkortet kräver - fungerar med handledning i teamarbete kring de egna uppgifterna - introducerar nya arbetstagare i arbetsuppgifterna och verksamhetsbetingelserna - har delvis kännedom om arbetslagstiftningen till den del arbetsuppgifterna kräver, bland annat om arbetsavtal - planerar, genomför och följer upp dagliga åtgärder i enlighet med företagets strategi - kan verka i en mångkulturell arbetsgemenskap - planerar, följer upp och utvärderar hur arbetarskyddet utfaller samt gör riskkartläggning tillsammans med arbetarskyddsorganisationen (berömliga B3) - planerar och styr resurser - planerar, genomför och följer upp dagliga åtgärder i enlighet med företagets strategi - planerar personalens befattningsbeskrivningar och arbetstider samt bereder sig på förändringar - planerar den egna tidsanvändningen

4 Bilaga Sid 4 - handlar enligt det ansvar och de skyldigheter som förmansrollen medför - har de muntliga och skriftliga presentationsfärdigheter som arbetsuppgifterna kräver - kan diskutera på finska och engelska i samband med de dagliga aktiviteterna - kan göra beräkningar - har de kunskaper som datakörkortet kräver - behärskar det team- och projektarbete som uppgifterna förutsätter - introducerar nya arbetstagare i arbetsuppgifterna och verksamhetsbetingelserna - har kännedom om arbetslagstiftningen till den del arbetsuppgifterna kräver, bland annat om arbetsavtal - förankrar målen hos personalen - följer upp personalens kompetens och planerar personalens utbildningsbehov - genomför behövliga arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal - upptäcker och reder ut problemsituationer - - tar emot och ger respons samt utvecklar sitt arbete utgående från responsen - drar i sitt arbete nytta av kund- och servicenätverk samt andra samarbetsnätverk - kan verka i en mångkulturell arbetsgemenskap Ombesörjande av arbetarskydd, hållbar utveckling samt hälsa och funktionsförmåga (B3) - planerar sin verksamhet enligt principerna för hållbar utveckling ur ett etiskt, samhälleligt och socialt perspektiv - ser för sin del till att arbetslagstiftningen iakttas - planerar, följer upp och utvärderar hur arbetarskyddet utfaller samt gör riskkartläggning tillsammans med arbetarskyddsorganisationen - ombesörjer såväl sin egen som personalens hälsa och funktionsförmåga 3.2 EKONOMISK PLANERING, STYRNING OCH UPPFÖLJNING 10 SV - deltar i uppgörandet av budget - följer upp verksamhetens kostnader och lönsamhet - handlar resultat- och målmedvetet - följer upp nyckeltal för ekonomi och effektivitet samt reagerar på avvikelser - handlar i enlighet med skyldigheterna enligt konsumentskyddslagen - drar nytta av bilbranschens hjälpmedel för uppföljning och av kalkylering Nöjaktiga N1 (nöjaktiga N1) - handlar resultat- och målmedvetet med förståelse för helheten i företagets affärsverksamhet samt betydelsen av konkurrenskraft och produktivitet - följer upp verksamhetens kostnader och lönsamhet - deltar i uppgörandet av budget för den egna enheten - tolkar nyckeltal för ekonomi och effektivitet i anslutning till den egna verksamheten samt reagerar på avvikelser

5 Bilaga Sid 5 - beaktar skyldigheterna enligt konsumentskyddslagen i arbetet - kan dra nytta av bilbranschens hjälpmedel för uppföljning och av kalkylering (goda G2) - deltar i uppgörandet av budget - följer upp verksamhetens kostnader och lönsamhet - handlar i regel resultat- och målmedvetet - följer med handledning upp nyckeltal för ekonomi och effektivitet samt reagerar på avvikelser - handlar med handledning i enlighet med skyldigheterna enligt konsumentskyddslagen - drar nytta av bilbranschens hjälpmedel för uppföljning och av kalkylering (berömliga B3) - deltar i uppgörandet av budgetar som en aktiv aktör - följer upp verksamhetens kostnader och lönsamhet - handlar resultat- och målmedvetet - följer upp nyckeltal för ekonomi och effektivitet samt reagerar på avvikelser - handlar i enlighet med skyldigheterna enligt konsumentskyddslagen och kan styra verksamheten enligt dessa - drar nytta av bilbranschens hjälpmedel för uppföljning och av kalkylering 3.3 KUNDBETJÄNING 10 sv - identifierar interna och externa kunder - kan betjäna kunder och lösa kundernas problem - känner till grunderna för konsumentskyddslagstiftningen i anknytning till det egna arbetet - säljer företagets tjänster och produkter med beaktande av kundernas behov - säkerställer att arbetslagstiftningen iakttas när det gäller de sålda tjänsterna - agerar i enlighet med företagets marknadsföringsplan - följer beteendenormerna - ser till att skade- och ansvarsfrågor i anslutning till arbetet beaktas - kan förfara i reklamationssituationer (nöjaktiga N1) - identifierar interna och externa kunder - kan lösa kunders problem med anknytning till det egna arbetet - kan lyssna på kunderna och ställa preciserande frågor - känner till grunderna för konsumentskyddslagstiftningen i anknytning till det egna arbetet så att han eller hon kan ge råd åt kunderna i anslutning till dessa - säkerställer att arbetslagstiftningen iakttas när det gäller de sålda tjänsterna

6 Bilaga Sid 6 - säljer företagets tjänster och produkter med beaktande av kundernas behov - agerar med handledning i enlighet med företagets marknadsföringsplan - iakttar företagets anvisningar kring uppförande - känner till skade- och ansvarsfrågor i anslutning till sitt arbete - kan förfara i reklamationssituationer (goda G2) - identifierar interna och externa kunder - kan betjäna kunder och med handledning lösa kundernas problem - känner till grunderna för konsumentskyddslagstiftningen med anknytning till det egna arbetet - säljer företagets tjänster och produkter med beaktande av kundernas behov - säkerställer att arbetslagstiftningen iakttas när det gäller de sålda tjänsterna - agerar i enlighet med företagets marknadsföringsplan - följer beteendenormerna - ser med handledning till att skade- och ansvarsfrågor i anslutning till arbetet beaktas - kan förfara i reklamationssituationer (berömliga B3) - identifierar interna och externa kunder - kartlägger kundernas behov - kan betjäna kunder och löser kundernas problem - känner till grunderna för konsumentskyddslagstiftningen med anknytning till det egna arbetet - säljer företagets tjänster och produkter med beaktande av kundernas behov - säkerställer att arbetslagstiftningen iakttas när det gäller de sålda tjänsterna - agerar i enlighet med företagets marknadsföringsplan - följer beteendenormerna - planerar och ser till att skade- och ansvarsfrågor i anslutning till arbetet beaktas - kan förfara i reklamationssituationer 3.4 BEHÄRSKANDE AV VERKSTADSPROCESSER 10 sv - planerar och organiserar verkstadsprocesserna - ombesörjer underhållet och uppdateringen av utrustningen på bilverkstaden - gör dokumentationer i anslutning till service och reparationer av utrustning - ger instruktioner för användningen av bilverkstadens utrustning - ombesörjer intervallservice - känner till den grundläggande tekniken vid bilverkstaden och kan reagera korrekt på fel som förekommer i utrustningen - beställer reparationstjänster

7 Bilaga Sid 7 - styr funktioner i anslutning till reservdelslogistiken Nöjaktiga N1 (nöjaktiga N1) - planerar och organiserar verkstadsprocesser med handledning - följer upp hur bilverkstadens utrustning fungerar och ombesörjer dess underhåll i enlighet med instruktionerna och med beaktande av arbetarskyddet - gör dokumentationer i anslutning till service och reparationer av utrustning - kan ge instruktioner för användningen av bilverkstadens utrusning med hjälp av en instruktionsbok - ombesörjer intervallservice - känner till den grundläggande tekniken vid bilverkstaden och kan med handledning reagera på fel som förekommer i utrustningen - kan med handledning beställa reparationstjänster - kan styra funktioner i anslutning till reservdelslogistiken (goda G2) - planerar med handledning och organiserar verkstadsprocesserna - ombesörjer underhållet av bilverkstadens utrustning - gör dokumentationer i anslutning till service och reparation av utrustning - ger instruktioner för användningen av bilverkstadens utrustning - ombesörjer intervallservice - känner till den grundläggande tekniken vid bilverkstaden och kan reagera rätt på fel som förekommer i utrustningen - beställer reparationstjänster - styr i regel funktionerna i anslutning till reservdelslogistiken med beaktande av ekonomiska aspekter (berömliga B3) - planerar och organiserar verkstadsprocesserna - ombesörjer underhållet av bilverkstadens utrustning - gör dokumentationer i anslutning till service och reparation av utrustning - ger instruktioner för användningen av bilverkstadens utrustning - ombesörjer intervallservice - känner till den grundläggande tekniken vid bilverkstaden och kan reagera korrekt på fel i som förekommer i utrustningen - beställer reparationstjänster - styr funktionerna i anslutning till reservdelslogistiken 3.5 ARBETSLEDARUPPGIFTER NÄR DET GÄLLER DETALJHANDEL OCH IMPORT INOM BILBRANSCHEN 10 sv

8 Bilaga Sid 8 - ser till att verksamheten fungerar störningsfritt - handlar i enlighet med företagets strategi - sköter kundfunktioner som hör till de egna uppgifterna - ser till att rådgivningsskyldigheten uppfylls - ger råd till kunden i tekniska frågor som rör användningen av fordonet - sörjer för sin del för omständigheter som rör trafiksäkerheten - ger råd i tekniska frågor inom bilbranschen genom att använda olika informationskällor - avtalar om hanteringen av ärenden i föränderliga situationer och utnyttjar möjligheterna i den lokala överenskommelsen - handlar enligt principerna för kvalitetssystemet och miljöskyddssystemet - kan ge instruktioner om lagerföring och säker användning av material och kemikalier som behövs vid bilverkstaden i överensstämmelse med anvisningarna för dessa - ombesörjer hanteringen av avfall, särskilt problemavfall - handlar i enlighet med grundprinciperna för arbetshälsa och säkerhetssystem - ser till att arbetarskyddsföreskrifterna åtföljs i arbetslaget - handlar i enlighet med branschens kollektivavtal och de lokala överenskommelserna - ser för den egna verksamhetens del till att arbetslagstiftningen iakttas - känner till kvalitetskraven och principerna för kvalitetskontroll i anslutning till den egna verksamheten - gör dokumentationer som överensstämmer med kvalitetssystemet i anslutning till den egna verksamheten Nöjaktiga N1 (nöjaktiga N1) - skapar förutsättningar för ett störningsfritt arbete för arbetstagarna - ser för egen del till att verksamheten fungerar störningsfritt - kan handla i enlighet med företagets strategi - sköter kundfunktioner som hör till de egna uppgifterna - sörjer för sin del för omständigheter som rör trafiksäkerheten - kan ge råd i tekniska frågor inom bilbranschen genom att använda olika informationskällor - kan med handledning avtala om hanteringen av ärenden i föränderliga situationer och utnyttja möjligheterna i den lokala överenskommelsen - känner till grunderna för kvalitetssystemet och miljöskyddssystemet och kan handla enligt principerna för dessa - kan lagerföra material och kemikalier som behövs vid bilverkstaden i enlighet med anvisningarna för dessa och kan ge instruktioner för en säker användning av dem - kan ombesörja hanteringen av avfall, särskilt problemavfall - känner till grundprinciperna för arbetshälsa och säkerhetssystem och handlar enligt dem - ser till att arbetarskyddsföreskrifterna åtföljs i arbetslaget - handlar enligt branschens kollektivavtal och lokala överenskommelser - ser för den egna verksamhetens del till att arbetslagstiftningen iakttas - känner till kvalitetskraven och principerna för kvalitetskontroll i anslutning till den egna verksamheten

9 Bilaga Sid 9 - gör med handledning dokumentationer som överensstämmer med kvalitetssystemet i anslutning till den egna verksamheten (goda G2) - ser i regel till att verksamheten fungerar störningsfritt - handlar i regel enligt företagets strategi - sköter kundfunktioner som hör till de egna uppgifterna - sörjer för sin del för omständigheter som rör trafiksäkerheten - ger råd i tekniska frågor inom bilbranschen genom att använda olika informationskällor - avtalar om hanteringen av ärenden i föränderliga situationer och kan utnyttja möjligheterna i den lokala överenskommelsen - handlar i regel enligt principerna för kvalitetssystemet och miljöskyddssystemet - kan med handledning ge instruktioner om lagerföring och säker användning av material och kemikalier som behövs vid bilverkstaden i överensstämmelse med anvisningarna för dessa - ombesörjer hanteringen av avfall, särskilt problemavfall - handlar enligt grundprinciperna för arbetshälsa och säkerhetssystem - ser för egen del till att arbetarskyddsföreskrifterna åtföljs i arbetslaget - handlar i enlighet med branschens kollektivavtal och lokala överenskommelser - ser för den egna verksamhetens de till att arbetslagstiftningen iakttas - känner till kvalitetskraven och principerna för kvalitetskontroll i anslutning till den egna verksamheten - gör dokumentationer som överensstämmer med kvalitetssystemet i anslutning till den egna verksamheten (berömliga B3) - ser till att verksamheten fungerar störningsfritt och kommer med utvecklingsförslag - handlar i enlighet med företagets strategi - sköter kundfunktioner som hör till de egna uppgifterna - sörjer för sin del för omständigheter som rör trafiksäkerheten och kommer med utvecklingsförslag - ger råd i tekniska frågor inom bilbranschen genom att använda olika informationskällor - avtalar om hanteringen av ärenden i föränderliga situationer och kan utnyttja möjligheterna i den lokala överenskommelsen - handlar enligt principerna för kvalitetssystemet och miljöskyddssystemet - kan ge instruktioner om lagerföring och säker användning av material och kemikalier som behövs vid bilverkstaden i överensstämmelse med anvisningarna för dessa - ombesörjer hanteringen av avfall, särskilt problemavfall, och kommer med utvecklingsförslag - handlar enligt grundprinciperna för arbetshälsa och säkerhetssystem - ser till att arbetarskyddsföreskrifterna åtföljs i arbetslaget - handlar i enlighet med branschens kollektivavtal och lokala överenskommelser - ombesörjer för den egna verksamhetens del att arbetslagstiftningen iakttas - känner till kvalitetskraven och principerna för kvalitetskontroll i anslutning till den egna verksamheten

10 Bilaga Sid 10 - gör dokumentationer som överensstämmer med kvalitetssystemet i anslutning till den egna verksamheten 3.6 ARBETSLEDARUPPGIFTER INOM BRANSCHEN FÖR SMÅMASKINER OCH BÅTAR 10 sv - ger kunderna råd i valet av det fördelaktigaste alternativet - ser till att det inte blir avbrott i funktionerna på grund av arrangemangen - gör behövliga anskaffningar och beställningar - ombesörjer insamlingen och sorteringen av avfall - ser till att de författningar som styr verksamheten i branschen för småmaskiner och båtar iakttas - kan ge råd i frågor som rör trafiksäkerheten genom att använda informationskällor - ger kunden råd i tekniska frågor som anknyter till verksamheten i branschen för småmaskiner och båtar - verkställer arbetet i enlighet med kvalitetskraven - behärskar lagerföring av de material och kemikalier som behövs i verksamheten enligt anvisningarna för dessa och kan ge instruktioner för en säker användning av materialen och kemikalierna Nöjaktiga N 1 (nöjaktiga N1) - kan ge kunden råd i valet av det fördelaktigaste alternativet - kan arrangera arbetsuppgifterna så att det inte blir avbrott i funktionerna på grund av arrangemangen - gör behövliga anskaffningar och beställningar och har kännedom om de logistiska systemen för dem samt kan förutse dröjsmål till följd av systemen - ombesörjer insamlingen och sorteringen av avfall - känner till de författningar som styr branschen för småmaskiner och båtar - kan till den del som gäller företagets verksamhet ge råd i frågor som rör trafiksäkerhet genom att använda olika informationskällor - har kännedom om tekniken i anslutning till verksamheten i branschen för småmaskiner och båtar så att han eller hon kan ge kunder råd genom att använda olika informationskällor - verkställer i regel arbetet i enlighet med kvalitetskraven - behärskar lagerföring av de material och kemikalier som behövs i verksamheten enligt anvisningarna för dessa och kan med handledning ge instruktioner för en säker användning av materialen och kemikalierna (goda G2) - ger kunden råd i valet av det fördelaktigaste alternativet - ombesörjer i regel att det inte blir avbrott i funktionerna på grund av arrangemangen

11 Bilaga Sid 11 - gör behövliga anskaffningar och beställningar - ombesörjer insamlingen och sorteringen av avfall - ser i regel till att de författningar som styr verksamheten i branschen för småmaskiner och båtar iakttas - kan ge råd i frågor som rör trafiksäkerhet genom att använda olika informationskällor - ger kunderna råd i tekniska frågor som anknyter till verksamheten i branschen för småmaskiner och båtar - verkställer arbetet i enlighet med kvalitetskraven - behärskar lagerföring av de material och kemikalier som behövs i verksamheten enligt anvisningarna för dessa och kan ge instruktioner för en säker användning av materialen och kemikalierna (berömliga B3) - ger kunden råd i valet av olika alternativ med olika kostnadseffekter - ser till att det inte blir avbrott i funktionerna på grund av arrangemangen - gör behövliga anskaffningar och beställningar - ombesörjer insamlingen och sorteringen av avfall samt kommer med utvecklingsförslag - ser till att de författningar som styr verksamheten i branschen för småmaskiner och båtar iakttas - ger råd i frågor som rör trafiksäkerhet genom att använda olika informationskällor och genom att utveckla en trafiksäker verksamhet - ger kunderna råd i tekniska frågor som anknyter till verksamheten i branschen för småmaskiner och båtar - verkställer arbetet i enlighet med kvalitetskraven och utvecklar verksamheten - behärskar lagerföring av de material och kemikalier som behövs i verksamheten enligt anvisningarna för dessa och kan ge instruktioner för en säker användning av materialen och kemikalierna 3.7 UTBILDNINGSANORDNARENS EXAMENSDELAR 10 sv Den som ordnar försöksutbildningen kan utarbeta andra examensdelar som utgår från arbetslivets behov och avviker från punkterna För enskilda studerande kan dessa ingå i utbildningen till en omfattning som motsvarar högst 10 sv. Utbildningshelheterna ska byggas upp av helhetsmässiga arbetsledaruppgifter i arbetslivet och målen för utbildningen ska utgöras av tydliga krav på yrkesskicklighet som definieras utgående från arbetslivet. Dessa krav på yrkesskicklighet bör till de centrala delarna avvika från kraven på yrkesskicklighet i punkterna 3, och innehållet i utbildningen ska vara annorlunda.

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 35/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 35/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDEL 2005 FÖRESKRIFT 35/011/2004

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen splaner Grundexamen inom bilbranschen Fordonsmekaniker Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll 1 och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 1 Utbildningsprogrammet

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR ARBETSLEDNING INOM BIL- OCH TRANSPORTBRANSCHEN 2015

Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR ARBETSLEDNING INOM BIL- OCH TRANSPORTBRANSCHEN 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR ARBETSLEDNING INOM BIL- OCH TRANSPORTBRANSCHEN 2015 Föreskrift 30/011/2015 INNEHÅLL 2 I Examensdelar och examens uppbyggnad -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor

Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 19.11.2012 Innehåll Professionell interaktion och hållning 4 sv... 2 Främjande

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015 1 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015 Föreskrift 34/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 2 3 INNEHÅLL I EXAMENSDELAR OCH EXAMENS UPPBYGGNAD... 1 II

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen

Föreskrift 67/011/2002. Grunder för fristående examen Föreskrift 67/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD 2003 Föreskrift 67/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Edita Prima Oy Helsingfors

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:24. ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:24 ISBN 978-952-13-5866-1 (hft.) ISBN 978-952-13-5867-8 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FÖRESTÅNDARE INOM HANDELN 2013 Föreskrift 40/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Föreskrifter och anvisningar 2013:44 Grunder för fristående

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

Fastställda läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 82 U2 1 (5) Datum Dnr 19.6.2012 ÅLR 2012/5830 Styrelsen för Ålands gymnasium Hänvisning LL (2011:13) om gymnasieutbildning Kontaktperson Överinspektör Bodil Regårdh Ärende

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

Gymnasieexamen i företagsekonomi. Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom

Gymnasieexamen i företagsekonomi. Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Gymnasieexamen i företagsekonomi Läroplan för de yrkesinriktade examensdelarna Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonom Läroplanen godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium 20.9.2016

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 12/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 12/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FOTOGRAF 2007 FÖRESKRIFT 12/011/2006 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2012

YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2012 Föreskrift 53/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:52 Föreskrifter och anvisningar 2012:52 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:29. ISBN 978-952-13-5890-6 (hft.) ISBN 978-952-13-5891-3 (pdf)

Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:29. ISBN 978-952-13-5890-6 (hft.) ISBN 978-952-13-5891-3 (pdf) Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:29 ISBN 978-952-13-5890-6 (hft.) ISBN 978-952-13-5891-3 (pdf) ISSN-L 1798-8977 ISSN 1798-8977 (print) ISSN 1798-8985 (online) www.utbildningsstyrelsen.fi

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR

Föreskrift 26 /011/2003. Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR Föreskrift 26 /011/2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Grunder för fristående examina YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2003 Föreskrift 26 /011/2003 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING Utbildningsprogrammet för arbetsplatshandledare 2 sv/3 sp Innehåll: 1. Arbetsplatshandledarutbildningen som du deltar i 2. Yrkesutbildningen och samarbetet med arbetslivet

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING, HÄSTSKÖTARE, RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 42/011/2014 (innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE Föreskrift 53 /011/2002 SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE 2002 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN SPECIALYRKESEXAMEN FÖR KAROSSERI- OCH BILPLÅTSMÄSTARE EXAMENSGRUNDER Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel:

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för FOTVÅRD EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för FOTVÅRD EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för FOTVÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer