NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN"

Transkript

1 NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen inom bilbranschen ( , dnr 11/011/2001). Materialet är delbilaga 2 till ifrågavarande föreskrift, inte en norm. UTBILDNINGSSTYRELSEN 2006

2 GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN INNEHÅLL 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN 1 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVMATERIALET Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter Bedömning av yrkesprov Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna 3 3 YRKESPROVMATERIALET FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA 5 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier i examen Basfärdigheter inom bilbranschen, 20 sv 7 3.1B Studier differentierade enligt utbildningsprogram 10 Utbildningsprogrammet för bilteknik Serviceteknik, 20 sv Diagnostik, 20 sv Motorreparation, 5 sv Karossarbeten, 5 sv Testning och reparation av fordonets elutrustning, 5 sv Service och reparation av småmaskiner, 5 sv Verkstadens direktservice, 5 sv Service och reparation av bromssystemet på lastbilar, 10 sv Reparation av lastbilschassier och manöverorgan, 10 sv Service och reparation av hydraulik- och pneumatikanordningar, 10 sv Metallkonstruktions- och svetsarbeten, 5 sv 47 Utbildningsprogrammet för bilplåtslagning Karosskonstruktions- och materialteknik, 10 sv Reparations- och riktningsteknik, 20 sv Monteringsteknik, 10 sv Grundning, 5 sv Reparation av fordonsskador, 10 sv Bilens säkerhetsteknik, 10 sv Testning och reparation av karossens elutrustning, 5 sv Verkstadens direktservice, 5 sv 71 Utbildningsprogrammet för billackering Monteringsteknik, 5 sv Karossarbeten, 5 sv Förbehandling inför lackering, 15 sv Sprutmålningsteknik, 15 sv Färgtoningsteknik, 5 sv Målning av ränder, text och figurer, 5 sv Speciallackering, 10 sv Rostskyddsbehandling, 5 sv Reparation och målning av plastdelar, 5 sv Karossarbeten, 5 sv 106 Utbildningsprogrammet för bilförsäljning Allmänna färdigheter för bil- och reservdelsförsäljare, 10 sv Marknadsföring, 5 sv Försäljning och kundservice, 10 sv 112

3 Bilhandel, 10 sv Fordonets grundteknik, 5 sv Försäljning av bil- och tilläggsutrustning, 5 sv Försäljning av nya bilar, 5 sv Försäljning av begagnade bilar, 5 sv Försäljning av firmabilar, 5 sv Försäljning av varubilar, 5 sv 123 Utbildningsprogrammet för reservdelsförsäljning Reservdelsförsäljning och kundbetjäning, 10 sv Reservdels- och lagerarbete samt anskaffning, 10 sv Försäljning av fordonstekniska reservdelar, 5 sv Rådgivning och kostnadsförslag, 5 sv Försäljning av karossdelar och ytbehandlingsämnen, 5 sv Arbete med reservdelar för tunga fordon, 5 sv Småmaskinsteknik och reservdelsförsäljning, 5 sv Försäljning av reservdelar för arbetsmaskiner och hydraulik, 5 sv Försäljning av el- och dieseltillbehör, 5 sv 147

4 1 YRKESPROVET OCH DET NATIONELLA YRKESPROVMATERIALET FÖR GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN Om yrkesproven har det stadgats i lagen om ändring av lagen om yrkesutbildning 601/2005 och i statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning 603/2005. I yrkesprovet visar de studerande genom att utföra arbetsuppgifter hur väl de har uppnått yrkesskicklighet i enlighet med grunderna för läroplanen och de krav som arbetslivet ställer. Yrkesproven planeras och genomförs i samarbete med arbetslivsrepresentanter. Yrkesproven ordnas i mån av möjlighet i samband med inlärningen i arbetet. Yrkesproven kan även genomföras på andra arbetsplatser eller i läroanstalternas arbetslokaler. Det nationella yrkesprovsmaterialet har gjorts upp utgående från de gällande grunderna för läroplanen och för fristående examen. Materialet är ingen norm utan ett stödmaterial som utbildningsanordnarna kan använda som hjälp vid planeringen och genomförandet av yrkesproven. Materialet ger vägledning vid det lokala genomförandet av yrkesproven och förenhetligar bedömningen av de studerande. Yrkesprovsmaterialet innehåller anvisningar för dem som använder materialet och för varje studiehelhet en beskrivning av yrkesprovet och yrkesprovsmiljön samt bedömningen av yrkesprovet och exempel på hur yrkesproven kan utföras. Anvisningarna för hur bedömningen av yrkesproven ska dokumenteras finns i det nationella yrkesprovsmaterialet under punkt 2.3. Materialet finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor på adressen Under punkten Beskrivning av yrkesprovet finns definierat för varje studiehelhet det centrala kunnande som man ska visa med yrkesprovet. Kunnandet beskrivs som aktiviteter och arbetsprocesser som motsvarar verksamhet i arbetslivet. Under punkten Yrkesprovsmiljö finns de väsentliga kraven för att påvisa kunnande. I det nationella yrkesprovsmaterialet ges anvisningar om under vilka förhållanden och i vilka miljöer eller arbetsgemenskaper det är bra att utföra yrkesproven. Dessutom ges anvisningar om hurudana material, redskap och utrustning som behövs för att den studerande ska kunna visa sitt kunnande och för att man tillförlitligt ska kunna bedöma kunnandet. Under punkten Bedömning av yrkesprovet definieras föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna. Föremålen för bedömningen hjälper bedömaren att fästa uppmärksamhet vid sådant som är centralt vid bedömningen. Bedömningskriterierna hjälper bedömaren att slå fast nivån på den studerandes kunnande i förhållande till uppställda mål. Bedömningskriterierna har gjorts upp utgående från grunderna för läroplanen och skalan är en trestegsskala. Vitsorden är nöjaktiga N1, goda G3 och berömliga B5. 2 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV YRKESPROVMATERIALET 2.1 Planering och genomförande av yrkesprovet som samarbete mellan olika parter I planering, genomförande och bedömning av yrkesproven deltar utbildningsanordnaren, ett organ som utbildningsanordnaren har tillsatt, lärare, representanter för arbetslivet och de studerande. De olika parterna kan använda sig av det nationella yrkesprovsmaterialet i följande situationer. Utbildningsanordnaren kan använda sig av materialet när man planerar och genomför yrkesproven informerar om yrkesproven

5 utbildar medlemmarna i det organ som utbildningsanordnaren tillsatt, undervisningspersonalen samt arbetslivsrepresentanterna för yrkesproven granskar läroplanen så att den motsvarar gällande författningar och föreskrifter Organet kan använda sig av materialet när det godkänner planerna för genomförandet och bedömningen av yrkesproven som en del av utbildningsanordnarens läroplan övervakar yrkesprovsverksamheten och att principerna för yrkesproven förverkligas behandlar rättelseyrkanden beträffande bedömning av yrkesprov Lärarna kan använda sig av materialet när de planerar och genomför yrkesproven i praktiken tillsammans med arbetslivsrepresentanterna och de studerande informerar de studerande och arbetslivsrepresentanterna om yrkesproven och hur de bedöms samt när de gör dessa förtrogna med yrkesprov observerar den studerandes arbete samt när de uppmuntrar och vid behov ger handledning deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov Arbetslivets representanter kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målsättningen för yrkesproven samt föremålen för bedömning och bedömningskriterierna deltar i planerandet av yrkesproven tillsammans med de studerande och lärarna sörjer för att de studerande under perioden för inlärning i arbetet har möjlighet att förkovra sig i det kunnande som krävs i yrkesprovet introducerar studerande till arbetssättet, arbetsutrymmen, maskiner och utrustning som är viktiga med tanke på yrkesprovet samt till anvisningar om arbetarskydd och arbetssäkerhet observerar de studerandes arbete, uppmuntrar dem och vid behov ger handledning berättar för de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen om yrkesprovet deltar i utvärderingssamtalet besluter om bedömning av yrkesprov De studerande kan använda sig av materialet när de gör sig förtrogna med målen för yrkesproven samt föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna planerar yrkesprovet och kommer överens om det och tidpunkten för det med läraren och arbetslivsrepresentanten bedömer sitt eget kunnande Läraren har ansvar för att klarlägga om den studerande eventuellt har några inlärningssvårigheter eller andra hinder för att visa sitt kunnande. Dessa beaktas när yrkesprovet planeras, så att de studerande har möjlighet att påvisa sitt verkliga kunnande. Bedömningskriterierna finns tydligt angivna i yrkesprovsmaterialet som verksamhet eller aktiviteter som ansluter till arbete, så de lämpar sig också väl som utgångspunkt vid bedömning av specialstuderandes yrkesprov.

6 2.2 Bedömning av yrkesprov Vid yrkesprovet iakttar bedömaren den studerandes arbete och gör observationer. Det är inte alltid möjligt för arbetsplatsens representant att delta i de yrkesprov som ordnas på läroanstalten och läraren kan inte delta i alla yrkesprov som ordnas på arbetsplatsen. I den av utbildningsanordnaren godkända läroplanen har det skrivits en plan för hur en studiehelhets yrkesprov ska bedömas och vilka parter som handleder, observerar och bedömer yrkesprovet. Det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt godkänner bedömningsplanerna för yrkesproven. Utbildningsanordnaren och läraren sörjer för att bedömningen av yrkesproven görs på det sätt som detta organ har godkänt. Efter yrkesprovet förs ett utvärderingssamtal som vanligtvis läraren, arbetslivsrepresentanten och den studerande deltar i. Vid utvärderingssamtalet tillgodogör man sig de erfarenheter som man har fått under handledningen och bedömningen i samband med inlärningen i arbetet. I vissa fall kan utvärderingssamtalet föras till exempel med hjälp av ett elektroniskt diskussionsforum. Den studerandes självbedömning är en väsentlig del av bedömningen av yrkesprovet. I utvärderingssamtalet framför varje bedömare sin bedömning jämte motiveringar. Utgående från dessa bedömningar samt eventuell respons från kunder och andra arbetstagare bildas en gemensam syn på den studerandes kunnande. De lärare och arbetslivsrepresentanter som bedömer yrkesproven ska vara sakkunniga inom ifrågavarande yrkesområde och de ska vara utsedda till uppgiften av det organ som utbildningsanordnaren har tillsatt. Den studerande bedöms i relation till i förväg uppställda mål och det påvisade kunnandet jämförs med de föremål för bedömningen och de bedömningskriterier som man på förhand har fastställt. Föremålen för bedömningen i yrkesproven är behärskandet av arbetsprocessen behärskandet av arbetsuppgiften (arbetsmetoder, redskap och material) behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet behärskandet av arbetssäkerhet den för alla branscher gemensamma baskompetensen de gemensamma betoningarna I kapitel 3 i det nationella yrkesprovsmaterialet finns föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna konkretiserade för varje studiehelhet. Bedömningskriterierna har slagits fast per föremål för nivåerna N1, G3 och B5. Yrkesproven bedöms genom att använda samma bedömningsskala som vid annan bedömning av studerandena: N1, N2, G3, G4 och B5 (F 603/2005). Det görs observationer av behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet under arbetsprestationerna. Om denna kunskap inte framkommer klart under arbetet kan den klarläggas med preciserande frågor under arbetet eller i utvärderingssamtalet. 2.3 Vitsordsgivning för yrkesprov och dokumentering av bedömningsuppgifterna Under utvärderingssamtalet som ordnas efter yrkesprovssituationen bedöms yrkesprovet, och bedömningsuppgifterna dokumenteras skilt för varje studiehelhet och föremål för bedömningen. Dessa bedömningar utgör grund för vitsordet för yrkesprovet i en studiehelhet. För varje studiehelhet som ingår i de yrkesinriktade studierna ges vitsord. Vitsordet bestäms av de av organet utsedda lärarna och arbetslivsrepresentanterna tillsammans eller var för sig, i huvudsak ändå tillsammans. Vitsordet med motiveringar för studiehelheternas yrkesprov ska dokumenteras och antecknas i yrkesprovsbetyget. Läroanstalterna gör upp tydliga blanketter för dokumentering av bedömningsuppgifterna. Dessa kan användas även på arbetsplatserna i utvärderingssituationerna tillsammans med arbetslivsrepresentanterna. Då

7 bedömningsuppgifterna dokumenteras kan bedömningen vid behov motiveras även efteråt. Särskilt viktigt är det att återkomma till bedömningen när det centrala kunnandet i en studiehelhet visas i flera yrkesprovssituationer (delyrkesprov). Bedömningen av yrkesproven är en utmaning även när den studerande i en enda yrkesprovssituation visar sitt kunnande i två eller flera studiehelheter (kombinerat yrkesprov). I dessa situationer ska man kunna skilja åt föremålen för bedömningen och dokumentera dem skilt för varje studiehelhet. För dokumenteringen av bedömningsuppgifterna ansvarar i allmänhet läraren. I bedömningen ska man dokumentera åtminstone följande saker som kommer fram under utvärderingssamtalet: vem som utför yrkesprovet den studiehelhet eller del av studiehelhet där yrkesprovet ingår var yrkesprovet ordnas en beskrivning av innehållet i yrkesprovet de vitsord som ges för varje föremål för bedömningen utgående från bedömarnas gemensamma syn motiveringarna till yrkesprovsvitsordet för varje studiehelhet motiveringarna till yrkesprovsvitsordet när yrkesprovet består av delyrkesprov komplettering eller förnyelse av yrkesprovet i sådana fall där studerandes kunnande ännu inte har uppnått minst nöjaktig nivå de kunskapsområden som den studerande behöver utveckla underskrift av dem som deltog i bedömningen I framtiden kommer utvärderingen av de nationella inlärningsresultaten att göras utifrån de inlärningsresultat som man har fått i yrkesproven. När man övergår till nationell bedömning av inlärningsresultaten utifrån yrkesproven kommer man att bifoga bakgrundsuppgifter om bedömningen till dokumenteringen av yrkesprovsvitsordet och skilda anvisningar ges angående registreringen.

8 3 YRKESPROVMATERIALET FÖR DE ENSKILDA STUDIEHELHETERNA Yrkesproven i studiehelheterna inom examens gemensamma yrkesinriktade studier är obligatoriska för alla studeranden. Yrkesproven i de studiehelheter som är differentierade enligt utbildningsprogram är obligatoriska för dem som har valt ifrågavarande utbildningsprogram. De studerande ska visa sitt kunnande genom yrkesprov även i de valfria yrkesinriktade studierna. Utbildningsanordnaren bestämmer antalet yrkesprov så att kunnandet i alla studiehelheter blir visat. YRKESINRIKTADE STUDIER I GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN, 90 SV Gemensamma yrkesinriktade studier i examen, 20 sv 1. Basfärdigheter inom bilbranschen, 20 sv Yrkesinriktade studier differentierade enligt utbildningsprogram, 70 sv Utbildningsprogrammet för bilteknik (70 sv) Studiehelhet 2 och 3 2. Serviceteknik 20 sv 3. Diagnostik 20 sv samt totalt 30 sv för studiehelheterna 4 13 och Motorreparation 5 sv 5. Reparationsarbeten på elanordningar och motorns styrsystem 10 sv 6. Karossarbeten 5 sv 7. Testning och reparation av fordonets elutrustning 5 sv 8. Service och reparation av småmaskiner 5 sv 9. Verkstadens direktservice 5 sv 10. Service och reparation av bromssystemet på lastbilar 10 sv 11. Reparation av lastbilschassier och manöverorgan 10 sv 12. Service och reparation av hydraulik- och pneumatikanordningar 10 sv 13. Metallkonstruktions- och svetsarbeten 5 sv Utbildningsprogrammet för bilplåtslagning (70 sv) Studiehelhet 14, 15 och Karosskonstruktions- och materialteknik 10 sv 15. Reparations- och riktningsteknik 20 sv 16. Monteringsteknik 10 sv och totalt 30 sv för studiehelheterna och Grundning 5 sv 18. Reparation av fordonsskador 10 sv 19. Bilens säkerhetsteknik 10 sv 20. Testning och reparation av karossens elutrustning 5 sv 21. Verkstadens direktservice 5 sv

9 Utbildningsprogrammet för billackering (70 sv) Studiehelhet Monteringsteknik 5 sv 23. Karossarbeten 5 sv 24. Förbehandling inför lackering 15 sv 25. Sprutmålningsteknik 15 sv och totalt 30 sv för studiehelheterna och Färgtoningsteknik 5 sv 27. Målning av ränder, text och figurer 5 sv 28. Specialmålning 10 sv 29. Rostskyddsbehandling 5 sv 30. Reparation och målning av plastdelar 5 sv 31. Karossarbeten 5 sv Utbildningsprogrammet för bilförsäljning (70 sv) Studiehelhet Allmänna färdigheter för bil- och reservdelsförsäljare 10 sv 33. Marknadsföring 5 sv 34. Försäljning och kundservice 10 sv 35. Bilhandel 10 sv 36. Fordonets grundteknik 5 sv samt sammanlagt 30 sv för studiehelheterna 37 41, 44 och Försäljning av bil- och tilläggsutrustning 5 sv 38. Försäljning av nya bilar 5 sv 39. Försäljning av begagnade bilar 5 sv 40. Försäljning av firmabilar 5 sv 41. Försäljning av varubilar 5 sv 44. Försäljning av fordonstekniska reservdelar 5 sv Utbildningsprogrammet för reservdelsförsäljning (70 sv) Studiehelhet 32, 33, Allmänna färdigheter för bil- och reservdelsförsäljare 10 sv 33. Marknadsföring 5 sv 42. Reservdelsförsäljning och kundbetjäning 10 sv 43. Reservdels- och lagerarbete samt anskaffning 10 sv 44. Försäljning av fordonstekniska reservdelar 5 sv samt sammanlagt 30 sv för studiehelheterna Rådgivning och kostnadsförslag 5 sv 46. Försäljning av karossdelar och ytbehandlingsämnen 5 sv 47. Arbete med reservdelar för tunga fordon 5 sv 48. Småmaskinsteknik och reservdelsförsäljning 5 sv 49. Försäljning av reservdelar för arbetsmaskiner och hydraulik 5 sv 50. Försäljning av el- och dieseltillbehör 5 sv Valbara studier inom alla utbildningsprogram (0 20 sv): Studiehelhet 51, Övriga valbara studier

10 3.1A Gemensamma yrkesinriktade studier i examen Basfärdigheter inom bilbranschen, 20 sv Beskrivning av yrkesprovet Det centrala kunnandet inom studiehelheten som visas i yrkesproven: kundbetjäning basfärdigheter för arbeten inom bilbranschen inställningen till arbeten inom bilbranschen Den studerande förstår att arbetet inom bilbranschen är ett servicearbete och kan förmedla detta med sitt sätt att uppträda och agera. I yrkesprovet utför den studerande en arbetshelhet: han förbereder och utför arbetet och slutför det på ett ändamålsenligt sätt. När den studerande förbereder arbetet klarar han en kundbetjäningssituation, gör skriftliga förberedelser på datorn, väljer arbetsredskap och platsen där arbetet utförs samt skaffar utrustning och reservdelar. När arbetet utförs vidtar den studerande nödvändiga åtgärder och är eventuellt i kontakt med kunden. Till de avslutande arbetena hör att städa upp arbetsplatsen. Arbetet avslutas eventuellt med en kundsituation. Den studerande känner till bilbranschen så pass bra, att han kan diskutera med kunden om de serviceformer som erbjuds. Den studerande främjar kundtillfredsställelsen och beaktar de grundläggande aspekterna av lagstiftning inom bilbranschen i sitt arbete. Förbereder arbetet Utför arbetet Slutför arbetet Yrkesprovsmiljö Yrkesprovet utförs på en plats som lämpar sig för kundservice inom bilbranschen. Yrkesprovet kan göras i samband med en större yrkesprovshelhet. I yrkesprovsmiljön kan det samtidigt pågå annan arbetsverksamhet och yrkesprovet ska inte på ett konstgjort sätt avskärmas till ett eget område. Bedömning av yrkesprovet Föremål för bedömningen arbetsprocessen Kundbetjäning Bedömningskriterier NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5) Den studerande Den studerande Den studerande klarar sig nöjaktigt i de olika skeden som kundbetjäningen består av. klarar kundbetjäning som ansluter sig till arbetet. kan betjäna kunden i de olika skeden som arbetet består av. visar med sitt handlande att han förstår att arbetet inom bilbranschen är servicearbete.

11 kan handla artigt i olika betjänings- och interaktionssituationer. arbetsuppgiften Klara en kundbetjäningssituation handlar kundorienterat: vill utföra sitt arbete bra och omsorgsfullt för att han respekterar kunden och hans egendom, samt är tjänstvillig, d.v.s. vänlig och visar med sitt uppträdande att han är villig att betjäna kunden. sorterar miljöfarligt avfall inom bilbranschen, d.v.s. ställer avfall som arbetet ger upphov till (spilloljor, oljefilter, förpackningar etc.,) på avsedda platser. utför t.ex. smörjningsservice eller besiktningsgranskning på fordonet. vill utföra sitt arbete så bra som möjligt (spänner oljefiltret för hand och granskar packningarnas täthet, spänner tändstiften med en momentnyckel, lösgör hjulen om det inte går att kolla bromsklossarnas tjocklek på annat sätt osv.), men klarar inte att själv bedöma om arbetets kvalitet håller måttet. känner igen sitt företags inre och yttre kundgrupper. klarar de viktigaste kundbetjäningssituationerna inom bilbranschen, d.v.s. tar emot arbetet direkt från kunden och överlämnar det direkt till kunden på ett artigt sätt som tillfredsställer kunden. använder grundläggande maskiner, utrustning och redskap i syfte att utföra grundläggande arbeten inom branschen. kan reparera enkla fel. utför smörjningsservice och beaktar samtidigt arbetets kvalitet, d.v.s. kan och vill själv bedöma arbetet och konstatera att kvaliteten är tillräcklig. kan beakta kundens förväntningar på arbetets kvalitet i sitt handlande. diskuterar arbetet med kunden och lägger fram olika alternativ och beaktar kundens behov kan och vill beakta kundens önskemål, t.ex. erbjuder kunden olika alternativ om tilläggsarbeten eller vid val av utrustning. informerar kunden om de tilläggsarbeten som fordonet ev. behöver, d.v.s. kan delge sina observationer i samband med servicen och erbjuder kunden alternativ beträffande reparation och åtgärder. betjänar vid behov kunden behjäpligt på det andra inhemska språket eller på något främmande språk. behärskar eller skaffar grundläggande kunskap eller färdigheter som behövs i arbetet. kan lösa nya problem på ett kreativt sätt, d.v.s. tillämpar tidigare kunskaper på ett nytt problem.

12 den kunskap som ligger till grund för arbetet kan spara och behandla material, redskap och reservdelar, som ska behandlas omsorgsfullt. förstår hur det egna arbetet utgör en del av helheten, d.v.s. utför ett produktivt arbete inom bilbranschen, så att det ska vara lönsamt för arbetsgivaren. känner till produkterna inom bilbranschen samt vet vilket slags arbete som krävs för att kunden ska vara nöjd. känner till grunderna inom bilbranschens lagstiftning och följer dem: enligt konsumentskyddslagen ansvarar han för kvaliteten på sin verksamhet, känner till kundens rättigheter samt den lagstiftning som reglerar bilars serviceoch reparation. förstår att nöjda kunder är viktigt för arbetsplatsens fortlevnad. arbetssäkerhet inser i vilket skede kvaliteten på en produkt eller på en tjänst är tillräcklig, först efter att någon gjort honom uppmärksam på det. skadar inte sig själv eller andra under yrkesprovet. känner till i vilket skede en olycka kan ske i monterings- och servicearbete på en bil. uppmärksammar objekt och funktioner i samband med montering och service av fordonet för att trygga arbetet. har rätta och trygga arbetsmetoder när han använder elapparater, så att han inte skadar sig själv eller andra när batterier laddas och anslutningar görs. använder personlig skyddsutrustning rätt, t.ex. arbetskläder, skyddsskor, skyddshjälmar samt vid behov hörselskydd, ögon- och svetsskydd och handskar har trygga arbetssätt, d.v.s. tillämpar arbetsmetoder som han från tidigare vet är säkra. undviker faromoment: t.ex. granskar att bilen är på lyften på rätt sätt, torkar genast upp utrunnen olja och samlar direkt ihop utrustning och redskap och ställer dem tillbaka på rätt plats. kan utföra smörjning på ett ergonomiskt sätt enligt arbetarskyddets principer: ställer lyften

13 på rätt höjd i varje arbetsskede, använder arbetsredskap som lämpar sig för situationen och skadar varken sig själv eller andra. Baskompetens Etiska kunskaper ser till att omgivningen är snygg: städar efter sig under arbetets gång och håller någorlunda ordning på redskapen. respekterar egendom som hör till kunden, arbetsgivaren eller någon annan, d.v.s. varken äventyrar eller skadar med ett likgiltigt handlande eller nonchalans. är en del av arbetsteamet, d.v.s. ber om och får hjälp av studieeller arbetskamrater, t.ex. i situationer som kräver tunga lyft eller montering. följer överenskomna tider och pauser samt inleder och avslutar yrkesprovet vid fastställda tidpunkter. förstår att arbete inom bilbranschen är servicearbete och ger uttryck för detta med sitt uppträdande och sitt handlande. kan handla på ett sätt som ger nöjda kunder. kan i olika interaktiva och servicekrävande situationer uppför sig på ett sätt som ger nöjda kunder, d.v.s. den studerande är positiv och hjälpsam. har ingen skillnad om kunderna skiljer sig beträffande nationalitet, ras, religion eller åldersgrupp. känner till rättigheter och skyldigheter som kunden och konsumenten har gällande en producerad vara eller tjänst samt beaktar detta i arbetet. 3.1B Studier differentierade enligt utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för bilteknik Serviceteknik, 20 sv Beskrivning av yrkesprovet att utföra servicearbete att utföra reparationer av servicekaraktär Att ta emot arbetet Att utföra servicearbetet Att slutföra arbetet

14 Att ta emot arbetet: Den studerande tar emot arbetet och betjänar kunden. Han utför nödvändiga förberedande arbeten, t.ex. tvättar, monterar skydd, väljer lyftanordning och lyfter upp bilen. Den studerande fastställer reparationsbehovet. Att utföra servicearbetet: Den studerande använder rätt slags verktyg och specialverktyg. Han använder reservdelar och serviceutrustning på rätt sätt och ekonomiskt. Den studerande ser till att arbetsprestationen framskrider och gör en inspektion av det färdiga arbetet. Att slutföra arbetet: Den studerande sorterar miljöfarligt avfall enligt anvisningar. Han överlämnar arbetet och informerar kunden om de reparationsarbeten som har gjorts. Vid behov kör handledaren bilen till en annan plats. Märket eller modellen på den personbil eller det fordon som man använder under yrkesprovet behöver inte vara sådana som den studerande känner till från förut. Det räcker att han har utfört motsvarande arbete på bilar av något annat märke. Man ser till att den studerande har möjlighet att utföra yrkesprovet med hjälp av manualer för reparation och märkesspecifika handböcker. Det här materialet ska finnas tillgängligt under yrkesprovet. Den som utför ett yrkesprov ska göra upp en muntlig eller skriftlig arbetsplan, om det är möjligt. Vid behov gör han anteckningar i en checklista, motiverar sina lösningar i samband med den planerade reparationen och gör upp ett kostnadsförslag ifall prisinformation finns att få. Reparations- och servicearbeten utförs enligt tillverkarens instruktioner och med beaktande av försiktighetsåtgärder, säkerhet och arbetarskydd. Reparationer ska utföras enligt normala reparationsvillkor. Garanti enligt normala reparationsvillkor ska skrivas ut. En viktig del av servicetekniken och dess användning är att beakta sin egen och omgivningens arbetarskydd och snygghet. Att ta hand om redskapen är också viktigt. En del av arbetet är att sortera miljöfarligt avfall. Yrkesprovsmiljö Yrkesprovet kan göras i utrymmen som är avsedda för service och reparation av bilar och där yrkesprovet kan utföras med rätt slags arbetsredskap och med hjälp av rätt arbetsmetoder. Vidare ska arbetarskyddet beaktas. Överläggningar och samarbete som hör till arbetsplatsens vanor och till umgänget på arbetsplatsen inverkar inte menligt på bedömningen av yrkesprovet. Yrkesprovet och dess fordonsservice, d.v.s. test, justering och/eller reparation, som omfattar hela studiehelheten, kan om möjlighet finns utföras som kundarbete. Yrkesprovet kan utföras i en arbetsmiljö som lämpar sig för service och reparation av bilar. I sammanhanget ska man beakta arbetsförhållandena, arbetsredskapen samt testmöjligheterna och befintliga apparater. Lyftanordningarnas, maskinernas och apparaternas arbetarskydd har förverkligats på ett ändamålsenligt sätt och personlig skyddsutrustning finns att tillgå. Arbetarskyddet i yrkesprovsmiljön följer på det hela taget gällande föreskrifter och bestämmelser om arbetarskydd.

15 Den studerande har tillgång till erforderliga arbetsmaskiner och apparater, mätinstrument, testapparater, handverktyg, verkstadshandböcker och adb-program som normalt finns i verkstaden när kundarbeten utförs. Exempel på apparatur: bromsdynamometer 1-, 2- och/eller 4-pelarlyft bromstrums- och bromsskivesvarv bromsluftnings apparat testapparat för stötdämpare glapptester på hjulbanelyft redskap för att mäta hjulvinklarna mätare för kompressionstryck mätare för förbiblåsningstest specialverktyg för att justera ventilerna verktyg för byte av transmissionsrem och övriga drivremmar verktyg för kontroll av transmissionsremmen och drivremmens spändhet avgasanalysator testapparat för motorn stroboskoplampa för tändningsinställning riktningsapparat för belysningen fjädertänger oljetrycksmätare av vilka en är försedd med avstängningsventil lufttryckmätare mätare för laddningstryck/undertrycksmätare undertryckspump tryckluftsverktyg /handverktyg adb-apparater med verkstadstillämpningar disketter med prisuppgifter Därtill behöver man eventuellt specialarbetsredskap och mätutrustning som lämpar sig för fordonsreparation. Läroböcker, handböcker om verkstadsreparation, märkes- och modellspecifika handböcker samt erforderlig litteratur med mätvärden finns till hands. En studerande som utför yrkesprov i serviceteknik kan om normalt utförande det kräver assisteras av en eller flera studerande. Luftning av bromsarna är ett exempel på ett dylikt arbete. Den som utför yrkesprovet instruerar assistenterna vad de ska göra. I en del fall utförs normala uppgifter av två eller t.o.m. flera personer. I de här fallen är det möjligt att erbjuda flera personer möjlighet att parallellt utföra respektive yrkesprov. Bedömning av yrkesprovet Yrkesprovet inverkar på bedömningen av studiehelheten. Karaktären på yrkesprovet och dess omfattning är avgörande på hur det inverkar på den slutliga bedömningen. Bedömningen fokuserar på hur den studerande uppnår de uppställda målen. Den studerande ska ges möjlighet till att fördjupa sina insikter på sin professionella bana bl.a. med hjälp av egen utvärdering.

16 Det viktiga är att fokusera på inlärning och kunnande och inte på misslyckande. Föremål för bedömningen arbetsprocessen Arbetsprocessens planenlighet arbetsuppgiften Utförande av servicearbete Bedömningskriterier NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5) Den studerande Den studerande Den studerande utför servicearbeten och byter ut delar enligt anvisningar. utför grundläggande service omsorgsfullt och enligt konsumentskyddets bestämmelser utför på eget initiativ servicearbeten, mätningar och justeringar som behövs i anslutning till servicearbetena. utför också på eget initiativ enklare reparationsarbeten och byter ut delar. utför grundläggande och periodiskt återkommande servicearbeten omsorgsfullt och enligt konsumentskyddets bestämmelser utför planenligt servicearbeten och mätningar, felanalyser, justeringar, reparationer samt byte av delar som behövs i anslutning till servicearbetena. utför de vanligaste grundläggande och periodiskt återkommande serviceåtgärder och reparationer på motorernas el- och bränslesystem på ett omsorgsfullt sätt och i enlighet med konsumentskyddets bestämmelser. använder avgasanalysator för att mäta avgasvärden på ett fungerande fordon använder apparatur för att mäta avgaser, avläser värdet och jämför det erhållna värdet med riktvärden. Användning av testapparater ansluter en testapparat till motorn. använder mätare för förbiblåsningstest, mätning av kompressionstryck och oljetryck. definierar motorns skick genom yttre mätningar och gör motorn funktionsduglig på nytt efter gjorda mätningar. Service av chassit och bromsarna byter ut krängningshämmare av Mc Pherson-typ på ett sätt som beaktar arbetarskyddet. utför byte av bromsbelägg på ett sådant sätt att fordonet fortsättningsvis är i mäter motorns oljetryck, kompressionstryck på rätt sätt samt utför förbiblåsningstest på rätt sätt. utför service- och reparationsåtgärder på chassi, bromsar och styrinrättning med rätta kan diagnostisera fel på chassi, bromsar och styrinrättning samt kan utföra service- och reparationsåtgärder på ett tryggt sätt och med beaktande av trafiksäkerheten.

17 trafiksäkert skick. verktyg och rätt testapparatur på ett tryggt sätt och genom att följa tillverkarens anvisningar. Service av kraftöverföringen utför enklare serviceoch reparationsåtgärder på den mekaniska kraftöverföringen. utför på ett självständigt sätt enkla service- och reparationsåtgärder på mekaniska kraftöverföringssystem utgående från felsymtom och egna observationer. Service av hydraulik- och pneumatikapparaterna den kunskap som ligger till grund för arbetet kontrollerar vätskenivån och klarar av påfyllning i hydrauliksystemet. utför uppgifter som hör till daglig service av pneumatiksystem, t.ex. avlägsnar vatten. känner till transmissionens betydelse för motorns funktion. kontrollerar och underhåller hydraulikoch pneumatiksystem. känner till de vanligaste motorkonstruktionerna och deras funktion. kontrollerar, underhåller och byter ut delar i hydraulik- och pneumatiksystemen samt definierar grundläggande störningar i systemen. utnyttjar teknologi och informationsteknik t.ex. för informationssökning när han behöver tekniska data eller mätvärden för olika servicearbeten. känner till myndighetsbestämmelserna i samband med reparation av chassier och manöverorgan. utnyttjar litteratur och informationsteknik t.ex. för informationssökning när han behöver teknisk data för bilen eller mätvärden för olika servicearbeten. förstår betydelsen och nödvändigheten av grundläggande service. känner till behovet av att skydda fordonet i samband med service (t.ex. överdrag på säten). känner till principerna för hjulvinklar och deras inbördes beroendeförhållanden. känner till olika slags hjulupphängningar, fjädringssystem och krängningsdämpningar samt förstår hur de fungerar. använder manualer för informationssökning. känner i huvuddrag till bromssystemet. känner till principerna för bromsanpassning. känner till konstruktionen av de vanligaste systemen för kraftöverföring. känner till funktionsprinciperna för de vanligaste systemen för kraftöverföring.

18 arbetssäkerhet satsar på trygga arbetsmetoder i sitt arbete. känner till huvuddragen i hydraulik- och pneumatiksystemen. använder lyftanordning för fordon på ett tryggt sätt samt använder på eget initiativ skyddsutrustning för olika maskiner och personlig skyddsutrustning. känner till funktionsprinciperna för hydraulik- och pneumatiksystemen. använder lyftanordning för fordon på ett tryggt sätt samt använder på eget initiativ skyddsutrustning för apparater och personlig skyddsutrustning samt ser till att de är i skick. följer givna säkerhetsföreskrifter och bestämmelser. använder lyftanordningen för fordon på ett tryggt sätt. beaktar också att de som arbetar intill gärna arbetar i en trygg omgivning. utvecklar en trivsam och trygg arbetsmiljö. Baskompetens ser till att verktygen och arbetsplatsen är i ordning och i skick. följer överenskomna arbetstider. förstår betydelsen av färdigheter i problemlösning och interaktion i servicearbetet samt olika tillvägagångssätt. informerar kunden om sina observationer samt diskuterar olika reparationsalternativ. Gemensamma betoningar utför grundläggande service omsorgsfullt och följer konsumentskyddet. informerar kunden om sina observationer samt diskuterar reparationsarbetet. utför reparationer enligt bestämmelserna i konsumentskyddslagen. visar prov på högklassigt och kundorienterat handlande i servicearbeten. beaktar kundens önskemål om servicearbeten. sorterar miljöfarligt avfall och annat avfall enligt givna instruktioner. sorterar miljöfarligt avfall och annat avfall på ett ändamålsenligt sätt. ser på eget initiativ efter att miljöfarligt avfall och övrigt avfall (t.ex. använda oljor och vätskor samt utbytta reservdelar och deras förpackningar) tas tillvara och behandlas på

19 rätt sätt Diagnostik, 20 sv Beskrivning av yrkesprovet Det centrala kunnandet inom studiehelheten som visas i yrkesproven: att finna de fel som finns i fordonet att underhålla tänd- och bränslesystem Att ta emot arbetet: Den studerande förbereder sitt arbete och ser till att testapparaterna fungerar. Han demonterar och nollställer självdiagnossystemen. Vid behov skaffar han fram fordonsspecifika riktvärden och arbetsinstruktioner samt väljer rätt metod för felsökning. Den studerande gör upp ett kostnadsförslag och informerar kunden om det. Att diagnostisera ett mekaniskt och elektriskt fel: Den studerande konstaterar felet med hjälp av en testapparat eller en motsvarande apparat eller gör observationer om felet sensoriskt. Han använder elkopplingsscheman och tolkar dem i samband med felsökningen. Vid behov väljer den studerande rätta metoder för att reparera bilen och använder maskinerna och arbetsredskapen på rätt sätt. Att slutföra arbetet: Den studerande överlämnar arbetet till kunden och informerar kunden om utförd feldiagnostik samt om eventuella reparationer. Yrkesprovsmiljö Yrkesprovet görs i en bilverkstad eller på motsvarande plats med lämplig apparatur. Information om det fordon som ska repareras finns i en märkesspecifik testapparat eller så kan den studerande mata in informationen i den testapparat som finns. Handböcker och dyl. i anslutning till reparationen ska också finnas tillgängliga om inte testapparatens programvara innehåller nödvändig information om den bil som ska repareras. Också andra testapparater, t.ex. en universalmätare, ett oscilloskop, en bromsdynamometer och en avgasanalysator, är bra att ha. Samma gäller sådana specialredskap som behövs i arbetet samt en plats där kunder tas emot. Arbetarskyddet uppfyller gällande bestämmelser. Inom diagnostiken är det speciellt viktigt att diskutera med kunden om hans observationer av felen och t.ex. under vilka förhållanden felen har uppstått. Den sociala omgivningen har behandlats i de allmänna instruktionerna. På den plats där provet utförs finns eventuellt andra arbetstagare och kunder, vilket bör beaktas när yrkesprovet görs. Bedömning av yrkesprovet Föremål för Bedömningskriterier

20 bedömningen arbetsprocessen Att utföra diagnostik och att reparera NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5) Den studerande Den studerande Den studerande utför feldiagnostik av enklare slag t.ex. i start-, laddnings- och tändsystemet. utför feldiagnostik av enklare slag t.ex. i start-, laddnings- och tändsystemet samt reparerar dem enligt anvisningar. gör upp en verksamhetsplan utgående från felsymtom, signallampa el. dyl., som omfattar arbetsordning samt val av ändamålsenlig testapparatur och arbetsredskap. ändrar vid behov på sin plan så att den leder till rätt slutresultat. arbetsuppgiften Att behärska mätmetoderna använder en universalmätare för att mäta spänningsfall. mäter batteriets laddningstillstånd och belastning samt mäter spänningen i laddningsoch startsystemen. gör ett avgastest och jämför resultaten med riktvärdena. väljer ändamålsenlig testapparat och arbetsredskap utgående från t.ex. felsymtom eller signallampa. lokaliserar felet med hjälp av lämplig mätapparat och fordonsspecifika instruktioner. känner till bensininsprutningssystemet och dess grundläggande service samt byte av delar. tolkar mätvärden samt utför reparations- och servicearbeten utgående från dem. bekantar sig med testapparatens anvisningar och använder de mekaniska och elektriska felsökningsapparater som behövs när fel diagnostiseras: universalmätare, apparat för att testa motorn, bromsdynamometer, avgasanalysator, lambdatestapparat samt de vanligaste verktygen och specialverktyg som behövs i sammanhanget. tolkar bromsdynanometerns resultat i en personbil skilt för fram- och för bakaxeln. utnyttjar en del fordons system för självdiagnostik. läser fordonets elkopplings- och hydraulikscheman samt använder sig av dem i feldiagnostiken.

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom laboratoriebranschen

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM ELBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM PAPPERSINDUSTRIN Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom pappersindustrin

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I LOGISTIK Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka uppgjorts för grundexamen

Läs mer

FÖRESKRIFT 3/011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 3/011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 3/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BILMEKANIKER 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BILMEKANIKER 2002 FÖRESKRIFT 3/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SMÅMASKINSINSTALLATÖR 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SMÅMASKINSINSTALLATÖR 2004 FÖRESKRIFT 19/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från gällande läroplan för grundexamen inom huslig ekonomi och

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015 1 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR BILLACKERARMÄSTARE 2015 Föreskrift 34/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 2 3 INNEHÅLL I EXAMENSDELAR OCH EXAMENS UPPBYGGNAD... 1 II

Läs mer

Semifinalens tidpunkt och plats

Semifinalens tidpunkt och plats Semifinalens tidpunkt och plats 15.1.2014 16.1.2014 Bovallius -ammattiopisto Vähäheikkiläntie 50 20810 TURKU 1 / 7 Semifinalkoordinator Nina Tamminen Bovallius-ammattiopisto nina.tamminen (at) bovallius.fi

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsökning och support. Det behandlar också

Läs mer

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE 2000 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 1 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Utbildningsstyrelsen 2001 Edita

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI 2015 2016

GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI 2015 2016 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI 2015 2016 Föreskrifter och anvisningar 2015:13 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna ATT GÖRA ÄR ATT LÄRA av Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna inom branschen. I varje treårig yrkesinriktad grundexamen ingår minst ett

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

Egenvärdering av elsäkerhet

Egenvärdering av elsäkerhet guide Egenvärdering av elsäkerhet Checklista för yrkespersoner inom elbranschen 1 Värderarens namn: Företag/arbetsplats: Datum: ledaren för elarbeten uppgifter och ansvarsområden Instruering av nya arbetstagare

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering Introduktionstillfälle -självvärdering av det system som stöder en fungerande kvalitetsledning och en fortsatt förbättring av kvaliteten Vaasa 31.10.2014 Allmän presentation av kriterierna och verkställandet

Läs mer

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag MATEMATIK Läroämnets uppdrag Syftet med undervisning i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleven. Undervisningen skapar en grund för förståelsen av matematiska

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR

YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR Föreskrift 16/011/2003 YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR 2003 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN FÖR KYLMONTÖR EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2003 2 Oyj Edita Abp Helsingfors 200 ISBN 952-13-1763-9

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

Utbildningsprogrammet för VVS-montör

Utbildningsprogrammet för VVS-montör Gymnasieexamen inom värme, vatten och sanitet Utbildningsprogrammet för VVS-montör Utbildningsprogrammet för VVS-montör Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 16.06.2014 Yrkesutbildningen

Läs mer

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet

Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Verksamhetsprogram strategi för arbetarskyddet Godkänd av stadsstyrelsen 26.04.2010 VERKSAMHETSPROGRAM - STRATEGI FÖR ARBETARSKYDDET 1. Allmänt Syftet med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION Det nationella yrkesprovsmaterialet har utarbetats utgående från grunderna för läroplanen och grunderna för fristående examen vilka

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA. Art nr: 8300018

BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA. Art nr: 8300018 1 VIKTIGT Behåll dessa anvisningar och läs dem noggrant innan provet utförs så att inga oklarheter finns. BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA Art nr: 8300018 KONTROLL AV GASLÄCKAGE Provet är effektivt för alla slags

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Service på en bil Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om service på en bil. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...4 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

FÖRESKRIFT 3/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 3/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 3/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LÅSSMED 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LÅSSMED 2005 FÖRESKRIFT 3/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Examensdel: Arbete med serviceuppgifter 25 kp + Modul 1: Arbete med service- och företagsuppgifter, 15 kp + Modul 2: Redskapsprogram och nätpublikationer, 10 kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 18 /011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 FÖRESKRIFT 18/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Borgå handelsläroverk. Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009

Borgå handelsläroverk. Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009 Borgå handelsläroverk Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom LÄROPLAN 2009 Yrkesinriktade examensdelar Skaffande av yrkesskickligheten och yrkesprov Föreskrift 34/011/2009 Innehåll 1. ALLMÄNT... 1

Läs mer

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 4/011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 4/011/2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING 2008 FÖRESKRIFT 4/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna Arbetsseminarium i Vasa Kompetens i självvärdering av kvalitetssystemen Vasa 15.1.2015 kl. 9.15-10.45 Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna

Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna Arbetarskyddets syfte är att säkerställa trygga och sunda förhållanden på arbetsplatserna och att hjälpa arbetstagarna att upprätthålla sin arbetsförmåga. Arbetarskyddet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION

KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK PRO- DUKTION GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I GRAFISK KOMMUNIKATION 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR LAYOUT, ASSISTENT INOM GRAFISK PRODUKTION KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRYCKERITEKNIK, ASSISTENT INOM GRAFISK

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för industrisnickare, snickare FÖRESKRIFT 33/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer