Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för andra kvartalet 2007"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till mn euro (första halvåret 2006: mn euro) Kostnaderna ökade 6 procent till mn euro (1 878) Resultat före kreditförluster steg 11 procent till mn euro (1 656) Riskjusterat resultat ökade 17 procent till mn euro (1 024) Rörelseresultatet steg 5 procent till mn euro (1 780) Periodens resultat ökade 8 procent till mn euro (1 405) Avkastning på eget kapital 19,5 procent (21,2) Kostnad/intäktsrelationen minskade till 52 procent (53) Positiva kreditförluster, netto, på 41 mn euro (120) Vinst per aktie steg 8 procent till 0,58 euro (0,54) Fortsatt kraftig volymtillväxt Utlåningen ökade 15 procent Hypotekslånen steg 14 procent Utlåningen till små och medelstora företag ökade 16 procent Konsumtionslånen ökade 14 procent lån utan säkerhet steg 17 procent Inlåningen ökade 11 procent Volymerna på sparkonton steg 15 procent Antalet förmånskunder ökade 8 procent Antalet kreditkort steg 43 procent Stark ökning i Private Bankings förvaltade kapital Ökad merförsäljning av Markets-produkter till små och medelstora företag Vår strategi för organisk tillväxt levererar konsekvent starka resultat. Intäkterna och antalet kunder i prioriterade segment samt våra affärsvolymer fortsätter att öka enligt tillväxtplanen. Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsökningen blev större under andra kvartalet, vilket visar att vi är på god väg att nå målet att intäktsökningen ska vara 3 4 procentenheter större än kostnadsökningen för helåret, exklusive bankverksamheten i Ryssland. Arbetet med att införa vår nya verksamhetsmodell och de organisationsförändringar som den för med sig fortskrider enligt plan samtidigt som vi håller vårt höga affärstempo uppe, säger Christian Clausen, Nordeas vd och koncernchef. Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken, känd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, över kontor och en ledande ställning inom Internettjänster med 4,8 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Resultaträkning Jan-jun Jan-jun Förändr. Kv 2 Kv 2 Förändr. Kv 1 Förändr. Mn euro % % 2007 % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Volymer, nyckeluppgifter 30 jun 30 jun Förändr. 31 mar Förändr. Md euro % 2007 % Utlåning till allmänheten 229,6 198, ,2 3 In- och upplåning från allmänheten 132,6 119, ,3 5 Kapital under förvaltning 164,9 143, ,7 1 Försäkringstekniska avsättningar, livförsäkring 32,0 29, ,4 2 Eget kapital 15,5 13, ,9-3 Summa tillgångar 375,0 325, ,3 5 Nyckeltal Jan-jun Jan-jun Kv 2 Kv 2 Kv Vinst per aktie (EPS), euro 0,58 0,54 0,31 0,28 0,27 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 1,26 0,95 1,26 0,95 1,23 Aktiekurs 1, euro 11,62 9,34 11,62 9,34 11,93 Totalavkastning, % 4,7 7,8 0,2-7,6 5,7 Eget kapital per aktie 2,3, euro 5,98 5,20 5,98 5,20 6,13 Utestående aktier 1,3, miljoner Utestående aktier efter full utspädning, miljoner Avkastning på eget kapital, % 19,5 21,2 21,5 22,4 18,0 Kostnad/intäktsrelation, % Primärkapitalrelation 1, % 7,1 6,8 7,1 6,8 6,8 Kapitaltäckningsgrad 1, % 9,7 9,3 9,7 9,3 9,4 Primärkapital 1, mn euro Riskvägda tillgångar 1, md euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Riskjusterat resultat, mn euro Economic profit, mn euro Economic capital, md euro 10,3 9,2 10,3 9,2 9,9 EPS, riskjusterad, euro 0,46 0,40 0,24 0,20 0,22 Riskjusterad avkastning på Economic capital (RAROCAR), % 24,1 22,6 24,6 22,3 23,7 Förväntade kreditförluster, punkter Vid periodens slut. 2 Eget kapital exklusive minoritetsintressen och omvärderingsreserver. 3 Se not 7.

3 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Koncernen Resultatet under första halvåret 2007 Den starka intäktsutvecklingen fortsatte under första halvåret 2007 som en följd av Nordeas strategi för organisk tillväxt och fortsatt marknadstillväxt. Intäkterna ökade med 8 procent och kostnaderna steg med 6 procent. Intäktsökningen var 2,6 procentenheter större än kostnadsökningen, exklusive bankverksamheten i Ryssland, dvs. International Moscow Bank (IMB) i fjol och Orgresbank i år. Under andra kvartalet var intäktsökningen 4,2 procentenheter större än kostnadsökningen, jämfört med 1,2 procentenheter under första kvartalet. Resultatet före kreditförluster ökade med 11 procent till mn euro och rörelseresultatet uppgick till mn euro, en ökning med 5 procent. Det riskjusterade resultatet ökade med 17 procent till mn euro, avkastningen på eget kapital uppgick till 19,5 procent och kostnad/intäktsrelationen minskade till 52 procent. Kreditförlusterna var positiva och uppgick till 41 mn euro. Intäkter Intäkterna ökade med 8 procent till mn euro. Räntenettot ökade med 9 procent till mn euro till följd av stark volymtillväxt och förbättrade inlåningsmarginaler. Tillväxten i utlåningen fortsatte att öka med tvåsiffriga tal i de flesta segment, vilket i stort sett kompenserade för marginalpressen som fortfarande råder inom vissa områden. Utlåningen till allmänheten ökade med 15 procent till 230 md euro. Inlåningen steg med 11 procent till 133 md euro. Både den privata inlåningen och företagsinlåningen ökade. Särskilt starkt var inflödet till sparkonton och volymen steg med inte mindre än 15 procent. Inlåningsmarginalerna fortsatte att stärkas till följd av högre marknadsräntor. Inom Retail Banking steg räntenettot med 8 procent till följd av ökad utlåning till små och medelstora företag, ökade konsumtionslån samt högre intäkter från inlåning beroende på stärkta marginaler och större volymer. Inom Corporate and Institutional Banking steg räntenettot med 17 procent till följd av kraftigt ökad utlåning, inte minst i Polen och Baltikum där utlåningen ökade med 68 procent och räntenettot med 27 procent. Kapital under förvaltning ökade med 15 procent till 165 md euro jämfört med förra året. Det starka inflödet till Private Banking fortsatte under första halvåret. Den högre inlåningsräntan ledde till ett visst utflöde från fondsparande till sparkonton. Nordeas utveckling av mer sofistikerade sparprodukter, såsom aktieobligationer, fonder med absolut avkastning och attraktiva sparkontovillkor, medför att det långsiktiga sparandet i allt större omfattning ingår i samtliga betydande rader i resultaträkningen. Provisionsnettot ökade med 5 procent till mn euro. Låneprovisionerna ökade med 18 procent till 206 mn euro till följd av den starka volymtillväxten samt högre lånegarantiavgifter. Sparandeprovisioner ökade med totalt 8 procent, varav kapitalförvaltningsprovisioner steg med 6 procent till följd av tillväxt i förvaltningsvolymerna. Betalningsprovisionerna ökade med 6 procent till 376 mn euro, framför allt beroende på kortprovisionerna som steg med 15 procent. Betalningsavgifterna var stabila som ett resultat av hård konkurrens och viss prispress, särskilt inom girobetalningar. Provisionskostnaderna ökade med 18 procent till 291 mn euro till följd av den framgångsrika lanseringen till förmånskunder av kreditkort med mervärdestjänster som exempelvis försäkringar. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 21 procent till 609 mn euro. Nettoresultat av finansiella poster inom affärsområdena ökade med 14 procent till 563 mn euro till följd av större affärsvolymer med Nordeas små och medelstora företagskunder. Intäkterna från försäljning av ränte- och aktieprodukter ökade starkt. Inom Group Treasury uppgick nettoresultatet av finansiella poster till 83 mn euro. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 19 mn euro jämfört med 45 mn euro för ett år sedan. Nedgången beror främst på försäljningen av innehavet i IMB i fjol. Kostnader Kostnaderna ökade med 6,5 procent till mn euro. Exklusive bankverksamheten i Ryssland ökade kostnaderna med 5,9 procent. Ökningen beror på Nordeas satsning på tillväxt och investeringar inom områden med betydande potential, samt stigande rörliga löner. Exklusive Orgresbank och justerat för ökningen av de rörliga lönerna ökade kostnaderna med 5,1 procent, inklusive investeringar i tillväxtområden. Personalkostnaderna ökade med 7 procent till mn euro till följd av tillväxtsatsningen och löneökningar. Högre rörliga löner svarar för cirka 2 procentenheter av de ökade personalkostnaderna och ökningen av medeltalet anställda för cirka 1 procentenhet, exklusive Orgresbank. Exklusive satsningen i Polen, Ryssland och Baltikum var medeltalet anställda i stort sett oförändrat jämfört med andra kvartalet Förvärvet av Orgresbank ökade antalet anställda med heltidstjänster. I koncernen

4 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) som helhet arbetar allt fler rådgivare och säljare inom affärsområdena och allt färre inom produktions- och stabsfunktionerna. Övriga kostnader uppgick till 774 miljoner euro, en ökning med 5 procent jämfört med förra året. En högre affärsaktivitet och investeringar i strategiska projekt, till exempel Basel II, förklarar ökningen. Kostnad/intäktsrelationen minskade till 52 procent och intäktsökningen var 2,6 procentenheter större än kostnadsökningen under första halvåret 2007, exklusive den ryska verksamheten. Under första kvartalet var motsvarande relation 1,2 procentenheter. Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 41 mn euro till följd av fortsatt höga återvinningar och begränsade nya reserveringar. Nordea har tilltro till den övergripande kvaliteten i kreditportföljen. Skatter Under första halvåret medförde omvärderingen av den uppskjutna skattefordran i Finland att skattekostnaden minskade med cirka 110 mn euro. Den effektiva skattesatsen uppgick till 19 procent. Periodens resultat Periodens resultat ökade med 8 procent till mn euro, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 19,5 procent. Vinst per aktie ökade med 8 procent till 0,58 euro. Andra kvartalet 2007 Intäkterna ökade med 10 procent och kostnaderna steg med 6,7 procent jämfört med andra kvartalet Exklusive bankverksamheten i Ryssland ökade kostnaderna med 5,4 procent. Intäktsökningen var 4,2 procentenheter större än kostnadsökningen under andra kvartalet, exklusive den ryska verksamheten. Jämfört med första kvartalet 2007 ökade intäkterna med 4 procent och resultatet före kreditförluster steg med 8 procent. Intäkter Intäkterna steg till mn euro, en ökning med 10 procent jämfört med andra kvartalet Räntenettot steg med 9 procent till mn euro. Utlåningen till allmänheten ökade med 15 procent till 230 md euro, och volymtillväxten var fortsatt stark i samtliga segment. Utlåningsmarginalerna var lägre men inlåningsmarginalerna stärktes till följd av högre marknadsräntor. Orgresbanks resultaträkning konsolideras från och med andra kvartalet och har bidragit med intäkter på 19 mn euro, varav 13 mn euro utgör räntenetto. Jämfört med första kvartalet var de genomsnittliga utlåningsmarginalerna i stort sett oförändrade. Jämfört med andra kvartalet förra året ökade provisionsnettot med 5 procent till 548 mn euro. Låneprovisionerna ökade med 23 procent och sparandeprovisionerna steg med 11 procent till 360 mn euro. Betalningsprovisionerna ökade med 7 procent till 195 mn euro med en stark utveckling inom kortprovisioner. Provisionskostnaderna ökade med 28 procent, främst på grund av stigande kortkostnader. Jämfört med första kvartalet 2007 ökade provisionsnettot med 2 procent. Nettoresultat av finansiella poster ökade med 43 procent till 318 mn euro jämfört med andra kvartalet Nettoresultat av finansiella poster inom affärsområdena fortsatte att utvecklas starkt och uppgick till 290 mn euro, en ökning med 26 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Därutöver ökade nettoresultatet av finansiella poster i Group Treasury från 7 mn euro till 43 mn euro till följd av värdeökning på OMX-innehavet efter Nasdaqs uppköpsbud. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag minskade med 64 procent till 9 mn euro jämfört med andra kvartalet 2006 på grund av försäljningen av IMB. Kostnader Exklusive verksamheten i Ryssland ökade kostnaderna med 5 procent. Första kvartalet var kostnadsökningen 6 procent och den lägre ökningstakten under andra kvartalet bekräftar Nordeas förväntningar för helåret. Personalkostnaderna ökade med 7 procent till 592 mn euro och övriga kostnader steg med 5 procent till 391 mn euro. Kostnaderna i Orgresbank uppgick till 12 mn euro. Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 28 mn euro under kvartalet efter fortsatta återvinningar och låga nya reserveringar. Skatt Den låga effektiva skattesatsen under andra kvartalet berodde på en sänkning av bolagsskatten i Danmark från 28 procent till 25 procent som genomfördes med verkan från den 1 januari Under första halvåret minskade Nordeas skattekostnader med cirka 30 mn euro till följd av den danska skattesänkningen. Periodens resultat Jämfört med andra kvartalet 2006 ökade periodens resultat med 10 procent till 816 mn euro, vilket motsvarar 0,31 euro per aktie. Riskjusterat resultat och kapitalstruktur Economic Capital ökade med 12 procent till 10,3 md euro jämfört med den sista juni Detta förklaras av en större kreditriskexponering till följd av den stigande utlåningen och den höga affärsaktiviteten.

5 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Nordeas övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägarna och det finansiella målet är att fördubbla det riskjusterade resultatet på 7 år, vilket förutsätter en årlig tillväxt på cirka 10 procent. Nordeas resultat under första kvartalet överträffade målet med en ökning av riskjusterat resultat på 17 procent. Economic profit ökade med 16 procent till 793 mn euro. Basel II Nordea redovisar för första gången riskvägda tillgångar enligt de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel II). Nordeas metod för intern riskklassificering (IRK) godkändes den 26 juni. Den slutgiltiga Basel II-rapporten skickas till tillsynsmyndigheterna vid ett senare datum och det innebär att de riskvägda tillgångarna som redovisas i den här delårsrapporten kan komma att justeras. Den grundläggande IRK-metoden används för att beräkna kreditrisken, som beror på sannolikheten för fallissemang (PD). I denna beräkning använder Nordea sina egna uppskattningar av sannolikheten för fallissemang. Nordea använder den grundläggande IRK-metoden för att beräkna kreditrisken i exponeringsklasserna företag och institut under Denna utlåning utgör cirka 50 procent av Nordeas samlade krediter. Kreditrisken i övriga exponeringsklasser, till exempel hushåll och stat, beräknas med hjälp av schablonmetoden. Nordea kommer gradvis att gå över till den avancerade IRK-metoden. Nästa steg blir att börja använda IRK-metoden för exponeringsklassen hushåll. Nordea använder interna VaR-modeller (Value at Risk) för att beräkna marknadsrisken i större delen av kreditportföljen. I Basel II ingår motpartsrisken i kreditrisken och inte som tidigare i marknadsrisken. För att uppskatta den operativa risken använder Nordea schablonmetoden baserat på årliga intäkter i vart och ett av de större affärssegmenten. Vid halvårsskiftet uppgick Nordeas riskvägda tillgångar till 189 md euro. Utan hänsyn till övergångsreglerna, som medger en sänkning av de riskvägda tillgångarna på högst 5 procent, var de riskvägda tillgångarna 176 md euro. Enligt Basel I-reglerna skulle de riskvägda tillgångarna ha uppgått till 200 md euro. Primärkapitalrelationen var 7,1 procent och kapitaltäckningsgraden var 9,7 procent. Kreditportföljen Utlåningen uppgick till 230 md euro och privatkundernas andel uppgick till 45 procent. Av utlåningen till privatkunder utgjorde hypotekslån 78 procent. Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen för företag under kvartalet. Krediter till fastighetsbolag svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 33 md euro, vilket utgör 14 procent av hela kreditportföljen. Kreditportföljen är väldiversifierad. Nordeas nya verksamhetsmodell Nordeas nya organisation trädde i kraft den 1 juli. Arbetet med att införa den nya verksamhetsmodellen, som stärker kundorienteringen genom en tydligare uppdelning av ansvaret för kundrelationer och produkter, fortskrider enligt plan. Affärsområdenas resultatredovisning anpassas till den nya organisationen i delårsrapporten för det tredje kvartalet och omräkade jämförelsesiffror kommer att presenteras innan rapporten publiceras. Gunn Wærsted har börjat i koncernledningen I juni 2007 började koncernledningens nya medlem, Gunn Wærsted, ta sig an en del av sina framtida arbetsuppgifter. Den 1 augusti tillträder hon officiellt sin nya tjänst, vilken inkluderar rollen som Nordeas landschef i Norge. Nordeaaktien Under första halvåret steg Nordeas aktiekurs med 2 procent på Stockholmsbörsen från 105,50 kronor den 29 december 2006 till 107,50 kronor den 29 juni Totalavkastningen var 5 procent. Det innebär att Nordea kom på sjunde plats inom gruppen jämförbara europeiska banker och på första plats inom gruppen jämförbara nordiska banker. Det långsiktiga incitamentsprogrammet I april 2007 beslöt årsstämman om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram omfattande upp till 400 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Nordeakoncernen. 99 procent av målgruppen deltar i programmet. Programmets huvudsakliga mål är att stärka Nordeas förmåga att behålla och rekrytera de bästa talangerna för viktiga ledningsbefattningar. För att kunna genomföra programmet på ett kostnadseffektivt sätt risksäkrades det genom en emission av C- aktier. C-aktierna har köpts tillbaka och omvandlats till stamaktier. Det totala antalet aktier uppgår till Varje aktie ger en rösträtt, vilket innebär att antalet rösträtter också uppgår till

6 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Utsikter 2007 Strategin för organisk tillväxt fortsätter att ge resultat. Den starka intäktsökningen väntas fortsätta under andra halvåret Som tidigare meddelats beräknas kostnadsökningen för helåret 2007 bli i samma storleksordning som under 2006, dvs 4 5 procent. Intäkterna förväntas öka 3 4 procentenheter mer än kostnaderna, exklusive bankverksamheten i Ryssland. Kostnadsökningen för helåret inklusive Orgresbank och planerade investeringar i Ryssland förväntas uppgå till cirka 6 procent. Det innebär att intäktsökningen, inklusive Nordeas ryska verksamhet, förväntas bli 2 3 procentenheter större än kostnadsökningen. Kreditkvaliteten är fortsatt god. Lägre återvinningar under andra halvåret väntas dock medföra faktiska kreditförluster, netto, under de kommande kvartalen. Den genomsnittliga schablonskatten för Nordeas verksamhet är cirka 26 procent efter sänkningen av bolagsskatten i Danmark. Den effektiva skattesatsen för 2007 väntas bli 4 6 procentenheter lägre än schablonskatten.

7 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Kvartalsvis utveckling Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto (not 1) Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader (not 2): Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (EPS) 0,31 0,27 0,34 0,34 0,28 0,58 0,54 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 1,26 1,23 1,21 1,07 0,95 1,26 0,95 Not 1 Avgifts- och provisionsnetto Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Mn euro Provisioner från kapitalförvaltning Livförsäkring Courtage Depåtjänster Inlåning Summa sparrelaterade provisioner Betalningar Kort Summa betalningsprovisioner Utlåning Garantier och dokumentbetalningar Summa låneprovisioner Övriga provisionsintäkter Avgifts- och provisionsintäkter Livförsäkring Betalningar Övriga provisionskostnader Avgifts- och provisionskostnader Avgifts- och provisionsnetto Not 2 Allmänna administrationskostnader Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Mn euro Personal Vinstandelar Informationsteknologi Marknadsföring Porto-, telefon- och kontorskostnader Hyres-, lokal- och fastighetskostnader Övrigt Summa Rörliga lönekostnader uppgick till 55 mn euro under kv (kv : 43 mn euro). 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna under 2 kv 2007, inklusive personal etc, men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick till 160 mn euro under kv (kv : 155 mn euro).

8 Retail Banking Affärsområden Övrigt Koncernen Corporate and Institutional Banking Asset Management Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Nordeakoncernen Mn euro Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Förändr. Jan-jun Jan-jun Jan-jun Förändr. Kundansvariga enheter % % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter varav allokeringar Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Economic capital Riskjusterad avkastning på Economic capital (RAROCAR), % Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Life Affärsområden Summa Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Produktresultat

9 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Retail Banking Kraftigt växande affärsvolymer Ökat antal förmånskunder Intäktstillväxt 9 % Inom Retail Banking betjänar Nordea 7,4 miljoner aktiva privatkunder och aktiva företagskunder. Verksamheten bedrivs via 13 regionbanker på de fyra nordiska marknaderna. Affärsutveckling Volymerna fortsatte att växa kraftigt under andra kvartalet. Ökningen var tvåsiffrig inom flera produktområden, däribland företagsutlåning, bolån, sparande och kreditkort. Företagsutlåningen och -inlåningen ökade båda med procent på årsbasis. Konkurrensen inom företagsutlåning förblir hård. Det gynnsamma ekonomiska läget leder till förbättrade kreditbetyg för företagen och fortsatt pressade marginaler. Volymtillväxten mer än uppvägde de minskande marginalernas negativa effekt på intäkterna jämfört med första halvåret Företagsutlåningen ökade mest i Danmark. Ett betydande antal transaktioner inom företags- och förvärvsfinansiering har bidragit till intäktsökningen, liksom en ökande försäljning av Markets produkter till företagskunder. Bolånen ökade med 14 procent, trots att stigande räntor och stabiliserade bostadspriser drog ner marknadsaktiviteten en aning. Marginalerna förblir pressade på marknaden i stort, men de stabiliserades dock under andra kvartalet, vilket medförde att Nordeas intäkter från bolånen blev något högre än under föregående kvartal. Nordeas andel av bolånemarknaden ökade i Norge och Danmark, och var stabil i Sverige och Finland. BoFlex-produkterna fortsatte att sälja bra. Nya produkter som BoFlex bidrog till intäktsökningen framför allt genom högre marginaler än traditionella bolån. Aktiviteten på marknaden för inlåning från hushållen har varit intensiv och medfört en hård konkurrens inom sparkonton. Inlåningen stod för en betydande del av Retail Bankings intäktsökning. Inlåningen från hushållen har ökat med 9 procent på årsbasis, och marginalerna med 16 punkter till 1,81 procent jämfört med andra kvartalet Intäkterna ökade kraftigt i alla länder utom Norge. I Finland uppgick ökningen till hela 20 procent, vilket bidrog markant. Säkringen av Retail Bankings inlåning dämpar ökningen i år, i synnerhet i Sverige. Regionbankerna i Sverige ökade sina intäkter med 9 procent, till följd av stark inlåningsbas och stigande räntor. Justerat för säkringen, det vill säga det positiva bidraget 2006 och den negativa effekten 2007, uppgick tillväxten i Sverige till 16 procent. Nordeas strategi att öka affärsvolymerna med befintliga kunder och att få dem att flytta uppåt i kundprogrammen ger resultat. Antalet förmånskunder ökade under perioden med 8 procent till 2,3 miljoner, medan antalet private banking-kunder ökade med 15 procent till Affärsvolymerna med förmånskunder ökade med 15 procent på årsbasis. Som ett led i strategin fortsätter Nordea att lansera attraktiva erbjudanden till sina förmånskunder. Förmånskunder får utan avgift ett guldkreditkort, i vilket ingår en reseförsäkring, allriskförsäkring och Internetköpsförsäkring. Under de senaste tolv månaderna utfärdades nya kreditkort, vilket ökade antalet utestående kort med 43 procent. Resultat Under andra kvartalet uppgick Retail Bankings intäkter till mn euro, en ökning med 9 procent (12 procent exklusive fjolårets försäljning av Asiakastieto) jämfört med andra kvartalet Räntenettot steg med 10 procent till 860 mn euro. Avgifts- och provisionsnettot ökade med 9 procent jämfört med andra kvartalet Ökningen härrörde främst från provisioner på utlåning och sparande. Kostnaderna steg med 5 procent till 702 mn euro. Kreditförlusterna var positiva och uppgick till 34 mn euro. Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 713 mn euro. Riskjusterad avkastning på economic capital (RAROCAR) uppgick till 28 procent (25). Kostnad/intäktsrelationen var 51 procent (53). I Norge steg andelen små och medelstora företag som valt Nordea som leverantör av de nya OTPtjänstepensionskontona till 25 procent, i linje med ambitionen att andelen ska överstiga 20 procent.

10 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Retail Bankings rörelseresultat fördelat på huvudområden Regionbanker i Danmark Regionbanker i Finland Regionbanker i Norge Regionbanker i Sverige Nordiska funktioner Total kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar,etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation,% RAROCAR,% Övrig information,miljarder euro Utlåning 183,7 161,6 55,6 47,5 42,1 37,7 33,3 27,3 52,8 49,1 Inlåning 94,0 84,5 23,9 21,4 26,6 25,0 16,7 14,3 26,8 23,9 Economic capital 6,3 5,6 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 1,7 1,6 Retail Bankings marginaler kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 Utlåningsmarginaler, % Inlåningsmarginaler, % Till företag 0,89 0,90 0,97 Från företag 1,08 1,06 1,01 Till privatkunder Från privatkunder 1,81 1,76 1,65 - Hypotekslån 0,57 0,56 0,69 - Konsumtionslån 3,09 3,25 3,63 Retail Bankings nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat RAROCAR, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 företagskunder, miljoner 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Kundbasen definierad som aktiva kunder. Nordeas totala kundbas innefattar även cirka 1,8 miljoner inaktiva företags- och privatkunder som skulle kunna återaktiveras.

11 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Corporate and Institutional Banking Hög affärsaktivitet, i synnerhet på kapitalmarknaderna Orgresbanks resultaträkning konsoliderades under andra kvartalet Intäktstillväxt 13 % Corporate and Institutional Banking har kundansvar för stora företagskunder som är noterade på de viktigaste börserna, andra företag med extern kreditrating, liksom shipping-, offshore- och oljebolag, samt finansinstitut. Nordeas bankverksamhet i Polen, Baltikum och Ryssland ingår också i Corporate and Institutional Banking. Affärsutveckling Corporate Banking Division utvecklades fortsatt stabilt under andra kvartalet. Trots den höga aktivitetsnivån slutfördes något färre stora affärer än under samma period Förvärvsfinansiering noterade ännu ett intensiv period. Även Financial Institutions Division hade ett intensivt andra kvartal. Aktiemarknaderna utvecklades starkt och även obligationsmarknaden tog fart. Institutionella investerare fortsatte att efterfråga strukturerade transaktioner och liknande avancerade finansiella tjänster, vilket gav Nordea möjlighet att utnyttja sin struktureringskapacitet maximalt. Nordea fortsatte ta nya mandat och öka sin andel av sub-custodymarknaden, genom en kombination av nordiska tjänster och lokalt anpassade upplägg. Nordea bibehöll sin position som ledande leverantör av finansiella tjänster till shipping-, offshore- och oljeindustrin. Aktivitetsnivån förblev hög inom alla segment, i synnerhet inom offshore- och oljesegmentet. Liksom under tidigare kvartal genomfördes en rad stora transaktioner, däribland flera stora refinansieringsmandat inom offshore- och riggsektorn. Markets Division noterade en fortsatt hög kundaktivitet under andra kvartalet. Efterfrågan på aktieprodukter var hög i alla länder, inte minst inom equity finance och derivat. Även inom ränteprodukter noterades en betydande efterfrågan under kvartalet. Den starka affärsutvecklingen i Polen och Baltikum fortsatte under andra kvartalet. Utlåningen ökade med 66 procent jämfört med samma period 2006, och bolånen med 88 procent. Antalet förmånskunder fördubblades jämfört med andra kvartalet Ytterligare uttagsautomater installerades, och i slutet av perioden hade Nordea 123 uttagsautomater i Baltikum. Förberedelserna för en accelererad utbyggnad av kontorsnätet i regionen har avancerat under våren och resultatet kommer successivt att visa sig under senare delen av Tyngdpunkten ligger i Polen där planen är att öppna ca 40 nya kontor i år. I Baltikum planeras för nya kontor. Den nya säljstyrkan ska främst inrikta sig på privatkunder och små och medelstora företag. Från och med andra kvartalet 2007 ingår Orgresbank i Nordeas resultaträkning. Affärsaktiviteten var hög i Ryssland under perioden. Intäkterna steg med 52 procent jämfört med samma period 2006, och utlåningen med 60 procent. Orgresbanks affärsplan för 2007 inriktar sig på ryska och nordiska företagskunder. De första satsningarna på att nå förmögna privatkunder har också varit framgångsrika under perioden. Resultat Affärerna utvecklades fortsatt starkt under andra kvartalet Intäkterna uppgick till 350 mn euro, en ökning med 13 procent. Tillväxten var hög inom alla segment med undantag för Corporate Banking Division där intäkterna var i stort sett oförändrade justerat för IMB och en enstaka stor transaktion Räntenettot steg med 26 procent till 151 mn euro. Detta kan tillskrivas en ökning i utlåningen på 31 procent och i inlåningen på 27 procent. Alla divisioner bidrog till utlåningsökningen, med Polen och Baltikum i spetsen. Provisionsintäkterna ökade med 5 procent under kvartalet och uppgick till 89 mn euro. Kundaktiviteten var generellt hög, men Corporate Banking Division avslutade något färre stora affärer än för ett år sedan. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade under kvartalet med 40 procent till 108 mn euro till följd av hög kundaktivitet. Kostnaderna uppgick under perioden till 176 mn euro. Det motsvarar en ökning på 16 procent, varav 7 procent härrör från Orgresbank. Den underliggande ökningen uppgår därmed till 9 procent. Ökningen förklaras främst av stigande personalkostnader, på grund av dels fler anställda och dels stigande rörliga löner till följd av höga intäkter. Antalet heltidsanställda var 4 872, att jämföra med för ett år sedan. Ökningen beror i första hand på konsolideringen av Orgresbank och expansionen i Polen och Baltikum. Resultatet före kreditförluster uppgick till 174 mn euro för kvartalet, en ökning med 11 procent. Rörelseresultatet sjönk med 16 procent på grund av höga kreditförluståtervinningar i jämförelsesiffran. Riskjusterad avkastning, RAROCAR, uppgick under perioden till 24 procent, att jämföra med 22 procent under andra kvartalet Kostnad/intäktsrelationen var 50 procent.

12 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) CIB:s rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial Shipping, Polen Ryssland Övrigt Markets 2 Banking Institutions Offshore and och Division 1 Division 1 Oil services Baltikum Division 1 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % RAROCAR, % Övrig information, miljarder euro Utlåning 42,3 32,3 14,5 12,7 2,8 1,5 10,2 9,1 6,2 3,7 0,6 0,0 8,0 5,3 8,0 5,3 Inlåning 33,5 26,4 7,4 7,5 15,6 10,3 5,9 4,5 2,7 1,9 0,3 0,0 1,6 2,2 1,6 2,1 Economic capital 2,0 1,9 0,8 1,0 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,6 0,7 1 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsprodukter och relaterade derivat, och utvärderas på grundval av produktresultatet. Produktresultatet innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking and Retail Banking. CIB:s marginaler 1 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv Utlåningsmarginaler, % 0,84 0,85 0,88 Inlåningsmarginaler, % 0,32 0,36 0,37 1 Exklusive Polen, Baltikum, Ryssland och Markets. CIB:s nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat RAROCAR, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)

13 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Asset Management & Life Asset Managements intäkter steg 15 % Asset Managements produktresultat steg 26 % Lifes produktresultat steg 29 % Starkt inflöde i Private Banking: 1,8 md euro Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking, samt marknaden för sparprodukter generellt. Affärsutveckling Nordeas förvaltade kapital uppgick i slutet av juni 2007 till 164,9 md euro, efter ett nettoinflöde under första halvåret på 1,3 md euro och en positiv marknadsutveckling. Inflödena blev stora under första kvartalet. Under andra kvartalet redovisades dock ett nettoutflöde på 1,3 md euro. De nordiska retailfondernas förvaltade kapital uppgick till 37,8 md euro, en ökning med 0,8 md euro jämfört med första kvartalet. Ökningen kan tillskrivas den allmänna marknadsuppgången och en hög försäljning i Finland. De svenska fonderna präglades av inflöden till sparkonton med förmånlig ränta. Resultatet för andra kvartalet var allmänt sett tillfredsställande. 59 av portföljgrupperna överträffade jämförelseindex, trots sviktande resultat inom vissa områden under första halvåret Åtgärder har vidtagits för att förbättra resultaten inom dessa områden. De nya och omstöpta produkterna genererade starka resultat, och 86 procent överträffade jämförelseindex. Private Banking ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordic Private Banking noterade ett nettoinflöde på 1,7 md euro, vilket gav ett samlat förvaltat kapital på 46,8 md euro. Motsvarande siffror för European Private Banking var 0,1 md euro och 9,8 md euro. Private Bankings höga nettoinflöde är en följd av en utvidgad kundbas och mer affärer med befintliga kunder. Efter två kvartal i följd av positivt nettoinflöde redovisade European Fund Distribution ett nettoutflöde på 0,7 md euro. Förvaltat kapital uppgick i slutet av andra kvartalet till 5,4 md euro. Utflödena berodde främst på att ett fåtal stora strukturerade produktmandat löpte ut utan att förnyas. Under andra kvartalet låg bruttoinflödet kvar på 1,2 md euro, vilket bekräftar att satsningarna på att förbättra och bredda produktutbudet och öka säljstyrkan börjar ge resultat. Inom den institutionella kapitalförvaltningen redovisades ett nettoutflöde på 2,1 md euro under andra kvartalet. Nettoutflödet berodde främst på att ett fåtal stora mandat förlorades. Under samma period vanns ett antal nya institutionella mandat med höga marginaler. Nordea Life & Pensions bibehöll sin ställning som största aktör i Norden med en marknadsandel på 10,8 procent mätt i bruttopremieintäkter. Förvaltat kapital inom Life uppgick till 38,8 md euro, en ökning med 0,6 md euro jämfört med första kvartalet. Bruttopremieintäkterna uppgick under andra kvartalet till 0,8 md euro. På 12-månadersbasis uppgick ökningen till 2 procent. Tillväxten hänförde sig främst till försäljningsökningar i Danmark och Polen på 26 respektive 24 procent. Ökningen uppnåddes trots att försäljningen i Sverige gick ner på grund av tillfälliga förändringar i lagstiftningen under första halvåret De finansiella reserverna uppgick i slutet av perioden till 2,5 md euro eller 11 procent av avsättningarna i livförsäkringsrörelsen, en ökning med 0,2 md euro eller 7 procent jämfört med första kvartalet. De förstärkta reserverna är en följd av den positiva utvecklingen på aktiemarknaden, höga avkastningar på alternativa investeringar och låg känslighet för ränteökningar. Resultat Kapitalförvaltningen redovisade en tvåsiffrig tillväxt i intäkter och produktresultat under andra kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året steg intäkterna på kapitalförvaltningssidan med 15 procent, och slutade på 198 mn euro. Produktresultatet steg med 26 procent och slutade på 103 mn euro. Den kraftiga intäktsökningen förklaras av att de volymrelaterade intäkterna steg med 15 procent och de transaktionsrelaterade intäkterna med 12 procent jämfört med andra kvartalet Intäktsmarginalerna steg med 5 punkter jämfört med andra kvartalet 2006, varav den volymrelaterade intäktsmarginalen stod för 3,5 punkter. En ökad andel produkter med hög marginal ledde till en högre intäktsmarginal än under motsvarande period förra året. Kostnaderna steg med 5 procent jämfört med samma period Till följd av den relativt sett högre intäktsökningen sjönk kostnad/intäktsrelationen med 4 procentenheter och uppgick i slutet av perioden till 48 procent. Life fortsätter att generera starka resultat. Produktresultatet steg med 29 procent och rörelsekostnaderna sjönk med 3 procent jämfört med andra kvartalet 2006.

14 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Asset Management & Lifes volymer och inflöden Summa kv2 kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljarder euro 2007 Inflöde Nordiska retailfonder 37,8-0,2 37,0 37,2 35,7 34,9 European Fund Distribution 5,4-0,7 5,8 5,7 5,2 5,5 Private Banking Nordic Private Banking 46,8 1,7 44,7 42,3 38,8 36,7 International Wealth Management 9,8 0,1 9,5 9,2 8,7 8,5 Institutionella kunder 26,3-2,1 27,5 26,1 25,0 23,3 Life & Pensions 38,8-0,1 38,2 37,6 36,0 35,0 Summa 164,9-1,3 162,7 158,1 149,4 143,9 Nyckeltal Asset Management kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Rörelsekostnader Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Marginaler 1 Intäktsmarginaler (punkter) Rörelsekostnadsmarginal (punkter) Distributionskostnadsmarginal (punkter) Resultatmarginal (punkter) Kostnad/intäktsrelation, % Economic capital Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) ) Marginalerna på årsbasis har beräknats på basen av genomsnittligt förvaltat kapital för Asset Management, exklusive Nordic Private Banking. Under andra kvartalet 2007 uppgick dessa tillgångar till 111 md euro.

15 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Nyckeltal Life kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Resultatdrivande poster Traditionell livförsäkring: Avgifter/vinstdelning Bidrag från kostnadsresultat Bidrag från riskresultat Avkastning på eget kapital/övrigt resultat Resultat traditionell livförsäkring Resultat fondförsäkring Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Summa produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Nyckeltal Premieintäkter (f.e.r.) 816 1,021 1, varav från traditionell livförsäkring varav från fondförsäkring Summa rörelsekostnader Placeringstillgångar: Obligationer Aktier Alternativa placeringar Fastigheter Fondförsäkring Summa placeringstillgångar Kapitalavkastning, % 0,8 1,0 2,3 2,7-0,5 Försäkringstekniska avsättningar varav finansiella reserver Economic capital Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)

16 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Group Treasury Hög kapitalavkastning FRN på 2 md euro emitterad av Nordea Bank AB Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaden (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och förvaltning av tillgångar och skulder. Affärsutveckling Finansmarknaderna präglades under andra kvartalet av en ökande optimism vad gäller den globala tillväxten. Oron för en nedgång i den amerikanska ekonomin dämpades allteftersom tillväxtsiffrorna förbättrades från det svaga första kvartalet. De europeiska centralbankerna fortsatte att höja räntorna och korträntorna steg. Långräntorna steg brantare och 10- årsräntorna i euroområdet gick upp med mer än en halv procentenhet under perioden. De nordiska börserna hade ett starkt stöd av de positiva makroekonomiska utsikterna. Koncernens långsiktiga finansiering bygger fortsättningsvis i huvudsak på danska Nordea Kredits hypoteksobligationer och svenska Nordea Hypoteks säkerställda obligationer. Förutsättningarna för emissioner har varit fortsatt goda, och banat väg för förmånlig finansiering, både på de inhemska och internationella marknaderna. Den nya danska lagen om säkerställda obligationer gör det möjligt för både hypoteksinstitut och banker att emittera säkerställda obligationer. Utöver den långsiktiga finansieringen via hypoteksinstituten emitterar Nordea Bank även obligationslån. I maj gick Nordea in på den europeiska marknaden för obligationer med rörlig ränta, FRN, genom att emittera en FRN på 2 md euro med inriktning på institutionella investerare. Transaktionen var avsedd att finansiera en större balansräkning och samtidigt diversifiera Nordeas långsiktiga upplåning utan säkerhet. En annan källa till långsiktig finansiering utan säkerhet är emissioner av bankcertifikat på den amerikanska marknaden. Nordea genomförde ett antal sådana emissioner under andra kvartalet. Per den 30 juni uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som VaR, till 9 miljoner euro, att jämföra med 11 miljoner euro i slutet av mars. Den aktierelaterade risken, beräknad som VaR, uppgick till 32 miljoner euro, att jämföra med 24 miljoner i slutet av mars. Den strukturella ränterisken (SIIR) uppgick till 249 mn euro, under antagande om att marknadsräntorna stiger med 100 punkter, och -279 mn euro om de sjunker med 100 punkter. Den ökade strukturella ränterisken beror på växande inlåningsvolymer. Resultatet för andra kvartalet Group Treasurys resultat kan delas upp i placerings- och finansieringsrelaterat resultat. Resultatet i Group Investment definieras som nettot av kapitalavkastningen och avkastningsmålet, som är den förväntade genomsnittliga medellånga riskfria avkastningen över tid, det vill säga finansieringskostnaden. Finansieringskostnaden korrelerar direkt med den ränta som betalas till affärsområdena på deras allokerade economic capital. Räntan sätts varje år och justeras utifrån gällande marknadsränta. År 2007 är finansieringskostnaden 4,00 procent. Rörelseresultatet inom Group Investment uppgick till 28 mn euro, att jämföra med 10 mn euro under andra kvartalet Kapitalavkastningen uppgick till 1,26 procent under andra kvartalet (5,07 procent på årsbasis), väl över de 0,94 respektive 1,24 procent som noterades för andra kvartalet 2006 och första kvartalet Vinster från innehavet i OMX drog upp resultatet med cirka 44 mn euro under de första sex månaderna 2007, att jämföra med 16 mn euro under samma period Rörelseresultatet inom Group Investment uppgick till 32 mn euro, att jämföra med 21 mn euro under andra kvartalet 2006, till följd av lönsamma penningmarknadspositioner.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 13 februari 2008 Bokslutskommuniké 2007 Tillväxtsatsning och väl avvägd riskhantering ger starkt resultat Intäkterna steg 8 procent till 7 886 mn euro (7 365 mn

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Delårsrapport för första kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2014 Delårsrapport för första kvartalet 2014 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten Verksamhet 2004 Detta är Nordea Ökade ambitioner Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Viktiga händelser 2005

Viktiga händelser 2005 Årsredovisning 2005 Viktiga händelser 2005 2 Finansiella nyckeltal 3 VD-ord 4 Nordeaaktien 6 Vision och strategi 10 Verksamhetsstyrning och finansiella mål 12 Nordeas marknader, kunder och produkter 14

Läs mer

Delårsrapport januari-september

Delårsrapport januari-september Delårsrapport januari-september PRESSMEDDELANDE STOCKHOLM DEN 20 OKTOBER 2004 Bättre resultat än föregående år Det operativa rörelseresultatet för de första nio månaderna 2004 ökade med 17 procent till

Läs mer

Utformning av årsredovisning

Utformning av årsredovisning 2002 Nordea under Detta är Nordea Detta är en sammanfattning Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

Nordeas verksamhet 2003

Nordeas verksamhet 2003 Nordeas verksamhet 2003 Detta är Nordea Ökat fokus och ökad snabbhet gav en förbättrad prestation Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden:

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 STOCKHOLM 14 JULI 2014 SEB:s investeringar i kundverksamheten har skapat en starkare, stabilare och effektivare plattform. De nordiska företags- och kapitalmarknaderna har

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 juni 2012 diarienr 12-5765 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 29 oktober 2012 Tilläggsprospektet diarienr 12-11384 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 214 STOCKHOLM 25 APRIL 214 Aktivitetsnivån var högre såväl på kapitalmarknaden som bland företagen under kvartalet. I rollen som den ledande nordiska företagsbanken ökade SEB

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013 Tredje kvartalet 2013 Jämfört med andra kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 187 mkr (3 478) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer

Verksamheten under 2001

Verksamheten under 2001 Verksamheten under 2001 Detta är Nordea Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 4 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juli 2010 Diarienr 10-5831 Tilläggsprospektets diarienummer 11-4601 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 2 maj 2011 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2013

Delårsrapport Januari september 2013 Delårsrapport Januari september 2013 STOCKHOLM 24 OKTOBER 2013 Under de första nio månaderna förbättrades företagsklimatet. Vår ökade intjäning återspeglar SEB:s roll som en rådgivnings- och aktivitetsdriven

Läs mer

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010

Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 jämfört med tredje kvartalet 2010 Kvartalets resultat var 2 750 mkr (2 591) Resultat per aktie var 2,37 kronor (2,23) Räntabilitet på eget kapital var 11,7 procent (11,3) K/I-talet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 1999-02-15 Bokslutskommuniké för 1998 SEB-koncernens förvaltningsresultat*) ökade med 30 procent till 6 084 Mkr (proforma 4 687 Mkr 1997). Rörelseresultatet steg med 26 procent till 4 801 Mkr (3 804 Mkr).

Läs mer