Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för andra kvartalet 2007"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till mn euro (första halvåret 2006: mn euro) Kostnaderna ökade 6 procent till mn euro (1 878) Resultat före kreditförluster steg 11 procent till mn euro (1 656) Riskjusterat resultat ökade 17 procent till mn euro (1 024) Rörelseresultatet steg 5 procent till mn euro (1 780) Periodens resultat ökade 8 procent till mn euro (1 405) Avkastning på eget kapital 19,5 procent (21,2) Kostnad/intäktsrelationen minskade till 52 procent (53) Positiva kreditförluster, netto, på 41 mn euro (120) Vinst per aktie steg 8 procent till 0,58 euro (0,54) Fortsatt kraftig volymtillväxt Utlåningen ökade 15 procent Hypotekslånen steg 14 procent Utlåningen till små och medelstora företag ökade 16 procent Konsumtionslånen ökade 14 procent lån utan säkerhet steg 17 procent Inlåningen ökade 11 procent Volymerna på sparkonton steg 15 procent Antalet förmånskunder ökade 8 procent Antalet kreditkort steg 43 procent Stark ökning i Private Bankings förvaltade kapital Ökad merförsäljning av Markets-produkter till små och medelstora företag Vår strategi för organisk tillväxt levererar konsekvent starka resultat. Intäkterna och antalet kunder i prioriterade segment samt våra affärsvolymer fortsätter att öka enligt tillväxtplanen. Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsökningen blev större under andra kvartalet, vilket visar att vi är på god väg att nå målet att intäktsökningen ska vara 3 4 procentenheter större än kostnadsökningen för helåret, exklusive bankverksamheten i Ryssland. Arbetet med att införa vår nya verksamhetsmodell och de organisationsförändringar som den för med sig fortskrider enligt plan samtidigt som vi håller vårt höga affärstempo uppe, säger Christian Clausen, Nordeas vd och koncernchef. Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken, känd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, över kontor och en ledande ställning inom Internettjänster med 4,8 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Resultaträkning Jan-jun Jan-jun Förändr. Kv 2 Kv 2 Förändr. Kv 1 Förändr. Mn euro % % 2007 % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Volymer, nyckeluppgifter 30 jun 30 jun Förändr. 31 mar Förändr. Md euro % 2007 % Utlåning till allmänheten 229,6 198, ,2 3 In- och upplåning från allmänheten 132,6 119, ,3 5 Kapital under förvaltning 164,9 143, ,7 1 Försäkringstekniska avsättningar, livförsäkring 32,0 29, ,4 2 Eget kapital 15,5 13, ,9-3 Summa tillgångar 375,0 325, ,3 5 Nyckeltal Jan-jun Jan-jun Kv 2 Kv 2 Kv Vinst per aktie (EPS), euro 0,58 0,54 0,31 0,28 0,27 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 1,26 0,95 1,26 0,95 1,23 Aktiekurs 1, euro 11,62 9,34 11,62 9,34 11,93 Totalavkastning, % 4,7 7,8 0,2-7,6 5,7 Eget kapital per aktie 2,3, euro 5,98 5,20 5,98 5,20 6,13 Utestående aktier 1,3, miljoner Utestående aktier efter full utspädning, miljoner Avkastning på eget kapital, % 19,5 21,2 21,5 22,4 18,0 Kostnad/intäktsrelation, % Primärkapitalrelation 1, % 7,1 6,8 7,1 6,8 6,8 Kapitaltäckningsgrad 1, % 9,7 9,3 9,7 9,3 9,4 Primärkapital 1, mn euro Riskvägda tillgångar 1, md euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Riskjusterat resultat, mn euro Economic profit, mn euro Economic capital, md euro 10,3 9,2 10,3 9,2 9,9 EPS, riskjusterad, euro 0,46 0,40 0,24 0,20 0,22 Riskjusterad avkastning på Economic capital (RAROCAR), % 24,1 22,6 24,6 22,3 23,7 Förväntade kreditförluster, punkter Vid periodens slut. 2 Eget kapital exklusive minoritetsintressen och omvärderingsreserver. 3 Se not 7.

3 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Koncernen Resultatet under första halvåret 2007 Den starka intäktsutvecklingen fortsatte under första halvåret 2007 som en följd av Nordeas strategi för organisk tillväxt och fortsatt marknadstillväxt. Intäkterna ökade med 8 procent och kostnaderna steg med 6 procent. Intäktsökningen var 2,6 procentenheter större än kostnadsökningen, exklusive bankverksamheten i Ryssland, dvs. International Moscow Bank (IMB) i fjol och Orgresbank i år. Under andra kvartalet var intäktsökningen 4,2 procentenheter större än kostnadsökningen, jämfört med 1,2 procentenheter under första kvartalet. Resultatet före kreditförluster ökade med 11 procent till mn euro och rörelseresultatet uppgick till mn euro, en ökning med 5 procent. Det riskjusterade resultatet ökade med 17 procent till mn euro, avkastningen på eget kapital uppgick till 19,5 procent och kostnad/intäktsrelationen minskade till 52 procent. Kreditförlusterna var positiva och uppgick till 41 mn euro. Intäkter Intäkterna ökade med 8 procent till mn euro. Räntenettot ökade med 9 procent till mn euro till följd av stark volymtillväxt och förbättrade inlåningsmarginaler. Tillväxten i utlåningen fortsatte att öka med tvåsiffriga tal i de flesta segment, vilket i stort sett kompenserade för marginalpressen som fortfarande råder inom vissa områden. Utlåningen till allmänheten ökade med 15 procent till 230 md euro. Inlåningen steg med 11 procent till 133 md euro. Både den privata inlåningen och företagsinlåningen ökade. Särskilt starkt var inflödet till sparkonton och volymen steg med inte mindre än 15 procent. Inlåningsmarginalerna fortsatte att stärkas till följd av högre marknadsräntor. Inom Retail Banking steg räntenettot med 8 procent till följd av ökad utlåning till små och medelstora företag, ökade konsumtionslån samt högre intäkter från inlåning beroende på stärkta marginaler och större volymer. Inom Corporate and Institutional Banking steg räntenettot med 17 procent till följd av kraftigt ökad utlåning, inte minst i Polen och Baltikum där utlåningen ökade med 68 procent och räntenettot med 27 procent. Kapital under förvaltning ökade med 15 procent till 165 md euro jämfört med förra året. Det starka inflödet till Private Banking fortsatte under första halvåret. Den högre inlåningsräntan ledde till ett visst utflöde från fondsparande till sparkonton. Nordeas utveckling av mer sofistikerade sparprodukter, såsom aktieobligationer, fonder med absolut avkastning och attraktiva sparkontovillkor, medför att det långsiktiga sparandet i allt större omfattning ingår i samtliga betydande rader i resultaträkningen. Provisionsnettot ökade med 5 procent till mn euro. Låneprovisionerna ökade med 18 procent till 206 mn euro till följd av den starka volymtillväxten samt högre lånegarantiavgifter. Sparandeprovisioner ökade med totalt 8 procent, varav kapitalförvaltningsprovisioner steg med 6 procent till följd av tillväxt i förvaltningsvolymerna. Betalningsprovisionerna ökade med 6 procent till 376 mn euro, framför allt beroende på kortprovisionerna som steg med 15 procent. Betalningsavgifterna var stabila som ett resultat av hård konkurrens och viss prispress, särskilt inom girobetalningar. Provisionskostnaderna ökade med 18 procent till 291 mn euro till följd av den framgångsrika lanseringen till förmånskunder av kreditkort med mervärdestjänster som exempelvis försäkringar. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 21 procent till 609 mn euro. Nettoresultat av finansiella poster inom affärsområdena ökade med 14 procent till 563 mn euro till följd av större affärsvolymer med Nordeas små och medelstora företagskunder. Intäkterna från försäljning av ränte- och aktieprodukter ökade starkt. Inom Group Treasury uppgick nettoresultatet av finansiella poster till 83 mn euro. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 19 mn euro jämfört med 45 mn euro för ett år sedan. Nedgången beror främst på försäljningen av innehavet i IMB i fjol. Kostnader Kostnaderna ökade med 6,5 procent till mn euro. Exklusive bankverksamheten i Ryssland ökade kostnaderna med 5,9 procent. Ökningen beror på Nordeas satsning på tillväxt och investeringar inom områden med betydande potential, samt stigande rörliga löner. Exklusive Orgresbank och justerat för ökningen av de rörliga lönerna ökade kostnaderna med 5,1 procent, inklusive investeringar i tillväxtområden. Personalkostnaderna ökade med 7 procent till mn euro till följd av tillväxtsatsningen och löneökningar. Högre rörliga löner svarar för cirka 2 procentenheter av de ökade personalkostnaderna och ökningen av medeltalet anställda för cirka 1 procentenhet, exklusive Orgresbank. Exklusive satsningen i Polen, Ryssland och Baltikum var medeltalet anställda i stort sett oförändrat jämfört med andra kvartalet Förvärvet av Orgresbank ökade antalet anställda med heltidstjänster. I koncernen

4 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) som helhet arbetar allt fler rådgivare och säljare inom affärsområdena och allt färre inom produktions- och stabsfunktionerna. Övriga kostnader uppgick till 774 miljoner euro, en ökning med 5 procent jämfört med förra året. En högre affärsaktivitet och investeringar i strategiska projekt, till exempel Basel II, förklarar ökningen. Kostnad/intäktsrelationen minskade till 52 procent och intäktsökningen var 2,6 procentenheter större än kostnadsökningen under första halvåret 2007, exklusive den ryska verksamheten. Under första kvartalet var motsvarande relation 1,2 procentenheter. Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 41 mn euro till följd av fortsatt höga återvinningar och begränsade nya reserveringar. Nordea har tilltro till den övergripande kvaliteten i kreditportföljen. Skatter Under första halvåret medförde omvärderingen av den uppskjutna skattefordran i Finland att skattekostnaden minskade med cirka 110 mn euro. Den effektiva skattesatsen uppgick till 19 procent. Periodens resultat Periodens resultat ökade med 8 procent till mn euro, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 19,5 procent. Vinst per aktie ökade med 8 procent till 0,58 euro. Andra kvartalet 2007 Intäkterna ökade med 10 procent och kostnaderna steg med 6,7 procent jämfört med andra kvartalet Exklusive bankverksamheten i Ryssland ökade kostnaderna med 5,4 procent. Intäktsökningen var 4,2 procentenheter större än kostnadsökningen under andra kvartalet, exklusive den ryska verksamheten. Jämfört med första kvartalet 2007 ökade intäkterna med 4 procent och resultatet före kreditförluster steg med 8 procent. Intäkter Intäkterna steg till mn euro, en ökning med 10 procent jämfört med andra kvartalet Räntenettot steg med 9 procent till mn euro. Utlåningen till allmänheten ökade med 15 procent till 230 md euro, och volymtillväxten var fortsatt stark i samtliga segment. Utlåningsmarginalerna var lägre men inlåningsmarginalerna stärktes till följd av högre marknadsräntor. Orgresbanks resultaträkning konsolideras från och med andra kvartalet och har bidragit med intäkter på 19 mn euro, varav 13 mn euro utgör räntenetto. Jämfört med första kvartalet var de genomsnittliga utlåningsmarginalerna i stort sett oförändrade. Jämfört med andra kvartalet förra året ökade provisionsnettot med 5 procent till 548 mn euro. Låneprovisionerna ökade med 23 procent och sparandeprovisionerna steg med 11 procent till 360 mn euro. Betalningsprovisionerna ökade med 7 procent till 195 mn euro med en stark utveckling inom kortprovisioner. Provisionskostnaderna ökade med 28 procent, främst på grund av stigande kortkostnader. Jämfört med första kvartalet 2007 ökade provisionsnettot med 2 procent. Nettoresultat av finansiella poster ökade med 43 procent till 318 mn euro jämfört med andra kvartalet Nettoresultat av finansiella poster inom affärsområdena fortsatte att utvecklas starkt och uppgick till 290 mn euro, en ökning med 26 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Därutöver ökade nettoresultatet av finansiella poster i Group Treasury från 7 mn euro till 43 mn euro till följd av värdeökning på OMX-innehavet efter Nasdaqs uppköpsbud. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag minskade med 64 procent till 9 mn euro jämfört med andra kvartalet 2006 på grund av försäljningen av IMB. Kostnader Exklusive verksamheten i Ryssland ökade kostnaderna med 5 procent. Första kvartalet var kostnadsökningen 6 procent och den lägre ökningstakten under andra kvartalet bekräftar Nordeas förväntningar för helåret. Personalkostnaderna ökade med 7 procent till 592 mn euro och övriga kostnader steg med 5 procent till 391 mn euro. Kostnaderna i Orgresbank uppgick till 12 mn euro. Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 28 mn euro under kvartalet efter fortsatta återvinningar och låga nya reserveringar. Skatt Den låga effektiva skattesatsen under andra kvartalet berodde på en sänkning av bolagsskatten i Danmark från 28 procent till 25 procent som genomfördes med verkan från den 1 januari Under första halvåret minskade Nordeas skattekostnader med cirka 30 mn euro till följd av den danska skattesänkningen. Periodens resultat Jämfört med andra kvartalet 2006 ökade periodens resultat med 10 procent till 816 mn euro, vilket motsvarar 0,31 euro per aktie. Riskjusterat resultat och kapitalstruktur Economic Capital ökade med 12 procent till 10,3 md euro jämfört med den sista juni Detta förklaras av en större kreditriskexponering till följd av den stigande utlåningen och den höga affärsaktiviteten.

5 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Nordeas övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägarna och det finansiella målet är att fördubbla det riskjusterade resultatet på 7 år, vilket förutsätter en årlig tillväxt på cirka 10 procent. Nordeas resultat under första kvartalet överträffade målet med en ökning av riskjusterat resultat på 17 procent. Economic profit ökade med 16 procent till 793 mn euro. Basel II Nordea redovisar för första gången riskvägda tillgångar enligt de nya kapitaltäckningsreglerna (Basel II). Nordeas metod för intern riskklassificering (IRK) godkändes den 26 juni. Den slutgiltiga Basel II-rapporten skickas till tillsynsmyndigheterna vid ett senare datum och det innebär att de riskvägda tillgångarna som redovisas i den här delårsrapporten kan komma att justeras. Den grundläggande IRK-metoden används för att beräkna kreditrisken, som beror på sannolikheten för fallissemang (PD). I denna beräkning använder Nordea sina egna uppskattningar av sannolikheten för fallissemang. Nordea använder den grundläggande IRK-metoden för att beräkna kreditrisken i exponeringsklasserna företag och institut under Denna utlåning utgör cirka 50 procent av Nordeas samlade krediter. Kreditrisken i övriga exponeringsklasser, till exempel hushåll och stat, beräknas med hjälp av schablonmetoden. Nordea kommer gradvis att gå över till den avancerade IRK-metoden. Nästa steg blir att börja använda IRK-metoden för exponeringsklassen hushåll. Nordea använder interna VaR-modeller (Value at Risk) för att beräkna marknadsrisken i större delen av kreditportföljen. I Basel II ingår motpartsrisken i kreditrisken och inte som tidigare i marknadsrisken. För att uppskatta den operativa risken använder Nordea schablonmetoden baserat på årliga intäkter i vart och ett av de större affärssegmenten. Vid halvårsskiftet uppgick Nordeas riskvägda tillgångar till 189 md euro. Utan hänsyn till övergångsreglerna, som medger en sänkning av de riskvägda tillgångarna på högst 5 procent, var de riskvägda tillgångarna 176 md euro. Enligt Basel I-reglerna skulle de riskvägda tillgångarna ha uppgått till 200 md euro. Primärkapitalrelationen var 7,1 procent och kapitaltäckningsgraden var 9,7 procent. Kreditportföljen Utlåningen uppgick till 230 md euro och privatkundernas andel uppgick till 45 procent. Av utlåningen till privatkunder utgjorde hypotekslån 78 procent. Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen för företag under kvartalet. Krediter till fastighetsbolag svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 33 md euro, vilket utgör 14 procent av hela kreditportföljen. Kreditportföljen är väldiversifierad. Nordeas nya verksamhetsmodell Nordeas nya organisation trädde i kraft den 1 juli. Arbetet med att införa den nya verksamhetsmodellen, som stärker kundorienteringen genom en tydligare uppdelning av ansvaret för kundrelationer och produkter, fortskrider enligt plan. Affärsområdenas resultatredovisning anpassas till den nya organisationen i delårsrapporten för det tredje kvartalet och omräkade jämförelsesiffror kommer att presenteras innan rapporten publiceras. Gunn Wærsted har börjat i koncernledningen I juni 2007 började koncernledningens nya medlem, Gunn Wærsted, ta sig an en del av sina framtida arbetsuppgifter. Den 1 augusti tillträder hon officiellt sin nya tjänst, vilken inkluderar rollen som Nordeas landschef i Norge. Nordeaaktien Under första halvåret steg Nordeas aktiekurs med 2 procent på Stockholmsbörsen från 105,50 kronor den 29 december 2006 till 107,50 kronor den 29 juni Totalavkastningen var 5 procent. Det innebär att Nordea kom på sjunde plats inom gruppen jämförbara europeiska banker och på första plats inom gruppen jämförbara nordiska banker. Det långsiktiga incitamentsprogrammet I april 2007 beslöt årsstämman om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram omfattande upp till 400 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Nordeakoncernen. 99 procent av målgruppen deltar i programmet. Programmets huvudsakliga mål är att stärka Nordeas förmåga att behålla och rekrytera de bästa talangerna för viktiga ledningsbefattningar. För att kunna genomföra programmet på ett kostnadseffektivt sätt risksäkrades det genom en emission av C- aktier. C-aktierna har köpts tillbaka och omvandlats till stamaktier. Det totala antalet aktier uppgår till Varje aktie ger en rösträtt, vilket innebär att antalet rösträtter också uppgår till

6 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Utsikter 2007 Strategin för organisk tillväxt fortsätter att ge resultat. Den starka intäktsökningen väntas fortsätta under andra halvåret Som tidigare meddelats beräknas kostnadsökningen för helåret 2007 bli i samma storleksordning som under 2006, dvs 4 5 procent. Intäkterna förväntas öka 3 4 procentenheter mer än kostnaderna, exklusive bankverksamheten i Ryssland. Kostnadsökningen för helåret inklusive Orgresbank och planerade investeringar i Ryssland förväntas uppgå till cirka 6 procent. Det innebär att intäktsökningen, inklusive Nordeas ryska verksamhet, förväntas bli 2 3 procentenheter större än kostnadsökningen. Kreditkvaliteten är fortsatt god. Lägre återvinningar under andra halvåret väntas dock medföra faktiska kreditförluster, netto, under de kommande kvartalen. Den genomsnittliga schablonskatten för Nordeas verksamhet är cirka 26 procent efter sänkningen av bolagsskatten i Danmark. Den effektiva skattesatsen för 2007 väntas bli 4 6 procentenheter lägre än schablonskatten.

7 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Kvartalsvis utveckling Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto (not 1) Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader (not 2): Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (EPS) 0,31 0,27 0,34 0,34 0,28 0,58 0,54 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 1,26 1,23 1,21 1,07 0,95 1,26 0,95 Not 1 Avgifts- och provisionsnetto Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Mn euro Provisioner från kapitalförvaltning Livförsäkring Courtage Depåtjänster Inlåning Summa sparrelaterade provisioner Betalningar Kort Summa betalningsprovisioner Utlåning Garantier och dokumentbetalningar Summa låneprovisioner Övriga provisionsintäkter Avgifts- och provisionsintäkter Livförsäkring Betalningar Övriga provisionskostnader Avgifts- och provisionskostnader Avgifts- och provisionsnetto Not 2 Allmänna administrationskostnader Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Mn euro Personal Vinstandelar Informationsteknologi Marknadsföring Porto-, telefon- och kontorskostnader Hyres-, lokal- och fastighetskostnader Övrigt Summa Rörliga lönekostnader uppgick till 55 mn euro under kv (kv : 43 mn euro). 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna under 2 kv 2007, inklusive personal etc, men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick till 160 mn euro under kv (kv : 155 mn euro).

8 Retail Banking Affärsområden Övrigt Koncernen Corporate and Institutional Banking Asset Management Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Nordeakoncernen Mn euro Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Förändr. Jan-jun Jan-jun Jan-jun Förändr. Kundansvariga enheter % % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter varav allokeringar Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Economic capital Riskjusterad avkastning på Economic capital (RAROCAR), % Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Life Affärsområden Summa Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Produktresultat

9 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Retail Banking Kraftigt växande affärsvolymer Ökat antal förmånskunder Intäktstillväxt 9 % Inom Retail Banking betjänar Nordea 7,4 miljoner aktiva privatkunder och aktiva företagskunder. Verksamheten bedrivs via 13 regionbanker på de fyra nordiska marknaderna. Affärsutveckling Volymerna fortsatte att växa kraftigt under andra kvartalet. Ökningen var tvåsiffrig inom flera produktområden, däribland företagsutlåning, bolån, sparande och kreditkort. Företagsutlåningen och -inlåningen ökade båda med procent på årsbasis. Konkurrensen inom företagsutlåning förblir hård. Det gynnsamma ekonomiska läget leder till förbättrade kreditbetyg för företagen och fortsatt pressade marginaler. Volymtillväxten mer än uppvägde de minskande marginalernas negativa effekt på intäkterna jämfört med första halvåret Företagsutlåningen ökade mest i Danmark. Ett betydande antal transaktioner inom företags- och förvärvsfinansiering har bidragit till intäktsökningen, liksom en ökande försäljning av Markets produkter till företagskunder. Bolånen ökade med 14 procent, trots att stigande räntor och stabiliserade bostadspriser drog ner marknadsaktiviteten en aning. Marginalerna förblir pressade på marknaden i stort, men de stabiliserades dock under andra kvartalet, vilket medförde att Nordeas intäkter från bolånen blev något högre än under föregående kvartal. Nordeas andel av bolånemarknaden ökade i Norge och Danmark, och var stabil i Sverige och Finland. BoFlex-produkterna fortsatte att sälja bra. Nya produkter som BoFlex bidrog till intäktsökningen framför allt genom högre marginaler än traditionella bolån. Aktiviteten på marknaden för inlåning från hushållen har varit intensiv och medfört en hård konkurrens inom sparkonton. Inlåningen stod för en betydande del av Retail Bankings intäktsökning. Inlåningen från hushållen har ökat med 9 procent på årsbasis, och marginalerna med 16 punkter till 1,81 procent jämfört med andra kvartalet Intäkterna ökade kraftigt i alla länder utom Norge. I Finland uppgick ökningen till hela 20 procent, vilket bidrog markant. Säkringen av Retail Bankings inlåning dämpar ökningen i år, i synnerhet i Sverige. Regionbankerna i Sverige ökade sina intäkter med 9 procent, till följd av stark inlåningsbas och stigande räntor. Justerat för säkringen, det vill säga det positiva bidraget 2006 och den negativa effekten 2007, uppgick tillväxten i Sverige till 16 procent. Nordeas strategi att öka affärsvolymerna med befintliga kunder och att få dem att flytta uppåt i kundprogrammen ger resultat. Antalet förmånskunder ökade under perioden med 8 procent till 2,3 miljoner, medan antalet private banking-kunder ökade med 15 procent till Affärsvolymerna med förmånskunder ökade med 15 procent på årsbasis. Som ett led i strategin fortsätter Nordea att lansera attraktiva erbjudanden till sina förmånskunder. Förmånskunder får utan avgift ett guldkreditkort, i vilket ingår en reseförsäkring, allriskförsäkring och Internetköpsförsäkring. Under de senaste tolv månaderna utfärdades nya kreditkort, vilket ökade antalet utestående kort med 43 procent. Resultat Under andra kvartalet uppgick Retail Bankings intäkter till mn euro, en ökning med 9 procent (12 procent exklusive fjolårets försäljning av Asiakastieto) jämfört med andra kvartalet Räntenettot steg med 10 procent till 860 mn euro. Avgifts- och provisionsnettot ökade med 9 procent jämfört med andra kvartalet Ökningen härrörde främst från provisioner på utlåning och sparande. Kostnaderna steg med 5 procent till 702 mn euro. Kreditförlusterna var positiva och uppgick till 34 mn euro. Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 713 mn euro. Riskjusterad avkastning på economic capital (RAROCAR) uppgick till 28 procent (25). Kostnad/intäktsrelationen var 51 procent (53). I Norge steg andelen små och medelstora företag som valt Nordea som leverantör av de nya OTPtjänstepensionskontona till 25 procent, i linje med ambitionen att andelen ska överstiga 20 procent.

10 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Retail Bankings rörelseresultat fördelat på huvudområden Regionbanker i Danmark Regionbanker i Finland Regionbanker i Norge Regionbanker i Sverige Nordiska funktioner Total kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar,etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation,% RAROCAR,% Övrig information,miljarder euro Utlåning 183,7 161,6 55,6 47,5 42,1 37,7 33,3 27,3 52,8 49,1 Inlåning 94,0 84,5 23,9 21,4 26,6 25,0 16,7 14,3 26,8 23,9 Economic capital 6,3 5,6 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 1,7 1,6 Retail Bankings marginaler kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 Utlåningsmarginaler, % Inlåningsmarginaler, % Till företag 0,89 0,90 0,97 Från företag 1,08 1,06 1,01 Till privatkunder Från privatkunder 1,81 1,76 1,65 - Hypotekslån 0,57 0,56 0,69 - Konsumtionslån 3,09 3,25 3,63 Retail Bankings nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat RAROCAR, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 företagskunder, miljoner 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Kundbasen definierad som aktiva kunder. Nordeas totala kundbas innefattar även cirka 1,8 miljoner inaktiva företags- och privatkunder som skulle kunna återaktiveras.

11 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Corporate and Institutional Banking Hög affärsaktivitet, i synnerhet på kapitalmarknaderna Orgresbanks resultaträkning konsoliderades under andra kvartalet Intäktstillväxt 13 % Corporate and Institutional Banking har kundansvar för stora företagskunder som är noterade på de viktigaste börserna, andra företag med extern kreditrating, liksom shipping-, offshore- och oljebolag, samt finansinstitut. Nordeas bankverksamhet i Polen, Baltikum och Ryssland ingår också i Corporate and Institutional Banking. Affärsutveckling Corporate Banking Division utvecklades fortsatt stabilt under andra kvartalet. Trots den höga aktivitetsnivån slutfördes något färre stora affärer än under samma period Förvärvsfinansiering noterade ännu ett intensiv period. Även Financial Institutions Division hade ett intensivt andra kvartal. Aktiemarknaderna utvecklades starkt och även obligationsmarknaden tog fart. Institutionella investerare fortsatte att efterfråga strukturerade transaktioner och liknande avancerade finansiella tjänster, vilket gav Nordea möjlighet att utnyttja sin struktureringskapacitet maximalt. Nordea fortsatte ta nya mandat och öka sin andel av sub-custodymarknaden, genom en kombination av nordiska tjänster och lokalt anpassade upplägg. Nordea bibehöll sin position som ledande leverantör av finansiella tjänster till shipping-, offshore- och oljeindustrin. Aktivitetsnivån förblev hög inom alla segment, i synnerhet inom offshore- och oljesegmentet. Liksom under tidigare kvartal genomfördes en rad stora transaktioner, däribland flera stora refinansieringsmandat inom offshore- och riggsektorn. Markets Division noterade en fortsatt hög kundaktivitet under andra kvartalet. Efterfrågan på aktieprodukter var hög i alla länder, inte minst inom equity finance och derivat. Även inom ränteprodukter noterades en betydande efterfrågan under kvartalet. Den starka affärsutvecklingen i Polen och Baltikum fortsatte under andra kvartalet. Utlåningen ökade med 66 procent jämfört med samma period 2006, och bolånen med 88 procent. Antalet förmånskunder fördubblades jämfört med andra kvartalet Ytterligare uttagsautomater installerades, och i slutet av perioden hade Nordea 123 uttagsautomater i Baltikum. Förberedelserna för en accelererad utbyggnad av kontorsnätet i regionen har avancerat under våren och resultatet kommer successivt att visa sig under senare delen av Tyngdpunkten ligger i Polen där planen är att öppna ca 40 nya kontor i år. I Baltikum planeras för nya kontor. Den nya säljstyrkan ska främst inrikta sig på privatkunder och små och medelstora företag. Från och med andra kvartalet 2007 ingår Orgresbank i Nordeas resultaträkning. Affärsaktiviteten var hög i Ryssland under perioden. Intäkterna steg med 52 procent jämfört med samma period 2006, och utlåningen med 60 procent. Orgresbanks affärsplan för 2007 inriktar sig på ryska och nordiska företagskunder. De första satsningarna på att nå förmögna privatkunder har också varit framgångsrika under perioden. Resultat Affärerna utvecklades fortsatt starkt under andra kvartalet Intäkterna uppgick till 350 mn euro, en ökning med 13 procent. Tillväxten var hög inom alla segment med undantag för Corporate Banking Division där intäkterna var i stort sett oförändrade justerat för IMB och en enstaka stor transaktion Räntenettot steg med 26 procent till 151 mn euro. Detta kan tillskrivas en ökning i utlåningen på 31 procent och i inlåningen på 27 procent. Alla divisioner bidrog till utlåningsökningen, med Polen och Baltikum i spetsen. Provisionsintäkterna ökade med 5 procent under kvartalet och uppgick till 89 mn euro. Kundaktiviteten var generellt hög, men Corporate Banking Division avslutade något färre stora affärer än för ett år sedan. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade under kvartalet med 40 procent till 108 mn euro till följd av hög kundaktivitet. Kostnaderna uppgick under perioden till 176 mn euro. Det motsvarar en ökning på 16 procent, varav 7 procent härrör från Orgresbank. Den underliggande ökningen uppgår därmed till 9 procent. Ökningen förklaras främst av stigande personalkostnader, på grund av dels fler anställda och dels stigande rörliga löner till följd av höga intäkter. Antalet heltidsanställda var 4 872, att jämföra med för ett år sedan. Ökningen beror i första hand på konsolideringen av Orgresbank och expansionen i Polen och Baltikum. Resultatet före kreditförluster uppgick till 174 mn euro för kvartalet, en ökning med 11 procent. Rörelseresultatet sjönk med 16 procent på grund av höga kreditförluståtervinningar i jämförelsesiffran. Riskjusterad avkastning, RAROCAR, uppgick under perioden till 24 procent, att jämföra med 22 procent under andra kvartalet Kostnad/intäktsrelationen var 50 procent.

12 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) CIB:s rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial Shipping, Polen Ryssland Övrigt Markets 2 Banking Institutions Offshore and och Division 1 Division 1 Oil services Baltikum Division 1 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % RAROCAR, % Övrig information, miljarder euro Utlåning 42,3 32,3 14,5 12,7 2,8 1,5 10,2 9,1 6,2 3,7 0,6 0,0 8,0 5,3 8,0 5,3 Inlåning 33,5 26,4 7,4 7,5 15,6 10,3 5,9 4,5 2,7 1,9 0,3 0,0 1,6 2,2 1,6 2,1 Economic capital 2,0 1,9 0,8 1,0 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,6 0,7 1 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsprodukter och relaterade derivat, och utvärderas på grundval av produktresultatet. Produktresultatet innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking and Retail Banking. CIB:s marginaler 1 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv Utlåningsmarginaler, % 0,84 0,85 0,88 Inlåningsmarginaler, % 0,32 0,36 0,37 1 Exklusive Polen, Baltikum, Ryssland och Markets. CIB:s nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat RAROCAR, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)

13 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Asset Management & Life Asset Managements intäkter steg 15 % Asset Managements produktresultat steg 26 % Lifes produktresultat steg 29 % Starkt inflöde i Private Banking: 1,8 md euro Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking, samt marknaden för sparprodukter generellt. Affärsutveckling Nordeas förvaltade kapital uppgick i slutet av juni 2007 till 164,9 md euro, efter ett nettoinflöde under första halvåret på 1,3 md euro och en positiv marknadsutveckling. Inflödena blev stora under första kvartalet. Under andra kvartalet redovisades dock ett nettoutflöde på 1,3 md euro. De nordiska retailfondernas förvaltade kapital uppgick till 37,8 md euro, en ökning med 0,8 md euro jämfört med första kvartalet. Ökningen kan tillskrivas den allmänna marknadsuppgången och en hög försäljning i Finland. De svenska fonderna präglades av inflöden till sparkonton med förmånlig ränta. Resultatet för andra kvartalet var allmänt sett tillfredsställande. 59 av portföljgrupperna överträffade jämförelseindex, trots sviktande resultat inom vissa områden under första halvåret Åtgärder har vidtagits för att förbättra resultaten inom dessa områden. De nya och omstöpta produkterna genererade starka resultat, och 86 procent överträffade jämförelseindex. Private Banking ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordic Private Banking noterade ett nettoinflöde på 1,7 md euro, vilket gav ett samlat förvaltat kapital på 46,8 md euro. Motsvarande siffror för European Private Banking var 0,1 md euro och 9,8 md euro. Private Bankings höga nettoinflöde är en följd av en utvidgad kundbas och mer affärer med befintliga kunder. Efter två kvartal i följd av positivt nettoinflöde redovisade European Fund Distribution ett nettoutflöde på 0,7 md euro. Förvaltat kapital uppgick i slutet av andra kvartalet till 5,4 md euro. Utflödena berodde främst på att ett fåtal stora strukturerade produktmandat löpte ut utan att förnyas. Under andra kvartalet låg bruttoinflödet kvar på 1,2 md euro, vilket bekräftar att satsningarna på att förbättra och bredda produktutbudet och öka säljstyrkan börjar ge resultat. Inom den institutionella kapitalförvaltningen redovisades ett nettoutflöde på 2,1 md euro under andra kvartalet. Nettoutflödet berodde främst på att ett fåtal stora mandat förlorades. Under samma period vanns ett antal nya institutionella mandat med höga marginaler. Nordea Life & Pensions bibehöll sin ställning som största aktör i Norden med en marknadsandel på 10,8 procent mätt i bruttopremieintäkter. Förvaltat kapital inom Life uppgick till 38,8 md euro, en ökning med 0,6 md euro jämfört med första kvartalet. Bruttopremieintäkterna uppgick under andra kvartalet till 0,8 md euro. På 12-månadersbasis uppgick ökningen till 2 procent. Tillväxten hänförde sig främst till försäljningsökningar i Danmark och Polen på 26 respektive 24 procent. Ökningen uppnåddes trots att försäljningen i Sverige gick ner på grund av tillfälliga förändringar i lagstiftningen under första halvåret De finansiella reserverna uppgick i slutet av perioden till 2,5 md euro eller 11 procent av avsättningarna i livförsäkringsrörelsen, en ökning med 0,2 md euro eller 7 procent jämfört med första kvartalet. De förstärkta reserverna är en följd av den positiva utvecklingen på aktiemarknaden, höga avkastningar på alternativa investeringar och låg känslighet för ränteökningar. Resultat Kapitalförvaltningen redovisade en tvåsiffrig tillväxt i intäkter och produktresultat under andra kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året steg intäkterna på kapitalförvaltningssidan med 15 procent, och slutade på 198 mn euro. Produktresultatet steg med 26 procent och slutade på 103 mn euro. Den kraftiga intäktsökningen förklaras av att de volymrelaterade intäkterna steg med 15 procent och de transaktionsrelaterade intäkterna med 12 procent jämfört med andra kvartalet Intäktsmarginalerna steg med 5 punkter jämfört med andra kvartalet 2006, varav den volymrelaterade intäktsmarginalen stod för 3,5 punkter. En ökad andel produkter med hög marginal ledde till en högre intäktsmarginal än under motsvarande period förra året. Kostnaderna steg med 5 procent jämfört med samma period Till följd av den relativt sett högre intäktsökningen sjönk kostnad/intäktsrelationen med 4 procentenheter och uppgick i slutet av perioden till 48 procent. Life fortsätter att generera starka resultat. Produktresultatet steg med 29 procent och rörelsekostnaderna sjönk med 3 procent jämfört med andra kvartalet 2006.

14 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Asset Management & Lifes volymer och inflöden Summa kv2 kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljarder euro 2007 Inflöde Nordiska retailfonder 37,8-0,2 37,0 37,2 35,7 34,9 European Fund Distribution 5,4-0,7 5,8 5,7 5,2 5,5 Private Banking Nordic Private Banking 46,8 1,7 44,7 42,3 38,8 36,7 International Wealth Management 9,8 0,1 9,5 9,2 8,7 8,5 Institutionella kunder 26,3-2,1 27,5 26,1 25,0 23,3 Life & Pensions 38,8-0,1 38,2 37,6 36,0 35,0 Summa 164,9-1,3 162,7 158,1 149,4 143,9 Nyckeltal Asset Management kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Rörelsekostnader Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Marginaler 1 Intäktsmarginaler (punkter) Rörelsekostnadsmarginal (punkter) Distributionskostnadsmarginal (punkter) Resultatmarginal (punkter) Kostnad/intäktsrelation, % Economic capital Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) ) Marginalerna på årsbasis har beräknats på basen av genomsnittligt förvaltat kapital för Asset Management, exklusive Nordic Private Banking. Under andra kvartalet 2007 uppgick dessa tillgångar till 111 md euro.

15 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Nyckeltal Life kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Resultatdrivande poster Traditionell livförsäkring: Avgifter/vinstdelning Bidrag från kostnadsresultat Bidrag från riskresultat Avkastning på eget kapital/övrigt resultat Resultat traditionell livförsäkring Resultat fondförsäkring Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Summa produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Nyckeltal Premieintäkter (f.e.r.) 816 1,021 1, varav från traditionell livförsäkring varav från fondförsäkring Summa rörelsekostnader Placeringstillgångar: Obligationer Aktier Alternativa placeringar Fastigheter Fondförsäkring Summa placeringstillgångar Kapitalavkastning, % 0,8 1,0 2,3 2,7-0,5 Försäkringstekniska avsättningar varav finansiella reserver Economic capital Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)

16 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Group Treasury Hög kapitalavkastning FRN på 2 md euro emitterad av Nordea Bank AB Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaden (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och förvaltning av tillgångar och skulder. Affärsutveckling Finansmarknaderna präglades under andra kvartalet av en ökande optimism vad gäller den globala tillväxten. Oron för en nedgång i den amerikanska ekonomin dämpades allteftersom tillväxtsiffrorna förbättrades från det svaga första kvartalet. De europeiska centralbankerna fortsatte att höja räntorna och korträntorna steg. Långräntorna steg brantare och 10- årsräntorna i euroområdet gick upp med mer än en halv procentenhet under perioden. De nordiska börserna hade ett starkt stöd av de positiva makroekonomiska utsikterna. Koncernens långsiktiga finansiering bygger fortsättningsvis i huvudsak på danska Nordea Kredits hypoteksobligationer och svenska Nordea Hypoteks säkerställda obligationer. Förutsättningarna för emissioner har varit fortsatt goda, och banat väg för förmånlig finansiering, både på de inhemska och internationella marknaderna. Den nya danska lagen om säkerställda obligationer gör det möjligt för både hypoteksinstitut och banker att emittera säkerställda obligationer. Utöver den långsiktiga finansieringen via hypoteksinstituten emitterar Nordea Bank även obligationslån. I maj gick Nordea in på den europeiska marknaden för obligationer med rörlig ränta, FRN, genom att emittera en FRN på 2 md euro med inriktning på institutionella investerare. Transaktionen var avsedd att finansiera en större balansräkning och samtidigt diversifiera Nordeas långsiktiga upplåning utan säkerhet. En annan källa till långsiktig finansiering utan säkerhet är emissioner av bankcertifikat på den amerikanska marknaden. Nordea genomförde ett antal sådana emissioner under andra kvartalet. Per den 30 juni uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som VaR, till 9 miljoner euro, att jämföra med 11 miljoner euro i slutet av mars. Den aktierelaterade risken, beräknad som VaR, uppgick till 32 miljoner euro, att jämföra med 24 miljoner i slutet av mars. Den strukturella ränterisken (SIIR) uppgick till 249 mn euro, under antagande om att marknadsräntorna stiger med 100 punkter, och -279 mn euro om de sjunker med 100 punkter. Den ökade strukturella ränterisken beror på växande inlåningsvolymer. Resultatet för andra kvartalet Group Treasurys resultat kan delas upp i placerings- och finansieringsrelaterat resultat. Resultatet i Group Investment definieras som nettot av kapitalavkastningen och avkastningsmålet, som är den förväntade genomsnittliga medellånga riskfria avkastningen över tid, det vill säga finansieringskostnaden. Finansieringskostnaden korrelerar direkt med den ränta som betalas till affärsområdena på deras allokerade economic capital. Räntan sätts varje år och justeras utifrån gällande marknadsränta. År 2007 är finansieringskostnaden 4,00 procent. Rörelseresultatet inom Group Investment uppgick till 28 mn euro, att jämföra med 10 mn euro under andra kvartalet Kapitalavkastningen uppgick till 1,26 procent under andra kvartalet (5,07 procent på årsbasis), väl över de 0,94 respektive 1,24 procent som noterades för andra kvartalet 2006 och första kvartalet Vinster från innehavet i OMX drog upp resultatet med cirka 44 mn euro under de första sex månaderna 2007, att jämföra med 16 mn euro under samma period Rörelseresultatet inom Group Investment uppgick till 32 mn euro, att jämföra med 21 mn euro under andra kvartalet 2006, till följd av lönsamma penningmarknadspositioner.

17 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Group Treasurys rörelseresultat fördelat på huvudområden Group Investment Group Funding kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Rörelseresultat Group Treasurys nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Obligationer, miljoner euro Aktier, miljoner euro Investeringar, miljoner euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)

18 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Definitioner av finansiella resultatmått Riskjusterat resultat Riskjusterat resultat definieras som intäkter minus rörelsekostnader, förväntade kreditförluster och schablonskatt (27 procent 2006). Större engångsposter ingår inte i det riskjusterade resultatet. Economic profit Economic profit definieras som riskjusterat resultat minus kapitalkostnad. Förväntade kreditförluster Förväntade kreditförluster avspeglar normaliserade förlustnivåer över en konjunkturcykel både på portföljnivå och för enskilda kreditengagemang. Baserat på den aktuella portföljen uppgår de förväntade kreditförlusterna vid beräkning av economic profit till 17 punkter, en minskning från 19 punkter under Detta avspeglar den förbättrade kreditkvaliteten och återbetalningsförmågan bland Nordeas kunder. Kapitalkostnad Kapitalkostnaden (uttryckt i procent) är den avkastning som Nordeas aktieägare kräver. Den beräknas utifrån den långfristiga riskfria räntan, med tillägg för genomsnittlig marknadsmässig riskpremie för aktieinvesteringar, multiplicerat med betavärdet, ett mått på Nordeaaktiens volatilitet och marknadskorrelation. Kapitalkostnaden i euro definieras som kapitalkostnaden (i procent) gånger economic capital. Kapitalkostnaden fastställs av koncernledningen en gång om året. Kapitalkostnaden uppgick till 7,5 procent 2006 och har, till följd av det högre ränteläget, höjts till 8,0 procent för Economic capital Economic capital (EC) är Nordeas interna mått på det kapital som krävs för att med viss sannolikhet täcka oväntade förluster i verksamheten. EC beräknas med avancerade interna modeller för att ge ett konsekvent mått avseende kredit- och marknadsrisk, operativ risk, affärsrisk och livförsäkringsrisk inom Nordeas olika affärsområden. När alla risker i koncernen aggregeras uppstår diversifieringseffekter, till följd av skillnader i verksamheternas risk samt att det är osannolikt att oväntade förluster uppstår samtidigt. RAROCAR Riskjusterad avkastning, RAROCAR (risk-adjusted return on capital at risk), i procent, utgörs av det riskjusterade resultatet i förhållande till economic capital.

19 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Segmentrapportering Nordeas verksamhet är indelad i tre affärsområden. Affärsområdena är Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Det sistnämnda segmentet delas för tydlighetens skull upp i två kolumner. Affärsområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. IAS 14 vill uppmuntra redovisningen av vertikala, integrerade aktiviteter. Därför redovisas, utöver affärsområdenas resultat, även resultatet för Group Treasury, som handhar Nordeas egna investeringar och positioner på finansmarknaden. Inom Nordea är kundansvar ett centralt begrepp. Nordeas totala affärsrelationer med kunder redovisas i resultat- och balansräkningar för respektive kundansvarig enhet. Economic capital Kapitalet allokeras på grundval av det interna ramverket för beräkning av economic capital, som avspeglar varje affärsenhets faktiska riskexponering, med hänsyn till kredit- och marknadsrisk, försäkringsrisk, samt operativ risk och affärsrisk. Därigenom optimeras fördelningen och utnyttjandet av kapitalet i affärsområdena. Vid beräkningen av den riskjusterade avkastningen på economic capital (RAROCAR) tillämpas schablonskatt. Economic capital allokeras till affärsområdena i enlighet med de risker som tagits. Som en del av räntenettot erhåller affärsenheterna en avkastning som motsvarar den förväntade genomsnittliga riskfria avkastningen på medellång sikt. Den kostnad som överstiger Libor från emitterade förlagslån ingår också i affärsområdenas räntenetto på basen av respektive affärsområdes användning av economic capital. Economic profit är den interna grunden för prioritering mellan strategiska alternativ liksom för utvärdering av finansiella resultat. Allokeringsprinciper Kostnaderna allokeras utifrån beräknade enhetspriser och de enskilda affärsområdenas konsumtion. Intäkterna allokeras utgående från de underliggande affärstransaktionerna i kombination med identifiering av den kundansvariga enheten. Asset Management & Life har kundansvar inom kapitalförvaltningen och inom private bankingverksamheten utanför en enhet man har gemensamt med Retail Banking. Dessutom har Asset Management & Life produktansvar för fond- och livförsäkringsprodukter. Rörelseresultatet som visas i tillhörande tabeller innefattar de kundansvariga enheterna. Produktresultaten för Asset Management respektive Life visar koncernens intäkter, inklusive intäkter allokerade till Retail Banking, för dessa produkter samt försäljnings- och distributionskostnaderna inom Retail Banking. Internräntesättning Internräntesättningen grundar sig på aktuell marknadsränta och tillämpas på alla tillgångar och skulder som allokeras till eller redovisas under affärsområdena eller koncernfunktionerna. Koncerninterna transaktioner mellan legala enheter sker med principen om armslängds avstånd i enlighet med OECD:s krav. Det finansiella resultatet av sådana transaktioner redovisas under det berörda affärsområdet på basen av respektive affärsområdes produkt- och kundansvar. Dock ingår det totala resultatet hänförligt till fonder i Retail Banking, liksom försäljningsprovisioner och marginaler från livförsäkringsverksamheten. Koncernfunktioner och elimineringar Koncernfunktioner och elimineringar innefattar de ej allokerade resultaten för de fyra koncernfunktionerna: Group Processing and Technology, Group Corporate Centre, Group Credit and Risk Control och Group Legal and Compliance. Group Treasury, som ingår i Group Corporate Centre, har lämnats utanför kalkylen eftersom den behandlas som ett vertikalt integrerat segment och därför redovisas separat. Kostnader inom koncernfunktionerna som ej definierats som tjänster till affärsområden och resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte ingår i de kundansvariga enheterna redovisas under denna rubrik. Tillgångar, skulder och economic capital allokeras till affärsområdena. Koncernfunktioner och elimineringar består av sådana poster i resultat- och balansräkningen som hänför sig till ej allokerade avstämningsposter/enheter.

20 Affärsområden Retail Banking Corporate and Institutional Banking Asset Management Life Mn euro Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kundansvariga enheter Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter varav allokeringar Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Economic capital Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (38) Produktresultat

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2007 Delårsrapport januari september 2007 Starka resultat Intäkterna steg 9 procent till 5 744 mn euro (jan-sept 2006: 5 268 mn euro*) Kostnaderna ökade

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2007

Delårsrapport för första kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2007 Delårsrapport för första kvartalet 2007 Organisk tillväxtstrategi ger fortsatt goda resultat Rörelseresultatet uppgick till 895 mn euro (kv1 2006: 853

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 13 februari 2008 Bokslutskommuniké 2007 Tillväxtsatsning och väl avvägd riskhantering ger starkt resultat Intäkterna steg 8 procent till 7 886 mn euro (7 365 mn

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 23 oktober 2008 Delårsrapport januari september 2008 Starkt resultat under extrema marknadsförhållanden Intäkterna steg 4 procent till 5 949 mn euro (första nio

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 26 oktober 2005 Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Rörelseresultatet steg 30 procent under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 30 procent till

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2006

Delårsrapport för andra kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2006 Delårsrapport för andra kvartalet 2006 Starkt resultat till följd av en robust och diversifierad affärsmix avkastning på eget kapital steg till 21,2

Läs mer

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Rekordresultat 2005 Rörelseresultatet steg 25 procent på jämförbar basis* till 3 048 miljoner euro Intäkterna steg 7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2011

Rapport för andra kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli Rapport för andra kvartalet Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till 1 952 mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den stabila

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2012

Rapport för tredje kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 oktober 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nordea levererar enligt plan på kostnader, kapital och intäkter Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2011

Rapport för tredje kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 oktober 2011 Rapport för tredje kvartalet 2011 Robust kundverksamhet, men finansoron påverkar resultatet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Trots

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 10 februari 2009 Bokslutskommuniké 2008 Solitt resultat trots snabb konjunkturnedgång Intäkterna steg 4 procent till 8 200 mn euro (2007: 7 886 mn euro) Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2013

Delårsrapport för andra kvartalet 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli Delårsrapport för andra kvartalet Stärkta kundrelationer, oförändrade kostnader och mer kapital Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Trots det

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Delårsrapport för första kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 april 2005 Delårsrapport för första kvartalet 2005 Starkt resultat under första kvartalet Periodens resultat steg 8 % till 495 miljoner euro (459 under kv. 1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2004

Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 augusti 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Starka resultat under första halvåret 2004 Rörelseresultatet steg 15 % till 1 100 miljoner euro (959 under

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2010

Rapport för andra kvartalet 2010 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli Rapport för andra kvartalet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Vi har haft en positiv utveckling i kundverksamheten. Antalet nya förmåns- och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Delårsrapport för andra kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Det andra kvartalet 20 utmärktes av ett fortsatt inflöde av nya

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis Sammandrag 2005 Vi gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring Viktiga händelser 2005 Januari Nordea

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: 2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till 1 914 miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003)

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2012

Rapport för andra kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 juli 2012 Rapport för andra kvartalet 2012 Starka intäkter och god kostnadskontroll Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den goda affärsutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Delårsrapport för första kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2014 Delårsrapport för första kvartalet 2014 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2005

Delårsrapport för andra kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 augusti 2005 Delårsrapport för andra kvartalet 2005 Starkt resultat för första halvåret 2005 Rörelseresultatet steg 33 procent till 1 572 miljoner euro (1 481

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2012 Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-översikt Året som gick Aktia satsar på tillväxt Utsikter 2015 2 Finland i fel sällskap 3 Skuldsättningen fortsätter att öka? 4 Resultatet 2014 2014 2013 Δ% Räntenetto 102,8

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 januari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Planen för det nya normala levererar starka resultat Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Vår fokuserade relationsstrategi

Läs mer