Delårsrapport för första kvartalet 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för första kvartalet 2004"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv ) Periodens resultat mer än fördubblades till 418 miljoner euro (202) Intäkterna steg 2 % till miljoner euro (1 399) Kostnaderna minskade med 10 % till 873 miljoner euro (973) Kreditförlusterna minskade 50 % till 42 miljoner euro (84) Vinst per aktie 0,15 euro (0,07) Avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) 18,2 % (9,7) Framgång bekräftad jämfört med kv 1 föregående år Rörelseresultatet steg 54 % från 380 miljoner euro under kv Periodens resultat steg 64 % från 255 miljoner euro Intäkterna steg 3 % från miljoner euro och kostnaderna minskade med 5 % från 917 miljoner euro Kreditförlusterna minskade 57 % från 98 miljoner euro Tillväxt i affärsvolymer och ökat fokus Kapital under förvaltning på rekordhöga 122 miljarder euro, en ökning med 8,6 miljarder euro sedan kv 1 Fortsatt starkt resultat i Life Stark hypoteksutlåning Förstärkt position bland stora företagskunder, särskilt i Sverige Försäljningar av fastigheter genomförda - Våra insatser för att förbättra resultatet blir mer och mer synliga i räkenskaperna. Trots historiskt låga räntor har vi ökat intäkterna, och införandet av en kultur med strikt kostnadskontroll har medfört betydligt lägre kostnader. Halveringen av kreditförlusterna i förhållande till föregående kvartal bidrar till det förbättrade resultatet och återspeglar att kvaliteten i vår kreditportfölj generellt är god. Vi behåller vårt fokus på strikt kostnads- och riskkontroll samt på intäktsutvecklingen, säger Lars G Nordström, verkställande direktör och koncernchef i Nordea. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har närmare 11 miljoner kunder och bankkontor. Nordeakoncernen är med sina 3,7 miljoner e-kunder en av de världsledande inom banktjänster på Internet. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Operativa resultaträkningar Kv 1 Kv 4 Förändr. Kv 1 Kv 1 Förändr. Helår Miljoner euro % % 2003 Räntenetto Provisionsnetto Tradingintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Resultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat Nedskrivningar av fastigheter Skatter Minoritetsandelar Periodens resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,15 0,07 0,15 0,09 0,51 Aktiekurs 1, euro 5,56 5,95 5,56 4,04 5,95 Eget kapital per aktie 1,2, euro 4,30 4,28 4,30 4,15 4,28 Utestående aktier 1,2, miljoner Avkastning på eget kapital före goodwillavskr. 3, % 18,2 9,7 18,2 12,2 16,7 Avkastning på eget kapital, % 13,9 6,6 13,9 8,4 12,3 Utlåning till allmänheten 1, miljarder euro In- och upplåning från allmänheten 1, mdr euro Eget kapital 1,2, miljarder euro Balansomslutning 1, miljarder euro Kapital under förvaltning 1, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 4, % Kostnad/intäktsrelation, exkl kapitalavkastning, % Primärkapitalrelation 1, % 6,7 7,3 6,7 7,2 7,3 Kapitaltäckningsgrad 1, % 9,1 9,3 9,1 9,7 9,3 Riskvägda tillgångar 1, miljarder euro Vid periodens slut. 2 Totala antalet registrerade aktier var (31 dec 2003: 2 928, 31 mars 2003: 2 985) miljoner. Antal egna aktier i Nordea Bank AB (publ) var 145 (31 dec 2003: 82) miljoner. Genomsnittligt antal egna aktier jan-mars 2004 var 103 (jan-dec 2003: 50) miljoner. Genomsnittligt antal utestående aktier jan-mars (jan-dec 2003: 2 921, jan-mars 2003: 2 928) miljoner. Utspädning är inte aktuellt. 3 Periodens resultat före minoritetsandelar och goodwillavskrivningar/-nedskrivningar som andel av genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital omfattar minoritetsandelar men med all återstående goodwill avdragen. 4 Totala kostnader dividerat med summan av totala intäkter, andelar i intresseföretags resultat och kapitalavkastning, bankverksamhet.

3 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Kvartalsvis utveckling Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Miljoner euro Not Räntenetto Provisionsnetto Tradingintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Resultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat Nedskrivningar av fastigheter Skatter Minoritetsandelar Periodens resultat Vinst per aktie Vinst per aktie, rullande 12 månader vid periodens slut ,15 0,07 0,21 0,14 0,09 0,57 0,51 0,55 0,40 0,30 Not 1 Provisionsnetto, miljoner euro Courtage Kapitalförvaltning/fonder Emission av värdepapper Utlåning Inlåning och betalningar Valutarelaterade Övrigt Provisionskostnader Provisionsnetto inkl provisoner rapporterade som tradingintäkter Varav rapporterad som tradingintäkter Provisionsnetto Not 2 Kostnader, miljoner euro Personal Vinstandelar Informationsteknologi Marknadsföring Porto-, telefon- och kontorskostnader Hyres-, lokal- och fastighetskostnader Övrigt Kostnader Varav från investeringsportfölj Kostnader Rörliga lönekostnader uppgick till 37 miljoner euro under kv (kv : 28 miljoner euro). 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna, inklusive personal etc, men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick kv till 165 miljoner euro (kv : 208 miljoner euro). 3 Inklusive personalkostnader (kv : 1 miljon euro).

4 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Koncernen Resultatet för första kvartalet i korthet Rörelseresultatet under första kvartalet var 584 miljoner euro, en ökning med 52 procent jämfört med föregående kvartals 383 miljoner euro. Periodens resultat uppgick till 418 miljoner euro, motsvarande 0,15 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 18,2 procent (exklusive goodwill). Vinsten per aktie under fjärde kvartalet var efter justering för nedskrivningar av fastigheter 0,10 euro. Vinsten per aktie under en rullande 12-månadersperiod var 0,57 euro. Utvecklingen under första kvartalet Intensifierade försäljningsinsatser i kombination med fortsatt god efterfrågan på hypotekslån från hushållen och banktjänster via Internet och telefon ledde till ökade affärsvolymer, vilket påverkade intäkterna positivt. De nordiska aktiemarknaderna har utvecklats väl både i fråga om omsättning och kursuppgångar, och de aktierelaterade provisionsintäkterna ökade. En förstärkt ställning inom segmentet stora företagskunder, särskilt i Sverige, har bidragit till intäktsökningen. Centralbankerna i Sverige och Norge sänkte räntorna ytterligare under första kvartalet. Denna ytterligare press på räntemarginalerna gör det svårare att upprätthålla räntenettot framöver. Ytterligare effektivitetsförbättringar har genomförts, och kreditförlusterna har minskat betydligt. Nordea har därför möjlighet att generera en avkastning på eget kapital som ligger i linje med koncernens mål, trots generellt pressade marginaler och den låga ekonomiska tillväxten. Nordea är väl positionerat för att dra nytta av en potentiell tillväxt samtidigt som den strikta kostnads- och riskkontrollen ska bibehållas. Intäkter Räntenettot var 846 miljoner euro, jämfört med 850 miljoner euro under fjärde kvartalet Utlåningen till allmänheten ökade till 148 miljarder euro. Volymökningen inom Retail Banking fortsatte, vilket återspeglar starka försäljningsinsatser och ökade marknadsandelar på hypoteksmarknaderna i Danmark, Sverige och Norge. Efter en period av svag efterfrågan från företagskunderna har utlåningen till små och medelstora företag nu ökat med 1,4 procent. Inlåningen minskade till 92 miljarder euro främst beroende på kortfristiga likviditetsfluktuationer. Utlåningsmarginalerna inom Retail Banking var stabila medan inlåningsmarginalerna försämrades till följd av räntesänkningarna i Sverige och Norge. För utlåningen till stora företag fortsatte marginalerna att förbättras. Effekten av risksäkringen under första kvartalet var miljoner euro. Denna har nu i huvudsak löpt ut. Provisionsnettot var 397 miljoner euro jämfört med 388 miljoner euro under fjärde kvartalet Intäkterna från courtage ökade med 9 miljoner euro till 44 miljoner euro, vilket avspeglar den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna. Det förvaltade kapitalet ökade med 8 procent till 122 miljarder euro. Nordea är marknadsledande som aktiefondförvaltare i Norden, och koncernen har 20 procent av den nordiska fondmarknaden. Tack vare Nordeas stora distributionskapacitet uppgick det totala nettoinflödet till 4,2 miljarder euro under första kvartalet. Därtill kommer värdestegring på tillgångarna på 4,4 miljarder euro. Provisionsintäkterna från kapitalförvaltningen låg kvar på samma goda nivå som under fjärde kvartalet, som utöver den sedvanliga säsongsmässiga ökningen uppvisade en hög nivå av transaktions- och fondavgifter. Provisionerna från inlåning och betalningsförmedling uppgick till 192 miljoner euro, något lägre än föregående kvartal beroende på det säsongsmässigt stora antalet transaktioner under fjärde kvartalet. Tradingintäkterna ökade med 25 procent till 156 miljoner euro. Den förstärkta ställningen inom segmentet stora företagskunder, särskilt i Sverige, har bidragit till intäktsökningen. Markets visade volymtillväxt på alla produktområden, särskilt vad gäller valuta- och derivathandeln. Övriga intäkter uppgick till 22 miljoner euro jämfört med tidigare 36 miljoner euro. Siffran för fjärde kvartalet innefattade en mindre engångsvinst. Intäkterna från fastigheter har successivt minskat under de senaste 12 månaderna beroende på att Nordea sålt ut fastigheter. De minskade kreditvolymerna till stora företag har medfört något lägre volymer för Corporate and Institutional Banking under första kvartalet.

5 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Kostnader Kostnaderna minskade med 10 procent till 873 miljoner euro. Underliggande kostnader minskade med cirka 4 procent, efter justering för omstruktureringskostnader, rörliga löner och valutafluktuationer. Personalkostnaderna minskade med 23 miljoner euro till 488 miljoner euro. Minskningen av antalet anställda fortsatte under första kvartalet, med en minskning motsvarande cirka 800 heltidstjänster. Rörliga löner ökade något jämfört med föregående kvartal beroende på det goda resultatet i kapitalmarknadsanknutna verksamheter. Den överföring av cirka 900 heltidstjänster till det med IBM gemensamägda bolaget som genomfördes under fjärde kvartalet 2003 fick full effekt första kvartalet och minskade personalkostnaderna med cirka 6 miljoner euro. 15 miljoner euro har satts av till vinstandelar under 2004 baserat på det goda resultatet under första kvartalet och resultatförväntningarna för resten av året. Med tanke på att bara ett kvartal har gått och med hänsyn till att vissa mätkriterier är beroende av konkurrenternas prestationer finns det en osäkerhet angående avsättningen till vinstandelssystemet. Övriga kostnader minskade med 46 miljoner euro till 370 miljoner euro trots de extrakostnader som uppstod när personal flyttades till det med IBM gemensamägda bolaget. Kostnadsminskningen är ett resultat av lägre IToch marknadsföringskostnader samt lägre lokalkostnader. Kreditförluster Kreditförlusterna minskade med 50 procent till 42 miljoner euro, vilket på årsbasis motsvarar 0,11 procent av utlåning och garantier. Minskningen beror främst på att inga nya avsättningar för kreditförluster har erfordrats för fiskodlingsindustrin, eftersom situationen i den branschen har förbättrats. Huvuddelen av kreditförlusterna utgjordes av centrala avsättningar grundade på konservativ värdering av ett fåtal engagemang. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen i bankverksamheten ökade med 29 miljoner euro till 62 miljoner euro, varav 45 miljoner euro är hänförligt till obligationsportföljerna och 17 miljoner euro till aktier. Förbättringen återspeglar bra portföljförvaltning i kombination med fallande långa räntor och stigande aktiekurser. Livförsäkring Vinsten i Life var 47 miljoner euro, en ökning med 7 miljoner euro avspeglande höga, stabila intäkter. Kapitalavkastningen förbättrades och de finansiella reserverna ökade. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 418 miljoner euro jämfört med 202 miljoner euro. Under fjärde kvartalet minskade resultatet till följd av nedskrivningar av fastigheter i samband med ytterligare avyttringar. Jämförelse med första kvartalet 2003 Rörelseresultatet ökade med 54 procent under första kvartalet jämfört med samma period förra året, vilket återspeglar ökade intäkter, minskade kostnader, minskade kreditförluster, ett kraftigt förbättrat rörelseresultat i försäkringsverksamheten, samt en betydligt förbättrad kapitalavkastning. Intäkter Räntenettot ökade med 1 procent till 846 miljoner euro. Utlåningen till allmänheten uppgick till 148 miljarder euro, en ökning med 1 miljard euro på årsbasis. Hypotekslånen till hushållen har ökat betydligt och uppgick under första kvartalet 2004 till 50 miljarder euro, en ökning på årsbasis med 13 procent. Utlåningsvolymerna till segmentet stora företag minskade, men marginalerna förbättrades. Inlåningen var 92 miljarder euro, en minskning med 3 procent. Fallande räntor har haft en negativ inverkan på inlåningsmarginalerna. Provisionsnettot ökade med 12 procent till 397 miljoner euro. Intäkterna från courtage ökade med 20 miljoner euro till 44 miljoner euro, tack vare starka aktiemarknader och ökade volymer. Provisionerna från kapitalförvaltningen ökade med 22 procent till 127 miljoner euro, vilket återspeglar stark tillväxt i förvaltningsvolymer och värdeökning på tillgångarna. Provisionerna från betalningstjänster fortsatte också att öka, med 13 miljoner euro till 192 miljoner euro. Antalet betalningstransaktioner inom Household fortsatte att öka vilket återspeglar en stark ökning av antalet kort- och Internettransaktioner. Tradingintäkterna var på samma höga nivå. Kostnader Kostnaderna uppgick till 873 miljoner euro, en minskning med 44 miljoner euro, eller 5 procent. Underliggande kostnader minskade med cirka 6 procent, efter justering för omstruktureringskostnader, rörliga löner och valutaeffekter. Personalkostnaderna minskade med 32 miljoner euro under första kvartalet jämfört med samma period förra året. De underliggande personalkostnaderna minskade med 3 procent. Rörliga löner var högre i år, medan antalet anställda har minskat med cirka genom outsourcing och med ytterligare genom pågående rationaliseringar.

6 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Avsättningen för vinstandelar uppgick till 15 miljoner euro under första kvartalet Övriga kostnader uppgick till 370 miljoner euro, en minskning med 7 procent även inklusive kostnader för personal som överförts till externa parter under första kvartalet i år. Underliggande övriga kostnader minskade med 13 procent. Utvecklingen återspeglar ett generellt förbättrat kostnadsmedvetande i koncernen. Kostnad/intäktsrelationen var 59 procent (65). Kreditförluster Kreditförlusterna motsvarar 0,11 procent av utlåning och garantier, jämfört med 0,27 procent förra året. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen ökade med 33 miljoner euro till 62 miljoner euro, vilket återspeglar större vinster i både aktie- och obligationsportföljerna jämfört med förra året. Livförsäkring Vinsten i Life förbättrades till 47 miljoner euro jämfört med 19 miljoner euro första kvartalet 2003, främst beroende på det stegvisa införandet av den förändrade affärsmodellen i Life. Periodens resultat Periodens resultat ökade med 64 procent till 418 miljoner euro. Kreditportföljen god kvalitet på stabil nivå Vid slutet av första kvartalet 2004 uppgick osäkra fordringar, netto, till 686 miljoner euro motsvarande 0,46 procent av utlåningen, att jämföra med 713 miljoner euro respektive 0,49 procent under fjärde kvartalet. Det skedde inga betydande förändringar i exponeringen mot olika kundgrupper under kvartalet. Av den totala utlåningen stod företagen för 53 procent och privatkunderna för 45 procent. Utlåningen till offentlig sektor utgjorde 2 procent. För hushållen svarar hypotekslånen för 75 procent. Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen för företag under första kvartalet. Krediter till fastighetsförvaltare svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 20,9 miljarder euro, motsvarande 14 procent av hela portföljen. Exponeringen mot fiskodlingsbranschen uppgick till 0,8 miljarder euro eller 0,6 procent av bankens utlåning. Marknadspriset på lax har ökat under de senaste månaderna och utsikterna för fiskodlingsindustrin har därmed förbättrats. Vissa producenter har dock fortfarande svårt att uppnå tillfredsställande lönsamhet. Kostnadsutvecklingen Fokuseringen på kostnadskontroll består och effekterna av de vidtagna åtgärderna blir alltmer synliga. Omorganisationen av Retail Banking i Norge har medfört sänkta kostnader. Nordea fortsätter att lägga ut ickekärnverksamhet på externa parter. Under första kvartalet har koncernen lagt ut hanteringen av pappersbaserade betalningar i Sverige genom outsourcing. Detta medför en överföring av cirka 170 heltidstjänster. Inom inköpsverksamheten har nu en kostnadsbas på cirka 250 miljoner euro analyserats och nya kontrakt och lösningar har implementerats. Besparingarna beräknas till cirka 20 miljoner euro under Kapitaltäckning Primärkapitalrelationen var 6,7 procent och kapitaltäckningsgraden var 9,1 procent. Både primärkapitalrelationen och kapitaltäckningsgraden minskade med 0,15 procent efter reduktionen av eget kapital med 183 miljoner den 1 januari, till följd av implementeringen av IAS19/RR29. Återköpen av 63,4 miljoner egna aktier under första kvartalet har också minskat primärkapitalrelationen. Resultatet för första kvartalet har inte tagits med vid beräkningen av kapitaltäckningen. Legal struktur Den tidigare tillkännagivna förändringen av den legala strukturen är under genomförande. Moderbolaget, Nordea AB (publ), har erhållit bankoktroj och bytte per den 30 januari 2004 firma till Nordea Bank AB (publ). Den 1 mars fusionerades Nordea Bank Sverige AB (publ) in i Nordea Bank AB (publ), som ett led i processen att omforma detta bolag till ett europabolag. Fastighetsinnehav Nordea har fullföljt processen med avyttring av fastigheter i och med försäljningen av de centralt belägna affärslokalerna i Finland, Norge och Sverige. Försäljningarna är förknippade med hyresavtal med löptider upp till 25 år. En vinst på cirka 300 miljoner euro kommer att redovisas under andra kvartalet De fastigheter och aktier i fastighetsbolag som har avyttrats under den senaste 12-månadersperioden motsvarar ett sammanlagt bokfört värde av 1,6 miljarder euro. Den finansiella nettoeffekten av avyttringarna är en vinst på cirka 185 miljoner euro. Efter att dessa affärer genomförts har Nordea inga betydande fastighetsinnehav. Framöver blir den finansiella effekten av avyttringarna positiv.

7 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Nordeaaktien Under första kvartalet sjönk Nordeas aktiekurs med 4,6 procent på Stockholmsbörsen från 54,00 kronor per den 30 december till 51,50 kronor per den 31 mars. Totalavkastningen under första kvartalet var -4,6 procent. Ordinarie bolagsstämma Den ordinarie bolagsstämman den 31 mars godkände styrelsens förslag om en utdelning på 0,25 euro per aktie för 2003, vilket motsvarar en utdelningsprocent på 48 procent av nettoresultatet för Utbetalningen skedde den 14 april, och direktavkastningen på utbetalningsdagen var 4,4 procent. Den ordinarie bolagsstämman beslutade att reducera aktiekapitalet genom indragning utan återbetalning av de 81,6 miljoner aktier som Nordea återköpte under Indragningen väntas ske under tredje kvartalet. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie stämma förvärva egna aktier. Dessa förvärv, tillsammans med bolagets övriga innehav av egna aktier, får inte överstiga 10 procent av totala antalet aktier i bolaget. Utsikter 2004 Resultatet under första kvartalet var starkt. De korta räntorna har fortsatt ned under första kvartalet och någon höjning väntas inte på kort sikt. Detta kommer att göra det svårare att upprätthålla räntenettot framöver. Ökade ut- och inlåningsvolymer förväntas delvis kompensera de allmänt pressade marginalerna i nuvarande låga ränteläge. Utsikterna till ökade intäkter är positiva, om än i begränsad omfattning. De totala affärsvolymerna väntas öka något, främst inom hushållssektorn. I viss utsträckning påverkas koncernens intäkter också av hur kapitalmarknaderna utvecklas. Även framöver kommer en strikt kostnadskontroll att tillämpas. Tack vare framgångarna med kostnadskontrollen under 2003 och första kvartalet 2004, kombinerat med de fortsatta insatserna för att ytterligare centralisera och sammanföra produktionsprocesser och för att minska komplexiteten, väntas de totala kostnaderna under 2004 inte överstiga de som redovisades 2003, med undantag för kostnader hänförliga till vinstandelssystem under båda åren. Kreditportföljen bedöms ha en god och stabil kvalitet. Med hänsyn till den övergripande kvaliteten i kreditportföljen, stabiliseringen av kreditportföljen i Retail Norge och de rådande ekonomiska utsikterna för de nordiska länderna, väntas kreditförlustnivån bli lägre än under 2003.

8 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Resultat per affärsområde under första kvartalet 2004 Miljoner euro Retail Banking Corporate and Institutional Banking Affärsområden Asset Management & Life Asset Mgmt Life Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Summa Kundansvariga enheter: Räntenetto Övrigt Totala intäkter inkl. allokeringar varav allokeringar Kostnader inkl. allokeringar varav allokeringar Kreditförluster Resultatandelar Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Goodwillavskrivning och nedskrivning Rörelseresultat 2004: kv : kv : kv : kv : kv Avkastning på eget kapital, % 27 % 25 % Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet, % 58 % 48 % 57 % 13 % 59 % Övrig information, miljarder euro Summa tillgångar Utlåning Inlåning från allmänheten Investeringar, miljoner euro Avskrivningar, miljoner euro Produktresultat 2004: kv : kv : kv : kv : kv Allokeringarna visar omfördelningen av kostnader och intäkter mellan affärsområdena. Intäkter inom CIB och Asset Management har minskats med 75 miljoner euro respektive 59 miljoner euro, medan 145 miljoner euro inräknats i Retail Bankings intäkter och 2 miljoner i Group Treasurys intäkter. Nordeas verksamhet är indelad i tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Affärsområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. Group Treasury styr koncernens finansiella förvaltningsverksamhet. Koncernfunktioner och elimineringar omfattar de icke-allokerade resultaten för de tre koncernfunktionerna Group Processing and Technology, Group Corporate Centre (exklusive Group Treasury) och Group Staffs. Detta segment omfattar även poster nödvändiga för avstämning med Nordeakoncernen. De principer som används i Nordeas segmentredovisning beskrivs nedan. Siffrorna är konsoliderade med användning av balansdagens valutakurser respektive genomsnittliga valutakurser på samma sätt som i koncernens rapportering. Inom Nordea är kundansvar ett centralt begrepp. Decentraliserat resultatansvar innebär i huvudsak att koncernens affärsrelationer med kunder redovisas i resultat- och balansräkningar för respektive kundansvarig enhet. Kapitalet allokeras på grundval av det interna ramverket för beräkning av economic capital, som avspeglar varje affärsenhets faktiska riskexponering, med hänsyn till kredit- och marknadsrisk, försäkringsrisk, marknadsrisk och även operativ risk och affärsrisk. Därigenom optimeras fördelningen och kapitalutnyttjandet i

9 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) affärsområdena. Vid beräkningen av avkastning på allokerat eget kapital tillämpas en standardskattesats. Economic profit är den interna grunden för prioritering mellan strategiska alternativ, och även för utvärdering av finansiella resultat. Asset Management & Life har kundansvar inom kapitalförvaltningen och inom private banking-verksamheten utanför en enhet man har gemensamt med Retail Banking. Dessutom har Asset Management & Life produktansvar för fond- och livförsäkringsprodukter. Rörelseresultatet som visas i tillhörande tabeller innefattar de kundansvariga enheterna. Produktresultaten för Asset Management respektive Life motsvarar koncernens intäkter från dessa produkter, inklusive försäljnings- och distributionskostnaderna inom Retail Banking. Produktresultatet för Asset Management inkluderar, förutom rörelseresultatet på 33 miljoner euro, intäkter och kostnader som härrör från fonder som allokeras till Retail Banking på 59 miljoner euro respektive 7 miljoner euro. Dessutom ingår beräknade försäljnings- och distributionskostnader uppgående till 29 miljoner euro inom Retail Banking i produktresultatet för första kvartalet 2004 på 60 miljoner euro. Vid allokeringen av intäkter och kostnader mellan affärsområden och koncernfunktioner tillämpas en bruttoprincip, som innebär att kostnaderna allokeras separat från intäkterna. Kostnaderna allokeras i enlighet med beräknade enhetspriser och de enskilda affärsområdenas konsumtion. Intäkterna allokeras utgående från de underliggande affärstransaktionerna i kombination med identifiering av den kundansvariga enheten. Interna allokeringar av intäkter och kostnader sker på ett sådant sätt att allokerade kostnader från en affärsenhet subtraheras från kostnaderna och fogas till kostnaderna i de mottagande affärsenheterna, varvid summan av alla allokeringar blir noll på koncernnivå. Samma princip gäller vid allokering av intäkter. De tillgångar som allokeras till affärsområdena omfattar tradingtillgångar, utlåning till kreditinstitut samt utlåning till allmänheten. De skulder som allokeras till affärsområdena omfattar inlåning från såväl allmänheten som kreditinstitut. Internräntesättningen grundar sig på aktuell marknadsränta och används för samtliga tillgångar och skulder som allokerats eller bokats i affärsområdena eller koncernfunktionerna, vilket ger ett återstående räntenetto i affärsområdena som i allt väsentligt utgörs av marginalerna mellan utlåning och inlåning. Goodwill som genereras som en del av affärsområdenas strategiska beslut ingår i affärsområdenas balansräkning. Detta gäller även för den motsvarande effekt som kommer sig av goodwillavskrivning, nedskrivning och finansieringskostnader. Goodwill som uppkom i samband med skapandet av Nordea har inte allokerats, utan är placerat som en del av koncernfunktioner och elimineringar, liksom motsvarande resultateffekter. Economic Capital allokeras till affärsområdena i enlighet med de risker som tagits. Som en del av räntenettot erhåller affärsområdena en avkastning som motsvarar den förväntade genomsnittliga långsiktiga riskfria avkastningen på jämförbart eget kapital. Den kostnad som överstiger Libor från emitterade förlagslån ingår också i affärsområdenas räntenetto i enlighet med användningen av Economic Capital. Koncerninterna transaktioner mellan länder och legala enheter sker med principen om armslängds avstånd i enlighet med OECD:s krav. Det finansiella resultatet av sådana transaktioner har till fullo konsoliderats till de relevanta affärsområdena på basen av respektive affärsområdes produkt- och kundansvar. Dock ingår det totala resultatet hänförligt till fonder i Retail Banking, liksom försäljningsprovisioner och marginaler från livverksamheten. Segmentet koncernfunktioner och elimineringar innehåller, utöver goodwill hänförligt till skapandet av Nordea, kostnader inom koncernfunktionerna som ej definierats som tjänster till affärsområden, resultat från fastighetsinnehav, centrala avsättningar för kreditförluster och resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte ingår i de kundansvariga enheterna. Vidare ingår i affärsområdenas tillgångar och skulder även övriga tillgångar och skulder som hänför sig till det specifika affärsområdet eller den specifika koncernfunktionen, som t ex upplupen ränta, anläggningstillgångar och goodwill. Alla övriga tillgångar och skulder, och vissa poster som krävs för avstämning med Nordeakoncernens volymer är placerade i segmentet koncernfunktioner och elimineringar.

10 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Retail Banking Stark hypoteksutlåning Tecken på tillväxt i företagssegmentet Kraftigt minskade kreditförluster Avkastning på eget kapital 26 % Retail Banking har kundansvar för hushållskunder samt små och medelstora företagskunder, och utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Marknadsläge Efterfrågan förblev stabil på de flesta tjänsterna under första kvartalet. Centralbanksräntorna sänktes ytterligare i Sverige och Norge. Kundernas handel med finansiella instrument har varit livlig och intresset för sparprodukter stort. Affärsutveckling Utlåningen till hushåll fortsatte att växa, främst inom hypotekslån. Utlåningsvolymen ökade under perioden med 1,3 miljarder euro till 64,3 miljarder euro, en ökning med 2,2 procent. Utlåningsmarginalerna till hushåll var oförändrade på 1,6 procent jämfört med fjärde kvartalet. Efter en period med låg kreditefterfrågan från företagskunder vände trenden under första kvartalet, och företagskrediterna ökade med 0,7 miljarder euro till 56,8 miljarder euro, en ökning med 1,4 procent. Utlåningsmarginalerna för företagskunder var under perioden oförändrade på 1,2 procent jämfört med föregående period. Den totala kreditvolymen växte under perioden från 119,0 miljarder euro i slutet av 2003 till 121,1 miljarder euro, en ökning med 1,7 procent. Över hälften av utlåningsvolymen utgörs av fastighetskrediter till hushålls- och företagskunder. De totala utlåningsmarginalerna var oförändrade på 1,4 procent. Den totala inlåningsvolymen sjönk något från 70,0 miljarder euro till 69,6 miljarder euro. Kapital flyttades från inlåningskonton till fonder och liknande produkter. Inlåningsmarginalerna sjönk under perioden från 1,4 procent under fjärde kvartalet till 1,3 procent, till följd av lägre korträntor i Sverige och Norge. Marginalutvecklingen innefattar den positiva effekten av koncernens aktiva styrning av ränteexponeringen. Framöver kommer de senaste räntesänkningarna i Sverige och Norge att leda till fortsatt krympande inlåningsmarginaler på dessa marknader. Kundernas handel med finansiella instrument blev livlig under perioden. Dessutom bidrog kortutgivningen till det goda försäljningsresultatet i form av ytterligare sålda kort, vilket ökade antalet utestående kort till 3,8 miljoner. Fokuseringen på intäktsutveckling märktes under perioden i form av flera breda satsningar på kundprogram, försäljning av Markets produkter, och hypotekslån. Olika avgiftsstrukturer sågs över. Retail Danmarks fokus på att öka sin aktivitet i företagssektorn har resulterat i en markant ökning av fastighetskrediter till företagskunder. Volymen ökade med 26 procent på årsbasis. Retail Finland lanserade flera strukturerade sparprodukter, som mottogs positivt. Intäkterna från trading och fondsparande ökade markant. Fondförmögenheten steg med över 20 procent på årsbasis. Retail Sveriges satsning på företagssegmentet har framför allt ökat företagskundernas derivathandel. Retail Norge har fortsatt att utöka sitt urval av privatkundsprodukter genom att införa en kreditfacilitet med bostaden som pant. Marknadsandelarna inom hypotekslån och utlåning till hushållen fortsatte att öka i Norge. Polen och Baltikum uppvisade under perioden en god försäljningsökning på alla marknader. Electronic Banking Antalet e-bankkunder ökade med 0,1 miljon under första kvartalet och uppgick till över 3,7 miljoner, varav 3,4 miljoner är hushåll. Antalet kunder som handlade aktier online växte också starkt under perioden. I slutet av perioden hade kunder registrerat sig för aktiehandel online. Aktivitetsnivån inom Internettjänsterna fortsatte att stiga snabbt. Antalet påloggningar var 40,4 miljoner under första kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 30 procent på årsbasis. Antalet betalningar ökade med 21 procent på årsbasis, till 42,2 miljoner. Resultat Räntenettot påverkades av de sjunkande inlåningsmarginalerna och det lägre antalet kalenderdagar under perioden. Intäkterna sjönk med 42 miljoner euro, eller 4 procent, till miljoner euro under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet, vari det ingick en engångsvinst på 10 miljoner euro. Övriga intäkter uppgick till 345 miljoner euro, något under den säsongsmässigt höga nivån under fjärde kvartalet.

11 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Kostnaderna hölls under strikt kontroll och var i linje med fjärde kvartalet. Under perioden minskades personalen med ytterligare cirka 400 personer till heltidsanställda. Kreditförlusterna blev låga under perioden och uppgick till 16 miljoner euro. Den låga nivån beror främst på att inga nya kreditförlustavsättningar har gjorts för fiskodlingsindustrin, eftersom situationen i den branschen har förbättrats. Rörelseresultatet steg för fjärde kvartalet i rad till 433 miljoner euro. Avkastningen på allokerat eget kapital var stabil på 26 procent. Kostnad/intäktsrelationen för perioden uppgick till 58 procent, en ökning från 55 procent under fjärde kvartalet men en minskning från 60 procent under första kvartalet 2003.

12 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige Polen och Baltikum kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 Miljoner euro Räntenetto Provisionsnetto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Resultatandelar Goodwillavskrivning Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Avkastning på eget kapital, % Övrig information, miljarder euro Utlåning 121,1 119,0 34,4 33,1 27,7 26,9 19,3 18,9 37,8 38,3 1,8 1,8 Inlåning från allmänheten 69,6 70,0 15,7 15,3 22,6 22,6 10,3 10,0 19,9 21,2 1,0 0,9 Economic capital 4,8 4,7 1,4 1,4 1,1 1,1 0,8 0,8 1,4 1,3 0,1 0,1 Marginaler 1 kv1 kv4 Utlåningsmarginaler, % Till företag 1,2 % 1,2 % Till hushåll 1,6 % 1,6 % hypotekslån 1,0 % 0,9 % Total utlåning 1,4 % 1,4 % Inlåningsmarginaler, % Från företag 1,0 % 1,0 % Från hushåll 1,6 % 1,7 % Total inlåning 1,3 % 1,4 % 1 Marginalerna är exklusive Polen och Baltikum. Nyckeltal per kvartal kv1 kv4 kv3 kv2 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: hushåll, miljoner 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 Antal anställda (heltidstjänster)

13 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Corporate and Institutional Banking Ökad vinst Stark intäktstillväxt Positiva nettokreditförluster Corporate and Institutional Banking erbjuder ett brett urval produkter och tjänster till koncernens företagskunder och institutionella kunder. Affärsområdet har kundansvar för stora företagskunder, kunder inom sjöfarts-, offshore- och oljebranschen, samt finansiella institutioner. Marknadsläge Den nordiska aktiemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under första kvartalet, och alla fyra indexen steg. Omsättningen på aktiemarknaderna var betydligt högre än under fjärde kvartalet Utvecklingen på aktiemarknaden Marknadsvolym Marknadsindex kv Miljarder euro kv1 vs. kv4 % kv1 % Danmark 23, Finland 56, Norge 27, Sverige 115, Generellt förblev efterfrågan på företagskrediter något dämpad under perioden. Affärsutveckling Inom Corporate Banking understöddes den goda intäktsutvecklingen av slutförandet av flera stora transaktioner. Vidare bidrog även en stärkt position i segmentet stora företag, i synnerhet i Sverige. Inom Cash Management attraherar den integrerade Corporate Netbank allt fler nya kunder. Corporate Finances affärsflöde förbättrades under första kvartalet, och Nordea fungerade som rådgivare i flera stora transaktioner som slutfördes under perioden. En viktig orsak till förbättringen var återhämtningen inom den nordiska fusions- och förvärvsverksamheten. Inom Financial Institutions Division steg affärsaktiviteten markant jämfört med föregående period. Ett något svagare räntenetto balanserades mer än väl av en framgångsrik marknadsföring av derivat och andra strukturerade finansieringsprodukter. Antalet transaktioner inom Custody Services ökade med 23 procent jämfört med fjärde kvartalet Kapital under förvar ökade med 7 procent till 426 miljarder euro. Affärsaktiviteten inom International and Shipping Division förblev hög under perioden, efter fortsatt starka finansresultat i de flesta shippingsegment. I det internationella kontorsnätet fortsatte aktiviteterna att utvecklas positivt från förra året, med ett skärpt fokus på nordiska affärer och ansenliga kostnadsbesparingar. Markets Division fortsatte att möta hög kundefterfrågan, med höga aktivitetsnivåer inom alla produktområden. Produktområdet Equity, som numera ingår i Markets, fortsatte att förbättras, och kundefterfrågan ökade på alla de fyra nordiska marknaderna. Nordea deltog som joint lead manager i den danska emitteringen av euro-statsobligationer på 2,1 miljarder euro. Under kvartalet vann Nordea Markets EuroWeeks utmärkelse för Best arranger of Nordic loans. Resultat Intäkterna uppgick under perioden till 276 miljoner euro, en ökning med 38 miljoner euro från föregående period. Räntenettot var 99 miljoner euro, något lägre än föregående kvartal till följd av minskad utlåning i balansräkningen. Utlåningsmarginalerna fortsatte att öka. Övriga intäkter ökade med 42 miljoner euro till 177 miljoner euro. Största tillskottet kom från Markets, men även tjänster inom företags- och förvärvsfinansiering och depåtjänster för finansiella institutioner bidrog till ökningen. Kostnaderna för perioden var 134 miljoner euro, en ökning med 5 miljoner euro från föregående period. Ökningen berodde på högre avsättningar för resultatbaserade löner. Övriga kostnader fortsatte att minska. Även antalet anställda fortsatte att minska under perioden. Kreditförlusterna utvecklades fortsatt positivt. Återföringarna av tidigare avsättningar för kreditförluster översteg beloppet av de nya avsättningarna med 9 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 154 miljoner euro, en ökning med 54 miljoner euro från fjärde kvartalet, och motsvarande en avkastning på eget kapital på 25 procent. Kapitalbehovet fortsatte att minska och uppgick till under perioden till 1,7 miljarder euro. Kostnad/intäktsrelationen var 48 procent.

14 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial International Övriga Markets 2,3 Banking Institutions and Division 1,3 Division 1 Shipping Division 1 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 Miljoner euro Räntenetto Övrigt Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Transfereringsrisk Resultatandelar Goodwillavskrivning Rörelseresultat Övrig information, miljarder euro Utlåning 19,6 20,0 11,9 11,9 1,2 1,7 6,5 6,4 0,0 0,0 Inlåning från allmänheten 14,9 15,2 6,4 7,4 5,9 5,7 2,5 2,1 0,0 0,0 Economic capital 1,7 1,8 1,0 1,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 1 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter inom koncernen. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsrelaterade derivat som utvärderas på grundval av produktresultatet. Detta innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter, som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking och Retail Banking. 3 Från och med första kvartalet 2004 bedrivs investmentbankverksamheten inte längre i en division inom CIB. Equities och Corporate Finance har delats upp och införlivats i Markets respektive Corporate Banking Division. De historiska siffrorna har omräknats därefter. Nyckeltal per kvartal kv1 kv4 kv3 kv2 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

15 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Asset Management & Life Nettoinflöde på 4,2 miljarder euro under kv 1 Förvaltat kapital 121,9 miljarder euro upp med 8,6 miljarder euro under kv 1 Intäkter och kostnader i nivå med kv 4 Fortsatt starkt resultat för Life Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking-området och marknaden för sparprodukter generellt. Marknadsläge Efter ett starkt fjärde kvartal 2003 blev utvecklingen på de globala finansmarknaderna mer försiktig och volatil under första kvartalet 2004, till följd av ökad oro för terrorism, oro i Mellanöstern och osäkerhet kring den globala återhämtningen. Morgan Stanleys världsindex (MSCI) steg med 2,8 procent under första kvartalet, medan de nordiska aktiemarknaderna steg med mellan 6 och 13 procent. Affärsutveckling Generellt blev avkastningen på kapital förvaltat av Nordea högre än andra jämförbara marknadsavkastningar. Aktieavkastningen blev nära 6 procent, trots att större delen av de förvaltade aktierna är utomnordiska. Nordeas avkastning på de lokala nordiska obligationsmarknaderna uppgick till cirka 3 procent i lokala valutor, men på grund av den försvagade svenska kronan blev avkastningen något lägre mätt i euro. Tack vare Nordeas omfattande distributionsnät uppgick det totala nettoinflödet till hela 4,2 miljarder euro under första kvartalet. Vidare uppgick värdestegringen på tillgångarna till 4,4 miljarder euro, och Nordeas förvaltade kapital nådde en ny rekordnivå: 121,9 miljarder euro. Under de senaste fyra kvartalen har nettoinflödet höjt det förvaltade kapitalet med 14,7 miljarder euro, medan värdestegringen har genererat 12,4 miljarder euro, så att det förvaltade kapitalet steg med nära 30 procent. Framför allt är det de internationella säljkanalerna, inklusive den europeiska fonddistributionen, som har gått bra. Inflödet via dessa kanaler har nästan uteslutande rört sig om aktieprodukter. Under första kvartalet ökade aktieprodukterna sin andel av de förvaltade tillgångarna något, till sammanlagt 36 procent. Nordea är marknadsledande inom retailfonder i Norden. Med ett inflöde på 2,3 miljarder euro stod denna kanal för mer än hälften av Nordeas kapitalinflöde under perioden. I slutet av första kvartalet uppgick summan av det förvaltade kapitalet i det nordiska retailfondsegmentet till 35,8 miljarder euro. Under första kvartalet var andelen av den nordiska fondmarknaden 15,9 procent av nettoinflödet, och oförändrat 19,4 procent av förvaltat kapital. Finland uppnådde en tillfredsställande marknadsandel på nästan 40 procent av nettoinflödet. I Danmark påverkades marknadsandelen av att ett stort administrativt mandat placerades på marknaden. Justerat för detta enda mandat uppgick Nordeas danska och nordiska marknadsandel av nettoinflödet till 32,4 respektive 24,5 procent. På alla de nordiska marknaderna gick merparten av nettoinflödet till räntefonder, men även aktiefonderna uppvisade ett gott inflöde, särskilt i Danmark och Finland. Nordeas andelar av den nordiska fondmarknaden 1 % Norden 2 Danmark Finland Norge Sverige Nettoinflöde kv1 15,9 13,7 39,8 7,3 7,2 AuM slutet av kv ,4 24,4 26,4 8,4 16,6 2 1 Marknadsandelarna baserar sig på officiell statistik, och därmed på samtliga fonder, även institutionella. 2 Den svenska marknadsandelen per fjärde kvartalet Den nordiska private banking-verksamheten noterade ett nettoinflöde på 0,4 miljarder euro och hög kundaktivitet, framför allt i Danmark och Finland. I slutet av första kvartalet uppgick förvaltat kapital i den nordiska private banking-verksamheten till 25,5 miljarder euro. Nettoinflödena till International Wealth Management & Funds (tidigare European Private Banking) var 0,8 miljarder under första kvartalet. Det förvaltade kapitalet uppgick till 11,9 miljarder euro. Tillväxten i denna kanal fortsatte att vara hög, och drevs framför allt av fondförsäljning via europeiska tredjepartsdistributörer. I februari blev det Luxemburgbaserade fondförvaltningsbolaget Nordea Investment Funds S.A. ett av det första i Luxemburg att godkännas som ett UCITS III-bolag. UCITS III är en ny EU-standard för fonder. Samtidigt godkändes fonden Nordea Fund of Funds SICAVsom en UCITS III-fond. Denna licens kommer att underlätta den gränsöverskridande marknadsföringen och distributionen inom EU. Inom segmentet institutionella kunder uppgick nettoinflödet till 0,5 miljarder euro under perioden, och kom främst från nordiska placerare. I slutet av första kvartalet förvaltades tillgångar till ett värde av 23,9 miljarder euro för icke-närstående institutionella placerares räkning. Inom Life & Pensions uppgick nettopremieintäkterna till 643 miljoner euro under första kvartalet, en säsongsmässig minskning från fjärde kvartalet, men en ökning med 7,5 procent jämfört med första kvartalet Förbättringen i premieintäkterna fördelade sig jämnt över både produkter och marknader. Premieintäkter och goda placeringsresultat

16 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) har drivit upp Life & Pensions förvaltade kapital, som i slutet av första kvartalet uppgick till 24,8 miljarder euro. Resultat Intäkterna från kapitalförvaltningen uppgick till 137 miljoner euro, och låg kvar på samma höga nivå som under fjärde kvartalet, som utöver den sedvanliga säsongsmässiga ökningen uppvisade en hög nivå på transaktioner och förskottsbetalda avgifter. Under första kvartalet steg intäkterna från förvaltningsavgifterna i takt med det förvaltade kapitalet, vilket kompenserade för något lägre förskottsbetalda avgifter och säsongsmässigt minskad aktivitet. Kostnaderna uppgick till 48 miljoner euro, samma som under fjärde kvartalet. Produktresultatet var oförändrat, 60 miljoner euro. Produktresultatet för Life förbättrades med 9 miljoner euro jämfört med fjärde kvartalet, och uppnådde 53 miljoner euro. Förbättringen beror främst på de förändringar som gjorts i affärsmodellen, men ett fortsatt fokus på kostnader har också bidragit. Förändringarna i affärsmodellen har gradvis minskat economic capital. I slutet av första kvartalet uppgick economic capital till 837 miljoner euro. Bonusreserverna fortsatte att öka under perioden och steg från 4,7 procent till 5,6 procent av avsättningarna i livförsäkringsverksamheten. Under de gångna 12 månaderna har bonusreserverna nästan fördubblats.

17 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Volymer, inflöden och marginaler Summa Danmark Finland Norge Sverige kv1 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 Miljarder euro 2004 Inflöde Kund/Marknadsdimensionen Nordiska retailfonder 1 35,8 2,3 32,4 Nordisk private banking 25,5 0,4 24,0 International Wealth Management och fonder 11,9 0,8 10,7 Institutionella kunder 1 23,9 0,5 22,3 Life & Pensions 24,8 0,2 23,9 Summa 121,9 4,2 113,3 Organisatorisk dimension Investment Funds, volymer 2 45,5 41,2 14,5 13,0 6,2 5,2 1,6 1,5 16,6 16,0 Investment Management, volymer 3 77,2 73,7 Investment Funds, marginaler, % 4 1,00 0,99 0,53 0,60 1,22 1,21 0,81 0,88 1,07 1,06 Investment Management, marginaler, % 3 0,18 0,19 1 0,6 miljarder euro har omklassificerats från Institutional-kunder till Retail Funds från och med slutet av Inklusive 5,5 miljarder och 6,6 miljarder euro utanför Norden för det fjärde respektive första kvartalet. 3 Inklusive förvaltning av Nordeas fonder och kapitalet i Life & Pensions. 4 För Danmark inkluderas nettomarginal, medan på andra marknader inkluderas bruttomarginal (före förvaltningskostnader). Nyckeltal per kvartal Asset Management kv1 kv4 kv3 kv2 kv1 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kostnad/intäktsrelation, % Economic capital Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster)

18 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Nyckeltal per kvartal Life kv1 kv4 kv3 kv2 kv1 Miljoner euro Traditionell livförsäkring Premieintäkter (f.e.r.) Normaliserad kapitalavkastning Försäkringsersättningar och förändring av försäkringsmässiga avsättningar Försäkringsmässiga driftskostnader Normaliserad rörelsemarginal Fluktuationer jämfört med normaliserad kapitalavkastning Förändring i diskonteringsränta för avsättningar inom livförsäkringsrörelsen Faktisk rörelsemarginal varav allokerat till försäkringstagare varav till/från bonusreserver Periodens resultat från andra verksamheter Produktresultat före distributionskostnader Fondförsäkringsverksamhet Premieintäkter (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Summa Premieintäkter (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Obligationer Aktier Fastigheter Fondförsäkring Summa investeringar Kapitalavkastning, % 3 3,2 0,7 0,4 3,3 1,4 Försäkringstekniska avsättningar varav bonusreserver Economic capital Antal anställda (heltidstjänster) I den formella redovisningen tas investeringar upp till marknadsvärdet. Detta medför att rörelseresultatet påverkas av kortsiktiga kapitalmarknadsfluktuationer. Den normaliserade kapitalavkastningen motsvarar den förväntade långsiktiga investeringsavkastningen baserat på den aktuella tillgångsmixen inom Life & Pensions. 2 Livförsäkringsrörelsens resultat som redovisas i koncernens resultaträkning innefattar kostnader relaterade till provisioner som betalats till Retail Banking. I de presenterade produktresultaten har avdrag inte gjorts för dessa provisioner eftersom de bidrar till koncernens intjäning från livprodukter. 3 Exklusive fondförsäkringar.

19 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Group Treasury Stark kapitalavkastning Emittering av förlagslån Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaderna (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och balansräkningsstruktur. Marknadsläge Finansmarknaderna påverkades under första kvartalet av bristen på sysselsättningstillväxt i USA, av att ekonomin i Europa växte långsammare än väntat, av stark tillväxt i Kina och Japan, och av det fortsatt bekymmersamma läget i Irak. De globala räntorna föll under perioden. På grund av att centralbanksräntorna sänktes i Sverige och Norge sjönk räntorna på dessa marknader mer än de globala. För amerikanska och europeiska aktier slutade perioden på nästan samma nivå, efter en tillfällig uppgång i början av kvartalet. De nordiska aktiemarknaderna visade uppgångar på upp till 13 procent. Affärsutveckling Nordeas finansieringsverksamhet påverkades av ett gynnsamt marknadsläge med fortsatt stark efterfrågan på bankens låneinstrument och små kreditmarginaler. På kapitalsidan drog Nordea fördel av de rekordlåga kreditmarginalerna på förlagslånemarknaderna genom att emittera ett tidsbegränsat förlagslån på 500 miljoner euro. Förlagslånet har en löptid på tio år, med möjlighet för emittenten att återbetala efter fem år. Med ett pris motsvarande Euribor plus 35 räntepunkter är det ett av de mest kostnadseffektiva förlagslån som Nordea gett ut. Per den 31 mars uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som en parallellförskjutning vid en antagen marknadsränteförändring på 100 räntepunkter, till 178 miljoner euro, att jämföra med 98 miljoner euro i slutet av fjärde kvartalet. Inom sina risk- och exponeringsgränser gynnades Group Treasury av ökad positionering under perioden. Den aktierelaterade risken, mätt som VaR, uppgick till 53 miljoner euro, att jämföra med 49 miljoner euro i slutet av december. VaR-siffran innefattar samtliga aktier, såväl noterade och onoterade aktier som aktier ägda av private equity-fonder. Resultat Rörelseresultatet var 55 miljoner euro under första kvartalet, att jämföra med 62 miljoner euro under fjärde kvartalet. Kapitalavkastningen uppgick under perioden till 62 miljoner euro, att jämföra med en vinst på 33 miljoner euro under föregående period. En gynnsam positionering, särskilt på obligationsmarknaderna, bidrog till den starka utvecklingen. Rörelseresultatet inom Group Funding uppgick till 7 miljoner euro, att jämföra med 29 miljoner euro under fjärde kvartalet. Det nya ramverket för hanteringen av koncernens placeringsrisk infördes under kvartalet. Det mäter kapitalavkastning mot ett fast avkastningsmål. Group Investment positionerade sig aktivt för de olika marknadsmöjligheterna under perioden.

20 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (29) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Group Investment Group Funding Summa Obligationer Aktier kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 kv1 kv4 Miljoner euro Intäkter Kostnader Resultat exklusive kapitalavkastning Kapitalavkastning Rörelseresultat Nyckeltal per kvartal kv1 kv4 kv3 kv2 kv Rörelseresultat, miljoner euro Kostnad/intäktsrelation, % Obligationer, miljoner euro Aktier, miljoner euro Investeringar, miljoner euro Antal anställda (heltidstjänster)

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 1998

Delårsrapport januari-juni 1998 -08-18 Delårsrapport januari- Förvaltningsresultatet* ökade med 26 procent till 5 585 Mkr (proforma 4 418 Mkr första halvåret ). Räntabiliteten på eget kapital var 24,5 procent (12,7 procent proforma helåret

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2004

Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 augusti 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Starka resultat under första halvåret 2004 Rörelseresultatet steg 15 % till 1 100 miljoner euro (959 under

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till 1 914 miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003)

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Operativ resultaträkning

Operativ resultaträkning Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Tillväxt i vinst och volym Rörelseresultat 677 miljoner euro, upp 22 % jämfört med första kvartalet. 1 232 miljoner

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2000 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Delårsrapport för andra kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Det andra kvartalet 20 utmärktes av ett fortsatt inflöde av nya

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: 2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2011

Rapport för andra kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli Rapport för andra kvartalet Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till 1 952 mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den stabila

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2012

Rapport för andra kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 juli 2012 Rapport för andra kvartalet 2012 Starka intäkter och god kostnadskontroll Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den goda affärsutvecklingen

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer