SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004"

Transkript

1 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen av bussar samt industrioch marinmotorer nådde rekordnivåer. Nettovinsten för 2004 ökade med 34 procent till MSEK (3 034) vilket motsvarar en vinst per aktie på SEK 20,39 (15,17). Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent, säger VD Leif Östling I KORTHET Helår Föränd- Kv 4 Antal ring i % Lastbilar och busschassier Orderingång Leveranser Intäkter och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Intäkter Rörelseresultat, Fordon och Service Rörelseresultat, Kundfinansiering Rörelseresultat Resultat före skatt Nettovinst Rörelsemarginal, i procent 11,2 10,1 12,7 10,6 Avkastning på eget kapital, i procent 20,8 17,4 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och Service, i procent 28,1 22,0 Vinst per aktie, SEK 20,39 15,17 6,58 4,57 Kassaflöde exklusive Kundfinansiering Antal anställda, 31 december Antal aktier: 200 miljoner Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på 1

2 SCANIA, HELÅRET 2004 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen av bussar samt industri- och marinmotorer nådde rekordnivåer. Orderingången ökade med 23 procent och leveranserna med 12 procent. Serviceförsäljningen visade en fortsatt god utveckling, liksom vår kundfinansieringsverksamhet. Nettovinsten för 2004 ökade med 34 procent till MSEK (3 034) vilket motsvarar en vinst per aktie på SEK 20,39 (15,17). Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent, kommenterar Scanias VD Leif Östling rapporten. Under fjärde kvartalet 2004 ökade orderingången med 12 procent och leveranserna med 16 procent. För kvartalet ökade nettovinsten med 44 procent till MSEK Det nya lastbilsprogrammet med fordon för fjärrtransporter, bygg- och anläggningstransporter samt distribution, som lanserades under året blev positivt mottaget av kunder och branschpress. R-serien, som är avsedd för fjärrtransporter, utsågs av en internationell fackpressjury till Truck of the Year 2005, med förarkomfort, driftsekonomi och köregenskaper som tyngsta argument för utnämningen. Omställningen i produktionen till det nya programmet gick störningsfritt. Tack vare nya arbetsmetoder och global produktion kunde leveranskapaciteten upprätthållas. Omställningen kommer som tidigare aviserats att medföra personalminskningar vid de anläggningar som berörts av de dubbla lastbilsprogrammen. Detta omfattar i första hand hyttillverkningen i Oskarshamn i Sverige. Efterfrågan på tunga lastbilar fortsatte under 2004 att öka i hela västra Europa. Ökningen beror dels på ett ersättningsbehov, dels på en fortsatt export av begagnade fordon till Central- och Östeuropa. Orderingången i västra Europa ökade med 17 procent. En god ekonomisk utveckling i Europa är viktig då transportbehovet är direkt kopplat till BNP-utvecklingen. Även utanför Europa var tillväxten god under 2004, detta gäller såväl Sydamerika, Mellanöstern, Sydostasien som Afrika. Efterfrågan på tunga fordon för 2005 ser stabil ut, med fortsatt god utveckling i bland annat Östeuropa, men en svag ekonomisk utveckling i Europa kan påverka den positiva trenden. Dessutom råder osäkerhet om utvecklingen av råvarupriser. I november 2004 beslutade en extra bolagsstämma i Scania att lämna ett offentligt erbjudande på samtliga aktier i Ainax, det bolag som förvaltar de Scania A-aktier som tidigare ägdes av Volvo. Syftet med budet är att återgå till en normal ägarstruktur och undanröja den osäkerhet som i snart sex år rått runt Scanias ägarbild. Aktieägarna i Ainax erbjuds en Scania A-aktie i utbyte mot varje Ainaxaktie, vilket innebär att de som tackar ja får direkt rösträtt på Scanias bolagsstämma i april Ainax styrelse och Aktiespararnas förening har rekommenderat ägarna i Ainax att acceptera Scanias bud där teckningstiden löper till den 15 februari För att återspegla företagets goda resultat och starka balansräkning föreslår Scanias styrelse en utdelning på 15 kronor per aktie. 2

3 MARKNAD Lastbilar Scanias orderingång för helåret 2004 uppgick till (44 212) lastbilar, en ökning med 22 procent. Under fjärde kvartalet uppgick orderingången till (12 597) enheter, en ökning med 11 procent. Orderingången har varit stark på i stort sett alla marknader. Tillväxttakten avtog dock under fjärde kvartalet. Västra Europa Orderingången för helåret 2004 ökade med 17 procent till enheter. De största ökningarna var hänförbara till de nordiska marknaderna, Tyskland och Italien. Under fjärde kvartalet ökade orderingången med 9 procent. Antalet registrerade tunga lastbilar ökade med 8 procent under 2004 och uppgick till cirka Scania registrerade cirka lastbilar, motsvarande en marknadsandel på cirka 13 (14) procent. Centrala och östra Europa På årsbasis ökade orderingången för helåret 2004 med 37 procent till lastbilar. Ökningen var främst hänförbar till Polen, Tjeckien och Ryssland. Totalmarknaden för centrala och östra Europa har under 2004 ökat med cirka 40 procent. Sydamerika Orderingången för helåret 2004 ökade med 56 procent. Såväl i Brasilien som Argentina ökade orderingången kraftigt. I Brasilien ökade totalmarknaden för tunga lastbilar med 41 procent. Scania blev på nytt marknadsledare med en marknadsandel på drygt 24 procent. Asien Scanias orderingång för helåret 2004 ökade med 6 procent. Den ökade orderingången i framför allt Taiwan, Förenade Arabemiraten, Malaysia och Turkiet kompenserade för en lägre orderingång i Sydkorea. Antal registrerade Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-december Förändring i % Brasilien Storbritannien Tyskland Frankrike Spanien Italien Nederländerna Sverige Turkiet Polen Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-december, procent Brasilien 24,2 23,0 Storbritannien 17,1 19,2 Tyskland 7,0 7,4 Frankrike 8,8 10,1 Spanien 11,1 12,9 Italien 13,4 12,3 Nederländerna 19,3 20,0 Sverige 45,2 44,4 Turkiet 6,4 8,5 Polen 16,7 16,7 Övriga marknader Scanias orderingång ökade med 25 procent till enheter. Ökningen var främst hänförbar till Sydafrika, Algeriet och Marocko. Bussar Scanias orderingång för bussar ökade för helåret 2004 med 34 procent och uppgick till enheter. Leveranserna av bussar nådde historiskt sett högsta nivå. Under fjärde kvartalet ökade orderingången med 29 procent. I Europa ökade orderingången för helåret 2004 med 25 procent. Ökningen kom framför allt från de nordiska marknaderna, Spanien, Storbritannien och Ryssland. Scanias marknadsandel ökade kraftigt. I Sydamerika ökade orderingången för helåret 2004 med 50 procent med betydande ökningar i Brasilien, Argentina, Ecuador och Colombia. På övriga marknader ökade Scanias orderingång med 35 procent, främst hänförbart till Iran och Taiwan. Industri- och marinmotorer Scanias leveranser för helåret 2004 ökade med 58 procent och uppgick till enheter, vilket är Scanias högsta volym hittills. Orderingången ökade med 59 procent till (3 365) enheter. 3

4 INTÄKTER Under 2004 levererade Scania (45 045) lastbilar, en ökning med 12 procent. Leveranserna av busschassier uppgick till (4 910) enheter, en ökning med 12 procent. Intäkterna ökade med 12 procent till MSEK (50 581), främst på grund av ökade volymer. Negativa valutaeffekter påverkade intäkterna med cirka MSEK Intäkterna från försäljningen av nya fordon ökade med 12 procent. Serviceintäkterna uppgick till MSEK (10 759), en ökning med 6 procent. I lokala valutor ökade serviceintäkterna med cirka 7 procent. Under det fjärde kvartalet ökade intäkterna med 16 procent och uppgick till MSEK (13 995). Valutaeffekter påverkade negativt med cirka MSEK 300. Intäkterna från försäljningen av nya fordon ökade med 19 procent. Serviceintäkterna ökade med 6 procent. I lokala valutor ökade serviceintäkterna med cirka 7 procent. RESULTAT Scanias rörelseresultat ökade med 24 procent till MSEK (5 125) under Under fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 39 procent till MSEK (1 489). Rörelseresultatet för Fordon och Service ökade med 24 procent till MSEK (4 759) under Högre fordonsvolymer och ett ökat kapacitetsutnyttjande bidrog främst till resultatförbättringen. Den ökade serviceförsäljningen bidrog positivt. Ovanstående positiva effekter motverkades till en del av ökade kostnader för införandet av det nya lastbilsprogrammet. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK (2 151). Efter justering för aktivering med MSEK 316 (669) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 84 (2) ökade den redovisade kostnaden till MSEK (1 484). Jämfört med 2003 uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK 65. Under 2003 påverkade valutasäkringar resultatet positivt med MSEK 620. Jämfört med 2003 uppgick därmed den totala negativa valutaeffekten till MSEK 690. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade med 39 procent och uppgick till MSEK (1 489). Jämfört med fjärde kvartalet 2003 uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK 80. Under fjärde kvartalet 2003 påverkade valutasäkringar resultatet positivt med MSEK 95. Den totala negativa valutaeffekten uppgick därmed till MSEK 190. Intäkter per marknad (MSEK), Scanias tio största marknader, Januari-december 4 Förändring i % Storbritannien Tyskland Brasilien Frankrike Sverige Italien Spanien Nederländerna Norge Danmark LEVERERADE FORDON (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 INTÄKTER (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 RÖRELSERESULTAT (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 * Exklusive avyttrad personbilsverksamhet * 2002* * 2002*

5 Rörelseresultatet för kundfinansieringen ökade med 23 procent och uppgick till MSEK 450 (366). Resultatet påverkades positivt av ökade volymer på marknader med högre räntemarginal. Detta motverkades något av ökade rörelsekostnader. Dessutom förbättrades resultatet av lägre kostnader för såväl befarade som konstaterade kreditförluster. Värdet på portföljen uppgick vid utgången av december till cirka MSEK , vilket innebär en ökning sedan utgången av 2003 med cirka MSEK 700. I lokala valutor ökade portföljen med 3 procent. Scanias finansnetto förbättrades till MSEK -323 (-521) under 2004 till följd av lägre nettoskuldsättning samt lägre räntenivåer i Sydamerika. Scaniagruppens skattekostnad motsvarade 32,2 (34,0) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Nettoresultatet ökade med 34 procent och uppgick till MSEK (3 034). KASSAFLÖDE Scanias kassaflöde, exklusive Kundfinansiering, uppgick till MSEK (2 450) varav MSEK 956 (1 534) under fjärde kvartalet. Rörelsekapitalbindningen ökade med MSEK (236) under 2004, huvudsakligen beroende på ökade lager och fordringar relaterade till ökade volymer. Under fjärde kvartalet ökade rörelsekapitalbindningen med MSEK 552. De höga volymerna under fjärde kvartalet medförde ökade fordringar vilket till en del motverkades av lägre fordonslager. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK (3 311), varav aktivering av utvecklingsutgifter ingick med MSEK 316 (669). Förvärv av verksamheter ingick med MSEK 49 (26). ÖVRIGT Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av 2004 till jämfört med vid utgången av Ökningen är i huvudsak hänförbar till produktionen i Europa och Sydamerika samt delvis till expansion av servicenätet inklusive förvärv. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation Delårsrapportering (RR 20). Scania tillämpade under 2004 samma redovisningsprinciper som under 2003, med undantag av Redovisningsrådets rekommendation Ersättningar till anställda (RR 29). Bytet av redovisningsprincip medförde en positiv effekt på eget kapital med MSEK 26. IFRS I enlighet med IAS-förordningen som antogs av EU 2002 skall börsnoterade företag inom hela unionen från och med år 2005 tillämpa internationella redovisningsstandarder - International Financial Reporting Standards - IFRS i sin koncernredovisning. Standarderna blir obligatoriska för europeiska företag i takt med att EU-kommissionen godkänner dem. I standarden IFRS 1 behandlas övergången till IFRS för de företag som för första gången tillämpar regelverket. Standarden föreskriver att ett företag vid övergången från nationella redovisningsprinciper skall presentera minst ett års jämförande information enligt IFRS. Avseende de redovisningsstandarder som rör redovisning av finansiella instrument är det enligt IFRS 1 tillåtet att inte visa jämförelsesiffror för Detta betyder att den faktiska övergången till IFRS för finansiella instrument sker per den 1 januari Övergångsinformationen skall enligt IFRS 1 lämnas senast i samband med första delårsrapporten för räkenskapsåret Stockholmsbörsen gav i november 2004 ut en rekommendation till de noterade företagen om att lämna information om de mest väsentliga effekterna av övergången till IFRS redan i bokslutskommunikén för Nedanstående värden som inriktats på en bedömning av de väsentliga posterna, kommer att vara föremål för ytterligare genomgång och uppdatering under Orsaken härtill är att ändringar i regelverket framför allt avseende finansiella instrument fortfarande inte kan uteslutas. Dessutom förekommer internationella tolkningsskiljaktigheter vid appliceringen av olika standards. 5

6 Balansräkning Eget kapital Bruttoeffekt Skatteeffekt effekt Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Totalt Finansiella instrument 1) ) IFRS reglerna avseende finansiella instrument minskar möjligheterna till kvittning av finansiella instrument. Till följd av att bruttoredovisning sker kommer de totala tillgångarna och skulderna att öka med ungefär MSEK Resultateffekt 2004 Goodwillavskrivningar 170 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 30 Uppskjuten skatt 2) -10 Nettovinst effekt 190 2) De uppskjutna skatterna är hänförliga till justeringen av avskrivningarna på materiella anläggningstillgångar i resultaträkningen. Bolagsstämma och förslag till utdelning Den ordinarie bolagsstämman hålls fredagen den 29 april 2005 klockan 14:00 i Victoriahallen, Stockholmsmässan i Älvsjö. Styrelsens förslag till utdelning för 2004 är 15,00 SEK (6,00) per aktie med avstämningsdag den 4 maj Södertälje, 4 februari 2005 LEIF ÖSTLING Verkställande direktör Bokslutskommunikén har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 6

7 Ekonomisk information från Scania Årsredovisningen för år 2004 kommer att finnas tillgänglig på Scanias hemsida i början av april. Scanias rapport för första kvartalet 2005 kommer att offentliggöras den 29 april Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholmsbörsen, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. Kontaktpersoner: Cecilia Edström, Corporate Relations tel mobil tel Eric Österberg, Corporate Communications tel mobil tel Torbjörn Boije, Corporate Control tel mobil tel Scania AB (publ) Södertälje tel Organisationsnummer Sverige fax

8 Resultaträkning SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 Helår Förändring Kv 4 om inte annat anges MEUR* i % Fordon och Service Försäljningsintäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av intressebolags resultat Rörelseresultat Fordon och Service Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteintäkter, netto Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Kreditförluster Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat Kundfinansiering Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Minoritetsandel Nettovinst Avskrivningar ingår med Antal aktier: 200 miljoner Rörelsemarginal, i procent 11,2 10,1 12,7 10,6 Avkastning på eget kapital i procent 2 20,8 17,4 Vinst per aktie, SEK 20,39 15,17 6,58 4,57 1 De totala utgifterna för forskning och utveckling uppgick till MSEK (2 151), varav netto MSEK 232 (667) har aktiverats. 2 Beräkningsbasen baseras på rullande 12 månader. 8

9 Intäkter och leveranser, Fordon och Service Helår Förändring Kv 4 om inte annat anges MEUR* i % Intäkter Lastbilar Bussar** Motorer Serviceprodukter Begagnade fordon och övrigt Intäktsperiodisering Summa Intäkter 4 Västra Europa Centrala och östra Europa Sydamerika Asien Övriga marknader Summa Totalt antal levererade enheter Lastbilar Bussar** Motorer Avser skillnad mellan resultatavräknad fakturering och faktureringsvärde baserat på leveranser. 4 Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. ** Inklusive karosserade bussar. 9

10 Resultat per kvartal SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 om inte annat anges MEUR* Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och Service Försäljningsintäkter , Kostnad för sålda varor , Bruttoresultat , Forsknings- och utvecklingskostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Andel av intressebolags resultat Rörelseresultat, Fordon och Service Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter Kostnader för räntor och avskrivningar Ränteintäkter, netto Andra intäkter och kostnader Bruttoresultat Kreditförluster Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat, Kundfinansiering Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Minoritetsandel Nettovinst Resultat per aktie, SEK 6,58 4,34 4,86 4,61 4,57 2,48 4,22 3,90 Rörelsemarginal, i procent 12,7 10,1 10,7 10,8 10,6 7,8 11,1 10,7 10

11 Balansräkning SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 om inte annat anges MEUR* 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Andra avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Soliditet, i procent 30,0 29,2 27,9 28,7 27,7 26,5 26,2 26,9 11

12 Förändring i eget kapital om inte annat anges MEUR* Eget kapital, 1 januari Effekten av förändrade redovisningsprinciper Valutakursdifferenser Nettovinst Utdelning Eget kapital, 31 december

13 Kassaflödesanalys Helår 2004 om inte annat anges MEUR* Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Den löpande verksamheten Tillförda medel från verksamheten, Fordon och Service Tillförda medel från verksamheten, Kundfinansiering Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och Service Kassaflöde från verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar, Fordon och Service Nettoinvesteringar i kreditportfölj mm, Kundfinansiering Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från Fordon och Service Kassaflöde från Kundfinansiering Finansieringsverksamheten Förändring av skuldsättning genom finansieringsaktiviteter Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Effekt av valutakursförändringar på likvida medel Likvida medel vid periodens slut

14 Antal anställda 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktionsbolag mm Försäljnings- och servicebolag Fordon och Service Kundfinansiering Totalt antal anställda

15 Balansräkning per rörelsegren SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 om inte annat anges MEUR* 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Fordon och Service TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Andra avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder Nettoskuldsättning exkl. avsättningar till pensioner Kundfinansiering TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Uthyrningstillgångar Andra materiella anläggningstillgångar Varulager Andra fordringar Finansiella fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Andra avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder

16 Balansräkning per rörelsegren SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 om inte annat anges MEUR* 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Elimineringar TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Andra fordringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Andra skulder Summa eget kapital och skulder Scaniagruppen TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Varulager Andra fordringar Räntebärande fordringar Likvida placeringar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsatt till pensioner Andra avsättningar Andra skulder Låneskulder Summa eget kapital och skulder

17 Antal per kvartal (per geografiskt område) Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade lastbilar Västra Europa Centrala och östra Europa Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Orderingång, bussar** Västra Europa Centrala och östra Europa Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt Levererade bussar** Västra Europa Centrala och östra Europa Sydamerika Asien Övriga marknader Totalt ** Inklusive karosserade bussar. 17

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2012

Scania delårsrapport januari mars 2012 24 april 2012 Scania delårsrapport januari mars 2012 Sammanfattning av de första tre månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 323 (3 339), resultatet per aktie till 2,24 (3,14) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2011

Scania delårsrapport januari-september 2011 21 oktober 2011 Scania delårsrapport januari-september 2011 Sammanfattning av de första nio månaderna 2011 Rörelseresultatet steg till MSEK 9 657 (9 021), resultatet per aktie steg till 9,11 (7,63) kronor

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2008

Scania delårsrapport januari-september 2008 24 oktober 2008 Scania delårsrapport januari-september 2008 Rörelsemarginalen steg till 15,8 procent (14,1) och nettomarginalen ökade till 11,1 procent (9,8) Nettoomsättningen steg 11 procent till MSEK

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 27 april 2005 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Scanias rörelseresultat för det första kvartalet 2005 ökade med 15 procent till 1 679 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till drygt 12 procent.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 RESULTAT I KORTHET Första kvartalet 1999 jämfört med första kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar ökade med 11 procent till 12 910 (11 669). Faktureringen

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005

SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 27 juli 2005 SCANIA HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2005 Scanias rörelseresultat för det första halvåret 2005 steg med 16 procent till cirka 3 500 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg till 11,5 procent.

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 26 april, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 22 April 2002 SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 Dämpningen av efterfrågan i västra Europa planade ut, åtminstone tillfälligtvis. Kostnadsanpassningarna i den europeiska verksamheten och åtgärdsprogrammen

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY 1 8 februari 2016 nr 01/16 Stark avslutning på året för ASSA ABLOY Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15 847). Organisk tillväxt var 5% (3). Stark tillväxt i

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

H & M Hennes & Mauritz AB

H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport (-12-01 - -05-31) H & M Hennes & Mauritz AB Sexmånadersrapport Första halvåret (-12-01 -05-31) H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala valutor under första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Fortsatt hög orderingång och fakturering. Rekordresultat, 1 635 MSEK efter finansnetto, +18 % exkl. jämförelsestörande poster. Bättre resultat

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2005 2006-02-07

Bokslutskommuniké januari december 2005 2006-02-07 Bokslutskommuniké januari december 2005 2006-02-07 oktober-december januari-december Nyckeltal 2005 2004 2005 2004 Nettoomsättning, MSEK 3 291 2 850 12 442 11 337 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Page 1 of 11 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001 28 januari, 2002 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2001 Efter ett otillfredsställande 2001 kommer våra åtgärder med att anpassa produktionen till en lägre global efterfrågan, strukturförändringar

Läs mer