Delårsrapport för första kvartalet 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för första kvartalet 2002"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna exklusive Postgirot Bank minskade 4 % Betydligt lägre underliggande kreditförluster Resultatet exklusive kapitalavkastning upp 4 % till 409 miljoner euro Kapitalavkastningen ned till 4 miljoner euro beroende på svaga marknader Rörelseresultatet 371 miljoner euro jämfört med 468 miljoner euro Synergier enligt plan Ackumulerade samordningssynergier på 209 miljoner euro Integrationen av Postgirot Bank snabbare än plan Ett antal projekt inom andra integrationsvågen har inletts Framgångar på strategiska områden Avyttringen av General Insurance framskrider enligt plan Nära 3 miljoner e-bankkunder i slutet av mars målet för 2002 höjt till 3,3 miljoner Starkt inflöde, 13 % på årsbasis förvaltat kapital upp till 108 miljarder euro Vi redovisar en stabil finansiell utveckling med kostnader under kontroll och kreditförluster under 2001 års nivå. Vi har fortsatt integrationen och levererat synergier enligt plan, och vi har gjort de nödvändiga förberedelserna för den andra integrationsvågen som ytterligare utvecklar och förstärker vår unika position på marknaden, säger koncernchef Thorleif Krarup. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life, och General Insurance. Koncernen har närmare 11 miljoner kunder, bankkontor och 125 centra för försäkringstjänster i 22 länder. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker, med nästan 3 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Operativ resultaträkning Kv1 Kv4 Förändring Helåret Miljoner euro % 2001 Räntenetto Provisionsnetto Trading Försäkringsintäkter Övrigt Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Resultat exklusive kapitalavkastning Treasury Livförsäkring Skadeförsäkring Övrigt Kapitalavkastning Goodwillavskrivning Rörelseresultat Skatter Minoritetsandel Periodens resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,09 0,18 0,53 Aktiekurs, euro 6,53 5,97 5,97 Eget kapital per aktie 1, euro 3,90 4,00 4,00 Utestående aktier 2 (miljoner) Avkastning på eget kapital före goodwillavskrivning 3 (%) 13,0 24,5 19,2 Utlåning, miljarder euro Inlåning, miljarder euro Eget kapital 1, miljarder euro Balansomslutning, miljarder euro Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 4 (%) Totalkostnadsprocent, sakförsäkring (%) Primärkapitalrelation (%) 7,2 7,3 7,3 Kapitaltäckningsgrad (%) 9,2 9,1 9,1 Riskjusterade tillgångar, miljarder euro Vid periodens slut efter föreslagen utdelning. 2 Genomsnittligt antal aktier jan-mars 2002 efter full konvertering var miljoner. 3 Exklusive goodwillavskrivning och återstående goodwill som har minskat eget kapital. 4 Före kreditförluster och goodwillavskrivning.

3 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Kvartalsvis utveckling Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Miljoner euro Not Räntenetto Provisionsintäkter Trading Försäkringsintäkter Övrigt Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Resultat exklusive kapitalavkastning Treasury Livförsäkring Skadeförsäkring Övrigt Kapitalavkastning Goodwillavskrivning Rörelseresultat Skatter Minoritetsandel Årets resultat Not 1 Not 2 Provisionsintäkter, miljoner euro Courtage Asset Management/fonder Emission av värdepapper Utlåning Inlåning och betalning Valutahandel Övrigt Provisionskostnader Provisionsnetto Varav från investeringsportfölj Provisionsintäkter Kostnader, miljoner euro Personal Informationsteknologi Marknadsföring Porto, telefon och kontorskostnader Hyror, lokaler och fastigheter Övrigt Kostnader Varav från investeringsportfölj Kostnader Resultatberoende personalkostnader inklusive vinstdelningssystem uppgick till 17 miljoner euro under kv (2001: 115 miljoner euro). 2 Avser datordrift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna för jan-mars 2002, inklusive personal etc, var 205 miljoner euro (2001: 805 miljoner euro).

4 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Koncernen Resultatet i korthet Under första kvartalet visade de underliggande intäkterna, justerat för Postgirot Bank, en stabil utveckling och kostnaderna minskade. Intäkterna ökade med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Intäktsutvecklingen karaktäriserades av en mindre nedgång i räntenettot, stabila intäkter från provisioner och trading, och ökade försäkringsintäkter. Kostnaderna var oförändrade. Resultatet exklusive kapitalavkastning uppgick till 409 miljoner euro, en ökning med 4 procent jämfört med fjärde kvartalet. Kapitalavkastningen minskade med 110 miljoner euro och uppgick till 4 miljoner euro, till följd av stigande räntor och en blandad utveckling på de nordiska och internationella aktiemarknaderna. Rörelseresultatet uppgick till 371 miljoner euro, en minskning med 97 miljoner euro som speglar den betydligt lägre kapitalavkastningen. Postgirot Bank, som konsoliderats sedan 1 december föregående år, bidrog med 12 miljoner euro till resultatet före goodwillavskrivning. Periodens resultat uppgick till 269 miljoner euro, vilket motsvarar 0,09 euro per aktie. Avkastningen på eget kapital var 13,0 procent (exklusive goodwill). Utveckling under första kvartalet Utlåningen ökade med 3 procent, vilket avspeglar en fortsatt god efterfrågan på krediter från retailkunderna och en förstärkning av den svenska kronan. Inlåningen ökade med 3 procent. Under de senaste 12 månaderna har ut- och inlåningen ökat med 9 respektive 11 procent. Sverige var det första bland G10-länderna att höja styrräntan. Höjningen från 3,75 till 4,00 procent skedde i mars. I Norden har såväl långa som korta räntor generellt sett stigit under perioden. Intäkter Räntenettot uppgick till 837 miljoner euro (852 miljoner euro under fjärde kvartalet). Den genomsnittliga korträntan var lägre under perioden än under föregående kvartal, vilket resulterade i lägre inlåningsmarginaler. Höjda korträntor i slutet av perioden väntas framöver minska pressen på inlåningsmarginalerna. Utlåningsmarginalen var sammantaget oförändrad. Marginalen på nya lån till stora företag har stabiliserats på den högre nivån som uppnåddes under andra halvåret 2001, medan utlåningsmarginalerna i retailsektorn var oförändrade under kvartalet. Utvecklingen av aktiemarknadsindexen i och utanför Norden har varit blandad under perioden. Sammantaget är indexnivåerna dock i stort sett oförändrade. Även i fråga om omsättningsvolym har utvecklingen varit blandad på de nordiska börserna. Provisionsintäkterna ökade till 376 miljoner euro (363). Högre provisionsintäkter från betalningsförmedlingen till följd av förvärvet av Postgirot Bank kompenserade mer än väl för intäktsbortfallet i investmentbankverksamheten. Förvaltat kapital ökade med 2 procent jämfört med fjärde kvartalet och uppgick till 108 miljarder euro. Intäkterna från kapitalförvaltningen var också något högre än föregående period. Försäljningen av fondprodukter i Europa har utvecklats väl under verksamhetens första 18 månader, och gett ett stort kapitalinflöde genom en stor mängd distributionsavtal. Tradingintäkterna, vilka huvudsakligen utgörs av intäkter från valuta- och derivathandel med kunder, förblev höga och uppgick till 136 miljoner euro (128). Intäkterna från försäkring, exklusive kapitalavkastning, ökade till 116 miljoner euro (72), medan föregående kvartal påverkades av återuppbyggnaden av de finansiella reserverna i livrörelsen. Ersättningsnivåerna i General Insurance var något högre än under föregående kvartal. Övriga intäkter, av vilka huvuddelen är fastighetsrelaterade, uppgick till 29 miljoner euro (37). Kostnader Kostnaderna utvecklades planenligt och var oförändrade på miljoner euro (1 038), trots att Postgirot Bank konsoliderats. Efter justering för förvärvet av Postgirot Bank har kostnaderna minskat med 4 procent. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 63 miljoner euro (56). Underliggande kreditförluster minskade betydligt under första kvartalet, eftersom de förluster som redovisades under fjärde kvartalet omfattade en minskning av den generella avsättning som gjordes under tredje kvartalet Ingen minskning av den generella avsättningen har skett under första kvartalet. Kreditförlusterna under perioden uppgick på årsbasis till 0,18 procent av utlåningen. För helåret 2001 var kreditförlustnivån 0,29 procent. I slutet av kvartalet uppgick osäkra fordringar, netto, till 841 miljoner euro (855), eller 0,6 procent (0,6) av utlåningen. Den 1 januari 2002 trädde nya tvingande bestämmelser om generella avsättningar för kreditförluster i kraft i Sverige. En generell kreditförlustavsättning infördes i Nordeakoncernen i och med förvärvet av Nordea Bank Norge (i december 2000). Efter att under första kvartalet ha analyserat och definierat Nordeas kreditförlustreserver enligt de nya reglerna, omklassificerade Nordea de reserver (2 259 miljoner euro) som fanns vid utgången av 2001 (se sidan 24). I slutet av mars uppgick Nordeas samlade kreditförlustreserver till miljoner euro, varav

5 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) miljoner euro är hänförligt till särskilda reserveringar, 82 miljoner euro till reserveringar som bedöms kategorivis och 370 miljoner till generella reserveringar. Dessutom har Nordea transferriskreserver på 159 miljoner euro som inte ingår i ovan angivna belopp. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen under första kvartalet uppgick till 4 miljoner euro (114). Höjda räntor medförde förluster i obligationsportföljerna, medan mindre vinster har uppkommit i aktieportföljerna till följd av den blandade utvecklingen på respektive marknad. Skatter Skattekostnaden under första kvartalet har beräknats under antagande att det balanserade underskottsavdraget från föregående år på ca 100 miljoner euro utnyttjas proportionerligt under Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 269 miljoner euro (523). Resultatminskningen beror på den skatteintäkt som uppkom under fjärde kvartalet och på att kapitalavkastningen var betydligt lägre under perioden. Jämförelse med första kvartalet 2001 Rörelseresultatet var 184 miljoner euro lägre under perioden än under motsvarande period föregående år. Minskningen förklaras av att intäkterna generellt var högre föregående år, främst beroende på de högre marginaler och de bättre marknadsvillkor som rådde då. Efter justering för Postgirot Bank var kostnaderna 3 procent högre än föregående år. Kostnad/intäktsrelationen för bankverksamheten var 64 procent (55). Kostnad/intäktsrelationen för bankverksamheten, exklusive kapitalavkastning, var 66 procent (58). Under första kvartalet har Postgirot Bank inneburit en ökning med 2 procent. Kreditkvalitet Kreditportföljens sammansättning avseende kundgrupper är stabil i förhållande till föregående kvartal. Omkring 61 procent av portföljen avser utlåning till företag, 37 procent avser hushåll och 2 procent avser offentlig sektor, vilket är oförändrat jämfört med 12 månader tidigare. Av privatkundportföljen består 81 procent av fastighetskrediter, jämfört med 73 procent vid utgången av mars Övrig utlåning till hushåll omfattar blancolån, checkräkningskrediter, bilfinansiering, kreditkort osv. Den ökade andelen inteckningslån innebär en förstärkt genomsnittlig kreditkvalitet i denna sektor. Lånen till telekomsektorn uppgår till 6,9 miljarder euro. Större nordiska operatörer och tillverkare av telekomutrustning står för huvuddelen av exponeringen. Integrationsprocessen I slutet av perioden uppgick ackumulerade realiserade synergier till 209 miljoner euro. Den nordiska integrationen av Nordeas affärsverksamhet fortsätter enligt plan. Under perioden har 15 miljoner euro av omstruktureringsreserven använts. Vid slutet av perioden återstod 88 miljoner euro av reserven, inklusive 43 miljoner som är hänförligt till Postgirot Bank. Andra integrationsvågen I programmet för den andra integrationsvågen finns ett begränsat antal genomgripande åtgärder. Målet med programmet är att skapa ytterligare årliga synergier av samma omfattning som synergierna under den första fasen av samgåendeprocessen (360 miljoner euro). Det ska ske genom att till fullo utnyttja fördelarna med att verka som en integrerad koncern i en gränsöverskridande miljö. Dessa fördelar ska successivt realiseras under en treårsperiod. Omkring 20 huvudprojekt har identifierats. En handfull projekt har redan inletts, varav ett berör ett sameuropeiskt produktionssystem för fonder. Andra exempel är sammanförandet av koncernens finansiella processer genom införandet av ett gemensamt huvudboks- och datalagringssystem samt en gemensam servicecenterorganisation. Därtill ska en infrastrukturapplikation för trading göra att alla kundtransaktioner (valuta-, penningmarknads- och derivattransaktioner) kan utföras via ett gemensamt system. Nordea strävar efter att inleda ytterligare projekt under Ovannämnda projekt väntas skapa synergier på cirka 43 miljoner euro inom tre år. Kostnaderna i samband med de tre ovannämnda projekten uppgick under perioden till 10 miljoner euro. Strategiska alternativ för General Insurance Framsteg har gjorts i arbetet med den planerade avyttringen av skadeförsäkringsverksamheten, såväl rörelsemässigt som med hänsyn till tillsynsfrågor och skattefrågor. Nordeas mål är att minska sin ägarandel i General Insurance till en minoritetspost. Eget kapital och kapitaltäckningsgrad Vid slutet av perioden uppgick koncernens egna kapital till 11,5 miljarder euro. Det verkliga värdet på tillgångarna i koncernens pensionsstiftelser översteg pensionsåtaganden som inte framgår av balansräkningen med 127 miljoner euro. I den svenska pensionsstiftelsen överskred pensionsåtagandena tillgångarnas verkliga värde med 46 miljoner euro. Om detta förhållande kvarstår vid årsskiftet kommer ett tillskott att göras till pensionsstiftelsen. Ingen avtappning från pensionsstiftelserna skedde under kvartalet. I mars emitterade Nordea ett förlagslån på 500 miljoner euro. Avsikten med emissionen var att refinansiera

6 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) befintliga förlagslån som förfaller under Emissionen togs emot väl av marknaden och Nordea fick en attraktiv prissättning. Nordeaaktien Nordiska finansiella institutioner har haft en blandad aktiekursutveckling under perioden. Nordeaaktien noterades till 62,50 svenska kronor den 22 april, vilket är 12,6 procent högre än vid årsskiftet. Totalavkastningen under första kvartalet var 6,3 procent. Bolagsstämma Bolagsstämman hålls den 24 april. De viktigaste besluten vid stämman tillkännages i ett separat pressmeddelande. Styrelsen har föreslagit stämman en aktieutdelning på 0,23 euro per aktie för Föreslaget avstämningsdatum för utdelningen är den 29 april (30 april i Danmark) och utbetalningen planeras ske den 7 maj Framtidsutsikter Den makroekonomiska situationen är i huvudsak oförändrad sedan årsskiftet. Det finns en förväntan om tillväxt i Norden under 2002, och till följd därav väntar Nordea en ökning, om än mindre, av både affärsvolym och intäkter. För att anpassa verksamheten till den förändrade affärsmiljön kommer Nordea att fokusera starkt på kostnadsutvecklingen. Cykliska faktorer gör att kreditförlusterna under året väntas bli högre än genomsnittet under de tre senaste åren. Målet med kreditförluster och garantier på högst 0,40 procent under en konjunkturcykel kvarstår, och under 2002 väntas kreditförlusterna bli lägre än så.

7 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Resultat per affärsområde första kvartalet 2002 Retail Banking Corporate and Institutional Banking Affärsområden Asset Management & Life General Insurance 1 Group Treasury Övrigt Summa Miljoner euro Asset Management Life 1 Kundansvariga enheter: Intäkter Kostnader Kreditförluster Resultatandelar Resultat exklusive Kapitalavkastning Kapitalavkastning Goodwill Rörelseresultat 2002: kv : kv : kv : kv : kv Avkastning på eget kapital, % ,0 Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet, % Totalkostnadsprocent, % Produktansvariga enheter: Intäkter Kostnader Kapitalavkastning 0 Produktresultat 2002:kv : kv : kv : kv : kv Postgirot Bank, exklusive finansieringskostnader och goodwillavskrivning, har allokerats till respektive affärsområden från och med Cirka 90 procent av intäkterna och kostnaderna under första kvartalet har allokerats till Retail Banking. 1 Intäkterna redovisas som ett snitt av premieintäkter, försäkringsteknisk ränta, fordringar och avsättningar. Nordeas verksamhet är indelad i fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management & Life och General Insurance. Affärsområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. Koncernens finansförvaltning handhas av Group Treasury. Inom Nordea är kundansvar ett centralt begrepp. Decentraliserat resultatansvar innebär i huvudsak att koncernens affärsrelationer med kunder redovisas i resultat- och balansräkningar för respektive kundansvarig enhet. Vid beräkningen av avkastning på allokerat eget kapital tillämpas en standardskattesats. Från 2002 allokeras kapitalet på grundval av varje affärsenhets faktiska riskexponering, med hänsyn till kredit- och försäkringsrisk, marknadsrisk och även operativ risk och affärsrisk. Därigenom optimeras fördelningen och kapitalutnyttjandet i affärsområdena. Economic profit är grunden för prioritering mellan de strategiska alternativen, och även för utvärderingen av det finansiella resultatet. Asset Management & Life har kundansvar inom kapitalförvaltning, inom privatbankverksamheten utanför den enhet man har gemensamt med Retail Banking, och för de liv- och pensionsförsäkringar som säljs utanför Retail Banking. Dessutom har affärsområdet produktansvar för fondplaceringar och livförsäkringar. Det rörelseresultat som redovisas i vidstående tabell innefattar de kundansvariga enheterna, medan produktresultatet även omfattar koncernens totala intäkter från värdepappersfonder och försäkringar, inklusive försäljnings- och distributionskostnaderna inom Retail Bankings kontorsnätverk. I tabellen ingår, vid sidan av de fyra affärsområdena, även Group Treasury, som förvaltar koncernens egna positioner i värdepappersportföljer och internbanksverksamhet. I kolumnen "Övrigt" ingår intäkter och kostnader som inte har fördelats till affärsområdena, till exempel finansieringskostnader för kontantförvärvet av Nordea Bank Norge och Postgirot Bank, kostnader för efterställda skulder, resultat från fastighetsinnehav och verksamhetsanknutna aktieinnehav, kostnader för koncernstaber, goodwillavskrivning, centrala reserveringar för kreditförluster och resultatandelar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden och som inte redovisats av kundansvariga enheter.

8 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Retail Banking Rörelseresultatet ökade till 420 miljoner euro (366) Integrationen av Postgirot Bank med Retail Sverige går enligt plan Stadigt förbättrad försäljning av produkter och tjänster Hög lönsamhetsnivå Retail Banking utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och har kundansvar för privat- och företagskunder. Integrationen av Postgirot Bank genomfördes i huvudsak under första kvartalet, och av det återstående integrationsarbetet väntas den övervägande delen slutföras under andra kvartalet. I nedanstående tabeller ingår Postgirot Bank i resultaten för Retail Sverige under första kvartalet. Marknadsläge Det ekonomiska läget stabiliserades något under perioden. Nedgången i korträntorna hejdades och marknadsförväntningarna ändrades globalt mot högre räntor längre fram under Det rådde stark efterfrågan på krediter under perioden från både privat- och företagskunder. Efterfrågan på elektroniska tjänster och bankprodukter utvecklades väl. Efterfrågan på sparprodukter påverkades dock i någon mån av oron på aktiemarknaderna Affärsutveckling Utlåningsvolymen ökade med 5 procent under perioden. Det innebar att den senaste tidens starka trend fortsatte och att utlåningen således ökat med sammanlagt 11 procent på 12 månader. Det var särskilt hypotekslånen i Finland som ökade, men även i Sverige, Danmark och Norge ökade volymerna. Utlåningen uppgick i slutet av mars till 102 miljarder euro, varav cirka hälften utgjordes av fastighetskrediter till hushåll och företag. Inlåningen uppgick i slutet av mars till 62 miljarder euro. Detta innebär en ökning med 10 procent under de senaste 12 månaderna. Utlåningen till privatkunder ökade med 4,6 miljarder euro under de senaste 12 månaderna till 49,2 miljarder euro, vilket motsvarar en tillväxttakt på 10 procent. Inlåningen från privatkunder ökade något till 36,3 miljarder euro vid periodens slut, vilket innebär en ökning med 8 procent de senaste 12 månaderna. Utlåningen till företag ökade med 2,8 miljarder euro till 53,2 miljarder euro under första kvartalet, vilket innebär en ökning på 11 procent de senaste 12 månaderna. Inlåningen ökade med 3,1 miljarder euro till 25,6 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 14 procent under de senaste 12 månaderna. Utlåningsmarginalen var oförändrad både avseende privatoch företagskunder jämfört med fjärde kvartalet. De genomsnittliga inlåningsmarginalerna var lägre under perioden än under fjärde kvartalet, och de har varit stabila sedan årsskiftet. Kapitalinflödet i fonder under första kvartalet var 2,1 miljarder euro jämfört med på 1,3 miljarder euro föregående kvartal. Under perioden började kontoren i Finland sälja skadeförsäkringsprodukter. Elektronisk bankverksamhet Retail Banking hade fortsatt stora försäljningsframgångar med sitt växande utbud av e-banktjänster, och även ökad användningsfrekvens. I slutet av mars hade koncernen kunder med möjlighet att handla aktier on-line. För 2002 har målet för antalet e-bankkunder fastställts till 3,3 miljoner. I slutet av mars uppgick antalet kunder till nära 3 miljoner. En milstolpe passerades i januari när antalet anslutna e- handelsplatser nådde I slutet av mars hade handelsställen avtal med Nordea angående direkt e- betalning. Av dessa fanns närmare 700 på Solotorget, som är en gemensam nordisk handelsplats som knyter samman säljare och köpare i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Nordeas e-handelstjänster omfattar även e-fakturering, e- identifiering, e-signering och e-lön. Under perioden stärkte Nordea ytterligare sin ställning som den mest använda e-banken Antalet inloggningar var 24,4 miljoner, vilket är en ökning med 5,6 miljoner (30 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet betalningar ökade till 28,9 miljoner under perioden, en ökning med 5,7 miljoner (25 procent) jämfört med första kvartalet Den snabbt ökade användningen av e-tjänster har medfört en betydande minskning av antalet manuella transaktioner på kontoren, vilket har givit utrymme för ökat fokus på rådgivningstjänster och förbättrad kostnadseffektivitet. Antalet manuella transaktioner för privatkunder vid kontoren och i centrala backoffice-enheter minskade med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat Räntenettot under perioden stöddes av ökade volymer. Räntenedgången i Finland och Danmark i november 2001 medförde ytterligare press på inlåningsmarginalerna. Sedan årsskiftet har dock marginalerna varit stabila, och gett ett något lägre räntenetto än under föregående kvartal. Räntehöjningen i Sverige i mars på 0,25 procent

9 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) markerade slutet på den nedåtgående räntetrenden, vilken har satt press på räntenettot sedan andra kvartalet Provisionsnettot var stabilt. Minskade provisionsintäkter, beroende på lägre courtage, har i huvudsak kompenserats genom inlånings- och betalningsprovisioner som härrör från förvärvet av Postgirot Bank. Kostnaderna var något högre under perioden jämfört med fjärde kvartalet, beroende på införlivandet av Postgirot Bank i Sverige. Kostnad/intäktsrelationen för första kvartalet var 58 procent exklusive Postgirot Bank och 60 procent inklusive Postgirot Bank. Kostnaderna utvecklas i enlighet med de planer som finns och som syftar till att tillvarata möjligheterna till kostnadsbesparingar genom utvecklad e-bankverksamhet och flerkanalslösningar samt centralisering av produktion. Kreditförlusterna minskade under perioden jämfört med fjärde kvartalet och uppgick till 15 miljoner euro. Rörelseresultatet var 420 miljoner euro, en ökning med 54 miljoner euro jämfört med fjärde kvartalet. Avkastningen på eget kapital under perioden uppgick till 23 procent, vilket är en betydande förbättring jämfört med 18 procent under fjärde kvartalet.

10 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Rörelseresultat Total Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige 2 Polen & Baltikum Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Miljoner euro Räntenetto Provisionsnetto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Avkastning på eget kapital, % miljoner euro hänför sig till nordiska flygplanshyrestransaktioner och är inte allokerade till individuella marknader. 2 Postgirot Bank ingår i redovisningen för första kvartalet Volymer Miljarder euro Utlåning Inlåning från allmänheten Summa Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige 1 Polen & Baltikum Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv ,4 97,9 27,6 26,4 22,4 21,4 17,7 17,3 34,0 32,2 0,7 0,5 61,9 58,7 13,9 13,5 19,9 21,0 9,4 9,2 18,3 14,7 0,5 0,4 1 Postgirot Bank ingår i redovisningen för första kvartalet Nyckeltal per kvartal Kv1 1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,5 8,9 8,9 8,9 8,9 företagskunder, miljoner 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 Antal anställda (heltidstjänster) Postgirot Bank ingår i redovisningen för första kvartalet 2002.

11 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Corporate and Institutional Banking Stabil företagsinriktad verksamhet Osäkra aktiemarknader påverkade investment banking De totala kostnaderna sjönk Corporate and Institutional Banking erbjuder en rad produkter och tjänster till koncernens företagskunder. Affärsområdet har också kundansvar för stora företagskunder, kunder inom sjöfarts-, offshore- och oljebranschen, samt finansiella institutioner. Investment Banking erbjuder sina tjänster genom en fristående juridisk enhet, Nordea Securities. Marknadsläge Marknadsutsikterna förblev osäkra, och företagskunderna tenderade allmänt att avvakta med investeringar och strukturbeslut. Aktiviteten i aktieverksamheten var dämpad på grund av den fortsatta osäkerheten på aktiemarknaderna. Dessutom sjönk efterfrågan på finansieringstjänster något under första kvartalet. Trender på aktiemarknaden Marknadsvolym Kv Förändring Miljarder Kv 1 vs Kv 4 euro % Marknadsindex Kv % Danmark 14,6 7,2 2,3 Finland 53,0 6,0-7,0 Norge 15,7 2,8 7,0 Sverige 93,6-11,1-2,9 Affärsutveckling Corporate Division redovisade ett stabilt affärsflöde under första kvartalet. Finska staten utsåg Nordea till huvudbank för förmedling av sin betalningsrörelse. Verksamheten inom Shipping, Offshore and Oil Services påverkades av en något försvagad aktivitet på shippingmarknaderna jämfört med de föregående kvartalen, men intäktsnivån från fjärde kvartalet upprätthölls tack vare att enheten tog initiativ till affärer. Affärsflödet var stabilt inom International Division. Den delägda International Moscow Bank, IMB, redovisade goda resultat. Kundaktiviteten inom Markets Division var fortsatt stabil. Enhetens starka position som arrangör av syndikerade lån befästes, och den nybildade centraliserade syndikeringsenheten bidrog positivt. Intäkterna ökade kraftigt jämfört med föregående kvartal. Affärsverksamheten inom Custody Services var i nivå med föregående kvartal. Verksamheten inom handelsfinansiering har varit relativt intensiv under perioden. För att effektivera verksamheten kommer vissa lokala enheter att sammanföras till nationella centra. Investment Banking hade ett svagt inflöde av uppdrag under perioden, dels på grund av små volymer i Corporate Finances tjänster och dels på grund av de osäkra aktiemarknaderna. Satsningarna på att stärka Nordea Securities marknadsposition fortsatte under perioden. Balansräkningsstruktur Corporate and Institutional Bankings utlåning minskade under perioden med 3,7 miljarder euro till 27,2 miljarder euro. Kapitalstyrning med hjälp av economic capital ska tillämpas på ett mer fokuserat sätt, och ett ramverk för mätning av economic capital ska införas. I första hand har fokus flyttats till kortare kreditarrangemang. Syndikering ska bidra till att hantera Nordeas utlåning. För det andra håller kreditportföljen på att koncentreras för att följa den gemensamma strategin i Nordea, som innebär en fokusering på nordisk affärsverksamhet och internationell fartygsfinansiering. Detta har lett till en avvecklingsprocess för vissa låneåtaganden som faller utanför kärnverksamheten. Resultat Periodens intäkter uppgick till 299 miljoner euro, en minskning med 21 miljoner euro, eller 7 procent, från fjärde kvartalet Minskade utlåningsvolymer inom linjen reducerade användningen av ekonomiskt kapital, i enlighet med affärsområdets strategi. Minskade volymer ledde även till att räntenettot sjönk med 9 miljoner euro. Övriga intäkter minskade med 12 miljoner euro, främst på grund av lägre aktiecourtage. Intäkter från tradingrörelsen ökade avsevärt under perioden, medan de andra områdena redovisade en stabil intäktsutveckling. Periodens kostnader uppgick till 158 miljoner euro, en minskning med 13 miljoner euro från föregående kvartal. Med beaktande av föregående periods engångsposter på 9 miljoner euro sjönk kostnaderna med 4 miljoner euro. Kreditförlusterna exklusive transferrisk var låga: 16 miljoner euro. Reserver för transferrisk uppgick till 2 miljoner euro. Rörelseresultatet var 132 miljoner euro, vilket motsvarar en kapitalavkastning på 14 procent och en kostnad/intäktsrelation på 53 procent.

12 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Shipping, International Investment Övrigt Markets 2 division Offshore Division 1 Banking 1 and Oil Services division Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Miljoner euro Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Länderriskreservering Resultatandelar Rörelseresultat Utlåning, miljarder euro 27,2 30,9 16,2 18,3 6,4 7,2 4,1 4, , Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter inom koncernen. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsrelaterade derivat och utvärderas på grundval av produktresultatet. Detta innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter, som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking och Retail Banking. Nyckeltal per kvartal Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

13 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Asset Management & Life Starkt inflöde, 13 % på årsbasis, förvaltat kapital ökat till 107,6 miljarder euro Distributionen av fonder i Europa fortsatte öka kraftigt Nordeas fonder utsågs till Best Equity Group of the Year - europeiskt pris av Lipper Investment Management fortsatte vinna utomnordiska företagsuppdrag i internationell konkurrens Asset Management & Life innefattar koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, privatbanksområdet och inlåningen i retail i allmänhet. Marknadsläge Under första kvartalet backade de finska och svenska aktiemarknaderna, medan de danska och norska marknaderna steg något. Generellt sett drabbades förvaltat kapital av vikande marknader. Affärsutveckling Ett starkt inflöde, 13 procent på årsbasis, gav ett förvaltat kapital på 107,6 miljarder euro. Detta var i linje med Nordeas tillväxtmål på 20 procent per år inklusive värdestegring. Den negativa utvecklingen på viktiga aktiemarknader begränsade dock ökningen av förvaltat kapital, som vid periodens slut låg på 107,6 miljarder euro. Nordeas kontinuerligt goda placeringsresultat uppmärksammades genom att koncernens fonder vann en rad priser. I januari utsågs Nordea igen till Årets stjärnförvaltare av Dagens Industri i Sverige. I februari utsågs Nordeas SICAV-fonder till Best Equity Group och Best Fund in Category av Lipper i Schweiz och Österrike. I mars vann Nordea Lippers Best Fund in Category i Storbritannien och Tyskland. Lipper utsåg slutligen Nordea till vinnare av det prestigefyllda Best Equity Group -priset på europeisk nivå. Investment Management Investment Managements nettoinflöde uppgick under kvartalet till 1,7 miljarder. Det är en förbättring jämfört med nettoutflödet på 0,8 miljarder euro under fjärde kvartalet Under perioden vanns 31 uppdrag medan 14 förlorades. Genomsnittlig bruttomarginal föll med 2 räntepunkter till 20 räntepunkter från fjärde kvartalet, medan förvaltat kapital steg till 74 miljarder euro, en ökning med 1,9 miljarder euro. Fonder Nettoinflödet till Nordeas nordiska fonder uppgick till 2,1 miljarder euro under perioden. Elva nya fonder lanserades i Norden. Många av dessa var lanseringar över landsgränserna, vilket skapade synergier tack vare att befintlig kompetens kunde utnyttjas. European Fund Distribution fortsatte redovisa starka inflöden: 435 miljoner euro under perioden. Därmed överträffade den europeiska distributionskanalen målet, och genererade vinster för koncernen på över 1 miljon euro i månaden under första kvartalet. Marknadsandelar under första kvartalet 2002 Norden Danmark Finland Norge Sverige Nettoinflöde 19,5 % 33,1 % 10,9 % 8,0 % 12,2 % KuF 20,3 % 26,8 % 26,6 % 8,6 % 18,6 % 1 1 Marknadsandel i Sverige per 31 december Genomsnittlig bruttomarginal i Nordeas fonder var 105 punkter, 4 punkter högre än under föregående kvartal, vilket avspeglar goda inflöden med åtföljande transaktionsintäkter. Förvaltat kapital i Nordeas fonder uppgick i slutet av perioden till 38 miljarder euro, en ökning med 2 miljarder euro från kvartalet innan. European Private Banking Förvaltat kapital inom European Private Banking ökade till 6,8 miljarder euro, en ökning från 6,6 miljarder under fjärde kvartalet. Alla områden inom enheten utvecklades positivt under perioden. Nordic Private Banking Förvaltat kapital inom Nordic Private Banking minskade med 0,2 miljarder euro till 21,8 miljarder euro, till följd av den ihållande osäkerheten på aktiemarknaderna. Även tradingverksamheten förblev dämpad, vilket återverkade på intäkterna. En stram kostnadskontroll lindrade dock effekten av detta på enhetens resultat, som redovisas under Retail Banking. Life Nettopremieintäkterna sjönk med 85 miljoner euro från föregående kvartal, och uppgick till 693 miljoner euro under första kvartalet Detta motsvarade förväntningarna, eftersom premieintäkterna brukar vara högre under fjärde kvartalet. Vidare fick den allmänna osäkerheten på sparmarknaden en negativ effekt på försäljningen av fondförsäkringar. Kapitalavkastningen (exklusive fondförsäkringar) var 2,0 procent (på årsbasis) under perioden, att jämföra med 13,2 procent (på årsbasis) under föregående kvartal. Bonusreserverna, som ökades avsevärt under fjärde kvartalet 2001, minskades med 80 miljoner euro till miljoner euro under perioden. Long-Term Savings & Life Retailkundernas totala sparande (ej inkluderat som sådant i förvaltat kapital) förblev i stort sett oförändrat under perioden. Allmänt taget har kapitalallokeringen rört sig

14 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) något mot sparkonton, medan fondförsäkringarna uppvisar den största relativa nedgången. Resultat Finansmarknadernas volatilitet bestod under första kvartalet. Resultatet var svagt under de två första månaderna men trenden vände i mars, vilket ledde till ett något bättre resultat för affärsområdet som helhet jämfört med föregående kvartal. Asset Managements intäkter minskade med 2 miljoner euro från fjärde kvartalet, och slutade på 131 miljoner euro. Tack vare en stram kostnadskontroll kunde rörelsekostnaderna minskas med 3 miljoner euro till 75 miljoner euro under perioden. Produktresultatet var 56 miljoner euro, en ökning med 1 miljon euro från fjärde kvartalet. Produktresultatet från livrörelsen var oförändrat 4 miljoner euro under perioden. Kapitalavkastningen var 2,0 procent och bonusreserverna minskades med 80 miljoner euro (5 procent).

15 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Volymer, inflöde och marginaler Summa Danmark Finland Norge Sverige Kv1 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Miljarder euro 2002 Inflöde Fonder 1 37,8 2, ,0 10,1 4,2 4,1 1,5 1,5 18,0 17,5 Investment Management 74,0 1,7 72,1 varav Investment Funds 34,6 1,5 33,0 varav Group Internal Insurance 2 20,7 0,0 20,1 Nordic Private Banking 21,8 0,9 22,0 European Private Banking 6,8 0,2 6,6 Fastigheter 1,8 1,7 Summa 107,6 3,3 105,2 Fonder, marginal, % 3 1,05 1,01 0,65 0,55 1,46 1,33 1,03 0,99 1,18 1,18 Investment Management, marginal, % 4 0,20 0,22 1 Inklusive 3,1 miljarder och 2,5 miljarder euro utanför Norden för det första respektive fjärde kvartalet. 2 Fondförsäkringar inkluderas i allmänhet under fonder. 3 För Danmark inkluderas nettomarginal, medan på andra marknader inkluderas bruttomarginal (före förvaltningskostnader). 4 I beräkningen av marginalen ingår förvaltning av Nordea Investment Funds och Group Internal Insurance. Nyckeltal per kvartal Asset Management Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Miljoner euro Intäkter varav allokerade till Retail Banking Kostnader Distributionskostnader inom Retail Banking Produktresultat Rörelseresultat, kundansvariga enheter Kostnad/intäktsrelation, % (kundansvariga enheter) Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster) Nyckeltal per kvartal Life Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 1 Miljoner euro Premieintäkter (f.e.r.) Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning på eget kapital Produktresultat varav kundansvariga enheter Aktier Obligationer Fastigheter Fondförsäkring Summa investeringar Kapitalavkastning, % 1 2,0 13,2-12,4 6,8-10,0 Försäkringstekniska avsättningar Bonusreserver Antal anställda (heltidstjänster) Exklusive fondförsäkringar.

16 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) General Insurance Bruttopremier utvecklades stabilt Högre ersättningsanspråk Övertagande av portfölj i Estland General Insurance omfattar verksamheterna inom direkt skadeförsäkring och återförsäkring. Omorganiseringen av verksamheten inom General Insurance i syfte att minska Nordeas ägarandel fortsätter planenligt. Marknadsläge Priserna fortsätter att stiga på den internationella återförsäkringsmarknaden. Försäkringsomläggningar i Asien i april ledde på den marknaden till prisökningar i storleksordningen 25 till 50 procent. Affärsutveckling General Insurance avser att utvidga sin verksamhet i Norden och Baltikum, i syfte att bli det bästa onlineförsäkringsbolaget i Norden och Östersjöregionen. Under de kommande två-tre åren kommer kunderna i General Insurance att erbjudas nya former av självbetjäning, online-erbjudanden och köp av försäkring. Affärskunder kan nu göra fraktförsäkringsdeklarationer via Internet. En annan nyhet är att kunderna kan få veta status för anmälda ersättningsanspråk online. I Danmark erbjuds nu sjukförsäkring till alla företag med tre eller flera anställda, utan krav på läkarintyg vid teckningen av försäkringen. Sjukförsäkring förväntas bli ett av de viktigaste tillväxtområdena under de kommande åren. Estniska myndigheter har nu godkänt förvärvet av en försäkringsportfölj från Nordika Kindlustus. General Insurance tar över en verksamhet med premieintäkter på omkring 4,5 miljoner euro, och 90 anställda. Result Bruttopremierna var stabilt höga under första kvartalet. Det är fortsatt den norska verksamheten som främst bidrar till tillväxten. När premierna höjdes i Danmark ledde detta som väntat till ett smärre avbräck för företagsförsäljning jämfört med fjärde kvartalet I Finland utvecklades premierna som förväntat: cirka försäkringar såldes under perioden. Säsongsvariationer och ogynnsam väderlek gjorde att skadekvoten ökade under första kvartalet Kostnaderna ökade under perioden, vilket ledde till en kostnadsprocent på 30 procent. Kapitalavkastningen påverkades av förluster i obligationsportföljen till följd av stigande räntor. Dessa förluster uppvägdes dock av vinster i aktieportföljen. Kapitalavkastningen var 1,2 procent vid utgången av perioden, vilket motsvarar en avkastning på 4,8 procent på årsbasis.

17 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Nyckeltal per kvartal Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Miljoner euro Premieintäkter, brutto Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning Rörelseresultat Totalkostnadsprocent, % Försäljningsmarginal, % Rörelsemarginal, % Avkastning på eget kapital, % Aktier Obligationer Fastigheter Investeringar Kapitalavkastning, % 3 4,8 2,9-2,8 4,8 1,2 Antal anställda (heltidstjänster) Tekniskt resultat/premier (f.e.r.). 2 Rörelseresultat/premier (f.e.r.). 3 Före fördelning av räntor till tekniskt resultat.

18 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Group Treasury Emission av förlagslån på 500 miljoner euro Minskad marknadsriskexponering Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaderna (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och balansräkningsstruktur. Marknadsläge Federal Reserve och ECB höll styrräntorna oförändrade under perioden. I Norden var Sveriges riksbank först bland G10-ländernas centralbanker att höja styrräntan, från 3,75 procent till 4,00 procent i mars. Läget på världens aktiemarknader förblev i stort sett detsamma under kvartalet med nedgång till slutet av februari och återhämtning i mars. I Norden uppvisade den norska marknaden bäst resultat, medan den svenska utvecklades mest negativt. Affärsutveckling Group Treasurys marknadsriskexponering minskade under första kvartalet jämfört med slutet av Under första kvartalet har Nordea emitterat ett flertal aktieindexrelaterade instrument på hemmamarknaderna. Den ökade efterfrågan på bostadslån understödde även stora emissioner av bostadsobligationer på de svenska, danska och norska marknaderna. I mars emitterade Nordea ett 12-årigt förlagslån på 500 miljoner euro. Avsikten är att refinansiera förlagslån som förfaller under året. I förslagslånet deltog över 100 europeiska placerare, och det var väl övertecknat. Per 31 mars uppgick prisrisken i enhetens tradingportfölj, beräknad som en parallellförskjutning vid en antagen marknadsränteförändring på 100 räntepunkter, till 108 miljoner euro, att jämföra med 157 miljoner euro i början av kvartalet. Den aktierelaterade risken, mätt som VaR, var oförändrad jämfört med slutet av 2001, eller 72 miljoner euro. VaRsiffran omfattar samtliga aktier; noterade och onoterade såväl som aktier ägda av private equity-fonder. Resultat Rörelseresultatet var 35 miljoner euro. Kapitalavkastningen var 11 miljoner euro under första kvartalet. Förlusterna i obligationsportföljen, trots att exponeringen mot obligationsmarknaden minskats, uppgick till 6 miljoner euro till följd av stigande räntor. Intäkterna från aktier var goda: 17 miljoner euro, tack vare att vissa innehav utvecklades positivt. Periodens rörelseresultat från internbankens verksamhet var 24 miljoner.

19 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Investment and Risk-Trading Summa Obligations- Aktie- portföljer portföljer Internbank Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Kv1 Kv4 Miljoner euro Intäkter Kostnader Resultat exklusive kapitalavkastning Kapitalavkastning Rörelseresultat Nyckeltal per kvartal Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv Rörelseresultat, miljoner euro Kostnad/intäktsrelation, % Obligationer, miljarder euro 15,1 13,4 11,9 11,7 12,9 Aktier, miljarder euro 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 Investeringar 15,8 14,0 12,5 12,4 13,7 Antal anställda (heltidstjänster) Inklusive en omklassificeringsvinst på 68 miljoner euro.

20 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Onsdagen den 24 april 2002 Thorleif Krarup Koncernchef - En telefonkonferens med koncernledningen kommer att arrangeras den 24 april 2002, klockan (lokal tid) i Stockholm. (Vänligen ring lösenord Nordea, tio minuter innan konferensen börjar.) - Denna delårsrapport finns tillgänglig på Internet. - Ett presentationsmaterial finns tillgängligt på Internet. För ytterligare information: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP Sigurd Carlsen, Investor Relations (eller ) Erik Evrén, Group Media Relations (eller ) Rapporteringstillfällen under 2002: Bolagsstämman hålls den 24 april. Rörelserapporten för andra kvartalet publiceras den 22 augusti. Kapitalmarknadsdagen arrangeras i London den 23 september. Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 22 oktober. Denna rapport publiceras även i fyra andra språkversionen; en dansk, en finsk, en norsk och en engelsk. För den händelse avvikelse föreligger mellan någon av övriga språkversioner och den engelska texten, ska den engelska versionen äga företräde. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

21 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (27) Resultaträkningar Jan-mars Jan-mars Miljoner euro Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar 5 23 Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar enligt plan Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom 2-1 Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Rörelseresultat, bankverksamhet Rörelseresultat, försäkringsverksamhet Summa rörelseresultat Pensionsavräkning -5 8 Skatter Minoritetsandel 0-1 Periodens resultat

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Operativ resultaträkning

Operativ resultaträkning Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Tillväxt i vinst och volym Rörelseresultat 677 miljoner euro, upp 22 % jämfört med första kvartalet. 1 232 miljoner

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 1998

Delårsrapport januari-juni 1998 -08-18 Delårsrapport januari- Förvaltningsresultatet* ökade med 26 procent till 5 585 Mkr (proforma 4 418 Mkr första halvåret ). Räntabiliteten på eget kapital var 24,5 procent (12,7 procent proforma helåret

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Delårsrapport för andra kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Det andra kvartalet 20 utmärktes av ett fortsatt inflöde av nya

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2011

Rapport för andra kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli Rapport för andra kvartalet Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till 1 952 mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den stabila

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Förbättrat resultat under fjärde kvartalet Rörelseresultatet upp 12 % Intäkterna ökade 4 %; högre ränte- och provisionsnetto

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2002

Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti 2002 Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Stabilt rörelseresultat exklusive kapitalavkastning Rörelseresultat före kapitalavkastning 409 miljoner euro,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: 2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Första halvåret visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med motsvarande

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2000 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2012 Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2012

Rapport för andra kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 juli 2012 Rapport för andra kvartalet 2012 Starka intäkter och god kostnadskontroll Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den goda affärsutvecklingen

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Posten Delårsrapport. januari juni 2000

Posten Delårsrapport. januari juni 2000 Posten Delårsrapport januari juni 2000 j u l i a u g u s t i i j u n a p r i m a j l Nyckeltal Postenkoncernen (exkl. Postgirot) Postgirot (under avyttring) Postenkoncernen Totalt 2000 1999 2000 1999 2000

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari mars 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari mars 2011 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Nettointäkterna uppgick till TSEK 455 (1.665) Resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK -1.035

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 Sammanfattning Jun 2007 Jun 2006 Räntenetto, mnkr 399 36 Rörelseresultat, mnkr 326 (408) Kreditförluster,

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer