Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90"

Transkript

1 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med 60 procent jämfört med första kvartalet Vinsten per aktie var 1,35 kronor för första kvartalet 2002 (3,51 kronor). Avkastningen på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 31 procent. Carnegie Nordic Index var oförändrat för perioden från årsskiftet till 31 mars 2002, samt även jämfört första kvartalet Omsättningen på de nordiska aktiemarknaderna under första kvartalet 2002 var 26 procent lägre jämfört med första kvartalet Det sammanlagda värdet av offentliggjorda fusions- och förvärvstransaktioner (M&A) ökade under första kvartalet med 120 procent jämfört med första kvartalet 2001, främst till följd av offentliggörandet av samgåendet mellan Telia och Sonera. Transaktionsvolymen för genomförda M&A-transaktioner var 23 procent lägre första kvartalet 2002 än under föregående år. Aktiviteten gällande börsnoteringar var i det närmaste obefintlig. Inflödet till aktiefonder var marginellt. Trots den svaga marknadssituationen fortsatte Carnegie att stärka sin marknadsposition inom samtliga affärsområden. Carnegies totala intäkter för första kvartalet uppgick till 649 miljoner kronor, en minskning med 38 procent jämfört med första kvartalet år 2001 och en minskning med 22 procent jämfört med sista kvartalet Totala intäkter för affärsområdet Securities uppgick till 312 miljoner kronor, en minskning med 44 procent jämfört med första kvartalet Minskningen beror främst på en lägre omsättning på de nordiska aktiemarknaderna. Courtageintäkterna minskade med 26 procent och uppgick till 248 miljoner kronor medan intäkterna från proprietary trading och market making sjönk med 72 procent till 50 miljoner kronor. Till följd av svaga kapitalmarknader minskade intäkterna för Investment Banking med 58 procent och uppgick till 101 miljoner kronor. Intäkterna för affärsområdet Asset Management & Private Banking sjönk med 5 procent till 236 miljoner kronor. Det förvaltade kapitalet gick ner med 3 miljarder kronor från 73 miljarder kronor den 31 december 2001 till 70 miljarder kronor den 31 mars Minskningen förklaras av fortsatt negativ värdeutveckling uppgående till 5 miljarder kronor och ett positivt inflöde på 2 miljarder kronor. Totala kostnader under första kvartalet 2002 uppgick till 557 miljoner kronor, en minskning med 23 procent till följd av en ökning av totala rörelsekostnader exklusive bonus med 5 procent och en minskning av bonuskostnader med 62 procent. Resultatet från intresseföretag och övriga väsentliga innehav var 38 miljoner kronor under första kvartalet 2002 (-6 miljoner kronor), varav marknadsvärderingen av Orc Software utgjorde 39 miljoner kronor. På ordinarie bolagsstämman den 14 mars 2002 röstade aktieägarna för optionsprogrammet 2003/2006 riktat till medarbetarna i Carnegie. Programmet kommer vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna att resultera i en utspädning motsvarande 3,6 procent av Carnegies nuvarande aktiekapital. Den 18 april frigörs den första delen (för nuvarande och tidigare anställda), 25 procent (6,6 miljoner aktier), av de aktier som är reglerade enligt det sk lockup-avtalet. Om intresset blir tillräckligt stort har Carnegie för avsikt att i samarbete med externa rådgivare bistå medarbetarna med en samordnad placering av aktierna. Den 18 april kommer även samtliga aktier som innehas av Singer and Friedlander (30,9 procent av aktiekapitalet eller cirka 20,6 miljoner aktier) att släppas fria enligt lockup-avtalet. Ett avyttrande sker endast efter överväganden, vilka närmare beskrivs under Försäljning av aktier när försäljningsrestriktioner hävs. 1

2 Citat från koncernchef Lars Bertmar: Marknaderna har varit fortsatt svaga under första kvartalet Särskilt intäkterna för Carnegies affärsområden inom värdepappershandel och investmentbanking påverkades negativt av den låga marknadsaktiviteten. Samtidigt som vi håller fast vid att fokusera våra ansträngningar för att öka servicenivån till våra kunder och etablera Carnegie som den ledande nordiska investmentbanken behöver vi även fortsätta vidta åtgärder för att minska kostnader. Revisorernas granskningsberättelse Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Telekonferens Carnegies delårsrapport för januari-mars 2002 presenteras vid en telekonferens, som hålls (CET) den 17 april Telekonferensen är öppen för allmänheten. Ring +44 (0) för att anmäla deltagande. Konferensen kan också följas i en direktsändning på Internet (där även bildmaterialet presenteras) på adressen För de som inte har möjlighet att följa direktsändningen kommer en inspelning att finnas tillgänglig på cirka en timme efter konferensen. Kontaktpersoner För ytterligare information kontakta Lars Bertmar (CEO) , Mats-Olof Ljungkvist (CFO) , Birgitta Henriksson (IR) eller Monica Ewert (Corporate Communications) Ekonomisk rapportering Carnegies finansiella rapporter presenteras på följande datum under 2002: Delårsrapport januari juni: 17 juli 2002 Delårsrapport januari september: 16 oktober 2002 Mer information finns på Carnegie är den ledande nordiska investmentbanken och kapitalförvaltaren med verksamhet inom tre affärsområden: Securities, Investment Banking och Asset Management & Private Banking. Carnegie erbjuder produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från företagets kontor i sju länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Storbritannien och USA. D. CARNEGIE & CO AB SE Stockholm Västra Trädgårdsgatan 15 Telephone:

3 Koncernchefens kommentarer till delårsrapporten Omsättningen på de nordiska aktiemarknaderna minskade under första kvartalet 2002 med 26 procent jämfört med första kvartalet Det sammanlagda värdet av genomförda M&A-transaktioner i Norden under första kvartalet 2002 minskade med 23 procent jämfört med samma period Inflödet till aktiefonder var marginellt. I rådande marknadssituation minskade Carnegies totala intäkter under första kvartalet med 38 procent till 649 miljoner kronor jämfört med samma period 2001, och med 22 procent jämfört med fjärde kvartalet Affärsområdet Securities totala intäkter uppgick till 312 miljoner kronor, vilket är en minskning med 44 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Minskningen beror huvudsakligen på lägre courtage, en minskning med 26 procent, och lägre intäkter från proprietary trading och market making, en minskning med 72 procent. För affärsområdet Investment Banking sjönk intäkterna under första kvartalet med 58 procent jämfört med samma period föregående år, främst till följd av att aktiviteten på M&Amarknaden är låg och att marknaden för börsintroduktioner var närmast obefintlig. För affärsområdet Asset Management & Private Banking var intäktsminskningen begränsad. De totala intäkterna uppgick till 236 miljoner kronor, vilket var 5 procent lägre än förra året. På en marknad som kännetecknas av minskade börsvärden och volymer, fortsätter Carnegie att stärka sin marknadsposition inom alla affärsområden. För Securities var courtageminskningen i linje med nedgången i omsättning på de nordiska aktiemarknaderna. För affärsområdet Investment Banking vittnar Carnegies roll som ensam rådgivare till Telia i Telia-/Sonerafusionen om en mycket konkurrenskraftig position. Inom Asset Management & Private Banking uppgick nettoflödet till Carnegies fonder till 2 miljarder kronor under första kvartalet. Siffrorna är mycket positiva i en marknad för aktieprodukter där nettoinflödena är mycket begränsade. Den svaga marknaden avspeglas även i kostnaderna som minskade med 23 procent första kvartalet 2002 jämfört med motsvarande period Minskningen beror på en kombination av ökade rörelsekostnader före bonus med 5 procent och minskade bonuskostnader med 62 procent. Under den rådande marknadssituationen kommer alla kostnader att granskas noggrant och vikten av kostnadseffektivitet att ytterligare framhållas. Sett ur ett längre perspektiv är det dock vår fasta övertygelse att den aktuella marknadssituationen medför åtskilliga möjligheter för oss att fortsätta bygga upp organisationen för att dra fördel av kommande återhämtning på marknaderna. 3

4 Carnegiekoncernen i sammandrag (miljoner kronor) jan-mar 2002 Förändr. jan-mar 2001 jan-dec 2001 Resultaträkning Securities % Investment Banking % Asset Management & Private Banking 236-5% Totala intäkter % Personal kostnader % Övriga kostnader % Kreditförluster, netto Totala kostnader före bonuskostnader % Rörelseresultat före resultat från intresseföretag och väsentliga innehav och bonus % Resultat från intressebolag och övriga väsentliga innehav Rörelseresultat före bonus % Bonuskostnader % Totala kostnader % Resultat före skatt % Skatt % Periodens vinst 90-60% Carnegies totala intäkter för första kvartalet 2002 minskade med 38 procent jämfört med första kvartalet år Jämfört med fjärde kvartalet 2001 var minskningen 22 procent. Det största affärsområdet Securities, minskade med 44 procent till 312 miljoner kronor. Affärsområdet Investment Bankings intäkter minskade med 58 procent till 101 miljoner kronor medan Asset Management & Private Bankings intäkter var relativt oförändrade, minus 5 procent. Antal anställda jan-00 feb-00 mar-00 apr-00 maj-00 jun-00 jul-00 aug-00 sep-00 okt-00 nov-00 dec-00 jan-01 feb-01 mar-01 apr-01 maj-01 jun-01 jul-01 aug-01 sep-01 okt-01 nov-01 dec-01 jan-02 feb-02 mar-02 Totala kostnader uppgick under första kvartalet 2002 till 557 miljoner kronor, en minskning med 23 procent. Minskningen beror på en ökning av totala rörelsekostnader exklusive bonus med 5 procent och en minskning av bonuskostnader med 62 procent. Cirka hälften av kostnaderna exklusive bonus utgörs av personalkostnader medan den andra hälften främst utgörs av lokalkostnader samt kostnader för informationssystem och kontorsutrustning. Den avtagande ökningstakten av totala kostnader beror på att antalet anställda i stort sett är oförändrat. Antalet anställda ökade med 2 procent till 962 vid periodens slut. 4

5 Miljoner kronor % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Till följd av lägre intäkter ökade K/I-talet (inklusive bonuskostnader och resultat från intresseföretag och andra väsentliga innehav) till 78 procent för de sista fyra kvartalen. K/I-talet för första kvartalet 2002 var 82 procent. Personalkostnader plus bonus i procent av totala intäkter för första kvartalet 2002 ökade från 48,5 procent till 51 procent, jämfört med samma period föregående år. Q1(99) Q2(99) Q3(99) Q4(99) Q1(00) Q2(00) Q3(00) Q4(00) Q1(01) Q2(01) Q3(01) Q4(01) Q1 (02) Intäkter, rullande fyra kvartal Totala kostnader inkl bonus, rullande fyra kvartal K/I-tal, rullande fyra kvartal MSEK Q1 99 Q2 99 Q3 99 Q Q1 00 Q2 00 Q Q4 00 Q1 01 Q2 01 Q3 01 Q4 01 Rörelseresultat före resultat fr intresseföretag och övriga väsentliga innehav och bonus Periodens vinst Q1 02 Diagrammet visar rörelseresultatet per kvartal före resultat från intresseföretag och övriga väsentliga innehav och bonus, från första kvartalet 1999 till och med första kvartalet Resultatet från intresseföretag och övriga väsentliga innehav för första kvartalet 2002 uppgick till 38 miljoner kronor (-6 miljoner kronor), till följd av marknadsvärderingen av Carnegies innehav i Orc Software. 5

6 Verksamheten i sammandrag och nyckeltal jan-mar 2002 jan-mar 2001 jan-dec 2001 Vinst per aktie, kronor 1,35 3,51 8,76 Vinst per aktie efter utspädning, kronor 1, Eget kapital per aktie, kronor 20,81 15,17 28,18 Aktiekurs, kronor 122,5-131,0 P/E-tal, senaste 12 månaderna 18,4-14,9 Kurs/eget kapital per aktie 5,9-4,6 Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Personalkostnader plus bonus i procent av totala intäkter 51,0% 48,5% 50,1% K/I-tal 81,0% 69,1% 74,7% Rörelsemarginal 19,0% 30,9% 25,3% Vinstmarginal 13,1% 21,3% 16,9% Avkastning på eget kapital, senast 12 månaderna 31% 112% 38% Totala tillgångar (miljoner kronor) Utlåning till allmänheten (miljoner kronor) In- och upplåning från allmänheten (miljoner kronor) Eget kapital vid periodens slut (miljoner kronor) Total regulativ kapitalbas Eget kapital Goodwill Utdelning Resultat efter skatt och omräkningsdifferenser Efterställda lån Riskvägda tillgångar (miljoner kronor) Kreditrisker Marknadsrisker Primärkapitalrelation, % 23,1% 12,1% 20,0% Kapitaltäckningsgrad, % 23,1% 15,8% 20,0% Genomsnittligt antal årsanställda Antal årsanställda vid periodens slut Förvaltat kapital vid periodens slut (miljarder kronor)

7 Definitioner av nyckeltal Vinst per aktie: Periodens vinst dividerad med genomsnittligt antal aktier. Vinst per aktie Periodens vinst dividerad med genomsnittligt antal aktier, inklusive full utspädningseffekt av efter utspädning: utfärdade teckningsoptioner. Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med det totala antalet aktier i slutet av perioden. Aktiekurs: Aktiekurs per den 28 mars P/E-tal: Aktiekurs dividerad med vinst per aktie för de senaste 12 månaderna. Kurs/eget kapital per aktie: Aktiekurs dividerad med eget kapital per aktie i slutet av perioden. K/I-tal: Totala kostnader (inklusive bonuskostnader) i procent av totala intäkter (inklusive resultat från intresseföretag och övriga väsentliga innehav). Rörelsemarginal: Resultat före skatt i procent av totala intäkter (inklusive resultat från intresseföretag och övriga väsentliga innehav) Vinstmarginal: Periodens vinst i procent av totala intäkter (inklusive resultat från intresseföretag och övriga väsentliga innehav) Avkastning på eget kapital: Periodens vinst för de senaste 12 månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital. Primärkapital: Beskattat eget kapital plus minoritetsägares andel i eget kapital minus goodwill, eventuell föreslagen utdelning och eventuella återköpta aktier. Primärkapitalrelation: Primärkapital i procent av riskvägda tillgångar. Kapitaltäckningsgrad: Total regulativ kapitalbas (primärkapital plus efterställda lån som kan tillgodoräknas) i procent av riskvägda tillgångar. Genomsnittligt antal årsanställda Det totala antalet betalda arbetstimmar för samtliga anställda dividerade med normalt antal arbetstimmar per anställd för hela perioden. Antal årsanställda vid Det totala antalet betalda arbetstimmar för samtliga anställda dividerade med normalt antal arbetstimmar periodens slut: per anställd vid perioden slut. Riskvägda tillgångar och primärkapitalrelation De riskvägda tillgångarna minskade med 14 procent från fjärde kvartalet 2001 till 5,7 miljarder kronor, varav merparten, 75 procent kan hänföras till kreditrisker och resterande 25 procent till marknadsrisker. Primärkapitalrelationen den 31 mars 2001var 23,1 procent (20,0 procent vid årsskiftet). Likviditet, finansiering och investeringar Carnegiekoncernen har en stark likviditet och ett positivt kassaflöde från verksamheten före förändring i rörelsekapitalet, 107 miljoner kronor för det första kvartalet 2002 (234 miljoner kronor). Mer information återfinns på sidan 15. Investeringar i anläggningstillgångar under första kvartalet 2002 uppgick till 17 miljoner kronor (39 miljoner kronor). Redovisningsprinciper Under rubriken "Carnegie i sammandrag" har marknadsvärderingen av Carnegies innehav i Orc Software och resultatet från intresseföretag redovisats som resultat från intresseföretag och övriga väsentliga innehav. Resultat av dessa samt bonuseffekt har inte fördelats per affärsområde. Under perioden har inga förändringar i redovisningsprinciperna skett. Moderbolaget i sammandrag Totala intäkter i D. Carnegie & Co AB uppgick till 5 miljoner kronor och bolaget visade en förlust före finansiella poster på 17 miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick till 25 miljoner kronor för första kvartalet Den 31 mars 2002 uppgick de likvida tillgångarna till 234 miljoner kronor och kvartalets investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,3 miljoner kronor. Eget kapital per den 31 mars var 894 miljoner kronor. På grund av fusionen den 6 juni 2001 saknas jämförbara siffror. 7

8 Securities (miljoner kronor) jan-mar 2002 Förändr. jan-mar 2001 jan-dec 2001 Courtage, netto % Intäkter från underwriting 10-76% Räntenetto 29-12% Resultat från market making och proprietary trading 50-72% Räntenetto från finansiella positioner % Övrigt resultat från finansiella positioner Nettoresultat från finansiella positioner 25-83% Övriga intäkter 0-102% 2 11 Totala intäkter % Personal kostnader % Övriga kostnader % Kreditförluster, netto Totala kostnader före bonuskostnader % Rörelseresultat före bonus 78-75% Bonuskostnader % Totala kostnader % Resultat före skatt 42-75% K/I-tal 86,6% 70,4% 79,6% Rörelsemarginal 13,4% 29,6% 20,4% Utlåning till allmänheten (miljoner kronor) Inlåning och upplåning till allmänheten (miljoner kron Genomsnittligt antal årsanställda Antal årsanställda vid periodens slut Efter en återhämtning i slutet av perioden var Carnegies Nordic Index var oförändrat för perioden från årsskiftet till och med 31 mars Index i Sverige och Finland sjönk med 4-7 procent medan övriga nordiska index steg med 4-8 procent Carnegie Total Nordic Index Aktieindex 1) 2001 KV1-02 Total index Danmark -17,0 4,3 Total index Norge -16,5 7,7 Total index Finland -33,9-7,4 Total index Sverige -19,2-4,1 Carnegie Nordic index -25,0-0,1 1) Källa: Carnegie Ind-X

9 Miljoner Euro jan-01 Omsättning på de nordiska aktiebörserna feb-01 mar-01 apr-01 maj-01 jun-01 jul-01 aug-01 sep-01 okt-01 nov-01 dec-01 jan-02 feb-02 mar-02 Omsättningen på de nordiska aktiemarknaderna föll med 26 procent under första kvartalet 2002 jämfört med samma period föregående år. Omsättningen på den svenska aktiemarknaden sjönk med 8 procent första kvartalet 2002 jämfört med fjärde kvartalet 2001, medan omsättningen på övriga nordiska marknader ökade med 5-7 procent under perioden. Omsättningshastigheten (omsättning i relation till börsvärde) var oförändrad. Marknadsandelar Q1 - nordiska aktiebörser 10% 8% 6% 4% 2% 9,2% 9,2% 8,1% 6,4% 5,5% 5,2% 4,6% 4,4% 3,7% 3,3% 2,2% Under första kvartalet 2002 uppgick Carnegies sammanlagda marknadsandel av omsättningen på de nordiska aktiebörserna till 9,2 procent 1, vilket placerade Carnegie på andra plats i Norden. 0% Enskilda Securities * Carnegie Handelsbanken Markets Nordea Securities ** Alfred Berg ABN Amro UBS Warburg Morgan Stanley Danske Securities *** Deutsche Bank Foreningssparb. Goldman Sachs * Inkluderar övriga SEB ** Inkluderar övriga Nordea *** Inkluderar övriga Danske Bank I ett kärvt marknadsläge har Carnegies strategi och affärsmodell skapat förutsättningar för den stabilitet som behövs för att fortsätta förstärka marknadspositionen. Carnegies fokus är fortsatt att öka marknadsandelen på samtliga fyra nordiska marknader genom att utveckla våra relationer bland prioriterade kunder, såväl inhemska som internationella. Under perioden har även ett antal nyckelrekryteringar genomförts i Danmark. Privatkundernas aktivitet på marknaden är fortsatt låg. Carnegies totala intäkter för affärsområdet Securities uppgick till 312 miljoner kronor, en minskning med 44 procent jämfört med första kvartalet år Jämfört med fjärde kvartalet 2001 var minskningen 14 procent. Courtageintäkterna, vilka utgör 80 procent av affärsområdets intäkter, sjönk med 26 procent. Intäkterna från proprietary trading och market making minskade med 72 procent under första kvartalet 2002 jämfört med första kvartalet 2001, beroende på lägre omsättning och volatilitet. Totala kostnader minskade med 32 procent beroende på att rörelsekostnaderna minskade med 4 procent och att bonuskostnaderna minskade med 76 procent. Genomsnittligt antal anställda ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet före skatt uppgick till 42 miljoner kronor (166 miljoner kronor), en minskning med 75 procent. 1 Källa: Nordiska aktiebörser, mars

10 Investment Banking (miljoner kronor) jan-mar 2002 Förändr. jan-mar 2001 jan-dec 2001 Intäkter från underwriting 30-55% Resultat från finansiella positioner Rådgivningsintäkter 71-59% Totala intäkter % Personal kostnader % Övriga kostnader -29-3% Totala kostnader före bonuskostnader -74 7% Rörelseresultat före bonus 27-84% Bonuskostnader % Totala kostnader % Resultat före skatt 14-84% K/I-tal 85,7% 62,8% 64,2% Rörelsemarginal 14,3% 37,2% 35,8% Genomsnittligt antal årsanställda Antal årsanställda vid periodens slut Den stora osäkerheten på finansmarknaderna har medfört ansenliga marknadsvärdeförändringar och fortsätter att styra beslutsprocesserna. Denna osäkerhet yttrade sig i fortsatt låg aktivitet på underwritingoch M&A-området under första kvartalet Det totala antalet offentliggjorda nordiska M&A-transaktioner 2 var endast 38 under det första kvartalet 2002, en halvering jämfört med samma period 2001 (75). Den minskade aktiviteten uppvägdes i viss mån av att M&A-volymen faktiskt dubblerades till 19 miljarder US-dollar, till följd av ett antal större transaktioner. Den största transaktionen är den aviserade sammanslagningen av svenska Telia och finska Sonera. Det blir den största transaktionen hittills som berör två nordiska länder. Transaktionen, där Carnegie är ensam rådgivare till Telia, svarade för nästan hälften av den totala volymen (8,9 miljarder USdollar). Det sammanlagda värdet av genomförda M&A-transaktioner i Norden under den aktuella perioden minskade med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Baserat på totalt 38 nordiska M&A-transaktioner som offentliggjordes under perioden januari till mars 2002, rankades Carnegie som nummer 2 (nr 1) med 7 transaktioner (14). Mätt i transaktionsvärde rankades Carnegie som nummer 4 (nr 1) med 9,3 miljarder US-dollar (4,1 miljarder US-dollar). Inom området för aktiemarknadsrelaterade transaktioner genomfördes under första kvartalet 2002 totalt 14 uppdrag med en total transaktionsvolym av strax över 1 miljard US-dollar, vilket skall jämföras med 15 transaktioner under samma period Endast en nordisk börsintroduktion med ett marginellt transaktionsvärde genomfördes mellan januari och mars Totala intäkter för affärsområdet Investment Banking sjönk under första kvartalet med 58 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört med fjärde kvartalet 2001 var minskningen 59 procent. Rådgivningsintäkterna föll med 59 procent beroende på nedgången i genomförda uppdrag och intäkterna från underwriting minskade med 55 procent. 2 Statistik över antal M&A- och aktiemarknadstransaktioner samt volymer från Thomson Financial Securities Data 10

11 Totala kostnader minskade med 42 procent under första kvartalet 2002 till följd av att de totala rörelsekostnaderna exklusive bonus ökade med 7 procent och bonuskostnaderna minskade med 85 procent. Antalet anställda ökade med 5 procent. Resultatet före skatt för första kvartalet 2002 uppgick till 14 miljoner kronor, en minskning med 84 procent. Asset Management & Private Banking (miljoner kronor) jan-mar 2002 Förändr. jan-mar 2001 jan-dec 2001 Courtage, netto 86 27% Räntenetto 18-6% Resultat från finansiella positioner 13-39% Totala fondförvaltningsintäkter 71-19% Totala intäkter från diskretionär förvaltning 26-15% Rådgivningsintäkter 22 4% Totala intäkter 236-5% Personal kostnader % Övriga kostnader % Kreditförluster, netto 0-0 Totala kostnader före bonuskostnader % Rörelseresultat före bonus 99-27% Bonuskostnader % Totala kostnader % Resultat före skatt 53-25% K/I-tal 77,4% 71,3% 74,6% Rörelsemarginal 22,6% 28,7% 25,4% Förvaltat kapital vid periodens slut (miljarder kronor) varav fondförvaltning varav diskretionär förvaltning varav rådgivning Utlåning till allmänheten (miljoner kronor) Inlåning och upplåning till allmänheten (miljoner kronor) Genomsnittligt antal årsanställda Antal årsanställda vid periodens slut Marknaden kännetecknades under första kvartalet av ökade inflöden till pensionssystemen. Inflödet från övrigt sparande var fortfarande lågt. Totalt förvaltat kapital sjönk med 3 miljarder kronor till 70 miljarder kronor under första kvartalet 2002, främst på grund av värdeminskning. Nettoinflödet för första kvartalet uppgick till 2 miljarder kronor, varav cirka 550 miljoner kronor härrörde från det svenska PPM-systemet. Institutionella investerare stod för huvuddelen av det resterande inflödet. Effekten av tillgångarnas värdeminskning var 5 miljarder kronor. Totala intäkter för första kvartalet minskade med 5 procent till 236 miljoner kronor. Fondförvaltningsintäkterna sjönk med 19 procent första kvartalet Intäkterna från diskretionär portföljförvaltning uppgick till 26 miljoner kronor första kvartalet 2002, en minskning med 15 procent jämfört med första kvartalet Inga resultatbaserade intäkter hade genererats per den 31 mars Realiserade resultatbaserade intäkter för helåret 2001 uppgick till 7 miljoner kronor. Intäkter från rådgivning ökade med 4 procent under kvartalet och utgjordes huvudsakligen av intäkter från Pension Consulting. 11

12 Ökningen av totala kostnader exklusive bonuskostnader var 23 procent för första kvartalet 2002, jämfört med samma period föregående år. Ökningen går främst att hänföra till ökning av antalet anställda (en ökning med 9 procent jämfört föregående år) samt kostnader för utökade kontorslokaler. Investeringarna i personal och lokaler är åtgärder som vidtagits för att förbereda organisationen för att kunna hantera större volymer. Resultatet före skatt minskade med 25 procent till 53 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Carnegies finansiella rapporter finns på D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, den 17 april 2002 Lars Bertmar Verkställande direktör och koncernchef 12

13 Koncernresultaträkning (Miljoner kronor) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Dec Provisionsintäkter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditreserveringar Kreditreserveringar, netto Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag Resultat före skatt Skatter Periodens vinst

14 Koncernbalansräkning (Miljoner kronor) Mar 31 Mar 31 Dec 31 Tillgångar Kassa och tillgodohavande hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar m m Aktier och andelar i intresseföretag Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Avsättningar Uppskjuten skatt Pensionsåtagande Summa avsättningar Efterställda lån Eget kapital Aktiekapital Bundna fonder Fria reserver Periodens vinst Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Förändring av eget kapital (Miljoner kronor) Mar 31 Mar 31 Dec Eget kapital - periodens början Utdelning (Q1) Tillfört kapital i samband med fusion (Q2 & Q3) Nyemission, netto (Q2 - Q4) Kursdifferens Periodens vinst Eget kapital - periodens slut

15 Kassaflödesanalys (Miljoner kronor) Koncern Jan - Mar Jan - Mar Jan - Dec Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från övrig finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferenser i utländska dotterföretag Likvida medel vid periodens slut

16 Börsvärde och ägarstruktur Kursutveckling och omsättning1 juni mars 2002 *) Kurs D. Carnegie & Co Volym Volym Aktiekurs Source: DI Börsvärde vid periodens slut Miljoner kronor Vid IPOn jun jul aug sep okt nov dec jan feb *) Omsättningen den första handelsdagen uppgick till 8,9 miljoner aktier. mars Börsvärdet den 28 mars uppgick till miljoner kronor. 16

17 Ägarstruktur Ägarstruktur Antal aktier Aktier och röster, % Aktier som omfattas av överlåtelsebgeränsningar Carnegieanställda, nuvarande och tidigare ,1% Singer & Friedlander Securities Ltd ,9% Delsumma ,9% Aktier som ej omfattas av överlåtelsebegränsningar, s k "free float" Institutionella investerare - Utländska ,1% - Svenska ,0% Privata investerare ,0% Delsumma ,1% Summa ,0% 10 största aktieägarna 31 mars 2002 Antal aktier Aktier och röster, % Singer & Friedlander Securities Ltd ,9% Utländska institutionella investerare 1) ,8% Ledande befattningshavare ,6% Carnegie Personal AB 2) ,5% Didner & Gerge Fonder ,5% Baillie Gifford Europens Small Cap Fund ,7% Gamla Livförsäkringsbolaget ,6% Östersjöstiftelsen ,6% United Nations Pension Fund ,6% Robur ,6% Delsumma ,3% Övriga ,7% Summa ,0% 1) Förvaltarregistrerade aktier som innehas av institutionella investerare. 2) Carnegie Personal AB är ett närstående företag som administrerar de lockup- och lockin-avtal som reglerar nuvarande och tidigare medarbetares aktieöverlåtelser. 17

18 Försäljning av aktier när försäljningsrestriktioner hävs Carnegies nuvarande och tidigare medarbetare som äger ordinarie aktier är bundna av ett lock up-avtal. Avtalet föreskriver att 25 procent av de aktier som innehas av den anställde frigörs dagen efter publiceringen av Carnegies kvartalsrapporter för var och en av räkenskapsperioderna som slutar den 31 mars och 30 september 2002 och I samband med att den första delen av aktierna (25 procent eller 6,6 miljoner aktier) som innehas av Carnegies personal släpps fria den 18 april kommer Carnegie, om intresset blir tillräckligt stort, att i samarbete med externa rådgivare bistå medarbetarna med en samordnad försäljning av aktierna. Koncernledningen har förklarat att de inte kommer att sälja några aktier under den öppna perioden som följer denna rapport. Singer & Friedlanders aktier (30,9 procent av aktiekapitalet eller cirka 20,6 miljoner aktier) frisläpps också i samband med första kvartalsrapporten. Singer & Friedlander kommer att överväga hur en försäljning kommer att påverkas av de väntade förändringarna i den brittiska statsbudgeten och kommer att avvakta tills sådana ändringar blir tillämpliga enligt den kommande brittiska finanslagen, vilka väntas träda i kraft i mitten av Följaktligen kan sådan avyttring endast bli aktuell senare i år och kommer att vara beroende av lämpliga marknadsförhållanden. Optionsprogram Carnegie har för närvarande två optionsprogram för anställda; Optionsprogram 2002/2005, godkänt av den extra bolagsstämman den 28 november 2001 och Optionsprogram 2003/2006, godkänt av ordinarie bolagsstämman den 14 mars Optionsprogram 2002/2005 omfattar 2,4 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna Carnegie-aktier à 158 kronor från och med den 1 april 2003 till och med den 29 april Programmet kommer under förutsättning att optionerna fulltecknas att motsvara en utspädningen 3,6 procent och en ökning av eget kapital om 379 miljoner kronor. Optionsprogram 2003/2006 omfattar 2,4 miljoner teckningsoptioner som ska fördelas till personalen under Tillsammans med Optionsprogram 2002/2005, och under förutsättning att optionerna fulltecknas kommer den totala utspädningen att bli 7,2 procent. Carnegies kostnader för respektive program beräknas till mindre än 10 miljoner kronor. 18

Carnegies delårsrapport januari - mars 2003. Vinst efter skatt 23 miljoner kronor åtgärdsplan initierad

Carnegies delårsrapport januari - mars 2003. Vinst efter skatt 23 miljoner kronor åtgärdsplan initierad Carnegies delårsrapport januari mars 23 Vinst efter skatt 23 miljoner kronor åtgärdsplan initierad Vinsten för första kvartalet 23 uppgick till 23 miljoner kronor (9 miljoner kronor), en nedgång med 75

Läs mer

Vinst efter skatt 66 miljoner kronor för första halvåret

Vinst efter skatt 66 miljoner kronor för första halvåret Carnegies delårsrapport januari juni 2003 Vinst efter skatt 66 miljoner kronor för första halvåret Vinst efter skatt för första halvåret 2003 uppgick till 66 miljoner kronor (142 miljoner kronor). Vinsten

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari mars 2014 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under perioden blev 1.157 TSEK (988) Resultat efter finansiella poster blev 60 TSEK (5) Likvida medel

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Första kvartalet januari-mars 2014 Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 Mkr (24,4) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,3 Mkr (3,6) Resultat

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016 Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS Första kvartalet i sammandrag Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år. Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 158,0

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Första halvåret visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99).

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99). 3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 Nettoomsättningen minskade med 5,0 procent till MSEK 176,5 (185,7). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Tidningsrörelsens rörelseresultat var

Läs mer

Resultatet efter skatt minskade kraftigt och uppgick till -76 (177) Mkr, motsvarande -5,50 (12,90) kr per aktie.

Resultatet efter skatt minskade kraftigt och uppgick till -76 (177) Mkr, motsvarande -5,50 (12,90) kr per aktie. 2004-09-23 Lindex bokslutsrapport 1 september 2003 31 augusti 2004 September augusti 2003/2004 Försäljningen ökade under verksamhetsåret med 0,8 (5,6) procent till 5 352 (5 312) Mkr. Försäljningen i jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ny webbtjänst med unik användarvänlighet Resultatutveckling första halvåret Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr Resultatet minskade med 3% till 124,5

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Den oberoende nordiska investmentbanken

Den oberoende nordiska investmentbanken Carnegie 2003 Den oberoende nordiska investmentbanken Innehåll Carnegie i korthet 2 Carnegie 2003 3 Händelser under 2003 4 Koncernchefens kommentarer 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Femårsöversikt resultaträkning

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-juni 2015 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2015 Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 14 procent och resultat efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari mars 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari mars 2011 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Nettointäkterna uppgick till TSEK 455 (1.665) Resultat efter finansiella poster uppgick till TSEK -1.035

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol.

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. TREMÅNADERSRAPPORT 1 september - 30 november 2003 Viktiga händelser under perioden Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (27), resultatet

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer