Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rörelserapport för tredje kvartalet 2003"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet steg 55 % till 628 miljoner euro (405 under kv 2 och 193 under kv ) Intäkter miljoner euro (1 463 under kv 2 och under kv ) Kostnaderna ner 2 % till 881 miljoner euro (902 under kv 2) Vinst per aktie 0,21 euro (0,14 under kv 2 och 0,07 under kv ) Avkastning på eget kapital, exklusive goodwill, 26,6 %, med schablonskatt 14,0 % (18,1 % under kv 2) Betydligt förbättrade prestationer under de första nio månaderna 2003 Rörelseresultatet upp 30 % till miljoner euro (1 101 jan-sept 2002) Intäkter miljoner euro (4 213) Kostnaderna minskade 2 % till miljoner euro (2 752) Vinst per aktie, rullande 12 månader, 0,55 euro Avkastning på eget kapital, exklusive goodwill, 19,0 %, med schablonskatt 14,8 % Fortsatt fokus Samarbetsavtal med IBM angående IT-produktionstjänster Försäljning av det norska inkassoföretaget Inkassosentralen Förändring av den legala strukturen enligt plan Återköp av egna aktier För tredje kvartalet i rad redovisar vi finansiella resultat och aktiviteter som visar att vi är på rätt väg. Justerat för engångsvinster har intäktsnivån bibehållits. Kostnaderna fortsätter att minska. Kreditförlusterna är koncentrerade till isolerade områden och vår kreditkvalitet har bestått. Våra insatser för att minska komplexiteten börjar ge resultat och lägger grunden för ytterligare ökad effektivitet och förenkling av vår verksamhet, säger Lars G Nordström, verkställande direktör och koncernchef i Nordea. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har nästan 11 miljoner kunder och bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med över 3,5 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Operativ resultaträkning Kv 3 Kv 2 Förändr. Jan-sept Jan-sept Förändr. Helår Miljoner euro % % 2002 Räntenetto Provisionsnetto Trading Övrigt Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet Goodwillavskrivning Rörelseresultat Avsättning till pensionsstiftelse Skatter Minoritetsandel Periodens resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,21 0,14 0,44 0,19 0,30 Aktiekurs, euro, vid periodens slut 4,92 4,17 4,92 4,05 4,20 Eget kapital per aktie 1, euro 4,28 4,03 4,28 3,91 4,06 Utestående aktier 1, miljoner Avkastning på eget kapital före goodwillavskrivning 2, % 26,6 18,1 19,0 10,0 11,3 Avkastning på eget kapital, % 20,6 13,5 14,2 6,4 7,5 Utlåning, miljarder euro In- och upplåning från allmänheten, miljarder euro Eget kapital 1, miljarder euro Balansomslutning, miljarder euro Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 3, % Kostnad/intäktsrelation, exklusive kapitalavkastning, % Primärkapitalrelation, % 7,5 7,5 7,5 7,0 7,1 Kapitaltäckningsgrad, % 9,8 9,8 9,8 9,0 9,9 Riskvägda tillgångar, miljarder euro Vid periodens slut. Genomsnittligt antal aktier jan-sept miljoner (jan-dec miljoner). Konvertering är inte aktuell. 2 Periodens resultat före minoritetsandelar och goodwillavskrivning som andel av genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital omfattar minoritetsandelar men exkluderar all goodwill. 3 Rörelsekostnader dividerat med summa rörelseintäkter, andelar i intresseföretags resultat och kapitalavkastning, bankverksamhet.

3 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Kvartalsvis utveckling Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Miljoner euro Not Räntenetto Provisionsnetto Trading Övrigt Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet Goodwillavskrivning Rörelseresultat Avsättning till pensionsstiftelse Skatter Minoritetsandel Periodens resultat Vinst per aktie 0,21 0,14 0,09 0,10 0,07 Vinst per aktie, rullande 12 månader vid periodens slut 0,55 0,40 0,30 0,30 0,38 Not 1 Provisionsnetto, miljoner euro Courtage Kapitalförvaltning/fonder Emission av värdepapper Utlåning Inlåning och betalning Valutarelaterade Övrigt Provisionskostnader Provisionsnetto Varav från investeringsportfölj Provisionsintäkter Not 2 Kostnader, miljoner euro Personal Informationsteknologi Marknadsföring Porto, telefon och kontorskostnader Hyror, lokaler och fastigheter Övrigt Kostnader Varav från investeringsportfölj Kostnader Rörliga lönekostnader uppgick till 22 miljoner euro under kv (kv : 27 miljoner euro). 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna för kv , inklusive personal etc., men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, var 166 miljoner euro (kv : 174 miljoner euro). 3 Inklusive personalkostnader (kv 3: 1 miljon euro).

4 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Koncernen Resultatet för tredje kvartalet i korthet Resultatet för tredje kvartalet karaktäriserades av en något lägre intäktsnivå, fortsatt kostnadsreduktion och bevarad kvalitet i kreditportföljen. Rörelseresultatet var 470 miljoner euro jämfört med 579 miljoner euro under föregående kvartal, en minskning med 19 procent som avspeglar en lägre kapitalavkastning och lägre engångsvinster, liksom något lägre tradingintäkter, och lägre kostnader och kreditförluster. Intäkterna minskade något. Justerat för engångsposter var intäkterna för båda kvartalen i stort sett oförändrade. Kostnaderna minskade med 2 procent till 881 miljoner euro. Skatterna gav ett positivt bidrag om 159 miljoner euro och periodens resultat uppgick till 628 miljoner euro, vilket motsvarar 0,21 euro per aktie. Avkastningen på eget kapital var 26,6 procent (exklusive goodwill). Vinsten per aktie under en rullande 12-månadersperiod var 0,55 euro. Utvecklingen under tredje kvartalet Den globala ekonomin förbättrades något under tredje kvartalet. Index på de nordiska börserna har stigit med mellan 1 och 11 procent, medan handelsvolymerna har ökat med i genomsnitt 24 procent. Korträntorna var i genomsnitt något lägre, efter räntesänkningar i alla nordiska länder i juni och igen i Sverige och Norge under tredje kvartalet. Utlåningen ökade med 1 procent till 149 miljarder euro, främst beroende på ökningen av hypotekslånen till hushållen. Inlåningen ökade med 2 procent till 93 miljarder euro. Inlåningen i Retail Banking ökade medan inlåningen från stora företag minskade. Det förvaltade kapitalet ökade med 5 procent till 107 miljarder euro, och ökningen var jämnt fördelad mellan nettoinflöde och värdestegring. Under de senaste 12 månaderna har utlåningen ökat med 1 procent medan inlåningen varit oförändrad. Justerat för valutafluktuationer ökade ut- och inlåningen med 2 procent. Intäkter Räntenettot var i stort sett oförändrat på 838 miljoner euro (843). Korträntorna var i genomsnitt 40 till 50 punkter lägre än under andra kvartalet, vilket medfört en fortsatt press på ränteintäkterna. Detta kompenserades genom risksäkring mot fallande korträntor. Utlåningsmarginalen har i huvudsak varit stabil. Utlåningen till hushållen fortsatte att växa under tredje kvartalet med 3 miljarder euro, vilket motsvarar 6 procent. Volymerna för små och medelstora företag, liksom för stora företag, var i stort sett oförändrade. Provisionsnettot ökade med 4 procent till 379 miljoner euro (366). Provisionerna från kapitalförvaltningen ökade med 5 procent tack vare stark försäljning och de starkare aktiemarknaderna. Provisionerna från betalningstjänster förbättrades något, medan courtageintäkterna ökade med 8 miljoner euro till 28 miljoner euro. Tradingintäkterna minskade till 130 miljoner euro från den höga nivån på 155 miljoner euro, främst beroende på den lägre aktiviteten på marknaden. Nordea behåller sin ställning som ledande leverantör av derivat- och kapitalmarknadstjänster. Övriga intäkter minskade till 56 miljoner euro (99). Övriga intäkter innefattar en orealiserad vinst efter OM:s anbud på aktierna i Helsingforsbörsen (HEX) och vinsten vid försäljningen av det norska inkassoföretaget Inkassosentralen på totalt 35 miljoner euro. Under föregående kvartal uppgick engångsvinsterna till cirka 75 miljoner euro. Förutom dessa vinster utgörs övriga intäkter främst av fastighetsintäkter. Kostnader Kostnaderna minskade med 2 procent till 881 miljoner euro (902), vilket återspeglar en något lägre säsongsmässig aktivitet och en fortsatt strikt kostnadskontroll. Omstruktureringskostnaderna och de rörliga lönekostnaderna var sammantaget något lägre än under föregående kvartal. Personalkostnaderna minskade med 1 procent och övriga kostnader minskade med 4 procent. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 89 miljoner euro (92). Kreditförlusterna under tredje kvartalet motsvarade 0,24 procent av utlåning och garantier på årsbasis. Den största delen av kreditförlusterna utgörs av avsättningar koncentrerade till den norska Retail Banking-portföljen och är nästan uteslutande hänförliga till fiskodlingar. Nordea har exponeringar mot det norska fiskodlingsföretaget Pan Fish ASA. Vid slutet av september ägde Nordea cirka 43 procent av bolaget. Enligt den refinansieringsplan för bolaget som godkändes den 10 oktober förbinder sig Nordea att omvandla krediter till bolaget på cirka 500 miljoner NOK till aktier och konverteringslån. I refinansieringsplanen ingår att övriga aktieägare i Pan Fish får option på att köpa maximalt 3,7 miljarder aktier från Nordea. Nordeas ägarandel i bolaget efter refinansieringen kommer alltså att bero på i vilken utsträckning de övriga aktieägarna väljer att utnyttja sin option att köpa aktier från Nordea.

5 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Baserat på refinansieringsuppgörelsen har en ytterligare avsättning på 67 miljoner euro avseende Pan Fish gjorts under tredje kvartalet. De nya aktierna och konverteringslånet kommer att avräknas mot denna avsättning när refinansieringen slutförs under fjärde kvartalet. Därefter kommer samtliga Nordeas aktier i Pan Fish att värderas till noll. Efter avsättningen under tredje kvartalet var Nordeas nettoexponering mot Pan Fish per 30 september cirka 175 miljoner euro. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen i bankverksamheten minskade till 27 miljoner euro från 81 miljoner euro, vilket avspeglar de högre marknadsräntorna under tredje kvartalet som ledde till en smärre förlust i obligationsportföljen. Aktieplaceringarna utvecklades väl. Livförsäkring Vinsten i Life var 40 miljoner euro (50). Vinsten återspeglar en ökad stabilitet tack vare det stegvisa införandet av den nya affärsmodellen i Nordeas livförsäkringsverksamhet. Periodens resultat påverkades dock också av den lägre kapitalavkastningen. Resultatandelar Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden uppgick till 10 miljoner euro (19). Skatt Skatterna gav ett positivt bidrag om 159 miljoner euro, på grund av aktivering av en skattefordran om cirka 300 miljoner euro. Denna skattefordran har uppkommit som ett resultat av förändringen av koncernens legala struktur, varigenom en förlust har realiserats i beskattningen av Nordea Bank Finland i samband med försäljningen av Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Norge och Nordea Bank Sverige till Nordea AB. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 628 miljoner euro (405), vilket motsvarar 0,21 euro per aktie och ger en avkastning på eget kapital på 26,6 procent (exklusive goodwill). Resultatet under de första nio månaderna jämfört med motsvarande period 2002 Rörelseresultatet var 30 procent högre än under motsvarande period föregående år, beroende på något högre intäkter, lägre kostnader och ökade avsättningar för kreditförluster samt ökad kapitalavkastning och vinst från försäkringsverksamheten. Intäkter Fallande korträntor har satt inlåningsmarginalerna under press. Räntenettot minskade endast marginellt, främst beroende på ökade ut- och inlåningsvolymer, och förbättrade marginaler inom vissa segment av utlåningen till företag. Provisionsnettot minskade med 4 procent beroende på lägre courtageintäkter till följd av de svaga aktiemarknaderna, som dock delvis vägdes upp av ökade betalningsprovisioner. Tradingintäkterna ökade med 11 procent. Övriga intäkter ökade tack vare flera mindre engångsposter. Kostnader Kostnaderna minskade med 52 miljoner euro eller 2 procent. Justerat för förvärvade verksamheter i Polen, högre omstruktureringskostnader och rörliga löner, samt valutafluktuationer och utnyttjande av tidigare omstruktureringsreserveringar, beräknas de underliggande kostnaderna ha minskat med 5 procent. Med beaktande av den organiska tillväxten i affärsvolymen och allmänna löne- och prisökningar har en betydande rationalisering uppnåtts. Minskningen av personalen under året med cirka personer är den främsta orsaken till att de underliggande personalkostnaderna har kunnat hållas oförändrade i jämförbara termer. Kostnad/intäktsrelationen var 61 procent (64). Kreditförluster Kreditförlusterna var 94 miljoner euro högre i år, främst beroende på svagheterna i delar av den norska Retail Banking-portföljen. Kreditförlusterna motsvarar 0,25 procent av utlåning och garantier på årsbasis. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen ökade med 56 miljoner euro till 137 miljoner euro under de tre första kvartalen, främst beroende på vinster både i obligations- och aktieportföljerna. Livförsäkring Vinsten i Life förbättrades till 109 miljoner euro från en förlust om 42 miljoner euro under föregående år, vilket återspeglar det stegvisa införandet av den förändrade affärsmodellen i Life och en högre kapitalavkastning. Periodens resultat Periodens resultat ökade med 128 procent till miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år, vilket avspeglar dels förbättringen i

6 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) rörelseresultatet, dels den positiva skatteeffekten under tredje kvartalet, dels föregående års avsättning till pensionsstiftelserna. Vinsten per aktie var 0,44 euro (0,19) och avkastningen på eget kapital (exkl. goodwill) var 19,0 procent (10,0). Med tillämpning av standardskattesatsen skulle avkastningen per aktie ha varit 0,33 euro och avkastningen på eget kapital 14,8 procent (exklusive goodwill). Kreditkvalitet förluster inom isolerade områden Koncernens fortsatta fokusering på nordiska kunder har bidragit till att hålla kreditkvaliteten på en tillfredsställande nivå. Vid slutet av perioden uppgick osäkra fordringar, netto, till 844 miljoner euro (836 under andra kvartalet), vilket motsvarar 0,57 procent av utlåningen (0,57). Efter den fortsatt starka ökningen av hypoteksutlåningen har kreditportföljens sammansättning ändrats något med avseende på exponering mot kundgrupper. Andelen av utlåningen till företag minskade från 57 till 55 procent av portföljen medan privatkundernas andel av utlåningen ökade från 41 till 43 procent. Utlåningen till offentlig sektor utgjorde 2 procent. Av utlåningen till privatkunder står fastighetskrediter för 76 procent. Övrig utlåning till privatkunder utgörs av konsumtionslån, checkkrediter, billån, kortkrediter osv. Ingen betydande förändring har skett i företagskreditportföljens sammansättning under tredje kvartalet. Krediter till fastighetsförvaltare svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 22,0 miljarder euro, vilket utgör 15 procent av hela portföljen. Relativt stora och finansiellt starka företag dominerar i portföljen, som har en god täckning av kreditsäkerheter. Trots den ökade vakansgraden i kommersiella fastigheter i de nordiska huvudstäderna är kreditkvaliteten stabil. Exponeringen gentemot fiskindustrin uppgick till 2,2 miljarder euro, varav 1,9 miljarder euro är utestående. Omkring 44 procent av exponeringen är relaterad till fiskodling, 35 procent till fiskefartyg och 21 procent till fiskberedningsindustrin. Svagheten i den fiskerirelaterade portföljen hänför sig till fiskodlingsindustrin, vilken motsvarar 0,6 procent av koncernens kreditstock. En svagare norsk krona var inte tillräckligt för att kompensera för de lägre priserna på lax under första halvåret. Under tredje kvartalet har laxpriserna stigit och utsikterna för branschen förbättrats. De nuvarande priserna är emellertid inte tillräckligt höga för att huvuddelen av producenterna ska uppnå en tillfredsställande lönsamhet i sin verksamhet, varför det finns anledning att iaktta försiktighet avseende branschen även framgent. Kostnadsnivån gott och väl inom målet Nordeas mål är att kostnaderna under 2003 och 2004 inte ska överstiga kostnaderna under 2002, då de uppgick till miljoner euro. Under de senaste 12 månaderna har Nordea skärpt fokus på rationaliseringar och allmän kostnadskontroll, inklusive omstruktureringar av flera affärsverksamheter. Dessutom har integrationsprojekt såsom centralisering av backoffice- och stabsfunktioner samt outsourcing prioriterats för att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar. Sådana initiativ kommer att ges hög prioritet även framöver. Den 30 september undertecknade Nordea ett avtal med IBM om ett partnerskap för koncernens IT-produktion som en konkretisering av de tidigare tillkännagivna avsikterna att koncentrera bankens IT-produktion. Som ett resultat av avtalet kommer 900 anställda att föras över från Nordea till IBM från och med 1 november. Den del av Nordeas ITproduktion som omfattas av avtalet motsvarar en årlig kostnadsbas på miljoner euro, inklusive investeringsrelaterade kostnader på 30 miljoner euro under fjärde kvartalet De nominella kostnaderna för ITdriften väntas minska något under de kommande tre åren trots omfattande omställningsinvesteringar och växande volymer. Partnerskapet har till syfte att förbättra Nordeas effektivitet, sänka de jämförbara kostnaderna och minska risken i den omfattande omstruktureringen av ITproduktionen genom att överföra ledarskapet för förändringen till IBM. Baserat på prestationerna under de första tre kvartalen i år är det möjligt att ett eller flera av kriterierna i Nordeas incitamentsprogram uppfylls, vilket kan leda till en utbetalning av cirka hälften av det maximala beloppet på 100 miljoner euro. Ingen hänsyn till en sådan potentiell utbetalning har tagits i redovisningen för tredje kvartalet. Kapitalpositionen - stark Eget kapital uppgick till 13 miljarder euro vid slutet av perioden och primärkapitalrelationen var 7,5 procent. Kapitaltäckningsgraden var 9,8 procent. Nordea har därför en stark kapitalposition, även efter införandet av IAS som nämns nedan. Nordea strävar efter att optimera kapitalpositionen i förhållande till tagna risker. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att återköpa upp till 10 procent av de utestående aktierna. Styrelsen beslutade idag att återköpa maximalt 145 miljoner egna aktier, eller 5 procent av utestående aktier.

7 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Nordeas kapitalsituation kommer också att påverkas av det successiva införandet av International Financial Reporting Standards (IFRS), med specifika bestämmelser i form av International Accounting Standards (IAS), och senare vid implementeringen av Basel II. EU kräver att alla noterade bolag tillämpar IFRS i sin redovisning från och med Dessa bestämmelser innebär förändringar för alla noterade bolag, inklusive Nordea. Nordea kommer att införa IFRS i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Vissa förändringar har redan skett, men huvuddelen träder inte i kraft förrän 1 januari Den nya redovisningsstandarden för pensionsåtaganden (IAS 19) införs dock från och med IAS 19 innebär förändringar i hur vissa pensionsåtaganden ska beräknas och redovisas. Koncernens nettoresultat kommer i huvudsak inte att påverkas av dessa förändringar. Under antagande om oförändrade marknadsvärden beräknas detta resultera i en engångsminskning av det egna kapitalet med cirka 250 miljoner euro. Basel II-överenskommelsen innebär en mer riskinriktad metod att fastställa kapitaltäckningskraven än vad Basel I är. Bestämmelserna väntas träda i kraft i slutet av Men Nordea tillämpar redan konceptet Economic Capital för intern prestationsmätning, och de interna mät- och riskhanteringsmetoderna är redan anpassade till huvudprinciperna i den nya överenskommelsen. I fråga om kreditrisk har Nordea ambitionen att närma sig IRB-metoden (Internal Rating Based). Sammantaget väntas överenskommelsen ge koncernen större möjligheter att hantera kapitaltäckningen på ett mer effektivt sätt. Den totala effekten på kapitalkravet väntas bli positiv för Nordeas del. Den ordinarie bolagsstämman i Nordea den 24 april beslutade att reducera aktiekapitalet genom att annullera de 57 miljoner aktier som Nordea återköpte under 2001 och Annulleringen registrerades i början av oktober varvid aktiekapitalet minskade med 22,6 miljoner euro. Legal struktur Den tidigare tillkännagivna förändringen av Nordeas legala struktur är under genomförande. I omformningen av Nordea AB till bankaktiebolag togs ytterligare ett steg när den extra bolagsstämman den 22 oktober godkände vissa ändringar i bolagsordningen, bland annat att firman ändrades till Nordea Bank AB (publ). Ändringarna träder i kraft i samband med att Nordea Bank Sverige fusioneras med Nordea AB, vilket beräknas ske under första kvartalet Försäljningen av Nordea Bank Norge till Nordea AB har godkänts av de norska myndigheterna, och transaktionen som innebar att Nordea Bank Finland sålde Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Norge och Nordea Bank Sverige till Nordea AB har genomförts. Fastighetsinnehav Den pågående processen med att minska Nordeas fastighetsinnehav fortsätter enligt plan. Tillgångar till ett bokfört värde av cirka 1 miljard euro planeras att avyttras. Nomineringskommitté Vid den ordinarie bolagsstämman 2003 beslutades att en nomineringskommitté skulle inrättas för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelseordföranden i Nordea är ledamot av kommittén och de tre största aktieägarna har rätt att utse en ledamot vardera. Ordföranden och de tre övriga ledamöterna har möjlighet att utse en eller två ytterligare ledamöter för att kommittén så långt som möjligt ska återspegla fördelningen av aktierna i bolaget som helhet. Nomineringskommittén består av förutom Hans Dalborg: Eva Halvarsson, Staffan Grefbäck, Povl Høier och Juha Rantanen. Nordeaaktien Under tredje kvartalet har Nordeas aktiekurs stigit med 14,2 procent på Stockholmsbörsen från 38,60 kronor per 30 juni till 44,10 kronor per 30 september. Totalavkastningen under tredje kvartalet var 14,2 procent. Under de tre första kvartalen har aktiekursen stigit med 14,8 procent och totalavkastningen har varit 20,8 procent. Utsikter De allmänna ekonomiska utsikterna förbättrades något under tredje kvartalet, och det finns fortfarande förväntningar om tillväxt både globalt och i de nordiska ekonomierna framöver, vilket ger utrymme för intäktsökningar som förverkligas under Den strikta kostnadskontrollen ska bibehållas och kostnaderna för helåret 2003 väntas bli gott och väl inom den kostnadsram som tidigare presenterats. Målet att de genomsnittliga kreditförlusterna under en konjunkturcykel ska vara högst 0,40 procent av lån och garantier kvarstår oförändrat. Det finns fortfarande viss osäkerhet angående fiskodlingsportföljen, men baserat på kvaliteten i koncernens samlade kreditportfölj och de nuvarande utsikterna för ekonomin i de nordiska länderna förutser Nordea att kreditförlusterna under fjärde kvartalet inte överstiger genomsnittet under de tre första kvartalen.

8 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Resultat per affärsområde under tredje kvartalet 2003 Miljoner euro Kundansvariga enheter: Retail Banking Corporate and Institutional Banking Affärsområden Asset Management & Life Asset Mgmt Life Group Treasury General Insurance Övriga Summa Intäkter Kostnader Kreditförluster Resultatandelar Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet - - Goodwillavskrivning Rörelseresultat 2003: kv : kv : kv : kv : kv Avkastning på eget kapital, % 24 % 13 % 26,6 % Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet, % 56 % 56 % 61 % 20 % 61 % Produktresultat 2003: kv : kv : kv : kv : kv Nordeas verksamhet är indelad i tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Affärsområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. Koncernens finansförvaltning handhas av Group Treasury. kostnader som härrör från fonder som allokeras till Retail Banking på 53 miljoner euro respektive 4 miljoner euro. Dessutom ingår beräknade försäljnings- och distributionskostnader inom Retail Banking på 27 miljoner euro i produktresultatet för tredje kvartalet på 48 miljoner euro. Inom Nordea är kundansvar ett centralt begrepp. Decentraliserat resultatansvar innebär i huvudsak att koncernens affärsrelationer med kunder redovisas i resultat- och balansräkningar för respektive kundansvarig enhet. Kapitalet allokeras på grundval av varje affärsenhets faktiska riskexponering, med hänsyn till kredit- och försäkringsrisk, marknadsrisk och även operativ risk och affärsrisk. Därigenom optimeras fördelningen och kapitalutnyttjandet i affärsområdena. Economic profit är grunden för prioritering mellan de strategiska alternativen, och även för utvärderingen av det finansiella resultatet. Allokerat kapital och schablonskatt används för beräkning av avkastningen på eget kapital i affärsområdena. Asset Management & Life har kundansvar inom kapitalförvaltning och inom privatbankverksamheten utanför en enhet man har gemensamt med Retail Banking. Dessutom har affärsområdet produktansvar för fonder och livförsäkring. Rörelseresultatet som visas i tillhörande tabeller innefattar de kundansvariga enheterna. Produktresultaten för Asset Management respektive Life motsvarar koncernens totala intäkter från dessa produkter, inklusive försäljnings- och distributionskostnaderna inom Retail Banking. Produktresultatet för Asset Management inkluderar, förutom rörelseresultatet på 26 miljoner euro, intäkter och Produktresultatet för Life på 43 miljoner euro innefattar det legala resultatet på 40 miljoner euro, återlagda provisioner betalda till Retail Banking på 6 miljoner euro samt beräknade försäljnings- och distributionskostnader inom Retail Banking på 3 miljoner euro. I tabellen ingår, vid sidan av de tre affärsområdena, även Group Treasury, som förvaltar koncernens egna positioner i värdepappersportföljer och internbanksverksamhet. I kolumnen Övrigt ingår intäkter och kostnader som inte har fördelats till affärsområdena, till exempel finansieringskostnader för kontantförvärvet av Nordea Bank Norge, resultat från fastighetsinnehav, kostnader för koncernstaber som inte definieras som tjänster till affärsområden, goodwillavskrivning relaterad till bildandet av Nordea, centrala reserveringar för kreditförluster och resultatandelar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden och som inte redovisats av kundansvariga enheter.

9 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Retail Banking Stark försäljning Kostnad/intäktsrelationen sjönk till 56 % Inkassosentralen såldes Kreditförluster i Retail Banking i Norge Avkastning på eget kapital 24 % Retail Banking har kundansvar för privatkunder samt små och medelstora företagskunder, och utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Marknadsläge Efterfrågan förblev stabil på de flesta tjänsterna under tredje kvartalet. Centralbanksräntorna sänktes ytterligare i Sverige och Norge. Aktiekurserna på de nordiska och globala marknaderna steg under perioden, och efterfrågan på fonder vände uppåt. Affärsutveckling Utlåningen till privatkunder fortsatte att öka starkt. Utlåningsvolymen ökade under perioden med 2,3 miljarder euro till 61,5 miljarder euro, en ökning med 4 procent. Inlåningen från privatkunder ökade med 0,6 miljarder euro till 41,8 miljarder euro, en ökning med 1 procent. Utlåningsmarginalerna för bostadslån och övriga lån till privatpersoner var i stort sett oförändrade under perioden. Volymutvecklingen för företagskunder var mer dämpad under tredje kvartalet. Utlåningen minskade med 1 procent till 58,3 miljarder euro, och inlåningen var oförändrad på 28,6 miljarder euro. Utlåningsmarginalerna för företagskunder var oförändrade under perioden jämfört med föregående period. Den totala utlåningen ökade under perioden till 119,8 miljarder euro. Detta motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med slutet av tredje kvartalet Omkring hälften av den totala utlåningen bestod av fastighetskrediter till privat- och företagskunder. Inlåningsvolymen ökade till 70,4 miljarder euro under tredje kvartalet. Jämfört med slutet av tredje kvartalet 2002 motsvarar detta en ökning med 6 procent. Inlåningsmarginalerna förblev generellt relativt stabila, trots lägre marknadsräntor. Detta följde som en positiv effekt av risksäkringsåtgärder mot sjunkande korträntor. Försäljningen av fonder vände uppåt under tredje kvartalet, och sparprodukter för privatkunder ökade med 1,4 miljarder euro. Även kortutgivningen bidrog till det goda försäljningsresultatet i form av ytterligare sålda kort, vilket ökade antalet utestående kort till 3,6 miljoner. Retail Banking i Danmark redovisade under perioden en fortsatt ansenlig omläggning av bostadslån tack vare det låga ränteläget. I Retail Banking i Finland slogs ett antal regioner samman, vilket gjorde att antalet regioner minskade från 33 till 21. Syftet är att öka kund- och lönsamhetsfokus, och att sänka kostnaderna. Retail Banking i Norge sålde inkassoföretaget Inkassosentralen. Försäljningen gav en vinst på 8 miljoner euro under tredje kvartalet. Retail Banking i Norge fortsatte genomförandet av sin organisationsförändring för att stärka sin position genom ett ökat kundfokus. Åtgärder för att öka effektiviteten vidtas i såväl stabsfunktionerna som kontorsnätet, något som förväntas minska antalet anställda med omkring 350. Electronic Banking Antalet e-bankkunder ökade med 0,1 miljon under tredje kvartalet och uppgick till cirka 3,6 miljoner, varav 3,2 är privatkunder. Antalet kunder som handlade aktier online växte också snabbt under perioden, och i slutet av tredje kvartalet hade kunder registrerat sig för aktiehandel online. Nordea hade i slutet av tredje kvartalet nästan e- handelsföretagskunder. E-banktjänsterna fortsatte att växa snabbt under tredje kvartalet. Antalet påloggningar var 32,0 miljoner, en ökning med 6,6 miljoner eller 26 procent jämfört med samma period Antalet betalningar ökade med 5,5 miljoner, eller 18,5 procent, till 35,3 miljoner jämfört med tredje kvartalet Resultat Intäkterna var oförändrade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Räntenettot ökade med 1 procent jämfört med föregående period, främst tack var den starka volymutvecklingen. Provisionsnettot och övriga intäkter ökade med 7 procent mellan andra och tredje kvartalet, exklusive vinsten från försäljningen av Inkassosentralen under tredje kvartalet och Huoneistokeskus under andra kvartalet. Provisionsintäkterna gynnades av den ökade efterfrågan på fonder och ökade betalningsprovisioner. Kostnaderna hölls under sträng kontroll, och minskade med 3 procent jämfört med andra kvartalet. Under tredje kvartalet minskades antalet anställda med ytterligare cirka 425 personer, utöver de anställda inom Inkassosentralen.

10 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Resultatet före kreditförluster uppgick till 499 miljoner euro, en ökning med 3 procent jämfört med andra kvartalet. Kostnad/intäktsrelationen uppgick under tredje kvartalet till 56 procent, ned från 57 procent under andra kvartalet. Kreditförlusterna under tredje kvartalet uppgick till 89 miljoner euro, varav 74 miljoner euro härrörde från Retail Banking i Norge. De senaste fyra kvartalens ogynnsamma utveckling i kreditförluster har varit starkt koncentrerad till specifika delar av portföljen hos Retail Banking i Norge - i de övriga länderna har kreditförlusterna varit försumbara under samma period. Tredje kvartalets rörelseresultat på 403 miljoner euro motsvarar en ökning med 6 procent jämfört med föregående kvartal, och avkastningen på eget kapital ökade från 23 procent under andra kvartalet till 24 procent under tredje kvartalet.

11 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Rörelseresultat Summa Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige Polen & Baltikum kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 Miljoner euro Räntenetto Provisionsnetto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Goodwillavskrivning Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Avkastning på eget kapital, % Volymer och marginaler 1,2 Summa Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige Polen & Baltikum kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 Volymer, miljarder euro Utlåning 119,8 118,1 32,6 32,0 26,6 25,8 21,1 20,8 37,8 38,0 1,6 1,5 Inlåning från allmänheten 70,4 69,8 15,4 15,6 21,9 21,9 11,2 11,0 20,8 20,2 1,0 1,0 Utlåningsmarginaler, % Till företag 1,2 1,2 Till privatkunder 1,7 1,6 Summa utlåning 1,5 1,4 Inlåningsmarginaler, % Från företag 0,9 1,0 Från privatkunder 1,6 1,6 Summa inlåning 1,3 1,3 1 Volymerna är per slutet av perioden. 2 Marginalerna är exklusive Polen och Baltikum. Nyckeltal per kvartal kv3 kv2 kv1 kv4 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9, 7 9, 7 9, 7 9, 7 9, 5 företagskunder, miljoner 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 Antal anställda (heltidstjänster) Inklusive LG Petro Bank.

12 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Corporate and Institutional Banking Säsongsmässig minskning i kundefterfrågan Minskade intäkter för Markets, dock kvar på en hög nivå Fortsatta kostnadsbesparingar Låga kreditförluster Corporate and Institutional Banking erbjuder en rad produkter och tjänster till koncernens företagskunder och institutionella kunder. Affärsområdet har kundansvar för stora företagskunder, kunder inom sjöfarts-, offshore- och oljebranschen, samt finansiella institutioner. Marknadsläge Marknadsläget fortsatte att utvecklas svagt positivt under perioden. Omsättningen på aktiemarknaderna ökade och indexen steg i alla de fyra nordiska länderna. Utvecklingen på aktiemarknaden Marknadsvolym Marknadsindex kv kv3 vs. kv2 kv3 % Miljarder euro % Danmark 17,6 31,6 10,8 Finland 38,8 25,4 0,9 Norge 19,5 14,3 6,3 Sverige 75,2 24,5 7,3 Genomsnitt 24,0 Affärsutveckling Inom Corporate Banking återgick inflödet av uppdrag till en tillfredsställande nivå med ansenliga uppdrag, efter en mycket lugn period i början av kvartalet. Bland uppdragen kan nämnas ett mandat som joint lead-arrangör för en Eurobond-transaktion värd 850 miljoner euro för ISS Global A/S. Financial Institutions Division inledde sin verksamhet den 1 augusti Divisionen har kundansvar för finansiella institutioner och skapades i syfte att stärka Corporate and Institutional Bankings tjänsteutbud för detta viktiga kundsegment. Inom International and Shipping Division förblev aktivitetsnivån hög, om än något lägre än under andra kvartalet. Den goda underliggande lönsamheten i många shippingsegment har gett upphov till ett antal transaktioner, och denna trend väntas hålla i sig under hela året. I det internationella kontorsnätet kvarstod den positiva trenden. behöll sin tredjeplacering i fråga om marknadsandel i Norden, med en marknadsandel på 6,3 procent hittills i år. Inom Custody Services steg antalet transaktioner med 7 procent jämfört med föregående kvartal. Det förvaltade kapitalet ökade med 2 procent till 400 miljarder euro. Intäkterna från Custody Services minskade något på grund av en fortsatt prispress. Inom Cash Management har ett antal viktiga samnordiska uppdrag vunnits. Resultat Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 218 miljoner euro, en minskning med 55 miljoner euro från andra kvartalet. Räntenettot uppgick till 99 miljoner euro, eller 10 miljoner euro mindre än under föregående period, vilket avspeglar de minskade utlånings- och inlåningsvolymerna i balansräkningen. Utlåningsmarginalerna förblev på en tämligen stabil nivå. Övriga intäkter uppgick till 128 miljoner euro, en minskning med 45 miljoner euro från andra kvartalet, främst på grund av minskade intäkter från Markets, något som i sin tur berodde på den svenska folkomröstningen om EMU och på semestersäsongen. Minskningen påverkade i första hand intäkterna i Financial Institutions Division. Provisionsintäkterna från finansiella institutioner och företagskunder föll likaså, till följd av en säsongsmässig minskning i kundefterfrågan. Kostnaderna för perioden var 122 miljoner euro, en minskning med 21 miljoner euro från andra kvartalet. Personalkostnaderna var 7 miljoner euro lägre än under föregående period, på grund av ett minskat antal anställda och lägre avsättning för prestationsrelaterade löner. Omstruktureringskostnaderna sjönk med 10 miljoner euro från föregående kvartals höga nivå. Övriga kostnader fortsatte att minska. Kreditförlusterna förblev mycket låga och uppgick till 3 miljoner euro, en minskning med 10 miljoner euro från föregående kvartal. Reserven för transfereringsrisk minskade med 3 miljoner euro, vilket förklaras av att vissa länder på framväxande marknader har uppgraderats. Rörelseresultatet uppgick till 94 miljoner euro, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 13 procent. Kostnad/intäktsrelationen var 56 procent. Markets påverkades av lägre kundaktivitet, främst som en följd av semestersäsongen. I slutet av augusti återgick aktivitetsnivåerna till de normala, med fortsatt god kundefterfrågan på derivat och strukturerade lösningar. Inom Investment Banking uppvisade aktiehandeln en liten ökning på grund av ökad marknadsaktivitet. Intäkterna från nyintroduktioner förblev på en låg nivå. Nordea Securities

13 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial International Investment Övriga Markets 3,4 Banking Institutions and Banking 2 Division 1, 2 Division 1, 2 Shipping Division 2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 Miljoner euro Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Transfereringsrisk Resultatandelar Goodwillavskrivning Rörelseresultat Utlåning, miljarder euro 24,2 25,3 14,8 15,8 2,3 2,7 7,1 6,8 1 Siffrorna har räknats om som en följd av omorganisationen. 2 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter inom koncernen. 3 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta, obligationer och relaterade derivat, och utvärderas på grundval av produktresultatet. Detta innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter, som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking och Retail Banking. 4 I samband med införandet av verkligt värde för derivat inom Markets (främst med hänsyn till motpartsrisken) överfördes under tredje kvartalet en tidigare central reserv på 17 miljoner euro till Markets. Denna överföring minskade intäkterna i Markets, men påverkar inte koncernens resultat. Under andra kvartalet överfördes ett motsvarande belopp på 22 miljoner euro till Markets. Nyckeltal per kvartal kv3 kv2 kv1 kv4 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

14 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Asset Management & Life Asset Managements produktresultat steg med 14 % mot kv 2, tack vare en intäktstillväxt på 6 % Lifes produktresultat 43 miljoner euro för kv 3 Nettoinflöde (försäljning) under kv 3 på 2,4 miljarder euro Förvaltat kapital 107 miljarder euro vid periodens slut Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking-området och marknaden för sparprodukter generellt. Marknadsläge Under perioden steg MSCI:s globala index med 3,4 procent, medan MSCI:s nordiska index steg något mer, med 5,3 procent. MSCI Finland sjönk dock med 2,2 procent. Även om utvecklingen på aktiemarknaderna inte var lika positiv som under föregående period började sentimentet förbättras på de flesta marknader. Försäljningen gav ett inflöde på 6,7 miljarder euro från årsskiftet till och med september, eller 7 procent av det förvaltade kapitalet vid årsskiftet Det förvaltade kapitalet ökade med 5 procent från föregående period. Den svenska marknaden präglades av intensiva diskussioner om corporate governance-frågor, avseende den dominerande ömsesidiga affärsmodellen i livförsäkringsbranschen. Bland annat framfördes att flytträtten mellan bolag borde garanteras i lag. Nordea, som har den minsta livverksamheten bland de svenska storbankerna, har förutsättningar att dra nytta av detta tack vare sitt nya transparenta, icke-ömsesidiga och avgiftsbaserade urval av Life-produkter. Dessa produkter som ger rätt till fri omplacering till marknadsmässiga priser för privatkunder har väckt stort intresse sedan de introducerades i juni. Strukturella åtgärder minskar komplexiteten Nordea Investment Management (NIM) avyttrade sin pensionstjänsteverksamhet i Norge för att koncentrera sig helt på aktiv portföljförvaltning. Dessutom, medan det totala antalet anställda fortsatte att minska, stärkte Nordea sin kärnkompetens genom att rekrytera ett antal högkvalificerade portföljförvaltare för det norska aktieteamet, det europeiska aktieteamet samt för Strategic Asset Allocation-teamet. Affärsutveckling Nettoinflödet till nordiska retailfonder var 1,1 miljarder euro, och summan förvaltat kapital i denna kategori ökade med 7,6 procent till 30,4 miljarder euro. Genomsnittsmarginalerna ökade under perioden tack var en förbättrad tillgångsmix. Marknadsandel, fonder under tredje kvartalet 2003 Norden Danmark Finland Norge Sverige Nettoförsäljning 26,4 % 38,4 % 53,8 % 12,4 % 15,4 % AuM 19,8 % 1 26,6 % 24,9 % 8,5 % 16,9 % 1 1Marknadsandel per andra kvartalet 2003 Den nordiska private banking-verksamheten redovisade fortsatta förbättringar i inflöden och kundaktivitet. Det förvaltade kapitalet ökade med 5,0 procent till 21,5 miljarder euro. Nettopremieintäkterna i Life minskade till 457 miljoner euro (548 miljoner euro). Reserverna i Life förblev i stort sett oförändrade, med Nordea som det bäst konsoliderade livbolaget på den danska marknaden. Det förvaltade kapitalet i Nordeas europeiska private banking- och fondförsäljningsverksamhet ökade med 9,6 procent till 10,3 miljarder. Två nya fonder, Global Value och Japanese Value, lanserades genom den europeiska fondförsäljningskanalen. Inom institutionssegmentet vanns nya internationella och nordiska aktieuppdrag under perioden, men medlen överfördes inte före periodens slut. Det förvaltade kapitalet för icke-närstående institutionella kunder ökade med 3,4 procent till 21,4 miljarder euro. Resultat Intäkterna för tredje kvartalet från kapitalförvaltningsverksamheten var 120 miljoner euro, en ökning med 7 miljoner euro. Kostnaderna steg marginellt i takt med att verksamhetsrelaterade poster ökade sin andel. Produktresultatet från kapitalförvaltningen förbättrades ytterligare, och uppgick till 48 miljoner euro för perioden. Produktresultatet för Life sjönk med 17 procent från föregående periods höga nivå, men var fortfarande tillfredsställande på 43 miljoner euro, vilket avspeglar den stabilitet som den nya affärsmodellen fört med sig. De finansiella reserverna minskade något från 4,8 procent till 4,6 procent av avsättningar inom livförsäkringsrörelsen. Affärsenheterna Long-Term Savings & Life och Nordic Private Banking slogs samman till Nordic Wealth Management. Detta innebär att Nordeas distributions- och kundserviceverksamhet på den nordiska retailmarknaden för sparande och placeringar samlas i en organisation.

15 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Volymer, inflöden och marginaler Summa Danmark Finland Norge Sverige kv3 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 Miljarder euro 2003 Inflöde Kund/Marknadsdimensionen Nordiska retailfonder 30,4 1,1 28,2 Nordisk private banking 21,5 0,7 20,5 Europeisk private banking och fondförsäljning 10,3 0,7 9,4 Institutionella kunder 21,4-0,1 20,7 Life & Pensions 23,4 0,0 23,1 Summa 107,0 2,4 101,9 Organisatorisk dimension Investment Funds, volymer 1 38,4 35,6 12,1 11,6 5,1 4,8 1,3 1,2 15,3 14,3 Investment Management, volymer 2 70,4 67,4 Investment Funds, marginaler, % 3 0,98 0,97 0,57 0,62 1,16 1,16 0,85 0,75 1,10 1,06 Investment Management, marginaler, % 2 0,17 0,18 1 Inklusive 3,7 miljarder och 4,5 miljarder euro utanför Norden för det andra respektive tredje kvartalet. 2 Inklusive förvaltning av Nordeas fonder och kapitalet i Life & Pensions. 3 För Danmark inkluderas nettomarginal, medan på andra marknader inkluderas bruttomarginal (före förvaltningskostnader). Nyckeltal per kvartal Asset Management kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kostnad/intäktsrelation, % Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster)

16 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Nyckeltal per kvartal Life kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Miljoner euro Traditionell livförsäkring Premieintäkter (f.e.r.) Normaliserad kapitalavkastning Försäkringsersättningar och förändring av försäkringsmässiga avsättningar Försäkringsmässiga driftskostnader Normaliserad rörelsemarginal Fluktuationer jämfört med normaliserad kapitalavkastning Förändring i diskonteringsränta för avsättningar inom livförsäkringsrörelsen Faktisk rörelsemarginal varav allokerat till försäkringstagare varav till/från bonusreserver Periodens resultat från andra verksamheter Produktresultat före distributionskostnader Fondförsäkringsverksamhet Premieintäkter (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Summa Premieintäkter (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Obligationer Aktier Fastigheter Fondförsäkring Summa investeringar Kapitalavkastning, % 3 0,4 3,3 1,4 2,7-0,8 Försäkringstekniska avsättningar varav bonusreserver Antal anställda (heltidstjänster) I den formella redovisningen tas investeringar upp till marknadsvärdet. Detta medför att rörelseresultatet påverkas av kortsiktiga kapitalmarknadsfluktuationer. Den normaliserade kapitalavkastningen motsvarar den förväntade långsiktiga investeringsavkastningen baserat på den aktuella tillgångsmixen inom Life & Pensions. 2 Livförsäkringsrörelsens resultat som redovisas i koncernens resultaträkning har belastats med provisioner som betalats till Retail Banking. I de presenterade produktresultaten har avdrag inte gjorts för dessa provisioner eftersom de bidrar till koncernens intjäning från livprodukter. 3 Exklusive fondförsäkringar. 4 Ökningen av antalet anställda från tredje kvartalet 2002 är en konsekvens av uppdelningen av gemensamma funktioner som tidigare ingick i General Insurance.

17 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Group Treasury Finansmarknaderna fokuserade på ekonomisk återhämtning Förlust i obligationsportföljen efter stigande medellånga och långa räntor Vinst på aktier Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaderna (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och balansräkningsstruktur. Marknadsläge Huvudtema för de globala finansmarknaderna under tredje kvartalet var ekonomisk återhämtning. Räntorna steg globalt och aktiemarknaderna utvecklades positivt under större delen av perioden. Denna utveckling vände delvis mot slutet av kvartalet, efter nedslående sysselsättningsstatistik i USA och ett G7-uttalande om globala ekonomiska obalanser. Affärsutveckling De nordiska centralbankerna har skapat en Scandinavian Cash Pool och genom detta möjliggjort för bankerna att på ett flexibelt sätt använda säkerheter för intradagstransaktioner utan att gränsöverskridande överföring sker. Detta är ett viktigt nytt verktyg för Nordea i dess likviditetshantering. räntepunkter, till 122 miljoner euro, att jämföra med 96 miljoner euro slutet av andra kvartalet. Den aktierelaterade risken, mätt som VaR, uppgick till 55 miljoner euro, att jämföra med 43 miljoner euro i slutet av juni. VaR-siffran innefattar samtliga aktier, såväl noterade och onoterade aktier som aktier ägda av private equityfonder. Resultat Rörelseresultatet var 35 miljoner euro under tredje kvartalet, att jämföra med 91 miljoner euro under andra kvartalet. Kapitalavkastningen visade en vinst om 27 miljoner euro under kvartalet, att jämföra med en vinst om 75 miljoner euro under föregående kvartal. Obligationsportföljen uppvisade en förlust på 6 miljoner euro under tredje kvartalet, att jämföra med en vinst på 57 miljoner euro under föregående period. Försämringen var ett resultat av stigande medellånga och långa räntor. Aktiemarknadernas positiva utveckling ledde till att resultatet från aktieplaceringar steg till 33 miljoner euro, att jämföra med en vinst på 18 miljoner euro under föregående period. Group Fundings rörelseresultat uppgick till 8 miljoner euro (16). Londonkontorets finansieringsverksamhet upphörde under kvartalet. Per 30 september uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som en parallellförskjutning vid en antagen marknadsränteförändring på 100

18 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Group Investment Group Funding Summa Obligationer Aktier kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 kv3 kv2 Miljoner euro Intäkter Kostnader Resultat exklusive kapitalavkastning Kapitalavkastning Rörelseresultat Nyckeltal per kvartal kv3 kv2 kv1 kv4 kv Rörelseresultat, miljoner euro Kostnad/intäktsrelation, % Obligationer, miljoner euro Aktier, miljoner euro Investeringar, miljoner euro Antal anställda (heltidstjänster)

19 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Onsdagen den 29 oktober 2003 Lars G Nordström Verkställande direktör och koncernchef - En telefonkonferens med koncernledningen arrangeras den 29 oktober 2003, klockan CET. (Vänligen ring +44 (0) , tio minuter innan konferensen börjar. Lösenord: Nordea.) - Denna delårsrapport finns tillgänglig på Internet (www.nordea.com). - Ett presentationsmaterial finns tillgängligt på Internet. För ytterligare information: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations (eller ) Erik Evrén, informationschef Sverige (eller ) Finansiell kalender: Bokslutskommunikén 2003 publiceras den 18 februari. Bolagsstämman hålls den 31 mars. Delårsrapporten för första kvartalet 2004 publiceras den 28 april. Delårsrapporten för andra kvartalet 2004 publiceras den 18 augusti. Rörelserapporten för tredje kvartalet 2004 publiceras den 27 oktober. Denna rapport publiceras även i fyra andra språkversioner; en dansk, en finsk, en norsk och en engelsk. För den händelse avvikelse föreligger mellan någon av dessa språkversioner och den engelska texten, ska den engelska versionen äga företräde. Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. Nordea AB Hamngatan 10 SE Stockholm Tel Organisationsnummer

20 Nordea Rörelserapport för tredje kvartalet (25) Resultaträkning Kv 3 Kv 2 Jan-sept Jan-sept Miljoner euro Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat, bankverksamhet Rörelseresultat, försäkringsverksamhet Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatter Minoritetsandel Periodens resultat Vinst per aktie, euro 0,21 0,07 0,44 0,19 Vinst per aktie efter full utspädning, euro 0,21 0,07 0,44 0,19

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Förbättrat resultat under fjärde kvartalet Rörelseresultatet upp 12 % Intäkterna ökade 4 %; högre ränte- och provisionsnetto

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2002

Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti 2002 Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Stabilt rörelseresultat exklusive kapitalavkastning Rörelseresultat före kapitalavkastning 409 miljoner euro,

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2004

Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 augusti 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Starka resultat under första halvåret 2004 Rörelseresultatet steg 15 % till 1 100 miljoner euro (959 under

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till 1 914 miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003)

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Rekordresultat 2005 Rörelseresultatet steg 25 procent på jämförbar basis* till 3 048 miljoner euro Intäkterna steg 7 procent

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT :

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT : EVLI BANK ABP:S JANUARI-JUNI 2017 2 (5) EVLI BANK ABP:S 1.1. 30.6.2017: Rörelsevinsten nästan fördubblades under betraktelseperioden Rörelsevinsten förbättrades i segmentet Kapitalförvaltning och investerarkunder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 oktober 2004 Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Förbättrat resultat under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 15 % 1 648 miljoner euro (1 429

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2001

Rörelserapport för tredje kvartalet 2001 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm den 30 oktober Rörelserapport för tredje kvartalet Stabila underliggande intäkter Resultat exkl kapitalavkastning jan-sep 1 530 miljoner euro (1 501) Rörelseresultat

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2007 Delårsrapport januari september 2007 Starka resultat Intäkterna steg 9 procent till 5 744 mn euro (jan-sept 2006: 5 268 mn euro*) Kostnaderna ökade

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Rörelseintäkterna ökade till 115,1 (62,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 41,3 (9,9) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,55 (0,37) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Rörelseintäkterna ökade till 65,5 (29,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 25,5 (2,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,96 (0,10) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Delårsrapport för första kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 april 2005 Delårsrapport för första kvartalet 2005 Starkt resultat under första kvartalet Periodens resultat steg 8 % till 495 miljoner euro (459 under kv. 1

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 26 oktober 2005 Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Rörelseresultatet steg 30 procent under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 30 procent till

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis Sammandrag 2005 Vi gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring Viktiga händelser 2005 Januari Nordea

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer