Bokslutskommuniké 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2004"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003) Rörelseresultatet steg 26 % till miljoner euro (1 812) Intäkterna steg 1 % till miljoner euro (5 639), en ökning med 3 % på jämförbar basis Volymökningar i alla affärsområden Kostnaderna minskade med 5 % Vinst per aktie 0,69 euro, den hittills högsta (0,51) Avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) 20,2 % (16,7) Stark intäktstillväxt under fjärde kvartalet Intäkterna steg 8 % till miljoner euro (1 391 under kv 3) Rörelseresultatet steg 16 % till 636 miljoner euro (548 under kv 3) Retail Banking ökade rörelseresultatet för sjunde kvartalet i rad Corporate and Institutional Bankings rörelseresultat steg 7 % Kapital under förvaltning steg till rekordhöga 131 miljarder euro; resultatet för Asset Management steg 12 % Positiva kreditförluster, netto Stark kapitalbas Förslag till höjning av utdelningen med 12 % till 0,28 euro (0,25), motsvarande en utdelningsprocent på 40 % Förslag till bolagsstämman om ett nytt bemyndigande att återköpa 10 % av de egna aktierna Väl positionerat för att ta del av tillväxten Höjda ambitioner nya finansiella mål offentliggjordes i november Enhetliga kundprogram på alla marknader för att ytterligare öka affärsvolymen med Nordeas stora kundbas Ökat fokus på kunder och produkter - Det är mycket uppmuntrande att vi fortsatt levererar starka resultat kvartal efter kvartal. Resultatet för 2004 har uppnåtts genom våra insatser för att fokusera på intäktstillväxt, kostnadskontroll och utnyttjande av stordriftsfördelar. För andra året i rad har vi givit våra aktieägare en totalavkastning i nivå med de tre bästa i vår europeiska jämförelsegrupp. Intäktsökningen på 8 procent under fjärde kvartalet visar att vi är väl positionerade för att ta del av tillväxtmöjligheterna och förverkliga våra höjda ambitioner, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har närmare 11 miljoner nordiska kunder och bankkontor. Nordeakoncernen är med sina 4 miljoner e-kunder en av de världsledande inom banktjänster på Internet. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Bokslutskommuniké (31) Operativ resultaträkning Förändr. Kv 4 Kv 3 Förändr. Miljoner euro % % Räntenetto Provisionsnetto Tradingintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Resultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat Försäljningar och nedskrivningar av fastigheter, netto Skatter Minoritetsandelar Periodens resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,69 0,51 0,16 0,14 Aktiekurs 1, euro 7,43 5,95 7,43 6,57 Eget kapital per aktie 1,2, euro 4,59 4,28 4,59 4,47 Utestående aktier 1,2, miljoner Avkastning på eget kapital exkl. goodwill 3, % 20,2 16,7 18,0 17,0 Avkastning på eget kapital, % 15,7 12,3 13,9 13,0 Utlåning till allmänheten 1, miljarder euro In- och upplåning från allmänheten 1, mdr euro Eget kapital 1,2, miljarder euro Balansomslutning 1, miljarder euro Kapital under förvaltning 1, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 4, % Kostnad/intäktsrelation, exkl kapitalavkastning, % Primärkapitalrelation 1, % 7,3 7,3 7,3 7,6 Kapitaltäckningsgrad 1, % 9,5 9,3 9,5 10,1 Riskvägda tillgångar 1, miljarder euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Vid periodens slut. 2 Totala antalet registrerade aktier var 2,847 miljoner (31 dec 2003: 2,928 miljoner). Antal återköpta egna aktier i Nordea Bank AB (publ) var 111,7 miljoner 31 dec 2003: 81,6 miljoner). En nedsättning av aktiekapitalet genom annullering av återköpta aktier registrerades den 26 oktober Nedsättningen har skett genom indragning utan återbetalning av 81,6 miljoner aktier som återköptes Genomsnittligt antal egna aktier jan-dec 2004 var 129 miljoner (jan-dec 2003: 53 miljoner). Genomsnittligt antal utestående aktier jan-dec ,789 miljoner (jan-dec 2003: 2,921 miljoner). Utspädning är inte aktuellt. 3 Periodens resultat före minoritetsandelar och goodwillavskrivningar/-nedskrivningar som andel av genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital omfattar minoritetsandelar men med all återstående goodwill avdragen. 4 Totala kostnader dividerat med summan av totala intäkter, andelar i intresseföretags resultat och kapitalavkastning, bankverksamhet.

3 Nordea Bokslutskommuniké (31) Kvartalsvis utveckling Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Miljoner euro Not Räntenetto Provisionsnetto Tradingintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Resultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat Försäljningar och nedskrivningar av fastigheter, netto Skatter Minoritetsandelar Periodens resultat Vinst per aktie Vinst per aktie, rullande 12 månader vid periodens slut ,16 0,14 0,24 0,15 0,07 0,69 0,60 0,67 0,57 0,51 Not 1 Provisionsnetto, miljoner euro Courtage Kapitalförvaltning/fonder Emission av värdepapper Utlåning Inlåning och betalningar Valutarelaterade Övrigt Provisionskostnader Provisionsnetto inkl provisoner rapporterade som tradingintäkter Varav rapporterad som tradingintäkter Provisionsnetto Not 2 Kostnader, miljoner euro Personal Vinstandelar Informationsteknologi 2 Marknadsföring Porto-, telefon- och kontorskostnader Hyres-, lokal- och fastighetskostnader Övrigt Kostnader Varav från investeringsportfölj 3 Kostnader Rörliga lönekostnader uppgick till 33 miljoner euro under kv (kv : 26 miljoner euro). 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna, inklusive personal etc, men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick kv till 182 miljoner euro (kv : 161 miljoner euro). Helår 2004: 674 miljoner euro (2003: 688 miljoner euro). 3 Inklusive personalkostnader.

4 Nordea Bokslutskommuniké (31) Koncernen Resultatet 2004 i korthet Rörelseresultatet ökade med 26 procent jämfört med 2003 och uppgick till miljoner euro. Årets resultat ökade med 28 procent till miljoner euro, vilket är rekord för Nordea. Starka försäljningsresultat inom såväl privat- som företagssegmenten har påverkat intäkterna positivt. Intäkterna ökade med 1 procent. Ökade affärsvolymer och en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder uppvägde mer än väl de lägre korträntornas negativa effekt på inlåningsmarginalerna samt konkurrensen på marknaderna. Exklusive engångsintäkter under 2003 ökade intäkterna med 3 procent under Ytterligare effektivitetsförbättringar har genomförts och kostnaderna minskade med 5 procent. Kreditförlusterna har minskat kraftigt, och kreditportföljen anses sammantaget vara av god kvalitet. Intäkter Räntenettot ökade med 4 procent till miljoner euro, med stöd av volymökningar i de flesta segment. Fastighetskrediter till privatkunder ökade betydligt och volymerna ökade med 15 procent till 56 miljarder euro. Nordea har ökat sin marknadsandel av hypoteksutlåningen i alla nordiska länder utom i Finland. Konsumtionskrediter till privatkunder ökade med 8 procent till 17 miljarder euro. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent till 59 miljarder euro. I storföretagssektorn var utlåningsvolymerna stabila. Totalt sett ökade utlåningen till allmänheten med 11 procent till 161 miljarder euro. Ökad priskonkurrens och förbättrad kreditvärdighet hos kunderna har negativt påverkat utlåningsmarginalerna i samtliga segment även om marginalerna varit stabila under fjärde kvartalet. Inlåningen ökade med 9 procent till 104 miljarder euro. Fallande korträntor har haft en negativ inverkan på inlåningsmarginalerna jämfört med föregående år. Effekten av detta har dock mildrats genom en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder avseende inlåning inom Retail. Vid årsskiftet hade cirka 19 miljarder euro risksäkrats, vilket motsvarar cirka 2/3 av den riskutsatta inlåningsvolymen. Den totala positiva effekten på räntenettot under 2004 är cirka 50 miljoner euro jämfört med Provisionsnettot ökade med 10 procent till miljoner euro. Provisionerna från inlåning och betalningsförmedling ökade med 5 procent till 800 miljoner euro, vilket avspeglar en ökning av antalet betalningstransaktioner, särskilt kortbetalningar. Courtageintäkterna ökade med 50 procent till 161 miljoner euro till följd av förbättrade aktiemarknader. Kapitalförvaltningsrelaterade provisioner ökade med 10 procent till 516 miljoner euro. Förvaltat kapital (AuM) ökade med 16 procent till 130,6 miljarder euro. Tradingintäkterna minskade med 15 procent till 481 miljoner euro. Ett mycket starkt första kvartal understött av volymtillväxt i alla segment följdes av fallande tradingintäkter under andra och tredje kvartalet, till följd av minskad kundaktivitet och låg volatilitet på de finansiella marknaderna. Under fjärde kvartalet ökade kundaktiviteten på alla produktområden och tradingintäkterna förbättrades. Övriga intäkter minskade med 59 procent till 90 miljoner euro. Under 2003 gjorde Nordea ett antal avyttringar i linje med fokuseringen på kärnverksamheten. Detta resulterade i engångsvinster på 110 miljoner euro, vilket ökade övriga intäkter under det året. Kostnader Kostnaderna fortsatte minska och reducerades med 5 procent till miljoner euro, vilket är betydligt under det fastställda målet om oförändrade kostnader jämfört med Personalkostnaderna minskade med 10 procent till miljoner euro. Underliggande personalkostnader minskade med 6 procent, justerat för omstruktureringskostnader, rörliga löner, valutaeffekter och outsourcing. Under 2004 reducerades antalet anställda, mätt som heltidstjänster, med 1 745, varav 220 genom outsourcing. Övriga kostnader var stabila på miljoner euro. Underliggande övriga kostnader minskade med 2 procent. Outsourcing av vissa icke-kärnverksamheter har medfört lägre personalkostnader och högre övriga kostnader. Kostnaderna för informationsteknologi har sålunda ökat med 8 procent till 440 miljoner euro. De totala IT-relaterade kostnaderna minskade med 2 procent under Marknadsföringskostnaderna ökade med 15 procent till 94 miljoner euro till följd av intensifierade marknadsaktiviteter främst riktade till privatkunder. Hyres- och lokalkostnaderna ökade med 5 procent till 340 miljoner euro. Detta inkluderar avsättningar för framtida hyror för outnyttjade lokaler till följd av personalminskningar och ett mer effektivt utnyttjande av kontorslokaler. Övriga kostnader, inklusive resor, konsulter och liknande minskade med 7 procent till 470 miljoner euro. Avsättningen till vinstandelar uppgick till 60 miljoner euro under 2004 till följd av förbättrade resultat, att jämföras med 46 miljoner euro under 2003.

5 Nordea Bokslutskommuniké (31) Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 27 miljoner euro att jämföra med 363 miljoner euro under 2003, vilket motsvarar 0,02 procent av utlåning och garantier. Kreditportföljen anses sammantaget vara av god kvalitet. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen i bankverksamheten var 8 miljoner euro att jämföra med 170 miljoner euro under Ramverket för investeringsrisker, som beskrivs på sidan 21, påverkar påtagligt jämförelsen med föregående år. Livförsäkring Rörelseresultatet i Life Insurance ökade med 21 procent till 180 miljoner euro, vilket återspeglar de positiva effekterna av den förändrade affärsmodellen i livförsäkringsverksamheten. Resultatet i Life har varit stabilt på en hög nivå under hela året. Premieintäkterna ökade med 10 procent jämfört med Resultatandelar Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden minskade med 16 procent till 48 miljoner euro. Fastighetsinnehav Nordea slutförde processen med avyttring av fastigheter under andra kvartalet genom försäljningen av centralt belägna affärsfastigheter i Finland, Norge och Sverige. En vinst på 300 miljoner euro redovisades under andra kvartalet Under fjärde kvartalet 2003 redovisades en nedskrivning på 115 miljoner euro. Nordea har nu inga betydande fastighetsinnehav. Skatter Den faktiska skattesatsen uppgick till 25,8 procent jämfört med 12,1 procent under Under detta år reducerades denna skattesats på grund av den uppskjutna skattefordran på 300 miljoner euro som uppkom genom förändringen av koncernens legala struktur. En skattemässig förlust uppstod då i Nordea Bank Finland. Årets resultat Årets resultat uppgick till miljoner euro, vilket motsvarar 0,69 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 20,2 procent (exklusive goodwill). Justerat för effekten av realisationsvinsten på fastigheter under andra kvartalet var vinsten per aktie 0,58 euro och avkastningen på eget kapital 17,4 procent (exklusive goodwill). Motsvarande siffror för 2003 uppgick till 0,43 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 15,0 procent. Resultatet för fjärde kvartalet i korthet Resultatet för fjärde kvartalet var starkt med ökningar av räntenettot, provisionsnettot och tradingintäkterna, samt en väsentlig förbättring av kapitalavkastningen. Kostnadsökningen under fjärde kvartalet förklaras främst av omstruktureringskostnader och säsongsfaktorer. Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 636 miljoner euro, jämfört med tredje kvartalet. Intäkter Räntenettot ökade under fjärde kvartalet med 3 procent till 912 miljoner euro, till följd av ökade volymer av hypotekskrediter och utlåning till små och medelstora företag. Dessutom har en minskad avgift till bankgarantifonden i Norge (Bankenes sikringsfond) givit en positiv effekt om 6 miljoner euro. Utlåningsmarginalerna har varit tämligen stabila i alla segment. Inlåningen ökade med 8 procent till 104 miljarder euro. Inlåningsmarginalerna förbättrades något med stöd av en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder. Provisionsnettot ökade med 8 procent till 434 miljoner euro. Provisioner från inlåning och betalningar ökade med 5 procent till 210 miljoner euro. Efter några kvartal med en oförändrad intäktsnivå är det tillfredsställande att se att provisionerna från kapitalförvaltningen ökat med 15 procent till 142 miljoner euro, då såväl transaktions- som förvaltningsavgifterna ökat. Courtageintäkterna ökade med 20 procent till 42 miljoner euro som följd av förbättrade aktiemarknader och en stark ökning av handelsvolymerna på de nordiska börserna. Efter ett tämligen svagt tredje kvartal förbättrades tradingintäkterna betydligt, med en ökning på 57 procent till den höga nivån 135 miljoner euro. Valuta- och ränteprodukter samt strukturerade produkter bidrog alla till det starka resultatet. Övriga intäkter ökade med 28 procent till 23 miljoner euro, vilket återspeglar ett flertal mindre realisationsvinster. Kostnader Kostnaderna ökade med 11 procent till 925 miljoner euro. Ökningen förklaras av högre rörliga löner, omstruktureringskostnader och avsättningar för framtida hyror för outnyttjade lokaler, samt säsongsmässigt ökade kostnader såsom marknadsföring, informationsteknologi, resor och konsulter. Kostnaderna under fjärde kvartalet var 5 procent lägre än under samma period föregående år. Personalkostnaderna ökade med 5 procent under fjärde kvartalet, vilket återspeglar högre rörliga löner och omstruktureringskostnader. Förändringarna av invaliditetspensionen inom det finska systemet för allmän tjänstepension (TEL) har haft en positiv effekt på personalkostnaderna under kvartalet. Denna effekt uppvägs dock i stort sett av ökade avsättningar för ordinarie och förtida pensioneringar. De starka resultaten inom Markets och Asset Management förklarar ökningen av rörliga löner. De underliggande personalkostnaderna var oförändrade under fjärde kvartalet.

6 Nordea Bokslutskommuniké (31) Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 10 miljoner euro, eftersom återförda reserveringar översteg nya. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen förbättrades betydligt till 33 miljoner euro, att jämföras med en förlust på 26 miljoner euro under tredje kvartalet. Kapitalavkastningen var 4,6 procent (årsbasis), till följd av vinster både på obligationer och onoterade aktier. Livförsäkringsverksamhet Vinsten i livförsäkringsverksamheten var stabil på 40 miljoner euro. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 434 miljoner euro, motsvarande 0,16 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 18 procent (exklusive goodwill). Kreditportföljen Vid slutet av året uppgick osäkra fordringar, netto, till 543 miljoner euro motsvarande 0,3 procent av utlåningen till allmänheten, att jämföra med 0,5 procent för ett år sedan. Under de senaste 12 månaderna har hushållens andel av utlåningen ökat från 44 till 46 procent, vilket innebär en tydlig förskjutning mot lägre risk och bättre kvalitet i tillgångarna. Av utlåningen till hushållen svarar hypotekslånen nu för 77 procent. Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen för företag under året. Krediter till fastighetsförvaltare svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 23,4 miljarder euro, vilket motsvarar 15 procent av hela portföljen. Nordeaaktien och eget kapital Under året har Nordeas aktiekurs på Stockholmsbörsen gått upp med 24,1 procent från 54,00 SEK (30 december 2003) till 67,00 SEK (30 december 2004). Totalavkastningen under 2004 var 29,8 procent. Eget kapital uppgick till 12,5 miljarder euro vid slutet av året. Nordea har en stark kapitalposition, vilket avspeglas i primärkapitalrelationen på 7,3 procent och kapitaltäckningsgraden på 9,5 procent, inklusive 2004 års resultat. Styrelsen beslutade den 27 oktober 2004 att bolaget, inom ramen för bemyndigandet från bolagsstämman, skulle återuppta återköpsprogrammet som avser återköp av högst 139 miljoner egna aktier (motsvarande cirka 5 procent av aktierna i bolaget). Inom ramen för det pågående återköpsprogrammet hade Nordea Bank AB (publ) per 31 december 2004 återköpt 48,3 miljoner aktier. Dessutom har Nordea från 1 januari 2005 och till dags dato återköpt ytterligare 28,5 miljoner aktier, d.v.s. totalt 76,8 miljoner av 139 miljoner. Per 31 december 2004 uppgick Nordea Bank AB:s (publ) totala innehav av återköpta aktier till 111,7 miljoner aktier, varav 63,4 miljoner köpts i enlighet med styrelsebeslutet under Koncernens totala innehav av egna aktier uppgår till 118,4 miljoner inklusive aktier i värdepappersrörelsen. Nytt bemyndigande att återköpa egna aktier För att på lång sikt öka vinsten per aktie genom att omfördela kapital till aktieägarna föreslår styrelsen att bolagsstämman förnyar bemyndigandet att köpa upp till tio procent av de egna aktierna på en börs där bankens aktier är noterade, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till bankens samtliga aktieägare. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 0,28 euro per aktie, vilket motsvarar en utdelningsprocent på 40 procent av årets resultat. Detta innebär en ökning med 12 procent eller 0,03 euro per aktie. Avstämningsdatum för utdelningen föreslås bli 13 april 2005 och utdelningen föreslås utbetalas 20 april. Första datum för notering exklusive utdelning är 11 april. Legal struktur Under 2004 tog Nordea ytterligare steg för att förenkla den legala strukturen. Moderbolaget, Nordea AB (publ), erhöll bankoktroj och bytte per den 30 januari 2004 firma till Nordea Bank AB (publ). Därefter fusionerades Nordea Bank Sverige in i Nordea Bank. Fusionen, som skedde 1 mars 2004, godkändes av Finansinspektionen. Målet är att Nordea Bank AB (publ) ska omvandlas till ett europabolag (Societas Europaea, SE) enligt EG-förordningen om europabolag. SE-bolaget får sitt säte i Sverige och omvandlingen genomförs sedan genom fusioner med de övriga bankerna i koncernen. Ombildningen är villkorad, bland annat, av att Nordea får tillstånd från berörda tillsynsmyndigheter. Den väntas leda till förbättrad effektivitet i verksamheten, minskad operativ risk och komplexitet samt förbättrad kapitaleffektivitet. Nordea fortsätter förberedelserna för omvandlingen i avvaktan på att det legala ramverket ska komma på plats i Europa, och i synnerhet EU-kommissionens utredning av frågan om insättarskyddet i EU- och EES-länderna. Så snart dessa frågor har fått ett tillfredsställande svar kommer omvandlingsprocessen att inledas, vilken i sig väntas ta upp till ett år att genomföra. Även om betydande framsteg har gjorts är det inte realistiskt att tro att omvandlingen är slutförd före utgången av 2005.

7 Nordea Bokslutskommuniké (31) Nya finansiella mål och en ny policy för kapitalstrukturen I november 2004 beslutade styrelsen om nya finansiella mål för Nordea under perioden Totalavkastning, % Att tillhöra den högsta kvartilen av jämförbara banker i Europa. Avkastning på eget kapital, % Över 15 procent 2005 och över 17 procent, eller i linje med de främsta jämförbara bankerna i Norden, från och med Nya redovisningsprinciper tillämpas från och med 1 januari Målet på 15 procent från och med 2005 motsvarar cirka 18 procent med Nordeas hittillsvarande metod för beräkning av avkastning på eget kapital (exklusive goodwill också i kapitalbasen). Kostnader Oförändrad kostnadsnivå till och med 2007 jämfört med Kompletterande mål - kostnad/intäktsrelation, % Kontinuerlig förbättring. Styrelsen har också fastlagt följande policy för kapitalstrukturen: Utdelningsprocent, % Utdelningen ska normalt överstiga 40 procent av årets resultat. Nordea ska ha en konkurrenskraftig och förutsägbar utdelning. Primärkapitalrelation, % En effektiv kapitalanvändning bidrar till att uppnå lönsamhetsmålet och till skapandet av aktieägarvärde. Nordea strävar efter en primärkapitalrelation över 6,5 procent och en kapitaltäckningsgrad inte understigande 9 procent. Återkommande återköpsprogram och en ökad användning av hybridkapital kommer att bidra till en effektiv kapitalanvändning. Vinstandelar och incitamentsprogram Under 2004 avsattes 60 miljoner euro till Nordeas vinstandelssystem. Av detta avser 56 miljoner euro det ordinarie vinstandelssystemet för alla anställda, vilket motsvarar 65 procent av det maximala avsättningsbeloppet. 4 miljoner euro avsattes till incitamentsprogrammet för chefer som omfattar cirka 350 personer. För 2005 har styrelsen beslutat justera framgångskriterierna i de befintliga vinstandelssystemen för att stödja Nordeas nya finansiella mål. Prestationskriterierna återspeglar fortfarande såväl interna mål som benchmarking mot konkurrenter. Båda programmen är kontantbaserade och har maximibegränsningar. Anställda kan erhålla maximalt euro, varav euro baserar sig på en förutbestämd avkastning på eget kapital, och ytterligare 800 euro baserat på Nordeas relativa prestation jämfört med nordiska jämförbara banker i fråga om avkastning på eget kapital. Beräkningen av avkastningen på eget kapital justeras för nya redovisningsregler från och med 1 januari Om alla prestationskriterier uppnås blir kostnaden för programmet maximalt 82 miljoner euro. Incitamentsprogrammet för chefer omfattar cirka 350 personer i Nordea. Prestationskriterierna innefattar Economic Profit, förändring av totala intäkter och kostnader. Cheferna kan erhålla högst 12 procent av sin ordinarie årslön om kriterierna uppfylls. Kostnaden för programmet kan bli maximalt 8 miljoner euro. Implementering av IFRS Nordeas finansiella rapportering baserar sig på god redovisningssed i Sverige. Svenska redovisningsstandarder har sedan 2000 gradvis anpassats till International Financial Reporting Standards (IFRS). Vid utgången av 2004 hade 29 standarder redan implementerats. Införandet 2005 av nya redovisningsstandarder enligt IFRS, publicerade av International Accounting Standards Board (IASB), för företag med noterade värdepapper, kommer ändå att påverka Nordeas koncernredovisning. Dessa nya redovisningsstandarder har godkänts, eller kommer att godkännas, av EU-kommissionen och träder i kraft i samband med detta. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisning enligt IFRS upprättas för första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone ett år, med undantag för IFRS 4 och IAS 39. I november 2004 rekommenderade Stockholmsbörsen noterade företag att redovisa huvudeffekterna av införandet av IFRS i sina bokslutskommunikéer. De större förändringarna i redovisningsprinciper som är relevanta för Nordeakoncernen omfattar: - förändringar i värdering av tillgångar och skulder, - tidpunkter för när tillgångar och skulder redovisas respektive inte längre redovisas i balansräkningen samt - förändringar i hur balansposter presenteras och klassificeras.

8 Nordea Bokslutskommuniké (31) Mer specifikt är dessa förändringar främst hänförliga till införandet av följande standarder: - IAS 1 Utformning av finansiella rapporter - IFRS 3/IAS 27 Företagsförvärv och samgåenden, inklusive goodwill - IFRS 4 Försäkringsavtal - IAS 36 Nedskrivningar - IAS 39 Finansiella instrument Nordea kommer att redovisa jämförelsetal för ett år, med undantag för försäkringsavtal och finansiella instrument (IFRS 4 och IAS 39). Eftersom Nordeas verksamhet som berörs av IFRS 4 och IAS 39 inte har baserats på dessa principer under 2004, skulle omräknade jämförelsetal inte ge någon meningsfull information. Nedan redovisas huvudeffekter för den ingående balansen 2005 och det redovisade resultatet Effekterna grundar sig på preliminära beräkningar och kommer att revideras och uppdateras under Utöver effekter av nya standarder kommer även uppställningsformerna för Nordeas finansiella redovisning att ändras, inkluderande omklassificeringar såväl i balansräkningen som av vissa intäkts- och kostnadsposter. Införandet av IFRS 3 och IAS 27 avseende företagsförvärv och samgåenden samt konsolidering medför att konsolideringsprincipen för tidigare ej fullt konsoliderade innehav ändras. Detta innebär full konsolidering av livförsäkringsverksamheten i Nordeas koncern redovisning. Dessa omklassificeringar kommer emellertid inte att påverka de redovisade resultaten eller Nordeas övergripande finansiella ställning. IFRS - Ingående balans 2005 Införandet av IFRS 3 avseende goodwill som uppkommit i samband med företagsförvärv innebär att ingen goodwillavskrivning kommer att göras. När jämförelsetalen för 2004 presenteras återförs goodwillavskrivning på 161 miljoner euro, vilket medför en motsvarande ökning av eget kapital i den ingående balansen per den 1 januari 2005, jämfört med utgången av Införandet av nedskrivningsreglerna för utlåning enligt IAS 39 påverkar den ingående balansen per den 1 januari 2005 med cirka 100 miljoner euro, med en motsvarande ökning av eget kapital om cirka 70 miljoner euro efter skatt. Detta är en följd av att generella reserveringar för kreditförluster inte tillåts enligt IAS 39. IAS 39 kräver istället att nedskrivningsbehovet identifieras gruppvis för lån med likartade risker. Nordea har därför till viss del omklassificerat generella reserveringar till gruppvisa reserveringar. Per den 31 december 2004 uppgick generella reserveringar till 303 miljoner euro, varav cirka 200 miljoner euro har omklassificerats. Återstående generella reserveringar, efter omklassificering, har lösts upp, vilket resulterar i en positiv engångseffekt på eget kapital. Införandet av reglerna om säkringsredovisning i IAS 39 kommer att påverka den ingående balansen per den 1 januari Nordea kommer att använda sig av säkringsredovisning för finansiella tillgångar och skulder där det är tillämpligt. Alla derivatkontrakt kommer att värderas till verkligt värde. Övergången till säkringsredovisning enligt IFRS bedöms bara få en begränsad effekt på den ingående balansen för eget kapital per den 1 januari Effekten är ett resultat av att verkligt värde tillämpas på vissa tillgångar och tillgångsrelaterade derivatkontrakt, till skillnad mot tidigare då säkringsredovisning med anskaffningsvärdering tillämpades (principen avseende upplupet anskaffningsvärde). Dessutom kommer redovisningen av intäkter relaterade till poster i och utanför balansräkningen, liksom andra IAS 39-relaterade delar, att ge en effekt på cirka 40 miljoner euro i den ingående balansen. Danska hypotekslån och nära anknutna emitterade bostadsobligationer i det helägda dotterbolaget Nordea Kredit Realkreditaktieselskab värderas till verkligt värde, i linje med de principer som tillämpas i dotterbolaget. Dessa poster påverkar inte öppningsbalansen för eget kapital per den 1 januari Osäkerhet kvarstår huruvida räkenskaperna för 2005 kan återspegla verkligt värde för emitterade obligationer. Införandet av IFRS 4 och IAS 39 påverkar värderingen och klassificeringen av tillgångar och skulder i livförsäkringsverksamheten. Omvärderingen väntas endast få en begränsad effekt på de redovisade siffrorna, eftersom verkligt värde redan är den dominerande värderingsprincipen i Nordeas livförsäkringsverksamhet. Nordea kommer inte att räkna om företagsförvärv som genomförts före övergångsdatumet den 1 januari Införandet av IFRS 3 avseende företagsförvärv kommer således inte att påverka Nordeas ackumulerade goodwill. Införandet av IAS 36 avseende nedskrivning av tillgångar innebär att vissa tillgångar som tidigare värderades till anskaffningskostnad minus avskrivningar nu ska värderas till det återvinningsbara beloppet. Nettoeffekten på eget kapital i öppningsbalansen per den 1 januari 2005 uppgår till -29 miljoner euro. Enligt IAS 1 om utformning av finansiella rapporter ska minoritetsintressen inte längre redovisas skilt från eget kapital. Detta kommer att påverka öppningsbalansen av eget kapital positivt med 13 miljoner euro. Övriga poster bedöms sammantaget påverka öppningsbalansen per 1 januari 2005 med -13 miljoner euro.

9 Nordea Bokslutskommuniké (31) IFRS - Nettoeffekt på eget kapital och kapitalposition Sammantaget ger dessa förändringar en nettoeffekt på den ingående balansen för eget kapital med cirka 160 miljoner euro, inklusive skatteeffekt. Effekten på primärkapitalet per den 1 januari 2005 blir försumbar med beaktande av IFRS-relaterade förändringar. Skillnaden i effekt på eget kapital och effekt på primärkapitalet utgörs av återföringen av goodwill. Goodwill dras av från eget kapital vid beräkning av primärkapitalet, och följaktligen påverkas inte primärkapitalet av förändringen i goodwill. IFRS - Resultat Införandet av IFRS 3 avseende goodwill som uppkommit i samband med företagsförvärv innebär att ingen goodwillavskrivning kommer att göras. Däremot kommer, liksom tidigare, eventuellt nedskrivningsbehov att prövas löpande. Om standarden hade implementerats 2004 skulle nettoeffekten på Nordeas rörelseresultat ha varit en ökning på 161 miljoner euro. Införandet av nedskrivningsregler i IAS 39 innebär att beräknade ränteintäkter från osäkra fordringar redovisas som ränteintäkter, beräknade med ursprunglig effektiv räntesats, medan värdet av lånen vid tidpunkten för nedskrivning beräknas baserat på nuvärdet av framtida kassaflöden. Detta innebär att ränteintäkter och nedskrivningar uppvisar ökningar i samma storleksordning, cirka 15 miljoner euro, och eventuell nettoeffekt på redovisat resultat väntas bli marginell. Införandet av IAS 39 bedöms resultera i en något ökad volatilitet i det redovisade resultatet till följd av värderingen av vissa finansiella instrument, men det förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på redovisat resultat framgent. Det råder fortsatt osäkerhet i fråga om omfattningen av IAS 39. Justerade rekommendationer väntas komma under Nordeas nuvarande strategi för balansräkningen avseende strukturell ränterisk förblir oförändrad Förvaltningen av koncernens tillgångar och skulder har anpassats för att säkerställa uppfyllandet av relevanta krav i fråga om säkringsredovisning. Redovisning avseende vissa derivatinstrument, inklusive omvärdering av initiala vinster och förluster, väntas resultera i att redovisade intäkter inom Nordea Markets minskar något. Beroende på vissa omklassificeringar i resultaträkningen, inklusive effekten av den fullständiga konsolidering av livförsäkringsverksamheten, kommer såväl totala intäkter som totala kostnader i redovisningen att öka. IFRS - Nettoeffekt på resultatet På basis av nuvarande standarder väntas förändringarna få en positiv effekt på Nordeas resultat före skatt, bortsett från den potentiellt ökande volatiliteten som följer av införandet av IAS 39. Totalt sett förväntas effekten bli i storleksordningen 160 miljoner euro på årsbasis. IFRS - Nyckeltal Avkastning på eget kapital (RoE) har fram till och med årsskiftet 2004 beräknats baserat på resultatet, exklusive goodwillavskrivning, och eget kapital reducerat med goodwill. Per 31 december 2004 uppgick goodwill till cirka 1,9 miljarder euro och eget kapital till 12,5 miljarder euro. Framgent kommer goodwill att ingå i eget kapital vid beräkningen av avkastningen på eget kapital och ingen avskrivning på goodwill kommer att göras. Det nya beräkningssättet innebär att redovisad avkastning på eget kapital minskar med cirka 3 procentenheter, allt annat oförändrat. Inga andra faktorer än goodwill har inkluderats i denna beräkning. Ombildning av Nordea Liv I i Sverige 95,2 procent av de röstande försäkringstagarna i Nordea Liv I har röstat för en ombildning av bolaget. Totalt har personer röstat, vilket motsvarar 64 procent av de röstberättigade. Ombildningen innebär en övergång till ett vinstutdelande bolag, och beräknas ske per 1 januari Ombildningsförslaget kommer att granskas av Finansinspektionen för att trygga försäkringstagarnas intressen. Vid ombildningen av Nordea Liv I kommer kapital att skjutas till för att höja solvenskvoten. För att uppnå en solvenskvot på 2 skulle det krävas ett kapital om cirka 800 miljoner SEK, baserat på nuvarande scenarier. Kapitalet ska tillföras som en kombination av aktiekapital och förlagslån. Nordea börjar sälja fonder i Polen Nordea har fått tillstånd av tillsynsmyndigheten i Polen att börja marknadsföra och sälja fonder i Polen, och blir därmed en av de första banker att sälja internationella fonder i Polen. Nordea har nu tillstånd att sälja sina Luxemburgbaserade SICAV-fonder. Inledningsvis kommer tre av totalt 32 SICAV-fonder att erbjudas till försäljning via Nordeas cirka 40 kontor i Polen. Bolagsstämma Bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 8 april i Aula Magna vid Stockholms universitet klockan (lokal tid), med möjlighet att delta via telekommunikation i Helsingfors klockan (lokal tid) i Mässcentrum och i Köpenhamn klockan (lokal tid) i Bellacentret.

10 Nordea Bokslutskommuniké (31) Utsikter Marknaderna förblir konkurrensintensiva och den utmanande trenden i marginalerna väntas bestå under Nordeas resultat under 2004 är dock i linje med den höjda ambitionsnivån som presenterades vid Nordeas kapitalmarknadsdag den 30 november Nordea är väl positionerat för att leverera resultat i nivå med de reviderade finansiella målen. Med hänsyn till den övergripande kvaliteten i kreditportföljen och de rådande ekonomiska utsikterna för de nordiska länderna väntas kreditförlustnivån vara fortsatt låg. Kreditförlusterna kan dock rimligen inte förväntas förbli på den låga nivå som rådde 2004.

11 Nordea Bokslutskommuniké (31) Resultat per affärsområde under fjärde kvartalet Miljoner euro Retail Banking Corporate and Institutional Banking Affärsområden Asset Management & Life Asset Mgmt Life Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Summa Kundansvariga enheter: Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter inkl. allokeringar varav allokeringar Kostnader inkl. allokeringar varav allokeringar Kreditförluster Resultatandelar Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat 2004: kv : kv : kv : kv : kv Avkastning på eget kapital, % 31 % 22 % 15,7 % Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet, % 56 % 55 % 60 % 14 % 60 % Övrig information, miljarder euro Summa tillgångar Utlåning Inlåning från allmänheten Investeringar, miljoner euro Avskrivningar, miljoner euro Produktresultat 2004: kv : kv : kv : kv : kv Enligt den nya organisation som trädde i kraft den 1 oktober 2004, vari bl a Polen och Baltikum flyttades från Retail Banking till CIB. Historisk information har räknats om därefter. 2 Allokeringarna visar omfördelningen av kostnader och intäkter mellan affärsområdena. Intäkter inom CIB och Asset Management har minskats med 87 miljoner euro respektive 58 miljoner euro, medan 145 miljoner euro inräknats i Retail Bankings intäkter och 2 miljoner euro i Group Treasurys intäkter. 3 I Retaildelen har vinsten från Life Insurance inkluderats i övriga intäkter. Nordeas verksamhet är indelad i tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Affärsområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. Group Treasury styr koncernens finansiella förvaltning. Koncernfunktioner och elimineringar omfattar de icke-allokerade resultaten för de fyra koncernfunktionerna Group Processing and Technology, Group Corporate Centre (exklusive Group Treasury), Group Credit and Risk Control och Group Legal and Compliance. I detta segment ingår även poster nödvändiga för avstämning inom Nordeakoncernen. Nedan beskrivs de principer som används i Nordeas segmentredovisning. Siffrorna är konsoliderade med användning av balansdagens valutakurser och genomsnittliga valutakurser, på samma sätt som i koncernens rapportering. Inom Nordea är kundansvar ett centralt begrepp. Koncernens alla affärsrelationer med kunder redovisas i resultat- och balansräkningar för respektive kundansvarig enhet.

12 Nordea Bokslutskommuniké (31) Kapitalet allokeras på grundval av det interna ramverket för beräkning av economic capital, som avspeglar varje affärsenhets faktiska riskexponering, med hänsyn till kredit- och marknadsrisk, försäkringsrisk, samt operativ risk och affärsrisk. Därigenom optimeras fördelningen och utnyttjandet av kapitalet i affärsområdena. Vid beräkningen av avkastning på allokerat eget kapital tillämpas en standardskattesats. Economic profit är den interna grunden för prioritering mellan strategiska alternativ, och även för utvärdering av finansiella resultat. Asset Management & Life har kundansvar inom kapitalförvaltningen och inom private banking-verksamheten utanför en enhet man har gemensamt med Retail Banking. Dessutom har Asset Management & Life produktansvar för fond- och livförsäkringsprodukter. Rörelseresultatet som visas i tillhörande tabeller innefattar de kundansvariga enheterna. Produktresultaten för Asset Management respektive Life visar koncernens intäkter, inklusive intäkter allokerade till Retail Banking, för dessa produkter samt försäljnings- och distributionskostnaderna inom Retail Banking. Asset Managements produktresultat på 64 miljoner euro för fjärde kvartalet 2004 inkluderar, förutom rörelseresultatet på 37 miljoner euro, även intäkter och kostnader som hänför sig till fonder allokerade till Retail Banking, liksom beräknade försäljnings- och distributionskostnader. Vid allokeringen av intäkter och kostnader mellan affärsområden och koncernfunktioner tillämpas en bruttoprincip, som innebär att kostnaderna allokeras separat från intäkterna. Kostnaderna allokeras utifrån beräknade enhetspriser och de enskilda affärsområdenas konsumtion. Intäkterna allokeras utgående från de underliggande affärstransaktionerna i kombination med identifiering av den kundansvariga enheten. Interna allokeringar av intäkter och kostnader sker på ett sådant sätt att allokerade kostnader från en affärsenhet subtraheras från kostnaderna och fogas till kostnaderna i den mottagande affärsenheten, varvid summan av alla allokeringar blir noll på koncernnivå. Samma princip gäller vid allokering av intäkter. De tillgångar som allokeras till affärsområdena omfattar tradingtillgångar och utlåning till såväl allmänheten som till kreditinstitut. De skulder som allokeras till affärsområdena omfattar inlåning från såväl allmänheten som kreditinstitut. Vidare ingår i affärsområdenas tillgångar och skulder även övriga tillgångar och skulder som hänför sig till det specifika affärsområdet eller den specifika koncernfunktionen, som t ex upplupen ränta, anläggningstillgångar och goodwill. Alla övriga tillgångar och skulder, och vissa poster som krävs för avstämning med Nordeakoncernens volymer, redovisas under koncernfunktioner och elimineringar. Internräntesättningen grundar sig på aktuell marknadsränta och används för samtliga tillgångar och skulder som allokerats eller bokats i affärsområdena eller koncernfunktionerna, vilket ger ett återstående räntenetto i affärsområdena som i allt väsentligt utgörs av marginalerna mellan utlåning och inlåning. Goodwill som genereras som en del av affärsområdenas strategiska beslut ingår i affärsområdenas balansräkning. Samma gäller för den motsvarande effekten av goodwillavskrivning, nedskrivning och finansieringskostnader. Goodwill som uppkom i samband med skapandet av Nordea har inte allokerats, utan har tagits med i koncernfunktioner och elimineringar, liksom motsvarande resultateffekter. Economic capital allokeras till affärsområdena i enlighet med de risker som tagits. Som en del av räntenettot erhåller affärsenheterna en avkastning som motsvarar den förväntade genomsnittliga riskfria avkastningen på medellång sikt. Den kostnad som överstiger Libor från emitterade förlagslån ingår också i affärsområdenas räntenetto i enlighet med användningen av economic capital. Koncerninterna transaktioner mellan länder och legala enheter sker med principen om armslängds avstånd i enlighet med OECD:s krav. Det finansiella resultatet av sådana transaktioner har till fullo konsoliderats till de berörda affärsområdena på basen av respektive affärsområdes produkt- och kundansvar. Dock ingår det totala resultatet hänförligt till fonder i Retail Banking, liksom försäljningsprovisioner och marginaler från livverksamheten. Segmentet koncernfunktioner och elimineringar innehåller, utöver goodwill hänförligt till skapandet av Nordea, kostnader inom koncernfunktionerna som ej definierats som tjänster till affärsområden, resultat från fastighetsinnehav, centrala avsättningar för kreditförluster och resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte ingår i de kundansvariga enheterna.

13 Nordea Bokslutskommuniké (31) Retail Banking Intäkterna steg Volymerna ökade starkt Utlåningsmarginalerna var stabila Rörelseresultatet förbättrades för sjunde kvartalet i rad Retail Banking har kundansvar för Nordeas privatkunder liksom för större delen av företagskunderna, och utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Marknadsläge Efterfrågan från kunderna förblev stabil under fjärde kvartalet, i synnerhet vad gäller bostadslån och sparprodukter. Intresset för nya betalningslösningar, som till exempel e-faktura, höll i sig. Affärsutveckling Utlåningen till privatkunder fortsatte att växa, främst inom hypotekslån. Kreditvolymen ökade med 2,5 miljarder euro till 71,8 miljarder euro under fjärde kvartalet, vilket motsvarar 4 procent. Den genomsnittliga utlåningsmarginalen för hushåll låg kvar på 1,47 procent under perioden. Bland Retail Bankings företagskunder steg efterfrågan på krediter med 3,1 procent, eller 1,8 miljarder euro, till 59,0 miljarder euro. Utlåningsmarginalen för företagskunder uppgick till 1,13 procent, samma som under föregående period. Den totala kreditvolymen växte från 126,5 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet till 130,8 miljarder euro, en ökning med 3,4 procent. Drygt hälften utgörs av fastighetskrediter till privat- och företagskunder. De totala utlåningsmarginalerna låg kvar på 1,32 procent. Den totala inlåningsvolymen ökade med 3,8 procent till 72,8 miljarder euro, främst tack vare ökad inlåning från hushållen och säsongsmässiga ökningar i inlåningen från företag. Inlåningsmarginalerna steg från 1,27 procent till 1,31 procent, ett resultat av en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder. Ytterligare internationella kort såldes, och totalantalet uppgick i slutet av kvartalet till 4,1 miljoner. Endast 25 procent av dessa är kreditkort. Nordea satsar på att öka kreditkortens andel framöver. Försäljningen av Nordea Prioritet går mycket bra. Nordea Prioritet är ett bostadslån där kunden får samma ränta på inlåningskontot som på bostadslånet, upp till beloppet av bostadslånet. Volymen ökade under fjärde kvartalet med 400 miljoner euro. Dessutom genomfördes under perioden en kampanj för konsumtionslån på alla marknader. Främsta syftet var att vinna marknadsandelar från kreditföretag utanför banksektorn. I Sverige lanserades ett buffertkonto för kärnkunderna. På samtliga marknader har banken lanserat enhetliga kundprogram med olika servicegrader och prisnivåer för de tre huvudsegmenten. Antalet kärnkunder på den privata marknaden steg med 3 procent under fjärde kvartalet Kundprogrammen introducerades i Norge under tredje kvartalet 2004, och där hade sammanlagt kunder registrerat sig vid årsskiftet. I Finland lanserades Check-in-programmet för unga kunder. Vid årsskiftet hade över kunder, varav många nya, anmält sig till programmet. Electronic banking Antalet Internetbankkunder ökade under perioden med 0,1 miljon till 4,0 miljoner, varav 3,6 miljoner är privatpersoner. Antalet kunder som handlade aktier på Internet fortsatte att växa under perioden. I slutet av perioden var kunder registrerade för aktiehandel på Internet. Användningen av Internettjänsterna fortsatte att öka i snabb takt. Under fjärde kvartalet noterades 44,5 miljoner påloggningar, en ökning med 23 procent på årsbasis. Antalet betalningar utförda via Internet steg med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat Periodens intäkter uppgick till miljoner euro, en ökning med 7 procent jämfört med föregående period. Siffran avspeglar kraftigt ökade volymer, säsongsfaktorer samt en reducering på 6 miljoner euro av avgiften till den norska bankgarantifonden. Räntenettot ökade med 6 procent till 762 miljoner euro. Provisionsnetto och övriga intäkter ökade med 9 procent till 373 miljoner euro. Kostnaderna steg med 9 procent till 649 miljoner, på grund av ökade kostnader för marknadsföring, personal (inklusive avgångsvederlag) och IT. Under fjärde kvartalet minskades personalen med cirka 50 personer till heltidstjänster. Rörelseresultatet för perioden blev 520 miljoner euro. Det innebär att det steg för sjunde kvartalet i rad, och att årets rörelseresultat är 50 procent högre än det för Avkastningen på eget kapital uppgick under perioden till 31 procent, och kostnad/intäktsrelationen till 56 procent.

14 Nordea Bokslutskommuniké (31) Retail Bankings rörelseresultat fördelat på huvudområden Regionbanker i Regionbanker i Regionbanker i Regionbanker i Övriga Summa Danmark Finland Norge Sverige kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 Miljoner euro Räntenetto Provisionsnetto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Resultatandelar Avskrivningar av goodwill Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Avkastning på eget kapital, % Övrig information, miljarder euro Utlåning 130,8 126,5 36,8 36,0 31,0 29,8 20,9 20,3 42,1 40,3 Inlåning från allmänheten 72,8 70,1 16,4 16,2 23,7 22,7 10,9 10,5 21,8 20,8 Economic capital 4,9 4,7 1,5 1,5 1,1 1,1 0,8 0,8 1,4 1,3 Retail Bankings marginaler kv4 kv3 Utlåningsmarginaler, % Till företag 1,13 % 1,13 % Till privatkunder 1,47 % 1,47 % -hypotekslån till privatkunder 0,90 % 0,90 % Summa utlåning 1,32 % 1,32 % Inlåningsmarginaler, % Från företag 0,91 % 0,93 % Från privatkunder 1,58 % 1,50 % Summa inlåning 1,31 % 1,27 % Retail Bankings nyckeltal per kvartal Helår k4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Antal anställda (heltidstjänster)

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten Verksamhet 2004 Detta är Nordea Ökade ambitioner Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 13 februari 2008 Bokslutskommuniké 2007 Tillväxtsatsning och väl avvägd riskhantering ger starkt resultat Intäkterna steg 8 procent till 7 886 mn euro (7 365 mn

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Delårsrapport för första kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2014 Delårsrapport för första kvartalet 2014 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till

Läs mer

Nordeas verksamhet 2003

Nordeas verksamhet 2003 Nordeas verksamhet 2003 Detta är Nordea Ökat fokus och ökad snabbhet gav en förbättrad prestation Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden:

Läs mer

Viktiga händelser 2005

Viktiga händelser 2005 Årsredovisning 2005 Viktiga händelser 2005 2 Finansiella nyckeltal 3 VD-ord 4 Nordeaaktien 6 Vision och strategi 10 Verksamhetsstyrning och finansiella mål 12 Nordeas marknader, kunder och produkter 14

Läs mer

Utformning av årsredovisning

Utformning av årsredovisning 2002 Nordea under Detta är Nordea Detta är en sammanfattning Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005. Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1) Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3)

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005. Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1) Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3) Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005 Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1) Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3) Räntabiliteten blev 17,1% (16,6) Rörelseresultatet tredje

Läs mer

Verksamheten under 2001

Verksamheten under 2001 Verksamheten under 2001 Detta är Nordea Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Delårsrapport januari-september

Delårsrapport januari-september Delårsrapport januari-september PRESSMEDDELANDE STOCKHOLM DEN 20 OKTOBER 2004 Bättre resultat än föregående år Det operativa rörelseresultatet för de första nio månaderna 2004 ökade med 17 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 214 STOCKHOLM 25 APRIL 214 Aktivitetsnivån var högre såväl på kapitalmarknaden som bland företagen under kvartalet. I rollen som den ledande nordiska företagsbanken ökade SEB

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010

Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 jämfört med tredje kvartalet 2010 Kvartalets resultat var 2 750 mkr (2 591) Resultat per aktie var 2,37 kronor (2,23) Räntabilitet på eget kapital var 11,7 procent (11,3) K/I-talet

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 STOCKHOLM 14 JULI 2014 SEB:s investeringar i kundverksamheten har skapat en starkare, stabilare och effektivare plattform. De nordiska företags- och kapitalmarknaderna har

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2013

Delårsrapport Januari september 2013 Delårsrapport Januari september 2013 STOCKHOLM 24 OKTOBER 2013 Under de första nio månaderna förbättrades företagsklimatet. Vår ökade intjäning återspeglar SEB:s roll som en rådgivnings- och aktivitetsdriven

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2013

Skandiabanken Årsredovisning 2013 Skandiabanken Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 1999-02-15 Bokslutskommuniké för 1998 SEB-koncernens förvaltningsresultat*) ökade med 30 procent till 6 084 Mkr (proforma 4 687 Mkr 1997). Rörelseresultatet steg med 26 procent till 4 801 Mkr (3 804 Mkr).

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 juni 2012 diarienr 12-5765 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 29 oktober 2012 Tilläggsprospektet diarienr 12-11384 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 4 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juli 2010 Diarienr 10-5831 Tilläggsprospektets diarienummer 11-4601 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 2 maj 2011 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer