Bokslutskommuniké 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2004"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003) Rörelseresultatet steg 26 % till miljoner euro (1 812) Intäkterna steg 1 % till miljoner euro (5 639), en ökning med 3 % på jämförbar basis Volymökningar i alla affärsområden Kostnaderna minskade med 5 % Vinst per aktie 0,69 euro, den hittills högsta (0,51) Avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) 20,2 % (16,7) Stark intäktstillväxt under fjärde kvartalet Intäkterna steg 8 % till miljoner euro (1 391 under kv 3) Rörelseresultatet steg 16 % till 636 miljoner euro (548 under kv 3) Retail Banking ökade rörelseresultatet för sjunde kvartalet i rad Corporate and Institutional Bankings rörelseresultat steg 7 % Kapital under förvaltning steg till rekordhöga 131 miljarder euro; resultatet för Asset Management steg 12 % Positiva kreditförluster, netto Stark kapitalbas Förslag till höjning av utdelningen med 12 % till 0,28 euro (0,25), motsvarande en utdelningsprocent på 40 % Förslag till bolagsstämman om ett nytt bemyndigande att återköpa 10 % av de egna aktierna Väl positionerat för att ta del av tillväxten Höjda ambitioner nya finansiella mål offentliggjordes i november Enhetliga kundprogram på alla marknader för att ytterligare öka affärsvolymen med Nordeas stora kundbas Ökat fokus på kunder och produkter - Det är mycket uppmuntrande att vi fortsatt levererar starka resultat kvartal efter kvartal. Resultatet för 2004 har uppnåtts genom våra insatser för att fokusera på intäktstillväxt, kostnadskontroll och utnyttjande av stordriftsfördelar. För andra året i rad har vi givit våra aktieägare en totalavkastning i nivå med de tre bästa i vår europeiska jämförelsegrupp. Intäktsökningen på 8 procent under fjärde kvartalet visar att vi är väl positionerade för att ta del av tillväxtmöjligheterna och förverkliga våra höjda ambitioner, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har närmare 11 miljoner nordiska kunder och bankkontor. Nordeakoncernen är med sina 4 miljoner e-kunder en av de världsledande inom banktjänster på Internet. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Bokslutskommuniké (31) Operativ resultaträkning Förändr. Kv 4 Kv 3 Förändr. Miljoner euro % % Räntenetto Provisionsnetto Tradingintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Resultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat Försäljningar och nedskrivningar av fastigheter, netto Skatter Minoritetsandelar Periodens resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,69 0,51 0,16 0,14 Aktiekurs 1, euro 7,43 5,95 7,43 6,57 Eget kapital per aktie 1,2, euro 4,59 4,28 4,59 4,47 Utestående aktier 1,2, miljoner Avkastning på eget kapital exkl. goodwill 3, % 20,2 16,7 18,0 17,0 Avkastning på eget kapital, % 15,7 12,3 13,9 13,0 Utlåning till allmänheten 1, miljarder euro In- och upplåning från allmänheten 1, mdr euro Eget kapital 1,2, miljarder euro Balansomslutning 1, miljarder euro Kapital under förvaltning 1, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 4, % Kostnad/intäktsrelation, exkl kapitalavkastning, % Primärkapitalrelation 1, % 7,3 7,3 7,3 7,6 Kapitaltäckningsgrad 1, % 9,5 9,3 9,5 10,1 Riskvägda tillgångar 1, miljarder euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Vid periodens slut. 2 Totala antalet registrerade aktier var 2,847 miljoner (31 dec 2003: 2,928 miljoner). Antal återköpta egna aktier i Nordea Bank AB (publ) var 111,7 miljoner 31 dec 2003: 81,6 miljoner). En nedsättning av aktiekapitalet genom annullering av återköpta aktier registrerades den 26 oktober Nedsättningen har skett genom indragning utan återbetalning av 81,6 miljoner aktier som återköptes Genomsnittligt antal egna aktier jan-dec 2004 var 129 miljoner (jan-dec 2003: 53 miljoner). Genomsnittligt antal utestående aktier jan-dec ,789 miljoner (jan-dec 2003: 2,921 miljoner). Utspädning är inte aktuellt. 3 Periodens resultat före minoritetsandelar och goodwillavskrivningar/-nedskrivningar som andel av genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital omfattar minoritetsandelar men med all återstående goodwill avdragen. 4 Totala kostnader dividerat med summan av totala intäkter, andelar i intresseföretags resultat och kapitalavkastning, bankverksamhet.

3 Nordea Bokslutskommuniké (31) Kvartalsvis utveckling Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Miljoner euro Not Räntenetto Provisionsnetto Tradingintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Resultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat Försäljningar och nedskrivningar av fastigheter, netto Skatter Minoritetsandelar Periodens resultat Vinst per aktie Vinst per aktie, rullande 12 månader vid periodens slut ,16 0,14 0,24 0,15 0,07 0,69 0,60 0,67 0,57 0,51 Not 1 Provisionsnetto, miljoner euro Courtage Kapitalförvaltning/fonder Emission av värdepapper Utlåning Inlåning och betalningar Valutarelaterade Övrigt Provisionskostnader Provisionsnetto inkl provisoner rapporterade som tradingintäkter Varav rapporterad som tradingintäkter Provisionsnetto Not 2 Kostnader, miljoner euro Personal Vinstandelar Informationsteknologi 2 Marknadsföring Porto-, telefon- och kontorskostnader Hyres-, lokal- och fastighetskostnader Övrigt Kostnader Varav från investeringsportfölj 3 Kostnader Rörliga lönekostnader uppgick till 33 miljoner euro under kv (kv : 26 miljoner euro). 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna, inklusive personal etc, men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick kv till 182 miljoner euro (kv : 161 miljoner euro). Helår 2004: 674 miljoner euro (2003: 688 miljoner euro). 3 Inklusive personalkostnader.

4 Nordea Bokslutskommuniké (31) Koncernen Resultatet 2004 i korthet Rörelseresultatet ökade med 26 procent jämfört med 2003 och uppgick till miljoner euro. Årets resultat ökade med 28 procent till miljoner euro, vilket är rekord för Nordea. Starka försäljningsresultat inom såväl privat- som företagssegmenten har påverkat intäkterna positivt. Intäkterna ökade med 1 procent. Ökade affärsvolymer och en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder uppvägde mer än väl de lägre korträntornas negativa effekt på inlåningsmarginalerna samt konkurrensen på marknaderna. Exklusive engångsintäkter under 2003 ökade intäkterna med 3 procent under Ytterligare effektivitetsförbättringar har genomförts och kostnaderna minskade med 5 procent. Kreditförlusterna har minskat kraftigt, och kreditportföljen anses sammantaget vara av god kvalitet. Intäkter Räntenettot ökade med 4 procent till miljoner euro, med stöd av volymökningar i de flesta segment. Fastighetskrediter till privatkunder ökade betydligt och volymerna ökade med 15 procent till 56 miljarder euro. Nordea har ökat sin marknadsandel av hypoteksutlåningen i alla nordiska länder utom i Finland. Konsumtionskrediter till privatkunder ökade med 8 procent till 17 miljarder euro. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent till 59 miljarder euro. I storföretagssektorn var utlåningsvolymerna stabila. Totalt sett ökade utlåningen till allmänheten med 11 procent till 161 miljarder euro. Ökad priskonkurrens och förbättrad kreditvärdighet hos kunderna har negativt påverkat utlåningsmarginalerna i samtliga segment även om marginalerna varit stabila under fjärde kvartalet. Inlåningen ökade med 9 procent till 104 miljarder euro. Fallande korträntor har haft en negativ inverkan på inlåningsmarginalerna jämfört med föregående år. Effekten av detta har dock mildrats genom en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder avseende inlåning inom Retail. Vid årsskiftet hade cirka 19 miljarder euro risksäkrats, vilket motsvarar cirka 2/3 av den riskutsatta inlåningsvolymen. Den totala positiva effekten på räntenettot under 2004 är cirka 50 miljoner euro jämfört med Provisionsnettot ökade med 10 procent till miljoner euro. Provisionerna från inlåning och betalningsförmedling ökade med 5 procent till 800 miljoner euro, vilket avspeglar en ökning av antalet betalningstransaktioner, särskilt kortbetalningar. Courtageintäkterna ökade med 50 procent till 161 miljoner euro till följd av förbättrade aktiemarknader. Kapitalförvaltningsrelaterade provisioner ökade med 10 procent till 516 miljoner euro. Förvaltat kapital (AuM) ökade med 16 procent till 130,6 miljarder euro. Tradingintäkterna minskade med 15 procent till 481 miljoner euro. Ett mycket starkt första kvartal understött av volymtillväxt i alla segment följdes av fallande tradingintäkter under andra och tredje kvartalet, till följd av minskad kundaktivitet och låg volatilitet på de finansiella marknaderna. Under fjärde kvartalet ökade kundaktiviteten på alla produktområden och tradingintäkterna förbättrades. Övriga intäkter minskade med 59 procent till 90 miljoner euro. Under 2003 gjorde Nordea ett antal avyttringar i linje med fokuseringen på kärnverksamheten. Detta resulterade i engångsvinster på 110 miljoner euro, vilket ökade övriga intäkter under det året. Kostnader Kostnaderna fortsatte minska och reducerades med 5 procent till miljoner euro, vilket är betydligt under det fastställda målet om oförändrade kostnader jämfört med Personalkostnaderna minskade med 10 procent till miljoner euro. Underliggande personalkostnader minskade med 6 procent, justerat för omstruktureringskostnader, rörliga löner, valutaeffekter och outsourcing. Under 2004 reducerades antalet anställda, mätt som heltidstjänster, med 1 745, varav 220 genom outsourcing. Övriga kostnader var stabila på miljoner euro. Underliggande övriga kostnader minskade med 2 procent. Outsourcing av vissa icke-kärnverksamheter har medfört lägre personalkostnader och högre övriga kostnader. Kostnaderna för informationsteknologi har sålunda ökat med 8 procent till 440 miljoner euro. De totala IT-relaterade kostnaderna minskade med 2 procent under Marknadsföringskostnaderna ökade med 15 procent till 94 miljoner euro till följd av intensifierade marknadsaktiviteter främst riktade till privatkunder. Hyres- och lokalkostnaderna ökade med 5 procent till 340 miljoner euro. Detta inkluderar avsättningar för framtida hyror för outnyttjade lokaler till följd av personalminskningar och ett mer effektivt utnyttjande av kontorslokaler. Övriga kostnader, inklusive resor, konsulter och liknande minskade med 7 procent till 470 miljoner euro. Avsättningen till vinstandelar uppgick till 60 miljoner euro under 2004 till följd av förbättrade resultat, att jämföras med 46 miljoner euro under 2003.

5 Nordea Bokslutskommuniké (31) Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 27 miljoner euro att jämföra med 363 miljoner euro under 2003, vilket motsvarar 0,02 procent av utlåning och garantier. Kreditportföljen anses sammantaget vara av god kvalitet. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen i bankverksamheten var 8 miljoner euro att jämföra med 170 miljoner euro under Ramverket för investeringsrisker, som beskrivs på sidan 21, påverkar påtagligt jämförelsen med föregående år. Livförsäkring Rörelseresultatet i Life Insurance ökade med 21 procent till 180 miljoner euro, vilket återspeglar de positiva effekterna av den förändrade affärsmodellen i livförsäkringsverksamheten. Resultatet i Life har varit stabilt på en hög nivå under hela året. Premieintäkterna ökade med 10 procent jämfört med Resultatandelar Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden minskade med 16 procent till 48 miljoner euro. Fastighetsinnehav Nordea slutförde processen med avyttring av fastigheter under andra kvartalet genom försäljningen av centralt belägna affärsfastigheter i Finland, Norge och Sverige. En vinst på 300 miljoner euro redovisades under andra kvartalet Under fjärde kvartalet 2003 redovisades en nedskrivning på 115 miljoner euro. Nordea har nu inga betydande fastighetsinnehav. Skatter Den faktiska skattesatsen uppgick till 25,8 procent jämfört med 12,1 procent under Under detta år reducerades denna skattesats på grund av den uppskjutna skattefordran på 300 miljoner euro som uppkom genom förändringen av koncernens legala struktur. En skattemässig förlust uppstod då i Nordea Bank Finland. Årets resultat Årets resultat uppgick till miljoner euro, vilket motsvarar 0,69 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 20,2 procent (exklusive goodwill). Justerat för effekten av realisationsvinsten på fastigheter under andra kvartalet var vinsten per aktie 0,58 euro och avkastningen på eget kapital 17,4 procent (exklusive goodwill). Motsvarande siffror för 2003 uppgick till 0,43 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 15,0 procent. Resultatet för fjärde kvartalet i korthet Resultatet för fjärde kvartalet var starkt med ökningar av räntenettot, provisionsnettot och tradingintäkterna, samt en väsentlig förbättring av kapitalavkastningen. Kostnadsökningen under fjärde kvartalet förklaras främst av omstruktureringskostnader och säsongsfaktorer. Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 636 miljoner euro, jämfört med tredje kvartalet. Intäkter Räntenettot ökade under fjärde kvartalet med 3 procent till 912 miljoner euro, till följd av ökade volymer av hypotekskrediter och utlåning till små och medelstora företag. Dessutom har en minskad avgift till bankgarantifonden i Norge (Bankenes sikringsfond) givit en positiv effekt om 6 miljoner euro. Utlåningsmarginalerna har varit tämligen stabila i alla segment. Inlåningen ökade med 8 procent till 104 miljarder euro. Inlåningsmarginalerna förbättrades något med stöd av en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder. Provisionsnettot ökade med 8 procent till 434 miljoner euro. Provisioner från inlåning och betalningar ökade med 5 procent till 210 miljoner euro. Efter några kvartal med en oförändrad intäktsnivå är det tillfredsställande att se att provisionerna från kapitalförvaltningen ökat med 15 procent till 142 miljoner euro, då såväl transaktions- som förvaltningsavgifterna ökat. Courtageintäkterna ökade med 20 procent till 42 miljoner euro som följd av förbättrade aktiemarknader och en stark ökning av handelsvolymerna på de nordiska börserna. Efter ett tämligen svagt tredje kvartal förbättrades tradingintäkterna betydligt, med en ökning på 57 procent till den höga nivån 135 miljoner euro. Valuta- och ränteprodukter samt strukturerade produkter bidrog alla till det starka resultatet. Övriga intäkter ökade med 28 procent till 23 miljoner euro, vilket återspeglar ett flertal mindre realisationsvinster. Kostnader Kostnaderna ökade med 11 procent till 925 miljoner euro. Ökningen förklaras av högre rörliga löner, omstruktureringskostnader och avsättningar för framtida hyror för outnyttjade lokaler, samt säsongsmässigt ökade kostnader såsom marknadsföring, informationsteknologi, resor och konsulter. Kostnaderna under fjärde kvartalet var 5 procent lägre än under samma period föregående år. Personalkostnaderna ökade med 5 procent under fjärde kvartalet, vilket återspeglar högre rörliga löner och omstruktureringskostnader. Förändringarna av invaliditetspensionen inom det finska systemet för allmän tjänstepension (TEL) har haft en positiv effekt på personalkostnaderna under kvartalet. Denna effekt uppvägs dock i stort sett av ökade avsättningar för ordinarie och förtida pensioneringar. De starka resultaten inom Markets och Asset Management förklarar ökningen av rörliga löner. De underliggande personalkostnaderna var oförändrade under fjärde kvartalet.

6 Nordea Bokslutskommuniké (31) Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 10 miljoner euro, eftersom återförda reserveringar översteg nya. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen förbättrades betydligt till 33 miljoner euro, att jämföras med en förlust på 26 miljoner euro under tredje kvartalet. Kapitalavkastningen var 4,6 procent (årsbasis), till följd av vinster både på obligationer och onoterade aktier. Livförsäkringsverksamhet Vinsten i livförsäkringsverksamheten var stabil på 40 miljoner euro. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 434 miljoner euro, motsvarande 0,16 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 18 procent (exklusive goodwill). Kreditportföljen Vid slutet av året uppgick osäkra fordringar, netto, till 543 miljoner euro motsvarande 0,3 procent av utlåningen till allmänheten, att jämföra med 0,5 procent för ett år sedan. Under de senaste 12 månaderna har hushållens andel av utlåningen ökat från 44 till 46 procent, vilket innebär en tydlig förskjutning mot lägre risk och bättre kvalitet i tillgångarna. Av utlåningen till hushållen svarar hypotekslånen nu för 77 procent. Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen för företag under året. Krediter till fastighetsförvaltare svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 23,4 miljarder euro, vilket motsvarar 15 procent av hela portföljen. Nordeaaktien och eget kapital Under året har Nordeas aktiekurs på Stockholmsbörsen gått upp med 24,1 procent från 54,00 SEK (30 december 2003) till 67,00 SEK (30 december 2004). Totalavkastningen under 2004 var 29,8 procent. Eget kapital uppgick till 12,5 miljarder euro vid slutet av året. Nordea har en stark kapitalposition, vilket avspeglas i primärkapitalrelationen på 7,3 procent och kapitaltäckningsgraden på 9,5 procent, inklusive 2004 års resultat. Styrelsen beslutade den 27 oktober 2004 att bolaget, inom ramen för bemyndigandet från bolagsstämman, skulle återuppta återköpsprogrammet som avser återköp av högst 139 miljoner egna aktier (motsvarande cirka 5 procent av aktierna i bolaget). Inom ramen för det pågående återköpsprogrammet hade Nordea Bank AB (publ) per 31 december 2004 återköpt 48,3 miljoner aktier. Dessutom har Nordea från 1 januari 2005 och till dags dato återköpt ytterligare 28,5 miljoner aktier, d.v.s. totalt 76,8 miljoner av 139 miljoner. Per 31 december 2004 uppgick Nordea Bank AB:s (publ) totala innehav av återköpta aktier till 111,7 miljoner aktier, varav 63,4 miljoner köpts i enlighet med styrelsebeslutet under Koncernens totala innehav av egna aktier uppgår till 118,4 miljoner inklusive aktier i värdepappersrörelsen. Nytt bemyndigande att återköpa egna aktier För att på lång sikt öka vinsten per aktie genom att omfördela kapital till aktieägarna föreslår styrelsen att bolagsstämman förnyar bemyndigandet att köpa upp till tio procent av de egna aktierna på en börs där bankens aktier är noterade, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till bankens samtliga aktieägare. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 0,28 euro per aktie, vilket motsvarar en utdelningsprocent på 40 procent av årets resultat. Detta innebär en ökning med 12 procent eller 0,03 euro per aktie. Avstämningsdatum för utdelningen föreslås bli 13 april 2005 och utdelningen föreslås utbetalas 20 april. Första datum för notering exklusive utdelning är 11 april. Legal struktur Under 2004 tog Nordea ytterligare steg för att förenkla den legala strukturen. Moderbolaget, Nordea AB (publ), erhöll bankoktroj och bytte per den 30 januari 2004 firma till Nordea Bank AB (publ). Därefter fusionerades Nordea Bank Sverige in i Nordea Bank. Fusionen, som skedde 1 mars 2004, godkändes av Finansinspektionen. Målet är att Nordea Bank AB (publ) ska omvandlas till ett europabolag (Societas Europaea, SE) enligt EG-förordningen om europabolag. SE-bolaget får sitt säte i Sverige och omvandlingen genomförs sedan genom fusioner med de övriga bankerna i koncernen. Ombildningen är villkorad, bland annat, av att Nordea får tillstånd från berörda tillsynsmyndigheter. Den väntas leda till förbättrad effektivitet i verksamheten, minskad operativ risk och komplexitet samt förbättrad kapitaleffektivitet. Nordea fortsätter förberedelserna för omvandlingen i avvaktan på att det legala ramverket ska komma på plats i Europa, och i synnerhet EU-kommissionens utredning av frågan om insättarskyddet i EU- och EES-länderna. Så snart dessa frågor har fått ett tillfredsställande svar kommer omvandlingsprocessen att inledas, vilken i sig väntas ta upp till ett år att genomföra. Även om betydande framsteg har gjorts är det inte realistiskt att tro att omvandlingen är slutförd före utgången av 2005.

7 Nordea Bokslutskommuniké (31) Nya finansiella mål och en ny policy för kapitalstrukturen I november 2004 beslutade styrelsen om nya finansiella mål för Nordea under perioden Totalavkastning, % Att tillhöra den högsta kvartilen av jämförbara banker i Europa. Avkastning på eget kapital, % Över 15 procent 2005 och över 17 procent, eller i linje med de främsta jämförbara bankerna i Norden, från och med Nya redovisningsprinciper tillämpas från och med 1 januari Målet på 15 procent från och med 2005 motsvarar cirka 18 procent med Nordeas hittillsvarande metod för beräkning av avkastning på eget kapital (exklusive goodwill också i kapitalbasen). Kostnader Oförändrad kostnadsnivå till och med 2007 jämfört med Kompletterande mål - kostnad/intäktsrelation, % Kontinuerlig förbättring. Styrelsen har också fastlagt följande policy för kapitalstrukturen: Utdelningsprocent, % Utdelningen ska normalt överstiga 40 procent av årets resultat. Nordea ska ha en konkurrenskraftig och förutsägbar utdelning. Primärkapitalrelation, % En effektiv kapitalanvändning bidrar till att uppnå lönsamhetsmålet och till skapandet av aktieägarvärde. Nordea strävar efter en primärkapitalrelation över 6,5 procent och en kapitaltäckningsgrad inte understigande 9 procent. Återkommande återköpsprogram och en ökad användning av hybridkapital kommer att bidra till en effektiv kapitalanvändning. Vinstandelar och incitamentsprogram Under 2004 avsattes 60 miljoner euro till Nordeas vinstandelssystem. Av detta avser 56 miljoner euro det ordinarie vinstandelssystemet för alla anställda, vilket motsvarar 65 procent av det maximala avsättningsbeloppet. 4 miljoner euro avsattes till incitamentsprogrammet för chefer som omfattar cirka 350 personer. För 2005 har styrelsen beslutat justera framgångskriterierna i de befintliga vinstandelssystemen för att stödja Nordeas nya finansiella mål. Prestationskriterierna återspeglar fortfarande såväl interna mål som benchmarking mot konkurrenter. Båda programmen är kontantbaserade och har maximibegränsningar. Anställda kan erhålla maximalt euro, varav euro baserar sig på en förutbestämd avkastning på eget kapital, och ytterligare 800 euro baserat på Nordeas relativa prestation jämfört med nordiska jämförbara banker i fråga om avkastning på eget kapital. Beräkningen av avkastningen på eget kapital justeras för nya redovisningsregler från och med 1 januari Om alla prestationskriterier uppnås blir kostnaden för programmet maximalt 82 miljoner euro. Incitamentsprogrammet för chefer omfattar cirka 350 personer i Nordea. Prestationskriterierna innefattar Economic Profit, förändring av totala intäkter och kostnader. Cheferna kan erhålla högst 12 procent av sin ordinarie årslön om kriterierna uppfylls. Kostnaden för programmet kan bli maximalt 8 miljoner euro. Implementering av IFRS Nordeas finansiella rapportering baserar sig på god redovisningssed i Sverige. Svenska redovisningsstandarder har sedan 2000 gradvis anpassats till International Financial Reporting Standards (IFRS). Vid utgången av 2004 hade 29 standarder redan implementerats. Införandet 2005 av nya redovisningsstandarder enligt IFRS, publicerade av International Accounting Standards Board (IASB), för företag med noterade värdepapper, kommer ändå att påverka Nordeas koncernredovisning. Dessa nya redovisningsstandarder har godkänts, eller kommer att godkännas, av EU-kommissionen och träder i kraft i samband med detta. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisning enligt IFRS upprättas för första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone ett år, med undantag för IFRS 4 och IAS 39. I november 2004 rekommenderade Stockholmsbörsen noterade företag att redovisa huvudeffekterna av införandet av IFRS i sina bokslutskommunikéer. De större förändringarna i redovisningsprinciper som är relevanta för Nordeakoncernen omfattar: - förändringar i värdering av tillgångar och skulder, - tidpunkter för när tillgångar och skulder redovisas respektive inte längre redovisas i balansräkningen samt - förändringar i hur balansposter presenteras och klassificeras.

8 Nordea Bokslutskommuniké (31) Mer specifikt är dessa förändringar främst hänförliga till införandet av följande standarder: - IAS 1 Utformning av finansiella rapporter - IFRS 3/IAS 27 Företagsförvärv och samgåenden, inklusive goodwill - IFRS 4 Försäkringsavtal - IAS 36 Nedskrivningar - IAS 39 Finansiella instrument Nordea kommer att redovisa jämförelsetal för ett år, med undantag för försäkringsavtal och finansiella instrument (IFRS 4 och IAS 39). Eftersom Nordeas verksamhet som berörs av IFRS 4 och IAS 39 inte har baserats på dessa principer under 2004, skulle omräknade jämförelsetal inte ge någon meningsfull information. Nedan redovisas huvudeffekter för den ingående balansen 2005 och det redovisade resultatet Effekterna grundar sig på preliminära beräkningar och kommer att revideras och uppdateras under Utöver effekter av nya standarder kommer även uppställningsformerna för Nordeas finansiella redovisning att ändras, inkluderande omklassificeringar såväl i balansräkningen som av vissa intäkts- och kostnadsposter. Införandet av IFRS 3 och IAS 27 avseende företagsförvärv och samgåenden samt konsolidering medför att konsolideringsprincipen för tidigare ej fullt konsoliderade innehav ändras. Detta innebär full konsolidering av livförsäkringsverksamheten i Nordeas koncern redovisning. Dessa omklassificeringar kommer emellertid inte att påverka de redovisade resultaten eller Nordeas övergripande finansiella ställning. IFRS - Ingående balans 2005 Införandet av IFRS 3 avseende goodwill som uppkommit i samband med företagsförvärv innebär att ingen goodwillavskrivning kommer att göras. När jämförelsetalen för 2004 presenteras återförs goodwillavskrivning på 161 miljoner euro, vilket medför en motsvarande ökning av eget kapital i den ingående balansen per den 1 januari 2005, jämfört med utgången av Införandet av nedskrivningsreglerna för utlåning enligt IAS 39 påverkar den ingående balansen per den 1 januari 2005 med cirka 100 miljoner euro, med en motsvarande ökning av eget kapital om cirka 70 miljoner euro efter skatt. Detta är en följd av att generella reserveringar för kreditförluster inte tillåts enligt IAS 39. IAS 39 kräver istället att nedskrivningsbehovet identifieras gruppvis för lån med likartade risker. Nordea har därför till viss del omklassificerat generella reserveringar till gruppvisa reserveringar. Per den 31 december 2004 uppgick generella reserveringar till 303 miljoner euro, varav cirka 200 miljoner euro har omklassificerats. Återstående generella reserveringar, efter omklassificering, har lösts upp, vilket resulterar i en positiv engångseffekt på eget kapital. Införandet av reglerna om säkringsredovisning i IAS 39 kommer att påverka den ingående balansen per den 1 januari Nordea kommer att använda sig av säkringsredovisning för finansiella tillgångar och skulder där det är tillämpligt. Alla derivatkontrakt kommer att värderas till verkligt värde. Övergången till säkringsredovisning enligt IFRS bedöms bara få en begränsad effekt på den ingående balansen för eget kapital per den 1 januari Effekten är ett resultat av att verkligt värde tillämpas på vissa tillgångar och tillgångsrelaterade derivatkontrakt, till skillnad mot tidigare då säkringsredovisning med anskaffningsvärdering tillämpades (principen avseende upplupet anskaffningsvärde). Dessutom kommer redovisningen av intäkter relaterade till poster i och utanför balansräkningen, liksom andra IAS 39-relaterade delar, att ge en effekt på cirka 40 miljoner euro i den ingående balansen. Danska hypotekslån och nära anknutna emitterade bostadsobligationer i det helägda dotterbolaget Nordea Kredit Realkreditaktieselskab värderas till verkligt värde, i linje med de principer som tillämpas i dotterbolaget. Dessa poster påverkar inte öppningsbalansen för eget kapital per den 1 januari Osäkerhet kvarstår huruvida räkenskaperna för 2005 kan återspegla verkligt värde för emitterade obligationer. Införandet av IFRS 4 och IAS 39 påverkar värderingen och klassificeringen av tillgångar och skulder i livförsäkringsverksamheten. Omvärderingen väntas endast få en begränsad effekt på de redovisade siffrorna, eftersom verkligt värde redan är den dominerande värderingsprincipen i Nordeas livförsäkringsverksamhet. Nordea kommer inte att räkna om företagsförvärv som genomförts före övergångsdatumet den 1 januari Införandet av IFRS 3 avseende företagsförvärv kommer således inte att påverka Nordeas ackumulerade goodwill. Införandet av IAS 36 avseende nedskrivning av tillgångar innebär att vissa tillgångar som tidigare värderades till anskaffningskostnad minus avskrivningar nu ska värderas till det återvinningsbara beloppet. Nettoeffekten på eget kapital i öppningsbalansen per den 1 januari 2005 uppgår till -29 miljoner euro. Enligt IAS 1 om utformning av finansiella rapporter ska minoritetsintressen inte längre redovisas skilt från eget kapital. Detta kommer att påverka öppningsbalansen av eget kapital positivt med 13 miljoner euro. Övriga poster bedöms sammantaget påverka öppningsbalansen per 1 januari 2005 med -13 miljoner euro.

9 Nordea Bokslutskommuniké (31) IFRS - Nettoeffekt på eget kapital och kapitalposition Sammantaget ger dessa förändringar en nettoeffekt på den ingående balansen för eget kapital med cirka 160 miljoner euro, inklusive skatteeffekt. Effekten på primärkapitalet per den 1 januari 2005 blir försumbar med beaktande av IFRS-relaterade förändringar. Skillnaden i effekt på eget kapital och effekt på primärkapitalet utgörs av återföringen av goodwill. Goodwill dras av från eget kapital vid beräkning av primärkapitalet, och följaktligen påverkas inte primärkapitalet av förändringen i goodwill. IFRS - Resultat Införandet av IFRS 3 avseende goodwill som uppkommit i samband med företagsförvärv innebär att ingen goodwillavskrivning kommer att göras. Däremot kommer, liksom tidigare, eventuellt nedskrivningsbehov att prövas löpande. Om standarden hade implementerats 2004 skulle nettoeffekten på Nordeas rörelseresultat ha varit en ökning på 161 miljoner euro. Införandet av nedskrivningsregler i IAS 39 innebär att beräknade ränteintäkter från osäkra fordringar redovisas som ränteintäkter, beräknade med ursprunglig effektiv räntesats, medan värdet av lånen vid tidpunkten för nedskrivning beräknas baserat på nuvärdet av framtida kassaflöden. Detta innebär att ränteintäkter och nedskrivningar uppvisar ökningar i samma storleksordning, cirka 15 miljoner euro, och eventuell nettoeffekt på redovisat resultat väntas bli marginell. Införandet av IAS 39 bedöms resultera i en något ökad volatilitet i det redovisade resultatet till följd av värderingen av vissa finansiella instrument, men det förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på redovisat resultat framgent. Det råder fortsatt osäkerhet i fråga om omfattningen av IAS 39. Justerade rekommendationer väntas komma under Nordeas nuvarande strategi för balansräkningen avseende strukturell ränterisk förblir oförändrad Förvaltningen av koncernens tillgångar och skulder har anpassats för att säkerställa uppfyllandet av relevanta krav i fråga om säkringsredovisning. Redovisning avseende vissa derivatinstrument, inklusive omvärdering av initiala vinster och förluster, väntas resultera i att redovisade intäkter inom Nordea Markets minskar något. Beroende på vissa omklassificeringar i resultaträkningen, inklusive effekten av den fullständiga konsolidering av livförsäkringsverksamheten, kommer såväl totala intäkter som totala kostnader i redovisningen att öka. IFRS - Nettoeffekt på resultatet På basis av nuvarande standarder väntas förändringarna få en positiv effekt på Nordeas resultat före skatt, bortsett från den potentiellt ökande volatiliteten som följer av införandet av IAS 39. Totalt sett förväntas effekten bli i storleksordningen 160 miljoner euro på årsbasis. IFRS - Nyckeltal Avkastning på eget kapital (RoE) har fram till och med årsskiftet 2004 beräknats baserat på resultatet, exklusive goodwillavskrivning, och eget kapital reducerat med goodwill. Per 31 december 2004 uppgick goodwill till cirka 1,9 miljarder euro och eget kapital till 12,5 miljarder euro. Framgent kommer goodwill att ingå i eget kapital vid beräkningen av avkastningen på eget kapital och ingen avskrivning på goodwill kommer att göras. Det nya beräkningssättet innebär att redovisad avkastning på eget kapital minskar med cirka 3 procentenheter, allt annat oförändrat. Inga andra faktorer än goodwill har inkluderats i denna beräkning. Ombildning av Nordea Liv I i Sverige 95,2 procent av de röstande försäkringstagarna i Nordea Liv I har röstat för en ombildning av bolaget. Totalt har personer röstat, vilket motsvarar 64 procent av de röstberättigade. Ombildningen innebär en övergång till ett vinstutdelande bolag, och beräknas ske per 1 januari Ombildningsförslaget kommer att granskas av Finansinspektionen för att trygga försäkringstagarnas intressen. Vid ombildningen av Nordea Liv I kommer kapital att skjutas till för att höja solvenskvoten. För att uppnå en solvenskvot på 2 skulle det krävas ett kapital om cirka 800 miljoner SEK, baserat på nuvarande scenarier. Kapitalet ska tillföras som en kombination av aktiekapital och förlagslån. Nordea börjar sälja fonder i Polen Nordea har fått tillstånd av tillsynsmyndigheten i Polen att börja marknadsföra och sälja fonder i Polen, och blir därmed en av de första banker att sälja internationella fonder i Polen. Nordea har nu tillstånd att sälja sina Luxemburgbaserade SICAV-fonder. Inledningsvis kommer tre av totalt 32 SICAV-fonder att erbjudas till försäljning via Nordeas cirka 40 kontor i Polen. Bolagsstämma Bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 8 april i Aula Magna vid Stockholms universitet klockan (lokal tid), med möjlighet att delta via telekommunikation i Helsingfors klockan (lokal tid) i Mässcentrum och i Köpenhamn klockan (lokal tid) i Bellacentret.

10 Nordea Bokslutskommuniké (31) Utsikter Marknaderna förblir konkurrensintensiva och den utmanande trenden i marginalerna väntas bestå under Nordeas resultat under 2004 är dock i linje med den höjda ambitionsnivån som presenterades vid Nordeas kapitalmarknadsdag den 30 november Nordea är väl positionerat för att leverera resultat i nivå med de reviderade finansiella målen. Med hänsyn till den övergripande kvaliteten i kreditportföljen och de rådande ekonomiska utsikterna för de nordiska länderna väntas kreditförlustnivån vara fortsatt låg. Kreditförlusterna kan dock rimligen inte förväntas förbli på den låga nivå som rådde 2004.

11 Nordea Bokslutskommuniké (31) Resultat per affärsområde under fjärde kvartalet Miljoner euro Retail Banking Corporate and Institutional Banking Affärsområden Asset Management & Life Asset Mgmt Life Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Summa Kundansvariga enheter: Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter inkl. allokeringar varav allokeringar Kostnader inkl. allokeringar varav allokeringar Kreditförluster Resultatandelar Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivningar av goodwill Rörelseresultat 2004: kv : kv : kv : kv : kv Avkastning på eget kapital, % 31 % 22 % 15,7 % Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet, % 56 % 55 % 60 % 14 % 60 % Övrig information, miljarder euro Summa tillgångar Utlåning Inlåning från allmänheten Investeringar, miljoner euro Avskrivningar, miljoner euro Produktresultat 2004: kv : kv : kv : kv : kv Enligt den nya organisation som trädde i kraft den 1 oktober 2004, vari bl a Polen och Baltikum flyttades från Retail Banking till CIB. Historisk information har räknats om därefter. 2 Allokeringarna visar omfördelningen av kostnader och intäkter mellan affärsområdena. Intäkter inom CIB och Asset Management har minskats med 87 miljoner euro respektive 58 miljoner euro, medan 145 miljoner euro inräknats i Retail Bankings intäkter och 2 miljoner euro i Group Treasurys intäkter. 3 I Retaildelen har vinsten från Life Insurance inkluderats i övriga intäkter. Nordeas verksamhet är indelad i tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Affärsområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. Group Treasury styr koncernens finansiella förvaltning. Koncernfunktioner och elimineringar omfattar de icke-allokerade resultaten för de fyra koncernfunktionerna Group Processing and Technology, Group Corporate Centre (exklusive Group Treasury), Group Credit and Risk Control och Group Legal and Compliance. I detta segment ingår även poster nödvändiga för avstämning inom Nordeakoncernen. Nedan beskrivs de principer som används i Nordeas segmentredovisning. Siffrorna är konsoliderade med användning av balansdagens valutakurser och genomsnittliga valutakurser, på samma sätt som i koncernens rapportering. Inom Nordea är kundansvar ett centralt begrepp. Koncernens alla affärsrelationer med kunder redovisas i resultat- och balansräkningar för respektive kundansvarig enhet.

12 Nordea Bokslutskommuniké (31) Kapitalet allokeras på grundval av det interna ramverket för beräkning av economic capital, som avspeglar varje affärsenhets faktiska riskexponering, med hänsyn till kredit- och marknadsrisk, försäkringsrisk, samt operativ risk och affärsrisk. Därigenom optimeras fördelningen och utnyttjandet av kapitalet i affärsområdena. Vid beräkningen av avkastning på allokerat eget kapital tillämpas en standardskattesats. Economic profit är den interna grunden för prioritering mellan strategiska alternativ, och även för utvärdering av finansiella resultat. Asset Management & Life har kundansvar inom kapitalförvaltningen och inom private banking-verksamheten utanför en enhet man har gemensamt med Retail Banking. Dessutom har Asset Management & Life produktansvar för fond- och livförsäkringsprodukter. Rörelseresultatet som visas i tillhörande tabeller innefattar de kundansvariga enheterna. Produktresultaten för Asset Management respektive Life visar koncernens intäkter, inklusive intäkter allokerade till Retail Banking, för dessa produkter samt försäljnings- och distributionskostnaderna inom Retail Banking. Asset Managements produktresultat på 64 miljoner euro för fjärde kvartalet 2004 inkluderar, förutom rörelseresultatet på 37 miljoner euro, även intäkter och kostnader som hänför sig till fonder allokerade till Retail Banking, liksom beräknade försäljnings- och distributionskostnader. Vid allokeringen av intäkter och kostnader mellan affärsområden och koncernfunktioner tillämpas en bruttoprincip, som innebär att kostnaderna allokeras separat från intäkterna. Kostnaderna allokeras utifrån beräknade enhetspriser och de enskilda affärsområdenas konsumtion. Intäkterna allokeras utgående från de underliggande affärstransaktionerna i kombination med identifiering av den kundansvariga enheten. Interna allokeringar av intäkter och kostnader sker på ett sådant sätt att allokerade kostnader från en affärsenhet subtraheras från kostnaderna och fogas till kostnaderna i den mottagande affärsenheten, varvid summan av alla allokeringar blir noll på koncernnivå. Samma princip gäller vid allokering av intäkter. De tillgångar som allokeras till affärsområdena omfattar tradingtillgångar och utlåning till såväl allmänheten som till kreditinstitut. De skulder som allokeras till affärsområdena omfattar inlåning från såväl allmänheten som kreditinstitut. Vidare ingår i affärsområdenas tillgångar och skulder även övriga tillgångar och skulder som hänför sig till det specifika affärsområdet eller den specifika koncernfunktionen, som t ex upplupen ränta, anläggningstillgångar och goodwill. Alla övriga tillgångar och skulder, och vissa poster som krävs för avstämning med Nordeakoncernens volymer, redovisas under koncernfunktioner och elimineringar. Internräntesättningen grundar sig på aktuell marknadsränta och används för samtliga tillgångar och skulder som allokerats eller bokats i affärsområdena eller koncernfunktionerna, vilket ger ett återstående räntenetto i affärsområdena som i allt väsentligt utgörs av marginalerna mellan utlåning och inlåning. Goodwill som genereras som en del av affärsområdenas strategiska beslut ingår i affärsområdenas balansräkning. Samma gäller för den motsvarande effekten av goodwillavskrivning, nedskrivning och finansieringskostnader. Goodwill som uppkom i samband med skapandet av Nordea har inte allokerats, utan har tagits med i koncernfunktioner och elimineringar, liksom motsvarande resultateffekter. Economic capital allokeras till affärsområdena i enlighet med de risker som tagits. Som en del av räntenettot erhåller affärsenheterna en avkastning som motsvarar den förväntade genomsnittliga riskfria avkastningen på medellång sikt. Den kostnad som överstiger Libor från emitterade förlagslån ingår också i affärsområdenas räntenetto i enlighet med användningen av economic capital. Koncerninterna transaktioner mellan länder och legala enheter sker med principen om armslängds avstånd i enlighet med OECD:s krav. Det finansiella resultatet av sådana transaktioner har till fullo konsoliderats till de berörda affärsområdena på basen av respektive affärsområdes produkt- och kundansvar. Dock ingår det totala resultatet hänförligt till fonder i Retail Banking, liksom försäljningsprovisioner och marginaler från livverksamheten. Segmentet koncernfunktioner och elimineringar innehåller, utöver goodwill hänförligt till skapandet av Nordea, kostnader inom koncernfunktionerna som ej definierats som tjänster till affärsområden, resultat från fastighetsinnehav, centrala avsättningar för kreditförluster och resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte ingår i de kundansvariga enheterna.

13 Nordea Bokslutskommuniké (31) Retail Banking Intäkterna steg Volymerna ökade starkt Utlåningsmarginalerna var stabila Rörelseresultatet förbättrades för sjunde kvartalet i rad Retail Banking har kundansvar för Nordeas privatkunder liksom för större delen av företagskunderna, och utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Marknadsläge Efterfrågan från kunderna förblev stabil under fjärde kvartalet, i synnerhet vad gäller bostadslån och sparprodukter. Intresset för nya betalningslösningar, som till exempel e-faktura, höll i sig. Affärsutveckling Utlåningen till privatkunder fortsatte att växa, främst inom hypotekslån. Kreditvolymen ökade med 2,5 miljarder euro till 71,8 miljarder euro under fjärde kvartalet, vilket motsvarar 4 procent. Den genomsnittliga utlåningsmarginalen för hushåll låg kvar på 1,47 procent under perioden. Bland Retail Bankings företagskunder steg efterfrågan på krediter med 3,1 procent, eller 1,8 miljarder euro, till 59,0 miljarder euro. Utlåningsmarginalen för företagskunder uppgick till 1,13 procent, samma som under föregående period. Den totala kreditvolymen växte från 126,5 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet till 130,8 miljarder euro, en ökning med 3,4 procent. Drygt hälften utgörs av fastighetskrediter till privat- och företagskunder. De totala utlåningsmarginalerna låg kvar på 1,32 procent. Den totala inlåningsvolymen ökade med 3,8 procent till 72,8 miljarder euro, främst tack vare ökad inlåning från hushållen och säsongsmässiga ökningar i inlåningen från företag. Inlåningsmarginalerna steg från 1,27 procent till 1,31 procent, ett resultat av en aktiv förvaltning av tillgångar och skulder. Ytterligare internationella kort såldes, och totalantalet uppgick i slutet av kvartalet till 4,1 miljoner. Endast 25 procent av dessa är kreditkort. Nordea satsar på att öka kreditkortens andel framöver. Försäljningen av Nordea Prioritet går mycket bra. Nordea Prioritet är ett bostadslån där kunden får samma ränta på inlåningskontot som på bostadslånet, upp till beloppet av bostadslånet. Volymen ökade under fjärde kvartalet med 400 miljoner euro. Dessutom genomfördes under perioden en kampanj för konsumtionslån på alla marknader. Främsta syftet var att vinna marknadsandelar från kreditföretag utanför banksektorn. I Sverige lanserades ett buffertkonto för kärnkunderna. På samtliga marknader har banken lanserat enhetliga kundprogram med olika servicegrader och prisnivåer för de tre huvudsegmenten. Antalet kärnkunder på den privata marknaden steg med 3 procent under fjärde kvartalet Kundprogrammen introducerades i Norge under tredje kvartalet 2004, och där hade sammanlagt kunder registrerat sig vid årsskiftet. I Finland lanserades Check-in-programmet för unga kunder. Vid årsskiftet hade över kunder, varav många nya, anmält sig till programmet. Electronic banking Antalet Internetbankkunder ökade under perioden med 0,1 miljon till 4,0 miljoner, varav 3,6 miljoner är privatpersoner. Antalet kunder som handlade aktier på Internet fortsatte att växa under perioden. I slutet av perioden var kunder registrerade för aktiehandel på Internet. Användningen av Internettjänsterna fortsatte att öka i snabb takt. Under fjärde kvartalet noterades 44,5 miljoner påloggningar, en ökning med 23 procent på årsbasis. Antalet betalningar utförda via Internet steg med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat Periodens intäkter uppgick till miljoner euro, en ökning med 7 procent jämfört med föregående period. Siffran avspeglar kraftigt ökade volymer, säsongsfaktorer samt en reducering på 6 miljoner euro av avgiften till den norska bankgarantifonden. Räntenettot ökade med 6 procent till 762 miljoner euro. Provisionsnetto och övriga intäkter ökade med 9 procent till 373 miljoner euro. Kostnaderna steg med 9 procent till 649 miljoner, på grund av ökade kostnader för marknadsföring, personal (inklusive avgångsvederlag) och IT. Under fjärde kvartalet minskades personalen med cirka 50 personer till heltidstjänster. Rörelseresultatet för perioden blev 520 miljoner euro. Det innebär att det steg för sjunde kvartalet i rad, och att årets rörelseresultat är 50 procent högre än det för Avkastningen på eget kapital uppgick under perioden till 31 procent, och kostnad/intäktsrelationen till 56 procent.

14 Nordea Bokslutskommuniké (31) Retail Bankings rörelseresultat fördelat på huvudområden Regionbanker i Regionbanker i Regionbanker i Regionbanker i Övriga Summa Danmark Finland Norge Sverige kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 Miljoner euro Räntenetto Provisionsnetto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Resultatandelar Avskrivningar av goodwill Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Avkastning på eget kapital, % Övrig information, miljarder euro Utlåning 130,8 126,5 36,8 36,0 31,0 29,8 20,9 20,3 42,1 40,3 Inlåning från allmänheten 72,8 70,1 16,4 16,2 23,7 22,7 10,9 10,5 21,8 20,8 Economic capital 4,9 4,7 1,5 1,5 1,1 1,1 0,8 0,8 1,4 1,3 Retail Bankings marginaler kv4 kv3 Utlåningsmarginaler, % Till företag 1,13 % 1,13 % Till privatkunder 1,47 % 1,47 % -hypotekslån till privatkunder 0,90 % 0,90 % Summa utlåning 1,32 % 1,32 % Inlåningsmarginaler, % Från företag 0,91 % 0,93 % Från privatkunder 1,58 % 1,50 % Summa inlåning 1,31 % 1,27 % Retail Bankings nyckeltal per kvartal Helår k4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Antal anställda (heltidstjänster)

15 Nordea Bokslutskommuniké (31) Corporate and Institutional Banking God tillväxt i intäkterna Hög affärsaktivitet inom alla områden Positiva kreditförluster Corporate and Institutional Banking förser Nordeas största företagskunder samt institutionella kunder med ett brett urval produkter och tjänster. Corporate and Institutional Banking ansvarar för sådana företagskunder som är noterade på de viktigaste börserna, inklusive kunder med extern kreditrating, shipping-, offshore- och oljebolag, samt finansinstitut. I Corporate and Institutional Banking ingår också Nordeas verksamhet i Polen och Baltikum. Marknadsläge Under fjärde kvartalet ökade volatiliteten och aktivitetsnivån bland kunderna på marknaderna, främst till följd av dollarns försvagning. Utvecklingen på aktiemarknaden Marknadsvolym kv Miljarder euro kv4 vs. kv3 % Marknadsindex kv4 vs. kv3 % Danmark 23,1 26 % 2 % Finland 43,7 20 % 8 % Norge 33,2 22 % 8 % Sverige 92,7 11 % 7 % Affärsutveckling Affärerna i Corporate Banking Division tog förnyad fart under fjärde kvartalet och låg vid slutet av året på en tillfredsställande nivå. Priskonkurrensen är fortfarande hård, något som avspeglar den nordiska kreditmarknadens allmänt höga likviditet och goda kreditkvalitet. För Corporate Finance blev fjärde kvartalet ännu ett lyckat kvartal. Till resultatet bidrog rådgivning inom fusioner och förvärv såväl som aktieemissioner. För Financial Institutions Division resulterade den ökade aktiviteten och volatiliteten på marknaden i fler affärsmöjligheter för institutionella kunder. Förbättringen märktes i praktiskt taget alla produkt- och kundsegment. Inom Custody Services steg antalet transaktioner med 18 procent från tredje kvartalet, medan kapital under förvar ökade med 6 procent till 462 miljarder euro. Den svenska delen av verksamheten tilldelades toppbetyg i Global Investors årliga kundbarometer. Inom Markets Division var aktivitetsnivån hög på samtliga produktområden. Nordea medverkade som bookrunner i ISS Global A/S:s emission av 10-åriga benchmarkobligationer på 500 miljoner euro. I Polen och Baltikum växte affärsvolymerna snabbt under perioden. Nordeas marknadsandel inom företagskrediter och inlåning från företag ökade till 3,4 respektive 2,2 procent, att jämföra med 2,3 respektive 1,5 procent vid förra årsskiftet. Lanseringen av Cash Management-tjänsterna stärkte Nordeas ställning bland nordiska företag såväl som större lokala företag. Nordea fortsatte att lansera nya betalningslösningar, och är en av de första att erbjuda utländska fonder i Polen. Resultat Intäkterna uppgick under fjärde kvartalet till 268 miljoner euro, en ökning med 16 miljoner euro, eller 6 procent, från föregående kvartal. Räntenettot uppgick till 119 miljoner euro, en ökning med 13 miljoner euro från föregående period. En del av ökningen kan tillskrivas slutförandet av ett flertal stora kredittransaktioner inom Corporate Banking och Shipping. Övriga intäkter steg med 3 miljoner euro till 149 miljoner euro, vilket avspeglar de höga intäkterna från framför allt Markets produkter. Markets intäkter uppgick sammanlagt till 158 miljoner euro, en ökning med 45 miljoner euro eller 40 procent från tredje kvartalet. Förbättringen förklaras av en ökad kundaktivitet på samtliga produktområden. Provisionsintäkterna sjönk från tredje kvartalets extraordinärt höga nivå, men förblev högre än under första och andra kvartalet. Kostnaderna för perioden var 150 miljoner euro, en ökning med 6 miljoner euro, eller 4 procent, från föregående period. Ökningen beror på större avsättningar för resultatbaserade löner och av ökade IT-kostnader. Övriga kostnader minskade. Antalet anställda fortsatte att minska under perioden, och har sedan årsskiftet reducerats med 147 personer, eller 4 procent. Kreditförlusterna visade ett plus på 17 miljoner euro, inklusive transfereringsrisk, eftersom återförda reserveringar översteg de nya. Kreditförlusterna har varit positiva under samtliga kvartal Rörelseresultatet uppgick till 137 miljoner euro, en ökning med 9 miljoner euro från föregående period, motsvarande en avkastning på eget kapital på 22 procent. Kostnad/intäktsrelationen var 56 procent. Affärsaktiviteten inom International and Shipping Division var fortsatt intensiv under perioden. Den tidigare nämnda prispressen från den skärpta konkurrensen bestod.

16 Nordea Bokslutskommuniké (31) CIB:s rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial International Polen Övriga Markets 2 Banking Institutions and och Division 1 Division 1 Shipping Baltikum 1 Division 1 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 Miljoner euro Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Transfereringsrisk Resultatandelar Avskrivningar av goodwill Rörelseresultat Övrig information, miljarder euro Utlåning 28,2 26,1 12,2 12,6 1,2 1,4 6,2 6,5 2,4 2,0 6,1 3,5 Inlåning från allmänheten 24,9 20,8 9,0 7,3 9,0 7,5 3,0 3,1 1,3 1,2 2,6 1,6 Utlåningsmarginaler, % 3 0,98 0,97 Inlåningsmarginaler, % 3 0,38 0,41 Economic capital 1,7 1,8 0,9 1,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6 1 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter inom koncernen. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsrelaterade derivat och utvärderas på grundval av produktresultatet. Detta innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter, som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking och Retail Banking. 3 Marginalerna är exklusive Markets och Polen och Baltikum. CIB:s nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

17 Nordea Bokslutskommuniké (31) Asset Management & Life Förvaltat kapital uppgick till 130,6 miljarder euro det högsta någonsin Hög kundaktivitet fick Asset Managements resultat att stiga med 12 % under perioden Hög försäljning och bra resultat i Life Nordic Private Banking noterade starkt inflöde Fortsatt hög tillväxt i European Fund Distribution Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder och private banking, och på marknaden för sparande generellt. Marknadsläge Aktiviteten bland placerarna tog ny fart under fjärde kvartalet. Transaktionsvolymerna växte allteftersom det förbättrade marknadssentimentet spred sig till placerarna. Förvaltat kapital (AuM) ökade till följd av stigande aktiekurser. Affärsutveckling Förvaltat kapital ökade för sjunde kvartalet i rad och uppgick till rekordnivån 130,6 miljarder euro, en ökning med 4,9 miljarder euro sedan föregående kvartal. Nettoinflödena stod för 1,2 miljarder euro. I slutet av fjärde kvartalet utgjordes det förvaltade kapitalet av 34 procent aktier och 66 procent obligationer och penningmarknadsprodukter. Enligt statistik från fondföreningar i de olika länderna minskade Nordeas andel av den nordiska fondmarknaden från 19,3 procent till 18,7 procent under perioden. Huvudförklaringen är ett stort administrativt mandat som placerades på den danska marknaden. I Sverige beror de svaga inflödena på den låga marknadsandelen på pensionsområdet. I retailfonderna steg det förvaltade kapitalet till 40,4 miljarder euro, från förra kvartalets 38,7 miljarder euro. Nettoinflödena uppgick till 0,6 miljarder euro. Under perioden lanserades fem nya retailfonder i Norden. Nordic Private Banking noterade ett nettoinflöde på 1,1 miljard euro under fjärde kvartalet. I slutet av kvartalet uppgick förvaltat kapital till 27,8 miljarder euro. I Sverige och Finland kunde Nordic Private Banking uppvisa kraftiga inflöden. I januari 2005 tilldelades Nordea utmärkelsen Best Private Bank in the Nordic Region av Euromoney. Nordea fick höga betyg på samtliga nordiska marknader. I synnerhet i Sverige avancerade Nordea rejält, till tredje plats från fjolårets åttonde plats. Inom International Wealth Management & Funds som innefattar European Private Banking och European Fund Distribution uppgick inflödet till 0,8 miljarder euro. Förvaltat kapital uppgick i slutet av kvartalet till 14,1 miljarder euro. En fokuserad strategi används för att öka genomslaget på de befintliga marknaderna och bredda distributionens geografiska räckvidd. Det resulterade under fjärde kvartalet i att Nordeas fond Nordea 1 SICAV godkändes för försäljning i Nederländerna och i Polen, utöver de övriga åtta stora utomnordiska marknader där Nordea redan erbjuder sina gränsöverskridande fonder rankades Nordea som nummer 5 inom försäljning av gränsöverskridande fonder i Europa, enligt det tyska konsultföretaget FERI. Inom den institutionella kapitalförvaltningen återkallade kunder mandat till ett värde av 0,9 miljarder euro, på grund av branschkonsolidering. Nettoutflödet uppgick till sammanlagt 1,3 miljarder euro. I slutet av perioden uppgick förvaltat kapital till 21,8 miljarder euro. Produktutvecklingen har tilldelats ökade resurser, och på senare tid har en rad nya produkter lanserats, bland annat den nya specialplaceringsfonden Nordea Ränteportfölj i Finland. Sedan introduktionen i mitten av 2004 har fonden haft ett inflöde på 400 miljoner euro. Den håller nu på att lanseras i övriga Norden. Nordea tilldelades utmärkelsen Asset Management Firm of the Year i Norden av tidskriften Financial News. Bland konkurrenterna fanns flera stora internationella kapitalförvaltare verksamma i Norden. Efter att ha ändrat sin affärsmodell sätter livverksamheten tillväxten i fokus. Detta har redan börjat ge resultat. Under fjärde kvartalet uppgick nettopremieintäkterna till 784 miljoner euro. Det motsvarar en ökning på 12 procent jämfört med fjärde kvartalet Förvaltat kapital ökade under perioden med 1 miljard euro till 26,4 miljarder euro. Tillväxten i premierna var särskilt stark i Finland och Danmark. Även Polen noterade en kraftig premietillväxt, om än från en låg nivå. Det är glädjande att verksamheten i Polen nu ger resultat både i form av lägre kostnader och accelererad premietillväxt. Om livverksamheten ska uppnå sina tillväxtmål krävs det att nya produkter tas fram hela tiden. I detta ingår en ökad fokusering på fondförsäkring. Försäljningen av fondförsäkringar steg kraftigt under 2004, tack vare ett förbättrat marknadssentiment och en ökad säljfokusering. Det svenska livbolaget Nordea Liv genomförde i december 2004 en omröstning om en ombildning av bolaget. En stor majoritet av försäkringstagarna röstade ja till förslaget. Ombildningen träder i kraft den 1 januari 2006, varefter den förändrade affärsmodellen införs i bolaget.

18 Nordea Bokslutskommuniké (31) Resultat Asset Managements intäkter ökade under fjärde kvartalet med 14 procent till 151 miljoner euro, bland annat på grund av en kraftig uppgång i förvaltningsavgifter och transaktionsrelaterade intäkter. Marginalerna var i stort sett oförändrade. Kapitalförvaltningens kostnader, inklusive distributionskostnader, ökade med 16 procent till 87 miljoner euro. Den underliggande trenden förblev stabil, men kostnader för IT och rörliga löner ledde till ökade kostnader under fjärde kvartalet. Asset Managements produktresultat uppgick till 64 miljoner euro, en ökning med 12 procent jämfört med tredje kvartalet. I Life & Pensions blev produktresultatet efter distributionskostnader 49 miljoner euro, upp från föregående periods 47 miljoner euro. Helårsresultatet på 206 miljoner euro var det bästa någonsin en ökning med 28 procent jämfört med Tack vare en stark kapitalavkastning på 3,6 procent under fjärde kvartalet steg de finansiella reserverna i Life & Pensions till 5,9 procent av avsättningar i livförsäkringsrörelsen, från 4,4 procent i slutet av tredje kvartalet. Kapitalavkastningen för helåret blev 8,4 procent. Förhållandet mellan omkostnader och premieintäkter sjönk under året från 6,9 procent till 6,3 procent.

19 Nordea Bokslutskommuniké (31) Asset Management & Lifes volymer, inflöden och marginaler Summa Danmark Finland Norge Sverige kv4 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 Miljarder euro 2004 Inflöde Kund/Marknadsdimension Nordiska retailfonder 40,4 0,6 38,7 Nordisk private banking 27,8 1,1 26,3 International Wealth Management & Funds 14,1 0,8 12,8 Institutionella kunder 21,8-1,3 22,5 Life & Pensions 26,4 0,1 25,4 Summa 130,6 1,2 125,7 Organisatorisk dimension Investment Funds, volymer 1 50,8 48,2 15,9 15,0 7,7 7,4 1,9 1,9 17,2 16, 9 Marknadsandelar, Investment Funds AuM 18,7 % 19,3 22,8 24,4 27,6 27,9 8,4 8,8 15,5 15, 9 Nettoinflöde 7,0 % 31,1 2 6,9 37,6 28,6 40,4 neg, 17,3 neg, 12,4 2 Investment Management, volymer 3 81,0 79,8 Investment Funds, marginaler, % 4 0,97 0,95 0,46 0,45 1,12 1,08 0,73 0,73 1,08 1,06 Investment Management, marginaler, % 3 0,20 0,15 1 Inklusive 7,0 miljarder euro och 8,1 miljarder euro utanför Norden för tredje respektive fjärde kvartalet. 2 Reviderat från 31,6 procent för hela Norden och 14,8 procent för den svenska marknadsandelen, vilket rapporterades för tredje kvartalet Inklusive förvaltning av Nordeas fonder och kapitalet i Life & Pensions. 4 För Danmark inkluderas nettomarginal, medan på andra marknader inkluderas bruttomarginal (före förvaltningskostnader). Nyckeltal per kvartal Asset Management Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kostnad/intäktsrelation, % Economic capital Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster)

20 Nordea Bokslutskommuniké (31) Nyckeltal per kvartal Life Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Traditionell livförsäkring Premieintäkter (f.e.r.) Normaliserad kapitalavkastning Försäkringsersättningar och förändring av försäkringsmässiga avsättningar Försäkringsmässiga driftskostnader Normaliserad rörelsemarginal Fluktuationer jämfört med normaliserad kapitalavkastning Förändring i diskonteringsränta för avsättningar inom livförsäkringsrörelsen Faktisk rörelsemarginal varav allokerat till försäkringstagare varav till/från bonusreserver Periodens resultat från andra verksamheter Produktresultat före distributionskostnader Fondförsäkringsverksamhet Premieintäkter (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Summa Premieintäkter (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Obligationer Aktier Fastigheter Fondförsäkring Summa investeringar Kapitalavkastning, % 3 8,4 3,6 1,9-0,4 3,2 0,7 Försäkringstekniska avsättningar varav finansiella reserver Economic capital Antal anställda (heltidstjänster) I den formella redovisningen tas investeringar upp till marknadsvärdet. Detta medför att rörelseresultatet påverkas av kortsiktiga kapitalmarknadsfluktuationer. Den normaliserade kapitalavkastningen motsvarar den förväntade långsiktiga investeringsavkastningen baserat på den aktuella tillgångsmixen inom Life & Pensions. 2 Livförsäkringsrörelsens resultat som redovisas i koncernens resultaträkning innefattar kostnader relaterade till provisioner som betalats till Retail Banking. I de presenterade produktresultaten har avdrag inte gjorts för dessa provisioner eftersom de bidrar till koncernens intjäning från livprodukter. 3 Exklusive fondförsäkringar.

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2004

Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 augusti 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Starka resultat under första halvåret 2004 Rörelseresultatet steg 15 % till 1 100 miljoner euro (959 under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Rekordresultat 2005 Rörelseresultatet steg 25 procent på jämförbar basis* till 3 048 miljoner euro Intäkterna steg 7 procent

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Förbättrat resultat under fjärde kvartalet Rörelseresultatet upp 12 % Intäkterna ökade 4 %; högre ränte- och provisionsnetto

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 oktober 2004 Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Förbättrat resultat under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 15 % 1 648 miljoner euro (1 429

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten Verksamhet 2004 Detta är Nordea Ökade ambitioner Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Faktureringen uppgick till 9.744 Mkr (9.621 Mkr). Jämförelsetalen för 1995 avser Kinnevik-koncernen pro forma, dvs exklusive NetCom Systems AB. Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer