Rapport för andra kvartalet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport för andra kvartalet 2009"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv och 18 % mot kv Riskjusterat resultat steg 4 % mot kv och 40 % mot kv Prognos: riskjusterat resultat förväntas bli högre 2009 än Lågkonjunkturen har ökat risken för en något högre kreditförlustrelation för helåret än för första halvåret (prognos för 2009, se sidan 8) Nordeas resultat under andra kvartalet var fortsatt starkt och i linje med de långsiktiga målen med fortsatt organisk tillväxt, måttliga avsättningar för kreditförluster och stark ökning av riskjusterat resultat. Volymökningen dämpades något till följd av lägre efterfrågan på krediter, återhämtningen på obligationsmarknaden och väl avvägd riskhantering. Trots detta steg resultatet före kreditförluster med 5 procent från första kvartalet till en ny rekordnivå. Avgifts- och provisionsnettot ökade med 8 procent och därmed bröts den negativa trenden från fjolårets inledning. Fortsatt starkt nettoresultat inom såväl Capital Markets som Treasury bidrog till en ökning av nettoresultat av finansiella poster med 15 procent mot första kvartalet. Räntenettot minskade med endast 4 procent och höll emot väl trots fortsatt press på inlåningsmarginalerna, eftersom marginalerna på företagsutlåningen fortsatte att stiga. Rörelseresultatet minskade med 2 procent till 818 mn euro jämfört med första kvartalet. Trots lågkonjunkturen låg kreditförlustrelationen i stort sett i linje med prognosen från februari. Den uppgick till 57 punkter, exklusive en engångsavsättning på 47 mn euro för ett anspråk som Nordea bestrider. Avsättningar för kreditförluster uppgick till 425 mn euro under andra kvartalet. Höga intäkter och högt resultat före kreditförluster, en stark kapitalbas och konkurrenskraftig upplåningsposition gör att Nordea kan absorbera sina kreditförluster och samtidigt fortsätta att vidareutveckla affärsrelationerna med kunderna. Vi befinner oss i den värsta lågkonjunkturen i modern tid men tack vare våra medarbetare, våra nära kundrelationer och vår starka kapitalsituation har Nordea uppnått ett av sina bästa halvårsresultat någonsin. Vi utvecklas enligt plan med något högre intäkter än väntat. Vår kreditsituation är stark och kreditförlusterna har utvecklats enligt våra förväntningar, säger Christian Clausen, Nordeas vd och koncernchef. Nyckeltal, mn euro kv kv Förändr. % kv Förändr. % Summa rörelseintäkter Resultat före kreditförluster Kreditförluster Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 57* 54 6 Rörelseresultat K/I-tal, % Riskjusterat resultat Utspädd vinst per aktie, EUR 0,15 0,19 0,21 Avkastning på eget kapital, % 12,0 13,9 16,2 *) Exklusive en engångsavsättning på 47 mn euro för ett anspråk som Nordea bestrider. För mer information, se sidan 47 för kontaktuppgifter. Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, cirka kontor och en ledande ställning inom Internettjänster med 5,4 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Kv 2 Kv 1 Förändr. Kv 2 Förändr. Jan-jun Jan-jun Förändr. Mn euro % 2008 % % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat jun 31 mar Förändr. 30 jun Förändr. Md euro % 2008 % Utlåning till allmänheten 278,3 274, ,9 3 In- och upplåning från allmänheten 149,7 149, ,8 2 varav sparkonton 46,6 46,5 0 45,1 3 Kapital under förvaltning 136,5 125, ,6-6 Försäkringstekniska avsättningar, livförsäkring 29,6 28,7 3 31,4-6 Eget kapital 21,1 18, ,2 23 Summa tillgångar 475,6 487, ,2 10 Nyckeltal Kv 2 Kv 1 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Resultat per aktie efter utspädning 2, euro 0,15 0,19 0,21 0,34 0,41 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 2,3, euro 0,72 0,78 0,89 0,72 0,89 Aktiekurs 3, euro 5,62 3,74 6,83 5,62 6,83 Totalavkastning, % 55,6-3,8-9,4 49,7-19,3 Eget kapital per aktie 3, euro 5,23 5,50 5,11 5,23 5,11 Potentiellt antal utestående aktier 3, miljoner Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 3, miljoner Avkastning på eget kapital, % 12,0 13,9 16,2 12,8 16,0 K/I-tal, % Primärkapitalrelation, exkl övergångsregler 3,4,% 11,2 10,9 7,9 11,2 7,9 Kapitaltäckningsgrad, exkl övergångsregler 3,4, % 13,2 12,8 10,4 13,2 10,4 Primärkapitalrelation 3,% 9,9 8,5 7,0 9,9 7,0 Kapitaltäckningsgrad 3, % 11,7 10,3 9,3 11,7 9,3 Primärkapital 3, mn euro Riskvägda tillgångar inkl övergångsregler, md euro Kreditförluster på årsbasis, punkter Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Riskjusterat resultat, mn euro Economic profit, mn euro Economic capital 3, md euro 13,5 13,6 11,7 13,5 11,7 EPS, riskjusterad 2, euro 0,20 0,22 0,17 0,42 0,33 RAROCAR, % 24,4 24,1 20,2 24,2 20,3 1 För va lutakurser använda i konsolideringen av Nordea konc ernen se not 1. 2 Omräknad på grund av nyemissionen. 3 Vid periodens slut. 4 Kv proforma inklusive nyemissionen. 5 Kreditförluster på årsbasis i kv exklusive en avsättning för ett anspråk som Nordea bestrider.

3 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Koncernen Resultat för andra kvartalet 2009 i korthet Under andra kvartalet steg intäkterna med 4 procent från första kvartalets rekordnivå. Jämfört med andra kvartalet i fjol ökade intäkterna med 18 procent. Kostnaderna ökade med 2 procent jämfört med första kvartalet och med 4 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Resultat före kreditförluster ökade med 5 procent jämfört med första kvartalet till mn euro. Detta visar att verksamheternas resultat var fortsatt starkt och i linje med de långsiktiga målen, strategin och mitt på vägen -taktiken. Avsättningar för kreditförluster uppgick till 425 mn euro under perioden, inklusive en engångsavsättning på 47 mn euro för ett anspråk relaterat till den så kallade insolvent-likvidationen i Swiss Air Group 2001, som Nordea bestrider. Exklusive denna avsättning var kreditförlustrelationen 57 punkter, i stort sett i nivå med Nordeas prognos. Rörelseresultatet minskade med 2 procent och 7 procent jämfört med första kvartalet 2009 respektive andra kvartalet Riskjusterat resultat, Nordeas långsiktiga mål, steg med 4 procent jämfört med förra kvartalet och med 40 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Räntenettot höll emot väl och minskade med endast 4 procent jämfört med förra kvartalet. Nedgången beror på att konkurrensen på sparområdet och lägre marknadsräntor fortsatt att pressa inlåningsmarginalerna. Marginalerna på företagsutlåningen fortsatte att öka till följd av det justerade priset på kreditrisk och för att kompensera för högre likviditetspremier, men de kompenserade endast delvis för pressen på inlåningsmarginalerna. Den negativa effekten från lägre inlåningsmarginaler minskade under kvartalet och uppgick sammantaget till cirka 60 mn euro, jämfört med 180 mn euro under första kvartalet. Exklusive repor var utlåningen oförändrad jämfört med första kvartalet. Utlåningen till företag minskade och bolånen ökade. Avgifts- och provisionsnettot vände den negativa trenden från inledningen av 2008 och började öka under andra kvartalet. Jämfört med första kvartalet steg avgifts- och provisionsnettot med 8 procent. Detta berodde främst på att det förvaltade kapitalet ökade till 137 md euro under perioden samt på högre kortprovisioner. Den kunddrivna verksamheten inom Nordea Capital Markets har i enlighet med koncernens strategi att växa på riskhanteringsområdet för företagskunderna utvecklats fortsatt starkt, med hög aktivitet och höga intäkter under perioden. Nettoresultat av finansiella poster ökade med 15 procent till 594 mn euro till följd av starka resultat för Nordea Capital Markets och Treasury. Fortsatt stora transaktionsvolymer och positiva marknadstrender bidrog också till resultatet. Den snabba ekonomiska nedgången på Nordeas samtliga hemmamarknader fortsatte att påverka de osäkra fordringarna. Osäkra fordringar, brutto, ökade med 19 procent till mn euro. I Baltikum uppgick de osäkra fordringarna till 418 mn euro. Kärnprimärkapitalrelationen, det vill säga exklusive hybridkapital, uppgick till 10,3 procent exklusive övergångsreglerna respektive 9,2 procent inklusive övergångsreglerna. Exklusive övergångsreglerna var primärkapitalrelationen 11,2 procent och kapitaltäckningsgraden 13,2 procent. Inklusive övergångsreglerna var primärkapitalrelationen 9,9 procent och kapitaltäckningsgraden 11,7 procent. Intäkter Intäkterna ökade med 4 procent till mn euro från första kvartalets rekordnivå. Effekterna av valutafluktuationer har varit obetydliga under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Nordic Bankings intäkter ökade med 1 procent och Institutional & International Bankings (IIB) intäkter ökade med 6 procent jämfört med första kvartalet. Intäkterna från företagskunder steg med 1 procent till följd av ett högre räntenetto och den fortsatt starka kunddrivna utvecklingen inom Nordea Capital Markets. Intäkterna från privatkunder minskade med 2 procent jämfört med förra kvartalet till följd av den starka pressen på inlåningsmarginalerna som fortsatte när räntenivån sjönk i börja av året. Räntenetto Räntenettot minskade med 4 procent till mn euro jämfört med första kvartalet till följd av lägre intäkter i kundområdena. Den negativa inverkan på cirka 60 mn euro från lägre inlåningsmarginaler under andra kvartalet kompenserades endast delvis av högre volymer och marginaler för företagsutlåningen. Utlåningen till allmänheten ökade med 2 procent till 278 md euro. Exklusive repor var utlåningen oförändrad jämfört med första kvartalet. Utlåning till företag Exklusive repor minskade utlåningen till företag med 2 procent. Detta berodde på lägre efterfrågan på kapital till

4 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) förvärvsfinansiering och investeringar samt på rörelsekapital under perioden. Nordea har tillhandahållit en allt större andel av företagens finansiering på obligationsmarknaden. Inklusive detta ökade företagsfinansieringen med cirka 5 procent under första halvåret. Nordea kunde fortsätta att vidareutveckla sina affärsrelationer och stödja de befintliga kunderna utan att ge avkall på den väl avvägda riskhanteringen. Marginalerna på företagsutlåningen fortsatte att öka till följd av det justerade priset på kreditrisk och för att kompensera för högre likviditetspremier. Danmark stod för den största ökningen. I Finland och Sverige fortgår prisjusteringen. Bolån och konsumtionslån Bolånen ökade med 2 procent och konsumtionslånen steg med 1 procent jämfört med förra kvartalet. Utlåningen till förmånskunder ökade med 3 procent. Marginalerna på utlåningen till privatkunder minskade något jämfört med förra kvartalet, främst på grund av en mindre eftersläpningseffekt i Norge än under första kvartalet. Bolånemarginalerna var i stort sett stabila i de övriga nordiska länderna. Inlåning från företag och privatkunder Inlåningen från allmänheten uppgick till 150 md euro, vilket var oförändrat mot förra kvartalet och en ökning på 2 procent mot andra kvartalet i fjol. Detta trots att aktiemarknaden utvecklades positivt, vilket medförde inflöde till fonderna och en allmän nedgång för marknadsräntorna. Nordeas andel av inlåningsmarknaden har ökat i de flesta länder jämfört med för ett år sedan. Avgifts- och provisionsnetto Avgifts- och provisionsnettot ökade med 8 procent jämfört med förra kvartalet till 412 mn euro. Sparandeprovisionerna steg med 7 procent till 256 mn euro jämfört med första kvartalet och betalningsprovisionerna ökade med 8 procent till 182 mn euro. Nordeas kostnader för den danska och svenska statens garantiprogram uppgick till 50 mn euro, i stort sett oförändrat mot första kvartalet. Sparande- och kapitalförvaltningsprovisioner Provisionerna från kapitalförvaltningen vände upp under andra kvartalet och ökade med 6 procent till 103 mn euro jämfört med förra kvartalet. Den successiva återhämtningen på marknaden och ett starkt nettoinflöde på 2,8 md euro fick Nordeas förvaltade kapital att stiga med 9 procent, eller 11,2 md euro, till 137 md euro under andra kvartalet. (exklusive mandatet från Nordea Life & Pensions). Inflödet kom från såväl befintliga som nya kunder och framför allt på den svenska och danska marknaden. Kunderna började flytta sitt sparande från konton till placeringsprodukter. Och därmed fortsatte den positiva utvecklingen för fonderna med ett inflöde på 0,6 md euro. Försäljningen ökade för samtliga produkter. Nysparandet, netto, bland privatkunderna uppgick till 2,8 md euro under perioden, vilket var mer än en tredubbling jämfört med första kvartalet. Nordic Private Banking hade också ett starkt kvartal med ett nettoinflöde på 1,0 md euro. Avgifts- och provisionsnettot ökade från corporate finance-verksamheten. Betalningar och kort Betalningsprovisionerna steg med 8 procent till 182 mn euro jämfört med förra kvartalet till följd av hög aktivitet och nya mandat inom cash management vilket ökat affärerna med befintliga kunder. Kortintäkterna återhämtade sig och ökade under andra kvartalet. Låneprovisioner Låneprovisionerna sjönk under andra kvartalet med 10 procent till 106 mn euro, jämfört med det mycket starka första kvartalet. Provisionerna på marknaden för lånefinansiering var fortsatt starka under det andra kvartalet. De nordiska företagens obligationsfinansiering på primärmarknaden var rekordhög också under andra kvartalet och Nordea var ledande arrangör för ett stort antal affärer, bland annat benchmark-obligationer för företag och stater. Aktiviteten på marknaden för syndikerade lån var å andra sidan fortsatt låg, men Nordea tog marknadsandelar med ett starkt fokus på lån med höga kreditbetyg. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde fortsatte att stiga kraftigt med 15 procent till 594 mn euro jämfört med förra kvartalet. Både Capital Markets Products och Group Treasury redovisade fortsatt mycket starka nettoresultat av finansiella poster. Sammantaget sjönk nettoresultat av finansiella poster i kundområdena med 1 procent. Den kunddrivna aktiviteten inom Nordea Capital Markets var fortsatt stark med hög efterfrågan på riskhanteringsprodukter, särskilt på ränte- och valutaområdet, men också på aktieområdet. Den institutionella kapitalförvaltningen fortsatte att utvecklas positivt. Nettoinflödet var 0,8 md euro och förvaltat kapital ökade till 25,6 md euro vid periodens slut

5 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Capital Markets Products Capital Markets Products nettoresultat av finansiella poster var fortsatt starkt, men minskade med 10 procent jämfört med första kvartalet. Marknadsläget förbättrades under andra kvartalet. Aktiemarknaden gick upp, volatiliteten minskade på samtliga marknader och likviditeten förbättrades något. Affärsvolymen var fortsatt hög under andra kvartalet, särskilt på ränte- och valutaområdet, men ändå lägre än rekordnivåerna i början på året. Det förbättrade marknadsläget och ökad konkurrens har satt en viss press på marginalerna. Även den internationella konkurrensen tog ny fart. Kreditmarginalerna minskade också till följd av det förbättrade marknadsläget. Nordea fortsatte emellertid att gynnas av en hög kundaktivitet. God riskhantering och starkt handelsresultat i samband med hantering av riskerna i kundtransaktioner bidrog också till resultatet. De institutionella kundernas aktivitet ökade medan företagskundernas efterfrågan, särskilt på valutaprodukter, minskade något till följd av lägre kommersiella flöden, vilka i sin tur berodde på den svaga världsekonomin och sjunkande import och export. Däremot rådde en fortsatt hög efterfrågan på riskhanteringstjänster inom alla produktområden. Group Treasury Group Treasurys nettoresultat av finansiella poster låg kvar på en hög nivå, 67 mn euro, under andra kvartalet, främst till följd av positivt nettoresultat från positioneringen för lägre räntor, minskade kreditmarginaler och högre aktiekurser. Life & Pensions Life & Pensions redovisade ett tillfredsställande produktresultat på 49 mn euro, en uppgång med 20 procent jämfört med första kvartalet. De låga återbäringsmedlen påverkar dock fortfarande förmågan att intäktsredovisa avgifter i Danmark och Finland. De ej redovisade avgiftsintäkterna från den danska verksamheten var 17 mn euro, och kommer att kunna redovisas när återbäringsmedlen har återställts. I slutet av andra kvartalet uppgick återbäringsmedlen till 3,8 procent, eller 857 mn euro, av de försäkringstekniska avsättningarna hänförliga till den traditionella livförsäkringsverksamheten, vilket är en förbättring med 1,1 procentenheter jämfört med första kvartalet. Resultatandelar i intresseföretag Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 17 mn euro, inklusive resultatet från innehavet (23 procent) i Eksportfinans på 2 mn euro. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppgick till 31 mn euro jämfört med 18 mn euro förra kvartalet. Kostnader Kostnaderna ökade med 2 procent jämfört med förra kvartalet och uppgick till mn euro. Personalkostnaderna steg med 3 procent till 687 mn euro till följd av högre pensionskostnader, högre avsättningar till vinstandelsprogrammet för alla anställda och högre rörliga löner jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet i fjol ökade kostnaderna med 4 procent och personalkostnaderna med 8 procent. Den senare ökningen berodde på fler anställda och högre rörliga löner samt ökade pensionskostnader med 15 mn euro för de förmånsbestämda pensionsplanerna till följd av de sänkta diskonteringsräntorna i slutet av I lokala valutor uppgick den underliggande kostnadsökningen till 6 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Antalet anställda (omräknat till helårstjänster) har minskat med 500 från början av året, vilket motsvarar en nedgång på 1,5 procent. K/I-talet var 47 procent jämfört med 48 procent förra kvartalet och 54 procent för ett år sedan. Kreditförluster Avsättningar för kreditförluster uppgick till 425 mn euro. Avsättningarna för både gruppvist och individuellt värderade lånefordringar låg kvar på en hög nivå. I kreditförlusterna ingår avsättningar relaterade till det danska garantiprogrammet på 48 mn euro och en engångsavsättning på 47 mn euro för ett anspråk som Nordea bestrider. Nya gruppvisa reserveringar, netto, ökade till 106 mn euro under andra kvartalet. Kreditförlustrelationen under perioden var i stort sett i linje med prognosen och uppgick till 57 punkter exklusive avsättningen för det bestridda anspråket men inklusive en avsättning på 7 punkter avseende det danska garantiprogrammet. I Baltikum var kreditförlustrelationen 214 punkter. De individuella kreditförlusterna uppgick till 41 punkter, jämfört med 43 punkter under första kvartalet, och de gruppvisa reserveringarna uppgick till 16 punkter. De redovisade förlusterna under andra kvartalet ligger i stort sett i nivå med första kvartalet. Nordic Bankings kreditförluster uppgick till 335 mn euro, jämfört med 286 mn euro under första kvartalet. Större delen av ökningen utgjordes av ökade avsättningar för det danska garantiprogrammet, medan kreditförlusterna minskade i Finland och Sverige och var oförändrade i Norge under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

6 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Kreditförlusterna och de osäkra fordringarna härrör från ett stort antal mindre och medelstora exponeringar, och inte från ett fåtal stora exponeringar. I Baltikum uppgick de osäkra fordringarna, brutto, till 418 mn euro, vilket motsvarar 550 punkter av den baltiska utlåningen. I detta belopp ingår både lån där kunderna fortfarande betalar och lån där kunderna ej betalar. Reserverna för Baltikum uppgick till 202 mn euro, varav 140 mn euro i gruppvisa reserver. Reserverna uppgick till 266 punkter av den samlade utlåningen, vilket motsvarar en reserveringskvot på 48 procent. Skatter Den effektiva skattesatsen för andra kvartalet var 25 procent, oförändrad jämfört med första kvartalet. Periodens resultat Periodens resultat minskade med 1 procent jämfört med förra kvartalet och uppgick till 618 mn euro. Nyemissionen som slutfördes i april 2009 sänkte både avkastning på eget kapital och vinst per aktie. Utspädd vinst per aktie var 0,15 euro (0,19 under första kvartalet 2009). Riskjusterat resultat Riskjusterat resultat ökade med 4 procent till 777 mn euro jämfört med första kvartalet och med 40 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Den kvot som används för att beräkna genomsnittlig förväntad kreditförlust för 2009 inom economic capitalsystemet förväntas uppgå till 25 punkter, exklusive exponeringsklasserna stater och institut. Resultat för första halvåret 2009 i korthet Under första halvåret uppgick intäkterna till mn euro, en ökning med 17 procent jämfört med samma period i fjol. Räntenettot och nettoresultat av finansiella poster utvecklades starkt. Resultat före kreditförluster ökade med 33 procent medan rörelseresultatet minskade med endast 7 procent trots betydligt högre kreditförluster. Riskjusterat resultat ökade med 39 procent jämfört med samma period i fjol. Intäkter och resultat under första halvåret påverkades till viss del negativt av valutarörelser jämfört med samma period i fjol. Intäkter Räntenettot steg med 10 procent till mn euro och utlåningen till allmänheten ökade med 1 procent, exklusive repor, jämfört med förra året. Utlåningsmarginalerna steg på företagssidan men inlåningsmarginalerna minskade till följd av lägre marknadsräntor. Jämfört med första halvåret i fjol minskade avgifts- och provisionsnettot med 22 procent till 793 mn euro. Låneprovisionerna ökade med 1 procent till 224 mn euro medan sparandeprovisionerna minskade med 18 procent till 496 mn euro till följd av mindre förvaltat kapital, lägre transaktionsaktivitet och utflöde från produkter med höga marginaler. Betalningsprovisionerna minskade med 8 procent till 351 mn euro. Nettoresultat av finansiella poster ökade med 130 procent till mn euro jämfört med samma period i fjol, främst på grund av hög kunddriven aktivitet inom Nordea Capital Markets och stark utveckling för Group Treasury. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag ökade till 26 mn euro från 4 mn euro under första halvåret 2008, varav 4 mn euro hänför sig till minoritetsinnehavet i Eksportfinans. Övriga rörelseintäkter uppgick till 49 mn euro jämfört med 43 mn euro förra året. Kostnader Jämfört med första halvåret i fjol ökade kostnaderna med 4 procent till mn euro. Personalkostnaderna steg med 6 procent till mn euro, främst till följd av högre pensionskostnader på grund av de ändrade parametrarna för Nordeas förmånsbestämda pensionsplaner i slutet av 2008, men också till följd av högre rörliga löner. Övriga kostnader sjönk med 1 procent till 786 mn euro. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 781 mn euro under första halvåret, jämfört med 57 mn euro i fjol. Det motsvarar en kreditförlustrelation på 55 punkter, exklusive avsättningen för det bestridda anspråket, men inklusive en avsättning på 4 punkter avseende det danska garantiprogrammet. Skatter Den effektiva skattesatsen under första halvåret var 25 procent, jämfört med 22 procent i fjol. Skillnaden berodde främst på utnyttjande av skattemässiga avdrag i Finland föregående år. Periodens resultat Jämfört med första halvåret 2008 minskade periodens resultat med 10 procent till mn euro, till följd av högre kreditförluster och skattekostnader. Riskjusterat resultat Riskjusterat resultat ökade med 39 procent till mn euro jämfört med samma period i fjol. Kreditportföljen Utlåningen steg med 2 procent till 278 md euro jämfört med första kvartalet och med 3 procent jämfört för ett år sedan. Företagskundernas andel av utlåningen uppgick till 57 procent. Utlåningen i Baltikum utgör 3 procent av koncernens utlåning. Den ekonomiska nedgången på Nordeas hemmamarknader fortsätter att påverka de osäkra fordringarna och

7 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) kreditförlusterna. Under andra kvartalet försämrades kreditkvaliteten ytterligare något. De sänkta kreditbetygen fick de riskvägda tillgångarna att öka med cirka 2,6 procent under perioden. Sedan årsskiftet har sänkta kreditbetyg fått de riskvägda tillgångarna att öka med cirka 3,8 procent. Koncernens osäkra fordringar, brutto, ökade med 19 procent till mn euro i slutet av andra kvartalet, motsvarande 118 punkter av den samlade utlåningen. 55 procent av de osäkra fordringarna, brutto, utgörs av lån där kunderna fortfarande betalar och 45 procent är lån där kunderna ej betalar. Osäkra fordringar, netto, efter reserveringar för individuellt värderade lån uppgick till mn euro (2 019 mn euro i slutet av första kvartalet), vilket motsvarar 81 punkter av den samlade utlåningen. Ökningen av osäkra fordringar härrör främst från Danmark och Baltikum. De största ökningarna noterades i branscherna sjöfart och offshore, fastigheter samt producenttjänster. Kreditförlustrelationer och osäkra fordringar Punkter av utlåningen kv kv kv Kreditförlustrelation på årsbasis, koncernen¹ varav individuella varav gruppvisa Kreditförlustrelation, Nordic Banking Kreditförlustrelation, IIB Kreditförlustrelation, Baltikum 214² 119² 131 Osäkra fordringar brutto, koncernen varav betalande 55% 62% 62% varav ej betalande 45% 38% 38% Reserveringsgrad, koncernen Reserveringskvot, koncernen³ 49% 48% 53% ¹ Exklusive avsättningen för anspråket från den så kallade insolventlikvidationen i Swiss Air Group, som Nordea bestrider. ² Kreditförlustrelationen inklusive gruppvisa reserver för Baltikum redovisade under Övrig IIB. ³ Summa reserver i relation till osäkra fordringar brutto Marknadsrisk Räntebärande värdepapper och statsskuldförbindelser uppgick till 62 md euro i slutet av andra kvartalet, varav 22 md euro i livförsäkringsrörelsen och resterande del i likviditetsreserverna och tradingportföljen. 32 procent av portföljen, som värderas till verkligt värde, utgörs av stats- eller kommunobligationer, 45 procent bostadsobligationer, 11 procent företagsobligationer och 2 procent andra typer av värdepapper. Endast en begränsad del av Nordeas räntebärande värdepapper beräknas enligt interna värderingsmodeller. För ytterligare information, se not 7 på sidan 41. Den samlade marknadsrisken ökade till 98 mn euro under andra kvartalet jämfört med 92 mn euro under första kvartalet. Den samlade marknadsrisken ökade måttligt under andra kvartalet, främst till följd av ökad ränterisk inom Group Treasury. Koncernens aktierisk sänktes till följd av att Group Treasury minskade sin exponering. Marknadsrisk kv2 kv1 kv4 kv2 Mn euro Samlad risk, VaR Ränterisk Aktierisk Valutarisk Kreditmarginalrisk Diversifieringseffekt 41% 53% 44% 38% Risk relaterad till strukturerade aktieoptioner Råvarurisk Kapitalposition I slutet av andra kvartalet uppgick Nordeas riskvägda tillgångar till 170 md euro exklusive övergångsregler, jämfört med 171 md euro i slutet av första kvartalet och 190 md euro den 30 juni Trots en viss sänkning av kreditbetygen i företagsportföljen var de riskvägda tillgångarna i stort sett oförändrade under andra kvartalet, till följd av lägre exponeringar och en stabil utveckling för privatkundskrediterna. Den 30 juni 2009 uppgick riskvägda tillgångar inklusive övergångsreglerna till 192 md euro. Kapitalbasen påverkades positivt av nyemissionen och resultatet för andra kvartalet. Kärnprimärkapitalrelationen, det vill säga exklusive hybridkapital, uppgick till 10,3 procent exklusive övergångsreglerna och 9,2 procent inklusive övergångsreglerna. Exklusive övergångsreglerna var primärkapitalrelationen 11,2 procent och kapitaltäckningsgraden 13,2 procent. Inklusive övergångsreglerna var primärkapitalrelationen 9,9 procent och kapitaltäckningsgraden 11,7 procent. Primärkapitalrelationen och kapitaltäckningsgraden ligger klart över målen i Nordeas kapitalpolicy. Målet för primärkapitalrelationen över en konjunkturcykel är 9 procent och målet för kapitaltäckningsgraden är 11,5 procent. Kapitalbasen uppgår till 22,5 md euro och är därmed 8,9 md euro större än kapitalkravet enligt pelare 1 på 13,6 md euro. Primärkapitalet uppgår till 19,0 md euro och överstiger kravet enligt pelare 1 med 5,4 md euro. Regelbundna stresstester ingår i Nordeas kapitalplanering. Under andra kvartalet genomförde Riksbanken och Finansinspektionen stresstester på de stora svenska bankerna och offentliggjorde sedan testresultaten. I stresstestets värsta scenario skulle Nordea ha en primärkapitalrelation på cirka 8 procent, vilket med god marginal överträffar minimikravet på 4 procent.

8 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) I slutet av juni 2009 uppgick economic capital till 13,5 md euro, jämfört med 13,6 md euro i slutet av mars. Nordeas upplåning Under den senare delen av andra kvartalet 2009 fanns det tydliga tecken på en successiv förbättring på såväl den långfristiga som kortfristiga marknaden. Det är tydligt att marknadsaktörerna har flyttat sina positioner längre ut på avkastningskurvan för att få bättre avkastning på sina placeringar. Tack vare centralbankernas stödpaket har likviditeten varit mycket god på penningmarknaden. Nordea har inte tagit aktiv del i centralbankernas stödprogram eftersom Nordeas kortfristiga finansieringsprogram fungerar tillfredsställande i samtliga fall. En stor del av Nordeas långfristiga upplåning består av säkerställda obligationer som emitterats på den danska och svenska marknaden. Under perioden emitterade Nordea långfristiga obligationer på cirka 13 md euro, varav cirka 8 md euro i form av säkerställda obligationer på den danska och svenska marknaden. I maj 2009 genomförde Nordea en emission av ett femårigt obligationslån på 2 md euro. Likviditetsreserven var i slutet av perioden 48 md euro. Genom att använda sina likviditetsreserver kan Nordea täcka sitt upplåningsbehov under mer än ett år utan nytillskott från upplåningsmarknaden. Skatteanspråk till följd av försäljningar av fastigheter under 2003 och 2004 I maj 2009 återförvisade Regeringsrätten det så kallade Cypernmålet till Skatterättsnämnden för prövning. Det återförvisade målet avser transaktioner som genomfördes på samma sätt som vissa andra transaktioner i Nordeas helägda dotterbolag Nordea Fastigheter AB under 2003 och Som tidigare kommunicerats meddelade den svenska skattemyndigheten 2006 att den beskattningsbara inkomsten för Nordea Fastigheter AB kommer att höjas med 225 mn kronor och mn kronor för åren 2003 respektive Den totala skattefordran, inklusive skattetillägg, kan potentiellt uppgå till 100 mn euro och den rör Nordeas försäljning av egna bankfastigheter i Sverige. Även om återförvisandet av Cypernmålet tillsammans med andra omständigheter kan tolkas som mindre gynnsamt, anser Nordea alltjämt att försäljningstransaktionerna har skett enligt samtliga gällande skatteregler, och att den tidigare redovisade realisationsvinsten behandlats korrekt ur skattesynpunkt. Denna försäljningsstruktur var väletablerad bland många fastighetsbolag som sålde ut sina innehav vid den aktuella tiden. Nordea bestrider såväl skattefordran och skattetillägget. En negativ utgång skulle emellertid få begränsad inverkan på Nordeas finansiella ställning. Det bestridda anspråket relaterat till den insolventa likvidationen i Swiss Air Group 2001 tvisten med SAirGroup Den 31 januari 2006 delgavs Nordea Bank Danmark A/S en stämning baserat på ett återvinningskrav om 61,2 mn amerikanska dollar plus ränta framställt av SAirGroup in Nachlassliquidation (insolvent-likvidation) som ingivits till handelsdomstolen i Zürich. I april 2008 avslog handelsdomstolen återvinningskravet. Konkursboet har överklagat beslutet till högsta domstolen i Schweiz, som i andra ärenden har fastslagit att betalningar från SAirGroup till andra banker kan vara ogiltiga. Nordea bestrider kravet och anser att det finns goda skäl för detta, men har som försiktighetsåtgärd beslutat att göra en avsättning på 47 mn euro under andra kvartalet. Nordeaaktien Under andra kvartalet steg Nordeas aktiekurs från 41 SEK till 61,10 SEK på NASDAQ OMX Nordiska Börs. Totalavkastningen under första halvåret 2009 var 49,7 procent. Nordea var nummer 6 av 20 bland jämförbara europeiska banker där den genomsnittliga totalavkastningen var 23,2 procent. Under perioden från årsskiftet till den 20 juli uppgick Nordeas totalavkastning till 56,5 procent, vilket placerade Nordeaaktien bland de sex bästa i den europeiska jämförelsegruppen. Från 2006 till 2008 var Nordeaaktien bland de tre bästa aktierna. Utsikter 2009 Nordea bedömer att det riskjusterade resultatet, det vill säga resultat före kreditförluster minus förväntade förluster och schablonskatt, blir högre för helåret 2009 än för I rapporten för första kvartalet förutspådde Nordea ett oförändrat riskjusterat resultat. Kostnadsökningtakten förväntas bli något lägre än under Under första halvåret uppgick avsättningar för kreditförluster till 55 punkter exklusive avsättningen för det bestridda anspråket. Detta var i stort sett i nivå med prognosen från början av året. Både globalt och i Norden har konjunkturen försvagats mer än vad som allmänt förväntades i början av året, och detta har ökat osäkerheten kring hur lågkonjunkturen kommer att påverka kundernas kassaflöde och i förlängningen Nordeas kreditportfölj. Risken för en något högre kreditförlustrelation för helåret har därför ökat jämfört med nivån vid halvårsskiftet, omräknat till årsbasis. Den effektiva skattesatsen förväntas bli cirka 25 procent.

9 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Kundområden: finansiell översikt Nordic Banking, rörelseresultat, volymer och marginaler Förändring kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv209/ kv209/ Miljoner euro kv109 kv208 Räntenetto % -6 % Avgifts- och provisionsnetto % -15 % Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 3 % Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % -19 % Summa intäkter inkl. allok % -8 % Personalkostnader % -1 % Summa kostnader inkl. allok % -2 % Resultat före kreditförluster % -13 % Kreditförluster % - Rörelseresultat % -51 % K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anst. (omr. t. heltidstj) % 1 % Volymer, md euro: Utlåning till företag 108,1 109,6 108,2 111,6 111,1-1 % -3 % Utlåning till privatkunder 111,1 108,3 105,9 110,1 109,7 3 % 1 % Summa utlåning 219,2 217,9 214,1 221,7 220,8 1 % -1 % Inlåning från företag 53,0 54,8 53,9 54,6 51,3-4 % 3 % Inlåning från privatkunder 65,8 64,4 63,2 65,1 64,8 2 % 2 % Summa inlåning 118,8 119,2 117,1 119,7 116,1 0 % 2 % Marginaler, %: Utlåning till företag 1,38 1,33 1,12 0,96 0,92 Bolån till privatkunder 0,93 1,03 0,79 0,61 0,53 Konsumtionslån 3,84 3,76 3,29 3,06 3,01 Utlåningsmarginaler totalt 1,41 1,42 1,18 1,01 0,95 Inlåning från företag 0,34 0,47 0,85 0,95 0,97 Inlåning från privatkunder 0,37 0,60 1,58 1,84 1,79 Inlåningsmarginaler totalt 0,35 0,53 1,22 1,40 1,40 Historisk information har räknats om på grund av organisationsförändringar. Institutional & International Bankings rörelseresultat fördelat på områden Förändring kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv209/ kv209/ Miljoner euro kv109 kv208 Räntenetto % 18 % Avgifts- och provisionsnetto % -26 % Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 63 % Resultatandelar i intresseföretag Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allok % 17 % Personalkostnader % 4 % Summa kostnader inkl. allok % 8 % Resultat före kreditförluster % 22 % Kreditförluster % Rörelseresultat % -15 % K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anst. (omr. t. heltidstj) Volymer, md euro: Summa utlåning 31, 4 31, 9 31, 6 31, 4 28, 0-2 % 12 % Summa inlåning 24, 0 26, 1 25, 6 25, 9 26, 1-8 % -8 % Historisk information har räknats om eftersom Övrig IIB tidigare omfattade affärsenheten Emerging Markets, som nu ingår i Övriga.

10 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Nordic Banking Banking Danmark Affärsutveckling Den danska marknaden präglades överlag av något stagnerad utlåning, till följd av lägre ekonomisk aktivitet med åtföljande minskning i efterfrågan på lån. Trots denna allmänna trend lyckades Nordea öka sina marknadsandelar inom sina utvalda områden. Marginalerna på utlåningen till företag fortsatte att öka under andra kvartalet. Detta berodde främst på en stabil prissättning av nya krediter och på de föregående kvartalens marginalökningar. Volymerna ökade på årsbasis. Andelen av marknaden för utlåning ökade ytterligare och uppgick i slutet av perioden till 20,4 procent. Inlåningsmarginalerna minskade ytterligare, på grund av den hårda konkurrensen om sparande på inlåningskonton. Till detta kommer att räntorna på transaktionskonton redan närmar sig noll och därför inte kan gå ner i takt med marknadsräntan. Antalet förmånskunder steg med eller 3,6 procent på årsbasis, vilket kan tillskrivas Nordeas starka image och konkurrenskraftiga erbjudande i form av fördelsprogrammet och rådgivningen. Resultat Periodens intäkter sjönk med 1 procent jämfört med första kvartalet, främst på grund av lägre inlåningsmarginaler och lägre nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde. Periodens kostnader var överlag oförändrade jämfört med första kvartalet, och steg med 5 procent jämfört med första kvartalet 2008, delvis till följd av förvärvet av de nio kontoren inom Roskilde Bank. Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, minskade med 54 från föregående kvartal, till följd av effektiviseringsarbetet i kontorsnätet. Kreditförlusterna var 207 mn euro, varav 48 mn euro hänförde sig till avsättningar för det danska garantiprogrammet. Kreditförlustrelationen var 94 punkter exklusive dessa avsättningar (78 punkter under första kvartalet) och 122 punkter inklusive dessa (84). De enda märkbara koncentrationerna var inom sektorerna jordbruk och bygg. De nya gruppvisa reserverna uppgick till 64 mn euro. Banking Danmark: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv209/ kv209/ Miljoner euro kv109 kv208 Räntenetto % 13 % Avgifts- och provisionsnetto % -38 % Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 9 % Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % -2 % Summa intäkter inkl. allok % -2 % Personalkostnader % 5 % Summa kostnader inkl. allok % 5 % Resultat före kreditförluster % -7 % Kreditförluster % - Rörelseresultat % -84 % K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anst. (omr. t. heltidstj) % 3 % Volymer, md euro: Utlåning till företag 30,4 29,5 30,1 28,8 28,4 3 % 7 % Utlåning till privatkunder 38,5 38,0 37,9 37,2 36,5 1 % 5 % Summa utlåning 68,9 67,5 68,0 66,0 64,9 2 % 6 % Inlåning från företag 13,6 15,4 14,1 15,5 13,2-11 % 3 % Inlåning från privatkunder 20,7 20,0 19,5 19,6 19,7 3 % 5 % Summa inlåning 34,3 35,4 33,6 35,1 32,9-3 % 4 % Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,57 1,44 1,21 1,10 1,09 kv209 kv109 kv208 Bolån till privatkunder 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 Utlån - företag 1 20,4 19,2 19,4 Konsumtionslån 4,51 4,34 3,83 3,62 3,76 Utlån - privat 15,8 15,7 15,5 Utlåningsmarginaler totalt 1,50 1,43 1,25 1,16 1,18 Bolån 15,5 15,6 15,6 Inlåning från företag 0,31 0,42 0,49 0,46 0,51 Inlån - företag 1 26,2 28,4 25,0 Inlåning från privatkunder 0,80 1,33 1,82 1,62 1,46 Inlån - privat 21,3 21,4 21,5 Inlåningsmarginaler totalt 0,54 0,83 1,10 0,97 0,97 ¹ Exkl finansinstitut

11 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Banking Finland Affärsutveckling Affärerna utvecklades allmänt stabilt under andra kvartalet, som präglades av tecken på ökad affärsaktivitet på privatsidan. Nordea behöll sin ledande ställning inom utlåning till företag, slog vakt om sina starka kundrelationer och stöttade de kunder som drabbats av finanskrisen. Utlåningen till företag minskade med 4 procent från första kvartalet, på grund av lägre efterfrågan. Marginalökningen på nya företagskrediter under andra kvartalet kan tillskrivas omvärdering av risk och högre likviditetspremier. Att Nordea varit först med att justera priset på risk märks i någon mån i marknadsandelarna. Utlåningen till privatkunder steg snabbare än under första kvartalet, och marginalerna på nya lån ökade ytterligare. Antalet förmånskunder ökade jämfört med förra året med , eller 4,0 procent. Inlåningsmarginalerna minskade ytterligare, på grund av den hårda konkurrensen om kontosparande. Till detta kommer att räntorna på transaktionskonton redan närmar sig noll och därför inte kan gå ner i takt med marknadsräntan. Antalet möten med privat- och företagskunder fortsatte att öka under perioden. En större efterfrågan på sparprodukter drev upp försäljningen av fonder och strukturerade produkter. Dessutom utvecklades försäljningen av riskhanteringsprodukter positivt under perioden. Resultat Intäkterna steg med 3 procent jämfört med första kvartalet, tack vare att avgifts- och provisionsnettot utvecklades positivt och nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde uppvägde det minskade räntenettot. Kostnaderna sjönk med 4 procent från första kvartalet, främst på grund av färre anställda. Kreditförlusterna uppgick till 44 mn euro, och hänförde sig främst till företag. Periodens kreditförlustrelation var 34 punkter (38 punkter under första kvartalet). Rörelseresultatet steg med 23 procent till 126 mn euro. Banking Finland: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv209/ kv209/ Miljoner euro kv109 kv208 Räntenetto % -29 % Avgifts- och provisionsnetto % -3 % Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 10 % Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % -49 % Summa intäkter inkl. allok % -19 % Personalkostnader % 1 % Summa kostnader inkl. allok % 1 % Resultat före kreditförluster % -33 % Kreditförluster % - Rörelseresultat % -50 % K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anst. (omr. t. heltidstj) % -3 % Volymer, md euro: Utlåning till företag 24,4 25,4 26,1 26,2 26,0-4 % -6 % Utlåning till privatkunder 26,5 26,1 26,0 25,7 25,1 2 % 6 % Summa utlåning 50,9 51,5 52,1 51,9 51,1-1 % 0 % Inlåning från företag 12,5 12,7 13,3 11,9 11,5-2 % 9 % Inlåning från privatkunder 22,1 22,2 22,4 22,1 21,8 0 % 2 % Summa inlåning 34,6 34,9 35,7 34,0 33,3-1 % 4 % Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,14 1,09 1,01 0,84 0,84 kv209 kv109 kv208 Bolån till privatkunder 0,86 0,93 0,87 0,60 0,52 Utlån - företag 1 35,5 36,3 37,8 Konsumtionslån 3,34 3,39 3,14 3,04 2,78 Utlån - privat 30,3 30,2 30,3 Utlåningsmarginaler totalt 1,26 1,27 1,17 0,97 0,91 Bolån 30,4 30,4 30,6 Inlåning från företag 0,40 0,56 1,02 1,35 1,35 Inlån - företag 1 41,7 43,1 43,0 Inlåning från privatkunder 0,26 0,33 1,36 1,92 1,93 Inlån - privat 31,5 31,6 32,5 Inlåningsmarginaler totalt 0,31 0,42 1,24 1,72 1,73 ¹ Exkl finansinstitut

12 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Banking Norge Affärsutveckling Affärerna utvecklades positivt på privatsidan medan företagssidan var mer påverkad av den makroekonomiska utvecklingen. Företagens efterfrågan på lån minskade ytterligare under perioden, men i lokal valuta ökade utlåningen något. Marginalen på utlåning till stora företag ökade, men på grund av lägre ränteeffekter vid räntesänkningar för små och medelstora företag samt minskade utlåningsavgifter sjönk den totala marginalen på företagsutlåningen med 5 punkter jämfört med första kvartalet. Nordea var under perioden den främsta arrangören av företagsobligationer. Efterfrågan på riskhanteringsprodukter kulminerade under första kvartalet, och färre nya avtal med stora företagskunder tyngde nettoresultatet. Antalet förmånskunder ökade jämfört med förra året med , eller 9,1 procent, till följd av satsningar på att värva kunder. Utlåningen till privatkunder förblev stark och marknadsandelen utvecklades positivt. Marginalerna på inlåningen från privatkunder ökade, men förblev negativa på grund av den hårda konkurrensen om kontosparande, eftersläpningseffekten, samt det faktum att priserna på transaktionskonton redan närmar sig noll och därför inte kan gå ner i takt med marknadsräntan. Privatkunderna har börjat flytta sitt sparande från bankkonton till fonder. Fondförsäljningen utvecklades positivt och Nordea ökade sin marknadsandel. Resultat Intäkterna sjönk med 2 procent, men ökade med 13 procent jämfört med andra kvartalet Minskningen berodde främst på lägre marginaler på utlåning till privatkunder och lägre intäkter från riskhanteringsprodukter. De underliggande marginalerna på utlåningen till privatkunder ökade något jämfört med första kvartalet, men eftersläpningseffekterna från räntejusteringar (sex veckors varsel) avtog markant, på grund av en måttligare marknadsränteutveckling. Kostnaderna var i stort sett oförändrade. Kreditförlusterna var 35 mn euro, och kreditförlustrelationen 40 punkter (39 punkter under första kvartalet). Cirka 80 procent av kreditförlusterna hänförde sig till gruppvisa reserver. Banking Norge: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv209/ kv209/ Miljoner euro kv109 kv208 Räntenetto % 21 % Avgifts- och provisionsnetto % 7 % Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % -14 % Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % -61 % Summa intäkter inkl. allok % 13 % Personalkostnader % -1 % Summa kostnader inkl. allok % -6 % Resultat före kreditförluster % 34 % Kreditförluster % - Rörelseresultat % 1 % K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anst. (omr. t. heltidstj) % 2 % Volymer, md euro: Utlåning till företag 21,4 21,6 19,4 21,5 21,3-1 % 0 % Utlåning till privatkunder 18,3 17,6 15,6 18,2 18,6 4 % -2 % Summa utlåning 39,7 39,2 35,0 39,7 39,9 1 % -1 % Inlåning från företag 12,7 12,5 11,1 12,3 12,4 2 % 3 % Inlåning från privatkunder 7,3 7,0 6,1 7,0 7,0 5 % 4 % Summa inlåning 20,0 19,5 17,2 19,3 19,4 3 % 3 % Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,81 1,86 1,45 1,30 1,23 kv209 kv109 kv208 Bolån till privatkunder 1,64 2,01 1,11 0,75 0,53 Utlån - företag 1 15,1 15,4 15,1 Konsumtionslån 7,22 7,04 5,39 4,76 4,52 Utlån - privat 11,1 10,9 10,8 Utlåningsmarginaler totalt 1,87 2,05 1,40 1,15 1,01 Bolån 11,3 11,1 11,1 Inlåning från företag 0,29 0,31 0,62 0,74 0,75 Inlån - företag 1 17,0 17,8 16,9 Inlåning från privatkunder -0,21-0,33 0,81 1,29 1,44 Inlån - privat 8,7 8,7 8,5 Inlåningsmarginaler totalt 0,11 0,08 0,69 0,94 1,00 ¹ Exkl shipping

13 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Banking Sverige Affärsutveckling Affärsaktiviteten blev intensiv under perioden på både privat- och företagssidan. Antalet förmånskunder ökade med eller 5,5 procent på årsbasis. Utlåningen till privatkunder, avseende både bolån och konsumtionslån, växte allt snabbare. Marginalerna på bolån minskade under perioden, i takt med att allt fler kunder valde bort lån med rörlig ränta till förmån för fasträntelån, där bankens marginaler är lägre. Bland företagskunderna sjönk efterfrågan på lån något. Marginalerna på företagslån ökade jämfört med förra perioden, till följd av omvärdering av kreditrisk och dyrare upplåning. Till detta kommer att räntorna på transaktionskonton redan närmar sig noll och därför inte kan gå ner i takt med marknadsräntan. Resultat Intäkterna var oförändrade jämfört med första kvartalet. Räntenettot minskade med 4 procent på grund av betydande press på inlåningsmarginalerna, en press som endast delvis uppvägdes av de förbättrade utlåningsmarginalerna. Avgifts- och provisionsnettot steg med 15 procent. Under perioden noterades höga låneprovisioner och fortsatt hög försäljning av derivat, indexobligationer och andra kapitalmarknadsprodukter. Sparandeprovisionerna steg i takt med att börserna stabiliserades och nettoförsäljningen av fonder ökade. Privatkundernas sparvolym växte. Inlåningen steg med 4 procent jämfört med första kvartalet, medan det långsiktiga sparandet ökade markant. Företagsinlåningen minskade, vilket är normalt för årstiden. Kostnaderna steg med 3 procent jämfört med första kvartalet. Periodens kreditförluster på 46 mn euro hänför sig endast till avsättningar för företagskunder. Kreditförlustrelationen uppgick till 31 punkter (41 punkter under första kvartalet). Inlåningsmarginalerna minskade ytterligare, på grund av den hårda konkurrensen om sparande på inlåningskonton. Banking Sverige: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv209/ kv209/ Miljoner euro kv109 kv208 Räntenetto % -19 % Avgifts- och provisionsnetto % -10 % Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 0 % Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter Summa intäkter inkl. allok % -15 % Personalkostnader % -10 % Summa kostnader inkl. allok % -11 % Resultat före kreditförluster % -20 % Kreditförluster % - Rörelseresultat % -39 % K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anst. (omr. t. heltidstj) % 1 % Volymer, md euro: Utlåning till företag 32,0 33,1 32,6 35,1 35,4-3 % -10 % Utlåning till privatkunder 27,7 26,7 26,4 29,0 29,5 4 % -6 % Summa utlåning 59,7 59,8 59,0 64,1 64,9 0 % -8 % Inlåning från företag 14,1 14,3 15,4 14,8 14,2-1 % -1 % Inlåning från privatkunder 15,7 15,1 15,2 16,5 16,3 4 % -4 % Summa inlåning 29,8 29,4 30,6 31,3 30,5 1 % -2 % Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,10 1,05 0,91 0,72 0,67 kv209 kv109 kv208 Bolån till privatkunder 0,88 0,93 0,79 0,66 0,57 Utlån - företag 1 16,9 17, Konsumtionslån 2,53 2,51 2,18 1,90 1,80 Utlån - privatk 13,7 13, Utlåningsmarginaler totalt 1,13 1,12 0,97 0,79 0,73 Bolån 14,8 14, Inlåning från företag 0,36 0,57 1,02 1,27 1,28 Inlån - företag 1 19,9 19, Inlåning från privatkunder 0,43 0,80 1,72 2,03 2,01 Inlån - privat 18,2 18, Inlåningsmarginaler totalt 0,40 0,69 1,38 1,66 1,67 ¹ Exkl finansinstitut

14 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Institutional & International Banking Shipping, Oil Services & International Affärsutveckling Nordea fortsatte att dra nytta av sin ställning som ledande leverantör av finansiella tjänster till shipping-, offshoreoch oljebolagskunder världen över, vilket genererade kraftiga intäkter även under andra kvartalet. Volymerna minskade något jämfört med föregående period, främst till följd av valutaeffekter. Utlåningsmarginalerna ökade ytterligare medan den höga pressen på inlåningsmarginalerna bestod. Shipping- och offshorebolagens tillgång till kapital har krympt ansenligt till följd av finanskrisen. Nya finansieringsavtal tecknas mycket selektivt, på best efforts -basis. Vissa större kontrakt tecknades under perioden på marknaden för syndikerade lån, där Nordea har en ledande ställning. Till detta kommer att den norska marknaden för högriskobligationer har öppnats upp, om än på en betydligt högre prisnivå. Torrlast- och containersektorerna samt sjöfrakt av bilar var de första som drabbades när världshandeln kollapsade och fraktraterna och fartygsvärderingarna tvärdök. De flesta marknadssegment försvagades under första halvåret. Under andra kvartalet skedde en återhämtning i torrlastsektorn tack vare Kinas massiva import av järnmalm, medan fraktraterna och värderingarna försattes under press på tankermarknaden. Överkapacitet förblir en utmaning för branschen, samtidigt som ytterligare tonnage har beställts, för leverans 2009 och Åtgärder sätts in för att återställa balansen på marknaden, däribland skrotning av fartyg och avbeställningar av nytt tonnage. Det råder osäkerhet om hur mycket oljebolagen planerar att satsa på prospektering och produktion, på grund av en förväntad minskning i efterfrågan på olja och gas. Osäkra fordringar, brutto, ökade under perioden till 249 mn euro, eller 184 punkter av den samlade utlåningen. Motsvarande siffror i slutet av första kvartalet var 117 mn euro eller 81 punkter. Reserverna uppgick till sammanlagt 61 mn euro. Periodens kreditförluster uppgick till 24 mn, att jämföra med 32 mn euro under föregående period. Kreditförlustrelationen uppgick till 70 punkter. Proaktiv riskhantering förblir av största vikt. Att stödja befintliga, finansiellt starka kärnkunder har högsta prioritet. Resultat Intäkterna uppgick till 92 mn euro, vilket är i stort sett i nivå med föregående kvartal. Rörelseresultatet var 55 mn euro, en ökning med 20 procent till följd av lägre kreditförluster.

15 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Financial Institutions Affärsutveckling Den globala finansmarknaden vände upp under andra kvartalet, i takt med att likviditetsfrossan avtog och den ökade riskvilligheten fick börserna världen över att stiga. Under andra kvartalet förblev aktiviteten hög bland FID:s kunder, i synnerhet liv- och pensionsbolag men även sakoch olycksfallsförsäkringsbolag. I takt med att likviditeten återkom på marknaden började också fondförvaltare och banker att agera igen. Marginaler och riskpremier började stabiliseras något under perioden, allteftersom aktivitetsnivån steg. Det förblir A och O att hålla sig nära kunderna och noggrant följa upp risker och kapitalanvändning. Under andra kvartalet fortsatte Nordea att dra nytta av sitt höga kreditbetyg och goda renommé genom att säkra ett antal prestigefyllda mandat samt erhöll investerarrankningar från stora kunder. Förändrade krav från kunderna tillsammans med en stark ställning på finansmarknaderna ger Nordea förutsättningar att stärka sin ställning ytterligare bland kärnkunderna och generera mer affärer både regionalt och globalt. Resultat Aktiviteten förblev hög bland FID:s kunder vilket ökade provisionsintäkterna och intäkterna från Capital Markets Products. Detta uppvägde de minskade inlåningsmarginalerna och den konstanta prispressen på transaktionsprodukter. Periodens intäkter ökade med 21 procent jämfört med föregående kvartal till 121 mn euro, och med 26 procent jämfört med motsvarande period Rörelseresultatet uppgick till 75 mn euro. Financial Institutions och Shipping, Oil Services & International: rörelseresultat, volymer och marginaler/område Financial Institutions Shipping, Oil Services & International kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Förändr kv209/ kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Förändr kv209/ Miljoner euro kv109 kv kv109 kv208 Räntenetto % -38 % % 29 % Avgifts- och provisionsnetto % 3 % % -55 % Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 32 % % 220 % Resultatandelar i intresseföretag Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allok % 26 % % 19 % Personalkostnader % 0 % % 0 % Övr. kostnader inkl. avskrivn % 6 % % 200 % Kostnader inkl. allok % 5 % % 18 % Resultat före kreditförluster % 44 % % 20 % Kreditförluster % - Rörelseresultat % 44 % % -18 % K/I-tal, % RAROCAR, % Utlåning, md euro 2,5 2,2 2,0 2,5 2,8 14 % -11 % 13,5 14,4 13,8 13,6 12,0-6 % 13 % Inlåning, md euro 14,2 16,0 14,5 15,7 16,8-11 % -15 % 5,3 6,0 6,4 5,7 5,1-12 % 4 % Antal anst. (omr. t. heltidstj) Marginaler, %: Utlåning till företag 0,84 0,80 0,69 0,60 0,54 1,44 1,33 1,27 1,09 1,01 Inlåning från företag 0,22 0,22 0,32 0,39 0,31 0,16 0,17 0,39 0,44 0,53

16 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) New European Markets Affärsutveckling Intäkterna stod sig bra under andra kvartalet, trots det dystra ekonomiska läget och den svåra recessionen i Baltikum. Utlåningen planade ut jämfört med föregående kvartal. Kreditkvaliteten sjönk och nya avsättningar för kreditförluster gjordes, vilket tyngde rörelseresultatet. Baltikum Utlåningen var i stort sett oförändrad jämfört med andra kvartalet. Den underliggande trenden för utlåningsmarginalerna fortsatte och speglade bristen på likviditet. Utlåningsmarginalerna förblev dock under fortsatt stark press på grund av hård konkurrens om denna källa till upplåning. Det volatila ränteläget i Lettland i juni tyngde utlåningsmarginalerna och drog upp inlåningsmarginalerna. Nettoresultatet av finansiella poster stod sig bra, tack vare ett betydande antal kapitalmarknadsaffärer. Proaktiv riskhantering förblir i fokus. Osäkra fordringar ökade ytterligare under perioden, främst i Lettland och Litauen. Skälet var den svaga makroekonomiska utvecklingen och den stigande arbetslösheten. Ökningen märktes mest bland lokala medelstora fastighets- och verkstadsbolag, samt bland privatkunder. Kreditförluster, inklusive gruppvisa reserver, uppgick till 41 mn euro. Polen Nordeas satsningar på att bygga ut distributionsnätet fortskred. De nya kontor som öppnats de senaste åren presterar över förväntan. Ytterligare fyra kontor öppnades under andra kvartalet, och det totala antalet uppgår nu till 156. Nordea vann under perioden en rad cash management-kontrakt, däribland ett prestigefyllt avtal med ett av Centraleuropas ledande oljebolag med verksamhet i många länder i regionen. På privatsidan ökade volymerna tack vare ett konkurrenskraftigt erbjudande, ett väl utbyggt kontorsnät och en god tillströmning av nya kunder. Antalet förmånskunder uppgick till , en ökning med 15 procent under perioden. Ryssland Intäkterna var oförändrade medan utlåningen minskade något under andra kvartalet. Marginalerna på företagskrediter förblev dock relativt höga, vilket speglar den ryska kapitalmarknaden. Satsningen på att värva kunder i utvalda segment, det vill säga finansiellt starka lokala företag samt Nordenrelaterade företag, gjorde goda framsteg. Kreditkvalitet Kreditkvaliteten sjönk ytterligare i takt med att recessionen i Baltikum fördjupades. De osäkra fordringarna ökade mest i Lettland och Litauen. New European Markets osäkra fordringar, brutto, uppgick till 500 mn euro, eller 336 punkter av den samlade utlåningen. Motsvarande siffror för första kvartalet var 326 mn euro respektive 219 punkter. New European Markets kreditförlustrelation på årsbasis för andra kvartalet uppgick till 115 punkter av utlåningen, varav 18 punkter hänför sig till gruppvisa reserver för Baltikum, vilka redovisas under Övrig IIB. I Baltikum uppgick osäkra fordringar, brutto, till 418 mn euro eller 550 punkter av den samlade utlåningen. Motsvarande siffror i slutet av första kvartalet var 256 mn euro eller 342 punkter. De totala reserverna för Baltikum uppgick i slutet av perioden till 266 punkter av utlåningen, en ökning från 214 punkter i slutet av föregående period. Reserveringskvoten i Baltikum var 48 procent. I Baltikum uppgick kreditförlustrelationen till 214 punkter, varav 37 punkter hänför sig till gruppvisa reserver redovisade under Övrig IIB. Baltikum: kreditförluster och osäkra fordringar kv2 kv1 kv Kreditförluster, mn euro¹ varav gruppvisa¹ Kreditförlustrelation, punkter¹ Osäkra fordringar brutto, mn euro Osäkra fordringar brutto, punkter Reserveringsgrad, mn euro Reserveringsgrad, punkter Reserveringskvot 2 48 % 62 % 97 % ¹ Kreditförluster och kreditförlustrelation inklusive gruppvisa reserver för Baltikum redovisas under Övrig IIB. 2 Summa reserver i relation till osäkra fordringar, brutto Resultat Intäkterna ökade med 2 procent till 133 mn euro, 21 procent högre än andra kvartalet Rörelseresultatet sjönk till 37 mn euro, en nedgång med 39 procent jämfört med föregående period. Nedgången berodde på ökade avsättningar för kreditförluster i framför allt Baltikum.

17 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) New European Markets: rörelseresultat, volymer och marginaler fördelade på områden New European Markets Övrig IIB kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Förändr kv209/ kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro kv109 kv Räntenetto % 29 % Avgifts- och provisionsnetto % -36 % Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 111 % Resultatandelar i intr.företag % 0 % Övriga rörelseintäkter % -50 % Summa intäkter inkl. allok % 21 % Personalkostnader % 0 % Övr. kostnader inkl. avskrivn % 15 % Kostnader inkl. allok % 7 % Resultat före kreditförluster % 35 % Kreditförluster -37¹ % Rörelseresultat % -31 % K/I-tal, % RAROCAR, % Utlåning, md euro 14,9 14,8 15,3 14,8 12,7 1 % 17 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Inlåning, md euro 4,5 4,1 4,7 4,5 4,2 10 % 7 % Antal anst. (omr. t. heltidstj) Marginaler, %: Utlåning till företag 2,03 2,23 1,94 1,59 1,51 Utlåning till privatkunder 1,58 1,62 1,61 1,47 1,41 Inlåning från företag 1,13 1,44 1,78 1,27 1,40 Inlåning från privatkunder 0,44 0,24 0,91 1,17 1,20 Baltikum Polen Ryssland kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv2 kv1 kv4 kv3 kv Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar i intr.företag Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allok Personalkostnader Övr. kostnader inkl. avskrivn Kostnader inkl. allok Resultat före kreditförluster Kreditförluster -34¹ Rörelseresultat K/I-tal, % RAROCAR, % Utlåning, md euro 7,6 7,5 7,7 7,3 6,7 3,8 3,6 3,8 3,9 3,5 3,5 3,7 3,8 3,6 2,5 Inlåning, md euro 2,0 1,9 1,8 1,6 1,6 1,9 1,7 2,0 2,3 2,1 0,6 0,5 0,9 0,6 0,5 Antal anst. (omr. t. heltidstj) ¹ Vidare redovisas gruppvisa reserver på 7 mn euro för Baltikum under Övrig IIB.

18 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Övrig kundverksamhet Den kundverksamhet som inte ingår i Nordic Banking eller Institutional & International Banking rapporteras under Övrig kundverksamhet, och redovisas tillsammans med resultat som inte har allokerats till något av kundområdena. International Private Banking & Funds International Private Banking & Funds ansvarar för koncernens rådgivning till förmögna privatpersoner bosatta utanför Nordeas hemmamarknader. Det är också koncernens plattform för fonddistribution i Europa. Nordeas fonder har marknadsföringstillstånd i 16 europeiska länder. Affärsutveckling och resultat Förvaltat kapital i den internationella private bankingverksamheten uppgick under andra kvartalet till 7,5 md euro, en ökning från 7,0 md euro under första kvartalet. 30 mn euro hänförde sig till nettoinflöde. Investeringsklimatet bland europeiska finansinstitut, som är Fund Distributions huvudsakliga kundsegment, har ännu inte återhämtat sig helt, vilket ledde till ett måttligt fondflöde på den europeiska marknaden. Fund Distribution noterade ett nettoinflöde på 26 mn euro, tack vare att en rad av dess fonder utvecklades fortsatt positivt. Sammanfattningsvis bidrog en positiv marknadsutveckling och nettoinflöden till att förvaltat kapital i International Private Banking & Funds ökade till 9,4 md euro, en ökning med 0,8 md euro från föregående period. Det totala resultatet för IPB&F uppgick till 13 mn euro, en ökning med 117 procent från första kvartalet. Detta tillskrivs ett ökat förvaltat kapital och en stigande kundaktivitet. Lifes kundverksamhet Kundverksamheten i Life omfattar livförsäkringsrörelsen utanför Nordea Banks eget kontorsnät. Här ingår försäljning till nordiska kunder genom Life & Pensions egna försäljare, mäklare och agenter, och den polska livförsäkringsrörelsen. Verksamheten ingår i produktresultatet för Life & Pensions, se sidan 23. Affärsutveckling och resultat Intäkterna från Lifes kundverksamhet uppgick till 72 mn euro och rörelseresultatet till 28 mn euro. Det motsvarade en ökning med 11 respektive 75 procent från föregående period. De låga återbäringsmedlen påverkar fortfarande förmågan att intäktsredovisa avgifter. De uteblivna avgiftsintäkterna från den danska verksamheten var 17 mn euro, och kommer att redovisas senare när återbäringsmedlen har återställts. Läs mer på sidan 23 om Life & Pensions resultat och bruttopremieintäkter, som innefattar bruttopremieintäkterna i Lifes kundverksamhet. Markets Övriga Kundverksamheten Markets Övriga utgörs främst av Capital Markets Products resultat (se sidan 22), som inte allokeras till Nordic Banking eller Institutional & International Banking. Periodens nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde förblev starkt under perioden, tack vare god riskhantering och goda handelsresultat i samband med hantering av risken i kundtransaktioner. Övrig kundverksamhet, per enhet International Private Banking & Funds Life Markets Övriga kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar i intr.företag Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allok Personalkostnader Övr. kostnader inkl. avskrivn Kostnader inkl. allok Kreditförluster Rörelseresultat Utlåning, md euro ,7 15,9 12,2 12,0 13,5 Inlåning, md euro ,2 1,9 3,0 6,0 3,0

19 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Group Corporate Centre Affärsutveckling När finansmarknaden stabiliserades mot slutet av första kvartalet fick det en positiv effekt på aktie- och kreditmarknaderna under andra kvartalet, och kreditmarginalerna minskade något. På många marknader förbättrades likviditeten från de mycket låga nivåerna tidigare i år, och interbankutlåningen fungerade bättre än under tidigare kvartal. Den extrema riskoviljan under första kvartalet verkade ha avtagit mot slutet av andra kvartalet. Detta tillsammans med utökade statliga stödpaket har på senare tid lett till högre långa statsräntor och brantare avkastningskurvor. Den 8 april inkluderades Nordeas ECP-program på listan över program som uppfyller STEP-kraven, och därmed de krav för säkerhet som ECB ställer. Listan finns på STEPsekretariatets hemsida. Under perioden emitterade Nordea cirka 13 md euro långfristig skuld, varav cirka 8 md euro i form av säkerställda obligationer på den danska och svenska marknaden. Cirka 35 procent av den institutionella upplåningen är kortfristig, och ökade endast svagt under de föregående 12 månaderna. Omkring 65 procent av upplåningen är långfristig, och består främst av säkerställda obligationer och obligationslån. Likviditetsreserven var i slutet av perioden 48 md euro. I slutet av juni uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som VaR, till 88 mn euro. Den aktierelaterade risken, beräknad som VaR, uppgick till 15 mn euro. Den kreditmarginalrelaterade risken, beräknad som VaR, uppgick till 28 mn euro. Den sistnämnda risken var något lägre än i slutet av föregående kvartal. Den strukturella ränterisken (SIIR) uppgick till 152 mn euro, under antagande om att marknadsräntorna stiger med 100 punkter, och -202 mn euro om de sjunker med 100 punkter (87 mn euro respektive -169 mn euro under första kvartalet). Resultat Rörelseintäkterna förblev mycket starka under andra kvartalet och uppgick till 182 mn euro. Detta kan tillskrivas ett starkt upplånings- och placeringsresultat, tack vare en aktiv positionering utifrån en förväntan om lägre räntor och ett förbättrat sentiment på aktie- och kreditmarknaderna. Räntenettot från obligationsportföljer ökade. Rörelseresultatet steg med 15 procent till 143 mn euro. Group Corporate Centres nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar i intresseföretag Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Antal anställda (omräkn. t. heltidstj.)

20 Nordea Rapport för andra kvartalet (48) Kundsegment Företagskunder och finansinstitut, nyckeltal¹ 2 Corporate Merchant Banking Stora företagskunder Övriga företagskunder Nordiska företagskunder kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv Antal kunder, tal Intäkter, mn euro Volymer, md euro¹ Utlåning 43,9 44,3 42,2 42,7 43,0 42,1 21,5 22,2 26,8 108,1 109,6 111,1 Inlåning 19,4 19,4 13,7 15,5 16,9 17,1 18,1 18,6 20,5 53,0 54,9 51,3 Marginaler, % Utlåning 1,24 1,15 0,91 1,38 1,30 0,86 1,65 1,61 0,97 1,38 1,33 0,92 Inlåning 0,18 0,21 0,37 0,35 0,39 0,64 0,55 0,79 1,65 0,34 0,47 0,97 New European Markets företagskunder Shipping, Oil Services & Internationals kunder Finansinstitut Företag och finansinstitut, summa kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv Antal kunder, tal Intäkter, mn euro Volymer, md euro¹ Utlåning 10,2 10,2 8,9 13,5 14,4 12,0 2,5 2,2 2,8 134,3 136,4 134,8 Inlåning 2,9 2,5 2,8 5,3 6,0 5,1 14,2 16,0 16,8 75,4 79,4 76,0 Marginaler, % Utlåning 2,03 2,23 1,51 1,44 1,33 1,01 0,84 0,80 0,54 1,43 1,39 0,96 Inlåning 1,13 1,44 1,40 0,16 0,17 0,53 0,22 0,22 0,31 0,33 0,43 0,81 Privatkunder, nyckeltal Övriga privatkunder Nordiska privatkunder Nordic Private Banking Förmånskunder kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv Antal kunder, tal Intäkter, mn euro Volymer, md euro 1 Utlåning 6,0 6,0 5,4 94,5 91,7 92,5 10,6 10,6 11,8 111,1 108, Inlåning 7,4 8,1 8,4 42,2 40,5 39,8 16,2 15,8 16,6 65,8 64, Förvaltat kapital 39,3 35,8 41,9 Marginaler, % Utlåning 0,96 0,93 0,60 1,21 1,24 0,76 3,20 3,20 2,33 1,45 1, Inlåning 0,23 0,33 0,72 0,27 0,46 1,54 0,61 0,99 2,67 0,37 0, New European Markets privatkunder International Private Banking Privatkunder - kunder Summa kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv Antal kunder, tal Intäkter, mn euro Volymer, md euro 1 Utlåning 4,7 4,6 3,8 1,0 0,9 1,1 116,8 113,8 114,6 Inlåning 1,6 1,6 1,4 1,8 1,9 2,0 69,2 67,9 68,2 Förvaltat kapital 7,5 7,0 8,3 Marginaler, % Utlåning 1,58 1,62 1,41 0,84 0,63 0,81 1,45 1,51 0,99 Inlåning 0,44 0,24 1,20 0,43 0,43 0,63 0,37 0,58 1,74 ¹ Volymer är exklusive repor och omvända repor. ² Siffrorna för 2008 har räknats om till följd av omklassificering av kunder och anpassning av principer för eurokonvertering.

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2011

Rapport för andra kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli Rapport för andra kvartalet Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till 1 952 mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den stabila

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Delårsrapport för andra kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Det andra kvartalet 20 utmärktes av ett fortsatt inflöde av nya

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2012

Rapport för andra kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 juli 2012 Rapport för andra kvartalet 2012 Starka intäkter och god kostnadskontroll Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den goda affärsutvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: 2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2012 Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 30 januari 2013 Bokslutskommuniké 2012 Stark kapitalposition, oförändrade kostnader och stigande intäkter Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I slutet

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 23 oktober 2008 Delårsrapport januari september 2008 Starkt resultat under extrema marknadsförhållanden Intäkterna steg 4 procent till 5 949 mn euro (första nio

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 10 februari 2009 Bokslutskommuniké 2008 Solitt resultat trots snabb konjunkturnedgång Intäkterna steg 4 procent till 8 200 mn euro (2007: 7 886 mn euro) Räntenettot

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 1998

Delårsrapport januari-juni 1998 -08-18 Delårsrapport januari- Förvaltningsresultatet* ökade med 26 procent till 5 585 Mkr (proforma 4 418 Mkr första halvåret ). Räntabiliteten på eget kapital var 24,5 procent (12,7 procent proforma helåret

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2010

Rapport för andra kvartalet 2010 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli Rapport för andra kvartalet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Vi har haft en positiv utveckling i kundverksamheten. Antalet nya förmåns- och

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 STOCKHOLM 24 APRIL 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Första kvartalet 2012 - rörelseresultat 3,7 miljarder kronor (4,3) Resultatet före kreditförluster uppgick till 3,9 mdr kr (3,8). Rörelseintäkterna

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 STOCKHOLM 4 FEBRUARI 2016 Vi har fortsatt att stötta våra kunder under ett exceptionellt år. Slutet på 2015 innebär att SEB:s treåriga affärsplan avslutats. Vi har genomfört det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 Sammanfattning Jun 2007 Jun 2006 Räntenetto, mnkr 399 36 Rörelseresultat, mnkr 326 (408) Kreditförluster,

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Periodisk information 2014-09-30 Collector Credit AB, 556597-0513, är ett kreditmarknadsbolag och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Verksamheten består av finansieringstjänster. Finansieringstjänsterna

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2011

Rapport för tredje kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 oktober 2011 Rapport för tredje kvartalet 2011 Robust kundverksamhet, men finansoron påverkar resultatet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Trots

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING

APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING APOTEKET AB:s PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Apoteket AB: s Pensionsstiftelse får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Avanza Bank AB (publ) Rörelseintäkterna ökade under året med 44 (17) procent till 693 (480) MSEK Rörelsemarginalen uppgick till 47 (44) procent Resultatet efter skatt ökade med 13

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2009:03 11 september 2009 Diarienummer 09-8439 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅNEPROGRAM

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer