Rapport för andra kvartalet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport för andra kvartalet 2011"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli Rapport för andra kvartalet Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den stabila affärsutvecklingen fortsätter. Intäkterna från kundområdena steg med 5 procent under kvartalet och både rörelseresultat och riskjusterat resultat är högre än i fjol. Kreditförlusterna har sjunkit till den lägsta nivån sedan 2008 och kreditkvaliteten fortsätter att förbättras. Samtidigt sjönk tradingresultatet från förra kvartalets höga nivå till följd av volatiliteten på finansmarknaden, och räntenettot påverkades av en utökad och mer långfristig upplåning. Nordeas relationsstrategi har lagt en stabil grund för att vi ska nå vår ambition i det nya normala en avkastning på eget kapital i nivå med de bästa europeiska bankerna på cirka 15 procent. Under hösten ska vi fortsätta att förbättra kapitaleffektiviteten och genomföra planer för att begränsa kostnadsökningen under den senare delen av och därefter hålla kostnaderna i stort sett oförändrade framöver. (För en utförligare kommentar, se sidan 2) Första halvåret jämfört med första halvåret ( jämfört med kv1 ): Intäkterna steg med 9 % (minskning 7 %) Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med eller 6 % (ökning med under andra kvartalet eller 5 %) Kreditförlusterna var 17 punkter exkl. en avsättning till den danska insättningsgarantifonden, ned från 36 punkter H1 (12 punkter, ned från 22 punkter kv1) Rörelseresultatet steg 21 % (minskning 5 %) Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,0 % exklusive övergångsreglerna, en ökning jämfört med 10,0 % för ett år sedan (10,7 % under första kvartalet ) Avkastningen på eget kapital var 11,7 %, en ökning från 10,4 % H1 (11,5 %, en minskning från 12,0 % under kv1 ) Nyckeltal, mn euro kv1 H1 H1 Förändr. % Förändr. % Förändr. % Räntenetto Summa rörelseintäkter Resultat före kreditförluster Kreditförluster Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter Rörelseresultat Riskjusterat resultat Utspädd vinst per aktie, EUR 0,18 0,18 0,13 0,36 0,29 Avkastning på eget kapital, % 11,5 12,0 9,5 11,7 10,4 Valutakurser som använts för för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 7,83 och 8,94. För ytterligare information: Christian Clausen, vd och koncernchef, Fredrik Rystedt, finansdirektör, Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, (eller ) Erik Durhan, pressekreterare, Nordeas vision är att vara en great European bank, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Rapport för andra kvartalet 2(45) Vd har ordet Den stabila utvecklingen fortsatte under andra kvartalet. Tillväxten i kundområdena är uppmuntrande och rörelseresultatet enligt plan. Kostnads- och kapitaleffektiviteten blir vårt huvudfokus för att nå en avkastning på eget kapital i nivå med de bästa bankerna. Vi färdigställer planer för att successivt begränsa kostnadsutvecklingen under senare delen av och därefter räknar vi med ett i stort sett oförändrat kostnadsläge framöver. Läget i den globala ekonomin var oroligt under våren. Greklands statsfinansiella kris, den osäkra utvecklingen i de övriga PIIGS-länderna och bestående globala obalanser har gjort världsekonomin osäkrare. Trots turbulensen har Nordeas kreditförluster minskat till den lägsta nivån sedan före finanskrisen Kreditkvaliteten fortsätter att förbättras, Nordea har inga statsobligationer från PIIGS-länderna och de stresstester som den europeiska bankmyndigheten EBA offentliggjorde i förra veckan hade i praktiken ingen effekt på våra kapitalkvoter. Relationsstrategin Den relationsstrategi som Nordea har följt sedan 2007 fortsätter att ge en stabil affärsutveckling. Kundrelationerna fördjupas i alla affärssegment med fler affärer per kund och högre intäkter som följd. På privatsidan fortsätter antalet relationskunder att öka. Under kvartalet välkomnade vi nya förmåns- och private banking-kunder, varav är nya Nordeakunder. Nya och uppskattade produkter höjde inlåningen med 3 procent, vilket minskar behovet av upplåning på kapitalmarknaden. Den fortsatt höga affärsvolymen per företagskund och vår tillväxtplan för Corporate Merchant Banking har ökat intäkterna med 6 procent. Goda relationer, kvalitet och kompetens gör kunderna nöjdare och breddar deras användning av våra tjänster och produkter, vilket är av strategisk betydelse i det nya normala. Vi har utökat våra relationskanaler med nya applikationer för surfmobiler och surfplattor. I dag har vi aktiva mobilbankskunder och vi finns i de mest populära sociala medierna. I maj lanserade vi Facebook-sidor i samtliga nordiska länder och antalet kunder som följer oss där stiger snabbt. De direkta reaktioner som vi får påskyndar utvecklingsarbetet och skapar nya affärsmöjligheter. Tidigare investeringar i verksamhetsplattformen bär nu frukt. Sedan 2009 har affärsvolymen per heltidsanställd ökat med 25 procent, antalet transaktioner i internetbanken har ökat med 10 procent och de manuella transaktionerna på kontoren har minskat med 25 procent. Detta har medfört att intäkterna per heltidsanställd har ökat med 10 procent. Samtidigt minskade tradingresultatet från förra kvartalets höga nivå till följd av volatiliteten på finansmarknaden, och räntenettot påverkades av en utökad och mer långfristig upplåning. Åtgärder med avseende på det nya normala Lönsamhet blir avgörande för att behålla vårt höga kreditbetyg, våra låga upplåningskostnader och flexibilitet i vår kapitalposition. God lönsamhet är därmed en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta skapa positiva kundupplevelser med stabilitet, långsiktighet och konkurrenskraftiga produkter. Vi bedömer att de bästa bankerna kommer att nå en avkastning på eget kapital (ROE) på cirka 15 procent. För att fortsätta vara bland dessa måste vi höja Nordeas ROE genom åtgärder som förbättrar kostnads- och kapitaleffektiviteten och samtidigt behålla tillväxt i intäkterna. Våra mål i det nya normala och planerna för att nå dem presenteras under hösten. Det råder fortfarande betydande osäkerhet kring innehållet i och effekterna av de nya kapitaltäcknings- och likviditetsreglerna. Vi har börjat optimera våra produkter, processer och metoder samt den taktiska hanteringen av de riskvägda tillgångarna (RWA). Enbart under andra kvartalet minskades RWA med 1,9 md euro, kärnprimärkapitalrelationen ökade med 0,3 procentenheter och såväl likviditetsreserven som löptiderna på vår upplåning har fördubblats sedan Samtidigt planerar vi för bättre kostnadseffektivitet. Den nya organisationen är nu på plats och kommer att reflekteras i den finansiella rapporteringen från tredje kvartalet. Den säkrar tydligt ansvarstagande och ett fokuserat genomförande av åtgärderna för att förbättra kostnadseffektiviteten. Vi planerar att begränsa kostnadsökningen och därefter hålla kostnaderna i det närmaste oförändrade framöver. Vi vidtar också åtgärder för att ökningen av RWA ska bli måttlig trots intäktstillväxten. Vi kommer att fortsätta stärka effektiviteten genom värdekedjorna och hjälpa våra kunder att finna effektiva lösningar i det nya normala. Kostnads- och kapitaleffektivitet kommer att leda oss i nästa etapp på vägen mot Great Nordea. Christian Clausen vd och koncernchef Intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år % % 40% 30% % 0 kv1/06 kv3/06 kv1/07 kv3/07 kv1/08 kv3/08 kv1/09 kv3/09 kv1/10 kv3/10 kv1/11 10% 0% kv1/07 /07 kv3/07 kv4/07 kv1/08 /08 kv3/08 kv4/08 kv1/09 /09 kv3/09 kv4/09 kv1/10 /10 kv3/10 kv4/10 kv1/11 /11 Rullande fyra kvartal jämfört med helåret 2006: mn euro Långsiktigt mål för årlig snittökning

3 Nordea Rapport för andra kvartalet 3(45) Resultaträkning 1 Kv 2 Kv 1 Förändr. Kv 2 Förändr. Jan-jun Jan-jun Förändr. Mn euro % % % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat jun 31 mar Förändr. 30 jun Förändr. Md euro % % Utlåning till allmänheten 332,2 330, ,6 10 In- och upplåning från allmänheten 187,9 182, ,9 17 varav sparkonton 54,2 52,8 3 49,7 9 Kapital under förvaltning 191,1 192, ,0 12 Försäkringstekniska avsättningar, livförsäkring 37,2 36,7 1 34,7 7 Eget kapital 24,8 24,1 3 22,9 8 Summa tillgångar 593,2 586, ,1 4 Nyckeltal Kv 2 Kv 1 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,18 0,18 0,13 0,36 0,29 EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,73 0,68 0,55 0,73 0,55 Aktiekurs 2, euro 7,41 7,74 6,81 7,41 6,81 Totalavkastning, % -1,6-1,9-8,9-3,5-8,0 Eget kapital per aktie 2, euro 6,13 6,01 5,68 6,13 5,68 Potentiellt antal utestående aktier 2, miljoner Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner Avkastning på eget kapital, % 11,5 12,0 9,5 11,7 10,4 K/I-tal, % Kärnprimärkapitalrelation, exkl övergångsregler 2 % 11,0 10,7 10,0 11,0 10,0 Primärkapitalrelation, exkl övergångsregler 2 % 12,1 11,7 11,1 12,1 11,1 Kapitaltäckningsgrad, exkl övergångsregler 2 % 13,8 13,5 13,2 13,8 13,2 Kärnprimärkapitalrelation 2 % 9,3 9,1 9,0 9,3 9,0 Primärkapitalrelation 2 % 10,2 10,0 10,0 10,2 10,0 Kapitaltäckningsgrad 2 % 11,7 11,4 11,8 11,7 11,8 Primärkapital 2 mn euro Riskvägda tillgångar inkl övergångsregler 2, md euro Kreditförluster på årsbasis, punkter Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Riskjusterat resultat, mn euro Economic profit, mn euro Economic capital 2, md euro 17,3 17,4 17,9 17,3 17,7 EPS, riskjusterad, euro 0,16 0,19 0,13 0,35 0,30 RAROCAR, % 14,9 17,6 12,3 16,3 14,2 1 För valutakurser använda i konsolideringen av Nordea koncernen se not 1. 2 Vid periodens slut.

4 Nordea Rapport för andra kvartalet 4(45) Koncernen Resultat för andra kvartalet i korthet Intäkterna minskade med 7 procent från förra kvartalets rekordnivå, främst till följd av lägre tradingresultat och lägre räntenetto i Group Treasury. Jämfört med andra kvartalet i fjol steg intäkterna med 8 procent. Kundverksamheten utvecklades fortsatt starkt med en intäktsökning på 5 procent. Räntenettot samt avgifts- och provisionsnettot steg ytterligare från redan höga nivåer. Kostnaderna ökade med 1 procent i lokala valutor jämfört med förra kvartalet och personalkostnaderna minskade med 3 procent. Avsättningar för kreditförluster minskade till 98 mn euro, vilket motsvarar en kreditförlustrelation på 12 punkter (22 punkter under förra kvartalet). Utöver detta gjordes en nettoavsättning på 20 mn euro till den danska insättningsgarantifonden, vilket motsvarar en kreditförlustrelation på 3 punkter (9 punkter under första kvartalet). Kreditförlusterna minskade på samtliga nordiska marknader och nettoåterföringar noterades i Sverige. Rörelseresultatet minskade med 5 procent jämfört med förra kvartalet, främst till följd av lägre intäkter som till stor del uppvägdes av lägre kreditförluster. Det riskjusterade resultatet minskade med 17 procent jämfört med förra kvartalet och ökade med 25 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Antalet förmåns- och private banking-kunder fortsatte att öka nya kunder tillkom under andra kvartalet. Cirka 70 procent av dessa var också nya Nordeakunder. Andelen långfristig upplåning var 67 procent, en minskning från 69 procent i slutet av första kvartalet. Förvaltat kapital minskade något till 191 md euro, men med ett särskilt starkt nettoinflöde från institutionella kunder. Kärnprimärkapitalrelationen, det vill säga exklusive hybridkapital, uppgick till 11,0 procent exklusive övergångsreglerna i Basel II (10,7 procent under första kvartalet). Inklusive övergångsreglerna var kärnprimärkapitalrelationen 9,3 procent (9,1 procent). Valutarörelser fick en obetydlig inverkan under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Intäkter Intäkterna minskade med 7 procent från förra kvartalet till mn euro. Räntenetto Räntenettot uppgick till mn euro och var i stort sett oförändrat jämfört med förra kvartalet. Räntenettot ökade i kundområdena, främst till följd av den positiva utvecklingen för inlåningen samt att andra kvartalet hade en bankdag mer än första kvartalet. Detta motverkades emellertid av ett lägre räntenetto inom Group Treasury främst till följd av minskad ränterisk avseende upplåningen, lägre nettoavkastning på likviditetsreserven och ökade upplåningskostnader på grund av en högre volym av långfristig upplåning. Utlåning till företag Utlåningen till företag ökade under andra kvartalet, i synnerhet till de största företagen. Exklusive omvända repor steg utlåningen med 2 procent i lokala valutor. Marginalerna på befintlig utlåning var stabila. Utlåning till privatkunder I lokala valutor ökade bolånen med 2 procent jämfört med förra kvartalet. Bolånemarginalerna var i genomsnitt närmast oförändrade under kvartalet, exklusive den så kallade eftersläpningseffekten i Norge som drog ned marginalerna. Inlåning från företag och privatkunder Inlåningen från allmänheten uppgick till 188 md euro. I lokala valutor motsvarar detta en ökning med 4 procent mot förra kvartalet och en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningen berodde på en högre volym av återköpsavtal (repor) samt större inlåning från privatkunder och finansinstitut. Inlåningen från privatkunder steg med 4 procent i lokala valutor, trots den hårda konkurrensen om kontosparandet. Högre marknadsräntor fick den genomsnittliga inlåningsmarginalen, både på privat- och företagssidan, att stiga och höjde räntenettot med cirka 30 mn euro. Group Corporate Centre Periodens räntenetto inom Group Corporate Centre minskade till -18 mn euro från 30 mn euro under föregående kvartal. Nedgången berodde främst på minskad ränterisk i Group Treasury, ökade upplåningskostnader på grund av en ökad volym av långfristig upplåning och lägre nettoavkastning, efter upplåningskostnader, på likviditetsreserven. Avgifts- och provisionsnetto Avgifts- och provisionsnettot ökade med 3 procent till rekordhöga 623 mn euro. Det var främst betalningsprovisionerna och övriga provisionsintäkter som ökade. Provisionskostnader för statliga stabilitetsfonder uppgick till 13 mn euro, liksom under förra kvartalet, och avsåg endast Sverige.

5 Nordea Rapport för andra kvartalet 5(45) Sparande- och kapitalförvaltningsprovisioner Sparandeprovisionerna minskade med 3 procent till 359 mn euro, främst till följd av lägre transaktionsrelaterade kapitalförvaltningsprovisioner och courtageintäkter. Förvaltat kapital minskade något till 191 md euro, med ett nettoinflöde på 1,5 md euro under kvartalet. Betalnings- och låneprovisioner Betalningsprovisionerna steg med 6 procent till 215 mn euro, till följd av högre kortintäkter. Låneprovisionerna minskade med 3 procent till 160 mn euro. Nettoresultat av poster till verkligt värde Nettoresultat av poster till verkligt värde minskade med 35 procent från en mycket hög nivå under första kvartalet till 356 mn euro. Kapitalmarknadsintäkter i kundområdena Den kunddrivna handeln på kapitalmarknaden fortsatte att utvecklas positivt. Nettoresultatet av poster till verkligt värde från dessa områden uppgick till 251 mn euro, en ökning med 7 procent jämfört med förra kvartalet. Oallokerade kapitalmarknadsintäkter Nettoresultat av poster till verkligt värde inom de oallokerade kapitalmarknadsintäkterna, det vill säga intäkter från riskhanteringen i kundtransaktioner, minskade till 58 mn euro från förra kvartalets höga nivå på 191 mn euro. Group Corporate Centre Nettoresultatet av poster till verkligt värde inom Group Treasury minskade till 3 mn euro jämfört med 67 mn euro under det mycket starka förra kvartalet. Livförsäkringsverksamheten Nettoresultatet av poster till verkligt värde i livförsäkringsverksamheten minskade med 16 procent till 52 mn euro. I slutet av andra kvartalet uppgick återbäringsmedlen till 7,8 procent av de försäkringstekniska avsättningarna, eller mn euro, vilket är en minskning med 0,2 procentenhet jämfört med första kvartalet. Resultatandelar i intresseföretag Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 13 mn euro, jämfört med 18 mn euro under förra kvartalet. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppgick till 24 mn euro, att jämföra med 22 mn euro under förra kvartalet. Kostnader Kostnaderna ökade med 1 procent jämfört med förra kvartalet och uppgick till mn euro. Personalkostnaderna minskade med 3 procent till 744 mn euro. Övriga kostnader steg jämfört med förra kvartalet, främst till följd av höga IT-kostnader under andra kvartalet. I slutet av andra kvartalet hade antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) ökat något jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet i fjol hade antalet anställda ökat med 2 procent. K/I-talet var 54 procent, en ökning jämfört med förra kvartalet, men en minskning jämfört med andra kvartalet. Under andra kvartalet uppgick avsättningar för prestationsbaserade löner till 45 mn euro, jämfört med 75 mn euro under förra kvartalet. Kreditförluster Avsättningar för kreditförluster uppgick till 98 mn euro, vilket motsvarar en kreditförlustrelation på 12 punkter (22 punkter under förra kvartalet), exklusive engångsavsättningen på netto 20 mn euro till den danska insättningsgarantifonden med anledning av Fjordbank Mors haveri och en minskning av avsättningen till Amagerbanken. I Baltikum gjordes nettoreserveringar motsvarande 5 punkter (jämfört med nettoåterföringar motsvarande 26 punkter under första kvartalet). Gruppvisa kreditförluster, netto, var positiva med 60 mn euro under andra kvartalet (positiva med 53 mn euro under första kvartalet), till följd av företagens högre kreditbetyg. Skatter Den effektiva skattesatsen var 26,2 procent, jämfört med 26,0 procent under förra kvartalet och 26,2 procent under andra kvartalet i fjol. Periodens resultat Periodens resultat minskade med 6 procent jämfört med förra kvartalet till 700 mn euro, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 11,5 procent. Utspädd vinst per aktie var 0,18 euro (0,18 euro under förra kvartalet). Riskjusterat resultat Riskjusterat resultat minskade med 17 procent till 643 mn euro jämfört med första kvartalet, och ökade med 25 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Resultat för första halvåret i korthet Första halvåret utmärktes av fortsatt hög intäktstillväxt. Intäkterna var 9 procent högre än första halvåret. Högre intäkter, främst härrörande från räntenettot samt avgifts- och provisionsnettot, och lägre kreditförluster fick rörelseresultatet att öka med 21 procent. Riskjusterat resultat steg med 18 procent jämfört med samma period i fjol. Valutarörelser bidrog till höjda intäkter med 2 procentenheter och till höjda kostnader med

6 Nordea Rapport för andra kvartalet 6(45) 3 procentenheter under första halvåret jämfört med första halvåret. Intäkter Räntenettot ökade med 7 procent jämfört med första halvåret i fjol. Utlåningen ökade med 10 procent. Marginalerna på företagsutlåningen var högre, medan inlåningsmarginalerna var lägre än i fjol. Avgifts- och provisionsnettot fortsatte att öka starkt och låg 21 procent över första halvåret. Nettoresultatet av poster till verkligt värde ökade med 1 procent jämfört med samma period i fjol. Den kunddrivna handeln på kapitalmarknaden var fortsatt stark och volymerna ökade. Group Treasurys resultat förbättrades också. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 31 mn euro och övriga rörelseintäkter uppgick till 46 mn euro. Kostnader Kostnaderna ökade med 8 procent jämfört med samma period i fjol. Personalkostnaderna ökade med 9 procent. I lokala valutor ökade kostnaderna med 5 procent och personalkostnaderna med 6 procent. Kreditförluster Jämfört med samma period i fjol minskade kreditförlusterna med 46 procent till 273 mn euro, vilket motsvarar en kreditförlustrelation på 17 punkter (36 punkter). Därutöver gjordes avsättningar på 87 mn euro, motsvarande 6 punkter, till den danska insättningsgarantifonden. Skatter Den effektiva skattesatsen under perioden var 26,1 procent, jämfört med 26,5 procent i fjol. Periodens resultat Periodens resultat ökade med 22 procent till mn euro till följd av högre intäkter och lägre kreditförluster. Riskjusterat resultat Riskjusterat resultat steg med 18 procent till mn euro jämfört med samma period i fjol. Övrig information Kreditportföljen Utlåningen ökade med 1 procent till 332 md euro jämfört med förra kvartalet. Utlåningen i kundområdena steg också med 1 procent under andra kvartalet. Kreditportföljens kvalitet förbättrades ytterligare under andra kvartalet främst till följd av bättre kreditbetyg för företagskunderna. Detta resulterade i en minskning av de riskvägda tillgångarna med cirka 1,3 md euro eller 0,7 procent. Andelen osäkra fordringar minskade till 136 punkter av utlåningen till följd av lägre osäkra fordringar samt ökade lånevolymer. De osäkra fordringarna minskade med 4 procent från förra kvartalet. 59 procent av de osäkra fordringarna, brutto, utgörs av lån där kunderna fortfarande betalar och 41 procent är lån där kunderna ej betalar. Osäkra fordringar netto, efter reserveringar för individuellt värderade lån, uppgick till mn euro eller 87 punkter av den sammanlagda utlåningen. Reserveringskvoten minskade något till 50 procent, jämfört med 51 procent i slutet av första kvartalet. Kreditförlustrelationer och osäkra fordringar kv1 kv4 kv3 Punkter av utlåningen Kreditförluster på årsbasis koncernen 12¹ 22¹ varav individuella varav gruppvisa Kreditförluster på årsbasis Nordic Banking 11¹ 26¹ Andel osäkra fordringar, brutto, koncernen (punkter) betalande 59 % 58 % 59 % 55 % 52 % - ej betalande 41 % 42 % 41 % 45 % 48 % Total reserveringsgrad, koncernen (punkter) Reserveringskvot, koncernen² 50 % 51 % 52 % 54 % 56 % ¹ Kreditförlustrelation exklusive avsättningarna till den danska insättningsgarantifonden: Inklusive dessa: 15 respektive 31 punkter för koncernen och 14 respektive 37 punkter för Nordic Banking. 2 Summa reserver i relation till osäkra fordringar, brutto. Marknadsrisk Räntebärande värdepapper och statsskuldförbindelser uppgick till 95 md euro i slutet av andra kvartalet, varav 26 md euro i livförsäkringsrörelsen och resterande del i likviditetsreserven och tradingportföljen. 29 procent av portföljen utgörs av stats- eller kommunobligationer och 31 procent av bostadsobligationer, exklusive 13 md euro i pantsatta värdepapper. Den samlade marknadsrisken minskade till 77 mn euro under andra kvartalet jämfört med 94 mn under första kvartalet. Minskningen berodde främst på lägre ränterisk. Marknadsrisk kv1 kv4 Mn euro Samlad risk, VaR Ränterisk, VaR Aktierisk, VaR Valutarisk, VaR Kreditmarginalrisk, VaR Diversifieringseffekt 46 % 38 % 47 % 45 %

7 Nordea Rapport för andra kvartalet 7(45) Balansräkning Tillgångarna i balansräkningen ökade med 1 procent jämfört med slutet av förra kvartalet och uppgick till 593 md euro. Ökningen beror främst på en högre volym av räntebärande värdepapper och en större utlåning till allmänheten. Kapitalposition och riskvägda tillgångar I slutet av andra kvartalet uppgick Nordeas riskvägda tillgångar till 179,9 md euro exklusive övergångsregler, en minskning med 1,9 md euro eller 1,0 procent jämfört med förra kvartalet och en minskning med 2,8 procent jämfört med förra året då de riskvägda tillgångarna uppgick till 184,9 md euro. Under andra kvartalet minskade de riskvägda tillgångarna främst till följd av förbättrad kreditkvalitet i företagsportföljen men även på grund av effektiviseringsarbete inom affärsområdena. Nordea har intensifierat arbetet med att uppnå en effektiv kapitalanvändning när det gäller affärsområdenas riskvägda tillgångar. Arbetet omfattar en rad initiativ som rör processer, data och metoder för de olika exponeringsklasserna. Under andra kvartalet fick detta en positiv effekt på de riskvägda tillgångarna med 1,7 md euro. Även framöver förväntas dessa initiativ påverka de centrala parametrarna i beräkningen av de riskvägda tillgångarna och bidra till en fortsatt minskning av dessa. Exklusive övergångsreglerna i Basel II uppgick kärnprimärkapitalrelationen till 11,0 procent. Primärkapitalrelationen och kapitaltäckningsgraden ligger klart över målen i Nordeas kapitalpolicy. Kapitalbasen uppgår till 24,9 md euro och är därmed 7,9 md euro större än kapitalkravet exklusive övergångsregler samt 10,5 md euro större än kapitalkravet inklusive övergångsreglerna. Primärkapitalet uppgår till 21,7 md euro och är därmed 7,4 md euro större än kapitalkravet (exklusive övergångsreglerna). I slutet av andra kvartalet uppgick economic capital till 17,3 md euro, vilket var en liten minskning jämfört med utgången av förra kvartalet. Resultatet av den europeiska bankmyndighetens stresstest publicerades den 15 juli. Nordea klarade sig bra i testet. Kärnprimärkapitalrelationen inklusive övergångsregler, vilket var den officiella kvoten som presenterades i stresstestet, ökade i det negativa scenariot från 8,9 procent under fjärde kvartalet till 9,5 procent under fjärde kvartalet 2012 efter utdelning i enlighet med Nordeas utdelningspolicy under perioden. Nordeas upplåning och likviditet Den genomsnittliga kostnaden för långfristig upplåning var i stort sett oförändrad under andra kvartalet. Under andra kvartalet emitterade Nordea cirka 10 md euro i långfristig skuld, varav cirka 7 md euro i form av säkerställda svenska, norska och finska obligationer på marknader i och utanför Norden. Andelen långfristig upplåning av den totala upplåningen uppgick i slutet av andra kvartalet till cirka 67 procent (69 procent i slutet av första kvartalet). För hanteringen av refinansieringsrisken använder Nordea sig av ett mått för upplåningsbehov och matchning av tillgångarnas och skuldernas beteendemässiga löptider. Avseende de kortsiktiga likviditetsriskerna använder Nordea sig av ett mått som ligger nära LCR (Liquidity Coverage Ratio). Nordeas likviditetsreserv består av likvida värdepapper som centralbankerna godtar som säkerhet och som har liknande egenskaper som likvida värdepapper enligt Basel III. Dessa värdepapper uppgick till 58 md euro i slutet av andra kvartalet (56 md euro under första kvartalet). Kapitalrelationer kv1 kv4 % Exklusive övergångsregler: Kärnprimärkapitalrelation 11,0 10,7 10,3 10,0 Primärkapitalrelation 12,1 11,7 11,4 11,1 Kapitaltäckningsgrad 13,8 13,5 13,4 13,2 Inklusive övergångsregler: Kärnprimärkapitalrelation 9,3 9,1 8,9 9,0 Primärkapitalrelation 10,2 10,0 9,8 10,0 Kapitaltäckningsgrad 11,7 11,4 11,5 11,8

8 Nordea Rapport för andra kvartalet 8(45) Osäkert läge för världsekonomin men fortsatt god utveckling för de nordiska länderna Utvecklingen i världsekonomin var turbulent under våren. Greklands statsfinansiella kris, den osäkra utvecklingen i de övriga PIIGS-länderna och bestående globala obalanser har gjort ekonomin osäkrare. Osäkerheten har ökat också i Nordeuropa. Den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna är dock på det stora hela fortsatt god. Tillväxten i Sverige och Norge är fortsatt stark i år, och länderna har goda statsfinanser och handelsbalanser. Den svenska och norska centralbanken har fortsatt höja sina styrräntor för att förhindra överhettning. Tillväxten är stark också i Finland. I Danmark däremot är tillväxten bräcklig eftersom BNP minskade i slutet av och början av. Både Finland och Danmark står inför vissa finanspolitiska åtstramningar men deras statsfinanser är i betydligt bättre skick än exempelvis genomsnittet i euroområdet. Arbetslösheten sjunker i alla nordiska länder. I Danmark ligger arbetslösheten kvar på relativt låga 4 procent. Den privata konsumtionen stiger i Sverige och Norge med stöd av de starka statsfinanserna. Den starka ekonomiska utvecklingen har också fått fart på investeringarna. De nordiska länderna gynnas av hög efterfrågan på flera av deras främsta exportmarknader. Återhämtningen fortsätter i Baltikum, inte bara i Estland utan även i Lettland och Litauen. Tillväxten är fortsatt stark i Polen. I Ryssland går återhämtningen framåt och investeringarna är på uppgång. Nordeaaktien Under andra kvartalet sjönk Nordeas aktiekurs från 69,10 kronor till 68,00 kronor på NASDAQ OMX Nordiska Börs.

9 Nordea Rapport för andra kvartalet 9(45) Ny organisation införd i juni I juni infördes en ny organisation som bygger på det värdekedjetänkande som varit centralt för Nordeas verksamhetsmodell sedan Den nya organisationen har utvecklats kring de tre huvudsakliga affärsområdena Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Alla delar av värdekedjorna kundansvar, stöd, produkter, personal och IT-utveckling införlivas i affärsområdena med det tydliga målet att öka effektiviteten, höja avkastningen på eget kapital och fördjupa kundrelationerna. Dessutom har en organisationsenhet med namnet Group Operations and Other Lines of Business skapats. Group Corporate Centre och Group Risk Management förblir centrala delar av organisation. Den nya organisationen får genomslag i den finansiella rapporteringen från det tredje kvartalet. Mer information om detta finns i ett separat pressmeddelande. Kvartalsvis utveckling, koncernen Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Resultat per aktie efter utspädning (DEPS), euro 0,18 0,18 0,19 0,18 0,13 0,36 0,29 DEPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,73 0,68 0,66 0,58 0,55 0,73 0,55

10 Nordea Rapport för andra kvartalet 10(45) Kundområden Nordic Banking Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med under andra kvartalet, motsvarande 5 procent på årsbasis. Omkring av dessa var nya kunder i Nordea. Under de senaste 12 månaderna har antalet relationskunder ökat med eller 5,5 procent. Antalet proaktiva kundmöten steg med 10 procent jämfört med andra kvartalet. Under samma period minskade antalet anställda omräknat till heltidstjänster med 400. Satsningen på initiativet Framtidens distribution fortskred planenligt. 250 kontor har nu omvandlats till det nya specialiserade formatet, en ökning med 100 sedan förra kvartalet. Kundaktiviteten, som var rekordhög under första kvartalet, var fortsatt intensiv under andra kvartalet. Vad gäller onlinetjänsterna har Internetbanken Privat förbättrats ytterligare och Nordea interagerar nu med kunderna på Facebook i alla de fyra nordiska länderna. En rad mobila funktioner lanserades under perioden, däribland en förbättrad SMS-bank i Norge och en surfplatteapplikation i Sverige. Efterfrågan på mobila tjänster fortsatte att öka kraftigt under perioden. Resultat Intäkterna steg med 4 procent jämfört med föregående kvartal, med stöd av ett ökat räntenetto. Ökningstakten i utlåningen till privatkunder har under de senaste kvartalen minskat från tidigare års höga nivåer. Jämfört med föregående kvartal var ökningstakten 1 procent. De stora företagskundernas efterfrågan på lån förblev något dämpad, även om volymerna började öka under perioden. Inlåningen ökade med 1 procent, främst i form av sparande på privatsidan. Utlåningsmarginalerna var överlag stabila medan inlåningsmarginalerna fortsatte att förbättras. Kostnaderna var oförändrade från föregående kvartal och steg med 3,5 procent i lokala valutor jämfört med samma period. Kreditförlusterna minskade markant jämfört med första kvartalet. I siffran för föregående kvartal ingår en avsättning till den danska insättningsgarantifonden med anledning av Amagerbankens kollaps. I siffran för andra kvartalet ingår en avsättning på 20 mn euro netto hänförlig till Fjordbank Mors och en återföring av avsättningen för Amagerbanken. Kreditförlustrelationen uppgick till 11 punkter exklusive denna avsättning (26 punkter under första kvartalet). Kreditförlusterna minskade i alla länder, och i Sverige kom återföringarna och återvinningarna att överstiga de nya avsättningarna.

11 Nordea Rapport för andra kvartalet 11(45) Nordic Banking kv1 kv4 kv3 Förändr. 11/ Mn euro kv Räntenetto % 18% Avgifts- och provisionsnetto % 10% Nettoresultat av poster till verkligt värde % 2% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % -64% Summa intäkter inkl. allok % 12% Personalkostnader % 4% Summa kostnader inkl. allok % 6% Resultat före kreditförluster % 20% Kreditförluster % -56% Rörelseresultat % 48% K/I-tal, % RAROCAR, % Economic capital Riskvägda tillgångar Antal anställda (omr. t. heltidstj) % -2% Volymer, md euro: Utlåning till företag 118,8 117,6 116,2 116,1 115,5 1% 3% Bolån till privatkunder 112,8 111,2 109,8 106,1 102,6 1% 10% Konsumtionslån 26,5 26,5 26,9 26,2 25,8 0% 3% Summa utlåning 258,1 255,3 252,9 248,4 243,9 1% 6% Inlåning från företag 58,1 59,1 62,0 57,6 55,5-2% 5% Inlåning från privatkunder 77,2 75,0 74,5 72,6 72,1 3% 7% Summa inlåning 135,3 134,1 136,5 130,2 127,6 1% 6% Marginaler, %: Utlåning till företag 1,34 1,35 1,35 1,33 1,32 Bolån till privatkunder 0,71 0,73 0,70 0,70 0,72 Konsumtionslån 3,82 3,77 3,73 3,80 3,79 Utlåningsmarginaler totalt 1,28 1,30 1,28 1,28 1,29 Inlåning från företag 0,49 0,44 0,42 0,36 0,29 Inlåning från privatkunder 0,63 0,48 0,43 0,29 0,22 Inlåningsmarginaler totalt 0,56 0,46 0,42 0,32 0,25

12 Nordea Rapport för andra kvartalet 12(45) Banking Danmark Affärsutveckling Banking Danmarks affärsvolymer och affärsaktivitet ökade ytterligare, inte minst bland de större företagen, trots medelmåttiga makroekonomiska utsikter och hård konkurrens. Inflödet av externt värvade förmåns- och private banking-kunder förblev starkt, och det totala antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med under perioden. På privatsidan påverkas affärsutvecklingen av de medelmåttiga ekonomiska utsikterna och den politiska osäkerhet som kan fortsätta in på hösten. Följden har blivit att utlåningstillväxten avtagit. Plus3, ett nytt konto med gradvis stigande sparränta, lockade nya privatkunder och även inlåning från Nordeas befintliga kunder. Marknaden för företagsutlåning påverkas alltjämt av att de stora företagen har välfyllda kassor och av en allmänt låg aktivitetsnivå. Till detta kommer en hård priskonkurrens, i synnerhet i de övre segmenten. Satsningen på Framtidens distribution, som innefattar både företags- och privatkunder, fortskrider enligt plan och resulterade i en fortsatt hög aktivitet vad gäller kundmöten. Resultat Räntenettot ökade med 2 procent från första kvartalet, tack vare högre affärsvolymer och högre inlåningsmarginaler. Totala intäkter minskade med 2 procent till följd av ett lägre nettoresultat av poster till verkligt värde och lägre aktivitet på bostadsmarknaden. Antalet anställda minskade ytterligare och personalkostnaderna var i stort sett oförändrade från första kvartalet. Investeringarna i kontorsnätet i samband med satsningen på Framtidens distribution, samt insatser för att värva nya kunder gjorde att kostnaderna steg. Kreditförlusterna sjönk från föregående kvartal, även exklusive första kvartalets avsättning på 67 mn euro hänförlig till Amagerbankens kollaps och andra kvartalets avsättning på 20 mn euro netto med anledning av Fjordbank Mors haveri (33 mn euro) och en återföring för Amagerbanken (13 mn euro). Exklusive dessa uppgick andra kvartalets kreditförlustrelation till 29 punkter (40 punkter under första kvartalet). kv1 kv4 kv3 Förändr. 11/ Mn euro kv Räntenetto % 5% Avgifts- och provisionsnetto % 39% Nettoresultat av poster till verkligt värde % -33% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % -85% Summa intäkter inkl. allok % 4% Personalkostnader % 5% Summa kostnader inkl. allok % 8% Resultat före kreditförluster % -1% Kreditförluster % -46% Rörelseresultat % 56% K/I-tal, % RAROCAR, % Economic capital Riskvägda tillgångar Antal anställda (omr. t. heltidstj) % -2% Volymer, md euro: Utlåning till företag 32,8 31,6 32,0 30,9 31,2 4% 5% Bolån till privatkunder 30,4 30,1 29,9 29,3 28,9 1% 5% Konsumtionslån 13,5 13,4 13,5 13,4 12,8 1% 5% Summa utlåning 76,7 75,1 75,4 73,6 72,9 2% 5% Inlåning från företag 11,9 12,5 13,2 13,6 13,2-5% -10% Inlåning från privatkunder 24,1 23,4 23,7 23,2 23,5 3% 3% Summa inlåning 36,0 35,9 36,9 36,8 36,7 0% -2% Marginaler, %: Utlåning till företag 1,53 1,57 1,56 1,59 1,61 Bolån till privatkunder 0,54 0,55 0,54 0,49 0,50 Konsumtionslån 4,45 4,37 4,36 4,48 4,50 Utlåningsmarginaler totalt 1,52 1,54 1,53 1,54 1,55 Inlåning från företag 0,35 0,33 0,30 0,28 0,29 Inlåning från privatkunder 0,46 0,37 0,32 0,19 0,21 Inlåningsmarginaler totalt 0,41 0,35 0,31 0,23 0,25

13 Nordea Rapport för andra kvartalet 13(45) Banking Finland Affärsutveckling Det intensiva arbetet med att värva nya kunder, bland annat genom att hålla ett stort antal proaktiva kundmöten, fortgick under andra kvartalet. Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med under perioden, varav var nya kunder i Nordea. Ett prioriterat område var högklassig rådgivning till så kallade massaffluent kunder. Nordea har som mål att betjäna dessa kunder inom Premium-programmet. Flera nya inlåningsprodukter lanserades och bidrog till att befästa Nordeas position på den hårt konkurrensutsatta marknaden för inlåning från privatkunder. Inlåningsmarginalerna ökade till följd av ändrad produktmix och högre räntor. Ett nytt bolån med räntetak lanserades också vilket mottogs positivt av kunderna. Företagskontorsnätet, som består av 38 företagskontor och 7 serviceenheter, omorganiserades under kvartalet enligt strategin för Framtidens distribution. Omorganiseringen fick en positiv effekt på resultatet, vilket märktes inte minst inom betalningsavgifter och risksäkringsaktiviteter. Ökningen i företagsutlåningen märktes mest i de övre segmenten. Samtidigt utvecklades även kapitalmarknadsprodukterna positivt. Konkurrensen förblev hård om den kortfristiga inlåningen från företag. Nordea valde att konkurrera med alternativa strukturerade lösningar. Införandet av Framtidens distributionsnät fortskred och 118 kontor har nu gjorts om till det nya formatet. Resultat Stigande räntor och högre utlånings- och inlåningsvolymer drog upp räntenettot. Även avgifts- och provisionsintäkter ökade, främst till följd av högre provisioner från kapitalmarknadsprodukter och betalningar. Kostnaderna ökade från första kvartalet, men var lägre än under andra kvartalet. Personalkostnaderna steg till följd av de allmänna löneökningarna, och även marknadsföringssatsningarna syntes i kostnadsutvecklingen jämfört med första kvartalet. Kreditförlusterna var 19 mn euro, och härrörde främst från företagssidan. Kreditförlustrelationen uppgick till 14 punkter (18 punkter under första kvartalet). kv1 kv4 kv3 Förändr. 11/ Mn euro kv Räntenetto % 21% Avgifts- och provisionsnetto % 12% Nettoresultat av poster till verkligt värde % 9% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter Summa intäkter inkl. allok % 17% Personalkostnader % 1% Summa kostnader inkl. allok % -3% Resultat före kreditförluster % 49% Kreditförluster % -65% Rörelseresultat % 128% K/I-tal, % RAROCAR, % Economic capital Riskvägda tillgångar Antal anställda (omr. t. heltidstj) % -4% Volymer, md euro: Utlåning till företag 24,2 23,5 23,3 23,8 23,9 3% 1% Bolån till privatkunder 24,6 24,1 23,8 23,4 22,9 2% 7% Konsumtionslån 5,7 5,6 5,6 5,5 6,0 2% -5% Summa utlåning 54,5 53,2 52,7 52,7 52,8 2% 3% Inlåning från företag 14,1 14,2 15,8 13,5 14,1-1% 0% Inlåning från privatkunder 24,4 23,9 23,7 23,2 23,2 2% 5% Summa inlåning 38,5 38,1 39,5 36,7 37,3 1% 3% Marginaler, %: Utlåning till företag 1,27 1,27 1,27 1,25 1,24 Bolån till privatkunder 0,50 0,55 0,55 0,57 0,61 Konsumtionslån 2,79 2,93 2,96 3,06 3,13 Utlåningsmarginaler totalt 1,09 1,13 1,13 1,15 1,17 Inlåning från företag 0,50 0,38 0,36 0,27 0,19 Inlåning från privatkunder 0,57 0,30 0,26 0,12 0,03 Inlåningsmarginaler totalt 0,54 0,33 0,30 0,18 0,09

14 Nordea Rapport för andra kvartalet 14(45) Banking Norge Affärsutveckling Aktiviteten på privatsidan var mycket hög under andra kvartalet och antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med 8 700, en ökning med 14 procent på årsbasis. Antalet externt värvade förmåns- och private bankingkunder uppgick till närmare Konkurrensen om privatkundernas inlåning förblev hård. Nya inlåningsprodukter lanserades under perioden, liksom även en rad nya Internetbanktjänster och mobila tjänster. Affärsaktiviteten var hög på företagssidan, vilket främst märktes i försäljningen av kapitalmarknadsprodukter och i provisionsintäkterna. Stor vikt har lagts vid kapitaleffektiviteten, i synnerhet inom företagssegmentet. Effektiviteten mätt i antal kunder per heltidsanställd förbättrades under kvartalet, och antalet manuella transaktioner minskade med 32 procent jämfört med samma kvartal. Resultat Intäkterna steg med 9 procent från föregående kvartal, tack vare en ökning i intäkter från kapitalmarknadsprodukter, nettoresultat av poster till verkligt värde och avgifts- och provisionsnettot. Bolån fortsätter att öka och Nordea tar nya marknadsandelar. Marginalerna på utlåning till privatkunder minskade, främst på grund av tekniska interna faktorer och regeln om att privatkunder måste få sex veckors varsel om räntehöjningar. Inlåningsmarginalerna utvecklades som väntat i motsatt riktning. På företagssidan har konkurrensen varit fortsatt hård om enstaka stora inlåningsvolymer och om företagskrediter. Kostnaderna sjönk med 4 procent till följd av en planerad minskning av personalkostnader och övriga kostnader. Kreditförlustrelationen uppgick till 11 punkter (51 punkter under första kvartalet). kv1 kv4 kv3 Förändr. 11/ Mn euro kv Räntenetto % 5% Avgifts- och provisionsnetto % 6% Nettoresultat av poster till verkligt värde % 30% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter Summa intäkter inkl. allok % 8% Personalkostnader % 2% Summa kostnader inkl. allok % 7% Resultat före kreditförluster % 9% Kreditförluster % 86% Rörelseresultat % 4% K/I-tal, % RAROCAR, % Economic capital Riskvägda tillgångar Antal anställda (omr. t. heltidstj) % 2% Volymer, md euro: Utlåning till företag 23,8 23,7 23,1 24,0 24,2 0% -2% Bolån till privatkunder 24,7 23,7 23,4 22,2 21,6 4% 14% Konsumtionslån 1,0 1,1 1,4 1,0 1,0-9% 0% Summa utlåning 49,5 48,5 47,9 47,2 46,8 2% 6% Inlåning från företag 15,4 15,6 15,9 14,7 13,7-1% 12% Inlåning från privatkunder 9,3 8,6 8,3 8,3 8,5 8% 9% Summa inlåning 24,7 24,2 24,2 23,0 22,2 2% 11% Marginaler, %: Utlåning till företag 1,42 1,43 1,45 1,42 1,41 Bolån till privatkunder 0,73 0,87 0,71 0,73 0,88 Konsumtionslån 6,68 6,96 6,76 6,87 6,94 Utlåningsmarginaler totalt 1,20 1,28 1,22 1,22 1,29 Inlåning från företag 0,32 0,34 0,43 0,44 0,37 Inlåning från privatkunder 0,48 0,37 0,52 0,54 0,37 Inlåningsmarginaler totalt 0,38 0,35 0,46 0,48 0,37 Valutafluktuationer påverkade intäkts- och kostnadsposter med 0 % /kv1 (+1 % /) och balansräkningsposter med +1 % /kv1 (+2 % /).

15 Nordea Rapport för andra kvartalet 15(45) Banking Sverige Affärsutveckling Intäkterna och rörelseresultatet nådde rekordnivåer under perioden, tack vare fortsatt hög affärsaktivitet. Antalet förmåns- och private banking-kunder steg med Den starka utvecklingen i Nordeas mobil- och onlinebanktjänster fortsätter. Antalet användare av det mobila erbjudandet uppgår nu till , och Nordeas Ipad-applikation har laddats ner gånger sedan lanseringen i början av juni. Aktivitetsnivån gentemot privatkunder var fortsatt hög under första kvartalet, bland annat genom införandet av de nya kontorsformaten. Rådgivarna höll 24 procent fler proaktiva kundmöten än under samma period. Detta resulterade i en solid affärsutveckling med ökad utlåning och inlåning, beräknat i lokal valuta, och ökade sparandeprovisioner. Den starka utvecklingen av inlåningsvolymerna vittnar om Nordeas fokus på att utveckla inlåningserbjudandet, bland annat genom framgångsrika lanseringar av nya produkter under kvartalet. Efterfrågetillväxten på bolån har stabiliserats på en lägre nivå än för ett år sedan. Marginalerna ökade på såväl inlåning som utlåning. Konkurrensen på företagssidan förblev hård och präglades av en volatilitet på inlåningsmarknaden och marginalpress på både inlåning och utlåning. Affärsverksamheten gick starkt framåt på företagssidan, med ett antal stora transaktioner. Detta resulterade i ökad utlåning, beräknat i lokal valuta, och en solid utveckling i låneprovisioner. Marginalerna på ut- och inlåning ökade under kvartalet. Arbetet med att höja effektiviteten i kontorsrörelsen fortsatte att ge resultat. Antalet anställda minskade med 1 procent jämfört med första kvartalet, och med 3 procent jämfört med för ett år sedan. Samtidigt ökade affärsvolymerna markant. Resultat De ökande affärsvolymerna och marginalerna resulterade i en intäktsökning på 5 procent jämfört med första kvartalet (7 procent i lokal valuta). Räntenettot ökade med 8 procent jämfört med första kvartalet, medan avgifts- och provisionsnettot ökade med 3 procent. Nettoresultat av poster till verkligt värde förblev högt och speglade en hög efterfrågan på kapitalmarknadsprodukter. Nettot av kreditförluster, återföringar och återvinningar uppgick till 19 mn euro (att jämföra med en kreditförlustrelation på 2 punkter under första kvartalet). kv1 kv4 kv3 Förändr. 11/ Mn euro kv Räntenetto % 40% Avgifts- och provisionsnetto % -7% Nettoresultat av poster till verkligt värde % 30% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter Summa intäkter inkl. allok % 20% Personalkostnader % 6% Summa kostnader inkl. allok % 10% Resultat före kreditförluster % 31% Kreditförluster Rörelseresultat % 39% K/I-tal, % RAROCAR, % Economic capital Riskvägda tillgångar Antal anställda (omr. t. heltidstj) % -3% Volymer, md euro: Utlåning till företag 38,0 38,8 37,8 37,4 36,2-2% 5% Bolån till privatkunder 33,1 33,4 32,7 31,2 29,2-1% 13% Konsumtionslån 6,2 6,3 6,4 6,3 6,0-2% 3% Summa utlåning 77,3 78,5 76,9 74,9 71,4-2% 8% Inlåning från företag 16,6 16,8 17,0 15,8 14,4-1% 15% Inlåning från privatkunder 19,5 19,1 18,9 17,9 17,0 2% 15% Summa inlåning 36,1 35,9 35,9 33,7 31,4 1% 15% Marginaler, %: Utlåning till företag 1,19 1,17 1,16 1,11 1,09 Bolån till privatkunder 1,01 0,95 0,95 0,98 0,90 Konsumtionslån 3,19 2,93 2,77 2,72 2,57 Utlåningsmarginaler totalt 1,25 1,20 1,19 1,17 1,12 Inlåning från företag 0,76 0,67 0,57 0,42 0,32 Inlåning från privatkunder 0,91 0,87 0,69 0,49 0,42 Inlåningsmarginaler totalt 0,85 0,78 0,63 0,46 0,37 Valutafluktuationer påverkade intäkts- och kostnadsposter med med -1 % /kv1 (+9 % /) och balansräkningsposter med -3 % /kv1 (+4 % /).)

16 Nordea Rapport för andra kvartalet 16(45) Kundsegment Corporate Merchant Banking Kundsegmentet Corporate Merchant Banking (CMB) ingår i affärsområdet Corporate Merchant Banking & Capital Markets, som förutom CMB utgörs av Capital Markets Products och Financial Institutions Division. Till följd av detta presenteras kundsegmentet CMB separat nedan. I den finansiella rapporteringen ingår segmentet Corporate Merchant Banking i siffrorna för kundområdet Nordic Banking. Affärsutveckling Affärsaktiviteten gentemot stora företagskunder förblev hög under andra kvartalet vad gäller den dagliga verksamheten, men antalet större transaktioner var relativt lågt. Trots avsaknaden av större affärer lyckades Corporate Merchant Banking höja intäkterna jämfört med samma period och första kvartalet. Affärerna utvecklades fortsatt starkt på kapitalmarknadssidan, där den ökade marknadsvolatiliteten har fått företagskunderna att fokusera på riskhanteringsprodukter. De flesta produktområden presterade bra under perioden. Konkurrensen från andra banker, nordiska såväl som utomnordiska, förblev mycket hård under perioden. Till detta kom en liten minskning i den genomsnittliga utlåningsmarginalen jämfört med första kvartalet. Marginalerna var dock högre än under samma kvartal. Utlåningen ökade jämfört med första kvartalet. De flesta nya transaktioner hänförde sig till refinansiering av befintliga lån och lånefinansierade finansiella transaktioner. Inlåningen var något mindre än under första kvartalet och andra kvartalet. Farhågorna kring konkurrentbankernas solvens har avtagit och kunderna fokuserar nu mer på pris. Konkurrensen mellan de nordiska bankerna är intensiv, i synnerhet vad gäller cash management-uppdrag i samband med implementering av kontostrukturer för att minska behovet av rörelsekapital. Corporate Merchant Banking lanserade under andra kvartalet initiativ inriktade på en optimering av processer både internt i divisionen och gentemot de största intressenterna. Med anledning av de nya reglerna om kapitaltäckning har divisionen också lanserat en rad initiativ för att öka kapitaleffektiviteten. Resultat Intäkterna uppgick till 353 mn euro, upp 4 procent från föregående kvartal. Den underliggande affärsverksamheten förblev stark och intäkterna var 9 procent högre än under andra kvartalet. kv1 kv4 kv3 Förändr. 11/ Mn euro kv Räntenetto % 8% Avgifts- och provisionsnetto % -5% Nettoresultat av poster till verkligt värde % 58% Övriga intäkter % 0% Summa intäkter inkl. allokeringar % 9% Volymer, md euro: Utlåning 37,3 35,9 37,4 37,1 37,7 4% -1% Inlåning 17,3 18,5 20,1 18,8 18,3-6% -5% Marginaler, %: Utlåningsmarginaler 1,36 1,38 1,39 1,36 1,35 Inlåningsmarginaler 0,15 0,13 0,13 0,12 0,11

17 Nordea Rapport för andra kvartalet 17(45) New European Markets Affärsutveckling New European Markets affärer fortsatte att utvecklas stabilt under andra kvartalet. I Baltikum och Polen tog utlåningen fart, och marginalerna var tämligen stabila. I Ryssland förblev utlåningsvolymerna och -marginalerna pressade. Inlåningen ökade under perioden, liksom även marginalerna. Begränsade avsättningar för kreditförluster redovisades i spåren av den ekonomiska återhämtningen i Baltikum. Baltikum De ekonomiska utsikterna för Baltikum ljusnade ytterligare under andra kvartalet. Den exportdrivna uppgången spred sig till den inhemska ekonomin och arbetslösheten vände nedåt. Ut- och inlåningen ökade på företagssidan, och förblev stabila på privatsidan. Utlåningsmarginalerna var i stort sett oförändrade medan inlåningsmarginalerna ökade jämfört med föregående kvartal. Intäktsökningen var robust under perioden: upp 7 procent jämfört med för ett år sedan. Under perioden gjordes endast begränsade avsättningar för kreditförluster, tack vare den pågående återhämtningen och det förbättrade ekonomiska läget. Polen Polens ekonomi gick fortsatt framåt under andra kvartalet, om än i lägre takt än i början av året. Avmattningen beror på en svagare export, stramare ekonomisk politik och en viss nedgång i konsumentförtroendet. Utlåningen till privatkunder steg, med draghjälp från nya lån och valutaeffekter. På företagssidan var volymerna i stort sett oförändrade. Utlåningsmarginalerna var överlag stabila. Inlåningsvolymerna var i stort sett oförändrade, och marginalerna ökade något. Den polska riksbankens höjning av styrräntan väntas minska pressen på inlåningsmarginalerna framgent. Ökade affärsvolymer och ökad efterfrågan drog upp intäkterna jämfört med föregående kvartal. Ökningen uppgick till 12 procent jämfört med för ett år sedan. Privatsegmentet ledde utvecklingen och redovisade fortsatt tillväxt med stöd från Nordeas ledande position inom bolån. Nordea stärkte sin ställning ytterligare i privatsegmentet genom att värva över nya förmånskunder. Det totala antalet uppgår nu till över Nordea öppnade under perioden fyra nya kontor i Polen. Antalet kontor i Polen uppgår nu till totalt 206. De 45 kontor som öppnade i slutet av förra året redovisade god aktivitet och resultat. I slutet av juni hade cirka en tredjedel av de 45 nya kontoren börjat visa positivt resultat. Ryssland Den ryska ekonomin fortsatte att förbättras sakta men säkert. Privatkonsumtionen gick starkast framåt, med draghjälp från stigande priser på exportprodukter som olja och råvaror. Arbetslösheten minskade och hushållens situation förbättrades ytterligare. Pressen på utlåningsvolymer och -marginaler kvarstår, på grund av hög likviditet i den ryska banksektorn i kombination med hård konkurrens om de största företagskunderna. Däremot ökade inlåningen. Intäkterna minskade något jämfört med föregående kvartal, och var oförändrade jämfört med samma kvartal. Kreditkvalitet Behovet av kreditförlustavsättningar minskade i Baltikum tack vare återhämtningen i ekonomin. Periodens kreditförluster uppgick till 1 mn euro. Polen och Ryssland redovisade låga avsättningsnivåer. I Baltikum uppgick osäkra fordringar, brutto, till 577 mn euro eller 687 punkter av den samlade utlåningen (744 punkter i slutet av första kvartalet). Reserverna för Baltikum motsvarade i slutet av kvartalet 350 punkter av den samlade utlåningen. Reserveringskvoten i Baltikum var 51 procent (50 procent i slutet av första kvartalet). Kreditförlustrelationen för Baltikum var 5 punkter. Baltikum, kreditförluster och osäkra fordringar kv1 kv4 kv3 Kreditförluster, mn euro (negativa=nettoåterföringar) varav gruppvisa Kreditförlustrelation, punkter Osäkra fordringar brutto, mn euro Osäkra fordringar brutto, punkter Reserver, mn euro Reserveringsgrad, punkter Reserveringskvot 1 51 % 50 % 56 % 58 % 57 % 1 Summa reserver i relation till osäkra fordringar, brutto. Resultat Ökad efterfrågan och större volymer stödde intäktsutvecklingen, främst räntenettot. Intäkterna ökade med 3 procent jämfört med både första kvartalet och andra kvartalet. Kostnaderna var stabila jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet var tämligen stabilt jämfört med föregående kvartal och steg jämfört med tack vare lägre kreditförluster. Antalet anställda omräknat till heltidstjänster var tämligen stabilt under perioden.

18 Nordea Rapport för andra kvartalet 18(45) New European Markets: rörelseresultat, volymer och marginaler fördelade på områden kv1 kv4 kv3 Förändr. 11/ Mn euro kv Räntenetto % 10% Avgifts- och provisionsnetto % 0% Nettoresultat av poster till verkligt värde % -32% Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter % 0% Summa intäkter inkl. allok % 3% Personalkostnader % -6% Övr. kostnader inkl. avskrivn % 26% Kostnader inkl. allok % 10% Resultat före kreditförluster % -4% Kreditförluster % -90% Rörelseresultat % 54% K/I-tal, % RAROCAR, % Economic capital Riskvägda tillgångar Antal anställda (omr. t. heltidstj) Volymer, md euro: Utlåning till företag 11,4 11,1 11,2 10,9 10,4 Utlåning till privatkunder 7,0 6,6 6,5 6,1 5,9 Inlåning från företag 4,2 3,3 3,6 3,1 2,8 Inlåning från privatkunder 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 Marginaler, %: Utlåning till företag 1,95 1,91 2,00 1,98 2,09 Utlåning till privatkunder 1,78 1,74 1,73 1,71 1,64 Inlåning från företag 0,80 0,74 0,67 0,68 0,71 Inlåning från privatkunder 0,74 0,63 0,52 0,55 0,55 Baltikum Polen Ryssland kv1 kv4 kv3 kv1 kv4 kv3 kv1 kv4 kv3 Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allok Personalkostnader Övr. kostnader inkl. avskrivn Kostnader inkl. allok Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat K/I-tal, % RAROCAR, % Economic capital Riskvägda tillgångar Antal anställda (omr. t. heltidstj) Volymer, md euro: Utlåning till företag 5,2 4,9 4,9 4,9 4,8 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 4,1 4,2 4,4 4,1 3,8 Utlåning till privatkunder 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 3,8 3,4 3,3 3,0 2,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Inlåning från företag 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4 1,2 1,1 1,6 0,9 0,8 0,7 0,7 Inlåning från privatkunder 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Marginaler, %: Utlåning 1,42 1,43 1,44 1,39 1,37 1,73 1,72 1,76 1,71 1,67 2,89 2,66 2,82 3,08 3,39 Inlåning 0,67 0,52 0,46 0,46 0,48 0,86 0,79 0,62 0,70 0,71 0,80 0,82 0,91 0,80 0,84

19 Nordea Rapport för andra kvartalet 19(45) Shipping, Offshore & Oil Services Affärsutveckling Fraktraternas utveckling under andra kvartalet tyder på en fortsatt sviktande marknad för de flesta större shippingsegment, främst på grund av en ökning på utbudssidan genom substantiella nyleveranser av fartyg under den senaste tiden. Denna överkapacitet samt en fortsatt välfylld orderbok med många leveranser av nybyggen i år är den viktigaste förklaringen till de måttliga förväntningarna på torrlast- och råoljesegmenten på kort sikt. Den fortsatt robusta tillväxten i Asien stödjer efterfrågan på torrlast- och containershipping, men de makroekonomiska riskerna tyder på att efterfrågan ökar rätt måttligt i de större industriländerna. Investeringar i prospektering och produktion väntas stiga under jämfört med och öka efterfrågan inom oljeserviceområdet. Efterfrågeökningen märks redan över hela världen, med undantag för de länder i Mellanöstern där politiska oroligheter förekommit. Den höga efterfrågan på olja och gas jämte produktionsminskningar gör att vi fortsättningsvis tror på oljeserviceindustrin på lång sikt. Nordeas affärsvolymer i syndikerade lån inom Shipping, Offshore & Oil Services förblev höga under kvartalet. Transaktioner genomförs fortfarande på konservativa villkor. Nordeas exponering mot shipping-, offshore- och oljeservicesektorn är väl diversifierad. Proaktiv riskhantering och uppföljning av befintliga portföljer har dock fortfarande hög prioritet. Resultat Intäkterna uppgick till 109 mn euro, upp 8 procent från föregående kvartal och upp 11 procent jämfört med andra kvartalet. Ökningen härrörde främst från högre avgifts- och provisionsintäkter. Under kvartalet genomfördes flera nya transaktioner. Provisionsnettot steg med 63 procent jämfört med första kvartalet och med 62 procent jämfört med andra kvartalet. Kreditförlusterna var 24 mn euro och kreditförlustrelationen 71 punkter (41 punkter under första kvartalet). Rörelseresultatet var 69 mn euro, ner 3 procent både från föregående kvartal och från andra kvartalet. kv1 kv4 kv3 Förändr. 11/ Mn euro kv Räntenetto % 4% Avgifts- och provisionsnetto % 63% Nettoresultat av poster till verkligt värde % -25% Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allok % 11% Personalkostnader % 0% Övr. kostnader inkl. avskrivn % 11% Kostnader inkl. allok % 7% Resultat före kreditförluster % 12% Kreditförluster % 100% Rörelseresultat % -3% K/I-tal, % RAROCAR, % Economic capital Riskvägda tillgångar Utlåning, md euro 12,8 13,2 13,6 13,9 14,5-3% -12% Inlåning, md euro 4,6 4,8 5,0 5,3 5,2-4% -12% Antal anställda (omr. t. heltidstj) Marginaler, %: Utlåning till företag 1,82 1,65 1,61 1,56 1,57 Inlåning från företag 0,09 0,15 0,16 0,15 0,13

20 Nordea Rapport för andra kvartalet 20(45) Financial Institutions Affärsutveckling Affärsvolymerna ökade under andra kvartalet, i synnerhet på räntemarknaden där sjunkande räntor fick kunderna att stuva om i sina portföljer. Intresset var även betydande för alternativa investeringar som infrastruktur, fastigheter och energi, liksom för relaterade finansieringstransaktioner, mot bakgrund av de relativt låga avkastningarna på ränte- och aktiemarknaden. I Europa försämrades läget, med tilltagande spekulationer om omstrukturering av den grekiska statsskulden och farhågor om övriga PIIGS-länders finansiella situation. Konkurrensen från inhemska såväl som internationella aktörer skärptes under perioden, med åtföljande press på marginaler och priser. Nordea försvarade framgångsrikt sin ställning under perioden. Debatten om regelverken går vidare, med förnyade krav på bankerna att öka sitt kapital. Resultat Intäkterna ökade med 18 procent jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet steg med 33 procent jämfört med föregående kvartal, tack vare ett starkt resultat inom alla produktområden. Affärsmixen förblir relativt stabil. Kapitalmarknadsprodukter förblir motorn i den finansiella utvecklingen. En aktiv kostnadshantering ledde till att K/I-talet förbättrades med 7 procentenheter. Kostnaderna steg med 2 procent från föregående kvartal, främst på grund av högre personalkostnader. kv1 kv4 kv3 Förändr. 11/ Mn euro kv Räntenetto % 6% Avgifts- och provisionsnetto % 14% Nettoresultat av poster till verkligt värde % 7% Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allok % 10% Personalkostnader % 25% Övr. kostnader inkl. avskrivn % 3% Kostnader inkl. allok % 6% Resultat före kreditförluster % 12% Kreditförluster Rörelseresultat % 19% K/I-tal, % RAROCAR, % Economic capital Riskvägda tillgångar Utlåning, md euro 3,9 3,8 3,4 3,5 3,9 3% 0% Inlåning, md euro 14,9 12,0 11,7 8,9 9,3 24% 60% Antal anställda (omr. t. heltidstj) Marginaler, %: Utlåning till företag 0,63 0,59 0,82 0,77 0,90 Inlåning från företag 0,13 0,14 0,17 0,20 0,15

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2012

Rapport för andra kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 juli 2012 Rapport för andra kvartalet 2012 Starka intäkter och god kostnadskontroll Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den goda affärsutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2012 Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Delårsrapport för andra kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Det andra kvartalet 20 utmärktes av ett fortsatt inflöde av nya

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: 2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 30 januari 2013 Bokslutskommuniké 2012 Stark kapitalposition, oförändrade kostnader och stigande intäkter Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I slutet

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2011

Rapport för tredje kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 oktober 2011 Rapport för tredje kvartalet 2011 Robust kundverksamhet, men finansoron påverkar resultatet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Trots

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2012

Rapport för tredje kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 oktober 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nordea levererar enligt plan på kostnader, kapital och intäkter Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2013

Delårsrapport för andra kvartalet 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli Delårsrapport för andra kvartalet Stärkta kundrelationer, oförändrade kostnader och mer kapital Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Trots det

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 januari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Planen för det nya normala levererar starka resultat Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Vår fokuserade relationsstrategi

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

relevant och kompetent var som helst och när som helst

relevant och kompetent var som helst och när som helst Årsredovisning 2015 Casper von Koskull, vd och koncernchef, och Torsten Hagen Jørgensen, Group COO och ställföreträdande koncernchef Kundvision: Lätt att ha att göra med relevant och kompetent var som

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Delårsrapport för första kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2014 Delårsrapport för första kvartalet 2014 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2010

Rapport för andra kvartalet 2010 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli Rapport för andra kvartalet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Vi har haft en positiv utveckling i kundverksamheten. Antalet nya förmåns- och

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 1998

Delårsrapport januari-juni 1998 -08-18 Delårsrapport januari- Förvaltningsresultatet* ökade med 26 procent till 5 585 Mkr (proforma 4 418 Mkr första halvåret ). Räntabiliteten på eget kapital var 24,5 procent (12,7 procent proforma helåret

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Mot Ett Nordea en flexibel och stark bank engagerad i kunderna. Casper von Koskull, vd och koncernchef Nordeas årsstämma 17 mars 2016

Mot Ett Nordea en flexibel och stark bank engagerad i kunderna. Casper von Koskull, vd och koncernchef Nordeas årsstämma 17 mars 2016 Mot Ett Nordea en flexibel och stark bank engagerad i kunderna Casper von Koskull, vd och koncernchef Nordeas årsstämma 17 mars 2016 Ett utmanande år Resultatet för 2015: starkt och stabilt På väg mot

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 Fjärde kvartalet 2005/2006 (april juni): Försäljning i koncernen för Q4 ökade med 43,3 %, jämfört

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 23 oktober 2008 Delårsrapport januari september 2008 Starkt resultat under extrema marknadsförhållanden Intäkterna steg 4 procent till 5 949 mn euro (första nio

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Försäljningen ökade med 4 procent till 6 850 MSEK (6 564) Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 245 MSEK (1 046) Resultatet före skatt ökade med 19 procent till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer