Rapport för tredje kvartalet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport för tredje kvartalet 2009"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från andra kvartalet till följd av fortsatt höga intäkter och lägre avsättningar för kreditförluster. Räntenettot samt avgifts- och provisionsnettot ökade och nettoresultatet av finansiella poster var fortsatt starkt. Riskjusterat resultat ökade med 30 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och sjönk med 6 procent jämfört med förra kvartalet. Strikt riskhantering och kostnadskontroll sänker kreditförlusterna och K/I-talet. Kreditförlustrelationen uppgick till 54 punkter, vilket är i linje med helårsprognosen. K/I-talet var 48 procent jämfört med 53 procent för ett år sedan och målet att minska antalet anställda med 2 procent i år uppnåddes under kvartalet. De osäkra fordringarna ökade i en långsammare takt. Det har skett en stabilisering av såväl konjunkturen på Nordeas hemmamarknader som ökningstakten för koncernens osäkra fordringar. De osäkra fordringarna steg med 9 procent från andra kvartalet, vilket var en betydligt mindre ökning än under föregående kvartal. Reserveringskvoten steg till 51 procent från 49 procent. Fler kunder och större marknadsandel. Antalet förmånskunder steg med över per månad under tredje kvartalet och antalet private banking-kunder ökade med cirka under kvartalet. Antalet stora företagskunder fortsatte att stiga. Jämfört med för ett år sedan har Nordeas marknadsandel ökat i de flesta länder på både privat- och företagssidan, främst inom utlåning och fonder. Utsikter. Riskjusterat resultat förväntas bli högre än Kostnadsökningen för helåret väntas hamna på ungefär samma nivå som under årets första nio månader. Kreditförlusternas andel av utlåningen förväntas ligga kvar på i stort sett samma nivå för helåret, även om risken för något högre kreditförluster kvarstår. (För fullständig helårsprognos för, se sidan 8). Nordea fortsätter att leverera stark ökning av intäkterna, högre effektivitet och stabila kreditförluster i linje med vår fastslagna riskprofil. Det är mycket tillfredsställande att vi fortsätter att ligga en bra bit över vårt långsiktiga mål att fördubbla det riskjusterade resultatet på sju år. Den underliggande affärsverksamheten redovisar starkt resultat med en kraftig ökning av antalet kunder. Generellt har risknivån sjunkit, men det råder stor osäkerhet om hur bärkraftig den ekonomiska återhämtningen blir. Från en stark utgångspunkt kommer Nordea därför att fortsätta på den inslagna vägen med kontrollerad organisk tillväxt med noggranna avvägningar mellan risker och möjligheter, säger Christian Clausen, Nordeas vd och koncernchef. Nyckeltal, mn euro kv2 Förändr. % 2008 Förändr. % Räntenetto Summa rörelseintäkter Resultat före kreditförluster Kreditförluster Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 54 57* 15 Rörelseresultat K/I-tal, % Riskjusterat resultat Utspädd vinst per aktie, EUR 0,15 0,15 0,19 Avkastning på eget kapital, % 11,7 12,0 15,0 *) Exklusive en engångsavsättning på 47 mn euro för ett anspråk som Nordea bestrider. För mer information, se sidan 49 för kontaktuppgifter. Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, cirka kontor och en ledande ställning inom Internettjänster med 5,9 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Rapport för tredje kvartalet 2(49) Kv 3 Kv 2 Förändr. Kv 3 Förändr. Jan-sep Jan-sep Förändr. Mn euro % 2008 % 2008 % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat sep 30 jun Förändr. 30 sep Förändr. Md euro % 2008 % Utlåning till allmänheten 282,7 278, ,1 4 In- och upplåning från allmänheten 148,6 149, ,1-4 varav sparkonton 46,8 46,6 0 46,6 0 Kapital under förvaltning 149,2 136, ,9 7 Försäkringstekniska avsättningar, livförsäkring 31,2 29,6 5 30,1 4 Eget kapital 21,9 21,1 4 17,8 23 Summa tillgångar 488,3 475, ,8 11 Nyckeltal Kv 3 Kv 2 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Resultat per aktie efter utspädning 2, euro 0,15 0,15 0,19 0,49 0,60 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 2,3, euro 0,68 0,72 0,85 0,68 0,85 Aktiekurs 3, euro 6,87 5,62 8,28 6,87 8,28 Totalavkastning, % 14,9 55,6-2,4 72,0-21,1 Eget kapital per aktie 3, euro 5,44 5,23 5,28 5,44 5,28 Potentiellt antal utestående aktier 3, miljoner Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 3, miljoner Avkastning på eget kapital, % 11,7 12,0 15,0 12,4 15,7 K/I-tal, % Primärkapitalrelation, exkl övergångsregler 3,5, % 12,0 11,2 7,9 12,0 7,9 Kapitaltäckningsgrad, exkl övergångsregler 3,5, % 14,1 13,2 10,6 14,1 10,6 Primärkapitalrelation 3,5,% 10,5 9,9 7,0 10,5 7,0 Kapitaltäckningsgrad 3,5, % 12,4 11,7 9,4 12,4 9,4 Primärkapital 3,5, mn euro Riskvägda tillgångar inkl övergångsregler, md euro Kreditförluster på årsbasis, punkter Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Riskjusterat resultat, mn euro Economic profit, mn euro Economic capital 3, md euro 13,4 13,5 12,0 13,4 12,0 EPS, riskjusterad 2, euro 0,18 0,20 0,17 0,60 0,49 RAROCAR, % 22,3 24,4 19,8 23,0 19,5 1 För valutakurser använda i konsolideringen av Nordea koncernen se not 1. 5 Inkl resultatet för de första nio månaderna. Enligt svenska Finansin omräknad på grund av nyemissionen. spektionens regler (exkl det oreviderade resultat för kv 3): primärkapital 3 Vid periodens slut mn euro (30 sep 2008: mn euro), kapitalbas mn 4 Kreditförluster på årsbasis i kv 2 exklusive en avsättning för ett euro (30 sep 2008: mn euro), primärkapitalrelation 10,3% anspråk som Nordea bestrider. (30 sep 2008: 6,8%), kapitaltäckningsgrad 12,2% (30 sep 2008: 9,2%).

3 Nordea Rapport för tredje kvartalet 3(49) Koncernen Resultat för tredje kvartalet i korthet Nordea fortsatte att redovisa ett starkt resultat och goda intäkter under tredje kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från andra kvartalet till följd av fortsatt höga intäkter och lägre avsättningar för kreditförluster. Räntenettot samt avgifts- och provisionsnettot ökade jämfört med förra kvartalet och nettoresultatet av finansiella poster var fortsatt högt. Detta visar återigen hur stabil Nordeas verksamhet är. Intäkterna minskade med 3 procent från rekordnivån under andra kvartalet, delvis på grund av ett ovanligt högt nettoresultat av finansiella poster under andra kvartalet och delvis på grund av säsongseffekter. Jämfört med tredje kvartalet i fjol ökade intäkterna med 14 procent. Räntenettot steg med 1 procent från förra kvartalet till följd av ökad utlåning och högre marginaler på företagsutlåningen. Pressen på inlåningsmarginalerna fortsatte, men var inte lika kraftig som under andra kvartalet, och drog ner intäkterna med cirka 50 mn euro, jämfört med andra kvartalet. Exklusive repor ökade utlåningen med 2 procent jämfört med andra kvartalet. Bolånen ökade kraftigt medan utlåningen till företag minskade. Avgifts- och provisionsnettot fortsatte att öka under tredje kvartalet och steg med 6 procent från andra kvartalet. Detta berodde framför allt på att förvaltat kapital ökade till 149 md euro under perioden, men också på högre låneoch betalningsprovisioner. Som förväntat minskade nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde något från den mycket höga nivån under andra kvartalet. Den kunddrivna aktiviteten inom Nordea Capital Markets var fortsatt hög och intäkterna var goda under perioden. Nettoresultatet av finansiella poster var också starkt för Life & Pensions där återbäringsmedlen återhämtades och danska avgiftsintäkter på totalt 46 mn euro kunde redovisas. Det sammantagna nettoresultatet av finansiella poster minskade med 18 procent till 486 mn euro. Kostnaderna minskade med 3 procent jämfört med andra kvartalet och steg med 3 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. På grund av säsongseffekter var kostnaderna något lägre under tredje kvartalet. Resultatet före kreditförluster minskade med 4 procent jämfört med andra kvartalet till mn euro och ökade med 27 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Avsättningar för kreditförluster uppgick till 358 mn euro under perioden. Kreditförlustrelationen var 54 punkter, vilket är i linje med Nordeas helårsprognos. fordringar steg med 9 procent från andra kvartalet. Under de två föregående kvartalen uppgick ökningen till 19 procent respektive 33 procent. Koncernens osäkra fordringar, brutto, uppgick till mn euro, varav 522 mn euro i Baltikum. Det riskjusterade resultatet, Nordeas viktiga långsiktiga mål, ökade med 30 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och minskade med 6 procent jämfört med förra kvartalet. Antalet förmånskunder ökade med över per månad under tredje kvartalet. 60 procent av de nya förmånskunderna var nya Nordeakunder, vilket visar att Nordea har ett konkurrenskraftigt erbjudande och ett starkt varumärke. Antalet nya förmånskunder som också var nya Nordeakunder var 25 procent högre än i fjol. Antalet private banking-kunder steg med cirka under perioden och antalet stora företagskunder fortsatte att öka. Kärnprimärkapitalrelationen, det vill säga exklusive hybridkapital, uppgick till 10,7 procent exklusive övergångsreglerna i Basel II. Exklusive övergångsreglerna var primärkapitalrelationen 12,0 procent och kapitaltäckningsgraden 14,1 procent. Inklusive övergångsreglerna var kärnprimärkapitalrelationen 9,4 procent, primärkapitalrelationen 10,5 procent och kapitaltäckningsgraden 12,4 procent. Valutarörelser fick en obetydlig inverkan på resultatet under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. De inverkade dock positivt på balansräkningsposternas storlek, främst i Norge och Sverige. Intäkter Intäkterna minskade med 3 procent till mn euro från andra kvartalets rekordnivå. Nordic Bankings intäkter minskade med 2 procent och Institutional & International Bankings (IIB) intäkter minskade med 5 procent jämfört med andra kvartalet. Intäkterna från företagskunder sjönk med 2 procent på grund av något lägre intäkter från den kunddrivna aktiviteten inom Nordea Capital Markets jämfört med den höga nivån under de närmast föregående kvartalen. Marginalerna på företagsutlåningen fortsatte att öka, medan utlåningsvolymen minskade något. Intäkterna från privatkunder var i stort sett oförändrade jämfört med förra kvartalet. Ökningen berodde på högre affärsvolymer medan lägre genomsnittsräntor i alla fyra nordiska länderna satte fortsatt press på inlåningsmarginalerna under perioden. Det har skett en stabilisering av såväl konjunkturen på Nordeas hemmamarknader som ökningstakten för koncernens osäkra fordringar. Koncernens osäkra

4 Nordea Rapport för tredje kvartalet 4(49) Räntenetto Räntenettot ökade med 1 procent till mn euro jämfört med andra kvartalet till följd av ökad utlåning och högre marginaler på företagsutlåningen. Samtidigt medförde fortsatt sjunkande inlåningsmarginaler en intäktsminskning på cirka 50 mn euro under perioden. Utlåningen till allmänheten ökade med 2 procent till 283 md euro, och minskade med 1 procent i lokala valutor. Utlåning till företag Företagsutlåningen minskade med 1 procent. Detta berodde på lägre efterfrågan på kapital till förvärvsfinansiering och investeringar samt på rörelsekapital. Under året har Nordea tillhandahållit en allt större andel av företagens finansiering på obligationsmarknaden. Inklusive detta ökade företagsfinansieringen med cirka 5 procent under årets första nio månader. Aktiviteten var emellertid lägre under tredje kvartalet. Nordea kunde fortsätta att vidareutveckla sina affärsrelationer och stödja de befintliga kunderna utan att ge avkall på den väl avvägda riskhanteringen. Marginalerna på företagsutlåningen ökade ytterligare, till följd av den fortsatta prisjusteringen på kreditrisk. Marginalerna steg i samtliga nordiska länder samt i Baltikum, Polen och Ryssland. Bolån och konsumtionslån Bolånen ökade med 5 procent och konsumtionslånen steg med 3 procent jämfört med förra kvartalet. Nordeas marknadsandel var i stort sett oförändrad under kvartalet. Bolånemarginalerna var stabila, justerat för den så kallade eftersläpningseffekten i Norge som minskade under kvartalet. Inlåning från företag och privatkunder Inlåningen från allmänheten uppgick till 149 md euro, vilket var en minskning med 1 procent mot förra kvartalet och en minskning med 4 procent mot tredje kvartalet i fjol. Detta berodde bland annat på den hårda konkurrensen om kontosparande och den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Exklusive repor minskade inlåningen med 2 procent jämfört med förra kvartalet. Enligt Nordeas bedömning är bankens andel av inlåningsmarknaden oförändrad, justerat för den korta företagsinlåningen. Avgifts- och provisionsnetto Avgifts- och provisionsnettot ökade med 6 procent jämfört med förra kvartalet till 437 mn euro. Sparandeprovisionerna ökade med 7 procent jämfört med andra kvartalet till 273 mn euro, betalningsprovisionerna steg med 2 procent och låneprovisionerna ökade med 20 procent. Nordeas kostnader för det danska garantiprogrammet och svenska statens stabilitetsfond uppgick till 52 mn euro, i stort sett oförändrat mot andra kvartalet. Sparande- och kapitalförvaltningsprovisioner Den positiva trenden fortsatte för provisionerna från kapitalförvaltningen som steg till 115 mn euro, en ökning med 12 procent jämfört med förra kvartalet. Både det förvaltade kapitalet och marginalerna steg till följd av en högre andel aktieprodukter i tillgångsmixen. Nordeas starka placeringsresultat bidrog till ett nettoinflöde till förvaltat kapital på 2,9 md euro under tredje kvartalet, vilket motsvarar 8,5 procent på årsbasis. Den fortsatt kraftiga värdestegringen bidrog till en ökning av förvaltat kapital på 9 procent, eller 12,7 md euro, till 149 md euro under perioden. I slutet av september var Nordeas förvaltade kapital endast 10 procent lägre än rekordnivån under andra kvartalet Under kvartalet stärktes trenden bland kunderna att flytta sitt sparande från konton till placeringsprodukter. Därmed fortsatte den positiva utvecklingen för fonderna med ett inflöde på 1,1 md euro. Periodens nettoförsäljning av sparprodukter till privatkunder uppgick till 2,0 md euro. Nordic Private Banking redovisade ännu ett starkt kvartal med ett nettoinflöde på 1,1 md euro. Betalningar och kort Betalningsprovisionerna steg till 186 mn euro, en ökning med 2 procent jämfört med förra kvartalet, vilket delvis berodde på en återhämtning inom cash managementområdet, speciellt avseende ökad andel av kundernas affärer. Nyförsäljningen av kort ökade, i synnerhet för företagskort. Låneprovisioner Låneprovisionerna ökade med 20 procent till 127 mn euro jämfört med det svagare andra kvartalet till följd av högre avgifts- och provisionsnetto inom sjöfart. Inom garantier och remburser påverkar den ekonomiska nedgången handelsflödena och volymerna men affärerna började ta fart under tredje kvartalet. Intäkterna steg med 2 procent jämfört med förra kvartalet. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde låg kvar på en hög nivå, som dock var lägre än den exceptionellt höga nivån under andra kvartalet. Nettoresultatet av finansiella poster minskade med 18 procent jämfört med andra kvartalet till 486 mn euro men mer än fördubblades jämfört med tredje kvartalet i fjol. Den kunddrivna aktiviteten inom Nordea Capital Markets var fortsatt stark med hög efterfrågan på riskhanteringsprodukter, även om intäkterna minskade jämfört med andra kvartalet. Intäkterna inom Life & Pensions var höga då återbäringsmedlen återhämtades och danska avgiftsintäkter kunde börja redovisas. Nettoresultat av finansiella poster minskade för Group Treasury under tredje kvartalet. Capital Markets Products Capital Markets Products nettoresultat av finansiella poster var fortsatt starkt, men minskade med 12 procent jämfört med andra kvartalet. Koncernens strategi att satsa på

5 Nordea Rapport för tredje kvartalet 5(49) riskhanteringsprodukter för företagskunderna gav fortsatt goda resultat. Marknaden fortsatte att förbättras under tredje kvartalet och var relativt gynnsam. Volatiliteten dämpades generellt sett. Likviditeten har emellertid inte kommit tillbaka till samma nivå som före krisen. Konkurrensen på den nordiska marknaden har ökat under året då vissa banker som delvis drog sig bort under krisen har återvänt och börjat konkurrera om förlorade marknadsandelar. Den internationella konkurrensen återvände också kraftfullt under tredje kvartalet. Den hårda konkurrensen och kampen om marknadsandelar har medfört minskade ränteskillnader. Det kommersiella flödet från företagskunderna var något mindre till följd av den lägre ekonomiska aktiviteten. Semesterperioden under sommaren påverkade också volymerna negativt. Volymen minskade något, särskilt på ränte- och valutamarknaden, och pressen på marginalerna fortsatte. Nordea fortsatte emellertid att gynnas av hög kundaktivitet, ett fortsatt stort antal transaktioner, effektiv riskhantering och starkt handelsresultat i samband med hanteringen av risken i kundtransaktioner. Group Treasury Group Treasurys nettoresultat av finansiella poster minskade markant från en hög nivå under andra kvartalet till 2 mn euro under tredje kvartalet, främst till följd av stabilare räntor. Life & Pensions Life & Pensions redovisade ett starkt produktresultat på 94 mn euro. Detta berodde delvis på återhämtningen av återbäringsmedlen som gjorde det möjligt att redovisa avgiftsintäkter i Danmark för de första nio månaderna. De ackumulerade danska avgiftsintäkterna under årets första nio månader redovisades under tredje kvartalet och uppgick till 46 mn euro, vilket motsvarar cirka 15 mn per kvartal. I slutet av tredje kvartalet uppgick återbäringsmedlen till 5,2 procent, eller mn euro, av de försäkringstekniska avsättningarna hänförliga till den traditionella livförsäkringsverksamheten, vilket är en förbättring med 1,4 procentenheter jämfört med andra kvartalet. Resultatandelar i intresseföretag Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 7 mn euro, inklusive resultatet från innehavet (23 procent) i Eksportfinans på 3 mn euro. Övriga intäkter Övriga rörelseintäkter uppgick till 26 mn euro jämfört med 31 mn euro förra kvartalet. Kostnader Kostnaderna uppgick till mn euro, en minskning med 3 procent jämfört med förra kvartalet. Personalkostnaderna minskade med 2 procent till 670 mn euro. Övriga kostnader minskade med 3 procent, främst till följd av säsongseffekter. Jämfört med samma kvartal i fjol ökade kostnaderna med 3 procent och personalkostnaderna med 6 procent. Ökningen av personalkostnaderna berodde på högre löner, inklusive högre prestationsbaserade löner, högre pensionskostnader till följd av sänkta diskonteringsräntor och högre avsättningar till vinstandelsprogrammet för alla anställda. I lokala valutor uppgick kostnadsökningen till 7 procent. I slutet av tredje kvartalet var antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) 980 personer färre än i början av året, en minskning med 3 procent jämfört med den planerade neddragningen på 2 procent för helåret. K/I-talet var 48 procent jämfört med 47 procent under förra kvartalet och lägre än de 53 procent som redovisades för ett år sedan. K/I-talet inom Nordic Banking var 51 procent, en ökning från 50 procent under andra kvartalet och inom IIB var K/I-talet oförändrat och uppgick till 35 procent. Avsättningar till vinstandelsprogrammet för alla anställda uppgick till 29 mn euro under tredje kvartalet, jämfört med 25 mn euro under andra kvartalet. Prestationsbaserade löner Nordeas koncernledning erhåller inga rörliga löner för. För övriga områden har Nordea ännu inte fattat slutgiltiga beslut i fråga om rörliga och prestationsbaserade löner för. Nordea granskar och finjusterar för närvarande sina ersättningsstrukturer så att de ska följa riktlinjerna som lades fram av G20 och EU i september. Nationella myndigheter på Nordeas olika hemmamarknader håller nu på att uttolka och genomföra dessa principer och i dagsläget är det inte självklart att de nationella reglerna blir enhetliga. Helårsresultatet, som ligger till grund för ersättningsbesluten, återstår att redovisa. I denna kvartalsrapport har avsättningarna beräknats utifrån befintliga regler, före eventuella förändringar. De beräknade avsättningarna till prestationsbaserade löner under tredje kvartalet uppgick till 70 mn euro, en minskning från 90 mn euro under andra kvartalet som berodde på lägre intäkter och riskjusterat resultat. De prestationsbaserade lönerna i enheterna med bonusprogram har minskat under de senaste åren, både som andel av intäkterna och som andel av riskjusterat resultat. Dessa avsättningar kan komma att ändras efter översynen av bonusstrukturen, nya regler och helårsresultatet. Nordea följer redan de flesta principer som har presenterats. Sedan 2004 grundas koncernens rörliga ersättningar på economic profit som tar hänsyn till marknadsrisk, kreditrisk och operativ risk. Samtidigt sker avräkning av enheternas resultat. Metoder för fullständig värdering till verkligt värde har tillämpats för resultatmätningen sedan Dessa ersättningsstrukturer

6 Nordea Rapport för tredje kvartalet 6(49) har konstruerats så att de inte ska uppmuntra till överdrivet risktagande och har bidragit till Nordeas finansiella stabilitet och lönsamhet under finanskrisen. För att Nordea ska kunna försvara sin ställning som en ledande europeisk bank kan Nordeas ersättningar inte markant avvika från internationell marknadsstandard. Nordea strävar efter att ha konkurrenskraftiga men inte marknadsledande ersättningar. Kreditförluster Avsättningar för kreditförluster uppgick till 358 mn euro, med fortsatta avsättningarna för både gruppvist och individuellt värderade lånefordringar. I kreditförlusterna ingår avsättningar på 27 mn euro avseende det danska garantiprogrammet (48 mn euro under andra kvartalet). Under andra kvartalet gjordes en engångsavsättning på 47 mn euro för ett anspråk som Nordea bestrider. Justerat för denna avsättning och lägre avsättningar för det danska garantiprogrammet var kreditförlusterna oförändrade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Nya gruppvisa reserveringar, netto, uppgick till 114 mn euro under tredje kvartalet, vilket motsvarar cirka 30 procent av de sammantagna reserveringarna. Kreditförlustrelationen uppgick till 54 punkter under tredje kvartalet, vilket är i linje med helårsprognosen, inklusive 4 punkter hänförliga till det danska garantiprogrammet. I Baltikum var kreditförlustrelationen 322 punkter. De individuella kreditförlusterna uppgick till 37 punkter, jämfört med 41 punkter under andra kvartalet, och de gruppvisa reserveringarna uppgick till 17 punkter, jämfört med 16 punkter under andra kvartalet. Nordic Bankings kreditförluster uppgick till 263 mn euro, jämfört med 335 mn euro under andra kvartalet. Kreditförlusterna i Danmark minskade markant från andra kvartalet, inklusive minskade avsättningar för det danska garantiprogrammet. Kreditförlusterna minskade något i Norge och Sverige och ökade något i Finland jämfört med andra kvartalet. Kreditförlusterna och de osäkra fordringarna härrör fortsatt från ett stort antal mindre och medelstora exponeringar, snarare än från ett fåtal stora exponeringar. Osäkra fordringar, brutto, steg med 9 procent, en långsammare ökningstakt jämfört med de två föregående kvartalen. Reserveringskvoten var 51 procent, en ökning från 49 procent i slutet av andra kvartalet. I Baltikum uppgick de osäkra fordringarna, brutto, inklusive lån där kunderna fortfarande betalar och lån där kunderna ej betalar, till 522 mn euro, vilket motsvarar 705 punkter av den samlade utlåningen. Detta motsvarar en ökning med 25 procent från förra kvartalet, jämfört med en ökning på 63 procent under andra kvartalet. I de osäkra fordringarna ingår både lån där kunderna fortfarande betalar och lån där kunderna ej betalar. Reserverna för Baltikum uppgick till 263 mn euro, varav 164 mn euro i gruppvisa reserver. Reserverna uppgår till 355 punkter av den samlade utlåningen, vilket motsvarar en reserveringskvot på 50 procent, en ökning från 48 procent i slutet av andra kvartalet. Skatter Den effektiva skattesatsen för tredje kvartalet var 25 procent, oförändrad jämfört med andra kvartalet. Periodens resultat Periodens resultat ökade med 1 procent jämfört med förra kvartalet till 626 mn euro, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 11,7 procent. Utspädd vinst per aktie var 0,15 euro (0,15 under andra kvartalet ). Riskjusterat resultat Riskjusterat resultat minskade med 6 procent till 729 mn euro jämfört med andra kvartalet och ökade med 30 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Den kvot som används för att beräkna genomsnittlig förväntad kreditförlust för inom economic capitalsystemet förväntas uppgå till 25 punkter, exklusive exponeringsklasserna stater och institut. Resultat för januari-september i korthet Under årets första nio månader uppgick intäkterna till mn euro, en ökning med 16 procent jämfört med samma period i fjol. Räntenettot och nettoresultat av finansiella poster utvecklades starkt. Resultat före kreditförluster ökade med 31 procent medan rörelseresultatet minskade med 5 procent trots betydligt högre kreditförluster. Riskjusterat resultat ökade med 36 procent jämfört med samma period i fjol. Valutarörelser fick en viss negativ inverkan på resultatet jämfört med samma period i fjol. Intäkter Räntenettot steg med 7 procent till mn euro jämfört med förra året. Marginalerna på företagsutlåningen var högre, men inlåningsmarginalerna var lägre till följd av lägre marknadsräntor. Utlåningen till allmänheten, exklusive omvända repor, ökade med 1 procent jämfört med förra året och med 3 procent i lokala valutor. Jämfört med de första nio månaderna i fjol minskade avgifts- och provisionsnettot med 18 procent till mn euro, inklusive avgifter till det danska garantiprogrammet och den svenska stabilitetsfonden på 153 mn euro. Exklusive dessa avgifter minskade avgiftsoch provisionsnettot med 7 procent. Låneprovisionerna ökade med 3 procent till 351 mn euro medan sparandeprovisionerna minskade med 12 procent till 769 mn euro till följd av lägre förvaltat kapital och intäktsmarginaler, som främst berodde på en lägre genomsnittlig andel aktier i tillgångsmixen. Betalningsprovisionerna minskade med 8 procent till 537 mn euro. Nettoresultat av finansiella poster ökade med 127 procent till mn euro jämfört med samma period i fjol, främst

7 Nordea Rapport för tredje kvartalet 7(49) på grund av hög kunddriven aktivitet inom Nordea Capital Markets och starkt resultat för Group Treasury. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag steg till 33 mn euro från -21 mn euro under samma period i fjol. 7 mn euro av dessa intäkter hänför sig till minoritetsinnehavet i Eksportfinans (-37 mn euro i fjol). Övriga rörelseintäkter uppgick till 75 mn euro jämfört med 67 mn euro förra året. Kostnader Kostnaderna steg med 3 procent till mn euro jämfört med samma period i fjol. Personalkostnaderna ökade med 6 procent till mn euro. Övriga kostnader sjönk med 1 procent till mn euro. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till mn euro under årets första nio månader, jämfört med 146 mn euro i fjol. Det motsvarar en kreditförlustrelation på 55 punkter, exklusive avsättningen för det bestridda anspråket relaterad till den insolventa likvidationen i Swiss Air Group, men inklusive en avsättning på 4 punkter avseende det danska garantiprogrammet. Skatter Den effektiva skattesatsen under perioden var 25 procent, jämfört med 22 procent i fjol. Periodens resultat Jämfört med de första nio månaderna 2008 minskade periodens resultat med 8 procent till mn euro, till följd av högre kreditförluster och skattekostnader. Riskjusterat resultat Riskjusterat resultat ökade med 36 procent till mn euro jämfört med samma period i fjol. Övrig information Kreditportföljen Utlåningen steg med 2 procent till 283 md euro jämfört med förra kvartalet och med 4 procent jämfört med för ett år sedan. Företagskundernas andel av utlåningen uppgick till 56 procent. Utlåningen i Baltikum utgör 3 procent av koncernens utlåning. De osäkra fordringarna ökade i långsammare takt under tredje kvartalet än under föregående kvartal. Det har också skett en makroekonomisk stabilisering på Nordeas hemmamarknader. Den sammantagna effekten av sänkta kreditbetygen under tredje kvartalet var en ökning av de riskvägda tillgångarna med cirka 0,5 procent. Under årets första nio månader har sänkta kreditbetyg fått de riskvägda tillgångarna att öka med cirka 4,3 procent. Koncernens osäkra fordringar, brutto, ökade med 9 procent till mn euro i slutet av tredje kvartalet, motsvarande 128 punkter av den samlade utlåningen. 57 procent av de osäkra fordringarna, brutto, utgörs av lån där kunderna fortfarande betalar och 43 procent är lån där kunderna ej betalar. Osäkra fordringar, netto, efter reserveringar för individuellt värderade lån uppgick till mn euro (2 436 mn euro i slutet av andra kvartalet), vilket motsvarar 87 punkter av den samlade utlåningen. Reserveringskvoten steg till 51 procent jämfört med 49 procent under andra kvartalet. Ökningen av osäkra fordringar härrör även fortsatt främst från Danmark och Baltikum, men ökningstakten har dock avtagit. De största ökningarna noterades i branscherna dagligvaror, fastigheter och producentkapitalvaror. Kreditförlustrelationer och osäkra fordringar Punkter av utlåningen kv2 kv1 kv Kreditförlustrelation på årsbasis, koncernen¹ varav individuella varav gruppvisa Kreditförlustrelation, Nordic Banking Kreditförlustrelation, IIB Kreditförlustrelation, Baltikum 322² 214² 119² 131 Andel osäkra fordringar, brutto, koncernen varav betalande 57 % 55 % 62 % 62 % varav ej betalande 43 % 45 % 38 % 38 % Reserveringsgrad, koncernen Reserveringskvot, koncernen³ 51 % 49 % 48 % 53 % ¹ Exklusive avsättningen för anspråket från den så kallade insolventa likvidationen i Swiss Air Group, som Nordea bestrider. ² Kreditförlustrelationen inklusive gruppvisa reserver för Baltikum redovisade under Övrig IIB. ³ Summa reserver i relation till osäkra fordringar brutto. Marknadsrisk Räntebärande värdepapper och statsskuldförbindelser uppgick till 69 md euro i slutet av tredje kvartalet, varav 24 md euro i livförsäkringsrörelsen och resterande del i likviditetsreserven och tradingportföljen. 35 procent av portföljen, som värderas till verkligt värde, utgörs av stats- eller kommunobligationer, 33 procent av bostadsobligationer, 13 procent av företagsobligationer och 19 procent av andra typer av värdepapper. Endast en begränsad del av Nordeas räntebärande värdepapper beräknas enligt interna värderingsmodeller. För ytterligare information, se not 9 på sidan 43. Den samlade marknadsrisken minskade till 79 mn euro under tredje kvartalet, jämfört med 98 mn euro under andra kvartalet, främst till följd av lägre ränterisk inom Group Treasury. Marknadsrisk kv2 kv4 Mn euro Samlad risk, VaR Ränterisk Aktierisk Valutarisk Kreditmarginalrisk Diversifieringseffekt 51% 41% 44% 30%

8 Nordea Rapport för tredje kvartalet 8(49) Kapitalposition I slutet av tredje kvartalet uppgick Nordeas riskvägda tillgångar till 169 md euro exklusive övergångsregler, en nedgång med 1 procent jämfört med förra kvartalet och betydligt lägre än för ett år sedan då de riskvägda tillgångarna uppgick till 194 md euro. Under tredje kvartalet minskade de riskvägda tillgångarna på grund av lägre företagsexponeringar och ökade till följd av något lägre kreditbetyg samt förstärkningen av den norska och svenska kronan. Den 30 september uppgick riskvägda tillgångar inklusive övergångsreglerna till 192 md euro. Exklusive övergångsreglerna uppgick kärnprimärkapitalrelationen, det vill säga exklusive hybridkapital, till 10,7 procent, primärkapitalrelationen var 12,0 procent och kapitaltäckningsgraden 14,1 procent. Inklusive övergångsreglerna var kärnprimärkapitalrelationen 9,4 procent, primärkapitalrelationen 10,5 procent och kapitaltäckningsgraden 12,4 procent. Primärkapitalrelationen och kapitaltäckningsgraden ligger klart över målen i Nordeas kapitalpolicy. Målet för primärkapitalrelationen över en konjunkturcykel är 9 procent och målet för kapitaltäckningsgraden är 11,5 procent. Kapitalbasen uppgår till 23,7 md euro och är därmed 10,2 md euro större än kapitalkravet på 13,5 md euro enligt pelare 1. Primärkapitalet uppgår till 20,2 md euro och är därmed 6,7 md euro större än kapitalkravet enligt pelare 1 exklusive övergångsreglerna. Hybridkapitalet utgör 10,6 procent av primärkapitalet, en ökning från 7,6 procent under andra kvartalet efter hybridkapitalsemissionen på 1 md dollar i september. Hybridkapitalets andel är lågt jämfört med den lagstadgade gränsen på 30 procent. Regelbundna stresstester ingår i Nordeas kapitalplanering. Under tredje kvartalet genomförde den finska finansinspektionen stresstester för storbankerna i Finland och slutsatsen var att stabiliteten i finanssektorn är tillfredsställande. I slutet av september uppgick economic capital till 13,4 md euro, jämfört med 13,5 md euro i slutet av juni. Nordeas upplåning Likviditeten på marknaden för såväl långfristig som kortfristig upplåning fortsatte att förbättras under tredje kvartalet. En stor del av Nordeas långfristiga upplåning består av säkerställda obligationer som emitterats på den danska och svenska marknaden. Under tredje kvartalet emitterade Nordea långfristiga skulder på cirka 12 md euro, varav cirka 5 md euro i form av säkerställda obligationer på den danska och svenska marknaden. I juli genomförde Nordea en emission av ett treårigt obligationslån på 2 md euro. I september genomförde Nordea också en hybridkapitalemission på 1 md dollar. Nordeas likviditetsreserv, som förvaltas av Group Treasury, består av mycket likvida värdepapper som centralbankerna godtar som säkerhet. Dessa värdepapper uppgick till 44 md euro i slutet av tredje kvartalet. Med sin försiktighet avseende likviditetsrisk och starka upplåningsposition var Nordea i slutet av tredje kvartalet kapabelt att täcka sitt upplåningsbehov under två år utan nyupplåning från marknaden genom att använda sina likviditetsreserver. Ytterligare medel och likvida tillgångar kan också användas för att förlänga överlevnadstiden. Detta överstiger med god marginal tillsynsmyndigheternas förslag. Omfattande diskussioner om nya regler för likviditetsrisk förs för närvarande. Nordea deltar aktivt i dessa och är väl förberedd på eventuella förändringar. Utöver mått för överlevnadstid kan även kvoter för exempelvis kärnupplåning och upplåningsbalans komma att införas. Nordea mäter den långsiktiga likviditetsrisken med måttet nettobalans av stabil upplåning, vilket har likheter med tillsynsmyndigheternas förslag. Målet att alltid uppnå en positiv nettobalans av stabil upplåning nåddes med bred marginal under tredje kvartalet liksom under tidigare år. Förvärv av Fionia Bank I linje med tillväxtstrategin och i syfte att stärka sin position i den danska regionen Fyn har Nordea tecknat ett avtal om att förvärva den sunda delen av Fionia Bank från Finansiel Stabilitet A/S. I förvärvet ingår privatkunder och företagskunder. Fionia har 29 kontor. Transaktionen förutsätter godkännande från den danska finansinspektionen och andra berörda myndigheter. Affären väntas bli godkänd under fjärde kvartalet. Nordeaaktien Under tredje kvartalet steg Nordeas aktiekurs från 61,10 SEK till 70,20 SEK på NASDAQ OMX Nordiska Börs. Totalavkastningen under de första nio månaderna var 72,0 procent. Nordea var nummer 12 av 20 bland jämförbara europeiska banker där den genomsnittliga totalavkastningen var 85,6 procent. Under perioden från årsskiftet till den 26 oktober uppgick Nordeas totalavkastning till 77,0 procent, vilket placerade Nordeaaktien bland de åtta bästa i den europeiska jämförelsegruppen. Från 2006 till 2008 var Nordeaaktien bland de tre bästa aktierna. Utsikter Nordea bedömer att det riskjusterade resultatet, det vill säga resultat före kreditförluster minus förväntade förluster och schablonskatt, blir högre för helåret än för Kostnadsökningen för helåret väntas hamna på ungefär samma nivå som under årets första nio månader.

9 Nordea Rapport för tredje kvartalet 9(49) Under årets första nio månader uppgick avsättningar för kreditförluster till 55 punkter exklusive avsättningen för det bestridda anspråket. Detta är i linje med prognosen från början av året. Kreditförlusternas andel av utlåningen förväntas ligga kvar på i stort sett samma nivå för helåret, även om risken för något högre kreditförluster kvarstår. Den effektiva skattesatsen förväntas bli cirka 25 procent.

10 Nordea Rapport för tredje kvartalet 10(49) Kvartalsutveckling: kundområdena och koncernen Nordic Banking: rörelseresultat, volymer och marginaler Förändring kv2 kv1 kv4 09/ 09/ Mn euro kv Räntenetto % -13% Avgifts- och provisionsnetto % -9% Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 16% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % -800% Summa intäkter inkl. allok % -9% Personalkostnader % 0% Summa kostnader inkl. allok % -2% Resultat före kreditförluster % -16% Kreditförluster % 331% Rörelseresultat % -43% K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anställda (omr. t. heltidstj) % -4% Volymer, md euro: Utlåning till företag 107,4 108,1 109,6 108,2 111,6-1% -4% Utlåning till privatkunder 116,1 111,1 108,3 105,9 110,1 5% 5% Summa utlåning 223,5 219,2 217,9 214,1 221,7 2% 1% Inlåning från företag 52,9 53,0 54,8 53,9 54,6 0% -3% Inlåning från privatkunder 66,7 65,8 64,4 63,2 65,1 1% 2% Summa inlåning 119,6 118,8 119,2 117,1 119,7 1% 0% Marginaler, %: Utlåning till företag 1,47 1,38 1,33 1,12 0,96 Bolån till privatkunder 0,90 0,93 1,03 0,79 0,61 Konsumtionslån 4,03 3,84 3,76 3,29 3,06 Utlåningsmarginaler totalt 1,46 1,41 1,42 1,18 1,01 Inlåning från företag 0,23 0,34 0,47 0,85 0,95 Inlåning från privatkunder 0,15 0,37 0,60 1,58 1,84 Inlåningsmarginaler totalt 0,19 0,35 0,53 1,22 1,40 Historisk information har räknats om på grund av organisationsförändringar Institutional & International Bankings rörelseresultat fördelat på områden Förändring kv2 kv1 kv4 09/ 09/ Mn euro kv Räntenetto % 14% Avgifts- och provisionsnetto % -19% Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 3% Andelar i intresseföretags resultat % Övriga intäkter % 1800% Summa intäkter inkl. allok % 18% Personalkostnader % -4% Summa kostnader inkl. allok % -2% Resultat före kreditförluster % 33% Kreditförluster % 357% Rörelseresultat % -16% K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anställda (omr. t. heltidstj) Volymer, md euro: Summa utlåning 30,5 31,4 31,9 31,6 31,4-3% -3% Summa inlåning 21,3 24,0 26,1 25,6 25,9-11% -18% Historisk information har räknats om eftersom Övrig IIB tidigare omfattade affärsenheten Emerging Markets, som nu ingår i Övriga.

11 Nordea Rapport för tredje kvartalet 11(49) Kvartalsvis utveckling, koncernen Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Resultat per aktie efter utspädning (EPS), euro 0,15 0,15 0,19 0,19 0,19 0,49 0,60 EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,68 0,72 0,78 0,79 0,85 0,68 0,85

12 Nordea Rapport för tredje kvartalet 12(49) Nordic Banking Banking Danmark Affärsutveckling Banking Danmarks kundbas växte kraftigt under tredje kvartalet. Antalet förmånskunder steg med , eller 4,5 procent, jämfört med för ett år sedan, tack vare Nordeas starka varumärke och konkurrenskraften hos fördelsprogrammet och rådgivningen. Resultatet blev ökade volymer och marknadsandelar inom utlåning till privatkunder. Inom företagsutlåning fortsatte Nordea att vinna marknadsandelar och öka marginalerna, på en stagnerande marknad. Marknadsandelen för företagsinlåning är nu på samma nivå som före krisen, vilket speglar en defensiv prissättning. I linje med tillväxtstrategin har Nordea tecknat avtal om att förvärva Fionia Bank, för att stärka sin position på Fyn. I förvärvet ingår en portfölj med privatkunder och företagskunder. Transaktionen förutsätter godkännande från den danska Banking Danmark: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar finansinspektionen och andra berörda myndigheter. Affären väntas bli godkänd under fjärde kvartalet i år. Resultat Intäkterna sjönk under tredje kvartalet med 1 procent jämfört med andra kvartalet, främst på grund av lägre inlåningsmarginaler och lägre nettoresultat av finansiella poster. Kostnaderna var oförändrade jämfört med andra kvartalet, och steg med 7 procent jämfört med för ett år sedan, delvis till följd av förvärvet av de nio Roskilde Bank-kontoren. Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, minskade med 74 från föregående kvartal, till följd av effektiviseringsarbetet i kontorsnätet. Kreditförlusterna var 143 mn euro, en minskning med 64 mn euro från kvartalet innan. Avsättningarna för det danska garantiprogrammet uppgick till 27 mn euro, 20 mn euro lägre än under andra kvartalet. Kreditförlustrelationen var 68 punkter exklusive dessa avsättningar (94 punkter under andra kvartalet ), och 83 punkter inklusive dessa (122). Förändring kv2 kv1 kv4 09/ 09/ Mn euro kv Räntenetto % 9% Avgifts- och provisionsnetto % -29%¹ Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 35% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % 25% Summa intäkter inkl. allok % 1% Personalkostnader % 7% Summa kostnader inkl. allok % 7% Resultat före kreditförluster % -4% Kreditförluster % 347% Röre lseresultat % -55% K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anställda (omr. t. heltidstj) % 0% Volymer, md euro: Utlåning till företag 29,6 30,4 29,5 30,1 28,8-3% 3% Utlåning till privatkunder 39,2 38,5 38,0 37,9 37,2 2% 5% Summa utlåning 68,8 68,9 67,5 68,0 66,0 0% 4% Inlåning från företag 13,2 13,6 15,4 14,1 15,5-3% -15% Inlåning från privatkunder 20,6 20,7 20,0 19,5 19,6 0% 5% Summa inlåning 33,8 34,3 35,4 33,6 35,1-1% -4% Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,66 1,57 1,44 1,21 1,10 09 kv Bolån till privatkunder 0,49 0,49 0,50 0,49 0,49 Utlån - företag ² ) 20,9 20,4 19,9 Konsumtionslån 4,73 4,51 4,34 3,83 3,62 Utlån - privat 16,0 15,8 15,5 Utlåningsmarginaler totalt 1,57 1,50 1,43 1,25 1,16 Bolån 15,5 15,5 15,5 Inlåning från företag 0,25 0,31 0,42 0,49 0,46 Inlån - företag ² ) 25,3 26,2 29,3 Inlåning från privatkunder 0,45 0,80 1,33 1,82 1,62 Inlån - privat 21,5 21,3 21,6 Inlåningsmarginaler totalt 0,35 0,54 0,83 1,10 0,97 2) Exkl. finansinstitut 1) Exklusive betalningen till den danska statens garantiprogram är avgifts- och provisionsnettot oförändrat från tredje kvartalet 2008 till tredje kvartalet.

13 Nordea Rapport för tredje kvartalet 13(49) Banking Finland Affärsutveckling Affärerna utvecklades under tredje kvartalet enligt förväntningarna inom alla kundsegment. Säljaktiviteten och antalet kundkontakter låg kvar på en hög nivå. Intäkterna tyngdes dock av den fortsatta pressen på inlåningsmarginalerna. Nordea slog vakt om sin ledande ställning på företagsmarknaden, och stöttade de företagskunder som drabbades av nedgången. Utlåningen till företag sjönk från föregående kvartal till följd av lägre efterfrågan, medan marginalerna ökade till följd av den pågående prisjusteringen på risk. Utlåningen till privatkunder steg under perioden, liksom även marginalerna på både konsumtions- och bolån. Inlåningsmarginalerna minskade ytterligare, på grund av lägre marknadsräntor. Konkurrensen om kontosparande var hård, och de sparräntor som erbjöds kunderna översteg marknadsräntorna betydligt. På privatsidan ligger fokus på att hålla effektiva kundmöten och kontakta potentiella nya kunder. Antalet förmånskunder steg med , eller 2,6 procent, jämfört med för ett år sedan. Rekryteringen av 100 nya personliga bankmän och sparspecialister har kommit igång. Resultat Räntenettot från utlåningen steg markant, trots volymutvecklingen. Totalt sett sjönk dock räntenettot, på grund av fortsatt låga inlåningsmarginaler, vilka i sin tur berodde på sjunkande räntor under andra kvartalet. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde sjönk från den höga nivån under andra kvartalet. Personalkostnaderna steg till följd av avgångsvederlag. Antalet anställda minskade från slutet av andra kvartalet med 180 omräknat till heltidstjänster. Kreditförlusterna var 50 mn euro, och härrörde främst från företagssektorn. Kreditförlustrelationen uppgick till 38 punkter (34 punkter under andra kvartalet). Banking Finland: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv2 kv1 kv4 09/ 09/ Mn euro kv Räntenetto % -38% Avgifts- och provisionsnetto % 6% Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 21% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % -100% Summa intäkter inkl. allok % -23% Personalkostnader % 4% Summa kostnader inkl. allok % 2% Resultat före kreditförluster % -43% Kreditförluster % 163% Rörelseresultat % -60% K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anställda (omr. t. heltidstj) % -6% Volymer, md euro: Utlåning till företag 23,1 24,4 25,4 26,1 26,2-5% -12% Utlåning till privatkunder 27,0 26,5 26,1 26,0 25,7 2% 5% Summa utlåning 50,1 50,9 51,5 52,1 51,9-2% -3% Inlåning från företag 12,4 12,5 12,7 13,3 11,9-1% 4% Inlåning från privatkunder 21,8 22,1 22,2 22,4 22,1-1% -1% Summa inlåning 34,2 34,6 34,9 35,7 34,0-1% 1% Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,27 1,14 1,09 1,01 0,84 09 kv Bolån till privatkunder 0,90 0,86 0,93 0,87 0,60 Utlån - företag 1) 34,8 35,5 37,5 Konsumtionslån 3,61 3,34 3,39 3,14 3,04 Utlån - privat 30,5 30,3 30,4 Utlåningsmarginaler totalt 1,38 1,26 1,27 1,17 0,97 Bolån 30,5 30,4 30,7 Inlåning från företag 0,18 0,40 0,56 1,02 1,35 Inlån - företag 1) 39,8 41,7 42,4 Inlåning från privatkunder -0,05 0,26 0,33 1,36 1,92 Inlån - privat 31,2 31,5 32,5 Inlåningsmarginaler totalt 0,03 0,31 0,42 1,24 1,72 1) Exkl. finansinstitut

14 Nordea Rapport för tredje kvartalet 14(49) Banking Norge Affärsutveckling Aktivitetsnivån steg ytterligare bland både privat- och företagskunder under tredje kvartalet. På privatsidan steg efterfrågan. På företagssidan har affärerna stagnerat, till följd av den makroekonomiska utvecklingen. Efterfrågan på företagskrediter var svag också under tredje kvartalet. Nordea var dock mycket aktiv som arrangör av emissioner av företagsobligationer under perioden. Marginalen på företagskrediter steg till samma nivå som under första kvartalet. Antalet förmånskunder fortsatte att öka snabbt, och steg med eller 9,0 procent på årsbasis. Av dessa utgjorde de nya kunderna en betydande andel. Tillväxten i utlåningen till privatkunder bibehölls och marknadsandelen för bolån utvecklades positivt. Marginalerna på bolån minskade, på grund av en lägre eftersläpningseffekt än under andra kvartalet. Marginalerna på inlåning från privatkunder ökade men förblev negativa på grund av den hårda konkurrensen om kontosparande, eftersläpningseffekten och de sjunkande marknadsräntorna. Privatkunderna började flytta sitt sparande från bankkonton till fonder. Fondförsäljningen utvecklades positivt och Nordea ökade sin marknadsandel. Resultat Intäkterna gick ner med 2 procent, men steg med 3 procent jämfört med tredje kvartalet Nedgången berodde främst på sjunkande marginaler på utlåning till privatkunder. De underliggande marginalerna på utlåningen till privatkunder ökade något jämfört med andra kvartalet, men eftersläpningseffekterna från räntejusteringar (sex veckors varsel) avtog markant, på grund av stabiliserade marknadsräntor. Kostnaderna minskade med 2 procent. Kreditförlusterna var 31 mn euro, och kreditförlustrelationen 35 punkter (40 punkter under andra kvartalet). Banking Norge: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv2 kv1 kv4 09/ 09/ Mn euro kv Räntenetto % 8% Avgifts- och provisionsnetto % -7% Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % -29% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter % -200% Summa intäkter inkl. allok % 3% Personalkostnader % -5% Summa kostnader inkl. allok % -8% Resultat före kreditförluster % 13% Kreditförluster % 675% Rörelseresultat % -8% K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anställda (omr. t. heltidstj) % -1% Volymer, md euro: Utlåning till företag 22,0 21,4 21,6 19,4 21,5 3% 2% Utlåning till privatkunder 19,7 18,3 17,6 15,6 18,2 8% 8% Summa utlåning 41,7 39,7 39,2 35,0 39,7 5% 5% Inlåning från företag 13,4 12,7 12,5 11,1 12,3 6% 9% Inlåning från privatkunder 7,6 7,3 7,0 6,1 7,0 4% 9% Summa inlåning 21,0 20,0 19,5 17,2 19,3 5% 9% Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,87 1,81 1,86 1,45 1,30 09 kv Bolån till privatkunder 1,44 1,64 2,01 1,11 0,75 Utlån - företag 1) 15,3 15,5 15,1 Konsumtionslån 7,27 7,22 7,04 5,39 4,76 Utlån - privat 11,1 11,1 10,7 Utlåningsmarginaler totalt 1,81 1,87 2,05 1,40 1,15 Bolån 11,4 11,3 11,0 Inlåning från företag 0,23 0,29 0,31 0,62 0,74 Inlån - företag 1) 17,7 17,7 17,4 Inlåning från privatkunder -0,14-0,21-0,33 0,81 1,29 Inlån - privat 8,7 8,7 8,6 Inlåningsmarginaler totalt 0,09 0,11 0,08 0,69 0,94 1) Exkl. shipping & finansinstitut

15 Nordea Rapport för tredje kvartalet 15(49) Banking Sverige Affärsutveckling Den gynnsamma affärsutvecklingen och höga aktivitetsnivån fortsatte under tredje kvartalet, och speglade ambitionen att växa på den svenska marknaden. Antalet förmånskunder steg ytterligare. Periodens ökning blev , eller 4,9 procent på årsbasis. Marknadsandelen ökade inom utlåning till såväl privatsom företagskunder. Utlåningen till privatkunder fortsatte att öka kraftigt, både vad gäller bolån och konsumtionslån. Företagens efterfrågan på nya lån förblev på en låg nivå. Marginalerna på företagsutlåningen ökade ytterligare, till följd av den fortsatta prisjusteringen på kreditrisk. På privatsidan ökade sparandet, både på konton och i fonder. Marknadsandelen av inlåningen från privatkunder blev något mindre än under andra kvartalet, medan marknadsandelen på fondflöden vida översteg volymmarknadsandelen. Marknadsandelen för företagsinlåning minskade under perioden. Inlåningsmarginalerna minskade till följd av att de korta marknadsräntorna fortsatte att sjunka. Resultat Intäkterna steg med 3 procent jämfört med andra kvartalet. Räntenettot steg med 4 procent, tack vare ökade affärsvolymer och utlåningsmarginaler, vilket mer än uppvägde de krympande inlåningsmarginalerna. Avgiftsoch provisionsnettot steg med 2 procent från andra kvartalet. Låga transaktionsvolymer under semesterperioden uppvägdes av att inflödet till fonderna, och därmed provisionsnettot, ökade samt att börserna steg. Kvartalets kreditförluster på 38 mn euro hänförde sig endast till avsättningar för företagskunder. Kreditförlustrelationen uppgick till 26 punkter (31 punkter under andra kvartalet). Banking Sverige: rörelseresultat, volymer, marginaler och marknadsandelar Förändring kv2 kv1 kv4 09/ 09/ Mn euro kv Räntenetto % -23% Avgifts- och provisionsnetto % -2% Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 29% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter Summa intäkter inkl. allok % -14% Personalkostnader % -10% Summa kostnader inkl. allok % -10% Resultat före kreditförluster % -18% Kreditförluster % 533% Rörelseresultat % -33% K/I-tal, % RAROCAR, % Antal anställda (omr. t. heltidstj) % -6% Volymer, md euro: Utlåning till företag 32,7 32,0 33,1 32,6 35,1 2% -7% Utlåning till privatkunder 30,2 27,7 26,7 26,4 29,0 9% 4% Summa utlåning 62,9 59,7 59,8 59,0 64,1 5% -2% Inlåning från företag 13,9 14,1 14,3 15,4 14,8-1% -6% Inlåning från privatkunder 16,7 15,7 15,1 15,2 16,5 6% 1% Summa inlåning 30,6 29,8 29,4 30,6 31,3 3% -2% Marginaler, %: Marknadsandel, %: Utlåning till företag 1,18 1,10 1,05 0,91 0,72 09 kv Bolån till privatkunder 0,89 0,88 0,93 0,79 0,66 Utlån - företag 1) 17,0 16,9 16,9 Konsumtionslån 2,61 2,53 2,51 2,18 1,90 Utlån - privat 13,8 13,7 13,6 Utlåningsmarginaler totalt 1,17 1,13 1,12 0,97 0,79 Bolån 14,9 14,8 14,9 Inlåning från företag 0,26 0,36 0,57 1,02 1,27 Inlån - företag 1) 18,6 19,9 19,8 Inlåning från privatkunder 0,28 0,43 0,80 1,72 2,03 Inlån - privat 18,1 18,2 17,8 Inlåningsmarginaler totalt 0,27 0,40 0,69 1,38 1,66 1) Exkl. finansinstitut

16 Nordea Rapport för tredje kvartalet 16(49) Institutional & International Banking Shipping, Oil Services & International Affärsutveckling Intäktsnivån förblev hög under tredje kvartalet, vilket speglar Nordeas robusta ställning som global leverantör av finansiella tjänster till shipping-, offshore- och oljeservicebolag världen över. Volymerna krympte jämfört med andra kvartalet, delvis på grund av valutaeffekter. Utlåningsmarginalerna ökade ytterligare medan pressen på inlåningsmarginalerna bestod. Andelen planerade investeringar som är ofinansierade är hög inom rederinäringen, medan tillgängligheten på finansiering är begränsad vilket bidrar till att skapa obalanser. Många internationella banker har fokuserat på att ta hand om sina befintliga portföljer i stället för att ge nya lån. Affärsaktiviteten har ökat något. Nya affärer sker främst med välrenommerade kunder med hög kreditvärdighet. Nordea var under tredje kvartalet ledande arrangör för en rad nya transaktioner med stabila bolag. De flesta shippingsegment fortsatte att försvagas under de första nio månaderna. Torrlastsektorn återhämtade sig när Kinas import tog fart, medan pressen på fraktrater och fartygsvärderingar för produkt-, kemikalie- och oljetankers bestod. Överkapacitet förblir en av branschens stora utmaningar, samtidigt som ytterligare tonnage har beställts för leverans och Trots att man satt in åtgärder som att skrota fartyg och avbeställa nytt tonnage går det knappast att undvika en ansenlig överkapacitet. Offshore- och oljeservicebolagen påverkas av hur mycket oljebolagen satsar på prospektering och produktion, något som i sin tur styrs av priset på olja och gas. De globala och nationella oljebolagen satsar ungefär lika mycket som tidigare, medan medelstora oljebolag skurit ner betydligt på prospektering och produktion. Periodens osäkra fordringar, brutto, blev ungefär lika stora som under andra kvartalet: 245 mn euro, eller 191 punkter av den samlade utlåningen. Kreditförlusterna uppgick till 27 mn euro, varav gruppvisa reserver på 25 mn euro, att jämföra med 24 mn euro under andra kvartalet. Kreditförlustrelationen uppgick till 78 punkter. Proaktiv riskhantering prioriteras även framöver, eftersom utsikterna för shippingindustrin förblir osäkra. Det allra viktigaste är fortfarande att stödja befintliga, finansiellt starka kärnkunder. Resultat Intäkterna var tämligen stabila jämfört med föregående kvartal: 89 mn euro. Räntenettot ökade med 4 procent från föregående kvartal, och med 21 procent jämfört med tredje kvartalet 2008, trots att utlåningen gick ner med 6 procent. Nedgången i utlåningen mer än uppvägdes av ökade utlåningsmarginaler. Rörelseresultatet sjönk till 50 mn euro, till följd av något högre kreditförluster.

17 Nordea Rapport för tredje kvartalet 17(49) Finansinstitut Affärsutveckling Världens finansmarknader börjar sakta repa sig under tredje kvartalet. Börsindexen steg kraftigt, volatiliteten återgick till de nivåer som rådde före Lehman-kraschen, och kreditskillnaderna fortsatte att minska från första kvartalets rekordnivåer. I statistiken syntes tecken på en vändning i världsekonomin, vilket stödde den positiva synen. Aktivitetsnivån bland finansinstitut sjönk under tredje kvartalet, vilket är normalt under semesterperioder. Handeln på de nordiska börserna påverkades också av att finansinstituten drog ner på sin handel för egen räkning. Resultatet blev att intäkterna sjönk från toppnivån föregående kvartal. Nordea avancerade i konkurrensen under de nio månader som krisen utvecklades, och lyckades under tredje kvartalet slå vakt om sin position. Dock börjar de internationella aktörerna återvända till Norden och konkurrensen på kapitalmarknaderna tar fart igen. Detta ledde till en viss press på marginalerna. Det låga ränteläget har också slagit mot inlåningsmarginalerna. Nordea har goda förutsättningar att tjäna på en fortsatt uppgång i affärsaktiviteten, genom ett brett produktutbud, effektiv relationshantering och noggrann riskhantering. Resultat Intäkterna tyngdes av den säsongsmässigt lägre aktivitetsnivån samt de minskade ränteskillnaderna och riskpremierna. Intäkterna uppgick till 101 mn euro, ner med 17 procent från förra kvartalet, men upp med 13 procent på årsbasis. Rörelseresultatet uppgick till 57 mn euro. Financial Institutions och Shipping, Oil Services & International: rörelseresultat, volymer och marginaler/område Shipping, Oil Services & International Förändring Financial Institutions Förändring kv2 kv1 kv4 09/ 09/ kv2 kv1 kv4 09/ 09/ Mn euro kv kv Räntenetto % 21% % -19% Avgifts- och provisionsnetto % 15% % -16% Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % -69% % 11% Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter % Summa intäkter inkl. allok % 6% % 13% Personalkostnader % 0% % -13% Övr. kostnader inkl. avskrivn % -33% % 0% Kostnader inkl. allok % -8% % -2% Resultat före kreditförluster % 8% % 30% Kreditförluster % % 0% Rörelseresultat % -31% % 30% K/I-tal, % RAROCAR, % Utlåning, md euro 12,8 13,5 14,4 13,8 13,6-5% -6% 2,3 2,5 2,2 2,0 2,5-8% -8% Inlåning, md euro 4,8 5,3 6,0 6,4 5,7-9% -16% 12,1 14,2 16,0 14,5 15,7-15% -23% Antal anställda (omr. t. heltidstj) Marginaler, %: Utlåning till företag 1,53 1,44 1,33 1,27 1,09 0,77 0,84 0,80 0,69 0,60 Inlåning från företag 0,15 0,16 0,17 0,39 0,44 0,20 0,22 0,22 0,32 0,39

18 Nordea Rapport för tredje kvartalet 18(49) New European Markets Affärsutveckling Den positiva intäktstrenden fortsatte och affärsvolymerna bibehölls under kvartalet. Recessionen tärde ytterligare på kreditkvaliteten och värdet på säkerheterna, vilket ledde till nya avsättningar för kreditförluster. Baltikum Utlåningen minskade något under tredje kvartalet till 7,4 md euro. Uppåtpressen i utlåningsmarginalerna fortsatte, på grund av bristen på kapital. Detta ledde samtidigt till press på inlåningen till följd av den hårda konkurrensen om finansiering. Räntevolatiliteten i Lettland som började märkas i juni fortsatte under tredje kvartalet, om än inte lika kraftigt. Detta fick en negativ effekt på utlåningsmarginalerna och en positiv effekt på inlåningsmarginalerna. Proaktiv riskhantering förblir av största vikt, med bland annat effektiv hantering av tillgångar som tagits över i samband med nödlidande lån. Osäkra fordringar ökade ytterligare under perioden, om än i lägre takt än under första och andra kvartalet. Kreditförlusterna uppgick till 62 mn euro, inklusive gruppvisa reserver som redovisas under enheten Övrig IIB. Polen Till skillnad från övriga Central- och Östeuropa har Polen klarat den globala recessionen jämförelsevis bra. Landets BNP väntas växa med minst 1 procent. Den starka och stabila kreditkvaliteten är ytterligare en positiv faktor. Nordeas affärsvolymer i Polen ökade, vilket tillskrivs det utökade kontorsnätet och det konkurrenskraftiga erbjudandet till privatkunder. Antalet förmånskunder, det mest lönsamma segmentet på privatsidan, ökade under perioden med 13 procent till , vilket ytterligare befäster Nordeas ställning på den polska marknaden. I Newsweeks och Forbes rankning av Friendly Retail Banks in Poland kom Nordea på tredje plats, upp med sju placeringar från Ryssland Intäkterna steg ytterligare under kvartalet, tack vare ökade utlåningsmarginaler, medan utlåningsvolymerna var i stort sett oförändrade. Nordea fortsatte att utveckla sina affärer med utvalda kundgrupper i Ryssland, dvs lokala kreditvärdiga företagskunder och företagskunder med nordisk anknytning. Aktivitetsnivån var hög inom sektorerna råvaror och energi. Intäktsflödet domineras av finansiering och kapitalmarknadstjänster. Under tredje kvartalet lanserades varumärket Nordea i Ryssland, och Orgresbank döptes om till Nordea Bank. Kreditkvalitet Recessionen i Baltikum innebar en fortsatt försvagad kreditkvalitet och nya avsättningar för kreditförluster, i synnerhet i Lettland och Litauen. New European Markets osäkra fordringar brutto, uppgick till 607 mn euro, eller 405 punkter av den samlade utlåningen. Motsvarande siffror för andra kvartalet var 500 mn euro respektive 336 punkter. I Baltikum uppgick osäkra fordringar, brutto, till 522 mn euro eller 705 punkter av den samlade utlåningen. Motsvarande siffror i slutet av andra kvartalet var 418 mn euro eller 550 punkter. Osäkra fordringar ökade med 25 procent från föregående kvartal, att jämföra med en ökning på 63 procent under andra kvartalet. De totala reserverna för Baltikum uppgick i slutet av perioden till 355 punkter av utlåningen, en ökning från 266 punkter i slutet av föregående period. Reserveringskvoten i Baltikum var 50 procent, upp från 48 procent i slutet av andra kvartalet. New European Markets kreditförlustrelation för tredje kvartalet uppgick till 180 punkter av utlåningen, inklusive gruppvisa reserver som redovisas under Övrig IIB. I Baltikum uppgick kreditförlustrelationen till 322 punkter, inklusive gruppvisa reserver som redovisas under Övrig IIB. Baltikum: kreditförluster och osäkra fordringar kv2 kv1 kv Kreditförluster, mn euro¹ varav gruppvisa¹ Kreditförlustrelation, punkter¹ Osäkra fordringar brutto, mn euro Osäkra fordringar brutto, punkter Reserveringsgrad, mn euro Reserveringsgrad, punkter Reserveringskvot 2 50% 48% 62% 97% ¹ Kreditförluster och kreditförlustrelation inklusive gruppvisa reserver för Baltikum redovisas under enheten Övrig IIB. 2 Summa reserver i relation till osäkra fordringar, brutto. Resultat Intäkterna steg med cirka 4 procent från andra kvartalet och 10 procent från tredje kvartalet Justerat för den försvagade rubeln och zlotyn uppgick tillväxten till nästan 30 procent på årsbasis. Ökade avsättningar för kreditförluster, främst hänförliga till Baltikum, drog ner rörelseresultatet med 11 procent jämfört med föregående kvartal.

19 Nordea Rapport för tredje kvartalet 19(49) New European Markets: rörelseresultat, volymer och marginaler fördelade på områden New European Markets Övrig IIB Förändring kv2 kv1 kv4 09/ 09/ kv2 kv1 kv4 Mn euro kv Räntenetto % 13% Avgifts- och provisionsnetto % -33% Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde % 58% Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allok % 10% Personalkostnader % -10% Övr. kostnader inkl. avskrivn % 4% Kostnader inkl. allok % -3% Resultat före kreditförluster % 22% Kreditförluster % 880% Rörelseresultat % -47% K/I-ta l, % RAROCAR, % Utlåning, md euro 15,0 14,9 14,8 15,3 14,8 1% 1% 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Inlåning, md euro 4,4 4,5 4,1 4,7 4,5-2% -2% Antal anställda (omr. t. heltidstj) Marginaler, %: Utlåning till företag 2,34 2,03 2,23 1,94 1,59 Utlåning till privatkunder 1,68 1,58 1,62 1,61 1,47 Inlåning från företag 1,06 1,13 1,44 1,78 1,27 Inlåning från privatkunder 0,51 0,44 0,24 0,91 1,17 Baltikum Polen Ryssland kv2 kv1 kv4 kv2 kv1 kv4 kv2 kv1 kv4 Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allok Personalkostnader Övr. kostnader inkl. avskrivn Kostnader inkl. allok Resultat före kreditförluster Kreditförluster -42¹ Rörelseresultat K/I-ta l, % RAROCAR, % Utlåning, md euro 7,4 7,6 7,5 7,7 7,3 4,1 3,8 3,6 3,8 3,9 3,5 3,5 3,7 3,8 3,6 Inlåning, md euro 1,8 2,0 1,9 1,8 1,6 1,9 1,9 1,7 2,0 2,3 0,7 0,6 0,5 0,9 0,6 Antal anställda (omr. t. heltidstj) ¹ Vidare redovisas gruppvisa reserver för Baltikum under Övrig IIB.

20 Nordea Rapport för tredje kvartalet 20(49) Övrig kundverksamhet Den kundverksamhet som inte ingår i Nordic Banking eller Institutional & International Banking rapporteras under Övrig kundverksamhet, och redovisas tillsammans med resultat som inte har allokerats till något av de två huvudsakliga kundområdena. International Private Banking & Funds International Private Banking & Funds ansvarar för koncernens rådgivning till förmögna privatpersoner bosatta utanför Nordeas hemmamarknader. Det är också koncernens plattform för fonddistribution i Europa. Nordeas fonder har marknadsföringstillstånd i 16 europeiska länder. Affärsutveckling och resultat Det förvaltade kapitalet i Nordeas internationella verksamhet för private banking och fonddistribution steg till 10,7 md euro, varav 0,4 md euro härrörde från nettoinflöden. Det ökade förvaltade kapitalet och den fortsatta kostnadskontrollen gynnade resultatet, som steg med 8 procent till 14 mn euro. Det förbättrade läget på finansmarknaderna och tonvikten på att föreslå placeringsmöjligheter höjde aktivitetsnivån bland International Private Bankings kunder. Detta resulterade i att enhetens förvaltade kapital steg till 8,3 md euro i slutet av tredje kvartalet, en ökning med 0,8 md euro från andra kvartalet. Kundbasen ökade ytterligare under perioden. Förbättringen på de finansmarknaderna gynnade också den europeiska marknaden för tredjepartsdistributörer av fonder. European Fund Distribution noterade ett nettoinflöde på 0,2 md euro och ett förvaltat kapital på 2,4 md euro i slutet av tredje kvartalet. Kapaciteten i Italien förstärktes genom ett distributionsavtal med en rad välrenommerade regionala banker. Lifes kundverksamhet Kundverksamheten i Life omfattar livförsäkringsrörelsen utanför Nordea Banks eget kontorsnät. Här ingår försäljning till nordiska kunder genom Life & Pensions egna försäljare, mäklare och agenter, och den polska livförsäkringsrörelsen. Verksamheten ingår i produktresultatet för Life & Pensions, se sidan 26. Affärsutveckling och resultat Intäkterna från Lifes kundverksamhet uppgick till 121 mn euro och rörelseresultatet till 66 mn euro. Det motsvarade en ökning med 68 respektive 136 procent från föregående kvartal. Ökningen beror främst på den fortsatta återhämtningen av återbäringsmedlen, vilket gjorde det möjligt att redovisa de första tre kvartalens avgiftsintäkter i Danmark. De retroaktiva avgifterna för första och andra kvartalet uppgick till 30 mn euro. Se sidan 26 för mer information om Life & Pensions resultat och bruttopremieintäkter. Markets övrigt Kundverksamheten Markets övrigt utgörs främst av Capital Markets Products resultat (se sidan 25), som inte allokeras till Nordic Banking eller Institutional & International Banking. Periodens nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde förblev starkt under perioden, tack vare effektiv riskhantering och goda tradingresultat i samband med hantering av risken i kundtransaktioner. Liksom under första och andra kvartalet blev tradingintäkterna från valuta- och ränteprodukter extra höga, även om trenden var avtagande.

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2011

Rapport för andra kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli Rapport för andra kvartalet Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till 1 952 mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den stabila

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: 2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Delårsrapport för andra kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Det andra kvartalet 20 utmärktes av ett fortsatt inflöde av nya

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2012 Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2012

Rapport för andra kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 juli 2012 Rapport för andra kvartalet 2012 Starka intäkter och god kostnadskontroll Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den goda affärsutvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 30 januari 2013 Bokslutskommuniké 2012 Stark kapitalposition, oförändrade kostnader och stigande intäkter Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I slutet

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 23 oktober 2008 Delårsrapport januari september 2008 Starkt resultat under extrema marknadsförhållanden Intäkterna steg 4 procent till 5 949 mn euro (första nio

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2010

Rapport för andra kvartalet 2010 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli Rapport för andra kvartalet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Vi har haft en positiv utveckling i kundverksamheten. Antalet nya förmåns- och

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 10 februari 2009 Bokslutskommuniké 2008 Solitt resultat trots snabb konjunkturnedgång Intäkterna steg 4 procent till 8 200 mn euro (2007: 7 886 mn euro) Räntenettot

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 1998

Delårsrapport januari-juni 1998 -08-18 Delårsrapport januari- Förvaltningsresultatet* ökade med 26 procent till 5 585 Mkr (proforma 4 418 Mkr första halvåret ). Räntabiliteten på eget kapital var 24,5 procent (12,7 procent proforma helåret

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2012

Rapport för tredje kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 oktober 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nordea levererar enligt plan på kostnader, kapital och intäkter Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2011

Rapport för tredje kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 oktober 2011 Rapport för tredje kvartalet 2011 Robust kundverksamhet, men finansoron påverkar resultatet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Trots

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januariseptember

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januariseptember Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januariseptember 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) (SYKA:NGMMTF) Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Omsättningen i de rörelsedrivande dotterbolagen visar stark tillväxt och bolagen visar positiv resultatutveckling.

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2009:03 11 september 2009 Diarienummer 09-8439 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅNEPROGRAM

Läs mer