Delårsrapport januari-juni 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-juni 1998"

Transkript

1 Delårsrapport januari- Förvaltningsresultatet* ökade med 26 procent till Mkr (proforma Mkr första halvåret ). Räntabiliteten på eget kapital var 24,5 procent (12,7 procent proforma helåret ). Periodens redovisade resultat per aktie blev 6:06 kronor (3:93 kronor första halvåret ). I resultatet ingår en realisationsvinst på cirka 1 miljard kronor från fastighetsförsäljning och en ökad avsättning till koncernens länderriskreserv på 300 Mkr, främst hänförlig till Ryssland. Marknadsförutsättningar och affärsutveckling Första halvåret karaktäriserades, såväl i Sverige som internationellt, av i stort sett oförändrade korta och påtagligt lägre långa räntor än under motsvarande period i fjol. Läget på valutamarknaden påverkades av kurssättningen inför EMU och krisen i Asien. Perioden präglades också av en fortsatt - om än ryckig - börsuppgång, såväl i Sverige som på många viktiga marknader utomlands. S-E-Bankskoncernen behöll sin ställning som största aktör på Stockholmsbörsen med en andel på 9,4 procent första halvåret. Intresset för sparande var fortsatt högt, trots ökad privat konsumtion. Det samlade hushållssparandet i S-E-Bankskoncernen uppgick vid halvårsskiftet till cirka 350 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med samma tid i fjol. Bankinlåningen växte med 4 procent till drygt 59 miljarder kronor, vilket innebar att marknadsandelen ökade från 14,1 till 14,4 procent. Koncernens nettoförsäljning av fonder och fondförsäkring uppgick till 4,7 miljarder, vilket ledde till att marknadsandelen av nettoflödet ökade till 17,3 procent (15,1 procent). Fondförmögenheten uppgick till 128 miljarder, inklusive 6 miljarder från det finska dotterbolaget Ane Gyllenberg. Det kapital som koncernen förvaltar för kunders räkning uppgick per den 30 till cirka 485 miljarder att jämföra med 405 miljarder vid årsskiftet -98. Koncernens utlåning till allmänheten totalt (dvs hushåll, företag m fl) exklusive repor och utlåning till Riksgälden ökade med 5,4 procent eller drygt 15 miljarder kronor jämfört med 30. Utlåningen till hushållen ökade med 10,2 procent eller 8 miljarder, varav 4,5 miljarder utgjordes av bolån. Intäkter Räntenettot sjönk med 9 procent till Mkr jämfört med första halvåret. Det berodde huvudsakligen på att det förändrade ränteläget och ett lägre utnyttjande av limiter inom koncernens tradingverksamhet medförde att resultatet från Merchant Bankings positioner var lägre än i fjol. Räntenettot från in- och utlåning ökade däremot till följd av fortsatt växande volymer. I räntenettot ingår kostnader för insättningsgarantin med 134 Mkr (118 Mkr). Provisionsnettot steg med 13 procent till Mkr, huvudsakligen till följd av ökade volymer inom aktiehandel och fondförvaltning. Även provisionsintäkterna från betalningsförmedling inklusive kort ökade. *) Rörelseresultatet inklusive förändringar av övervärden i liv- och fondförsäkringsverksamheten samt räntebärande placeringar.

2 2 Försäkringsnettot, d v s premieintäkter och kalkylmässig avkastning med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader, minskade med 18 procent till Mkr. Detta berodde främst på en lägre tilldelad kalkylränta, men också på högre skadeersättningar inom sakförsäkringsrörelsen. Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade med 3 procent till Mkr. Börsuppgången fram till halvårsskiftet innebar en uppvärdering på drygt 1,8 miljarder av Trygg-Hansa Försäkrings ABs placeringsaktier. Under andra hälften av april vidtogs åtgärder för att reducera riskexponeringen och minska känsligheten för värdeförändringar i dessa placeringsaktier. Riskreduktionen åstadkoms genom förvärv av säljoptioner (med lösen på 90 procent) och utställande av köpoptioner (med lösen på 120 procent). Efter halvårsbokslutet har börserna kraftigt försvagats både i Sverige och internationellt. Blir denna försvagning bestående bedöms värdet av placeringsaktierna inklusive köp- och säljoptioner kunna komma att reduceras med uppemot 600 Mkr jämfört med värdet vid halvårsskiftet. Övriga rörelseintäkter uppgick till Mkr (277 Mkr). Ökningen förklaras av en realisationsvinst på cirka 1 miljard kronor före skatt från försäljningen av 44 rörelsefastigheter till Vasakronan som tillkännagavs i april (se nedan). Sammantaget ökade koncernens intäkter med 8 procent till Mkr ( Mkr). Per den 30 skulle en förändring med en procentenhet av marknadsräntorna innebära att marknadsvärdet på koncernens räntekänsliga positioner i kronor och valuta ökade/ minskade med cirka 2 miljarder kronor. Kostnader Koncernens samlade kostnader steg med 5 procent till Mkr (6 490 Mkr) att jämföra med en ökningstakt på 6 procent under första kvartalet. Det är framför allt fortsatta kostnader för datasatsningar inför millennieskiftet och EMU samt utbyggnaden av filialerna i Norden som kortsiktigt motverkar effekterna av rationaliseringsarbetet. Personalkostnaderna steg bland annat till följd av olika resultatrelaterade ersättningar. Under första halvåret uppgick medeltalet befattningar till att jämföra med för helåret. Av omstruktureringsreserven på kr hade 350 Mkr tagits i anspråk under första halvåret. Kreditförluster och osäkra fordringar Koncernens kreditförluster, inklusive värdeförändring på övertagna panter, uppgick till 502 Mkr (262 Mkr) efter återvinningar och återförda reserver på 290 Mkr (451 Mkr). Kreditförlustnivån steg till 0,29 procent (0,19 procent). Ökningen berodde främst på en ökad avsättning till koncernens totala reserv för länderrisker, som därefter uppgår till drygt 800 Mkr. Den ökade avsättningen förklaras framför allt av den osäkra utvecklingen i Ryssland. Den totala exponeringen på Ryssland uppgick till knappt 2 miljarder kronor. Osäkra fordringar netto sjönk med 18 procent till Mkr, medan volymen övertagna panter minskade med 64 procent till 678 Mkr. Andelen osäkra fordringar sjönk därmed till 1,09 procent (1,63 procent). Förändringar av övervärden Förändringen av övervärden i liv- och fondförsäkringsverksamheten (s k embedded value) uppgick till 404 Mkr (378 Mkr). Förändringen i övervärden för koncernens räntebärande placeringar var 321 Mkr (-451 Mkr). Totalt uppgick därmed förändringen i övervärdet till 725 Mkr (-73 Mkr).

3 Balansomslutning och eget kapital Koncernens balansomslutning steg med 9 procent till 732 miljarder kronor från årsskiftet, huvudsakligen till följd av ökad utlåning inklusive repor samt växande värdepappersportföljer. Det egna kapitalet ökade med 6 procent till 30 miljarder. 3 Kapitaltäckning Primärkapitalet för den finansiella företagsgruppen (som omfattar intressebolag men inte försäkringsbolag) uppgick den 30 till 25,9 miljarder kronor att jämföra med 24,9 miljarder vid utgången av. Periodens resultat efter skatt och schablondispositioner har förts till kapitalbasen, som också utökats genom upptagande av förlagslån. Därmed ökade den totala kapitalbasen till 32,1 miljarder kronor (29,1 miljarder den 31 december ). De riskvägda tillgångarna uppgick till 328 miljarder kronor (303 miljarder). Därmed uppgick kapitaltäckningsgraden till 9,8 procent (9,6 procent), medan primärkapitalrelationen blev 7,9 procent (8,2 procent) att jämföra med målet 6,5-7,0 procent. Konsolideringsgraden i Trygg-Hansa var 238 procent. Resultat per affärsområde De affärsområden som bidrog mest till resultatet under första halvåret var Retail, Merchant Banking samt Asset Management. Största förbättringarna jämfört med första halvåret proforma noterades för Retail, Life & Pension och Enskilda Securities. Retails intäkter var i stort sett oförändrade jämfört med första halvåret i fjol, samtidigt som kostnaderna minskade med 5 procent. Tillsammans med fortsatt sjunkande kreditförluster gav detta en förbättring av rörelseresultatet med 27 procent till Mkr. Lönsamheten var god. Retail har som ett led i koncernens decentraliseringssträvan delats på två nya affärsområden - en enhet för försäljning och service och en produktenhet. Trygg-Hansa Saks (tidigare Property & Casualty) affärsvolymer fortsatte att öka. Resultatet utan hänsyn till kapitalavkastning ökade jämfört med motsvarande period föregående år, vilket förklaras av att verksamheten effektiviserats i enlighet med det omstruktureringsprogram som pågår. Driftkostnadsprocenten minskade till 17,4 procent (19,9 procent) medan skadekostnadsprocenten i stort sett var oförändrad, 89,7 procent jämfört med 90,3 procent. Det redovisade förvaltningsresultatet minskade dock jämfört med första halvåret till följd av lägre riskfri kalkylränta. Lönsamheten var tillfredsställande. Asset Managements intäkter steg med 30 procent bland annat till följd av ökat antal kunder, ökat nettosparande och stigande börskurser. Kostnaderna steg med 39 procent. Det berodde på att antalet anställda ökade, bland annat genom förvärvet av finska Ane Gyllenberg hösten. Rörelseresultatet förbättrades med 20 procent och lönsamheten var god. Vid halvårsskiftet förvaltade Asset Management cirka 485 miljarder kronor (405 miljarder vid utgången av ) för bland annat Trygg-Hansa Livförsäkrings AB och Trygg- Hansa Nya Livförsäkrings AB, som inte är konsoliderade i koncernen. Nettoinsättningarna under första halvåret uppgick till drygt 15 miljarder, varav en tredjedel i koncernens fonder och resterande två tredjedelar i portföljförvaltning för privatpersoner och företag i Sverige, Norge, Finland och Luxemburg. Life & Pensions förvaltningsresultat ökade med 73 procent till 331 Mkr (191 Mkr). Förbättringen berodde dels på ökad försäljning, dels på hög tillväxt i försäkringstagarnas placeringstillgångar.

4 4 Försäljningen, dvs nyteckning samt extra inbetalningar på befintliga försäkringar, ökade med 27 procent. För fondförsäkringar var ökningen 34 procent. Premieinkomsten växte med 18 procent till Mkr (5 318 Mkr). Rörelsresultatet förbättrades något till följd av ökade intäkter och oförändrad kostnadsnivå, men var fortfarande negativt, bland annat beroende på höga distributionskostnader. Med hänsyn till s k embedded value, det vill säga nuvärdet av framtida intäkter av tecknade avtal, var lönsamheten god. Industrial & Marine visade ett förvaltningsresultat på 61 Mkr att jämföra med 110 Mkr första halvåret. Skadekostnadsprocenten uppgick till 79 procent och driftskostnadsprocenten till 26 procent netto. Lönsamheten var god (se nedan). Merchant Bankings intäkter sjönk med 8 procent. Det berodde huvudsakligen på minskade intäkter från handeln i egen portfölj, som uppvisade ett mycket gott resultat första halvåret i fjol. Kostnaderna steg med 5 procent, främst till följd av den nordiska satsningen. Merchant Bankings resultat belastades under andra kvartalet med en ökad landriskreservering på 300 Mkr. Verksamheten under första halvåret utvecklades dock väl, bl a till följd av stark utveckling av valutahandeln och satsningar på nya produktområden, avseende bl a nya typer av finansieringslösningar. Under perioden genomfördes rationaliseringar av administration bl a i Göteborg och London. Lönsamheten var tillfredsställande. Enskilda Securities intäkter ökade med 20 procent, främst till följd av den höga börsomsättningen och affärsområdets utökade verksamhet utanför Sverige. Samtidigt steg kostnaderna med 16 procent, i första hand beroende på satsningar runt om i Norden. Under första hälften av var antalet anställda inom Enskilda Securities i medeltal 50 fler än under samma tid i fjol. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 188 Mkr och lönsamheten var god. Försäljning av fastigheter till Vasakronan I syfte att uppnå en effektivare kapitalavkastning avyttrade S-E-Banken per den rörelsefastigheter till Vasakronan för 4,3 miljarder kronor med en realisationsvinst på cirka 1 miljard kronor före skatt. Den skattemässiga reavinsten blir något högre till följd av tidigare gjorda uppskrivningar av fastigheterna. S-E-Banken svarar inledningsvis för cirka 70 procent av fastigheternas hyresintäkter som totalt uppgår till cirka 390 Mkr per år. Försäljning av Industrial & Marine I tecknade Trygg-Hansa ett slutgiltigt avtal om försäljning av affärsområde Industrial & Marine till det schweiziska försäkringsbolaget Zurich Group. Försäljningen omfattar Industrial & Marines försäkringsportfölj, verksamheten i Sverige inklusive 200 anställda, datasystem etc samt utlandsrepresentationen i Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Köpeskillingen är inte offentlig, men efter goodwill-avskrivningar m m medför försäljningen en realisationsvinst på 450 Mkr före skatt. Trygg-Hansa har inte ställt ut några garantier vad avser försäkringsportföljen. Zurich Group övertog det ekonomiska ansvaret och skötseln från och med den 1 juli. Realisationsvinsten från försäljningen av Industrial & Marine ingår därmed inte i S-E-Bankskoncernens resultat för första halvåret.

5 5 Kommentar från VD S-E-Bankskoncernen har under det första halvåret präglats av intensivt integrationsarbete. Även de delar som inte direkt berörs av samgåendet med Trygg-Hansa har utmärkts av djupgående förändring, både i form av utveckling och effektivisering. Den första fasen av integrationen av S-E-Banken och Trygg-Hansa är i stort sett klar och har gått planenligt. Samtliga nya organisatoriska enheter är på plats; fondförvaltningen, telefonbankerna, finansbolagen respektive fondförsäkringsverksamheterna är samordnade; i Stockholm, Göteborg och Malmö är lokalsamordningen i stort avslutad; i övriga landet har bank- och försäkringskontor hittills flyttat samman på över dussinet orter. Åtgärder för att effektivisera kapitalanvändningen såsom försäljningen av koncernens rörelsefastigheter och affärsområdet Industri & Marin har också genomförts. Inom koncernen pågår en process att tydligt decentralisera beslutsfattandet, ett arbete som kommer att intensifieras under resten av året. Den fas vi nu gått in i handlar om genomförandet av mer djupgående förändringar i arbetssätt, om att ta tillvara ökade intäktsmöjligheter genom korsförsäljning, alternativa sätt för kontakt med våra kunder samt utveckling och lansering av nya produkter. I nästan samtliga fall är utnyttjande av IT, modern informationsteknik, en viktig faktor. Samtidigt fortsätter effektiviseringen inom alla enheter med stor kraft. Det första halvåret har präglats av goda yttre förutsättningar. En stark börsutveckling under nästan hela perioden, fortsatt växande intresse för långsiktigt privat sparande och ökad kreditefterfrågan har gett goda intäkter. Kostnadsutvecklingen har dämpats men är ännu inte tillfredsställande. Visserligen sker satsningar på många områden och inte minst inom IT, men i övrigt är fokus på effektivisering för att ge utrymme för fortsatta satsningar. Effektiviseringen sker både i centrala projekt och decentralt i de olika affärsområdena. Mycket arbete återstår. Resultatet för det första halvåret visar tydligt att de olika affärsområdena har olika förutsättningar och inriktning. De områden som arbetar med sparande i vid mening har en expansiv inriktning medan det för andra handlar mer om fokus på kostnader. Försäljningen av sakförsäkringar via bankkontoren som startade i full skala i början av maj ser lovande ut. Avslutsfrekvensen är hög i förhållande till tidigare erfarenheter. Försäljningen av fondförsäkringar har varit stark under hela perioden. De senaste månaderna har koncernen också börjat återta marknadsandelar inom fondsparandet. Nya arbetssätt handlar om att bättre ta tillvara koncernens styrka i form av vårt stora antal kunder och att utveckla den mångfald av kanaler som kunderna idag kan nå oss genom - bankkontor, internettjänster, telefonbank, call centers, bank i butik samt egna och allierade säljkårer. Här har S-E-Bankskoncernen redan i dag ett mycket gott utgångsläge inför framtiden. Utvecklingen inom Internet-området är bara ett exempel. Totalt har koncernen ca kunder som i växande omfattning utför sina bankaffärer över Internet. Redan i dag är mängden privata betalningar över Internet dubbelt så stor som antalet betalningar över disk på bankkontoren. Mycket av det intensiva integrationsarbetet efter samgåendet mellan S-E-Banken och Trygg-Hansa har syftat till ökad tillgänglighet till både service och rådgivning för våra kunder. Därför fortsätter satsningarna på Internet och telefon, samtidigt som också traditionella bankkontor utvecklas och nya etableras.

6 6 Kostnaderna på IT-området fortsätter att öka, delvis på grund av införandet av ny arkitektur och delvis på grund av nödvändiga projekt som millennieskiftet och EMU. Samtidigt kommer också stödet för nya sätt att arbeta, som är viktig effektivisering, att prioriteras högt. När det gäller millennieskiftet pågår nu testkörningar som visar goda resultat. Vi har stort förtroende för att vi ska klara övergången till 2000-talet. Produktutvecklingen är intensiv. Både inom Merchant Banking och på sparande sidan kommer en mängd nya Euro-produkter. Marknadsaktiviteten och intresset för Europrodukter har ökat markant. Bland annat har Merchant Banking säkrat ett stort antal s k Euro cash pools samt förberett flera företagsfinansieringar i Euro. Och fler nyheter kommer under hösten, bland annat nya kombinationsprodukter med både spar- och försäkringsmoment. Som aviserats kompletterar vi nu vårt fondsortiment med ett antal externt förvaltade utländska fonder. Vår koncern har i dag en stark kapitalbas. Därmed är förutsättningarna goda för en fortsatt tillväxt för att bli ledande i norra Europa. Tillväxten kommer att ske genom en kombination av egen, organisk tillväxt, mindre kompletterande förvärv och samarbeten. Vårt absoluta fokus under hösten är att våra kunder ska se positiva resultat av vårt förändringsarbete. Det skapar grunden för tillväxt och lönsamhet som är till gagn både för våra medarbetare och för våra aktieägare. Lars H Thunell Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har översiktligt granskats av bankens revisorer. Delårsrapport för januari-september publiceras den 3 november. S-E-Bankskoncernens resultatrapporter finns även tillgängliga på Internet ( För mer information kontakta, Gunilla Wikman, Koncerninformationschef, telefon Christine-Charlotte Treschow, Investor Relations, telefon

7 7 S-E-Bankskoncernens resultaträkning (Mkr) Januari Proforma Januari Förändring procent Proforma Helåret Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 1) Försäkringsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 409 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatt på periodens resultat Minoritetens andel -4 3 Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring övervärden 5) Förvaltningsresultat ) Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Proforma Proforma

8 8 2) Försäkringsnetto: Premieintäkter och kapitalavkastning med avdrag för försäkringsersättningar exklusive skaderegleringskostnader Januari Januari Förändring Procent Helåret 3) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Skuldinlösen, Bolån Summa Varav från Trygg-Hansa ) Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster ) Förändring av övervärden i liv- och fondförsäkringsverksamheten samt räntebärande placeringar

9 Nyckeltal för S-E-Bankskoncernen 9 Januari Januari Proforma Helåret Räntabilitet på eget kapital, % ,65 Periodens resultat per aktie, kr 6:06 3:93 1) 6:01 I/K-tal, före förluster 1,79 1,73 1,35 I/K-tal, efter förluster 1,67 1,67 1,29 Kreditförlustnivå 2) % 0,29 0,19 1) 0,25 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 48,6 45,1 1) 47,6 Andel osäkra fordringar, % 1,09 1,63 1) 1,28 Kapitaltäckningsgrad, % 9,79 12,68 9,61 Primärkapitalrelation, % 7,88 6,95 8,22 Skadekostnadsprocent, netto 3) 88,4 84,8 82,4 Driftskostnadsprocent, netto 3) 23,1 24,2 24,9 Totalkostnadsprocent, netto 3) 111,5 110,0 107,3 1) Gäller gamla S-E-Banken 2) Kreditförluster i relation till ingående balans för utlåning, övertagen egendom samt kreditgarantier 3) Avser Trygg-Hansa Sak och Industrial & Marine sammantaget

10 S-E-Bankskoncernens kvartalsvisa utveckling *) (Mkr) :2 :1 :4 :3 :2 10 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Försäkringsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 409 Rörelseresultat Pensionsavräkning Skatter på periodens resultat Minoritetens andel Periodens resultat Rörelseresultat enligt ovan Förändring av övervärden Förvaltningsresultat *) Utfall är redovisat proforma

11 S-E-Bankskoncernens balansräkning i sammandrag (Mkr) december Förändring procent Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Placeringstillgångar Aktier och andelar Placeringstillgångar Försäkringstagares räkning Övriga aktier och andelar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för försäkringstagares räkning Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Derivatkontrakt 30, Mkr Bokfört värde Ränterelaterade Valutarelaterade Aktierelaterade Totalt Marknadsvärde Bokfört Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört värde värde värde värde värde Marknadsvärde Tillgångar Skulder Per den 30 uppgick det nominella värdet på koncernens derivatkontrakt till miljarder kronor (5 531 miljarder per den 30 ). Derivatinstrument ingående i tradingrörelsen är bokförda till sitt marknadsvärde. De avvikelser mellan verkligt och bokfört värde som redovisas i tabellen ovan motsvaras av omvända avvikelser mellan marknads- och bokförda värden i den del av rörelsen som är föremål för säkringsredovisning.

12 12 Problemkrediter och egendom övertagen för skyddande av fordran (Mkr) december Osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster Osäkra fordringar, netto Räntenedsatta fordringar Summa problemkrediter Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto/utlåning och leasing netto vid periodens slut, % 1,09 1,63 1,28 Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reserv för befarade kreditförluster/ osäkra fordringar brutto, % 48,6 45,1 47,6 Övertagna panter Byggnader och mark Aktier och andelar Totala övertagna panter Koncernens mjuka lån ingår i räntenedsatta fordringar. Intäktsbortfallet till följd av beviljade ränteanstånd var 11 Mkr (20 Mkr), medan uteblivna räntebetalningar på oreglerade fordringar uppgick till 165 Mkr (189 Mkr) - sammanlagt en förbättring med 16 procent jämfört med januari-. Per den 30 hade koncernen 434 Mkr (300 Mkr) i oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförts. Dessa engagemang räknas inte in i problemkrediter, då säkerheterna täcker såväl ränta som kapitalskuld.

13 13 Moderbolagets resultaträkning (Mkr) Januari Januari Förändring procent Helåret Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Räntenetto 1) Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 2) Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto 4) Värdeförändring på övertagen egendom Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Pensionsavräkning Övriga bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat ) Räntenetto Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Leasingavskrivningar enligt plan ) Provisionsnetto Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner

14 14 Januari Januari Förändring procent Helåret 3) Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Realiserat resultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar Valutakursförändringar Summa )Kreditförluster, netto Individuellt värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade fordringar Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar Gruppvis värderade fordringar: Periodens nedskrivning, konstaterade förluster Periodens reservering för befarade förluster Influtet på tidigare års konstaterade förluster Upplösning av reserv för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Avsättning/upplösning av reserv för länderrisker Ansvarsförbindelser Nettokostnad kreditförluster

15 Resultat per affärsområde (Mkr) 15 Retail Trygg-Hansa Sak Asset Management Januari Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat ) 3211) Förändring övervärden Förvaltningsresultat Life & Pension Industrial & Marine Merchant Banking Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat -71 1) -95 1) 61 1) 110 1) Förändring övervärden Förvaltningsresultat Enskilda Securities Övrigt 2) Koncernen Intäkter Kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Förändring övervärden Förvaltningsresultat ) Avser försäkringsrörelseresultat. 2) Avser intäkter och kostnader som inte kan hänföras till enskilda affärsområden. Under Övrigt inkluderas bland annat kapitalavkastning som inte hänförs till affärsområden, ränta på köpeskilling och avskrivning på goodwill i samband med förvärvet av Trygg-Hansa, realisationsvinst på fastigheter, centrala kostnader samt förändring av övervärdet på ränteplaceringar. Kapitalet är fördelat enligt de normer som använts under i S-E-Banken respektive Trygg-Hansa. I resultaten ingår därmed ränta på eget kapital. Nya principer avses införas under. Uppgifterna för är proforma.

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké ICA AB 1 januari 31 december 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari 31 december 2007 Stockholm 20 februari 2008 Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat i starkt fjärde

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. SVEA EKONOMI AB DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2000-02-15 Nr 3/2000 AB Ångpanneföreningen (publ)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003. Stockholm 14 augusti 2003 PRESSMEDDELANDE. Koncernchefen kommenterar: SEB:s 3 C-program fortsätter att ge resultat.

Delårsrapport januari-juni 2003. Stockholm 14 augusti 2003 PRESSMEDDELANDE. Koncernchefen kommenterar: SEB:s 3 C-program fortsätter att ge resultat. Stockholm 14 augusti 2003 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-juni 2003 Ökade affärsvolymer och stärkta marknadspositioner Rörelseresultatet för andra kvartalet, 1 973 Mkr, var bättre än för de föregående

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Nettoresultatet (vinst efter skatt) minskade med 10 procent till 1 260 Mkr (1 393).

Nettoresultatet (vinst efter skatt) minskade med 10 procent till 1 260 Mkr (1 393). Stockholm 8 maj 2003 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2003 Lägsta kostnadsnivån sedan 1999 bidrar till resultatet Operativt rörelseresultat* 1 792 Mkr, 5 procent lägre än första kvartalet 2002

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 Tekniska verken-koncernen MILT VÄDER OCH LÅGA ELPRISER HÅLLER TILLBAKA INTÄKTERNA. BETYDANDE ENGÅNGSPOST (+66 MNKR) FÖR ELNÄTSANSLUTNING

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2005/2006 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) 1 JULI 2005 30 JUNI 2006 Fjärde kvartalet 2005/2006 (april juni): Försäljning i koncernen för Q4 ökade med 43,3 %, jämfört

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Strukturomvandlingen inom fotobranschen fortsätter

Strukturomvandlingen inom fotobranschen fortsätter Fotoquick AB Delårsrapport Stockholm 2005-10-28 Strukturomvandlingen inom fotobranschen fortsätter Rapportperioden 1 juli 30 september, 2005 Övrigt Nettoomsättningen uppgick till 38,6 Mkr (61,7 Mkr). Minskningen

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer