Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013"

Transkript

1 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr , Tillägg till Grundprospekt FI Dnr , avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-, Warrant och Certifikatprogram, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 20 mars I enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument upprättar Handelsbanken härmed detta tillägg till Grundprospektet daterat den 20 mars. Tillägget har godkänts och registrerats av FI den 26 april. En investerare som före tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet. Sista dagen för återkallelse är därmed 30 april. Tillägget upprättas med anledning av Handelsbankens delårsrapport januari-mars av den 24 april och ska läsas tillsammans med, och utgör en del av Grundprospektet som återfinns på Handelsbanken Capital Markets Legal Documentation Bif. Handelsbankens delårsrapport januari-mars

2 Delårsrapport Januari Mars

3 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Handelsbankens delårsrapport JANUARI - MARS Sammanfattning januari mars, jämfört med januari mars Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 6% till (3 265) och resultatet per aktie steg till 5,47 kr (5,23) Rörelseresultatet minskade med 3% till (4 458) Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 13,8% (14,1) Intäkterna minskade till (8 866) Räntenettot uppgick till (6 560) K/I-talet steg till 47,5% (46,4) Kreditförlustnivån uppgick till 0,06% (0,07) Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II ökade till 18,0% (15,8) och enligt Basel III steg kärnprimärkapitalrelationen till 17,5% (14,6) Banken förlängde förfinansieringen och samtliga obligationsförfall till och med juni 2014 är förfinansierade Bankens likviditetsreserv översteg 750 mdkr Sammanfattning FÖRSTA kvartalet, jämfört med FJÄRDE kvartalet Justerat för fjärde kvartalets återföring av skatt ökade periodens resultat efter skatt med 25% Till följd av återföring av tidigare bokförd skatt i jämförelsekvartalet minskade periodens rapporterade resultat efter skatt för total verksamhet med 19% till (4 284) Rörelseresultatet ökade med 10% till (3 948) Intäkterna sjönk med 1% till (8 891) och kostnaderna minskade med 8% till (-4 546) Justerat för valutakurseffekter och dageffekter ökade räntenettot med 3% Resultatet per aktie minskade till 5,47 kr (6,78) men justerat för återförd skatt i det fjärde kvartalet steg resultatet per aktie med 22% Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 13,8% (17,5) Kreditförlustnivån minskade till 0,06% (0,09) 2 Handelsbanken

4 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Innehållsförteckning Sidan Justerade jämförelsetal 4 Koncernen Översikt 4 Koncernens utveckling 5 Koncernen Segment 9 Kontorsrörelsen i Sverige 10 Kontorsrörelsen i Storbritannien 12 Kontorsrörelsen i Danmark 14 Kontorsrörelsen i Finland 16 Kontorsrörelsen i Norge 18 Kontorsrörelsen i Nederländerna 20 Handelsbanken International 22 Handelsbanken Capital Markets 24 Övriga enheter som inte redovisas i segmenten 26 Finansiella rapporter i sammandrag Koncernen 27 Nyckeltal 27 Handelsbanksaktien 27 Resultaträkning 28 Resultat per aktie 28 Totalresultat 29 Utveckling per kvartal 30 Balansräkning 31 Förändring eget kapital 32 Kassaflödesanalys 32 Not 1 Redovisningsprinciper 33 Not 2 Räntenetto 33 Not 3 Provisionsnetto 34 Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner 34 Not 5 Övriga administrativa kostnader 34 Not 6 Kreditförluster och osäkra fordringar 35 Not 7 Avvecklad verksamhet 36 Not 8 Utlåning och kreditexponering 37 Not 9 Derivat 38 Not 10 Goodwill och andra immateriella tillgångar 39 Not 11 Skulder till kreditinstitut, in- och upplåning från allmänheten 39 Not 12 Förvaltat kapital 39 Not 13 Omsättning av egna skuldinstrument och aktier 39 Not 14 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga åtaganden 40 Not 15 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 40 Not 16 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde 42 Not 17 Kvittning av finansiella instrument 45 Not 18 Tillgångar och skulder i valuta 46 Not 19 Transaktioner med närstående 46 Not 20 Kapitalbas och kapitalkrav i den finansiella företagsgruppen 47 Not 21 Risk och kapitalhantering 50 Not 22 Omräkning av finansiella rapporter med anledning av reviderade IAS Finansiella rapporter i sammandrag Moderbolaget 56 Information telefonkonferens, med mera 58 Revisorernas rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 59 Aktiekursutveckling och övrig information 60 3 Handelsbanken 2 Handelsbanken

5 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS JUSTERADE JÄMFÖRELSETAL Från och med gäller den reviderade IAS 19, Ersättning till anställda. Samtliga jämförelsetal (resultat- och balansräkning, nyckeltal och kapitalmått) har räknats om som om regelverket hade gällt även under. Ytterligare upplysningar kan läsas i Not 1 "Redovisningsprinciper" samt i Not 22 "Omräkning av finansiella rapporter med anledning av reviderade IAS 19 - Koncernen". Från och med har även segmentsindelningen förändrats med motsvarande omräkning av jämförelsetal. Den nya segmentsindelningen framgår på sidan 8. Koncernen Översikt Förändr Förändr Förändr Resultaträkning i sammandrag Räntenetto % % % Provisionsnetto % % % Nettoresultat av finansiella transaktioner % % % Riskresultat försäkring % 88-42% % 196 Övriga utdelningsintäkter 1 1 0% 1 0% 1 1 0% 152 Andelar i intresseföretags resultat % % 8 Övriga intäkter % % % 136 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar % % % -464 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % % Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % Skatter % % Periodens resultat från kvarvarande verksamhet % % % Periodens resultat hänförligt till avvecklad verksamhet, efter skatt % % 22 Periodens resultat % % % Balansräkning i sammandrag Summa utlåning till allmänheten % % % varav hypoteksutlåning % % % In- och upplåning från allmänheten % % % varav hushåll % % % Summa eget kapital % % % Summa tillgångar % % % Nyckeltal i sammandrag Räntabilitet på eget kapital, total verksamhet * 13,8% 14,1% 17,5% 13,8% 14,1% 14,9% Räntabilitet på eget kapital, kvarvarande verksamhet * 13,7% 13,9% 17,8% 13,7% 13,9% 14,8% K/I-tal kvarvarande verksamhet 47,5% 46,4% 51,1% 47,5% 46,4% 47,6% Resultat per aktie, total verksamhet, kr 5,47 5,23 6,78 5,47 5,23 22,34 - efter utspädning 5,41 5,10 6,67 5,41 5,10 21,85 Primärkapitalrelation, Basel II 20,4% 18,5% 20,4% 20,4% 18,5% 20,4% Kärnprimärkapitalrelation, Basel II 18,0% 15,8% 17,9% 18,0% 15,8% 17,9% * Vid beräkning av räntabilitet på eget kapital justeras eget kapital för påverkan av orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som "Tillgängliga för försäljning" och för kassaflödessäkringar samt omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner. 4 Handelsbanken 3 Handelsbanken

6 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Koncernens utveckling JANUARI MARS JÄMFÖRT MED JANUARI MARS Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 6% till (3 265). Resultatet per aktie steg med 5% till 5,47 kr (5,23) och räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 13,8% (14,1). Koncernens rörelseresultat sjönk med 3% till (4 458), främst till följd av lägre inlåningsmarginaler. K/I-talet ökade till 47,5% (46,4). Reviderade IAS 19 ökar såväl årets som jämförelse-periodens K/I-tal med drygt en procentenhet. Intäkter Förändr Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella trans % Övriga intäkter % Summa intäkter % Intäkterna minskade med 1% till 8 800, främst till följd av ett lägre nettoresultat av finansiella transaktioner. Förstärkningen av den svenska kronan resulterade i valutakurseffekter på -101 och justerat för detta steg intäkterna marginellt. Räntenettot var i stort sett oförändrat och uppgick till Valutakurseffekter minskade räntenettot med 78 och justerat för detta steg räntenettot med 1%. En lägre räntenivå i Sverige innebar att inlåningsmarginalerna i den svenska kontorsrörelsen minskade räntenettot med 506, vilket endast delvis kompenserades av att ökade utlåningsmarginaler bidrog med 155. Räntenettot minskade med 4% i Sverige, men ökade i samtliga övriga hemmamarknader. I Storbritannien och Nederländerna steg räntenettot med 24% respektive 25%. Justerat för valutakurseffekter steg räntenettot i kontorsrörelsen utanför Sverige med 339, eller 17%. Koncernens kostnader för Stabilitetsfonden och olika insättargarantier påverkade räntenettot negativt med -282 (-278). Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 4% till mdkr (1 590). Valutakurseffekter minskade volymen med 17 mdkr och i lokal valuta var ökningen 5%. Medelvolymen inlåning steg marginellt och uppgick till 696 mdkr (692). Justerat för valutakurseffekter på -11 mdkr ökade inlåningsvolymen med 2%. Hushållsinlåningen växte med 5% till 258 mdkr (246), medan medelvolymen inlåning från företagssektorn minskade med 2% till 438 mdkr (446). Provisionsnettot minskade med 1%, till (1 892). Stigande fondförvaltningsprovisioner och högre rådgivningsintäkter kompenserade delvis för minskade intäkter från courtage och försäkringar samt från utlåningsoch garantiprovisioner. Fondförvaltningsprovisionerna steg med 70, eller 18%, till 465 (395) och rådgivningsprovisionerna med 34, eller 49%, till 104 (70). En lägre börsomsättning bidrog samtidigt till att courtageintäkterna minskade med 49 till 306 (355). En avtagande marknadsaktivitet under andra halvan av kvartalet bidrog till att nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 259 (344). Kostnader Förändr Personalkostnader % Övriga administrativa kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % De totala kostnaderna steg med 2% till Justerat för valutakurseffekter på 60 ökade kostnaderna med 3%. Personalkostnaderna var oförändrade och uppgick till Avsättningen till Stiftelsen Oktogonen steg till -256 (-229) och de rörliga ersättningarna, inklusive sociala avgifter och lönebikostnader, minskade till -28 (-41). Valutakurseffekter minskade personalkostnaderna med 40. Medelantalet anställda var i stort oförändrade och uppgick till medarbetare (11 135). Övriga administrativa kostnader ökade med 5% till (-1 214), främst till följd av ökade kostnader för IT och köpta tjänster. Kreditförluster Förändr Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning 0,06 0,07-0,01 Osäkra fordringar, netto % Andel osäkra fordringar, % 0,18 0,16 0,02 Kreditförlusterna minskade något till -283 (-291) och kreditkvaliteten var fortsatt stabil. Kreditförlustnivån minskade till 0,06% (0,07). Osäkra fordringar netto steg till (2 744), motsvarande 0,18% av utlåningen (0,16). Skatter Svensk bolagsskatt utgår från och med med 22%. Koncernens skattekostnad uppgick i det första kvartalet till -885 (-1 242). 5 Handelsbanken 4 Handelsbanken

7 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS KVARTAL 1 JÄMFÖRT MED KVARTAL 4 Periodens resultat efter skatt för total verksamhet sjönk till (4 284). Minskningen förklaras av jämförelsekvartalets återföring av tidigare bokförd skatt till följd av ändrad bolagsskattesats i Sverige och justerat för detta ökade resultatet med 25%. Rörelseresultatet steg med 10% till (3 948) till följd av lägre kostnader och minskade kreditförluster. Som en följd av skatteeffekten i jämförelsekvartalet sjönk resultatet per aktie till 5,47 kr (6,78) och räntabiliteten på eget kapital minskade till 13,8% (17,5). K/I-talet uppgick till 47,5% (51,1). Intäkter Förändr Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella trans % Övriga intäkter % Summa intäkter % Intäkterna sjönk med 1%, eller 91, till Valutakurseffekter påverkade intäkterna negativt med 90. Räntenettot steg med 1% till Justerat för valutakurseffekter på -72 och för färre antal räntedagar ökade det underliggande räntenettot med 3%. Räntenettot i den svenska kontorsrörelsen minskade med 54, främst till följd av att lägre inlåningsmarginaler påverkade negativt med -73. I övriga hemmamarknader minskade räntenettot med sammanlagt 45, vilket förklaras av valutakurseffekter på -68 och dageffekter på -36. Justerat för detta steg det underliggande räntenettot med 3% och i lokal valuta steg räntenettot i samtliga hemmamarknader utanför Sverige. Koncernens kostnader för Stabilitetsfonden och olika insättargarantier steg med 27 till -282 (-255) samtidigt som den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek ökade med 40 till 24 (-16). Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade till mdkr (1 641) och hela ökningen var hänförlig till hushållssektorn. Valutakurseffekter minskade utlåningsvolymen med 15 mdkr. Den totala medelvolymen inlåning steg med 1% till 696 mdkr (691), exklusive valutakurseffekter på -8 mdkr var ökningen 2%. Provisionsnettot minskade med 2% till (1 910). Fördubblade rådgivningsintäkter och en ökning av courtageintäkterna motverkade en säsongsmässig nedgång i betalningsprovisionerna och en minskning av övriga provisioner. Rådgivningsprovisionerna ökade med 104% till 104 (51) och courtageintäkterna steg med 12% till 306 (273). Betalningsprovisionerna minskade netto med 12% till 366 (418) och övriga provisionsintäkter sjönk med 36% till 101 (157). Nettoresultatet av finansiella transaktioner sjönk till 259 (366), bland annat till följd av en lägre volym valutaväxlingsaffärer. Övriga intäkter minskade till 123 (131), framför allt som ett resultat av ett lägre riskresultat i försäkringsrörelsen. Kostnader Förändr Personalkostnader % Övriga administrativa kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % Bankens kostnader är säsongsmässigt höga i det fjärde kvartalet och de totala kostnaderna sjönk i första kvartalet med 364, eller 8%, till Valutakurseffekter påverkade positivt och minskade kostnaderna med 55. Personalkostnaderna minskade med 5% till Avsättningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen minskade med 77 till -256 (-333) och periodens avsättning till rörliga ersättningar sjönk till -28 (-41). Valutakurseffekter minskade personalkostnaderna med 36. Justerat för dessa poster samt för kostnader av engångskaraktär i jämförelseperioden, steg personalkostnaderna med 2%. Den underliggande ökningen förklaras främst av avtalade löneökningar för samt av ökat antal anställda i Storbritannien. Genomsnittligt antal anställda steg till medarbetare (11 156) huvudsakligen som ett resultat av den fortsatta expansionen i Storbritannien. Övriga administrativa kostnader sjönk med 15% till Kostnader av engångskaraktär i jämförelsekvartalet förklarar sex procentenheter av minskningen. Resterande kostnadsminskning var generell i de flesta kostnadsslag och främst hänförlig till normala säsongseffekter. Kreditförluster Förändr Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning 0,06 0,09-0,03 Osäkra fordringar, netto % Andel osäkra fordringar, % 0,18 0,18 0,00 Kreditförlusterna minskade med 112 till -283 och kreditförlustnivån uppgick till 0,06% (0,09). Osäkra fordringar netto minskade till (3 197), motsvarande 0,18% (0,18) av utlåningen. 6 Handelsbanken 5 Handelsbanken

8 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS UTVECKLING I SEGMENTEN (Kvartal 1 jämfört med kvartal 4 ) Kontorsrörelsen i Sverige minskade rörelseresultatet med 2% till (3 067), främst till följd av minskade inlåningsmarginaler, vilket delvis motverkades av lägre kreditförluster. Kreditförlustnivån minskade till 0,04% (0,06). Kontorsrörelsen i Storbritannien ökade rörelseresultatet med 1% till 233 (230). Justerat för valutakurseffekter steg rörelseresultatet med 9%. Kreditförlustnivån minskade till 0,19% (0,43). Kontorsrörelsen i Danmark förbättrade rörelseresultatet med 54% till 177 (115) till följd av minskade kostnader och lägre kreditförluster. Kreditförlustnivån minskade till 0,19% (0,58). I Kontorsrörelsen i Finland steg rörelseresultatet med 25% till 168 (134). Minskade kreditförluster och säsongsmässigt lägre kostnader bidrog till förbättringen. Kreditförlustnivån minskade till 0,26% (0,43). Rörelseresultatet i Kontorsrörelsen i Norge var i stort sett oförändrat och uppgick till 575 (571). Justerat för valutakurseffekter steg rörelseresultatet med 3% till följd av minskade kostnader. Resultatet var det högsta någonsin. Kreditförlustnivån uppgick till 0,12% (0,13). Kontorsrörelsen i Nederländerna ökade rörelseresultatet till 18 (10) till följd av ett ökat räntenetto och lägre kostnader. Inga kreditförluster noterades under kvartalet (-). Handelsbanken International minskade rörelseresultatet med 59 till 51 (110). Nedgången förklaras främst av betydande återvinningar i jämförelseperioden. Intäkterna minskade med 4% och kostnaderna med 6%. Återvinningarna översteg nya förlustreserveringar även i första kvartalet och kreditförlustnivån uppgick till -0,05% (-0,70). Handelsbanken Capital Markets ökade sitt rörelseresultat till 268 (197) till följd av ett förbättrat provisionsnetto och lägre kostnader. Intäkterna sjönk med 4% samtidigt som kostnaderna minskade med 14%. Den totala fondvolymen ökade med 15 mdkr till 239 mdkr, vilket är den högsta volymen någonsin. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Den stabilisering i upplåningsmarknaden som inleddes i slutet av har i allt väsentligt fortsatt under första kvartalet. Handelsbanken var under kvartalet aktiv på ett flertal olika upplåningsmarknader. Totalt emitterades obligationer till ett värde av 65 mdkr, varav 44 mdkr i säkerställda obligationer och 21 mdkr i seniora, icke säkerställda, obligationer. Den genomsnittliga löptiden uppgick till 4,25 år. Banken gjorde bland annat sin andra emission av obligationer i Kina, denna gång en treårig obligation till en volym av 400 miljoner Yuan. Emissionen rönte ett mycket stort intresse och gjordes för att banken ytterligare ska kunna stödja hemma-marknadskunder med verksamhet i regionen. Banken gjorde också, som första svenska bank, en emission av covered bonds i GBP och har därmed skapat tillgång även till den brittiska marknaden för säkerställda obligationer. Kvartalets obligationsemissioner innebär att bankens samtliga obligationsförfall till och med juni 2014 är förfinansierade. Totala återstående förfall under uppgår till 137 mdkr och under 2014 till 151 mdkr. Banken genomförde dessutom en emission på den amerikanska marknaden av så kallade extendible notes. Lånet har en löptid på tre år med möjlighet för investerarna att säga upp lånet med sex månaders uppsägningstid. Den totala lånevolymen uppgick till 26 mdkr. Den samlade likviditetsreserven översteg fortsatt 750 mdkr. Enligt gällande svensk definition från och med januari uppgick koncernens Liquidity Coverage Ratio (LCR) vid utgången av perioden till 135%. I USD uppgick LCR till 229% och i EUR till 132%. Beräknat enligt Baselkommittén reviderade definition av LCR, uppskattas koncernens LCR till 155%. KAPITAL 31 dec Förändr Kärnprimärkapitalrelation, Basel II 18,0% 17,9% 0,1 Primärkapitalrelation, Basel II 20,4% 20,4% 0,0 Kapitaltäckningsgrad, Basel II 21,1% 20,7% 0,4 Eget kapital % Primärkapital % Kärnprimärkapital % s jämfört med s Kapitalbasen ökade till 101 mdkr (98). Under perioden löste banken netto in förlagslån till ett värde av 3,8 mdkr. Vid periodens utgång utgjordes 85% av kapitalbasen av kärnprimärkapital. Kärnprimärkapitalet ökade till 86,3 mdkr (78,8) och kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II steg med 2,2 procentenhet till 18,0% (15,8%). Periodens resultat ökade kärnprimärkapitalrelationen med 2,0 procentenheter och konvertering av personalkonvertibler med 0,3 procentenheter. Samtidigt påverkade de slopade övergångsreglerna för investeringar i försäkringsinnehav och kapitaltillskott i Handelsbanken Liv under negativt med 0,5 procentenheter respektive 0,2 procentenheter. Ökade utlåningsvolymer minskade kärnprimärkapitalrelationen med 0,7 procentenheter och kreditriskmigration i låneportföljen med 0,3 procentenheter. Valutakurseffekter bidrog positivt med 0,1 procentenhet. Kreditkvaliteten förbättrades och mixeffekten av att nya utlåningsvolymer är av bättre kreditkvalitet än genomsnittet i portföljen bidrog positivt med 1,2 procentenheter. 7 Handelsbanken 6 Handelsbanken

9 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Övriga effekter ökade kärnprimärkapitalrelationen med 0,3 procentenheter. s jämfört med 31 december I det första kvartalet steg kärnprimärkapitalrelationen med 0,1 procentenheter till 18,0% (17,9). Periodens resultat bidrog positivt med 0,3 procentenheter och konvertering av personalkonvertibler med ytterligare 0,1 procentenhet. De slopade övergångsreglerna för försäkringsinnehav minskade samtidigt kärnprimärkapitalrelationen med 0,5 procentenheter. Ökade utlåningsvolymer påverkade med -0,3 procentenheter, vilket motverkades av positiva mixeffekter i låneportföljen på 0,3 procentenheter. Effekterna från kreditriskmigration och valutakurseffekter var marginella i kvartalet. Övriga effekter påverkade sammantaget positiv med 0,2 procentenhet. KAPITALFRÅGOR CRD 4 I mars kom en omarbetad version av CRD 4, vilken godkändes av EU-parlamentet den 16 april. Nya kapitalregler förväntas gälla från 1 januari Enligt den omarbetade versionen uppskattar banken att kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD 4 vid utgången av det första kvartalet uppgick till 17,5%. Detta motsvarar en ökning på 1,1 procentenheter jämfört med den beräknade kärnprimärkapitalrelationen enligt tidigare CRD 4-förslag på 16,4% vid utgången av det fjärde kvartalet. Förändringar i CRD 4 förklarar 0,6 procentenheter av ökningen, dels till följd av att riskvägda tillgångar avseende CVA-risk (Credit Value Adjustment) enligt den omarbetade versionen endast kommer att beräknas för finansiella motparter, och dels som ett resultat av att riskvikterna för små företag sänkts. Resterande del, eller 0,5 procentenheter, av ökningen är hänförligt till verksamhetens utveckling i det första kvartalet. RATING Handelsbankens lång- och kortfristiga rating var under perioden oförändrad hos de ratinginstitut som följer banken. Långfristig Kortfristig Finansiell styrka Standard & Poor's AA- A-1+ Fitch AA- F1+ Moody's Aa3 P-1 C DBRS AA (low) 8 Handelsbanken 7 Handelsbanken

10 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Koncernen Segment Januari - mars Sverige Hemmamarknader Storbritannien Danmark Finland Norge Capital Markets Övrigt Just. & elim. Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Riskresultat försäkring Andelar i intresseföretags resultat -5-5 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrativa kostnader Internt köpta och sålda tjänster Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultatutdelning Rörelseresultat efter resultatutdelning Interna intäkter * Januari - mars Sverige Hemmamarknader Nederländerna International Storbritannien Danmark Finland Norge Nederländerna International Capital Markets Övrigt Just. & elim. Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Riskresultat försäkring Andelar i intresseföretags resultat -5-5 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrativa kostnader Internt köpta och sålda tjänster Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultatutdelning Rörelseresultat efter resultatutdelning Interna intäkter * * Interna intäkter som ingår i summa intäkter består av intäkter från transaktioner med andra rörelsesegment. Eftersom ränteintäkter och räntekostnader redovisas netto som intäkt innebär det att interna intäkter bland annat innehåller nettot av intern finansieringskostnad mellan segmenten. Segmenten utgörs av Kontorsrörelserna i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och i Nederländerna samt av Handelsbanken International och Capital Markets. I segmentens resultaträkningar ingår interna poster såsom interna räntor, provisioner och ersättningar för interna tjänster huvudsakligen enligt självkostnadsprincipen. Den del av Capital Markets rörelseresultat som inte innehåller risktagande resultatutdelas till kundansvarigt kontor i kontorsrörelsen. 9 8 Handelsbanken Handelsbanken

11 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen i Sverige består av sex regionbanker samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Sverige. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbankerna tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 461 kontor i hela Sverige. Handelsbanken Finans erbjuder finansbolagstjänster och arbetar genom bankens kontor. Stadshypotek är bankens hypoteksbolag och är helt integrerat i kontorsrörelsen. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % % % Provisionsnetto % 847-2% % Nettoresultat av finansiella transaktioner % % % 579 Övriga intäkter 7 7 0% 7 0% 7 7 0% 18 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % Internt köpta och sålda tjänster % % % Avskrivningar % % % -90 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % % -420 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % Resultatutdelning % % % 641 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % Interna intäkter % % % K/I-tal, % 36,9 33,0 36,1 36,9 33,0 34,1 Kreditförlustnivå, % 0,04 0,03 0,06 0,04 0,03 0,04 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 16,5 19,2 16,8 16,5 19,2 18,5 Medelantal anställda % % % Antal kontor % 461 0% % 461 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mdkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten* Hushåll % 595 1% % 587 varav Hypotekslån % 542 1% % 534 Företag % 480 0% % 481 varav Hypotekslån % 232 3% % 226 Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % 212 0% % 207 Företag % 165 2% % 164 Totalt % 377 1% % 371 * Exklusive utlåning till Riksgälden. 10 Handelsbanken 9 Handelsbanken

12 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS JANUARI MARS JÄMFÖRT MED JANUARI MARS Resultatutveckling Rörelseresultatet minskade med 12% till (3 428) till följd av lägre räntenetto och högre kostnader. Räntenettot minskade med 187, eller 4%, till (4 281) till följd av att sjunkande inlåningsmarginaler minskade räntenettot med 506. Större inoch utlåningsvolymer ökade räntenettot med 83 och förbättrade utlåningsmarginaler bidrog med 155. Avgifterna till Stabilitetsfonden och insättargarantin minskade med 33 och belastade räntenettot med -159 (-192). Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek uppgick till 24 (-11). Provisionsnettot minskade med 3% till 826 (849), främst till följd av lägre utlåningsprovisioner och lägre courtage. Fondprovisionerna ökade. Ett lägre valutarelaterat resultat bidrog till att nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 40 till 116 (156). De totala kostnaderna ökade med 7% till (-1 790), framför allt till följd av årliga lönejusteringar samt av ökade kostnader för IT-utveckling och lokaler. K/I-talet uppgick till 36,9% (33,0). Kreditförlusterna uppgick till -103 (-75) och kreditförlustnivån uppgick till 0,04% (0,03). Affärsutveckling Medelvolymen inlåning från hushåll fortsatte att öka och uppgick till 213 mdkr (203), en ökning med 5% jämfört med föregående år. Samtidigt visade Svensk Fondstatistik att Handelsbanken fortsatte att ta marknadsandelar på fondmarknaden. Under årets första kvartal uppgick nysparandet i bankens fonder i Sverige till 4,3 mdkr, motsvarande en marknadsandel på 16,4%. Medelvolymen hypoteksutlåning till privatpersoner växte med 4% till 548 mdkr (528) och medelvolymen utlåning till företag växte med 2 mdkr till 482 mdkr (480). Enligt SIFO:s Anseendeindex som kom i april är Handelsbanken ett av de tio mest ansedda företagen i Sverige. Bankens indexvärde på 60 kan jämföras med de övriga tre stora bankernas som ligger mellan 25 och % av Handelsbankens kunder har högt förtroende för banken, vilket är en högre andel än för de större konkurrenterna. Samtidigt tycker bankens kunder att Handelsbanken har hög kvalitet på sina tjänster. Den positiva bilden bekräftas även i undersökningsföretaget Straylights undersökning, där beslutsfattare tillfrågas i vilken utsträckning man rekommenderar olika varumärken till sin arbetsgivare. Hela 40% av beslutsfattarna rekommenderar sina arbetsgivare att anlita Handelsbanken. Detta är en väsentligt högre andel än för någon annan bank. KVARTAL 1 JÄMFÖRT MED KVARTAL 4 Rörelseresultatet minskade med 2% till (3 067), till följd av lägre intäkter. Räntenettot minskade med 1% jämfört med föregående kvartal och uppgick till (4 148). Inlåningsmarginalerna minskade med 73 till följd av sjunkande korträntenivåer. Den negativa effekten motverkades något av ökande in- och utlåningsvolymer samt av att utlåningsmarginalerna förbättrades med 8. Avgifter till den svenska Stabilitetsfonden och insättargarantin ökade till -159 (-149) och benchmarkeffekten i Stadshypotek steg till 24 (-16). Utlåningen till hushåll fortsatte att växa och medelvolymen hypotekslån till privatpersoner ökade till 548 mdkr (542). Bruttomarginalen på hypoteksstocken, före kostnader för rådgivning, administration och andra kostnader, var stabil och uppgick under första kvartalet till 0,88% (0,89). Medelvolymen företagsutlåning ökade till 482 mdkr (480). Provisionsnettot minskade med 21, eller 2%, till 826 (847), främst till följd av att betalningsprovisionerna, och då främst kortprovisionerna, säsongsmässigt är högre i jämförelsekvartalet. Värdepappersprovisionerna ökade med 34. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 116 (151), främst som ett resultat av lägre ränteskillnadsersättningar. De totala kostnaderna minskade till (-1 931), då övriga administrativa kostnader säsongsmässigt är högre under årets fjärde kvartal. Personalkostnaderna ökade med 7% till -833 (-782), främst till följd av den årliga lönejusteringen och ökade pensionskostnader. Medelantalet anställda steg med 15 personer. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år minskade medelantalet anställda med 14 personer. Kreditförlusterna minskade till -103 (-155) och kreditförlustnivån sjönk till 0,04% (0,06). 11 Handelsbanken 10 Handelsbanken

13 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Kontorsrörelsen i Storbritannien Kontorsrörelsen i Storbritannien består av fyra regionbanker samt av Handelsbanken Finans verksamhet i Storbritannien. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbankerna tillhandahåller banktjänster på 138 kontor i hela Storbritannien. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 602-2% % Provisionsnetto % 21 19% % 94 Nettoresultat av finansiella transaktioner % 24-4% % 91 Övriga intäkter % 3 0% % 15 Summa intäkter % 650-1% % Personalkostnader % % % -793 Övriga administrativa kostnader % % % -178 Internt köpta och sålda tjänster % % % -201 Avskrivningar % % % -12 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0 0 0% % -1 Rörelseresultat % 230 1% % Resultatutdelning % 6-33% % 15 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 236 0% % Interna intäkter % % % K/I-tal, % 54,9 52,6 48,5 54,9 52,6 50,2 Kreditförlustnivå, % 0,19 0,00 0,43 0,19 0,00 0,16 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 11,4 15,9 11,8 11,4 15,9 13,9 Medelantal anställda % % % 944 Antal kontor % 133 4% % 133 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mn GBP Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % 508 8% % 463 Företag % % % Totalt % % % Handelsbanken 11 Handelsbanken

14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS JANUARI MARS JÄMFÖRT MED JANUARI MARS Resultatutveckling Rörelseresultatet minskade 6% till 233 (248) som ett resultat av förstärkningen av den svenska kronan och ökade kreditförluster. Valutakurseffekterna uppgick till -11. Resultatet före kreditförluster steg med 16% till 288 (248) som en följd av fortsatt expansion med stigande affärsvolymer och ökat antal kunder. Justerat för valutakurseffekter ökade resultatet före kreditförluster med 23 %. Intäkterna steg med 22% och räntenettot steg med 24% till 592 (477), framförallt till följd av större affärsvolymer. Justerat för valutakurseffekter steg räntenettot i lokal valuta med 32%. Provisionsnettot växte med 9% till 25 (23) genom att större affärsvolymer bidrog till ökade betalningsprovisioner. Även nettoresultat av finansiella transaktioner ökade till följd av fler kundaffärer och uppgick till 23 (22). Kostnaderna steg med 28% till -355 (-278). Kostnader av engångskaraktär i samband med förvärvet av kapitalförvaltaren Heartwood Wealth Group samt etableringen av en fjärde regionbank, uppgick till drygt 20 och förklarar cirka sju procentenheter av ökningen. Medelantalet anställda ökade med 26% till medarbetare (873). Kreditförlusterna uppgick till -55 (0), motsvarande en kreditförlustnivå på 0,19% (0,00). Affärsutveckling Affärsvolymerna fortsatte att öka; medelvolymen utlåning steg med 25% och inlåningsvolymen ökade med 21%. Den 1 januari startade en fjärde regionbank med säte i Bristol. Under årets första kvartal öppnades fem nya kontor och totalt hade banken 138 kontor vid periodens utgång. Därutöver har kontorschefer rekryterats för ytterligare 14 kontorsetableringar. Som tidigare meddelats avtalade banken under första kvartalet om att förvärva kapitalförvaltaren Heartwood Wealth Group Ltd med cirka 1,5 md GBP i förvaltat kapital. Genom förvärvet utökas kunderbjudandet och banken tar ett viktigt steg för ytterligare tillväxt också inom sparaffären. KVARTAL 1 JÄMFÖRT MED KVARTAL 4 Rörelseresultatet ökade med 1% till 233 (230). Justerat för valutakurseffekter ökade resultatet med 8%. I lokal valuta steg intäkterna med 6%. Räntenettot minskade med 10, eller 2%, till 592 (602), men justerat för valutakurseffekter var ökningen 5%. Att första kvartalet har färre antal dagar påverkade räntenettot negativt med -10. Kostnaderna ökade med 37 till -355 (-318), främst till följd av fortsatt expansion med etablering av fem nya kontor och ett nytt regionhuvudkontor samt av kostnader i samband med förvärvet av Heartwood som förväntas slutföras under andra kvartalet. Medelantalet anställda ökade med 8% till personer (1 022). Kreditförlusterna minskade och uppgick till -55 (-101) och kreditförlustnivån till 0,19% (0,43). 13 Handelsbanken 12 Handelsbanken

15 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Kontorsrörelsen i Danmark Kontorsrörelsen i Danmark består av regionbanken samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Danmark. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbanken tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 55 kontor i hela Danmark. Handelsbanken Finans erbjuder finansbolagstjänster och arbetar genom bankens kontor. Hypoteksverksamheten i Stadshypotek är helt integrerat i kontorsrörelsen. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 360-1% % Provisionsnetto % 73 11% % 290 Nettoresultat av finansiella transaktioner % 14-43% % 55 Övriga intäkter % 5 0% % 19 Summa intäkter % 452 0% % Personalkostnader % % % -537 Övriga administrativa kostnader % -50-8% % -173 Internt köpta och sålda tjänster % -59 7% % -235 Avskrivningar % -4 0% % -16 Summa kostnader % % % -961 Resultat före kreditförluster % 202 2% % 800 Kreditförluster, netto % % % -368 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % 432 Resultatutdelning % 10-20% % 27 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % 459 Interna intäkter % -97-9% % -538 K/I-tal, % 53,1 54,6 54,1 53,1 54,6 53,7 Kreditförlustnivå, % 0,19 0,95 0,58 0,19 0,95 0,61 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 10,9 4,0 7,4 10,9 4,0 7,3 Medelantal anställda % 618 0% % 617 Antal kontor % 54 2% % 54 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, md dkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll 27,9 23,9 17% 26,6 5% 27,9 23,9 17% 25,5 Företag 30,7 26,9 14% 27,7 11% 30,7 26,9 14% 27,4 Totalt 58,6 50,8 15% 54,3 8% 58,6 50,8 15% 52,9 Inlåning från allmänheten Hushåll 8,9 8,4 6% 8,8 1% 8,9 8,4 6% 8,7 Företag 14,8 13,2 12% 14,9-1% 14,8 13,2 12% 13,6 Totalt 23,7 21,6 10% 23,7 0% 23,7 21,6 10% 22,3 14 Handelsbanken 13 Handelsbanken

16 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS JANUARI MARS JÄMFÖRT MED JANUARI MARS Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 130 till 177 (47), främst till följd av lägre kreditförluster. Resultatet före kreditförluster ökade med 8%, eller 16, till 207 (191). Intäkterna ökade med 5% medan kostnaderna steg med 3%. Förstärkningen av den svenska kronan påverkade resultatet negativt och justerat för valutakurseffekter förbättrades resultatet före kreditförluster med 14%. Räntenettot steg med 5%, eller 17, till 356 (339). I lokal valuta var ökningen 9% och förklaras av större affärsvolymer. Lägre inlåningsmarginaler, till följd av sjunkande räntenivåer, påverkade räntenettot negativt med -26. Avgifter för den svenska Stabilitetsfonden och insättargarantin samt den danska insättargarantin belastade räntenettot med -11 (-13). Kostnaderna ökade med 6, eller 3%, till -243 (-237), främst till följd av ökade ITkostnader. Medelantalet anställda var oförändrat. Kreditförlusterna minskade till -30 (-144), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,19% (0,95). Affärsutveckling Banken fortsatte att ha ett stabilt inflöde av nya kunder. Medelvolymen utlåning ökade totalt med 15% till 58,6 md dkr (50,8). Bankens utlåning till hushåll ökade med 17% och utlåningen till företag ökade med 14%. Medelvolymen inlåning från allmänheten ökade med 10% till 23,7 md dkr (21,6). Under första kvartalet öppnades ett nytt kontor i Charlottenlund. Därmed har banken 55 kontor i Danmark. KVARTAL 1 JÄMFÖRT MED KVARTAL 4 Rörelseresultatet förbättrades med 54% till 177 (115), främst till följd av lägre kreditförluster. Resultatet före kreditförluster ökade med 2%. Intäkterna var i stort oförändrade, men justerat för valutakurseffekter ökade de med drygt 1%. Räntenettot, justerat för valutakurseffekter, var i stort oförändrat. Att första kvartalet har färre antal dagar påverkade räntenettot negativt med -6. Justerat för dessa båda effekter ökade räntenettot med 3%. Utlåningsvolymerna ökade under kvartalet medan inlåningsvolymen var oförändrad. Medelvolymen utlåning till företag ökade med 11% och hushållsutlåningen med 5%. Kostnaderna minskade med 3% till -243 (-250) till följd av säsongsmässigt högre kostnader under jämförelsekvartalet. Uttryckt i lokal valuta var kostnadsminskningen 2%. Kreditförlusterna minskade till -30 (-87) och kreditförlustnivån uppgick till 0,19% (0,58). 15 Handelsbanken 14 Handelsbanken

17 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Kontorsrörelsen i Finland Kontorsrörelsen i Finland består av regionbanken samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Finland. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbanken tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 45 kontor i hela Finland. Handelsbanken Finans erbjuder finansbolagstjänster och arbetar genom bankens kontor. Hypoteksverksamheten i Stadshypotek är helt integrerat i kontorsrörelsen. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 277-1% % Provisionsnetto % 107-7% % 375 Nettoresultat av finansiella transaktioner % 7 29% % 30 Övriga intäkter % % 5 Summa intäkter % 391-2% % Personalkostnader % -86-3% % -326 Övriga administrativa kostnader % % % -143 Internt köpta och sålda tjänster % % % -208 Avskrivningar % -5-20% % -21 Summa kostnader % % % -698 Resultat före kreditförluster % 192 6% % 744 Kreditförluster, netto % % % -128 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % 616 Resultatutdelning % 18-39% % 44 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % 660 Interna intäkter % K/I-tal, % 45,4 46,2 48,7 45,4 46,2 47,0 Kreditförlustnivå, % 0,26 0,26 0,43 0,26 0,26 0,24 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 9,5 10,9 8,3 9,5 10,9 9,8 Medelantal anställda % 472 1% % 478 Antal kontor % 45 0% % 45 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mn euro Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Handelsbanken 15 Handelsbanken

18 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS JANUARI MARS JÄMFÖRT MED JANUARI MARS Resultatutveckling Rörelseresultatet förbättrades med 8% till 168 (155) till följd av ett stigande räntenetto. Räntenettot ökade med 18, eller 7%, till följd av såväl stigande volymer som högre marginaler i utlåningsverksamheten. I lokal valuta steg räntenettot med 12%. Stabilitetsfondavgiften belastade räntenettot med -9 (-11). Provisionsnettot ökade med 8% till 99 (92), till följd av högre utlånings- och värdepappersprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 9 (10). De totala kostnaderna ökade med 5% till 179 (170). Personalkostnaderna ökade, bland annat till följd av avtalsenliga löneökningar samt att medelantalet anställda ökade med 12 personer, eller 3%. Kreditförlusterna uppgick till -36 (-35) och kreditförlustnivån var oförändrad 0,26% (0,26). Affärsutveckling Medelvolymen utlåning ökade med 13% jämfört med föregående år. Företagsutlåningen ökade med 14% och medelvolymen utlåning till hushåll ökade med 10%. Medelvolymen inlåning från hushåll minskade med 4% och företagsinlåningen minskade med 33%. KVARTAL 1 JÄMFÖRT MED KVARTAL 4 Rörelseresultatet ökade med 25% till 168 (134), till följd av lägre kostnader och lägre kreditförluster. Resultatet före kreditförluster ökade med 12, eller med 6%. Räntenettot minskade med 4, eller 1%, till 273 (277). I lokal valuta steg räntenettot med 1%. Att första kvartalet har färre antal dagar påverkade räntenettot negativt med -5. Kostnaderna minskade med 20 till -179 (-199), vilket till stor del förklaras av att kostnaderna säsongsmässigt var högre under jämförelsekvartalet. Kreditförlusterna minskade till -36 (-58) och kreditförlustnivån sjönk till 0,26% (0,43). 17 Handelsbanken 16 Handelsbanken

19 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Kontorsrörelsen i Norge Kontorsrörelsen i Norge består av regionbanken samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Norge. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbanken tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 49 kontor i hela Norge. Handelsbanken Finans erbjuder finansbolagstjänster och arbetar genom bankens kontor. Hypoteksverksamheten i Stadshypotek är helt integrerat i kontorsrörelsen. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 865-2% % Provisionsnetto % 95-9% % 329 Nettoresultat av finansiella transaktioner % 21-10% % 87 Övriga intäkter % % 15 Summa intäkter % 976-2% % Personalkostnader % % % -700 Övriga administrativa kostnader % -63-6% % -235 Internt köpta och sålda tjänster % % % -316 Avskrivningar % -3 0% % -12 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % 630 1% % Kreditförluster, netto % -59 7% % -200 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % 571 1% % Resultatutdelning % 12-50% % 31 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 583 0% % Interna intäkter % % % K/I-tal, % 33,1 39,2 35,0 33,1 39,2 35,5 Kreditförlustnivå, % 0,12 0,08 0,13 0,12 0,08 0,1 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 14,3 12,2 14,5 14,3 12,2 13,5 Medelantal anställda % 640 1% % 647 Antal kontor % 49 0% % 49 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, md nkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll 70,3 66,1 6% 69,3 1% 70,3 66,1 6% 67,9 Företag 109,9 105,4 4% 109,6 0% 109,9 105,4 4% 106,9 Totalt 180,2 171,5 5% 178,9 1% 180,2 171,5 5% 174,8 Inlåning från allmänheten Hushåll 13,5 12,1 12% 13,2 2% 13,5 12,1 12% 13,3 Företag 38,7 38,8 0% 38,7 0% 38,7 38,8 0% 36,2 Totalt 52,2 50,9 3% 51,9 1% 52,2 50,9 3% 49,5 18 Handelsbanken 17 Handelsbanken

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 26 april Handelsbankens delårsrapport JANUARI MARS Sammanfattning januari mars, jämfört med januari mars Rörelseresultatet steg med 8% till 5 347 (4 967) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 18 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Rörelseresultatet steg med 4% till 10 604 (10 244) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Handelsbankens bokslutskommuniké

Handelsbankens bokslutskommuniké PRESSMEDDELANDE 5 februari 2014 Handelsbankens bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER Sammanfattning januari december, jämfört med januari december Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade

Läs mer

Handelsbankens bokslutskommuniké

Handelsbankens bokslutskommuniké PRESSMEDDELANDE 4 februari 2015 Handelsbankens bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER Sammanfattning januari december, jämfört med januari december Rörelseresultatet ökade med 6% till 19 212 (18 088), det

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

2012 Delårsrapport. Januari September

2012 Delårsrapport. Januari September Delårsrapport Januari September DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Handelsbankens delårsrapport januari - september Sammanfattning januari september, jämfört med januari september Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

DATUM 31 JANUARI 2014

DATUM 31 JANUARI 2014 DATUM 31 JANUARI 2014 Tillägg av den 31 januari 2014 till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 25 APRIL 2005 Handelsbankens delårsrapport Januari mars 2005 Sammanfattning Rörelseresultatet uppgick till 3,3 mdkr (3,6) Resultatet efter skatt blev 2,4 mdkr (2,6) Räntabiliteten blev

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 18 oktober Handelsbankens delårsrapport JANUARI SEPTEMBER Sammanfattning januari september, jämfört med januari september Rörelseresultatet steg med 1% till 16 028 (15 935), men ökade med

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2009:03 11 september 2009 Diarienummer 09-8439 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅNEPROGRAM

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt

Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt SBAB! Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 SBAB Bank AB (publ) Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt Första kvartalet 2014 (Fjär de kvar talet 2013) Rörelseresultatet uppgick till 340 mnkr

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

www.global-reports.com ÅRSREDOVISNING

www.global-reports.com ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING Årsstämma (bolagsstämma) PLATS: Grand Hôtel, Vinterträdgården, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm TID: Onsdagen den 23 april 2008 kl 10.00 ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 Sammanfattning Jun 2007 Jun 2006 Räntenetto, mnkr 399 36 Rörelseresultat, mnkr 326 (408) Kreditförluster,

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år

Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år Swedbank Hypotek DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 16 JULI 2015 Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första halvåret 2015 uppgick till 4 238 mkr. Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-juni 2015 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2015 Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 14 procent och resultat efter

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. SVEA EKONOMI AB DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays AB (publ) 17 oktober Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: 2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Delårskommuniké för Seven Nox AB (publ.), org. nr 556646-5893 för perioden januari-juni 2004.

Delårskommuniké för Seven Nox AB (publ.), org. nr 556646-5893 för perioden januari-juni 2004. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Norden och Italien. Seven Nox AB s nuvarande kunderbjudande är hälsokost, internetprodukter, fast och mobil telefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven Nox AB äger

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari - december 2015. 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari - december 2015 26 januari 2016 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2015 Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Skandiabanken Investerarpresentation 2016-05-03

Skandiabanken Investerarpresentation 2016-05-03 Skandiabanken Investerarpresentation 216-5-3 Dagens presentation Huvudbudskap första kvartalet 216 och helår 215 Finansiell utveckling helår 215 Skandiabankens bolån och program för säkerställda obligationer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ny webbtjänst med unik användarvänlighet Resultatutveckling första halvåret Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr Resultatet minskade med 3% till 124,5

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer