Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för andra kvartalet 2003"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet: 380) Intäkterna steg 6 % till miljoner euro (1 374) Kostnaderna föll 2 % till 902 miljoner euro (917) Kreditförluster 92 miljoner euro (98), eller 0,25 % av utlåning och garantier på årsbasis Vinst per aktie 0,14 euro (0,09) Avkastning på eget kapital exkl. goodwill 18,1 % (12,2) och under första halvåret Rörelseresultatet steg 37 % till 959 miljoner euro (första halvåret 2002: 702) Intäkterna steg 1 % till miljoner euro (2 807) Kostnaderna minskade till miljoner euro (1 827) Vinst per aktie, rullande 12 månader, 0,40 euro Avkastning på eget kapital exkl. goodwill 15,2 % (9,5) Ökat fokus Nordisk Renting sålt Fastighetsmäklaren Huoneistokeskus såld Legal omstrukturering inledd Ny affärsmodell för Life under implementering Harmoniserad affärsorganisation i Retail Banking Investmentbankverksamheten omorganiserad Förhandlingar med IBM om partnerskap för IT-produktion Våra resultat och vårt fokus förbättras allt snabbare. Intäkterna bibehålls trots lägre marknadsräntor. Samtidigt var kostnaderna under första halvåret lägre än under samma period förra året. Kreditförlusterna är koncentrerade till isolerade områden och ligger på en hanterbar nivå. Jag förutser att vi gott och väl når vårt kostnadsmål i år, eftersom vi nu börjar se resultaten av vidtagna åtgärder, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har nästan 11 miljoner kunder och bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,5 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Kv2 Kv1 Förändr. Jan-jun Jan-jun Förändr. Helår Miljoner euro % % 2002 Räntenetto Provisionsintäkter Trading Övrigt Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultatandelar Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet Goodwillavskrivning Rörelseresultat Avsättning till pensionsstiftelse Skatter Minoritetsandel Periodens resultat Nyckeltal 1 Vinst per aktie, euro 0,14 0,09 0,23 0,13 0,30 Aktiekurs, euro, vid periodens slut 4,17 4,04 4,17 5,49 4,20 Eget kapital per aktie 2, euro 4,03 4,15 4,03 3,90 4,06 Utestående aktier 2, miljoner Avkastning på eget kapital före goodwillavskrivning 3, % 18,1 12,2 15,2 9,5 11,3 Avkastning på eget kapital, % 13,5 8,4 11,0 6,1 7,5 Utlåning, miljarder euro Inlåning, miljarder euro Eget kapital 2, miljarder euro Balansomslutning, miljarder euro Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 4, % Kostnad/intäktsrelation exklusive kapitalavkastning, % Primärkapitalrelation, % 7,5 7,2 7,5 7,4 7,1 Kapitaltäckningsgrad, % 9,8 9,7 9,8 8,9 9,9 Riskvägda tillgångar, miljarder euro En ändring av koncernredovisningsprinciperna för livförsäkringsverksamheten infördes från och med tredje kvartalet förra året, vilket framgår av kvartalsrapporten för tredje kvartalet Historisk information för år 2002 har räknats om på motsvarande sätt. 2 Vid periodens slut. Genomsnittligt antal aktier jan-juni 2003 efter full konvertering var miljoner (jan-juni 2002: miljoner). 3 Periodens resultat före minoritetsandelar och goodwillavskrivning som andel av genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital omfattar minoritetsandelar men är exklusive återstående goodwill. 4 Rörelsekostnader dividerat med summa rörelseintäkter, resultatandelar och kapitalavkastning.

3 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Kvartalsvis utveckling Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Miljoner euro Not Räntenetto Provisionsintäkter Trading Övrigt Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Resultatandelar Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet Goodwillavskrivning Rörelseresultat Avsättning till pensionsstiftelse Skatter Minoritetsandel Periodens resultat Vinst per aktie 0,14 0,09 0,10 0,07 0,04 Vinst per aktie, rullande 12 månader vid periodens slut 0,40 0,30 0,30 0,38 0,37 Not 1 Provisionsintäkter, miljoner euro Courtage Kapitalförvaltning/fonder Emission av värdepapper Utlåning Inlåning och betalning Valutarelaterade Övrigt Provisionskostnader Provisionsnetto Varav från investeringsportfölj Provisionsintäkter Not 2 Kostnader, miljoner euro Personal Informationsteknologi Marknadsföring Porto, telefon och kontorskostnader Hyror, lokaler och fastigheter Övrigt Kostnader Varav från investeringsportfölj Kostnader Resultatberoende personalkostnader uppgick till 27 miljoner euro under kv (kv : 29) 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna för kv , inklusive personal etc (exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten), var 174 miljoner euro (kv : 184). 3 Inklusive personalkostnader (kv 2: 2 miljoner euro).

4 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Koncernen Resultatet för andra kvartalet i korthet Rörelseresultatet ökade med 52 procent till 579 miljoner euro jämfört med föregående kvartal, tack vare ökade intäkter, något lägre kostnader och kreditförluster samt förbättringar i kapitalavkastningen och i livförsäkringsrörelsens resultat. Intäkterna ökade med 6 procent samtidigt som kostnaderna minskade med 2 procent till 902 miljoner euro. Periodens resultat uppgick till 405 miljoner euro, vilket motsvarar 0,14 euro per aktie. Avkastningen på eget kapital var 18,1 procent (exklusive goodwill). Vinsten per aktie under en rullande 12-månadersperiod var 0,40 euro. Utvecklingen under andra kvartalet De osäkra utsikterna för världsekonomin stabiliserades något under andra kvartalet. ECB, liksom de nordiska centralbankerna, sänkte sina räntor under andra kvartalet och de korta marknadsräntorna föll. Index steg på de nordiska börserna, medan handelsvolymerna i genomsnitt minskade med 1 procent. Utlåningen var oförändrad på 147 miljarder euro. Utlåningen såväl till privat- och företagskunder inom Retail Banking som till stora företag inom Corporate and Institutional Banking fortsatte att öka, men försvagningen av den norska kronan hade en negativ inverkan. Inlåningen minskade med 3 procent till 89 miljarder euro. Inlåningen i Retail Banking ökade medan inlåningen från stora företag minskade. Under den senaste 12-månadersperioden har utlåningen ökat med 2 procent och inlåningen minskat med 1 procent. Justerat för valutafluktuationer har utlåningen ökat med 5 procent och inlåningen med 2 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 7 procent till 102 miljarder euro. Intäkter Räntenettot ökade med 1 procent till 843 miljoner euro. Den fortsatta nedgången i korträntorna satte press på inlåningsmarginalerna. Detta kompenserades av ökade volymer. Kontinuerliga insatser görs för att begränsa de fallande korträntornas negativa inverkan på räntenettot. Provisionsintäkterna ökade med 4 procent till 366 miljoner euro (353). Provisionerna från kapitalförvaltningen ökade med 10 procent tack vare starkare aktiemarknader. Provisionerna från inlåning och betalningar ökade med 7 procent, efter en ökning av antalet transaktioner under kvartalet. Tradingintäkterna var fortsatt på den höga nivån 155 miljoner euro (157), vilket avspeglar Nordeas ställning som en ledande leverantör av derivat- och obligationsmarknadstjänster. Övriga intäkter ökade med 70 miljoner euro till 99 miljoner euro. Ökningen beror på försäljningarna av fastighetsbolaget Nordisk Renting och den finska fastighetsmäklaren Huoneistokeskus Oy. Förutom dessa transaktioner utgörs övriga intäkter främst av fastighetsintäkter. Kostnader Kostnaderna minskade med 2 procent till 902 miljoner euro. Omstruktureringskostnaderna var något högre än under föregående kvartal. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 92 miljoner euro (98). Kreditförlusterna under andra kvartalet motsvarade 0,25 procent av utlåning och garantier på årsbasis. Den absolut största delen av kreditförlusterna utgörs av avsättningar koncentrerade till den norska Retail Banking-portföljen och härrör nästan uteslutande från fiskodlingar. Resterande förluster är fördelade i övriga portföljer. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen i bankverksamheten ökade med 52 miljoner euro till 81 miljoner euro, vilket avspeglar vinster i både obligations- och aktieportföljerna. Group Treasury gynnades i sina positioner av lägre såväl långa som korta räntor. Livförsäkring Vinsten i Life ökade till 50 miljoner euro (19), vilket avspeglar en högre kapitalavkastning och det stegvisa införandet av den förändrade affärsmodellen i Nordeas livförsäkringsverksamhet. Resultatandelar Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden uppgick till 19 miljoner euro (14). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 405 miljoner euro (255). Första halvårets resultat jämfört med 2002 Rörelseresultatet var 37 procent högre än under motsvarande period förra året, beroende på något ökade intäkter, oförändrade kostnader och högre avsättningar för kreditförluster. Dessutom uppstod en förlust i General Insurance förra året som innefattade förlusten vid avyttringen av denna verksamhet. Intäkter Fallande korträntor har satt press på inlåningsmarginalerna men räntenettot minskade bara obetydligt, främst tack vare ökade in- och utlåningsvolymer och förbättrade marginaler på utlåningen till företag i vissa segment.

5 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Provisionsintäkterna minskade med 7 procent, främst beroende på lägre courtageintäkter till följd av svaga aktiemarknader, medan tradingintäkterna ökade med 14 procent. Kostnader Kostnaderna minskade med 8 miljoner euro trots förvärvet av LG Petro Bank i Polen, högre omstruktureringskostnader och något högre rörliga löner i år, vilka totalt översteg 30 miljoner euro. Kostnadsutvecklingen återspeglar de pågående rationaliserings- och integreringsåtgärderna. Kostnad/intäktsrelationen var 61 procent (63). Kreditförluster Kreditförlusterna var 71 miljoner euro högre i år, främst beroende på svagheterna i vissa delar av den norska Retail Banking-portföljen. Kreditförlusterna motsvarar 0,26 procent av utlåning och garantier på årsbasis. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen ökade med 68 miljoner euro under första halvåret tack vare fallande räntor. Livförsäkring Vinsten i Life förbättrades till 69 miljoner euro från en förlust om 29 miljoner euro under det föregående halvåret, vilket främst återspeglar en högre kapitalavkastning och det stegvisa införandet av den förändrade affärsmodellen i Life. Periodens resultat Periodens resultat ökade med 78 procent till 660 miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år, vilket avspeglar både förbättringen i rörelseresultatet och föregående års avsättning till pensionsstiftelserna. Pensionsåtaganden Pensionsåtaganden som inte redovisas i balansräkningen måste huvudsakligen täckas av tillgångar i pensionsstiftelser. Vid slutet av kvartalet förelåg ett samlat underskott på 25 miljoner euro som utgjorde nettot av överskott i Finland, Sverige och Danmark, och ett underskott på 65 miljoner euro i Norge. I överensstämmelse med gällande redovisningsregler amorteras sistnämnda underskott över återstående genomsnittlig tid till pensionering. Från och med 2004 kommer redovisningen av koncernens pensionsåtaganden att ske enligt IAS 19. Övergången medför ändrad beräkning av pensionskostnader och pensionsskulder grundat på koncernövergripande aktuariella antaganden. Den justering som uppkommer vid övergången kommer att redovisas som minskning av eget kapital. Kreditkvalitet förluster inom isolerade områden Vid slutet av perioden uppgick osäkra fordringar, netto, till 836 miljoner euro (805), vilket motsvarar 0,57 procent av utlåningen (0,55). Kreditportföljen förändrades något vad gäller exponering mot kundgrupper. Andelen av utlåningen till företag minskade från 58 till 57 procent av portföljen medan privatkundernas andel av utlåningen ökade från 40 till 41 procent. Utlåningen till offentlig sektor utgjorde 2 procent. Av utlåningen till privatkunder står fastighetskrediter för 76 procent. Övrig utlåning till privatkunder utgörs av konsumtionslån, checkkrediter, billån, kortkrediter osv. Ingen betydande förändring har skett i företagskreditportföljens sammansättning under andra kvartalet. Krediter till fastighetsförvaltare svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 22,3 miljarder euro, vilket utgör 15 procent av hela portföljen. Relativt stora och finansiellt starka företag dominerar i portföljen, som har en god täckning av kreditsäkerheter. Trots den ökade vakansgraden i kommersiella fastigheter i de nordiska huvudstäderna är kreditkvaliteten stabil. Exponeringen mot shipping-branschen uppgick till 5,8 miljarder euro, varav 5,0 miljarder euro är utestående. Portföljen är diversifierad efter fartygstyp och är koncentrerad till stora industriella aktörer. Det sammanlagda utestående beloppet motsvarar 3,4 procent av den totala kreditportföljen, och 55 procent av kunderna är nordiska. Exponeringen mot telekomsektorn uppgick till 5,1 miljarder euro, varav 3,3 miljarder euro är utestående. Det utestående beloppet motsvarar 2,3 procent av koncernens kreditstock. Huvuddelen av exponeringen avser stora nordiska utrustningstillverkare och stora nordiska teleoperatörer. Dessutom anses 9 procent av den utestående exponeringen ha liten eller försumbar risk tack vare garantier från statliga exportkreditorgan eller genom kontanta kreditsäkerheter. Exponeringen gentemot fiskindustrin uppgick till 2,4 miljarder euro, varav 2,0 miljarder euro är utestående. Omkring 43 procent av exponeringen är relaterad till fiskodling, 33 procent till fiskefartyg och 24 procent till fiskberedningsindustrin. Svagheten i den fiskerirelaterade portföljen hänför sig till fiskodlingsindustrin, vilken motsvarar 0,6 procent av koncernens kreditstock. Det första halvårets försvagning av den norska valutan har inte varit tillräcklig för att kompensera för de pressade priserna

6 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) på lax, och en betydande osäkerhet kvarstår framöver för branschen som helhet. Koncernens fortsatta fokusering på nordiska kunder har bidragit till att hålla kreditkvaliteten på en tillfredsställande nivå. Kostnadsstrukturen i den norska industrin och en allmänt starkare norsk valuta under förra året har försämrat konkurrenskraften för norska exportörer, vilket har satt en del av exportsektorn under press trots att norsk ekonomi som helhet är stark. Kostnadsnivån gott och väl inom målet Nordea strävar efter oförändrade kostnader under 2003 och 2004 jämfört med Kostnaderna under 2002 uppgick till miljoner euro. De pågående kostnadsreduktionerna i koncernen väntas gradvis få effekt under året. Bland de särskilda initiativen kan nämnas ett tak för IT-utvecklingskostnader på 80 procent av 2002 års nivå, strukturförändringar inom Retail Banking och vissa integrationsprojekt. Åtgärderna har haft en något mer positiv effekt än vad som först antogs. I maj började Nordea föra förhandlingar exklusivt med IBM om ett partnerskap för koncernens IT-produktion som en fortsättning på de tidigare tillkännagivna avsikterna att koncentrera bankens IT-produktion. Nordea strävar efter att avsluta förhandlingarna och inleda partnerskapet under andra halvåret Detta syftar till att förbättra Nordeas effektivitet, minska jämförbara kostnader och reducera riskerna i det omfattande programmet med ITomläggningar. Nordea har för närvarande tre incitamentsprogram: det ordinarie vinstdelningsprogrammet för alla anställda, det temporära vinstdelningsprogrammet för alla anställda, samt det temporära programmet för 300 chefer i Nordea. Programmen har prestationskriterier knutna till avkastningen på eget kapital och/eller economic profit. Kostnaden för koncernen för de tre programmen kan maximalt bli cirka 100 miljoner euro. Kriterierna för utbetalning enligt Nordeas tre incitamentsprogram kan uppnås i år. Potentiella utbetalningar enligt något av programmen ingår inte i redovisningen för andra kvartalet. Som tidigare meddelats ligger eventuella kostnader av detta slag utanför ramen för det uppsatta kostnadsmålet. Kapitaleffektivitet stark kapitalposition Eget kapital uppgick till 12 miljarder euro vid slutet av perioden och primärkapitalrelationen var 7,5 procent. Kapitaltäckningsgraden var 9,8 procent. Den ordinarie bolagsstämman i Nordea den 24 april beslutade att reducera aktiekapitalet genom att annullera de 57 miljoner aktier som Nordea återköpte under 2001 och Annulleringen väntas ske under andra halvåret Vinsten från den tidigare tillkännagivna försäljningen av Nordeas bostadsfastigheter i Danmark ingår i resultatet för andra kvartalet med ett belopp om 41 miljoner euro. En motsvarande avsättning har gjorts för att täcka eventuella förluster vid framtida avyttringar av fastigheter. Den pågående processen med att avveckla Nordeas fastighetsinnehav väntas ha en marginell nettoinverkan på Nordeas resultat i år. Det bokförda värdet av återstående fastighetstillgångar som planeras säljas är cirka 0,8 miljarder euro. Legal struktur Styrelsen har beslutat inleda en process för att förändra koncernens legala struktur. Syftet är att skapa en struktur med en bank - en juridisk enhet - som bedriver verksamhet på alla lokala marknader via filialer. Nordea AB blir ett rörelsedrivande bankbolag och kommer att omformas till ett europabolag med säte i Sverige. Förändringen väntas förbättra effektiviteten i verksamheten, minska den operativa risken och förbättra kapitaleffektiviteten. Som ett resultat av omstruktureringen där Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Norge och Nordea Bank Sverige säljs av Nordea Bank Finland till Nordea AB, uppstår en skattemässig förlust hos Nordea Bank Finland. Detta beror främst på skillnader mellan de historiska anskaffningsvärdena för Nordea Bank Sverige och Nordea Bank Norge och försäljningspriserna vid beskattningen av Nordea Bank Finland. Försäljningen av Nordea Bank Norge är fortfarande beroende av godkännande från de norska myndigheterna. Nordea fick ett förhandsbesked från den finska skattemyndigheten i mitten av augusti. Med stöd av förhandsbeskedet kommer en skattefordran att bokföras under andra halvåret. Denna skattefordran beräknas preliminärt uppgå till 300 miljoner euro, med hänsyn taget till de juridiska förutsättningarna liksom de finansiella aspekterna av att utnyttja en uppskjuten skattefordran. Ändring av Nordea AB:s verksamhet till ett bankbolag förutsätter ett beslut av en extra bolagsstämma som planeras hållas i oktober i år. Efter omformningen kommer Nordea AB att fusioneras med Nordea Bank Sverige. Nordeaaktien Under andra kvartalet har Nordeas aktiekurs stigit med 3 procent på Stockholmsbörsen från 37,40 kronor per 31 mars till 38,60 kronor per 30 juni. Totalavkastningen under andra kvartalet var 8,6 procent. Under första halvåret har aktiekursen stigit med 1 procent och totalavkastningen har varit 5,7 procent.

7 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Utsikter Det finns fortfarande förväntningar om tillväxt både i den globala ekonomin och i de nordiska ekonomierna, och möjligheterna till intäktsökningar framöver har förbättrats något. Detta grundas på den minskade osäkerheten angående en vändning i konjunkturen. Den stränga kostnadskontrollen ska bibehållas och kostnaderna för helåret väntas bli gott och väl inom det tidigare uppsatta kostnadsmålet för Målet att de genomsnittliga kreditförlusterna under en konjunkturcykel ska vara högst 0,40 procent av lån och garantier kvarstår oförändrat. Det finns fortfarande viss osäkerhet angående fiskodlingsportföljen, men med tanke på kvaliteten i koncernens samlade kreditportfölj och de gällande utsikterna för de nordiska länderna, har Nordea anledning att anta att kreditförlusterna för 2003 kommer att understiga denna genomsnittsnivå.

8 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Resultat per affärsområde under andra kvartalet 2003 Miljoner euro Kundansvariga enheter: Retail Banking Affärsområden Corporate Asset and Management Institutional & Life 1 Banking Group Treasury General Insurance Övrigt Summa Intäkter Kostnader Kreditförluster Resultatandelar Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet - - Goodwillavskrivning Rörelseresultat 2003: Kv : Kv : Kv : Kv : Kv Avkastning på eget kapital, % 23 % 19 % 18,1 % Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet, % 57 % 52 % 64 % 8 % 58 % 1 Sättet att presentera livförsäkringsverksamheten har ändrats. Rörelseresultatet i livförsäkringsverksamheten återspeglar nu det resterande nettoresultatet av allokeringarna för Retail Banking. Historisk information har räknats om på motsvarande sätt. Produktresultatet, som representerar koncernens samlade intäkter från livförsäkring, redovisas i avsnittet Asset Management & Life i denna rapport. Nordeas verksamhet är indelad i tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Affärsområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. Koncernens finansförvaltning handhas av Group Treasury. Inom Nordea är kundansvar ett centralt begrepp. Decentraliserat resultatansvar innebär i huvudsak att koncernens affärsrelationer med kunder redovisas i resultat- och balansräkningar för respektive kundansvarig enhet. Kapitalet allokeras på grundval av varje affärsenhets faktiska riskexponering, med hänsyn till kredit- och försäkringsrisk, marknadsrisk och även operativ risk och affärsrisk. Därigenom optimeras fördelningen och kapitalutnyttjandet i affärsområdena. Economic profit är grunden för prioritering mellan de strategiska alternativen, och även för utvärderingen av det finansiella resultatet. Allokerat kapital och standardskatt används för beräkning av avkastningen på eget kapital i affärsområdena. I tabellen ingår, vid sidan av de tre affärsområdena, även Group Treasury, som förvaltar koncernens egna positioner i värdepappersportföljer och internbanksverksamhet. I kolumnen Övrigt ingår intäkter och kostnader som inte har fördelats till affärsområdena, till exempel finansieringskostnader för kontantförvärvet av Nordea Bank Norge, resultat från fastighetsinnehav, kostnader för koncernstaber som inte definieras som tjänster till affärsområden, goodwillavskrivning relaterad till bildandet av Nordea, centrala reserveringar för kreditförluster och resultatandelar som redovisas enligt kapitalandelsmetoden och som inte redovisats av kundansvariga enheter. Asset Management & Life har kundansvar inom kapitalförvaltning och inom privatbankverksamheten utanför den enhet man har gemensamt med Retail Banking. Dessutom har affärsområdet produktansvar för fonder och livförsäkring. Rörelseresultatet som visas i tillhörande tabeller innefattar de kundansvariga enheterna. Produktresultatet, som representerar koncernens totala intäkter av fonder och livförsäkring, inklusive försäljnings- och distributionskostnaderna inom Retail Bankings kontorsnät, redovisas i faktarutorna Nyckeltal - Asset Management och Nyckeltal - Life i avsnittet Asset Management & Life i denna rapport.

9 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Retail Banking Stark försäljning Kostnad/intäktsrelationen sjönk till 57 % Försäljning av Huoneistokeskus Kreditförluster i Retail Banking i Norge Avkastning på eget kapital 23 % Retail Banking utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och har kundansvar för privatkunder samt små och medelstora företagskunder. Marknadsläge Efterfrågan förblev stabil på de flesta tjänsterna under andra kvartalet. Centralbanksräntorna sänktes ytterligare i alla de nordiska länderna. Aktiekurserna på de nordiska och globala marknaderna steg under perioden, och efterfrågan på fonder vände uppåt. Affärsutveckling Utlåningen till privatkunder fortsatte att öka starkt. Utlåningsvolymen ökade under perioden med 2,0 miljarder euro till 59,2 miljarder euro, en ökning med 3 procent. Inlåningen från privatkunder ökade med 1,2 miljarder euro till 41,3 miljarder euro, en ökning med 3 procent. Utlåningsmarginalerna för bostadslån och övriga lån till privatpersoner var i stort sett oförändrade under perioden. Den ökade andelen bostadslån med lägre marginal har dock lett till en något lägre total marginal. Volymutvecklingen för företagskunder var mer dämpad under andra kvartalet. Utlåningen ökade med 1 procent till 59,0 miljarder euro, och inlåningen med 2 procent till 28,5 miljarder euro. Utlåningsmarginalerna för företagskunder var oförändrade under perioden jämfört med första kvartalet. Den totala utlåningen ökade under perioden till 118,1 miljarder euro. Detta motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med slutet av andra kvartalet Omkring hälften av den totala utlåningen bestod av fastighetskrediter till privat- och företagskunder. Inlåningsvolymen ökade till 69,8 miljarder euro under andra kvartalet. Jämfört med slutet av juni 2002 motsvarar detta en ökning med 7 procent. Inlåningsmarginalerna krympte ytterligare till följd av räntesänkningar under första och andra kvartalet. Försäljningen av fonder vände uppåt under andra kvartalet, och sparprodukter för privatkunder ökade med 2,2 miljarder euro. Även kortutgivningen bidrog till det goda försäljningsresultatet i form av ytterligare sålda kort, vilket ökade antalet utestående kort till 3,5 miljoner. Retail Banking i Danmark redovisade under perioden en fortsatt ansenlig omläggning av bostadslån tack vare det låga ränteläget. Retail Banking i Finland sålde det ledande fastighetsmäklarbolaget Huoneistokeskus, men fortsätter samarbeta med bolaget. Försäljningen gav en intäkt på 43 miljoner euro i juni. Retail Banking i Norge fortsatte genomförandet av sin organisationsförändring för att stärka sin position genom ett ökat kundfokus. Åtgärder för att öka effektiviteten vidtas i såväl stabsfunktionerna som kontorsnätet, något som förväntas minska antalet anställda med omkring 350. Electronic Banking Antalet e-bankkunder ökade med 0,1 miljon under andra kvartalet och uppgick till nästan 3,5 miljoner, varav är privatkunder. Antalet kunder som handlade aktier online växte också snabbt under perioden, och i slutet av andra kvartalet hade kunder registrerat sig för aktiehandel online. Nordea hade i slutet av andra kvartalet nästan e- handelsföretagskunder. E-betalning är den mest populära e-handelsföretagstjänsten, och utnyttjas av nästan företagskunder. På Nordeas samnordiska elektroniska marknadsplats Solotorget, där 700 e-betalningskunder finns representerade, sammanförs danska, finska, norska och svenska köpare och säljare. Nordeas e-handelstjänster omfattar även e-fakturering, e-identifiering och -signering, och e-lön. E-banktjänsterna fortsatte att växa snabbt under andra kvartalet. Antalet påloggningar var 31,0 miljoner, en ökning med 5,6 miljoner eller 22 procent jämfört med samma period Antalet betalningar ökade med 5,9 miljoner, eller 20 procent, till 36,1 miljoner under perioden. En rad elektroniska banktjänster lanserades under andra kvartalet inom betalningar och likviditetshantering, e- handel och kort. Resultat Intäkterna ökade med 6 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Räntenettot ökade med 2 procent jämfört med föregående kvartal. Den starka volymutvecklingen motverkades av en fortsatt press på inlåningsmarginalerna till följd av lägre korträntor. Provisionsnettot och övriga intäkter gynnades av den ökade efterfrågan på fonder, ökade betalningsprovisioner, samt försäljningen av Huoneistokeskus, vilket ledde till en ökning med 17 procent jämfört med föregående kvartal.

10 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Kostnaderna hölls under sträng kontroll, och den 2- procentiga ökningen från föregående period hänförde sig främst till säsongsrelaterad hög aktivitet samt avsättningar för förtida pensioneringar och andra åtgärder inom ramen för det omfattande omstruktureringsprogrammet inom Retail Banking i Norge. Under andra kvartalet minskades antalet anställda med ytterligare cirka 225 personer, utöver de anställda inom Huoneistokeskus. Resultatet före kreditförluster på 483 miljoner euro innebar en ökning med 13 procent jämfört med föregående kvartal. Kostnad/intäktsrelationen uppgick under andra kvartalet till 57 procent, ned från 60 procent under första kvartalet. Kreditförlusterna under andra kvartalet uppgick till 94 miljoner euro, varav 81 miljoner euro härrörde från Retail Banking i Norge. De senaste tre kvartalens ogynnsamma utveckling i kreditförlusterna har varit starkt koncentrerad till enskilda områden i portföljen hos Retail Banking i Norge - i de övriga länderna har kreditförlusterna varit försumbara under samma period. Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till 383 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med föregående kvartal, medan avkastningen på allokerat kapital ökade från 22 procent under första kvartalet till 23 procent under andra kvartalet.

11 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Rörelseresultat Summa Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige Polen & Baltikum Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Miljoner euro Räntenetto Provisionsnetto och andra intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Goodwillavskrivning Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Avkastning på eget kapital, % Volymer och marginaler 1,2 Summa Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige Polen & Baltikum Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Volymer, miljarder euro Utlåning 118,1 115,8 32,0 31,0 25,8 25,0 20,8 20,6 38,0 37,7 1,5 1,5 Inlåning 69,8 68,2 15,6 14,8 21,9 21,5 11,0 11,0 20,2 19,9 1,0 1,1 Utlåningsmarginaler, % Till företag 1,2 1,2 Till privatkunder 1,6 1,7 Summa utlåning 1,4 1,4 Inlåningsmarginaler, % Från företag 1,0 1,1 Från privatkunder 1,6 1,7 Summa inlåning 1,3 1,5 1 Volymer vid periodens slut. 2 Marginalerna är exklusive Polen och Baltikum. Nyckeltal per kvartal Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,7 9,7 9,7 9,5 9,5 företagskunder, miljoner 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 Antal anställda (heltidstjänster) Inklusive LG Petro Bank.

12 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Corporate and Institutional Banking Fortsatt starkt inflöde av uppdrag till Corporate Banking, International and Shipping och Markets Avkastning på eget kapital steg till 19 % Låga kreditförluster Corporate and Institutional Banking erbjuder en rad produkter och tjänster till koncernens företagskunder och institutionella kunder. Affärsområdet har kundansvar för stora företagskunder, kunder inom sjöfarts-, offshore- och oljebranschen, samt finansiella institutioner. Marknadsläge Marknadsläget förbättrades något under perioden tack vare att osäkerheten i de ekonomiska utsikterna minskade. Omsättningen på aktiemarknaderna ökade i Danmark, Sverige och Norge. Samtliga börsindex steg. Utvecklingen på aktiemarknaden Marknadsvolym Marknadsindex Kv Miljarder euro Kv2 vs Kv1 % Kv % Danmark 13,4 17,5 15,1 Finland 31,0-18,8 10,8 Norge 17,0 27,8 29,0 Sverige 60,4 1,3 16,1 Genomsnitt -0,6 Affärsutveckling Rörelseresultatet för Corporate Banking Division ökade med 16 procent. Affärsaktiviteten var hög, delvis tack vare stora uppdrag inom refinansiering av syndikerade lån, inklusive ett mandat för en facilitet om miljoner dollar för Nokia. En betydande mängd nya uppdrag erhölls, däribland en syndikering på 325 miljoner euro för norska Posten. International and Shipping Division redovisade överlag ett bra resultat för andra kvartalet. Intäkterna ökade från föregående kvartal tack vare ett tillfredsställande inflöde av uppdrag och ett stort antal transaktioner. I det internationella kontorsnätet syntes positiva effekter av omstruktureringssatsningarna. investmentbankverksamheten. Omorganisationen fortskrider planenligt med en uppskattad årlig kostnadsbesparing på cirka 12 miljoner euro. Inom Custody Services minskade transaktionsvolymen med 15 procent jämfört med föregående kvartal. Kapital under förvar ökade med 8 procent. Inom Cash Management erhölls ett antal större kontrakt. Representationskontoret i Moskva stängdes i slutet av juli 2003, och representationskontoret i Shanghai stänger i augusti Resultat Intäkterna uppgick under andra kvartalet till 273 miljoner euro, samma nivå som under första kvartalet. Räntenettot uppgick till 100 miljoner euro, en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet. Övriga intäkter var 173 miljoner euro, en minskning med 5 miljoner euro jämfört med föregående kvartal. Affärsaktiviteten var hög, i synnerhet inom Shipping och Corporate Banking. Vidare vände intäkterna inom Nordea Securities uppåt från första kvartalets låga nivå. Markets lyckades slå vakt om den höga intäktsnivån från första kvartalet trots det svåra läge som rådde inom trading under början av perioden. Kostnaderna för perioden var 143 miljoner euro, en ökning med 6 miljoner euro från första kvartalet. Ökningen hänför sig till en avsättning för omstruktureringskostnader om 13 miljoner euro i Nordea Securities till följd av beslutet att omorganisera investmentbankverksamheten. På övriga områden fortsatte kostnaderna att minska. Kreditförlusterna förblev låga och uppgick till 13 miljoner euro, en minskning med 21 miljoner euro från första kvartalet. Vidare minskade avsättningar för transfereringsrisk med 10 miljoner, vilket förklaras av minskade volymer på framväxande marknader. Rörelseresultatet uppgick till 135 miljoner euro, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 19 procent. Kostnads/intäktsrelationer var 52 procent. Inom Markets förblev aktivitetsnivån hög, med stark kundefterfrågan på alla produktområden. Särskilt hög var aktivitetsnivån under senare delen av kvartalet. Målinriktade försäljningssatsningar ledde till en fortsatt ökad affärsvolym för derivat och strukturerade lösningar från alla kundsegment. Inom Investment Banking avspeglades det förbättrade marknadsläget av ökade intäkter. Aktiviteten förblev dock låg på marknaden för nyintroduktioner. Under första kvartalet meddelades om en förändrad affärsmodell för

13 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate International Investment Övrigt Markets 2 Banking and Banking 1 Division Shipping Division Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 3 Kv1 Miljoner euro Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Transfereringsrisk Resultatandelar Goodwillavskrivning Rörelseresultat Utlåning, miljarder euro 25,3 24,4 18,5 17,6 6,8 6,8 1 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter inom koncernen. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsrelaterade derivat som utvärderas på grundval av produktresultatet. Detta innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter, som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking och Retail Banking. 3 Som ett första steg mot att introducera marknadsvärdering av derivat inom Markets (främst med hänsyn till motpartsrisken) överfördes under andra kvartalet en tidigare central reserv på 22 miljoner euro till Markets. Denna överföring minskade intäkterna i Markets, men påverkar inte koncernens resultat. Nyckeltal per kvartal Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

14 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Asset Management & Life Nettoinflöde av nytt kapital på 2,4 miljarder euro Förvaltat kapital 102 miljarder euro upp 7 % på kvartalsbasis Starkt förbättrat resultat inom både Asset Management och Life Ny affärsmodell för Life ger resultat Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, privatbanksområdet och marknaden för sparprodukter generellt. Med början i denna rapport hänför sig kommentarerna till kundsegment snarare än organisatoriska enheter. Båda dimensionerna tas upp i tabellen på sidan 16. Marknadsläge Förtroendet återvände till aktiemarknaderna i april i takt med att börskurserna började stabiliseras för att sedan vända uppåt. Indexen på Nordeas kärnmarknader steg med mellan 10 och 30 procent under andra kvartalet. Affärsutveckling Överlag blev försäljningsresultatet starkt, och genererade 2,4 miljarder euro i nettoinflöden. Nettoinflödet hittills under året var 4,6 procent av tillgångarna vid årsskiftet. Med draghjälp från förbättrade placeringsresultat ökade förvaltat kapital till 101,9 miljarder euro, en ökning med 7 procent jämfört med första kvartalet. Tillgångsmixen förändrades något under andra kvartalet, vilket resulterade i en tillgångsstruktur bestående av 32 procent aktier och 68 procent obligationer, jämfört med 30 procent aktier i slutet av första kvartalet. Införandet av den nya affärsmodellen för Life & Pensions fortskrider enligt plan (se ruta på nästa sida för ytterligare information). Sparprodukter för nordiska retailkunder Asset Management & Life erbjuder fonder och livförsäkringsprodukter till nordiska retailkunder. Den positiva kursutvecklingen och de minskade utsikterna till fortsatta räntesänkningar ledde till ett förnyat intresse för aktiebaserade produkter. Nettoinflödet till nordiska retailfonder var 1,1 miljarder euro, och summan förvaltat kapital i denna kategori ökade med 10 procent till 28,2 miljarder euro. Genomsnittsmarginalerna ökade under perioden tack vare stigande aktiekurser. Marknadsandel, nordiska fonder under andra kvartalet 2003 Norden Danmark Finland Norge Sverige Nettoinflöde 19.8 % 26.3 % 32.9 % Neg. 5.4 % KuF 20.0 % 26.5 % 24.4 % 8.5 % 17.4 %* *Marknadsandel per första kvartalet 2003 KuF avser kapital under förvaltning Nettopremieintäkter i Life uppgick till 548 miljoner euro, att jämföra med 599 miljoner euro föregående kvartal. Nordisk private banking De nordiska private banking-aktiviteterna gynnades av ökade inflöden och generellt högre kundaktivitet. Förvaltat kapital ökade med 8 procent till 20,5 miljarder euro, och återuppnådde därmed nivån för andra kvartalet Europeisk private banking och fondförsäljning Förvaltat kapital inom Nordeas europeiska privatbanksverksamhet och fondförsäljning ökade med 12 procent till 9,4 miljarder euro, främst tack vare fortsatt mycket bra försäljning inom fondförsäljningsenheten. Institutionella kunder Trots betydande bruttoinflöden, särskilt i form av ränterelaterade produkter från svenska kunder, blev nettoflödet i detta segment lågt på grund av förlusten av ett större befintligt mandat. Förvaltat kapital från ickenärstående institutionella kunder ökade trots detta med 5 procent till 20,7 miljarder euro. Resultat Intäkterna under andra kvartalet från kapitalförvaltningsverksamheten uppgick till 113 miljoner euro, en ökning med 7 miljoner euro tack vare såväl inflöden som en värdeökning hos de förvaltade tillgångarna. Effektiviseringsåtgärder som initierats under de gångna 12 månaderna började ge resultat, och kostnaderna minskade till 44 miljoner euro från 48 miljoner euro under första kvartalet. Produktresultatet från kapitalförvaltningsverksamheten steg därigenom till 42 miljoner euro, en ökning med 35 procent från första kvartalet. Produktresultatet för Lifes verksamhet steg till 52 miljoner euro, en ökning med 136 procent från föregående kvartals siffra på 22 miljoner euro. Samtidigt ökade de finansiella reserverna markant från 3,0 procent till 4,8 procent av avsättningar inom livförsäkringsrörelsen.

15 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Förändrad affärsmodell för Life: Förbättrad avkastning och minskad volatilitet Sedan mitten av 2002 har Nordeas livförsäkringsverksamhet gradvis anpassats till en affärsmodell som fokuserar på att skapa economic profit (det vill säga riskjusterat resultat). Denna omorientering sker genom arbete med flera parametrar: genom att använda förbättrade riskhanteringstekniker (en modell för economic capital som även beaktar åtagandenas struktur), genom att dra nytta av positiva lagändringar, och genom att införa nya produkter med lägre risk för bolaget och bättre förväntad avkastning för kunderna. Medan utrymmet för att dra nytta av var och en av dessa tills vidare varierar från land till land fortsätter arbetet med att maximera economic profit för alla produkter och marknader. Under de senaste kvartalen har Lifes verksamhet genererat högre avkastning till aktieägarna till en lägre risknivå genom att fokusera på riskhantering för att minska volatiliteten och säkerställa produkternas lönsamhet. Vinstpotentialen genom att utnyttja Nordeas unika distributionskapacitet till att sälja ett urval livförsäkringsprodukter som är klart lönsamma i riskjusterade termer, bedöms som betydande framöver. Nedan redogörs för huvuddragen hos den nya affärsmodellen: Omstrukturering av produktutbudet. Nya livförsäkringsprodukter ( produkter med kapitalgaranti ) håller på att införas, där garantierna endast gäller för kapitalbeloppet i försäkringen, till skillnad från de gamla produkterna som i vissa länder utöver detta erbjöd garanterad avkastning. De nya produkterna innebär därigenom en minskad risk för livbolaget. Samtidigt erbjuder dessa produkter en högre förväntad avkastning för försäkringstagarna, eftersom det krävs lägre reserver för att täcka garantin, varvid mer kan investeras i aktier och andra tillgångsslag med en högre förväntad avkastning på lång sikt. Produkter som endast erbjuder en kapitalgaranti håller på att introduceras i Sverige. I Danmark beräknas de garanterade förmånerna med en ränta på högst 1,5 procent medan introduktionen i Norge dröjer i avvaktan på ny lagstiftning. I Finland fastställs avkastningen till försäkringstagarna från år till år. Överföringen av befintliga försäkringar till de nya produkterna väntas ske gradvis. Modell för avgiftsbaserad vinstdelning. Den vinstdelningsmodell som tillämpas avgör hur resultatet fördelas mellan livbolaget och försäkringstagarna. En avgiftsbaserad modell innebär en övergång från en modell där den avkastning som tillkommer bolaget utgörs av en andel i resultatet av de placeringar som gjorts med livbolagets tillgångar. Denna modell innebär i stället att bolaget erhåller en avgift i relation till affärsvolymen. Detta innebär i praktiken att den risk som livbolaget exponeras för prissätts, och att bolaget kompenseras för att det tillhandahåller de nödvändiga garantierna. Nordeas danska Life-verksamhet (som står för omkring 40 procent av Nordea Lifes samlade tillgångar) drivs nu till fullo efter denna modell. Samma modell tillämpas för de nya produkterna med kapitalgaranti i Sverige, och ska lanseras i Norge så snart den nya lagstiftningen träder i kraft, vilket väntas ske I Finland finns för närvarande inga planer att förändra lagstiftningen. Avskiljande av eget kapital från försäkringstagarnas reserver. Av tradition har livbolagens egna kapital investerats parallellt med försäkringstagarnas reserver. Vid avskiljande lyfts det egna kapitalet ut och placeras endast i kortfristiga tillgångar med låg risk, vilket ytterligare minskar effekten av marknadsvolatilitet på livbolagets soliditet och resultat. Samtidigt behåller man möjligheten att allokera försäkringstagarnas reserver till tillgångar som ger högre avkastning. Fullt avskiljande har uppnåtts i Danmark och förväntas ske i Norge med början I Sverige får avskiljande endast ske för kapital som står bakom de nya produkterna, medan avskiljande inte används i Finland. Aktiv riskhantering. Nordea Life fortsätter att övervaka och reallokera placeringstillgångar för att maximera risk/avkastningsrelationen tvärs över produktgrupper och regelverk. Detta sker med hjälp av en modell för economic capital som även beaktar åtagandenas struktur. En enda marknadssyn och en enda uppsättning placeringsriktlinjer tillämpas för att optimera allokeringen av tillgångar inom varje jurisdiktion, och risksäkringstekniker används för att säkra en adekvat täckning av garantierna. Fullskalig försäkring-i-bank. Nordea har goda förutsättningar att dra nytta av sin unika kundbas och distributionsnät. En stor del av Nordeas befintliga försäkringar såldes ursprungligen direkt av de livbolag som nu ingår i Nordea, och denna form av distribution spelar fortfarande en viktig roll. Framöver blir fokus på att utnyttja bankens distributionskanaler på ett effektivt sätt för att spara resurser och öka försäljningen av lönsamma produkter till både privat- och företagskunder. Vidare återstår en betydande potential i de korsförsäljningsmöjligheter som Nordea åtnjuter i egenskap av nordisk bank med ett komplett tjänsteurval för både retailmarknaden och marknaden för stora företag.

16 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Volymer, inflöden och marginaler Summa Danmark Finland Norge Sverige Kv2 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Miljarder euro 2003 Inflöde Nordiska retailfonder 28,2 1,1 25,5 Nordisk private banking 20,5 0,5 19,0 Europeisk private banking och fondförsäljning 9,4 0,4 8,4 Institutionella kunder 20,7 0,1 19,7 Life & Pensions 23,1 0,3 22,1 Summa 101,9 2,4 94,8 Investment Funds, volymer 1 35,6 31,7 11,6 10,2 4,8 4,1 1,2 1,2 14,3 13,2 Investment Management, volymer 2 67,4 63,4 Investment Funds, marginal, % 3 0,97 0,96 0,62 0,59 1,16 1,25 0,75 0,73 1,06 1,08 Investment Management, marginal, % 2 0,18 0,18 1 Inklusive 2,9 miljarder och 3,7 miljarder euro utanför Norden för första respektive andra kvartalet. 2 Inklusive förvaltning av Nordeas fonder och kapitalet i Life & Pensions. 3 För Danmark inkluderas nettomarginal, medan på andra marknader inkluderas bruttomarginal (före förvaltningskostnader). Nyckeltal per kvartal Asset Management Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Rörelseresultat, kundansvariga enheter Kostnad/intäktsrelation, % (kundansvariga enheter) Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster)

17 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Nyckeltal per kvartal Life Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Miljoner euro Traditionell livförsäkring Premieinkomst (f.e.r.) Normaliserad kapitalavkastning Försäkringsersättningar och förändring av försäkringsmässiga avsättningar Försäkringsmässiga driftskostnader Normaliserad rörelsemarginal Fluktuationer jämfört med normaliserad kapitalavkastning Förändring i diskonteringsränta för avsättningar inom livförsäkringsrörelsen Faktisk rörelsemarginal varav allokerat till försäkringstagare varav till/från bonusreserver Periodens resultat från andra verksamheter Produktresultat före distributionskostnader Fondförsäkringsverksamhet Premieinkomst (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Summa Premieinkomst (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Obligationer Aktier Fastigheter Fondförsäkring Summa investeringar Kapitalavkastning, % 3 3,3 1,4 2,7-0,8-1,9 Försäkringstekniska avsättningar varav bonusreserver Antal anställda (heltidstjänster) I den formella redovisningen tas investeringar upp till marknadsvärdet. Detta medför att rörelseresultatet påverkas av kortsiktiga kapitalmarknadsfluktuationer. Den normaliserade kapitalavkastningen motsvarar den förväntade långsiktiga investeringsavkastningen baserat på den aktuella tillgångsmixen inom Life & Pensions. 2 Livförsäkringsrörelsens resultat som redovisas i koncernens resultaträkning innefattar kostnader relaterade till provisioner som betalats till Retail Banking. I de presenterade produktresultaten har avdrag inte gjorts för dessa provisioner eftersom de bidrar till koncernens intjäning från livprodukter. 3 Exklusive fondförsäkringar. 4 Ökningen av antalet anställda från tredje kvartalet 2002 är en konsekvens av uppdelningen av gemensamma funktioner som tidigare ingick i General Insurance.

18 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Group Treasury Framgångsrik positionstagning Nordea Kredit uppgraderat till Aaa av Moody s Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaderna (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och balansräkningsstruktur. Marknadsläge De globala finansmarknaderna präglades under perioden av tre viktiga trender: Det snabba slutet på kriget i Irak Spridningen av SARS i Asien, och det senare hejdandet av smittspridningen Federal Reserves fokus på okonventionella åtgärder för att stävja deflationsrisken Affärsutveckling Emission av bostadsobligationer utgör kärnan i Nordeas prioriterade långfristiga finansiering. Detta gjorde förslaget till en ny svensk lagstiftning om säkerställda obligationer till en mycket viktig och positiv händelse under perioden. Lagen, som väntas träda i kraft 2004, kommer att förbättra Nordeas finansieringsmöjligheter på den svenska marknaden. Den aktierelaterade risken, mätt som VaR, uppgick till 43 miljoner euro, att jämföra med 44 miljoner euro i slutet av mars. VaR-siffran innefattar samtliga aktier, såväl noterade och onoterade aktier som aktier ägda av private equityfonder. Resultat Rörelseresultatet var 91 miljoner euro under andra kvartalet, att jämföra med 58 miljoner euro under första kvartalet. Kapitalavkastningen uppgick till 75 miljoner euro under kvartalet, att jämföra med 29 miljoner euro under föregående kvartal. Resultatet för obligationsportföljen uppgick till 57 miljoner euro under perioden, att jämföra med 28 miljoner euro under första kvartalet. Aktieplaceringarna visade en vinst om 18 miljoner euro under perioden, att jämföra med en vinst om 1 miljon euro under föregående period. Group Fundings rörelseresultat uppgick till 16 miljoner euro (29). Nordea Kredit uppgraderades den 1 augusti till Aaa av Moody s Investors Service. Nordeas finansieringsverksamhet har gynnats av en stark och bred efterfrågan på koncernens olika kortfristiga finansieringsprogram. Per 30 juni uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som en parallellförskjutning vid en antagen marknadsränteförändring på 100 räntepunkter, till 96 miljoner euro, jämfört med 85 miljoner euro i slutet av första kvartalet, och varierade under perioden mellan 50 miljoner euro och 170 miljoner euro.

19 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Group Investment Group Funding Summa Obligations- Aktieportföljer portföljer Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Kv2 Kv1 Miljoner euro Intäkter Kostnader Resultat exklusive kapitalavkastning Kapitalavkastning Rörelseresultat Nyckeltal per kvartal Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv Rörelseresultat, miljoner euro Kostnad/intäktsrelation, % Obligationer, miljoner euro Aktier, miljoner euro Investeringar, miljoner euro Antal anställda (heltidstjänster)

20 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (29) Onsdagen 20 augusti 2003 Lars G Nordström Verkställande direktör och koncernchef - En telefonkonferens med koncernledningen arrangeras 20 augusti 2003, klockan CET. (Vänligen ring +44 (0) , tio minuter innan konferensen börjar. Lösenord: Nordea.) - Denna delårsrapport finns tillgänglig på Internet (www.nordea.com). - Ett presentationsmaterial finns tillgängligt på Internet. För ytterligare information: Arne Liljedahl, Group CFO/EVP Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations (eller ) Erik Evrén, informationschef Sverige (eller ) Finansiell kalender: Rörelserapporten för tredje kvartalet 2003 publiceras 29 oktober. Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm 20 augusti 2003 KPMG Bohlins AB Av Finansinspektionen utsedd revisor Caj Nackstad Auktoriserad revisor Olle Gunnarsson Auktoriserad revisor Denna rapport publiceras även i fyra andra språkversioner; en dansk, en finsk, en norsk och en engelsk. För den händelse avvikelse föreligger mellan någon av dessa språkversioner och den engelska texten, ska den engelska versionen äga företräde.

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Operativ resultaträkning

Operativ resultaträkning Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Tillväxt i vinst och volym Rörelseresultat 677 miljoner euro, upp 22 % jämfört med första kvartalet. 1 232 miljoner

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Delårsrapport för andra kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 17 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: Det andra kvartalet 20 utmärktes av ett fortsatt inflöde av nya

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Förbättrat resultat under fjärde kvartalet Rörelseresultatet upp 12 % Intäkterna ökade 4 %; högre ränte- och provisionsnetto

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2011

Rapport för andra kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli Rapport för andra kvartalet Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till 1 952 mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den stabila

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 januari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: 2013 blev ytterligare ett år med låg tillväxt och räntor som sjönk till

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 1998

Delårsrapport januari-juni 1998 -08-18 Delårsrapport januari- Förvaltningsresultatet* ökade med 26 procent till 5 585 Mkr (proforma 4 418 Mkr första halvåret ). Räntabiliteten på eget kapital var 24,5 procent (12,7 procent proforma helåret

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Posten Delårsrapport. januari juni 2000

Posten Delårsrapport. januari juni 2000 Posten Delårsrapport januari juni 2000 j u l i a u g u s t i i j u n a p r i m a j l Nyckeltal Postenkoncernen (exkl. Postgirot) Postgirot (under avyttring) Postenkoncernen Totalt 2000 1999 2000 1999 2000

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2004

Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 augusti 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Starka resultat under första halvåret 2004 Rörelseresultatet steg 15 % till 1 100 miljoner euro (959 under

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2002

Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti 2002 Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Stabilt rörelseresultat exklusive kapitalavkastning Rörelseresultat före kapitalavkastning 409 miljoner euro,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2014 Beräkningarna baseras på Europaparlamentets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2014-07-01 2014-09-30 Intäkterna ökade med 41,1 procent till 22,3 (15,8) mkr Resultat före skatt ökade till 2,3 (0,2) mkr Eget kapital per aktie uppgick till 117,27 (110,23)

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2015 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 Resultat före skatt steg till 0,2 (-0,4) mkr Rörelseintäkterna steg 28,4 procent till 15,8 (12,3) mkr Antal depåer växte till 3 564 (2 911) depåer Eget

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete

Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2012 Delårsrapport för första kvartalet 2012 Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2012

Rapport för andra kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 juli 2012 Rapport för andra kvartalet 2012 Starka intäkter och god kostnadskontroll Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den goda affärsutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer