Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bravida delårsrapport januari - juni 2008"

Transkript

1 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 84 procent till 201 (0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 8 procent till 398 (214) MSEK.

2 Bravida delårsrapport januarijuni Bravida är Skandinaviens ledande installations och serviceföretag med cirka medarbetare på närmare 10 platser i, och. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Perioden januarijuni i sammandrag Bravida hade en positiv utveckling jämfört med första halvåret föregående år. Nettoomsättningen ökade med procent. EBITA förbättrades med 39 procent och kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 8 procent. Kapacitetsutnyttjandet var fortsatt högt och orderläget var generellt sett bra. Bristen på kvalificerad arbetskraft utgjorde en begränsande faktor inom vissa regioner medan andra delmarknader upplevde en viss dämpad efterfrågan med ökad prispress. EBITA ökade med 39 procent till 28 (). I resultatet ingick en realisationsvinst på (3) från försäljning av verksamheter. EBITAmarginalen förbättrades till,1 (3,9) procent. Marginalen förbättrades i alla tre länder. I ökade marginalen till, (,3) procent, i till 1,9 (0,8) procent och i till 3, (2,4) procent. Goodwillavskrivningarna uppgick till 1 (1). Finansnettot förbättrades till 1 (32). Förbättringen berodde huvudsakligen på en förbättrad likviditet och på lägre räntebärande skulder jämfört med föregående år. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 84 procent till 201 (0). Resultat efter skatt Schablonskatt beräknades till 1 (41). Resultatet efter schablonskatt uppgick till 141 (9). Orderingång och orderstock Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning ökade med procent till 291 (4 99). Justerat för valutaeffekter var ökningen procent. I var tillväxttakten god och omsättningen ökade med 9 procent till 3 94 (3 39). I den danska verksamheten uppgick omsättningen till (992), vilket i lokal valuta var en oförändrad nivå jämfört med föregående år. I minskade omsättningen till 89 (24) som en följd av omstrukturering och avveckling av olönsamma enheter. I lokal valuta var detta en minskning med 9 procent. För jämförbara enheter i ökade dock omsättningen i lokal valuta med procent jämfört med föregående år. EBITA per kvartal och rullande årsresultat MSEK. EBITA före är pro forma. Efterfrågan under perioden var fortsatt god på flertalet delmarknader. Viss dämpad efterfrågan med ökad prispress noterades dock inom vissa regioner. Orderingången var relativt svag under inledningen av året med en återhämtning under andra kvartalet. Orderingången för första halvåret uppgick till 08 ( 333). Justerat för valutaomräkningar var detta en minskning med procent jämfört med föregående år. I minskade orderingången med 3 procent. I var minskningen i lokal valuta 4 procent. Omstruktureringen i medförde en minskning av orderingången med 20 procent. För jämförbara enheter och i lokal valuta var minskningen i 12 procent. Orderstocken per steg till (3 4), vilket justerat för valutaomräkningar var en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. I och ökade orderstocken med 1 respektive procent, medan orderstocken i var i nivå med föregående år EBITA 2 Rullande årsresultat Q2 8 Q1 8 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 00

3 Bravida delårsrapport januarijuni Resultaträkning koncernen i sammandrag Nettoomsättning Rörelsens kostnader Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Goodwillavskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) per marknad Nettoomsättning per marknad ,9 93,4 93,1 9, 9,2 92, 9,1 9,0 Orderingång Andel produktiv montörstid per marknad (%) Orderstock Medarbetare Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick till ( 91). I och ökade antalet med respektive 1 procent. I minskade antalet medarbetare med 19 procent som en följd av omstrukturering och avveckling av enheter. Andra kvartalet i sammandrag Bravida hade ett starkt andra kvartal och nettoomsättningen ökade till 2 80 (2 80). Justerat för valutaomräkningar var detta en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. I ökade omsättningen med 12 procent till 1 9 (1 2). I var omsättningen 21 (498), en ökning med 4 procent i lokal valuta. I medförde den genomförda omstruktureringen att omsättningen sjönk till 309 (320). I lokal valuta var detta en minskning med procent. För jämförbara enheter var det dock en ökning med 9 procent i lokal valuta. EBITA för andra kvartalet uppgick till 180 (108), en ökning med procent jämfört med föregående år. I resultatet ingick en realisationsvinst på (0). EBITAmarginalen ökade till,4 (4,2) procent. I de svenska och danska verksamheterna förbättrades marginalen till,0 (,2) respektive 3,8 (1,4) procent. I vändes förlust till vinst och EBITAmarginalen uppgick till 3, (2,2) procent. Resultatförbättringen i var hänförbar till genomförda omstruktureringsåtgärder. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14 (9), en fördubbling jämfört med föregående år. Orderingången för andra kvartalet var stark och uppgick till 3 00 (2 88). Justerat för valutaeffekter var detta en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. I och ökade orderingången med 18 respektive 21 procent. I minskade orderingången med 2 procent. För jämförbara enheter ökade dock orderingången i med procent. 3 3

4 Bravida delårsrapport januarimars Regionala marknader Verksamheten i Verksamheten i bedrivs i tre divisioner: Nord, Stockholm och Syd. Totalt sett var utvecklingen i god jämfört med föregående år. Under första halvåret uppgick omsättningen till 3 94 (3 39), en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. EBITA ökade med 18 procent till 210 (18), vilket innebar en marginalökning till, (,3) procent. Orderläget var generellt sett bra. Både orderingång och orderstock var i nivå med föregående år. Orderingången var (3 89) och orderstocken uppgick till 2 0 (2 8). Kapacitetsutnyttjandet var fortsatt högt. Bristen på kvalificerad arbetskraft utgjorde en begränsande faktor inom vissa regioner medan andra delmarknader upplevde viss dämpad efterfrågan med ökad prispress. Under första halvåret bytte de tre svenska divisionerna till ett nytt koncerngemensamt affärssystem. Bytet har initialt varit resurskrävande och tagit kapacitet från andra aktiviteter. På sikt kommer bytet att leda till ökad effektivitet och kvalitet i administrationen. Division Nord hade en fortsatt stabil utveckling. Omsättningen ökade med procent till (1 08). EBITA uppgick till 9 (1), vilket innebar en marginal på,2 (,) procent. Under perioden gjordes en avsättning på 8 MSEK för en befarad kundförlust. Generellt sett var efterfrågan god inom divisionens marknadsområde och kapacitetsutnyttjandet var fortsatt högt. Viss avmattning med ökad prispress noterades dock inom vissa regioner. Orderingången var, trots en minskning på 4 procent, god och uppgick till 1 10 (1 209). Under andra kvartalet fick Bravida bland annat i uppdrag att utföra alla elinstallationer i nya Hageby Centrum i Norrköping. Arbetet som omfattar flera byggnader med en total yta på 000 kvadratmeter beräknas vara klart under våren Orderstocken vid utgången av perioden uppgick till 24 (2), en minskning med procent. Det genomsnittliga antalet medarbetare var 1 10 (1 24), en ökning med procent. Division Stockholm hade en svag inledning av året med nedskrivningar av några större projekt. En stark återhämtning skedde dock under andra kvartalet, främst på grund av en god utveckling inom elinstallationsområdet. Omsättningen för första halvåret ökade med 12 procent till (928). EBITA uppgick till (4), vilket var en marginal på,2 (,8) procent. I resultatet ingick en realisationsvinst på (3) från försäljning av verksamheter. Efterfrågan i Stockholm var fortsatt god och ett antal större upphandlingar skall avgöras under andra halvåret. Marknaden börjar dock bli något avvaktande och det finns tendenser till ökad prispress. Efter årets svaga inledning har en viss återhämtning skett av orderingången under andra kvartalet. Periodens orderingång uppgick till 80 (94) vilket var 20 procent lägre än föregående år. Orderstocken minskade med procent till 844 (894). Under andra kvartalet fick Bravida bland annat i uppdrag att installera ett integrerat passer och säkerhetssystem, Bravida Integra, på Södertälje Sjukhus. Projektet är ett samarbete mellan Bravida Säkerhet och Bravida Technical Service Management (TSM) som kommer att ansvara för fastighetsunderhållet på Södertälje Sjukhus. Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick till 1 32 (1 30), en ökning med 2 procent. Resultat per kvartal Kv 2 Nettoomsättning Varukostnader inkl UE kostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Summa driftskostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Resultat efter avskrivningar (EBITA) Goodwillavskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Skatt på periodens resultat Periodens resultat Kv Nettoomsättning per marknad Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 91 Genomsnittligt antal medarbetare Kv 1 Kv 4 Kv Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) per marknad Kv Kv Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv

5 Bravida delårsrapport januarimars Division Syd hade en fortsatt mycket god utveckling med hög beläggning, bra tillväxt och ökade marginaler. Omsättningen ökade med procent till 1 4 (1 410). EBITA ökade med 38 procent till 8 (3) och marginalen förbättrades till, (4,4) procent. Samtliga regioner hade en bra volym och resultatutveckling. Efterfrågan var fortsatt god inom hela divisionens marknadsområde. Kapacitetsutnyttjandet var högt och bristen på kvalificerad arbetskraft var fortfarande påtaglig. Orderläget var bra. Orderingången ökade med procent till 1 (1 421). Under andra kvartalet fick Bravida bland annat i uppdrag av Peab att utföra alla vsarbeten vid konverteringen av lägenheter i Öxnehaga i Jönköping från direktverkande el till vattenburen värme. Byggherre är Vätterhems Bostads AB. Orderstocken uppgick till 1 13 (1 01), vilket var en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Det genomsnittliga antalet medarbetare ökade med procent till (2 10). Verksamheten i Division genomförde under förra året en omstrukturering av verksamheten. Verksamheten konsoliderades kring en frisk kärna genom avveckling eller försäljning av avdelningar som inte hade förutsättningar att klara Bravidas lönsamhetskrav. Åtgärder vidtogs också för att anpassa de administrativa resurserna samt förbättra arbetsmetoder och rutiner. Kostnaderna för dessa åtgärder belastade resultatet under föregående år. För att minska riskexponeringen inriktades verksamheten främst mot service och mindre installationsuppdrag. Som en följd av vidtagna åtgärder reducerades periodens omsättning till 89 (24). För jämförbara enheter och i lokal valuta ökade omsättningen med procent jämfört med föregående år. EBITA uppgick till (), en marginal på 1,9 (0,8) procent. Efterfrågan var fortsatt god inom kontor, förvaltning och sk näringsbygg medan bostadsmarknaden var dämpad. Orderingången uppgick till 2 (8). För jämförbara enheter och justerat för valutaomräkningar minskade orderingången med 12 procent. Orderstocken uppgick till 429 (414), en oförändrad nivå i lokal valuta. Under andra kvartalet tecknade Bravida Oil & Energy ett kontrakt med Aker Solutions angående utbyte av rör för vatten och avlopp i bostadskvarteren på StatoilHydros plattformar Statfjord A, B och C. Det genomsnittliga antalet medarbetare minskade med 19 procent till 9 (1 204) som en följd av omstrukturering och avveckling av enheter. Verksamheten i Division hade en positiv utveckling jämfört med föregående år. EBITA uppgick till 3 (24), en ökning med 0 procent i lokal valuta. Marginalen förbättrades till 3, (2,4) procent. Omsättningen uppgick till (992). I lokal valuta var detta en oförändrad nivå jämfört med förra året. Omsättningsutvecklingen var i linje med divisionens mål att öka andelen på serviceuppdrag i kombination med en minskad andel större entreprenaduppdrag. Installationsmarknaden präglades inom de flesta områden av en avtagande tillväxt samt en ökad prispress. Aktiviteten inom bygg och anläggning var låg och många projekt har skjutits på framtiden. Efterfrågan inom service, reparation och underhåll var stabil och förväntas öka. Orderingången uppgick till (1 0), vilket justerat för valutaomräkningar var en minskning med 4 procent. Orderstocken vid utgången av perioden uppgick till 99 (49), en ökning med procent i lokal valuta. Bravida fick under andra kvartalet bland annat i uppdrag att installera vs, ventilation, sprinkler och hissar hos Via University College, en utbildningsby i Viborg för studerande innehållande yrkesutbildningar bland annat inom pedagogik och sjukvård. Det genomsnittliga antalet medarbetare ökade till (1 89).

6 Bravida delårsrapport januarimars Sammandrag av koncernens jandec resultaträkning Nettoomsättning Varukostnader inkl UEkostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Summa driftskostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Goodwillavskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Skatt på periodens resultat Periodens resultat Sammandrag av koncernens balansräkning 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder 1) Kortfristiga skulder 1) Summa eget kapital och skulder dec Koncernens eget kapital Belopp vid periodens ingång 1 03 Periodens resultat 141 Lämnad aktieutdelning 20 Omräkningsdifferenser och andra eget kapital transaktioner 1 Belopp vid periodens utgång ) Varav räntebärande skulder Förändring av eget kapital Sammandrag av koncernens jandec kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 3 34 Betald skatt Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 12 2 Finansieringsverksamheten Amortering av långfristiga skulder Utbetald utdelning 20 Förändrat utnyttjande på checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 43 Periodens kassaflöde 1 2 Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens i likvida medel 1 20 Likvida medel vid perioden slut juli 0 juni

7 Bravida delårsrapport januarimars Förvärv och avyttringar Framtidsutsikter Efter lämnad aktieutdelning uppgick koncernens likvida medel den till 1 (28). I tillägg förfogade Bravida över outnyttjade checkräkningskrediter på 33 (28). De räntebärande lånen uppgick den till 900 (1 310). Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet till 93 (91), vilket innebar en soliditet på 1, (1,8) procent. Efterfrågan var fortsatt god för tekniska installationer på den skandinaviska marknaden som helhet med viss variation mellan olika orter. Bristen på kvalificerad arbetskraft utgjorde fortfarande en begränsande faktor inom vissa regioner medan andra delmarknader upplevde tendenser till dämpad efterfrågan och ökad prispress. Avmattningen har främst skett för bostadsbyggandet i alla tre länderna, som en följd av osäkra ekonomiska förutsättningar. Bravidas direkta exponering mot bostadsbyggande är begränsad. Kreditåtstramningar och höjda räntor förväntas på sikt dämpa efterfrågan även för kontorsmarknaden. Marknaden är dock fortsatt god för offentliga investeringar inom förvaltning, infrastruktur och idrottsanläggningar. Marknaden för tekniska nyinstallationer följer relativt väl husbyggnadsinvesteringarna, med en fördröjning på 12 månader. I takt med att nybyggandet av hus förväntas tappa fart, bör dock en viss förskjutning ske mot ombyggnader och renoveringar och därmed fler service och underhållsuppdrag. Behov av energieffektivisering och sänkta driftkostnader är faktorer som väntas bli en allt viktigare drivkraft för ombyggnadsinvesteringar. En stor andel av de lokaler och bostäder som byggdes i på 190 och 0talen är dessutom hårt nedslitna på grund av eftersatt underhåll. Detta kommer att generera framtida ombyggnads och underhållsarbeten. Skatt Redovisningsprinciper Moderbolaget Stockholm den 10 september Bravida AB Under andra kvartalet avyttrades avdelningen Borås Industrifilter. Avdelningen hade en omsättning på cirka 8 MSEK på årsbasis och 8 anställda. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 8 procent till 398 (214). Ökningen var relaterad till en förbättrad lönsamhet samt kapitaleffektivisering. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 12 (2). Under andra kvartalet lämnade Bravida AB en aktieutdelning om 20 (0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick därmed till 2 (43). Finansiell ställning I koncernen beräknades schablonskatt med 28 procent för och med 2 procent för. Schablonskatt beräknades på resultatet före skatt med tillägg för avskrivningar på koncerngoodwill. För har endast Bravida A/S betalbar skatt. Bravida ABs omsättning uppgick under perioden till 1 (0). Resultatet efter finansiella poster var 23 (3). Resultatet inkluderade utdelning från dotterbolag med 20 (0). De likvida medlen uppgick till 10 (14). Det egna kapitalet var 1 23 (88), vilket gav en soliditet på 9,0 (2,3) procent. Under andra kvartalet lämnade Bravida AB en aktieutdelning om 20 (0) till Scandinavian Installation Acquisition AB. Bravida AB hade inga anställda. Denna delårsrapport är upprättad enligt god svensk redovisningssed och är baserad på samma redovisningsprinciper som årsredovisningen för. Torbjörn Torell Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bravidas revisorer. Datum för ekonomisk rapportering Delårsrapport för tredje kvartalet lämnas den november. Kontaktpersoner Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller av ekonomi och finansdirektör Per Leopoldson, telefon Denna rapport finns även tillgänglig på

8 Affärsmässighet Enkelhet Kompetens Stil Bravida AB SE12 81 STOCKHOLM Org. nr: 133 Telefon: Fax:

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 10 511 (10 062) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 35 procent till 619 (460)

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - september 2008

Bravida delårsrapport januari - september 2008 Bravida delårsrapport januari - september 2008 Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 7 668 (7 271). Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 26 procent till 369 (292) MSEK. Resultatet

Läs mer

Bravida delårsrapport januari mars 2008

Bravida delårsrapport januari mars 2008 Bravida delårsrapport januari mars 2008 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA uppgick till 88 (85) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 35 procent till 55 (41) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 73,6 MSEK till 84,6 (11,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 60,8 MSEK till

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 Nettoomsättningen ökade till 5 214 (5 122) MSEK. Orderingången ökade med 11 procent till 5 558 (5 000) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 8 procent till 248

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2005

Bravida Delårsrapport januari - september 2005 Bravida Delårsrapport januari - september 2005 * EBITA resultatet för jämförbara enheter förbättrades till 1,2 (-17,0) Mnok. * Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 148,1 Mnok till -103,4

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2007

Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 224,3 MSEK till 292,0 (67,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 228,3

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 149,5 MSEK till 192,9 (43,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 153,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99).

3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Vinsten per aktie uppgår till SEK 0,91 (1,99). 3 MÅNADER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2001 Nettoomsättningen minskade med 5,0 procent till MSEK 176,5 (185,7). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,0 (15,6). Tidningsrörelsens rörelseresultat var

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Omsättningen uppgick till 1 918,1 (1 926,2) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades till 9,4 (-8,9) MNOK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Omsättningen uppgick till 3 915,8 (4 034,4) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 36,2 MNOK till 36,9 (0,7) MNOK. Resultatet efter

Läs mer

THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease

THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease År 1999 visar en förlust på ca 4 MSEK före skatt och ca 3 MSEK efter skatt. Den genomgripande omstruktureringen av koncernen har

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-juni 2015. 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-juni 2015 15 juli 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari juni 2015 Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 14 procent och resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 Tekniska verken-koncernen MILT VÄDER OCH LÅGA ELPRISER HÅLLER TILLBAKA INTÄKTERNA. BETYDANDE ENGÅNGSPOST (+66 MNKR) FÖR ELNÄTSANSLUTNING

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2006

Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Bravida Delårsrapport januari - september 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 56,9 MNOK till 58,1 (1,2) MNOK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 56,7 MNOK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 219,6 MSEK till 200,6 ( 19,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Fortsatt ökad omsättning och förbättrad lönsamhet

Fortsatt ökad omsättning och förbättrad lönsamhet Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org.nr. 556634-1300 (Aktietorget: XTRA) Delårsrapport: januari juni 2009 Fortsatt ökad omsättning och förbättrad lönsamhet Omsättningen för andra kvartalet uppgick

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2000-02-15 Nr 3/2000 AB Ångpanneföreningen (publ)

Läs mer