Bokslutskommuniké 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2003"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg 17 % till miljoner euro (1 547) Intäkterna var i stort sett oförändrade på miljoner euro (5 670) Kostnaderna minskade med 2 % Vinst per aktie 0,51 euro (0,30) Avkastning på eget kapital, exklusive goodwill, 16,7 % (11,3) Föreslagen utdelning 0,25 euro per aktie, en ökning med 9 % Underliggande positiv trend bekräftad under kv 4 Rörelseresultat 383 miljoner euro (470 under kv 3) Intäkter på miljoner euro (1 403); både räntenettot och provisionsnettot ökade Kostnaderna var i stort sett oförändrade justerat för avsättningarna till vinstandelssystemet och kostnader för bildandet av joint venture-bolaget med IBM Kreditförlusterna minskade till 84 miljoner euro (89) Periodens resultat på 202 miljoner euro (628) avspeglar en nedskrivning relaterad till fastighetsförsäljningar och en uppskjuten skattefordran under kv 3 Kortsiktiga målen realiserade De kortsiktiga prioriteringarna hanterade - Volatiliteten har minskat och intäkterna har hållits stabila - Kostnaderna väl inom målet att vara oförändrade kostnaderna under 2004 förväntas vara oförändrade jämfört med Kapitaleffektiviteten har förbättrats - Kreditförlusterna minskade något under året kreditportföljen har generellt hög kvalitet - Utvecklingen av intäkterna får särskild uppmärksamhet framöver - Vi har levererat det vi lovade. I november 2002 identifierade vi ett antal kortsiktiga prioriteringsområden och började förbättra våra prestationer. När jag jämför Nordea idag med för ett år sedan, ser jag en bank som har gått igenom stora förändringar. Idag är vi mer fokuserade, förändringar genomförs snabbare och begreppet ständig förbättring har anammats i hela organisationen. Nu, när vi har förstärkt vår plattform, blir vårt primära fokus framöver en fortsatt strikt kostnads- och riskkontroll samt en ökad uppmärksamhet på utvecklingen av intäkterna, säger Lars G Nordström, verkställande direktör och koncernchef i Nordea. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har nästan 11 miljoner kunder och bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,7 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Bokslutskommuniké (32) Operativ resultaträkning Förändr. Kv 4 Kv 3 Förändr. Miljoner euro % % Räntenetto Provisionsnetto Trading intäkt Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivning på goodwill Rörelseresultat Nedskrivning på fastigheter Avsättning till pensionsstiftelse Skatter Minoritetsandel Periodens resultat Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,51 0,30 0,07 0,21 Aktiekurs, euro, vid periodens slut 5,95 4,20 5,95 4,92 Eget kapital per aktie 1, euro 4,28 4,06 4,28 4,28 Utestående aktier 1, miljoner Avkastning på eget kapital före goodwillavskr. 2, % 16,7 11,3 9,7 26,6 Avkastning på eget kapital, % 12,3 7,5 6,6 20,6 Utlåning, miljarder euro In- och upplåning från allmänheten, mdr euro Eget kapital 1, miljarder euro Balansomslutning, miljarder euro Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet 3, % Kostnad/intäktsrelation, exkl kapitalavkastning, % Primärkapitalrelation, % 7,3 7,1 7,3 7,5 Kapitaltäckningsgrad, % 9,3 9,9 9,3 9,8 Riskvägda tillgångar, miljarder euro Vid periodens slut. Total antalet registrade aktier var (2 985) miljoner. Antal egna aktier i Nordea AB (publ) var 82 (57) miljoner. Genomsnittligt antal egna aktier var 50 (30) miljoner. Genomsnittligt antal utestående aktier jan-dec miljoner (jan-dec miljoner). Utspädning är inte aktuellt. 2 Periodens resultat före minoritetsandelar och goodwillavskrivning som andel av genomsnittligt eget kapital (per kvartal). Genomsnittligt eget kapital omfattar minoritetsandelar men med all återstående goodwill avdragen. 3 Rörelsekostnader dividerat med summa rörelseintäkter, andelar i intresseföretags resultat och kapitalavkastning, bankverksamhet.

3 Nordea Bokslutskommuniké (32) Kvartalsvis utveckling Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Miljoner euro Not Räntenetto Provisionsnetto Trading intäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Vinstandelar Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat, livförsäkringsverksamhet Rörelseresultat, skadeförsäkringsverksamhet Av- och nedskrivning på goodwill Rörelseresultat Nedskrivning på fastigheter Avsättning till pensionsstiftelse Skatter Minoritetsandel Periodens resultat Vinst per aktie Vinst per aktie, rullande 12 månader vid periodens slut ,07 0,21 0,14 0,09 0,10 0,51 0,55 0,40 0,30 0,30 Not 1 Provisionsnetto, miljoner euro Courtage Kapitalförvaltning/fonder Emission av värdepapper Utlåning Inlåning och betalning Valutarelaterade Övrigt Provisionskostnader Provisionsnetto Varav från investeringsportfölj Provisionsnetto Not 2 Kostnader, miljoner euro Personal Vinstandelar Informationsteknologi Marknadsföring Porto, telefon och kontorskostnader Hyror, lokaler och fastigheter Övrigt Kostnader Varav från investeringsportfölj Kostnader Rörliga lönekostnader uppgick till 28 miljoner euro under kv (kv : 22 miljoner euro). 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna för kv , inklusive personal etc., men exklusive ITkostnader i försäkringsverksamheten, var 208 miljoner (kv : 166 miljoner euro). 3 Inklusive personalkostnader (kv 4: 1 miljon euro).

4 Nordea Bokslutskommuniké (32) Koncernen Resultatet 2003 i korthet Under 2003 har Nordeas finansiella resultat förbättrats och påtagliga framsteg har gjorts inom de fyra prioriterade områden som identifierades på hösten Volatiliteten i resultatet har minskats och intäkterna har varit stabila trots att räntorna har legat på de lägsta nivåerna någonsin under efterkrigstiden. En kultur med stark kostnadsmedvetenhet har utvecklats i organisationen, och kostnaderna har hållits gott och väl inom målet med oförändrade kostnader jämfört med Kapitaleffektiviteten har förstärkts och kreditförlusterna är i huvudsak koncentrerade till en bransch. Kreditportföljen anses i allt väsentligt vara av god kvalitet. Rörelseresultatet ökade under 2003 med 17 procent jämfört med 2002, vilket återspeglar stabila intäkter, sänkta kostnader, högre kreditförluster, ett kraftigt förbättrat rörelseresultat i försäkringsverksamheten, samt en förbättrad kapitalavkastning i bankverksamheten. Vinsten per aktie var 0,51 euro jämfört med 0,30 euro 2002 och avkastningen på eget kapital (exkl. goodwill) var 16,7 procent jämfört med 11,3 procent Efter justering för den positiva skatteeffekten under tredje kvartalet, med tillämpning av standardskatt, och den negativa inverkan av nedskrivningen av fastigheter vid årsskiftet uppgår vinsten per aktie till 0,43 euro och avkastningen på eget kapital (exkl. goodwill) till 14,5 procent. Intäkter Starka försäljningsinsatser bidrog till ökade affärsvolymer och bibehållna intäktsnivåer trots svåra marknadsförhållanden under Intäkterna uppgick till miljoner euro, 1 procent lägre än Justerat för valutafluktuationer ökade intäkterna marginellt. Räntenettot uppgick under 2003 till miljoner euro, en minskning med 2 procent jämfört med Utlåningen var oförändrad på 145 miljarder euro. Den underliggande volymökningen var 2 procent efter justering för valutafluktuationer. Utlåningen till privatkunder ökade med 12 procent till följd av en stark efterfrågan på hypotekslån. Utlåningsvolymerna i balansräkningen till företagskunder minskade, men marginalerna förbättrades. Inlåningen var 96 miljarder euro, en ökning med 1 procent jämfört med årsskiftet Fallande räntor har haft en negativ inverkan på framför allt inlåningsmarginalerna i retailsektorn under året. En aktiv styrning av ränteexponeringen har dock minskat den negativa effekten på räntenettot under andra halvåret med miljoner euro per kvartal. Effekten väntas minska från och med andra kvartalet. Provisionsnettot under 2003 minskade något till miljoner euro (1 535). Courtageintäkterna minskade med 67 miljoner euro till följd av den minskade omsättningen på aktiemarknaden, särskilt i Finland, och omstruktureringen av mäklarverksamheten, som ledde till lägre intäkter men samtidigt förbättrad lönsamhet. Minskningen kunde delvis kompenseras genom förbättrade provisionsintäkter från kapitalförvaltningen, som ökade med 17 miljoner euro till 467 miljoner euro, till följd av en stark nettoförsäljning och successivt förbättrade aktiemarknader under året. Provisionerna från betalningstjänster fortsatte också öka, med 40 miljoner euro till 764 miljoner euro. Antalet betalningstransaktioner inom Household steg med 10 procent under 2003, vilket avspeglar en kraftig ökning av antalet kort- och Internettransaktioner, och även ett minskat antal manuella transaktioner. Tradingintäkterna ökade till 567 miljoner euro (530), vilket avspeglar Nordeas ytterligare förstärkta ställning som ledande leverantör av derivat- och kapitalmarknadstjänster. Övriga intäkter ökade med 66 miljoner euro till 220 miljoner euro. Under 2003 har Nordea gjort ett antal avyttringar i linje med fokuseringen på kärnverksamheten. Detta har resulterat i flera engångsvinster som lett till en ökning av övriga intäkter. Kostnader Kostnaderna under 2003 uppgick till miljoner euro, en minskning med 72 miljoner euro eller 2 procent. Kostnaderna var således väl inom målet om oförändrade kostnader jämfört med 2002, även om man räknar in avsättningen till vinstandelssystemet på 46 miljoner euro. Processen med att minska komplexiteten, inklusive centralisering och konsolidering av back-officeprocesser och rationaliseringar på nordisk nivå har bidragit till minskningen. Underliggande kostnader minskade med cirka 6 procent. I de redovisade kostnaderna för 2003 ingår förvärvade verksamheter i Polen och avsättningar till vinstandelssystemet, som inte ingick under 2002, liksom högre omstruktureringskostnader och högre rörliga löner än under Dessutom har hänsyn tagits till valutaeffekterna vid beräkningen av de underliggande kostnaderna. Personalkostnaderna var miljoner euro under 2003, en ökning med 1 procent. Underliggande personalkostnader minskade med 2 procent, efter justering för förvärvade verksamheter i Polen, ökade rörliga löner och omstruktureringskostnader.

5 Nordea Bokslutskommuniké (32) Antalet anställda minskade med till , varav cirka 900 beror på att personal överförts till ett bolag som ägs gemensamt med IBM, och cirka 500 tjänster som följd av försäljningen av den finska fastighetsmäklarverksamheten. Avsättningen för vinstandelar uppgick till 46 miljoner euro. Under 2002 uppstod inga kostnader i Nordeas vinstandelssystem. Övriga kostnader uppgick till miljoner euro, en minskning med 8 procent jämfört med 2002, tack vare en allmänt förbättrad kostnadskontroll i koncernen. Kostnaderna för IT-utveckling minskade med cirka 20 procent. Kostnad/intäktsrelationen var 63 procent (64). Exklusive avsättningen till vinstandelssystemet var kostnad/intäktsrelationen 62 procent. Kreditförluster Koncernens fortsatta koncentration på nordiska kunder har bidragit till att hålla kreditkvaliteten på en tillfredsställande nivå med en i allt väsentligt god kreditportfölj. Kreditförlusterna var 102 miljoner euro högre än föregående år, främst beroende på svagheterna i delar av den norska Retail Banking-portföljen. Kreditförlusterna motsvarar 0,25 procent av utlåning och garantier. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen under 2003 ökade med 48 miljoner euro till 170 miljoner euro, till följd av vinster i obligationsportföljerna under första halvåret och i aktieportföljerna under andra halvåret. Livförsäkring Vinsten i Life förbättrades till 149 miljoner euro jämfört med 2 miljoner euro 2002, främst beroende på det stegvisa införandet av den förändrade affärsmodellen i Life. Denna modell har varit ett huvudinslag i åtgärderna för att minska volatiliteten i Nordeas intäkter under Skadeförsäkring Under 2002 redovisades en förlust på 122 miljoner euro i skadeförsäkringsverksamheten, vilken avyttrades det året. Nedskrivning av fastigheter Nordea har tidigare varit en av de största fastighetsägarna i Norden. I enlighet med strategin om koncentration till kärnverksamheten och ökning av kapitaleffektiviteten har beslut fattas om att minska koncernens fastighetsexponering och att inleda ett program för avyttring av fastigheterna. Detta har resulterat i försäljningar av Nordeas bostadsfastigheter och egenutnyttjade fastigheter i Danmark, försäljning av aktierna i Nordisk Renting och Citycon, samt avtalet från i december 2003 då Nordea sålde 97 fastigheter i Finland, Norge och Sverige, som främst innehåller regionkontor och lokala bankkontor. En nedskrivning av fastighetsvärdena på 115 miljoner euro vidtogs vid årsskiftet som ett led i den processen. Den finansiella nettoeffekten av nyligen genomförda och pågående fastighetsaffärer väntas bli en vinst på cirka 200 miljoner euro, efter nedskrivningen på 115 miljoner euro och en beräknad vinst på cirka 300 miljoner euro under Årets resultat Årets resultat ökade med 68 procent till miljoner euro, på grund av det förbättrade rörelseresultatet, den positiva skatteeffekten under tredje kvartalet, förra årets avsättning till pensionsstiftelserna samt konsekvenserna av nedskrivningarna av fastigheterna under fjärde kvartalet. Resultatet för fjärde kvartalet i korthet Rörelseresultatet under fjärde kvartalet var 383 miljoner euro jämfört med 470 miljoner euro under föregående period, en minskning med 19 procent. Underliggande intäkter och kostnader visade en stabil utveckling, och det lägre resultatet återspeglar tidigare ej beaktade kostnader hänförliga till vinstandelssystemet och för inrättandet av bolaget som ägs gemensamt med IBM. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 202 miljoner euro, vilket motsvarar 0,07 euro per aktie och en avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) på 9,4 procent. Efter justering för den negativa inverkan av nedskrivningen av fastigheter vid årsskiftet uppgick vinsten per aktie till 0,10 euro och avkastningen på eget kapital (exkl. goodwill) till 13,4 procent. Intäkter Räntenettot ökade med 1 procent jämfört med föregående kvartal. Utlåningen minskade med 3 miljarder euro till 146 miljarder euro, till följd av strategin att begränsa utlåningsvolymerna i balansräkningen till företagssektorn samt valutaeffekter. Efterfrågan på hypotekslån från hushållen var fortsatt hög, och utlåningen till privatkunder ökade med 1 miljard euro. Inlåningen från framför allt företagen ökade. Korträntorna var stabila utom i Norge där räntan gick ned med ytterligare 50 punkter. In- och utlåningsmarginalerna till privatkunder var i huvudsak stabila. En fortsatt aktiv styrning av koncernens ränteexponering lindrade effekten av de låga marknadsräntorna. För utlåningen till stora företag förbättrades marginalen medan den var i stort sett oförändrad för inlåningen. Provisionsnettot var 388 miljoner euro jämfört med 379 miljoner euro under tredje kvartalet. Provisioner

6 Nordea Bokslutskommuniké (32) hänförliga till kapitalförvaltningen ökade till 129 miljoner euro beroende på en ändrad tillgångsmix, samt ett starkt nettoinflöde och stigande tillgångsvärden. Provisionerna från inlåning och betalningar uppgick till 200 miljoner euro, och låg kvar på den höga nivå som uppnåddes under tredje kvartalet. Tradingintäkterna var i stort sett oförändrade på 125 miljoner euro jämfört med tredje kvartalets 130 miljoner euro, vilket återspeglar en bibehållen kundaktivitet för Markets. Övriga intäkter var 36 miljoner euro jämfört med 56 miljoner euro under tredje kvartalet. Siffran för fjärde kvartalet innefattar en mindre engångsvinst. Förutom denna transaktion utgörs övriga intäkter främst av fastighetsintäkter. Under tredje kvartalet inkluderade övriga intäkter orealiserade vinster både från försäljningen av aktier i OMHEX och från försäljningen av det norska inkassobolaget Inkassosentralen. Kostnader Kostnaderna uppgick till 973 miljoner euro, en ökning med 92 miljoner euro jämfört med tredje kvartalet. I kostnaderna ingår en avsättning till vinstandelssystemet på 46 miljoner euro och kostnader för inrättandet av bolaget som ägs gemensamt med IBM på 30 miljoner euro. Rörliga lönekostnader och omstruktureringskostnader ökade något, men den säsongsmässigt högre aktiviteten hade endast en marginell inverkan på kostnaderna. Följaktligen har trenden med strikt kostnadskontroll bestått även under fjärde kvartalet. Personalkostnaderna minskade med 20 miljoner euro. Överföringen av cirka 900 anställda till det med IBM gemensamägda bolaget minskade personalkostnaderna med 12 miljoner euro. Övriga kostnader uppgick till 416 miljoner euro, en ökning med 66 miljoner euro. Häri ingår kostnader för outsourcing av personal och kostnader för inrättandet av det med IBM gemensamägda bolaget. Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 84 miljoner euro, vilket motsvarar 0,23 procent av utlåning och garantier på årsbasis. Den största delen av kreditförlusterna utgörs av avsättningar koncentrerade till den norska Retail Bankingportföljen och en stor del är hänförlig till fiskodlingar. Kapitalavkastning, bankverksamhet Kapitalavkastningen i bankverksamheten ökade med 6 miljoner euro till 33 miljoner euro. Aktieportföljerna utvecklades väl. Obligationsportföljerna lämnade också ett positivt bidrag under kvartalet, trots nedgångarna i de medellånga och långa räntorna. Livförsäkring Vinsten i Life var 40 miljoner euro, oförändrat jämfört med tredje kvartalet. Vinsten återspeglar det stegvisa införandet av den förändrade affärsmodellen i Nordeas livförsäkringsverksamhet. Kapitalavkastningen förbättrades något och de finansiella reserverna förstärktes. Resultatandelar Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden uppgick till 14 miljoner euro, jämfört med 10 miljoner euro föregående kvartal. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 202 miljoner euro (628). Nedskrivningen av fastigheterna på 115 miljoner euro genomfördes under fjärde kvartalet, vilket minskade vinsten före skatt. Skatterna uppgick till 66 miljoner euro, vilket återspeglar helårseffekten av icke beskattningsbara vinster och ej avdragsgilla förluster. Reducerad volatilitet framgångsrika åtgärder Under 2003 har Nordea stegvis minskat sin riskexponering. Den förändrade affärsmodellen i Life infördes. De nya livförsäkringsprodukterna har garantierna kopplade till kapitalbeloppet i försäkringen, till skillnad från de gamla produkterna som utöver detta erbjöd en garanterad avkastning. Dessa produkter innebär därigenom en minskad risk för livbolaget. En modell för avgiftsbaserad vinstdelning med försäkringstagarna minskar också Nordeas beroende av kapitalavkastningen. Ytterligare ett skäl till minskningen av intäktsvolatiliteten under 2003 var förändringarna av placeringsreglerna och portföljförvaltningen i Nordeas pensionsstiftelser. Kostnadsnivån målet nått, ambitionen höjs Kostnaderna under 2003 uppgick till miljoner euro, vilket är gott och väl inom målet om oförändrade kostnader jämfört med 2002, även inklusive avsättningen till vinstandelssystemet på 46 miljoner euro. Under de senaste 12 månaderna har Nordea skärpt fokus på rationaliseringar och allmän kostnadskontroll, inklusive omstruktureringar av flera affärsverksamheter. Dessutom har integrationsprojekten med sikte på minskad komplexitet, såsom centralisering av back-office- och stabsfunktioner samt outsourcing, prioriterats för att uppnå ytterligare kostnadsbesparingar. Kostnaderna under 2004 väntas bli oförändrade jämfört med 2003, bortsett från kostnaderna för vinstandelssystemet under båda åren. Kreditportföljen god kvalitet på stabil nivå Vid slutet av perioden uppgick osäkra fordringar, netto, till 713 miljoner euro motsvarande 0,49 procent av utlåningen, att jämföra med 844 miljoner euro respektive 0,57 procent

7 Nordea Bokslutskommuniké (32) under tredje kvartalet. Minskningen förklaras av att vissa förluster slutligen konstaterats och av vissa förbättringar av kreditportföljen. Den starka ökningen av hypotekslånen under 2003 har medfört att kreditportföljens sammansättning har ändrats vad gäller exponeringarna mot olika kundgrupper. Andelen av utlåningen till företag minskade från 58 till 53 procent av portföljen medan privatkundernas andel av utlåningen ökade från 40 till 45 procent. Utlåningen till offentlig sektor utgjorde 2 procent. Av utlåningen till privatkunder står fastighetskrediter för 76 procent. Ingen större förändring i sammansättningen av portföljen med företagskrediter har skett under Krediter till fastighetsförvaltare är fortsatt den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 21,2 miljarder euro, vilket motsvarar 15 procent av den totala portföljen. Exponeringen mot fiskodlingsbranschen uppgick till 0,9 miljarder euro eller 0,6 procent av bankens utlåning. Under fjärde kvartalet har laxpriserna varit tämligen stabila. De nuvarande priserna är emellertid inte tillräckligt höga för att huvuddelen av producenterna ska uppnå en tillfredsställande lönsamhet i sin verksamhet, varför det finns anledning att iaktta försiktighet avseende branschen även framgent. Den svagare norska valutan räckte inte för att uppväga de nedpressade laxpriserna under Kapitalpositionen - stark Eget kapital uppgick till 12 miljarder euro vid slutet av året och primärkapitalrelationen var 7,3 procent. Kapitaltäckningsgraden var 9,3 procent. Nordeas kapitaleffektivitet förbättrades under 2003 genom avyttringar av fastigheter och andra tillgångar utanför kärnverksamheten, ökningen av engagemangen utanför balansräkningen, samt införandet av systemet med economic capital och economic profit. Denna utveckling har möjliggjort ytterligare återköp av egna aktier. I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 24 april 2003 beslutade Nordeas styrelse den 29 oktober 2003 att återköpa maximalt 145 miljoner egna aktier (motsvarande cirka 5 procent av antalet aktier i bolaget). Vid årsskiftet hade Nordea återköpt egna aktier, vilket är 2,8 procent av aktierna i bolaget. Det genomsnittliga priset på återköpta aktier var 50,40 kronor. Nordea har en stark kapitalposition, även efter införandet av 19/RR29 som har medfört förändringar i beräkningen och redovisningen av vissa pensionsåtaganden från och med den 1 januari Koncernens nettoresultat kommer i huvudsak inte att påverkas av dessa förändringar. Per 1 januari minskades det egna kapitalet med 183 miljoner euro, vilket minskade primärkapitalrelationen och kapitaltäckningsgraden med omkring 0,15 procentenheter. Basel II-överenskommelsen planeras införas under Den nya överenskommelsen förväntas öka koncernens möjligheter att disponera sitt reglerade kapital på ett mer effektivt sätt. Den totala effekten på kapitalkravet väntas bli positiv för Nordeas del. Ytterligare IAS-implementering Nordeas finansiella rapportering kommer även framöver att påverkas av det stegvisa införandet av International Financial Reporting Standards (IFRS) från och med Legal struktur Den tidigare tillkännagivna förändringen av Nordeas legala struktur är under genomförande. Moderbolaget, Nordea AB (publ), har erhållit bankoktroj och därefter per 30 januari 2004 bytt firma till Nordea Bank AB (publ). Nästa steg blir att Nordea Bank Sverige fusioneras in i Nordeas Bank AB, som ett led i processen med att skapa ett europabolag. Fusionen beräknas genomföras den 1 mars Fastighetsinnehav Nordea har tidigare varit en av de största fastighetsägarna i Norden. I enlighet med strategin om koncentration till kärnverksamheten och ökning av kapitaleffektiviteten har beslut fattats om att minska koncernens fastighetsexponering och att inleda ett program för avyttring av fastigheterna. Processen fortsätter och de fastigheter som såldes i början av 2004 är främst enstaka kontorsfastigheter Finland, bland annat Nordeas IT-center i Esbo, det tidigare huvudkontoret i centrala Helsingfors, och andra egenutnyttjade fastigheter liksom kapitalplaceringsobjekt. Fastigheterna har sålts till Catella Investments, ömsesidiga pensionsbolaget Varma, och Nordea Bank Finlands pensionsstiftelse. Fastigheterna hade ett sammanlagt bokfört värde på cirka 200 miljoner euro. Den finansiella nettoeffekten av nyligen genomförda och pågående fastighetsaffärer väntas bli en vinst på cirka 200 miljoner euro. Detta blir resultatet av den nedskrivning på 115 miljoner euro som redovisas i årsbokslutet för 2003 och en förväntad vinst på cirka 300 miljoner euro under Vinstandelar och incitamentsprogram Under 2003 avsattes 46 miljoner euro till Nordeas vinstandelssystem. Av detta avser 19 miljoner euro det ordinarie vinstandelssystemet för alla anställda, vilket motsvarar 35 procent av det maximala avsättningsbeloppet. 21 miljoner euro avser det tillfälliga vinstandelssystemet för alla anställda. Dessutom har 6 miljoner euro avsatts till det tillfälliga bonussystemet för cirka 350 chefer.

8 Nordea Bokslutskommuniké (32) Styrelsen har beslutat att slå samman och ersätta de gamla och tillfälliga vinstandelssystemen för de anställda. Samtidigt ska ett nytt incitamentsprogram för cheferna ersätta det tillfälliga programmet för Prestationskriterierna ska återspegla såväl interna mål som benchmarking mot konkurrenter. Båda programmen är kontantbaserade och har maximibegränsningar. Anställda kan få maximalt euro, varav euro beror av en förutbestämd avkastning på eget kapital, och ytterligare 800 euro som beror av Nordeas relativa prestation jämfört med nordiska jämförbara företag i fråga om avkastning på eget kapital (exklusive goodwill). Om alla prestationskriterier uppnås blir kostnaden för programmet maximalt 92 miljoner euro. Incitamentsprogrammet för chefer omfattar cirka 350 personer i Nordea. Prestationskriterierna innefattar Economic Profit och Nordeas relativa prestation jämfört med nordiska jämförbara företag i fråga om avkastning på eget kapital (exklusive goodwill). Cheferna kan erhålla högst 12 procent av sin ordinarie årslön om kriterierna uppfylls. Kostnaden för programmet kan bli maximalt 8 miljoner euro. Nordeaaktien Under fjärde kvartalet har Nordeas aktiekurs stigit med 22 procent på Stockholmsbörsen från 44,10 kronor per 30 september till 54,00 kronor per 30 december. Totalavkastningen under 2003 var 47,9 procent, vilket placerar Nordea på tredje plats i fråga om totalavkastning bland 19 jämförbara europeiska banker. exporten positivt. Korträntorna väntas inte gå upp förrän tidigast i slutet av detta år. Baserat på förväntningarna om tillväxt är utsikterna till förbättrade intäkter positiva, om än i begränsad omfattning. Den totala affärsvolymen väntas öka något, främst i hushållssektorn. Den ökade affärsvolymen förväntas kompensera de allmänt pressade marginalerna i den nuvarande lågräntemiljön. Nordea bedömer att koncernen skulle gynnas om korträntorna steg under året. Till viss del beror koncernens intäkter också på hur kapitalmarknaderna utvecklas. Även framöver kommer en sträng kostnadskontroll att gälla. Tack vare en kombination av framgångarna med kostnadskontrollen under 2003 och de fortsatta insatserna för att ytterligare centralisera och sammanföra produktionsprocesser och minska komplexiteten väntas de totala kostnaderna under 2004 vara oförändrade jämfört med 2003, bortsett från kostnaderna hänförliga till vinstandelssystemen under båda åren. Detta innebär att besparingsambitionerna höjts jämfört med tidigare kommunicerade mål. Kreditportföljen bedöms ha god kvalitet och vara stabil. Med hänsyn till den övergripande kvaliteten i kreditportföljen och de rådande ekonomiska utsikterna för de nordiska länderna har Nordea ingen anledning att tro att kreditförlustnivån ska bli högre än under Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 0,25 euro per aktie, vilket motsvarar en utdelningsprocent på 48 procent av årets resultat. Detta innebär en ökning med 9 procent eller 0,02 euro per aktie. Avstämningsdatum för utdelningen föreslås bli den 5 april 2004 och utdelningen föreslås utbetalas den 14 april Första datum för notering exklusive utdelning är den 1 april. Bolagsstämma Bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 31 mars i Aula Magna vid Stockholms universitet klockan (lokal tid), med möjlighet att delta via telekommunikation i Esbo klockan (lokal tid) i Dipoli och i Köpenhamn klockan (lokal tid) i Bellacentret. Utsikter Tillväxten väntas öka i Norden under 2004, och privatkonsumtionen väntas fortsätta uppåt. Den internationella efterfrågan bedöms stiga vilket påverkar

9 Nordea Bokslutskommuniké (32) Resultat per affärsområde under fjärde kvartalet 2003 Miljoner euro Retail Banking Corporate and Institutional Banking Affärsområden Asset Management & Life Asset Mgmt Life Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Summa Kundansvariga enheter: Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter inkl. allokeringar varav allokeringar Kostnader inkl. allokeringar varav allokeringar Kreditförluster Resultatandelar Resultat före kapitalavkastning och försäkring Kapitalavkastning, bankverksamhet Rörelseresultat. livförsäkringsverksamhet Goodwillavskrivning och nedskrivning Rörelseresultat 2003: kv : kv : kv : kv : kv Avkastning på eget kapital, % 26 % 15 % 9,7 % Kostnad/intäktsrelation, bankverksamhet, % 55 % 54 % 56 % 11 % 67 % Övrig information, miljarder euro Summa tillgångar Utlåning Inlåning från allmänheten Investeringar, miljoner euro Avskrivningar, miljoner euro Produktresultat 2003: kv : kv : kv : kv : kv Allokeringar visar omfördelningen av kostnader och intäkter mellan affärsområdena. Intäkter inom CIB och Asset Management & Life har minskats med 75 miljoner euro respektive 55 miljoner euro, medan 168 miljoner euro och 2 miljoner euro har inkluderats i intäkterna för Retail Banking respektive Group Treasury. Nordeas verksamhet är indelad i tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Affärsområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. Group Treasury styr koncernens finansiella förvaltningsverksamhet. Koncernfunktioner och elimineringar omfattar de icke-allokerade resultaten för de tre koncernfunktionerna, Group Processing and Technology, Group Corporate Centre (exklusive Group Treasury) och Group Staffs. Detta segment omfattar även poster nödvändiga för avstämning med Nordeakoncernen. De principer som används i Nordeas segmentsredovisning beskrivs nedan. Siffrorna är konsoliderade med användning av balansdagens respektive genomsnittliga valutakurser på samma sätt som i koncernens rapportering. Tidigare användes fasta omräkningskurser. Den historiska informationen har räknats om på motsvarande sätt. Inom Nordea är kundansvar ett centralt begrepp. Decentraliserat resultatansvar innebär i huvudsak att koncernens affärsrelationer med kunder redovisas i resultat- och balansräkningar för respektive kundansvarig enhet. Kapitalet allokeras på grundval av det interna ramverket för beräkning av economic capital, som avspeglar varje affärsenhets faktiska riskexponering, med hänsyn till kredit- och marknadsrisk, försäkringsrisk, marknadsrisk och även operativ risk och affärsrisk. Därigenom optimeras fördelningen och kapitalutnyttjandet i affärsområdena. Vid beräkningen av avkastning på allokerat eget kapital tillämpas en standardskattesats.

10 Nordea Bokslutskommuniké (32) Economic profit är den interna grunden för prioritering mellan strategiska alternativ, och även för utvärdering av finansiella resultat. Asset Management & Life har kundansvar inom kapitalförvaltningen och inom privatbankverksamheten utanför en enhet man har gemensamt med Retail Banking. Dessutom har affärsområdet produktansvar för fonder och livförsäkring. Rörelseresultatet som visas i tillhörande tabeller innefattar de kundansvariga enheterna. Produktresultaten för Asset Management respektive Life motsvarar koncernens intäkter från dessa produkter, inklusive försäljnings- och distributionskostnaderna inom Retail Banking. Produktresultatet för Asset Management inkluderar, förutom rörelseresultatet på 35 miljoner euro, intäkter och kostnader som härrör från fonder som allokeras till Retail Banking på 58 miljoner euro respektive 4 miljoner euro. Dessutom ingår beräknade försäljnings- och distributionskostnader inom Retail Banking på 29 miljoner euro i produktresultatet för fjärde kvartalet på 60 miljoner euro. Vid allokeringen av intäkter och kostnader mellan affärsområden och koncernfunktioner tillämpas en bruttoprincip, som innebär att kostnaderna allokeras separat från intäkterna. Kostnaderna allokeras i enlighet med beräknade enhetspriser och de enskilda affärsområdenas konsumtion. Intäkterna allokeras utgående från de underliggande affärstransaktionerna i kombination med identifiering av den kundansvariga enheten. Interna allokeringar av intäkter och kostnader sker på ett sådant sätt att allokerade kostnader från en affärsenhet subtraheras från kostnaderna och fogas till kostnaderna i de mottagande affärsenheterna, varvid summan av alla allokeringar blir noll på koncernnivå. Samma princip gäller vid allokering av intäkter. De tillgångar som allokeras till affärsområdena omfattar tradingtillgångar, utlåning till kreditinstitut samt utlåning till allmänheten. De skulder som allokeras till affärsområdena omfattar inlåning från såväl allmänheten som kreditinstitut. Vidare ingår i affärsområdenas tillgångar och skulder även övriga tillgångar och skulder som hänför sig till det specifika affärsområdet eller den specifika koncernfunktionen, som t ex upplupen ränta, anläggningstillgångar och goodwill. Alla övriga tillgångar och skulder, och vissa poster som krävs för avstämning med Nordeakoncernens volymer är placerade i segmentet koncernfunktioner och elimineringar. Internräntesättningen grundar sig på aktuell marknadsränta och används för samtliga tillgångar och skulder som allokerats eller bokats i affärsområdena eller koncernfunktionerna, vilket ger ett återstående räntenetto i affärsområdena som i allt väsentligt utgörs av marginalen mellan utlåning och inlåning. Goodwill som genereras som en del av affärsområdets strategiska beslut ingår i affärsområdenas balansräkning. Detta gäller även för den motsvarande effekt som kommer sig av goodwillavskrivning, nedskrivning och finansieringskostnader. Goodwill som uppkom i samband med skapandet av Nordea har inte allokerats, utan är placerat som en del av koncernfunktioner och elimineringar, liksom motsvarande resultateffekter. Economic Capital allokeras till affärsområdena i enlighet med de risker som tagits. Som en del av räntenettot erhåller affärsområdena en avkastning som motsvarar den förväntade genomsnittliga långsiktiga riskfria avkastningen på jämförbart eget kapital. Den kostnad som överstiger Libor från emitterade förlagslån ingår också i affärsområdenas räntenetto i enlighet med användningen av Economic Capital. Koncerninterna transaktioner mellan länder och legala enheter sker med principen om armslängds avstånd i enlighet med OECD:s krav. Det finansiella resultatet av sådana transaktioner har till fullo konsoliderats till de relevanta affärsområdena på basen av respektive affärsområdes produkt- och kundansvar. Som redan nämnts ingår det totala resultatet hänförligt till fonder i Retail Banking, liksom försäljningsprovisioner och marginaler från livverksamheten. Segmentet koncernfunktioner och elimineringar innehåller, utöver goodwill hänförligt till skapandet av Nordea, kostnader inom koncernfunktionerna som ej definierats som tjänster till affärsområden, resultat från fastighetsinnehav, centrala avsättningar för kreditförluster och resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte ingår i de kundansvariga enheterna.

11 Nordea Bokslutskommuniké (32) Retail Banking Stark försäljning Kreditförluster i Retail Banking i Norge Avkastning på eget kapital 26 % Retail Banking har kundansvar för privatkunder samt små och medelstora företagskunder, och utvecklar, marknadsför och distribuerar ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Marknadsläge Efterfrågan förblev stabil på de flesta tjänsterna under fjärde kvartalet. Centralbanksräntorna sänktes ytterligare i Norge. Aktiekurserna på de nordiska och globala marknaderna steg under perioden, och efterfrågan på fonder var god. Affärsutveckling Utlåningen till privatkunder fortsatte att öka starkt. Utlåningsvolymen ökade under perioden med 1,5 miljarder euro till 63 miljarder euro, en ökning med 2 procent. Inlåningen från privatkunder förblev oförändrad: 41,0 miljarder euro. Utlåningsmarginalerna för privatkunderna var något lägre under perioden, främst på grund av konkurrensläget i Finland. Volymutvecklingen för företagskunder var blandad under perioden, med en minskning på 2 procent till 56,0 miljarder euro i utlåning och en ökning med 3 procent till 29,0 miljarder euro i inlåning. Utlåningsmarginalerna för företagskunder var oförändrade under perioden jämfört med tredje kvartalet. Den totala utlåningsvolymen ökade marginellt under perioden till 119,0 miljarder euro. Detta motsvarar en ökning på 6 procent jämfört med slutet av 2002 (8 procent justerat för valutafluktuationer). Över hälften av utlåningsvolymen utgörs av fastighetskrediter till privatoch företagskunder. Inlåningsvolymen ökade till 70,0 miljarder euro under fjärde kvartalet. Detta motsvarar en ökning på 3 procent jämfört med slutet av 2002 (5 procent justerat för valutafluktuationer). Överlag förblev inlåningsmarginalerna tämligen stabila trots låga marknadsräntor. Detta följde som en positiv effekt av koncernens aktiva styrning av ränteexponeringen. Efterfrågan på fonder var stor under fjärde kvartalet. Dessutom bidrog kortutgivningen till det goda försäljningsresultatet, med ytterligare kort sålda, vilket gav ett totalt antal utestående kort på 3,7 miljoner. Inom Retail Danmark förblev efterfrågan på pensionsprodukter stor. Retail Finland implementerade en ny regionstruktur som minskade antalet regioner från 31 till 21. Målet är att öka kund- och vinstorienteringen. Antalet anställda kommer att minskas. Retail Sverige och ICA Bank ingick ett avtal rörande kontantuttagstjänster. Nordea var den första banken i Sverige att introducera ett flerfunktions-chipkort som uppfyller den nya globala kortstandarden. Retail Banking i Norge fortsatte genomförandet av sin organisationsförändring för att stärka sin position genom ett ökat kundfokus. Effektivitetshöjande åtgärder vidtogs i både stabsfunktionerna och kontorsnätet. Electronic Banking Antalet e-bankkunder ökade med 0,1 miljon under fjärde kvartalet och uppgick till nästan 3,7 miljoner, varav 3,3 miljoner är privatkunder. Antalet kunder som handlade aktier online växte också starkt under perioden, och i slutet av fjärde kvartalet hade kunder registrerat sig för aktiehandel online. E-banktjänsterna fortsatte att växa snabbt under fjärde kvartalet. Antalet påloggningar uppgick till 36,1 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 7,4 miljoner, eller 26 procent på årsbasis. Antalet betalningar ökade med 4,6 miljoner, eller 13 procent, till 39,9 miljoner under fjärde kvartalet. Resultat Intäkterna ökade med 2 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Räntenettot ökade med 1 procent jämfört med föregående period, främst tack vare den positiva volymutvecklingen. Provisionsnettot och övriga intäkter ökade med 5 procent under perioden. Provisionsintäkterna gynnades av den ökade efterfrågan på fonder och ökade betalningsprovisioner. I detta ingår en engångsvinst på 10 miljoner euro. Kostnaderna hölls under strikt kontroll, och ökade med 1 procent jämfört med tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet minskades personalen med omkring 350 anställda. Resultatet före kreditförluster uppgick till 495 miljoner euro, en ökning med 3 procent jämfört med tredje

12 Nordea Bokslutskommuniké (32) kvartalet. Kostnad/intäktsrelationen under fjärde kvartalet var 55 procent, ned från 56 procent under tredje kvartalet. Kreditförlusterna under fjärde kvartalet uppgick till 65 miljoner euro, varav 60 miljoner euro härrörde från Retail Banking i Norge. Kreditförlusterna för 2003 har varit starkt koncentrerade till enskilda delar av portföljen i Retail Banking i Norge, och kreditförlusterna i de övriga länderna har varit försumbara. Retail Finland sålde en portfölj med krediter utan säkerhet, vilket resulterade i en vinst på 26 miljoner euro i form av återvunna kreditförluster. Fjärde kvartalets rörelseresultat på 428 miljoner euro motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med föregående kvartal, och avkastningen på eget kapital ökade från 24 procent under tredje kvartalet till 26 procent under fjärde kvartalet.

13 Nordea Bokslutskommuniké (32) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Retail Danmark Retail Finland Retail Norge Retail Sverige Polen & Baltikum kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 Miljoner euro Räntenetto Provisionsnetto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Resultatandelar Goodwillavskrivning Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Avkastning på eget kapital, % Övrig information, miljarder euro Utlåning 119,0 118,8 33,1 32,7 26,9 26,6 18,9 19,5 38,3 38,4 1,8 1,6 Inlåning från allmänheten 70,0 69,3 15,3 15,3 22,6 21,9 10,0 10,4 21,2 20,7 0,9 1,0 Economic capital 4,7 4,7 1,4 1,3 1,1 1,1 0,8 0,9 1,3 1,3 0,1 0,1 Marginaler 1 kv4 kv3 Utlåningsmarginaler, % Till företag 1,2 % 1,2 % Till privatkunder 1,6 % 1,7 % Summa utlåning 1,4 % 1,5 % Inlåningsmarginaler, % Från företag 1,0 % 1,0 % Från privatkunder 1,7 % 1,6 % Summa inlåning 1,4 % 1,4 % 1 Marginalerna är exklusive Polen & Baltikum. Nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Antal anställda (heltidstjänster)

14 Nordea Bokslutskommuniké (32) Corporate and Institutional Banking Intäkterna vände upp under fjärde kvartalet Fortsatt hög aktivitet inom Markets Fortsatt låga kreditförluster Corporate and Institutional Banking erbjuder en brett urval produkter och tjänster till koncernens företagskunder och institutionella kunder. Affärsområdet har kundansvar för stora företagskunder, kunder inom sjöfarts-, offshore- och oljebranschen, samt finansiella institutioner. Marknadsläge Aktiviteten på den nordiska kredit- och kapitalmarknaden var något lägre under fjärde kvartalet än under tidigare kvartal Efterfrågan inom International and Shipping Division förblev stabil tack vare hög avkastning i många segment i branschen. De nordiska aktiemarknaderna fortsatte att utvecklas positivt under fjärde kvartalet. Omsättningen var stabil jämfört med tredje kvartalet. Utvecklingen på aktiemarknaden Marknadsvolym Marknadsindex kv miljarder euro kv4 vs. kv3 % kv4 % Danmark 17,1-2,8 2,6 Finland 37,6-3,1 8,3 Norge 19,6 0,5 19,9 Sverige 77,0 2,4 12,7 Affärsutveckling Inom Corporate Banking Division minskade intäkterna något jämfört med tredje kvartalet på grund av svag efterfrågan. Ett antal viktiga uppdrag vanns inom Cash Management, inklusive ett avtal att hantera betalningar och inkasso i de fyra nordiska länderna, liksom i Polen och Baltikum, med användning av en integrerad lösning. Inom Financial Institutions Division förbättrades marknadsaktiviteten överlag jämfört med föregående kvartal, vilket ledde till ökade trading- och provisionsintäkter. Antalet transaktioner inom Custody Services minskade med 6 procent jämfört med tredje kvartalet, främst på grund av en lägre aktivitet på aktiemarknaden i Finland. Kapital under förvar minskade med 1 procent till 397 miljarder euro. Inom International and Shipping Division var aktivitetsnivån hög under perioden. Nordea stärkte sin position som arrangör av internationella lånetransaktioner via en ledande ställning i en rad stora och prestigefyllda transaktioner. Kundaktiviteten i Markets Division förblev hög. Liksom under föregående kvartal var efterfrågan på derivat och strukturerade lösningar stabil. I Danmark sjösattes under perioden Trading Infrastructure Programme, som syftar till att centralisera hantering och avveckling av transaktioner. Inom Equities höll den positiva trenden från tredje kvartalet i sig, och resulterade i ökade intäkter från aktiehandel på alla nordiska marknader. Nordea var på tredje plats i fråga om kombinerad nordisk marknadsandel. Integrationen av aktiehandeln till Markets Division och företagsfinansiering till Corporate Division fortskrider enligt plan. Resultat Intäkterna för perioden var 238 miljoner euro, en ökning med 26 miljoner euro från tredje kvartalet. Räntenettot var 103 miljoner euro, en ökning med 8 miljoner euro från föregående kvartal till följd av ökade kreditmarginaler och ökade inlåningsvolymer. Övriga intäkter var 135 miljoner euro, en ökning med 18 miljoner euro jämfört med föregående kvartal. Provisionsintäkterna ökade, i synnerhet från finansinstitut. Kostnaderna för perioden var 129 miljoner euro, en ökning med 10 miljoner euro från föregående period. Ökningen förorsakades av högre IT-kostnader och omstruktureringskostnader i det internationella kontorsnätet jämfört med tredje kvartalet. Antalet anställda fortsatte att minska under fjärde kvartalet. Utlåningsvolymen sjönk under perioden till 20 miljarder euro, från 23 miljarder euro under föregående period. Faktorer som bidrog till minskningen var eurons förstärkning, en fortsatt avveckling av icke- Nordenrelaterade internationella portföljer och den allmänt sjunkande aktivitetsnivån på marknaderna. Kreditförlusterna förblev låga: 6 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 100 miljoner euro, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 15 procent. Economic capital fortsatte att minska och uppgick till 1,8 miljarder euro. Kostnad/intäktsrelationen var 54 procent.

15 Nordea Bokslutskommuniké (32) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial International Investment Övriga Markets 2 Banking Institutions and Banking 1 Division 1 Division 1 Shipping Division 1 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 3 Miljoner euro Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Transfereringsrisk Resultatandelar Goodwillavskrivning Rörelseresultat Övrig information, miljarder euro Utlåning 20,0 23,0 11,9 14,2 1,7 2,3 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Inlåning från allmänheten 15,2 13,4 7,4 5,5 5,7 6,1 2,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Economic capital 1,8 2,0 1,1 1,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter inom koncernen. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsrelaterade derivat som utvärderas på grundval av produktresultatet. Detta innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter, som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking och Retail Banking. 3 I samband med introduktionen av verkligt värde för derivat inom Markets (främst med hänsyn till motpartsrisken) överfördes under tredje kvartalet en tidigare central reserv på 17 miljoner euro till Markets. Denna överföring minskade intäkterna i Markets, men påverkar inte koncernens resultat. Nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Avkastning på eget kapital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

16 Nordea Bokslutskommuniké (32) Asset Management & Life Stark försäljning och starkt resultat Förvaltat kapital 113 miljarder euro vid årsskiftet Genombrott i försäljningen till icke-nordiska kunder Stabilt resultat i Life & Pensions Nordea rankad som en av de 10 bästa privatbankerna i Västeuropa och en av de 20 bästa globalt Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking-området och marknaden för sparprodukter generellt. Marknadsläge MSCI:s globala index steg med 5,5 procent under fjärde kvartalet. Försäljningen av aktieprodukter började återhämta sig på den nordiska marknaden efter en lång period av svag efterfrågan. Inom den internationella försäljningsorganisationen, inklusive den europeiska fonddistributionen, har försäljningen nästan uteslutande handlat om aktieprodukter under hela Affärsutveckling Nordea är marknadsledande inom retailfonder i Norden. Inflödena uppgick under perioden till 1 miljard euro, och de nordiska retailfondernas tillgångar uppgick vid årsskiftet till 31,8 miljarder euro. Nordiska fonder marknadsandelar kv4 och helår 2003 Norden Danmark Finland Norge Sverige Nettoförs. kv4 14,2 % 21,0 % 2,8 % 12,9 % 3,5 % Nettoförs. helår 18,7 % 24,9 % 29,6 % 8,0 % 8,0 % AuM årets slut 19,4 % 26,5 % 24,3 % 8,6 % 16,6 % Koncernen ökade sin andel av den nordiska fondförsäljningen från 15,3 procent 2002 till 18,7 procent under Under fjärde kvartalet var resultatet i fråga om marknadsandel ojämnt och svagare än under föregående kvartal. Både den nordiska och den europeiska private bankingverksamheten noterade goda inflöden och god kundaktivitet. Periodens största tillväxt noterades i den finska verksamheten. Inflödet under fjärde kvartalet uppgick till 1,6 miljarder euro, och i slutet av 2003 förvaltade Nordeas nordiska private banking-enheter ett kapital på 24 miljarder euro. I en Euromoneyundersökning av förmögenhetsförvaltning som täckte 2003 rankades Nordea Private Banking som nummer 8 bland privatbankerna i Västeuropa och nummer 18 i världen. Nordeas europeiska försäljning av retailfonder via tredje part låg kvar på en hög nivå, och kvartalets totala inflöde för den europeiska private banking-verksamheten och fonddistributionen uppgick till 1,2 miljarder euro. Inom den europeiska private banking-verksamheten och fonddistributionen uppgick tillgångarna till 10,7 miljarder i slutet av På basen av resultatet för 2003 rankades Nordea som den femte största gränsöverskridande fondförvaltaren i Europa av det tyska konsultbolaget FERI (baserat på data till och med november). Nettoinflödet i segmentet för institutionella kunder var 1,5 miljarder euro under fjärde kvartalet. Av detta bidrog nya internationella aktiemandat från icke-nordiska kunder främst i Storbritannien och Nordamerika med 1,2 miljarder euro. Tillgångarna i segmentet för institutionella kunder uppgick till 22,9 miljarder euro i slutet av Inom Life & Pensions ökade nettopremieintäkterna med 53 procent till 701 miljoner euro under perioden, och avspeglade såväl säsongseffekter som ett ökat fokus på försäljningen. Inom Life & Pensions uppgick tillgångarna till 23,9 miljarder euro vid årets slut. Nettoinflödet (försäljning) uppnådde under perioden en rekordnivå på 5,8 miljarder euro, vilket ökade Nordeas förvaltade kapital till 113 miljarder euro, det högsta i bankens historia. För helåret 2003 uppgick nettoinflödena till 12,5 miljarder euro, eller 13 procent av det förvaltade kapitalet i slutet av Resultat Produktresultatet från kapitalförvaltningen uppgick under perioden till 60 miljoner euro, en ökning med 25 procent från föregående period. Produktresultatet för Life steg med 1 miljon euro från tredje kvartalet, till 44 miljoner euro, medan de finansiella buffertarna förblev stabila på 4,7 procent av avsättningar inom livförsäkringsrörelsen. Periodens intäkter från kapitalförvaltning uppgick till 137 miljoner euro, en ökning med 15 procent från föregående period, medan kostnaderna steg med 8 procent. Kostnaderna för helåret 2003 var 5 procent under 2002 års nivå, vilket avspeglar både strukturella förändringar och kostnadsmedvetenhet i den dagliga verksamheten. Economic capital var 133 miljoner euro i Asset Management och 967 miljoner euro i Life. Jämfört med föregående period ökade economic capital något inom både Asset Management och Life.

17 Nordea Bokslutskommuniké (32) Volymer, inflöden och marginaler Summa Danmark Finland Norge Sverige kv4 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 Miljarder euro 2003 Inflöde Kund-/marknadsdimension Nordiska retailfonder 31,8 1,0 30,4 Nordisk private banking 24,0 1,6 21,5 Europeisk private banking och fondförsäljning 10,7 1,2 10,3 Institutionella kunder 22,9 1,5 21,4 Life & Pensions 23,9 0,4 23,4 Summa 113,3 5,8 107,0 Organisatorisk dimension Investment Funds, volymer 1 41,2 38,4 13,0 12,1 5,2 5,1 1,5 1,3 16,0 15,3 Investment Management, volymer 2 73,7 70,4 Investment Funds, marginal, % 3 0,99 0,98 0,60 0,57 1,21 1,16 0,88 0,85 1,06 1,10 Investment Management, marginal, % 2 0,19 0,17 1 Inklusive 4,5 miljarder och 5,5 miljarder euro utanför Norden för det tredje respektive fjärde kvartalet. 2 Inklusive förvaltning av Nordeas fonder och kapitalet i Life & Pensions. 3 För Danmark inkluderas nettomarginal, medan på andra marknader inkluderas bruttomarginal (före förvaltningskostnader). Nyckeltal per kvartal Asset Management Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Kostnad/intäktsrelation, % Economic capital Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster)

18 Nordea Bokslutskommuniké (32) Nyckeltal per kvartal Life Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Traditionell livförsäkring Premieintäkter (f.e.r.) Normaliserad kapitalavkastning Försäkringsersättningar och förändring av försäkringsmässiga avsättningar Försäkringsmässiga driftskostnader Normaliserad rörelsemarginal Fluktuationer jämfört med normaliserad kapitalavkastning Förändring i diskonteringsränta för avsättningar inom livförsäkringsrörelsen Faktisk rörelsemarginal varav allokerat till försäkringstagare varav till/från bonusreserver Periodens resultat från andra verksamheter Produktresultat före distributionskostnader Fondförsäkringsverksamhet Premieintäkter (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Summa Premieintäkter (f.e.r.) Produktresultat före distributionskostnader Distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav vinst inom Retail Banking Obligationer Aktier Fastigheter Fondförsäkring Summa investeringar Kapitalavkastning, % 3 5,8 0,7 0,4 3,3 1,4 2,7 Försäkringstekniska avsättningar varav bonusreserver Economic capital Antal anställda (heltidstjänster) I den formella redovisningen tas investeringar upp till marknadsvärdet. Detta medför att rörelseresultatet påverkas av kortsiktiga kapitalmarknadsfluktuationer. Den normaliserade kapitalavkastningen motsvarar den förväntade långsiktiga investeringsavkastningen baserat på den aktuella tillgångsmixen inom Life & Pensions. 2 Livförsäkringsrörelsens resultat som redovisas i koncernens resultaträkning innefattar kostnader relaterade till provisioner som betalats till Retail Banking. I de presenterade produktresultaten har avdrag inte gjorts för dessa provisioner eftersom de bidrar till koncernens intjäning från livprodukter. 3 Exklusive fondförsäkringar.

19 Nordea Bokslutskommuniké (32) Group Treasury Hög finansieringsaktivitet Vinst på aktier Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaderna (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och balansräkningsstruktur. Marknadsläge De förbättrade utsikterna till en ekonomisk återhämtning dominerade finansmarknaderna under perioden. De globala räntorna steg i början av kvartalet, men sjönk något mot slutet av året. I Norge gick räntan ned med ytterligare 50 punkter. Aktiemarknaderna var starka. Dollarn fortsatte att försvagas mot euron. Affärsutveckling Finansieringsaktiviteten var hög under perioden, tack vare stark efterfrågan och ökade volymer inom fastighetskrediter. I synnerhet de danska och svenska marknaderna användes för att emittera fastighetsobligationer. Nya regler och utvecklingen av mer effektiva emitteringstekniker på den svenska och danska marknaden har förbättrat Nordeas finansieringsmöjligheter på hemmamarknaden under Under kvartalet gynnades Group Treasury av sjunkande räntor i Norge. Ett nytt ramverk för hantering av koncernens placeringsrisk godkändes under kvartalet, som implementeras i början av Per 31 december uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som en parallellförskjutning vid en antagen marknadsränteförändring på 100 räntepunkter, till 98 miljoner euro, att jämföra med 122 miljoner euro i slutet av tredje kvartalet. Den aktierelaterade risken, mätt som VaR, uppgick till 49 miljoner euro, att jämföra med 55 miljoner euro i slutet av september. VaR-siffran innefattar samtliga aktier, såväl noterade och onoterade aktier som aktier ägda av private equity-fonder. Resultat Rörelseresultatet var 62 miljoner euro under fjärde kvartalet, att jämföra med 35 miljoner euro under tredje kvartalet. Kapitalavkastningen uppgick under perioden till 33 miljoner euro, att jämföra med en vinst på 27 miljoner euro under föregående period. Obligationsportföljen uppvisade en vinst på 2 miljoner euro under perioden, att jämföra med en förlust på 6 miljoner euro under föregående period, trots stigande medellånga och långa räntor. Den fortsatt positiva utvecklingen på aktiemarknaderna resulterade i en vinst från aktieplaceringar på 31 miljoner euro, vilket var i linje med vinsten på 33 miljoner euro under tredje kvartalet. Group Fundings rörelseresultat uppgick till 29 miljoner euro (8 miljoner euro). Integrationen av riskhanteringsprocessen för interna pensionsfonder fortskred med införlivande av den norska pensionsfonden, och en kombinerad metod för mätning av pensionsrisk som innefattar både tillgångar och skulder.

20 Nordea Bokslutskommuniké (32) Rörelseresultat fördelat på huvudområden Group Investment Group Funding Summa Obligationer Aktier kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 kv4 kv3 Miljoner euro Intäkter Kostnader Resultat exklusive kapitalavkastning Kapitalavkastning Rörelseresultat Nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv Rörelseresultat, miljoner euro Kostnad/intäktsrelation, % Obligationer, miljoner euro Aktier, miljoner euro Investeringar, miljoner euro Economic capital Antal anställda (heltidstjänster)

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till 1 914 miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003)

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Förbättrat resultat under fjärde kvartalet Rörelseresultatet upp 12 % Intäkterna ökade 4 %; högre ränte- och provisionsnetto

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2004

Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 augusti 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Starka resultat under första halvåret 2004 Rörelseresultatet steg 15 % till 1 100 miljoner euro (959 under

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2002

Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti 2002 Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Stabilt rörelseresultat exklusive kapitalavkastning Rörelseresultat före kapitalavkastning 409 miljoner euro,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 oktober 2004 Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Förbättrat resultat under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 15 % 1 648 miljoner euro (1 429

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Rekordresultat 2005 Rörelseresultatet steg 25 procent på jämförbar basis* till 3 048 miljoner euro Intäkterna steg 7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2007 Delårsrapport januari september 2007 Starka resultat Intäkterna steg 9 procent till 5 744 mn euro (jan-sept 2006: 5 268 mn euro*) Kostnaderna ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Delårsrapport för första kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 april 2005 Delårsrapport för första kvartalet 2005 Starkt resultat under första kvartalet Periodens resultat steg 8 % till 495 miljoner euro (459 under kv. 1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2001

Rörelserapport för tredje kvartalet 2001 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm den 30 oktober Rörelserapport för tredje kvartalet Stabila underliggande intäkter Resultat exkl kapitalavkastning jan-sep 1 530 miljoner euro (1 501) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2011

Rapport för tredje kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 oktober 2011 Rapport för tredje kvartalet 2011 Robust kundverksamhet, men finansoron påverkar resultatet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Trots

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Faktureringen uppgick till 9.744 Mkr (9.621 Mkr). Jämförelsetalen för 1995 avser Kinnevik-koncernen pro forma, dvs exklusive NetCom Systems AB. Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer