Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Rekordresultat 2005 Rörelseresultatet steg 25 procent på jämförbar basis* till miljoner euro Intäkterna steg 7 procent till miljoner euro (2004: 6 127) Räntenettot ökade 5 procent Kostnaderna var oförändrade på miljoner euro (3 655) Kostnad/intäktsrelationen fortsatte att minska till 56 procent (60) Positiva kreditförluster på 137 miljoner euro Årets resultat var miljoner euro (2 078), en ökning med 28 procent* Vinst per aktie var 0,86 euro (0,74), en ökning med 34 procent* Avkastning på eget kapital var 18,0 procent jämfört med 14,5 procent* Utdelning föreslås med 0,35 euro per aktie (0,28) * exklusive realisationsvinst på 300 miljoner euro på fastigheter under efter stark utveckling också under fjärde kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 748 miljoner euro (677 under fjärde kvartalet 2004) Intäkterna var miljoner euro (1 646) Kostnaderna var 956 miljoner euro (979) Positiva kreditförluster för sjunde kvartalet i följd Periodens resultat var 506 miljoner euro (476) 2005 var det bästa året hittills för Nordea. Samtliga affärsområden redovisar rekordresultat bekräftar tydligt Nordeas förbättrade försäljningsresultat och betydande potential att göra fler affärer med befintliga kunder. Rörelseresultatet steg med 25 procent på jämförbar basis och avkastningen på eget kapital ökade till 18 procent. En stark organisk tillväxt bidrog till att intäkterna ökade med 7 procent trots fortsatt press på marginalerna. Kostnaderna var oförändrade trots avsevärt högre aktivitetsnivå och betydligt större affärsvolymer. Återförda reserveringar för kreditförluster översteg nya, vilket avspeglar ett gynnsamt affärsklimat och en väl avvägd riskhantering. Med ständiga förbättringar och starkt fokus på kunden har vi ökat produktiviteten och lyckats ta vara på tillväxtmöjligheterna. Därigenom har vi överträffat målet för avkastning på eget kapital som vi ställde upp Vi ska fortsätta att ta vara på möjligheter till lönsam tillväxt samtidigt som vi bibehåller vår strikta kostnadskontroll och riskhantering. Jag är övertygad om att detta är rätt inriktning för att dra maximal nytta av Nordeas storlek, stordrift och bredd samt att förverkliga våra höjda ambitioner, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har nästan 11 miljoner kunder och över kontor, och är med sina 4,4 miljoner e-kunder ledande inom banktjänster på Internet. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Bokslutskommuniké (38) Resultaträkning Jan-dec Jan-dec Förändr. Kv 4 Kv 3 Förändr. Kv 4 Förändr. Miljoner euro % % 2004 % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Balansräkning 31 dec 31 dec 31 dec 30 sep 31 dec Miljarder euro Belåningsbara statsskuldförbindelser och övriga räntebärande värdepapper 43,4 38,4 43,4 52,5 38,4 Utlåning till kreditinstitut 31,6 24,8 31,6 24,5 24,8 Utlåning till allmänheten 188,5 161,1 188,5 182,1 161,1 Derivatinstrument 28,9 26,4 28,9 32,3 26,4 Övriga tillgångar 33,1 29,4 33,1 28,8 29,4 Summa tillgångar 325,5 280,1 325,5 320,2 280,1, Skulder till kreditinstitut 29,8 30,2 29,8 36,2 30,2 In- och upplåning från allmänheten 115,6 104,7 115,6 108,0 104,7 Skulder till försäkringstagare 26,8 23,5 26,8 25,9 23,5 Emitterade värdepapper 82,6 59,6 82,6 73,7 59,6 Derivatinstrument 28,6 26,7 28,6 31,7 26,7 Efterställda skulder 7,8 5,8 7,8 8,3 5,8 Övriga skulder och minoritetsintressen 21,4 16,9 21,4 23,5 16,9 Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) 1 12,9 12,7 12,9 12,9 12,7 Summa skulder och eget kapital 325,5 280,1 325,5 320,2 280,1 Nyckeltal Vinst per aktie (EPS), euro 0,86 0,74 0,20 0,21 0,17 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 0,86 0,74 0,86 0,83 0,74 Aktiekurs, euro 8,79 7,43 8,79 8,31 7,43 Totalavkastning, % 27,5 29,8 6,5 9,2 12,6 Eget kapital per aktie 1,2, euro 4,98 4,63 4,98 4,87 4,63 Utestående aktier 2, miljoner Avkastning på eget kapital, % 18,0 16,9 15,6 17,9 15,1 Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, % Primärkapitalrelation, % 6,8 7,3 6,8 7,0 7,3 Kapitaltäckningsgrad, % 9,2 9,5 9,2 9,9 9,5 Riskvägda tillgångar, miljarder euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) avser eget kapital exklusive minoritetsintressen och omvärderingsreserver. 2 Se fotnoter till Förändringar i eget kapital på sid 27.

3 Nordea Bokslutskommuniké (38) Koncernen Resultatet 2005 i korthet Nordea redovisar ett rekordresultat för Samtliga affärsområden har haft sitt bästa år någonsin. Rörelseresultatet uppgick till miljoner euro, en ökning med 25 procent exklusive realisationsvinsten på fastigheter förra året. Affärsvolymerna ökade starkt inom samtliga områden. Intäkterna ökade med 7 procent och kostnaderna var oförändrade. Kreditförlusterna var positiva under samtliga kvartal och kreditportföljen anses i allt väsentligt vara av god kvalitet. Intäkter Under 2005 gjordes ytterligare satsningar för att öka intäkterna och stärka Nordeas ställning på marknaden. Nya specialister anställdes och nya produkter lanserades. Nordea ökade sina marknadsandelar, särskilt inom bolån i Danmark, Norge och ett par av de baltiska länderna. Nordea ökade under det senaste kvartalet avsevärt sin andel av nyförsäljningen i Sverige inom det prioriterade tillväxtområdet Life. Andelen av nyförsäljningen inom privata liv- och pensionsförsäkringar ökade från 2,6 procent 2004 till 7,9 procent Intäkterna ökade med 7 procent till miljoner euro. Räntenettot steg med 5 procent till miljoner euro. Volymökningen uppvägde pressen på marginalerna. Utlåningen till allmänheten ökade med 17 procent till 188 miljarder euro. Hård konkurrens inom alla segment medförde press på utlåningsmarginalerna. Inom Retail Banking steg räntenettot med 5 procent till följd av ökad utlåning till små och medelstora företag, strukturerad finansiering, inlåning och tillväxt inom konsumtionskrediter. Inom Corporate and Institutional Banking steg räntenettot med 5 procent till följd av ökad utlåning inom shippingdivisionen, samt även i Polen och Baltikum. Nordeas utlåning på dessa marknader steg med 37 procent. Inlåningen ökade med 10 procent till 116 miljarder euro. Lägre räntor inverkade negativt på inlåningsmarginalerna i Sverige. I Norge stabiliserades däremot inlåningsmarginalerna i och med att de korta räntorna steg under årets senare hälft. Kapital under förvaltning ökade med 15 procent till 151 miljarder euro och intäkterna inom Asset Management steg med 15 procent. Stor tonvikt har lagts vid att utveckla Nordic Private Banking-tjänster vilket har gett ett betydande inflöde av nya kunder. Inflödet har gynnats av introduktionen av ett nytt enhetligt Nordic Private Banking-paket för förmögna kunder som nu har lanserats i hela Norden. Ett enhetligt nordiskt produktpaket håller också på att utvecklas för kunder med ett stort kapital att förvalta. För andra året i rad tilldelades Nordea priset Best Private Banking in the Nordic Countries av tidskriften Euromoney. Ökade affärsvolymer bidrog till en stark utveckling av provisionsnettot som steg med 8 procent till miljoner euro. En stark förbättring noterades för provisioner relaterade till kapitalmarknaden. Provisioner hänförliga till kapitalförvaltning ökade med 13 procent genom tillväxt i förvaltningsvolymer och flera produktlanseringar. Utvecklingen var stark också för andra aktierelaterade provisioner. Courtageintäkterna ökade med 29 procent och intäkterna från depåtjänster steg med 11 procent. Utlåningsprovisioner ökade med 27 procent till 335 miljoner euro. Till förbättringen bidrog ökad utlåning, särskilt inom Retail Banking, omläggning av bolån i Danmark samt intäkter från syndikerade lån inom CIB. Provisioner från betalningstjänster var stabila på 709 miljoner euro. Kortbetalningar ökade medan provisioner från manuella transaktioner och girobetalningar minskade. Övriga provisionsintäkter ökade med 35 procent till 202 miljoner euro. Beloppet inkluderar intäkter från förvärvsfinansiering vilka ökade under året. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 15 procent till 615 miljoner euro till följd av starka resultat för de flesta produktområden inom Markets, bland annat valutahandel, räntebärande värdepapper och strukturerade produkter. Life bidrog också till de ökade intäkterna. Övriga rörelseintäkter ökade med 18 procent till 293 miljoner euro, inklusive den tilläggsersättning på 40 miljoner från försäljningen av sakförsäkringsverksamheten under 2002, som bokfördes under första kvartalet Kostnader Kostnaderna var oförändrade på miljoner euro. Avskrivningar på operationell leasing och kostnader i livförsäkringsrörelsen ingår inte i målet om oförändrade kostnader. Exklusive dessa poster uppgick kostnaderna till miljoner euro, jämfört med miljoner euro Nordea har uppnått målet om oförändrade kostnader för tredje året i följd trots en betydande ökning av affärsvolymerna. Jämfört med kostnadsnivån 2002 var kostnaderna, i nominella tal, 6 procent lägre under Personalkostnaderna ökade med 3 procent till miljoner euro. Antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) var oförändrat vid årsskiftet 2005/2006 jämfört med årsskiftet 2004/2005 trots att 75 heltidsanställda tillkommit genom förvärvet av livförsäkringsverksamheten i Polen. Generella

4 Nordea Bokslutskommuniké (38) löneökningar och högre rörliga löner bidrog till de ökade personalkostnaderna. Dessutom avsattes 65 miljoner euro till vinstandelsprogrammet, jämfört med 60 miljoner euro förra året. Övriga kostnader uppgick till miljoner euro, en minskning med 1 procent jämfört med förra året. Ökningen av affärsvolymerna har medfört högre verksamhets-kostnader, till exempel för IT, men även dessa kostnader rymdes inom målet för oförändrade kostnader. Avskrivningarna minskade med 22 procent till 131 miljoner euro. Nordeas strategi för resursanskaffning avseende fastigheter och IT ledde till lägre avskrivningar. Kostnad/intäktsrelationen fortsatte att sjunka och minskade till 56 procent jämfört med 60 procent under Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 137 miljoner euro, inklusive en återvinning på 98 miljoner euro från försäljningen av Nordeas aktier i Pan Fish under andra kvartalet. Skatter Årets effektiva skattesats minskade, främst till följd av en uppvärdering av en uppskjuten skattefordran i Finland under året. Genom uppvärderingen minskade Nordeas skattekostnad med cirka 145 miljoner euro under Nordeas skattefordringar, och uppskjutna skatter i framtiden, prövas löpande och påverkas i huvudsak av Nordeas förmåga att utnyttja underskottsavdrag i Finland. Det nominella värdet av ej bokförda skattefordringar uppgår till cirka 700 miljoner euro. Tidsperioden under vilken Nordea kan utnyttja merparten av dessa ej bokförda skattefordringar löper ut Den effektiva skattesatsen var till cirka 26 procent under Periodens resultat Exklusive realisationsvinsten på fastigheter förra året ökade periodens resultat med 28 procent. Det redovisade resultatet ökade med 9 procent till miljoner euro, motsvarande en avkastning på eget kapital på 18,0 procent jämfört med 14,5 procent förra året, exklusive realisationsvinsten på fastigheter. Vinst per aktie ökade med 16 procent till 0,86 euro. Exklusive realisationsvinsten på fastigheter ökade vinsten per aktie med 34 procent. Utvecklingen under fjärde kvartalet 2005 Resultatet var starkt också för det fjärde kvartalet med högre räntenetto, betydligt större provisionsnetto och högre nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde. Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 748 miljoner euro jämfört med tredje kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet förra året ökade rörelseresultatet med 10 procent. Intäkter Intäkterna ökade med 6 procent till miljoner euro jämfört med det tredje kvartalet. Utlåningen ökade med 4 procent till 188 miljarder euro. Räntenettot ökade med 1 procent till 933 miljoner euro. Utlåningen fortsatte att öka inom Retail Banking då hypotekslån till privatkunder ökade med 3 procent till 65 miljarder euro och utlåning till små och medelstora företag steg med 3 procent till 70 miljarder euro. Inlåningen ökade med 7 procent till 116 miljarder euro, främst genom högre inlåning från företagskunder. Provisionsnettot ökade med så mycket som 13 procent till 529 miljoner euro. Starka finansmarknader och framgångsrika produktlanseringar gjorde att det förvaltade kapitalet växte, vilket medförde att provisioner från investeringsprodukter ökade med 16 procent till 198 miljoner euro. Ökade provisionsintäkter redovisas också för utlåning, corporate finance, strukturerade produkter och depåtjänster. Provisioner från betalningstjänster var stabila på 179 miljoner euro. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 6 procent till 147 miljoner euro från tredje kvartalet till följd av positiv utveckling inom Markets och Life medan kapitalavkastningen var lägre inom Group Treasury. Result från andelar i intresseföretag dubblerades nästan till 21 miljoner euro, främst till följd av ett högre bidrag från International Moscow Bank i vilken Nordea äger 26,4 procent. Kostnader Kostnaderna steg med 7 procent till 956 miljoner euro jämfört med tredje kvartalet. Ökningen förklaras av en generellt högre aktivitetsnivå under perioden samt av högre rörliga löner och en avsättning till vinstandelsprogrammet.

5 Nordea Bokslutskommuniké (38) Personalkostnaderna ökade med 2 procent till 532 miljoner euro. Antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) ökade med cirka 195 under kvartalet, varav 75 kom från förvärvet av Sampos livförsäkringsverksamhet i Polen. Rörliga löner ökade något jämfört med tredje kvartalet. Vidare avsattes 20 miljoner euro till Nordeas vinstandelsprogram som omfattar alla anställda, en ökning med 5 miljoner euro jämfört med föregående kvartal. Övriga kostnader ökade med 14 procent till 393 miljoner euro till följd av högre kostnader främst för marknadsföring, IT och konsulter. Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 7 miljoner euro, eftersom återförda reserveringar översteg nya. Den övergripande kreditkvaliteten är fortsatt god på samtliga marknader. Skatter Skattekostnaden och den effektiva skattesatsen ökade något under fjärde kvartalet. Ökningen beror på kostnader om 67 miljoner euro hänförliga till beskattning av derivat efter ett beslut av det norska skatteverket. En uppvärdering under det fjärde kvartalet av den uppskjutna skattefordran i Finland medförde emellertid en minskning av skattekostnaden på 45 miljoner euro. Nordea strävar efter att återvinna beloppet hänförligt till beskattningen av derivat på grundval av förväntad ny lagstiftning och därtill hörande övergångsregler, samt ett pågående skattemål. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 506 miljoner euro, vilket motsvarar 0,20 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 15,6 procent. Kreditportföljen Vid slutet av fjärde kvartalet uppgick osäkra fordringar, netto, till 339 miljoner euro, motsvarande 0,2 procent av total utlåning. Detta är en minskning med 27 procent jämfört med slutet av tredje kvartalet. Privatkundernas andel av utlåningen uppgick till 45 procent. Av utlåningen till privatkunder utgjorde hypotekslånen 76 procent. Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen för företag under kvartalet. Krediter till fastighetsförvaltare svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 26 miljarder euro, vilket utgör 14 procent av hela kreditportföljen. Kapitalposition Till följd av en kraftig ökning av utlåningen steg riskvägda tillgångar med 4 procent till 169 miljarder euro under kvartalet. Primärkapitalrelationen var 6,8 procent. Återköpsprogrammet som genomfördes under fjärde kvartalet minskade primärkapitalrelationen med cirka 0,2 procentenheter. Under fjärde kvartalet emitterade Nordea hybridkapital i yen motsvarande 73 miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden var 9,2 procent. I oktober 2005 godkändes kapitalkravsdirektivet av EU. Nationell lagstiftning för kapitaltäckning samt anvisningar håller på att utarbetas av finansinspektionerna i respektive land. Under 2005 lämnade Nordea in en ansökan till de nationella finansinspektionerna om att få använda IRBmetoden (Internal Ratings Based Foundation Approach) för kreditportföljen för företag och institut från och med 2007, för att gradvis övergå till den avancerade metoden för samtliga större portföljer. För operativ risk kommer schablonmetoden att användas. Den förväntade fördelen för Nordea är en betydande reducering av riskvägda tillgångar vilket ger koncernen större möjligheter att hantera eget kapital på ett mer effektivt sätt. Nordea uppgraderas av Standard & Poor s Den 29 november höjde Standard and Poor s kreditbetyget för Nordea Bank AB (publ) från A+/A-1 till AA-/A-1+. Nordeaaktien Under 2005 har Nordeas aktiekurs på Stockholmsbörsen stigit med 23,1 % från 67 SEK (30 december 2004) till 82,50 SEK (30 December 2005). Totalavkastningen var 27,5 procent under Återköp av egna aktier Under 2005 återköpte Nordea sammanlagt 141 miljoner aktier, varav 29 miljoner annullerades vid den ordinarie bolagsstämman i april Under fjärde kvartalet slutförde Nordea återköpsprogrammet av egna aktier som beslutades av styrelsen den 26 oktober Totalt 50 miljoner aktier, eller cirka 2 procent av aktierna i bolaget, återköptes. Tillsammans med tidigare återköpta aktier uppgår Nordeas innehav av egna återköpta aktier nu till 112 miljoner. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman den 5 april 2006 att minska aktiekapitalet genom annullering av de återköpta aktierna.

6 Nordea Bokslutskommuniké (38) Nytt bemyndigande att återköpa egna aktier För att distribuera överskjutande kapital till aktieägarna kommer styrelsen att föreslå att bolagsstämman ger ett bemyndigande att återköpa 5 procent av de egna aktierna på den börs där bolagets aktier är noterade, eller genom ett förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Utdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning på 0,35 euro per aktie, vilket motsvarar en utdelningsprocent på 40 procent av årets resultat. Detta innebär en ökning med 25 procent eller 0,07 euro per aktie. Avstämningsdatum för utdelningen föreslås bli 10 april 2006 och utdelningen föreslås utbetalas den 19 april. Första datum för notering exklusive utdelning är 6 april. Vinstandelar och incitamentsprogram Under 2005 avsattes 65 miljoner euro till Nordeas vinstandelsprogram. Av detta avser 60 miljoner euro det ordinarie vinstandelssystemet för alla anställda, vilket motsvarar en förväntad utbetalning av cirka 80 procent av det maximala avsättningsbeloppet. 5 miljoner euro avsattes till incitamentsprogrammet för chefer som omfattar cirka 350 personer. Under 2006 har Nordeas styrelse beslutat att skärpa kriteriena för de befintliga vinstandelsprogrammen för att markera de höjda ambitionerna. Prestationskriterierna återspeglar fortfarande såväl interna mål som jämförelser med konkurrenter. Under 2006 kan anställda få maximalt euro, varav euro beror av en förutbestämd avkastning på eget kapital, och ytterligare 800 euro som beror av Nordeas relativa prestation jämfört med nordiska jämförbara företag i fråga om avkastning på eget kapital. Om alla prestationskriterier uppnås blir kostnaden för programmet maximalt 84 miljoner euro. Incitamentsprogrammet för chefer omfattar cirka 350 personer i Nordea. De tre prestationskriterierna är Economic Profit, förändring (i procent) av totala intäkter minus förändring (i procent) av totala kostnader samt förändring av totala kostnader under Cheferna kan erhålla högst 12 procent av sin ordinarie årslön om alla kriterierna uppfylls. Utbetalning från vinstandelsprogrammet är dock avräknad. Kostnaden för programmet kan bli maximalt 6 miljoner euro. Inget av programmen bygger på Nordeas aktiekurs och bägge programmen har tak. Nordea stärker rådgivningen för att öka tillväxten För att utnyttja tillväxtpotentialen på den svenska bankmarknaden för privat- och företagskunder ökar Nordea under en tvåårsperiod antalet rådgivare med cirka 500, en ökning med 25 procent av rådgivningsresurserna i Sverige. Rekryteringen sker både internt och extern. Lean bank Under 2005 inledde Nordea en strategisk satsning kallad Lean bank. Lean kommer att gynna Nordeas kunder, aktieägare och medarbetare. Genom Lean höjs produktiviteten vilket leder till kostnadsbesparingar samtidigt som mer tid frigörs för kunderna och kvaliteten på servicen förbättras. Lean syftar till att undersöka varje del av den process som genomförs när en tjänst ska levereras och förstärka det som ger kundnytta och ta bort det som inte tillför mervärde. Nordeas livförsäkringsverksamhet Nordea har investerat i sin livförsäkringsverksamhet i linje med den presenterade tillväxtstrategin. I juni tecknade Nordea ett avtal om att förvärva Sampos polska liv- och pensionsförsäkringsbolag för att stärka Nordeas plattform för fortsatt lönsam tillväxt på den polska marknaden. Köpesumman uppgick till 95 miljoner euro och bolaget konsoliderades i Nordea redovisning den 31 december. Genom förvärvet ökade Nordeas kundbas i Polen med nästan personer. Det svenska livförsäkringsbolaget Nordea Liv I ombildades till ett vinstutdelande bolag och konsolideras från den 1 januari Nordea Life Holding A/S har lämnat ett kapitaltillskott på MSEK till det ombildade bolaget, Nordea Liv I, enligt vad som meddelades för 18 månader sedan. Kapitaltillskottet finansierades helt av Nordea Life Holding A/S och hade endast en försumbar inverkan på Nordeas kapitaltäckning. Bolagsstämma Bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 5 april i Aula Magna vid Stockholms universitet klockan (lokal tid), med möjlighet att delta via telekommunikation i Helsingfors klockan (lokal tid) i Finlandiahuset och i Köpenhamn klockan (lokal tid) i Bellacentret. Utsikter De ekonomiska utsikterna för 2006 pekar på fortsatt stark BNP-tillväxt på Nordeas hemmamarknader samt inom privatkonsumtion och investeringar. De goda utsikterna, Nordeas starka marknadsställning och affärsverksamheten bland Nordeas kunder gör att stark volymtillväxt förväntas också under Marginalerna är fortsatt pressade vilket bör medföra att intäktstillväxten blir lägre än volymtillväxten också under 2006.

7 Nordea Bokslutskommuniké (38) Under de tre senaste åren har Nordeas kostnadsnivå minskat med 6 procent. En kultur med strikt kostnadskontroll har etablerats i koncernen. På kapitalmarknadsdagen i november 2004, när beslutet att förlänga målet om oförändrade kostnader med perioden , förutsattes att intäktsökningen skulle bli cirka 4 procent större än kostnadsökningen. Under 2005 ökade intäkterna med 7 procent medan kostnaderna var oförändrade. Under 2006 förväntar Nordea att intäktsökningen ska bli minst 5 procentenheter högre än kostnadsökningen. Kostnaderna förväntas bli i stort sett oförändrade. Kreditkvaliteten är fortsatt stark, vilket framgår av att Nordea har kunnat redovisa nettoåterföringar under sju kvartal i följd. Utifrån de starka ekonomiska utsikterna samt de prognoser som tagits fram genom interna ratingmodeller, väntas kreditförlusterna förbli låga under 2006.

8 Nordea Bokslutskommuniké (38) Kvartalsvis utveckling Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Jan-dec Jan-dec Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto (not 1) Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader (not 2): Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (EPS) 0,20 0,21 0,27 0,18 0,17 0,86 0,74 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 0,86 0,83 0,78 0,76 0,74 0,86 0,74 Not 1 Avgifts- och provisionsnetto Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Jan-dec Jan-dec miljoner euro Utlåning Garantier och dokumentbetalningar Livförsäkring Investeringsprodukter / tjänster Inlåning, betalningar och e-tjänster Courtage Övriga provisionsintäkter Avgifts- och provisionsintäkter Livförsäkring Betalningar och e-tjänster Övriga provisionskostnader Avgifts- och provisionskostnader Avgifts- och provisionsnetto Not 2 Allmänna administrationskostnader Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Jan-dec Jan-dec miljoner euro Personal Vinstandelar Informationsteknologi Marknadsföring Porto-, telefon- och kontorskostnader Hyres-, lokal- och fastighetskostnader Övrigt Summa Rörliga lönekostnader uppgick till 45 miljoner euro under kv (kv : 35 miljoner euro). 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna, inklusive personal etc, men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick till 155 miljoner euro (kv : 154 miljoner euro).

9 Retail Banking Corporate and Institutional Banking Asset Management Nordea koncernen Miljoner euro Förändr. Kundansvariga enheter % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter varav allokeringar Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Economic capital/eget kapital Summa skulder och allokerat eget kapital Summa Life insurance Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Nordea Bokslutskommuniké 2005 Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Produktresultat Från och med fjärde kvartalet 2005 redovisas centrala avsättningar för kreditförluster under respektive affärsområde i stället för under Koncernfunktioner och elimineringar. Allokeringen av intäkter och kostnader i de utländska kontoren (främst London och New York) till respektive kundansvarig enhet har gjorts mer utförlig under fjärde kvartalet Data för tidigare kvartal 2005 har omräknats. 9(38)

10 Nordea Bokslutskommuniké (38) Retail Banking Rörelseresultatet ökade under 2005 med 18 % Intäktstillväxten uppgick till 7 % Tvåsiffrig volymtillväxt Framgångsrika strategiska initiativ ökar kapaciteten att förändra och genomföra Genom Retail Banking betjänar Nordea 9 miljoner privatkunder och företagskunder. Verksamheten bedrivs via elva regionbanker på de fyra nordiska marknaderna. De flesta produkter och stödfunktioner kommer från Segments & Productsenheten. Vid årsskiftet hade den gemensamma Retail Operating Model införts i stort sett överallt på de fyra marknaderna. Affärsutveckling Volymerna fortsatte att växa starkt under hela Flera produktområden, däribland hypotekslån, sparande, kreditkort och företagsutlåning, redovisade en tvåsiffrig tillväxt. Framgångarna på de nordiska marknaderna kan bland annat tillskrivas Private Bankings breddade plattform, de fokuserade Corporate Service-enheterna, och det ökade antalet specialister och rådgivare till såväl privat- som företagskunder. Resultatet blev en intäktsökning på 7 procent. Antalet kärnkunder ökade med 7 procent under året. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 15 procent på årsbasis. Strukturerad finansiering hörde till de mest efterfrågade tjänsterna. Genom att upprätta kompetenscentra på varje marknad med en tydlig modell för relationshantering höjde Nordea servicenivån på detta område ytterligare, och därmed även tillväxten. Inlåningen från små och medelstora företag steg med 10 procent under Utlåningsmarginalerna var fortsatt pressade, men detta kompenserades mer än väl av volymtillväxten. Hypotekslånen ökade med 15 procent under Marginalerna fortsatte att sjunka på alla marknader utom i Danmark. I Sverige kompenserades pressen på marginalerna i hög grad av volymökningar. Förra kvartalets minskning i räntenettot förklaras främst av negativa valutaeffekter. Tradingintäkterna från Markets produkter stod för ett av de största intäktstillskotten 2005, tack vare aktiva satsningar på rådgivning och produktinformation till små och medelstora företag. Kort och konsumtionslån stod i fokus under 2005, och arbetet går vidare under 2006 för att utnyttja tillväxtmöjligheterna. Intensifierade säljsatsningar och lanseringar av nya produkter ledde till att antalet kort ökade med 16 procent under Intäkterna från korten ökade med 11 procent till 187 miljoner euro. Försäljningen ska få ytterligare fart genom ett maximalt utnyttjande av alla kanaler och ett antal marknadsföringskampanjer. Kostnaderna hölls fortsättningsvis under strikt kontroll via breda satsningar på processförbättringar, så kallade Lean-projekt. Dessa projekt får full effekt på medellång sikt. Resurser ska frigöras och delvis styras över till säljsidan, för det första genom att trimma processerna, för det andra genom att möjliggöra så kallad straightthrough-processing i kundkontakterna, och slutligen genom att införa ett gemensamt IT-system för varje process i alla regionbanker. Sverige är den största enskilda marknaden i Norden, och utgör en outnyttjad tillväxtpotential för Nordea. 40 procent av Nordeas kunder finns i Sverige, men de betjänas av bara 25 procent av Nordeas kontor och personal. För att ta vara på denna potential ska Nordea under en tvåårsperiod utvidga sitt kontorsnät och rekrytera 500 nya rådgivare i Sverige. Retail Banking fokuserar på att öka antalet anställda med direkt kundkontakt. Syftet är att stärka kundfokuseringen och rådgivningskapaciteten och tillvarata möjligheter till lönsam tillväxt. Utöver att kontoren ska ägna mindre tid åt back- och middle-office-processer ska även personalen omfördelas och utbildas, och ny personal rekryteras externt. Ålders-strukturen i Retail Banking medför att allt fler går i pension under kommande år. Omkring 20 procent av Retail Bankings medarbetare är 55 år eller äldre. Detta beaktas i planeringen av den framtida kompetensförsörjningen. Tillväxten inom Savings and Wealth Management var stark, i synnerhet inom fonder och indexobligationer. Den nya Private Banking Operating Model och införandet av Nordea Placeringsplan stärkte kundfokuseringen ytterligare.

11 Nordea Bokslutskommuniké (38) Resultat Under 2005 steg Retail Bankings intäkter med 7 procent till miljoner euro. Räntenettot ökade med 5 procent till miljoner euro. Den starka volymökningen kompenserade för pressen på marginalerna. Utlåningsmarginalerna sjönk på årsbasis, till följd av hård konkurrens inom alla segment. Pressen på marginalerna var störst inom hypotekslån till privatkunder i Finland och Sverige. Provisionsnettot gick upp med 9 procent till miljoner euro, med stark tillväxt i provisioner från kredit- och placeringsprodukter. Detta kan delvis tillskrivas det starka nettoinflödet på Private Bankingsidan, som i sin tur är ett resultat av gemensamma insatser från Retail Banking och Asset Management & Life. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde steg med 22 procent till 225 miljoner euro, bland annat tack vare den framgångsrika lanseringen av Markets produkter till små och medelstora företagskunder. Kostnaderna ökade med 1 procent till miljoner euro. Personalkostnaderna minskade med 1 procent till miljoner euro. Kreditförlusterna var positiva på 97 miljoner euro, på grund av försäljningen av norska Pan Fish som gav en sammanlagd vinst på 98 miljoner euro. Rörelseresultatet ökade med 18 procent till miljoner euro. Avkastningen på economic capital uppgick till 29 procent (27 procent). Kostnad/intäktsrelationen var 55 procent (58 procent). Utvecklingen under fjärde kvartalet 2005 Jämfört med tredje kvartalet 2005 steg räntenettot med 1 procent till 783 miljoner euro. Denna starka volymtillväxt motverkades delvis av minskade marginaler. Ökade inlåningsvolymer påverkade räntenettot i positiv riktning. Den lägre genomsnittsmarginal som redovisats inom konsumtionslån beror huvudsakligen på en mixeffekt till följd av den starka tillväxten för boendekapitalprodukter. Provisionsnettot steg med 7 procent till 353 miljoner euro, och tillväxten i kredit- och fondprovisioner och courtage fortsatte. Totalt ökade intäkterna med 4 procent till miljoner euro. Jämfört med fjärde kvartalet förra året steg intäkterna med 6 procent. Kostnaderna steg med 7 procent till 675 miljoner euro, främst på grund av den generellt höjda aktivitetsnivån under perioden. Jämfört med fjärde kvartalet förra året steg kostnaderna med 2 procent. Kreditförlusterna uppvisade nettoåterföringar på 13 miljoner euro. Rörelseresultatet var i stort sett oförändrat på 570 miljoner euro. Avkastningen på economic capital uppgick till 30 procent (28 procent). Kostnad/intäktsrelationen var 55 procent (53 procent). Fokus under 2006 Under 2006 ska den organiska tillväxten stå i centrum, framför allt på områden där Nordea tills vidare har en outnyttjad potential. Fler kontor och mötesplatser och fler anställda med direkt kundkontakt i Sverige är ett led i detta. Dessutom ska Nordea ytterligare befästa sin marknadsposition inom kort och konsumtionslån, samt inom bolån och sparprodukter. Nordea ska fortsättningsvis satsa på att påskynda lanseringen av nya produkter och lösningar. Erbjudandet till små och medelstora företag ska göras ännu konkurrenskraftigare genom produktutveckling inom bland annat strukturerade lösningar och likviditetshantering. Lean bank -initiativen förblir likaså ett fokusområde under 2006.

12 Nordea Bokslutskommuniké (38) Retail Bankings rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Regionbanke r i Danmark Regionbanke r i Finland Regionbanke r i Norge Regionbanke r i Sverige Nordiska funktioner kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % 55 % 57 % 49 % 54 % 49 % 53 % 58 % 61 % 62 % 63 % Avkastning på economic capital, % 30 % 30 % 31 % 30 % 38 % 36 % 33 % 22 % 23 % 29 % Övrig information, miljarder euro Utlåning 152,0 130,4 45,1 37,1 35,6 31,0 25,2 20,2 46,1 42,1 Inlåning från allmänheten 80,4 74,4 20,3 18,3 24,8 23,7 12,9 10,6 22,4 21,8 Economic capital 5,5 4,9 1,7 1,6 1,3 1,2 1,0 0,8 1,5 1,4 Retail Bankings marginaler kv4 kv3 kv4 kv4 kv3 kv4 Utlåningsmarginaler, % Inlåningsmarginaler, % Till företag 1,04 % 1,06 % 1,13 % Från företag 0,85 % 0,83 % 0,92 % Till privatkunder Från privatkunder 1,63 % 1,67 % 1,58 % - Hypotekslån 0,75 % 0,80 % 0,90 % - Konsumtionslån 3,45 % 3,59 % 4,10 % Retail Bankings nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,1 9,1 9,1 9,1 9,3 9,3 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Antal anställda (heltidstjänster)

13 Nordea Bokslutskommuniké (38) Corporate and Institutional Banking Rörelseresultatet upp 19 % jämfört med förra året Intäkterna upp 10 %, kostnaderna oförändrade Hög kundaktivitet under kv4 Corporate and Institutional Banking förser stora företag och institutioner samt företagskunder inom Retail Banking med ett brett urval produkter och tjänster. Affärsområdet har kundansvar för stora företagskunder som är noterade på de viktigaste börserna och andra företag med extern kreditrating, liksom shipping-, offshore- och oljebolag, samt finansinstitut. Affärsområdet ansvarar också för bankverksamheten i Polen och Baltikum. Affärsutveckling Corporate Banking Division redovisade ett starkt fjärde kvartal. Utöver det stabila dagliga affärsflödet tillkom en lång rad större affärer, främst inom fusioner och förvärv. Vidare noterades ett antal affärer inom ramen för den mer expansiva strategin inom dels papper och massa och dels telekom. Aktiviteten inom Financial Institutions Division ökade under fjärde kvartalet. Den fokuserade relationsstrategin gentemot finansiella institutioner fortsätter att bära frukt inom de större produktområdena. Nordeas nyligen inledda samarbete med The Bank of New York inom globala depåtjänster mottogs positivt av kunderna, och resulterade i två betydande mandat under fjärde kvartalet, det ena för Sjunde AP-fonden i Sverige och den andra för norska Gjensidige Forsikring. Nordeas totala kapital under förvar uppgår till 515 miljarder euro, efter en ökning på 53 miljarder euro under Shipping, Offshore and Oil Services Division noterade en mycket hög affärsaktivitet under sista kvartalet Offshore- och oljesektorns efterfrågan på finansiering fortsatte att vara stabil, och shippingmarknadernas fundamenta förblev starka. Antalet nya fartygsbeställningar sjönk dock under andra halvåret 2005, vilket kan tolkas som en förväntan om en något svagare marknad framöver. Affärsflödet ökade under fjärde kvartalet efter den svaga nedgången under tredje kvartalet. Under 2005 rankade Dealogic för andra året i rad Nordea som världens ledande bookrunner och arrangör av syndikerade shippingkrediter. Inom Markets Division var kundaktiviteten hög inom alla viktiga produktområden under perioden. När det gäller att öka små och medelstora nordiska företags användning av strukturerade lösningar gjordes stora framsteg under kvartalet. I oktober agerade Nordea Joint Bookrunner vid TrygVestas marknadsintroduktion, den största marknadsintroduktionen i Danmark på över tio år. Nordea distribuerade större delen av allokeringarna i Norden. Samma månad agerade Nordea även joint lead manager vid konungariket Sveriges benchmarkemission i USD. Inom syndikerade lån befäste Nordea sin ställning som ledande arrangör och bookrunner för nordiska företags upplåning. I Polen och Baltikum steg den totala utlåningen med 37 procent under Nordea ökade sin andel av de snabbt växande bolånemarknaderna. Hypotekslånen ökade med 14 procent under fjärde kvartalet, medan företagskrediterna ökade med 21 procent. Nordea förstärkte rådgivningen på privatsidan och antalet kärnkunder steg med 33 procent under kvartalet, tack vare ett nyligen lanserat kundprogram. Samarbete med Standard & Poor's inom aktieanalys Implementeringen av samarbetet med Standard & Poor s (S&P) inom aktieanalys fortskrider. Vid årsskiftet täckte S&P cirka 100 nordiska företag från sina kontor i Stockholm och London. Under 2006 ska samarbetet vidareutvecklas och finslipas. Nya rekryteringar ska göras i Stockholm. Dessutom ska S&P under första halvåret 2006 öppna ett kontor i Köpenhamn för att täcka stora danska företag. Målet är att täcka cirka 160 företag. Avkastningen på aktier som rekommenderats av S&P har under 2005 överträffat S&P Europe 350-indexet. Resultat Under 2005 ökade intäkterna med 10 procent till miljoner euro. Räntenettot steg med 5 procent till 426 miljoner euro, vilket avspeglar tillväxten i utlåningsoch inlåningsvolymer. Utlåningsmarginalerna var något lägre än året innan, till följd av hård konkurrens såväl som förbättrade kreditbetyg bland kunderna. Marginalerna förbättrades något mot slutet av året. Provisionsnetto och övriga intäkter steg med 13 procent till 668 miljoner euro, tack vare ett ökat inflöde av uppdrag och en framgångsrik tillämpning av strategin att öka intäkter relaterade till poster utanför balansräkningen. Kostnaderna var i stort sett oförändrade under 2005 jämfört med året innan, trots ökade avsättningar för resultatbaserade löner. Antalet heltidsanställda ökade med 88, på grund av utbyggnaden av kontorsnätet i Polen och Baltikum. Rörelseresultatet uppgick till 563 miljoner euro, en ökning med 19 procent sedan föregående år. Avkastningen på economic capital steg till 23 procent (20 procent) och kostnad/intäktsrelationen sjönk till 52 procent (57 procent).

14 Nordea Bokslutskommuniké (38) Utvecklingen under fjärde kvartalet 2005 Intäkterna ökade under fjärde kvartalet med 11 procent jämfört med tredje kvartalet, till 291 miljoner euro. Ökningen förklaras av stigande räntenetto och provisionsintäkter, vilka i sin tur avspeglar periodens höga kundaktivitet. Jämfört med fjärde kvartalet 2004 steg intäkterna med 13 procent. En felaktig hedgeposition i börsnoterade finansiella terminer ledde under kvartalet till en realiserad intäktsförlust på 20 miljoner euro. Inga kunder drabbades. Kostnaderna steg med 7 procent till 147 miljoner euro jämfört med tredje kvartalet, vilket förklaras av högre avsättningar för resultatbaserade löner och högre ITkostnader. Jämfört med fjärde kvartalet 2004 var kostnaderna oförändrade. Kreditförlusterna var fortsatt låga även under fjärde kvartalet, och uppgick till 6 miljoner euro, inklusive en ökning på 5 miljoner euro i avsättningar för transfereringsrisk. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 138 miljoner euro, en ökning med 7 procent från föregående kvartal. Avkastningen på economic capital uppgick till 21 procent (21 procent under tredje kvartalet) och kostnad/intäktsrelationen till 51 procent (52 procent). Fokus under 2006 CIB fortsätter med sin framgångsrika fokusering på intäktstillväxt under Affärsområdet ska gå vidare med att utveckla attraktiva produkter. Lanseringar av nya produkter och koncept och en löpande förstärkning av struktureringskapaciteten inom Markets är viktiga inslag i Nordeas ambition att bygga på och utnyttja styrkan i den breda företagskundbasen. CIB ska vidare ta tillvara sina internationella tillväxtmöjligheter genom att fullfölja den lönsamma strategin med organisk tillväxt i Polen och Baltikum samt utvidga den pappers- och massaindustrirelaterade verksamheten utanför Norden.

15 Nordea Bokslutskommuniké (38) CIB:s rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial Shipping, Polen Övrigt Markets 2 Banking Institutions Offshore and och Division 1 Division 1 Oil services Baltikum Division 1 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 kv4 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Övrig information, miljarder euro Utlåning 32,4 26,6 11,1 10,8 1,7 1,4 8,5 5,9 3,3 2,4 7,8 6,1 7,9 6,1 Inlåning från allmänheten 26,8 24,9 7,0 9,1 10,9 9,0 4,3 3,0 1,8 1,3 2,8 2,5 2,9 2,6 Economic capital 1,9 1,6 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,8 0,6 1 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter inom koncernen. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsrelaterade derivat och utvärderas på grundval av produktresultatet. Detta innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking och Retail Banking. CIB:s nyckeltal per kvartal Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

16 Nordea Bokslutskommuniké (38) Asset Management & Life Produktresultatet i Asset Management upp 30 % Nettopremieintäkterna i Life upp 22 % under 2005 Lifes premieintäkter från fondförsäkringar upp 62 % Lyckade produktlanseringar har förbättrat intäktsmarginalerna Bland konkurrenterna har Nordea flest fonder med 4 eller 5 Morningstar-stjärnor Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking och marknaden för sparprodukter generellt. Affärsutveckling Med draghjälp från starka aktiemarknader ökade Nordea under året sitt förvaltade kapital med 20,0 miljarder euro till 150,6 miljarder euro. Nettoinflödet uppgick till 5,4 miljarder euro. Nettoinflödet till nordiska retailfonder uppgick vid årsskiftet till 3,0 miljarder euro och det förvaltade kapitalet till 43,8 miljarder euro. En starkt bidragande orsak har varit lanseringen av ett antal nya retailfonder under 2004 och 2005, med ett kombinerat inflöde på 3,5 miljarder euro under Retailfonderna Aktivera ränta och Nordea Stabil blev de mest framgångsrika produktlanseringarna någonsin i Danmark, Norge och Sverige. Utvecklandet av en affärsplattform och den höga aktivitetsnivån resulterade i ett starkt år för Private Banking. Det förvaltade kapitalet ökade med 26 procent till 35,0 miljarder euro. Nettoinflödet stod för 3,4 miljarder euro. International Wealth Management redovisade ett nettoinflöde på 0,2 miljarder euro under Det förvaltade kapitalet uppgick vid årsskiftet till 8,5 miljarder euro. För att ytterligare stärka investeringsprocessen har den avancerade Asset Allocation Investment-modell som används inom Nordic Private Banking införts i Luxemburg och Schweiz. Det Luxemburgbaserade European Fund Distribution (EFD) redovisade under 2005 ett nettoutflöde på 1,0 miljarder euro, varav 0,8 miljarder under fjärde kvartalet. Utflödet hänförde sig främst till avvecklingen av strukturerade produktpaket som förvaltas av professionella placerare, och som är känsliga för reallokeringar av tillgångar och värdeutvecklingen på kort sikt. Bruttoinflödet i EFD förblev på fjolårets höga nivå, och affärsrelationerna med kunderna bibehålls. Åtgärder har vidtagits för att få bukt med utflödet, inklusive en fortsatt utveckling och utvidgning av Nordeas europeiska säljkanaler och produkturval. Institutionell kapitalförvaltning hade ett nettoutflöde på 1,1 miljarder euro under Under fjärde kvartalet uppgick nettoutflödet till 0,1 miljarder euro. Förvaltat kapital uppgick vid årsskiftet till 23,0 miljarder euro, en ökning med 1,2 miljarder sedan året innan. Värdeutvecklingen blev klart bättre än året innan, både vad gällde etablerade produkter och nya. Nordea har nu flest fonder med fyra eller fem Morningstar-stjärnor i Norden. Life & Pensions noterade en solid tillväxt inom alla större produktområden. Nettopremieintäkterna uppgick under 2005 till 3,1 miljarder euro, en ökning med 22 procent jämfört med Nettoinflödet till Life var 0,8 miljarder euro. De traditionella produkterna redovisade en premietillväxt på 9 procent under Tillväxten var störst i Danmark. Fondförsäkringspremierna steg med 62 procent till 1,0 miljarder euro, till stor del tack vare framgångarna för kapitalpensionsprodukten i Sverige. Kapitalavkastningen blev tillfredsställande under De traditionella produkterna genererade en avkastning på 9,9 procent i genomsnitt, medan motsvarande siffra för de moderna pensionsprodukterna, exempelvis det svenska Ålderspension med Premiegaranti, blev 15,2 procent. Life & Pensions lanserade under fjärde kvartalet sina nya flerförvaltarfonder Choice. Produkten erbjöds inledningsvis till fondförsäkringskunder i Finland, men blir tillgänglig för fondförsäkringskunder i hela Norden under första kvartalet Som ett led i Nordeas övergripande tillväxtplan i Sverige har Life & Pensions infört en strategi som syftar till att öka andelen av den svenska liv- och pensionsmarknaden. I strategin ingår rekrytering av säljpersonal för både privatoch företagskundsegmentet. På den svenska marknaden för privata liv- och pensionsförsäkringar ökade Nordea sin marknadsandel från 2,6 procent under 2004 till 7,9 procent Kapitalpension, en produkt som lanserades 2005, stod för över hälften av nyförsäljningen inom liv- och pensionsprodukter (inklusive tjänstepensionsprodukter). Nordea lanserade fondförsäkringen Kapitalpension i slutet av andra kvartalet, och uppnådde under 2005 en marknadsandel på 11,3 procent inom området.

17 Nordea Bokslutskommuniké (38) Förvärvet av Polens femte största pensionsbolag inom obligatoriska tjänstepensioner slutfördes under fjärde kvartalet. Den nya legala strukturen och styrstrukturen har införts, och integreringen med Lifes befintliga verksamhet i Polen väntas vara slutförd under första halvåret Planen är att inleda korsförsäljningen av banktjänster under första halvåret Resultat Asset Managements produktresultat ökade under 2005 med 30 procent och uppgick till 305 miljoner euro. I Life blev produktresultatet 221 miljoner euro, en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Sammantaget blev 2005 års produktresultat för Asset Management & Life det bästa någonsin. Detta kan delvis tillskrivas de starka marknaderna, men även lanseringen av flera innovativa och värdeskapande fond- och pensionsprodukter bidrog till de förbättrade intäktsmarginalerna. Inom Asset Management minskade kostnad/intäktsrelationen ytterligare från 58 procent 2004 till rekordlåga 52 procent under 2005, tack vare förbättrade intäktsmarginaler och utnyttjande av skalfördelar i produktionen och distributionen. Inom Life hänför sig den positiva utvecklingen till den starka kapitalavkastningen i Norge under 2005, samt högre volymer och en fördubbling av riskresultatet till 24 miljoner euro. Den starka kapitalavkastningen har ökat de finansiella reserverna, som nu uppgår till 7,7 procent av avsättningarna i livförsäkringsrörelsen. Utvecklingen under fjärde kvartalet 2005 Asset Managements produktresultat uppgick under fjärde kvartalet till 96 miljoner euro, en ökning med 25 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma period förra året blev ökningen 52 procent. Intäktsmarginalen ökade under fjärde kvartalet från 56 punkter till 64 punkter, delvis tack vare de framgångsrika produktlanseringarna i Danmark och Norge under perioden. Även de resultat- och transaktionsrelaterade intäkterna bidrog, liksom en förbättrad tillgångsmix. Kostnad/intäktsrelationen förbättrades till 48 procent under fjärde kvartalet, från 51 procent föregående kvartal. Produktresultatet i Life & Pensions uppgick under fjärde kvartalet till 56 miljoner euro, att jämföra med 65 miljoner euro under föregående kvartal. Det tredje kvartalet gynnades av ett starkt vinstdelningsresultat i Norge. Jämfört med samma period förra året ökade produktresultatet i Life med 14 procent. Fokus under 2006 Under 2006 förblir fokus på att generera innovativa produkter och värdeutveckling, som båda bidrar till ett ökat nettoinflöde. Inom Life & Pensions har Nordea ökat takten i byggandet av distributionsplattformen i Sverige. Hit hör att bilda en säljstyrka inriktad på retailkunder, liksom att förstärka säljverksamheten på företagssidan och utveckla en mäklarkanal. Denna utbyggnad fortsätter under 2006 och 2007.

18 Nordea Bokslutskommuniké (38) Asset Management & Lifes volymer, inflöden och marginaler Summa kv4 kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljarder euro 2005 Inflöde Nordiska retailfonder 43, 8 0, 3 42, 7 40, 9 39, 3 37, 2 European Fund Distribution 6, 8-0, 8 7, 4 7, 9 7, 1 6, 7 Private Banking Nordic Private Banking 35, 0 1, 0 33, 1 31, 2 29, 2 27, 8 International Wealth Management 8, 5 0, 0 8, 1 7, 9 7, 6 7, 4 Institutionella kunder 23, 0-0, 1 22, 7 22, 0 22, 1 21, 8 Life & Pensions 33, 5 0, 4 32, 7 31, 8 30, 4 29, 7 Summa 150, 6 0, 8 146, 7 141, 7 135, 8 130, 6 Nyckeltal Asset Management Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Rörelsekostnader Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Marginaler 1 Intäktsmarginaler (punkter) Rörelsekostnadsmarginal (punkter) Distributionskostnadsmarginal (punkter) Resultatmarginal (punkter) Kostnad/intäktsrelation, % Economic capital Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster) Marginalerna på årsbasis har beräknats på basen av genomsnittligt förvaltat kapital för Asset Management, exklusive Nordic Private Banking. Under fjärde kvartalet 2005 uppgick kapitalet till 114,1 miljarder euro.

19 Nordea Bokslutskommuniké (38) Nyckeltal Life Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Resultatdrivande poster Traditionell livförsäkring: Avgifter/vinstdelning Bidrag från kostnadsresultat Bidrag från riskresultat Avkastning på eget kapital Övrigt resultat Resultat traditionell livförsäkring Resultat fondförsäkring Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Summa produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Nyckeltal Premieintäkter (f.e.r.) varav från traditionell livförsäkring varav från fondförsäkring Summa rörelsekostnader Placeringstillgångar: Obligationer Aktier Alternativa placeringar Fastigheter Fondförsäkring Summa placeringstillgångar Kapitalavkastning, % 9,9 1,6 2,1 4,1 1,7 3,6 Försäkringstekniska avsättningar varav finansiella reserver Economic capital Antal anställda (heltidstjänster) Inklusive 75 heltidstjänster inom förvärvade polska livbolag.

20 Nordea Bokslutskommuniké (38) Group Treasury Rörelseresultatet på fortsatt hög nivå 2005 Bra resultat i Group Funding under kv4 Process inledd för att ge ut säkerställda obligationer i Sverige Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaderna (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och förvaltning av tillgångar och skulder. Group Investments verksamhet hänför sig till koncernens eget kapital. Inom vissa risklimiter tar Group Investment positioner inom främst ränteinstrument, inklusive derivat. Group Investments intäkter definieras som nettot av placeringsavkastningen och avkastningsmålet, det vill säga den förväntade genomsnittliga medellånga riskfria avkastningen över tid, definierad som finansieringskostnaden. Finansieringskostnaden korrelerar direkt till den ränta som betalas till affärsområdena på deras allokerade economic capital. Räntan sätts varje år och justeras utifrån gällande marknadsränta. År 2005 var finansieringskostnaden 3 procent. Group Funding ansvarar för all koncernfinansiering och fungerar som en central för samtliga koncerninterna finansieringsflöden. Alla tillgångar och skulder, med fast såväl som rörlig ränta, finansieras via Group Funding. Detta gör att Group Funding kan matcha ett likviditetsöverskott i en del av organisationen med ett likviditetsbehov med samma löptid och valuta i en annan del av organisationen. Skillnaden på cirka 90 miljoner euro mellan tillgångar och skulder härrör från kundaktivitet och motsvarar det finansieringsbelopp som Nordea anskaffar på obligations- och penningmarknader i och utanför Norden. För att underlätta verksamheten har Nordea väl tilltagna finansieringsprogram på alla relevanta marknader, vilket ger placerarna tillgång till en kreditrisk som täcker hela Norden. Group Funding inriktar sig vidare på att generera intäkter genom att utnyttja lutningar och rörelser i räntekurvorna. Det förbättrade kreditbetyget och den starka balansräkningen plus det faktum att Nordea numera är en känd aktör på de internationella kapitalmarknaderna har förbättrat bankens möjligheter till förmånlig finansiering. Affärsutveckling Läget på räntemarknaderna medförde utmaningar under fjärde kvartalet. De korta räntorna steg med 50 punkter, men 10-årsräntan steg med mindre än 20 punkter, till följd av efterfrågan från pensionsfonder i slutet av kvartalet i samband med deras hantering av balansräkningen. Efter en besvärlig månad i oktober slutade de flesta aktiemarknader på plus under fjärde kvartalet. Sedan kreditmarginalerna minskat intensifierade Nordea sin emissionsverksamhet på de nordiska och internationella kapitalmarknaderna, inklusive säkerställda obligationer och annan finansiering med förmånsrätt, till mycket attraktiva marginaler. Under 2005 ökade Nordea sin upplåning från 65 miljarder euro till 90 miljarder euro. Likviditeten i bankens finansieringsprogram har varit mycket god. Under 2005 anskaffade Nordea 2,4 miljarder euro i förlagslån. Nio emissioner med nio olika strukturer gjordes, från primärkapital till Lower Tier II, inklusive en hybridkapitalemission i yen under fjärde kvartalet, till ett värde motsvarande 73 miljoner euro. Nordea övervakar noga spridningen av sin finansiering och har möjlighet till förmånliga förlagslån på många olika marknader. I juni utsågs Nordea till Best Financial Borrower av tidskriften Euromoney. Hypotekslån är ett centralt område för Nordea. Nordea har tre hypoteksbolag: Nordea Kredit i Danmark, Nordea Hypotek i Sverige och Norgeskreditt i Norge. I december fick Nordea Hypotek tillstånd av den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer, i enlighet med den nya svenska lagen om säkerställda obligationer. Nordea Hypoteks ambition är att erhålla triple A-rating för sina säkerställda obligationer. Förutsatt önskad rating planerar bolaget en omvandling till säkerställda obligationer under andra kvartalet Per den 31 december uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som VaR, till 8 miljoner euro, att jämföra med 30 miljoner euro i slutet av tredje kvartalet. Den aktierelaterade risken, mätt som VaR, uppgick till 37 miljoner euro, att jämföra med 35 miljoner euro i slutet av september. Risken innefattar alla typer av aktier, såväl noterade och onoterade aktier som aktier ägda av private equity-fonder.

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis Sammandrag 2005 Vi gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring Viktiga händelser 2005 Januari Nordea

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 26 oktober 2005 Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Rörelseresultatet steg 30 procent under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 30 procent till

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2007 Delårsrapport januari september 2007 Starka resultat Intäkterna steg 9 procent till 5 744 mn euro (jan-sept 2006: 5 268 mn euro*) Kostnaderna ökade

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till 1 914 miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 13 februari 2008 Bokslutskommuniké 2007 Tillväxtsatsning och väl avvägd riskhantering ger starkt resultat Intäkterna steg 8 procent till 7 886 mn euro (7 365 mn

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 23 oktober 2008 Delårsrapport januari september 2008 Starkt resultat under extrema marknadsförhållanden Intäkterna steg 4 procent till 5 949 mn euro (första nio

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Rörelseintäkterna ökade till 115,1 (62,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 41,3 (9,9) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,55 (0,37) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2006

Delårsrapport för andra kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2006 Delårsrapport för andra kvartalet 2006 Starkt resultat till följd av en robust och diversifierad affärsmix avkastning på eget kapital steg till 21,2

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2005

Delårsrapport för andra kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 augusti 2005 Delårsrapport för andra kvartalet 2005 Starkt resultat för första halvåret 2005 Rörelseresultatet steg 33 procent till 1 572 miljoner euro (1 481

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Rörelseintäkterna ökade till 65,5 (29,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 25,5 (2,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,96 (0,10) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2004

Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 augusti 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Starka resultat under första halvåret 2004 Rörelseresultatet steg 15 % till 1 100 miljoner euro (959 under

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Delårsrapport för första kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 april 2005 Delårsrapport för första kvartalet 2005 Starkt resultat under första kvartalet Periodens resultat steg 8 % till 495 miljoner euro (459 under kv. 1

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer