Delårsrapport för första kvartalet 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för första kvartalet 2008"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg 5 procent till mn euro (Kv1 2007: mn euro) Räntenettot ökade 18 procent till mn euro (1 004) Riskjusterat resultat var 584 mn euro (576), upp 1 procent Resultat före kreditförluster ökade 3 procent till 906 mn euro (881) Kreditförlusterna uppgick till -21 mn euro (positivt 13 mn euro) Periodens resultat 687 mn euro (701), en minskning med 2 procent Avkastning på eget kapital 15,8 procent (18,0) Vinst per aktie 0,26 euro (0,27) Fortsatt stark volymtillväxt och hög kundaktivitet trots svåra marknadsförhållanden Utlåningen ökade 14 procent Företagsutlåningen ökade 18 procent Inlåningen ökade 12 procent; volymerna på sparkonton steg 21 procent Antalet förmånskunder ökade 7 procent, antalet private banking-kunder steg med 13 procent Ökade utlåningsmarginaler Stark utveckling för de kunddrivna aktiviteterna inom kapitalmarknaden Stark intäktstillväxt i New European Markets Jag gläder mig över att vi under en period med ökad turbulens och svåra finansmarknader har kunnat fortsätta växa, öka intäkterna och förbättra resultatet före kreditförluster. Detta beror på en kombination av en stark balansräkning, begränsad exponering mot marknadsoron och fortsatt framgångsrikt genomförande av vår strategi för organisk tillväxt. Rapporten visar att vi är på rätt väg mot våra långsiktiga mål och att vi konsekvent följer våra planer när det gället både intäktstillväxt och kostnadsutveckling. Samtliga banker har nu drabbats av högre finansieringskostnader och större osäkerhet relaterad till de makroekonomiska utsikterna. Men hittills har vi inte sett några bevis på en nedgång i kundaktiviteterna och vi står fast vid vår prognos för 2008, säger Christian Clausen, vd och koncernchef för Nordea. Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken, känd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, cirka kontor och en ledande ställning inom Internettjänster med 4,9 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Resultaträkning Kv 1 Kv 1 Förändr. Kv 4 Förändr. Mn euro % 2007* % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Volymer, nyckeluppgifter 31 mar 31 mar Förändr. 31 dec Förändr. Md euro % 2007 % Utlåning till allmänheten 254,0 222, ,7 4 In- och upplåning från allmänheten 141,0 126, ,3-1 varav sparkonton 42,8 35, ,8 5 Kapital under förvaltning 146,8 162, ,1-7 Försäkringstekniska avsättningar, livförsäkring 31,2 31,4-1 32,1-3 Eget kapital 17,8 15, ,2 3 Summa tillgångar 411,4 357, ,1 6 Nyckeltal Kv 1 Kv 1 Kv Vinst per aktie (EPS), euro 0,26 0,27 0,33 EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 1,19 1,23 1,20 Aktiekurs 1, euro 10,26 11,93 11,42 Totalavkastning, % -10,8 5,7-0,4 Eget kapital per aktie 1, euro 6,83 6,13 6,58 Utestående aktier 1, miljoner Utestående aktier efter full utspädning 1, miljoner Avkastning på eget kapital, %* 15,8 18,0 18,1 K/I-tal, %* Primärkapitalrelation 1,2, % 7,2 6,8 7,0 Kapitaltäckningsgrad 1,2, % 9,4 9,4 9,1 Primärkapital 1,2, mn euro Riskvägda tillgångar 1, md euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) 1, Riskjusterat resultat, mn euro Economic profit, mn euro Economic capital, md euro 11,7 9,9 10,9 EPS, riskjusterad, euro 0,23 0,22 0,24 RAROCAR, % 20,7 23,7 23,2 1 Vid periodens slut. 2 Inklusive resultatet för de första tre månaderna. Enligt svenska Finansinspektionens regler (exklusive det oreviderade resultat för kv 1): primärkapital mn euro (31 mar 2007: mn euro), kapitalbas mn euro (31 mar 2007: mn euro), primärkapitalrelation 7,0% (31 mar 2007: 6,6%), kapitaltäckningsgrad 9,2% (31 mar 2007: 9,2%). 3 Antal anställda per 31 Mar 2007 exklusive Orgresbank som då inte var inkluderat i resultaträkningen. * För att underlätta jämförelser har återbetalning från det finska insättningsgarantisystemet i kv 4 på 120 mn euro rapporterat under Övriga rörelseintäkter exkluderats. En komplett resultaträkning för 2007 återfinns på sid 28.

3 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Koncernen Resultatet för första kvartalet 2008 Nordea rapporterar fortsatt stark intäktstillväxt under första kvartalet 2008, främst till följd av högre tillväxt i räntenettot understödd av positiv utveckling för både utlåning och inlåning. Intäktstillväxten var särskilt stark i företagssegmentet. Tillväxten visar tydligt Nordeas motståndskraft på volatila marknader och styrkan i den stora och breda kundbasen. Utlåningsmarginalerna på både företags- och privatkundsidan stabiliserades och började öka under det första kvartalet. Intäkterna ökade med 5 procent till mn euro, jämfört med första kvartalet i fjol. Räntenettot ökade med 18 procent till mn euro, tack vare kraften i den organiska tillväxtstrategin och en betydande inverkan från utlåningstillväxten när marginalpressen planat ut. Den kunddrivna aktivitetsnivån inom området Capital Markets låg kvar på en hög nivå, vilket bidrog till högt nettoresultat från finansiella poster. Liksom under 2007 fick kreditoron en begränsad negativ inverkan på resultatet: cirka 30 mn euro under perioden. Marknadsturbulensen hade också en begränsad inverkan på Nordeas upplåningsverksamhet eftersom Nordea fortsatte att gynnas av sitt goda rykte, den väldiversifierade affärsprofilen och sin starka balansräkning. Kundernas minskade riskbenägenhet har inneburit utflöde från fonder och inflöde till sparkonton. Därför bör de olika intäktsposterna i det aktuella marknadsläget ses i ett sammanhang, särskilt på sparområdet. Nedgången i provisionsnettot på 7 procent ska ses mot denna bakgrund och beror också på att de internationella aktiemarknaderna sjönk med 16 procent under kvartalet, vilket tillsammans med nettoutflödet från fonder påverkade förvaltat kapital. Kostnadsökningen låg i linje med den tidigare kommunicerade prognosen och var oförändrad jämfört med helåret 2007, dvs 6,4 procent. Exklusive den ryska verksamheten som inte konsoliderades i resultaträkningen under första kvartalet i fjol ökade kostnaderna med 4,5 procent. Resultat före kreditförluster ökade med 3 procent till 906 mn euro och riskjusterat resultat ökade med 1 procent till 584 mn euro. Justerat för resultatet relaterat till det norska intressebolaget Eksportfinans ökade det riskjusterade resultatet med 5 procent. Intäkter Intäkterna ökade med 5 procent till mn euro. Exklusive resultatet från Eksportfinans var ökningen 6 procent. Räntenettot ökade med 18 procent till mn euro, till följd av kraftigt ökade ut- och inlåningsvolymer samt högre marginaler för företagsinlåningen. Utlåningen till allmänheten ökade med 14 procent till 254 md euro jämfört med förra året, med en högre tillväxt på årsbasis under första kvartalet. Inlåningsvolymerna ökade med 12 procent till 141 md euro jämfört med för ett år sedan. Företagsutlåningen fortsatte att växa kraftigt under första kvartalet, vilket avspeglar stark efterfrågan över hela Norden och i de flesta sektorer. Jämfört med föregående år var tillväxten, exklusive omvända återköpsavtal, 18 procent. Tillväxten inom lånefinansiering var lägre under första kvartalet. Intäkterna från företagskunderna ökade med 18 procent under kvartalet, 13 procent exklusive Ryssland. Marginalerna inom företagsutlåning stabiliserades och de första tecknen på att företagsmarginalerna också kommer att öka har blivit synliga på alla marknader under första kvartalet Marginaljusteringar görs nu över hela regionen. Marginalerna på bolån har stabiliserats och pressen på marginalerna, som förekommit under flera år, har planat ut. Jämfört med fjärde kvartalet i fjol ökade marginalerna på bolån till privatkunder under första kvartalet. Ökningen beror främst på ökade marginaler i Norge, som till viss del beror på en minskad negativ effekt på grund av den lagstadgade fördröjningen från det att centralbanken höjt räntan tills dess att kundräntorna får höjas. Marginalerna på konsumtionslån ökade också jämfört med fjärde kvartalet Sammantaget ökade utlåningen till privatkunder med 13 procent och intäkterna från privatkunderna med 5 procent jämfört med förra året. Nordea fortsatte att locka större volymer till sparkonton med konkurrenskraftiga räntor. En del av nettoökningen på 2,0 md euro under första kvartalet hänger samman med ett motsvarande utflöde från fonder. Sammantaget var inlåningsmarginalerna oförändrade jämfört med första kvartalet i fjol, men lägre än i fjärde kvartalet. Inom Nordic Banking har både företagsutlåningen och -inlåningen bidragit starkt till intäktstillväxten. Affärsaktiviteten låg kvar på en hög nivå i företagssegmentet och Nordea har fortsatt att ta marknadsandelar inom utlåning i de högre segmenten. I Norge ökade intäkterna med 19 procent jämfört med första kvartalet i fjol, i Sverige med 7 procent, och i Danmark och Finland med 3 till 4 procent. Den starka tillväxten i Norge var främst relaterad till företagsutlåningen, men också till ökade volymer och stärkta marginaler för privatkundsutlåningen, inklusive den ovan nämnda reducerade eftersläpningseffekten i Norge. Inom Institutional and International Banking (IIB) fortsatte affärsaktiviteten på en hög nivå under första kvartalet 2008 och kraftig tillväxt noterades i alla divisioner.

4 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Förvaltat kapital minskade med 10 procent till 147 md euro jämfört med första kvartalet 2007, och minskningen var 7 procent jämfört med slutet av december 2007, till följd av svaga och volatila aktiemarknader. Nettoutflödet från förvaltat kapital under första kvartalet var 1,0 md euro. Det största nettoutflödet, 1,7 md euro, kom från nordiska fonder, vilket till stor del resulterade i ett inflöde till sparkonton. För insitutionella kunder redovisades ett nettoinflöde på 1,7 md euro. Provisionsnettot minskade med 7 procent till 495 mn euro. Sparandeprovisionerna minskade med 15 procent till 303 mn euro, främst till följd av nedgången i förvaltat kapital på grund av svaga aktiemarknader, lägre transaktionsaktivitet och delvis en övergång till produkter med lägre marginaler. Betalningsprovisionerna ökade med 6 procent till 191 mn euro, med stark ökning inom kortverksamheten. Låneprovisionerna ökade med 2 procent till 102 mn euro. Provisionskostnaderna ökade med 7 procent till 149 mn euro, vilket i huvudsak förklaras av stark tillväxt inom kortverksamheten. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde minskade med 4 procent till 280 mn euro jämfört med första kvartalet i fjol. Nordea uppvisade ett starkt resultat med fortsatt hög aktivitet inom kunddrivna transaktioner och begränsad negativ resultatpåverkan från marknadsoron och ökade kreditmarginaler. Den negativa effekten av finansoron beräknas uppgå till cirka 30 mn euro. Trots detta låg nettoresultatet av finansiella poster kvar på en hög nivå. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till -18 mn euro, inklusive det negativa resultatet från innehavet i Eksportfinans på -23 mn euro. Sedan i mars 2008 deltar Nordea i ett garantikonsortium för att stötta norska Eksportfinans ASA vad avser deras värdepappersportfölj. Garantikonsortiets sammanlagda storlek motsvarar ett belopp om cirka 625 mn euro. Nordea äger 23,2 procent av företaget. De övriga ägarna är norska staten och andra nordiska banker. Kostnader Kostnaderna ökade med 6 procent till mn euro, samma ökningstakt som under 2007, trots att antalet anställda i Nordea var 10 procent högre än under första kvartalet Över hälften av kostnadsökningen var relaterad till investeringar i tillväxtområden, dvs Private Banking, Nordeas tillväxtsatsning i Sverige och New European Markets, varav en stor del avser Ryssland. Övriga kostnader var oförändrade. Exklusive Ryssland var den underliggande kostnadsökningen 4,5 procent. Personalkostnaderna ökade 10 procent, till följd av fler anställda, investeringar i tillväxtområden, löneökningar och högre rörliga löner. K/I-talet ökade till 54 procent, jämfört med 53 procent under första kvartalet i fjol. Kreditförluster Som förväntat var återföringar och återvinningar lägre, medan nya reserveringar låg kvar på oförändrade och måttliga nivåer jämfört med de föregående kvartalen. Kreditförluster på 21 mn euro rapporterades under första kvartalet. Skatter Den effektiva skattesatsen under första kvartalet 2008 uppgick till cirka 22 procent, vilket är lägre än den genomsnittliga schablonskatten på 26 procent, i linje med prognosen för helåret. Periodens resultat Periodens resultat minskade med 2 procent till 687 mn euro, vilket förklaras av skiftet från positiva till negativa kreditförluster och motsvarar en avkastning på eget kapital på 15,8 procent. Vinst per aktie var 0,26 euro. Riskjusterat resultat Riskjusterat resultat ökade med 1 procent till 584 mn euro, jämfört med första kvartalet i fjol. Exklusive resultatet på -23 mn euro relaterat till intressebolaget Eksportfinans, ökade det riskjusterade resultatet med 5 procent. Finansorons inverkan på Nordeas upplåning Nordea har i allmänhet kunnat bedriva sin upplåningsverksamhet på normalt sätt, med sitt välkända namn, sin AA-rating och försiktiga likviditetshantering tillsammans med den väldiversifierade och starka finansieringsbasen, inklusive en stabil privatkundsinlåning. Merparten av Nordeas säkerställda obligationer emitteras genom Nordea Hypotek och Nordea Kredit, på antingen den svenska eller danska marknaden. Ingen av dessa marknader har påverkats av turbulensen, vilket inneburit att Nordea kunnat fortsätta att finansiera sina hypotekstillgångar på normalt sätt. Också marknaderna för kortfristig upplåning i Norden har fungerat normalt. Det står emellertid klart att de ökade kostnaderna för långfristig finansiering, som redan har påverkat internationella banker, också kommer att påverka de nordiska bankerna på sikt. Den ökade kostnaden för långfristig finansiering förväntas leda till en omprissättning av kreditportföljen och ge ytterligare stöd till den pågående förbättringen av utlåningsmarginalerna. Trots det svåra läget på den europeiska marknaden för långfristig finansiering har Nordea, efter utgången av första kvartalet, emitterat en treårig säkerställd obligation på 1,5 md euro till ett pris som motsvarar 11 punkter över swapräntans mittspread. Emissionen är Nordeas hittills största säkerställda euroobligation och köptes av en

5 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) väldiversifierad investerargrupp. Det starka gensvaret visar tydligt att investerare har förtroende för Nordea och kvaliteten på Nordeas tillgångar. Kreditportföljen Utlåningen ökade med 14 procent till 254 md euro vid utgången av mars Företagskunder stod för 55 procent av utlåningen. Ingen betydande förändring har skett i kreditportföljens sammansättning. Utlåningsportföljen är väldiversifierad och kreditkvaliteten är fortsatt god. Marknadsrisk Den totala risknivån i Nordeas trading- och investeringsaktiviteter låg kvar på en oförändrad nivå i slutet av mars 2008 jämfört med slutet av december Ränterelaterat VaR uppgick till 63 mn euro och aktierelaterat VaR uppgick till 5 mn euro, en minskning som avspeglar försäljningen av OMX-aktierna. Kreditmarginalrelaterat VaR uppgick till 14 mn euro och valutarelaterat VaR uppgick till 3 mn euro. VaR uppgick sammantaget till 60 mn euro, inklusive en diversifieringseffekt på 29 procent. Råvarurisken uppgick till 10 mn euro. Räntebärande värdepapper och statsskuldförbindelser uppgick till 50 md euro i slutet av mars, varav 19 md euro i livförsäkringsrörelsen och resterande del i likviditetsbufferten som förvaltas av Group Treasury, samt i tradingportföljen inom Markets. I slutet av mars uppgick likviditetsbufferten till cirka 20 md euro. Endast en begränsad del av Nordeas räntebärande värdepapper beräknas enligt interna värderingsmodeller. Kapitalposition och kapitalstruktur I slutet av mars uppgick Nordeas riskvägda tillgångar till 176 md euro exklusive övergångsregler, jämfört med 171 md euro i slutet av december Ökningen förklaras främst av volymökningar. Riskvägda tillgångar inklusive övergångsreglerna minskade emellertid med mer än 3 md euro till 201 md euro, efter att nästa steg i implementeringen av Basel II genomförts. Exklusive övergångsregler var primärkapitalrelationen 8,2 procent och kapitaltäckningsgraden var 10,7 procent. Inklusive övergångsreglerna var primärkapitalrelationen 7,2 procent och kapitaltäckningsgraden 9,4 procent. I mars 2008 slutförde Finansinspektionen sin bedömning av Nordeas interna kapitalutvärdering. Finansinspektionens slutsats var att Nordeas kapitalbas är tillräcklig i relation till bankens risker. Under 2008 har Nordea en pågående godkännandeprocess för sina IRK-modeller (intern riskklassificering) för kreditportföljen i Retail. Efter att Basel II genomförts fullt ut förväntas de riskvägda tillgångarna bli 35 procent lägre än enligt Basel I. Economic capital ökade med 18 procent till 11,7 md euro vid utgången av mars jämfört med för ett år sedan, vilket främst avspeglar tillväxten i utlåningsvolymerna. Jämfört med slutet av 2007 var ökningen 7 procent. Utökad kund- och produktrapportering För att ytterligare öka transparensen mot investerare har rapporteringen för kundsegment och produktgrupper, i linje med tidigare kommunikation, blivit ännu mer detaljerad under första kvartalet De viktigaste kundsegmenten rapporteras var för sig på sidorna Intäkterna och produktresultaten rapporteras för de större produktgrupperna på sidorna Capital Markets Products rapporteras nu som en produktgrupp istället för som tidigare Markets. Nordeaaktien Under första kvartalet sjönk Nordeas aktiekurs från 108,0 SEK till 96,3 SEK på OMX Nordiska Börs. Totalavkastningen var -10,8 procent. Nordea var nummer 8 av 20 i jämförelsegruppen där den genomsnittliga totalavkastningen var -14,2 procent. Nordea Bank AB (publ):s årsstämma beslöt om en utdelning om 0,50 euro per aktie för Nya ledamöter i styrelsen Stine Bosse, Svein Jacobsen, Heidi M Petersen och Björn Wahlroos valdes till nya styrelseledamöter på årsstämman. Styrelseledamöterna Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Birgitta Kantola och Claus Høeg Madsen avböjde omval. Bemyndigande att återköpa egna aktier Styrelsen bemyndigades att till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av egna aktier upp till ett antal som inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Med beaktande av dagens svåra marknadsläge planeras inga återköp av aktier inom den närmaste framtiden. Långsiktigt incitamentsprogram Årsstämman beslöt att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2008 ("LTIP 2008") baserat på samma principer som de för LTIP 2007 omfattande upp till 400 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Nordeakoncernen. Nordea säljer sin institutionella Global Custodyverksamhet till JPMorgan Nordea har ingått avtal om försäljning av sin institutionella Global Custody-verksamhet till JPMorgan. Kunderna

6 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) övergår till JPMorgan under en period om månader. Servicenivån förblir oförändrad under övergångsperioden. Transaktionen får en begränsad effekt på Nordeas resultat. Transaktionen förutsätter bland annat godkännande från tillsynsmyndigheterna, och förväntas slutföras under tredje kvartalet Nya medlemmar i koncernledningen Ari Kaperi och Michael Rasmussen har utsetts till nya medlemmar i Nordeas koncernledning från och med den 1 juni Ari Kaperi blir chef för Institutional & International Banking och Michael Rasmussen blir chef för Banking Products & Group Operations. Fredrik Rystedt har utsetts till ny CFO och medlem i Nordeas koncernledning. Fredrik Rystedt tillträder sin nya befattning senast den 1 oktober Som ett led i förändringsprocessen i Nordeas högsta ledning kommer Markku Pohjola att gå i pension den 31 juli 2008, och Tom Ruud lämnar Nordea under fjärde kvartalet Arne Liljedahl lämnar Nordea i slutet av 2008, efter överlämnandet av hans uppgifter till den nya chefen för Group Corporate Centre och CFO. Lena Eriksson har utsetts till styrelsens sekreterare från och med den 1 maj 2008 och kommer därmed att lämna koncernledningen. Hon fortsätter att vara chef för Group Legal och Executive Vice President. Nästa steg i utvecklingen av verksamhetsmodellen Parallellt med förändringarna i den koncernledningen tas nästa steg i utvecklingen av koncernens verksamhetsmodell. För att ytterligare förstärka kundorienteringen, fokuseringen på lokala marknader och lagarbete ska beslutsgången i Nordic Banking förenklas. En ny befattning som nationell chef för Banking med ansvar för kundrelationer ska inrättas i vart och ett av de nordiska länderna. De nationella cheferna ska rapportera till chefen för Nordic Banking. Produktutvecklingen och produkthanteringen ska stärkas genom skapandet av ett nytt produktområde: Capital Markets & Savings, under ledning av Gunn Wærsted. En hög kvalitet och effektivitet i leveranser, teknik och support blir målet i det nya, kombinerade produkt- och driftsområdet Banking Products & Group Operations, under ledning av Michael Rasmussen. Utsikter 2008 De svårigheter som råder på de internationella kreditmarknaderna sedan sommaren 2007 accelererade under den senare delen av första kvartalet Som en följd av detta har osäkerheten avseende de globala makroekonomiska utsikterna för 2008 ökat. Det blir allt mer uppenbart att också de nordiska ekonomierna kommer att påverkas. Trots något svagare makroekonomiska utsikter upplever Nordea fortfarande stark kundaktivitet inom nästan alla områden, vilket den fortsatt starka ökningen av utlåningen vittnar om. Tillväxten i utlåningen förväntas bli något lägre under resten av året, men fortfarande ligga på en hög nivå, och marginalerna förväntas öka. Den finansiella prognosen för 2008 är oförändrad. Riskjusterat resultat förväntas öka med 5 10 procent. Till följd av de tidigare kommunicerade investeringsplanerna för 2008, förväntas kostnadsökningen för detta år bli något högre än under Den övergripande kreditkvaliteten är fortsatt god. Förändringar av de makroekonomiska utsikterna förväntas påverka kreditläget på sikt. För helåret 2008 räknar Nordea med vissa kreditförluster, då återföringarna av tidigare gjorda reserveringar sannolikt minskar.

7 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Kvartalsvis utveckling Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mn euro * Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto (not 1) Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader (not 2): Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (EPS), euro 0,26 0,33 0,29 0,31 0,27 EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 1,19 1,20 1,21 1,26 1,23 Not 1 Avgifts- och provisionsnetto Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mn euro Provisioner från kapitalförvaltning Livförsäkring Courtage Depåtjänster Inlåning Summa sparrelaterade provisioner Betalningar Kort Summa betalningsprovisioner Utlåning Garantier och dokumentbetalningar Summa låneprovisioner Övriga provisionsintäkter Avgifts- och provisionsintäkter Livförsäkring Betalningar Övriga provisionskostnader Avgifts- och provisionskostnader Avgifts- och provisionsnetto Not 2 Allmänna administrationskostnader Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Mn euro Personal varav rörliga lönekostnader Informationsteknologi Marknadsföring Porto-, telefon- och kontorskostnader Hyres-, lokal- och fastighetskostnader Övrigt Summa Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna under kv , inkl personal etc, men exkl IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick till 167 mn euro (kv : 157 mn euro). * För att underlätta jämförelser har återbetalning från det finska insättningsgarantisystemet i kv 4 på 120 mn euro rapporterat under Övriga rörelseintäkter exkluderats. En komplett resultaträkning för 2007 återfinns på sid 28.

8 Kundområden Övrigt Koncernen Nordic Banking Inst. & International Banking Övrig kundverksamhet Kundområden Summa Group Corporate Centre Koncernfunktioner och elimineringar Nordeakoncernen Mn euro Jan-mar Jan-mar Jan-mar Jan-mar Förändr. Jan-mar Jan-mar Jan-mar Förändr. Kundansvariga enheter % % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Economic capital RAROCAR, % Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41)

9 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Nordic Banking Intäktsökning 7 % Hög aktivitet bland företagskunder Tvåsiffrig volymtillväxt i utlåning och inlåning Nordic Banking betjänar 8,8 miljoner privatkunder, varav 6,8 miljoner ingår i fördelsprogrammet, samt aktiva företagskunder. Verksamheten bedrivs på de fyra nordiska marknaderna. Affärsutveckling Under första kvartalet 2008 utvecklades affärerna starkt på såväl företags- som privatsidan, mycket tack vare bankens relationsstrategi och genom ökad korsförsäljning inom ramen för fördelsprogrammet. Aktivitetsnivån bland företagskunderna har förblivit hög och företagsutlåningen fortsatte därför att växa kraftigt. Nordea vann kontinuerligt nya andelar i de högre segmenten på marknaden. Såväl företagsutlåningen som -inlåningen har bidragit starkt till intäktstillväxten. Båda växte med 14 procent från första kvartalet Trots hård konkurrens stärkte Nordea sin marknadsposition och stabiliserade marginalerna. På den nordiska marknaden i stort syntes de första tecknen på förestående marginalökningar under första kvartalet Tanken är att dra nytta av den höjda riskmedvetenheten och möjligheterna till högre marginaler. Även på företagsinlåningen har marginalerna varit stabila överlag. Likviditeten på kapitalmarknaderna har varit låg under marknadsturbulensen. Tack vare sina starka kundrelationer och sin starka balansräkning kunde Nordea stödja kunderna i det svåra marknadsläget, utan att göra avkall på sin väl avvägda riskhanteringspolicy. Nordea har haft fortsatt framgång med rådgivningen till företagskunder avseende skydd mot marknadsrisk med hjälp av olika riskhanteringsprodukter. Dessa förblev en betydande tillväxtfaktor under första kvartalet. Provisionsintäkter från utlåning tog fart under första kvartalet efter ett svagt fjärde kvartal Sammantaget ökade intäkterna från företagskunder med 11 procent. Aktivitetsnivån förblev hög även bland privatkunderna. Alla områden tog vara på merförsäljningsmöjligheterna i fördelsprogrammet och konceptet med rådgivningsmöten som infördes Bostadsmarknaderna har mattats av, men Nordea redovisar ändå en stark volymökning inom bolån på alla marknader: upp 10 procent till 84 md euro jämfört med första kvartalet De senaste årens marginalminskningar har planat ut, vilket tyder på att den bolånerelaterade nedgången i räntenettot har hejdats och att volymtillväxten får fullt genomslag på resultatet. Konsumtionslån med säkerhet växte med 12 procent. Storsäljare är BoFlex-produkterna, som haft stabila marginaler. Konsumtionslån utan säkerhet, det vill säga allmänna konsumtionskrediter, checkkrediter och kortkrediter, fortsatte att växa, främst inom förmånskundsegmentet. Dessa produkter är en integrerad del av Nordeas erbjudande till privatkunder, och kunderna uppmanas att välja Nordeas förmånliga lån i stället för att vända sig till någon annan leverantör. Utlåningen utan säkerhet växte med 8 procent, och marginalerna sjönk något. Inlåningen från privatkunder gav ett betydande bidrag till den ökning som skett i räntenettot sedan första kvartalet Nordeas strategi är att erbjuda transaktionskonton kopplade till ett brett urval betalningsverktyg och sparkonton med konkurrenskraftig ränta. Inlåningen ökade med 14 procent jämfört med för ett år sedan. Inlåningen på sparkontona steg under perioden med 2,0 md euro. I övrigt var inlåningen stabil. Genomsnittsmarginalerna på hela inlåningen var stabila jämfört med samma period förra året, men något lägre än under fjärde kvartalet Resultat Under första kvartalet ökade Nordic Banking sina intäkter med 7 procent till mn euro. I Norge ökade intäkterna med 19 procent, i Sverige med 7 procent, och i Danmark och Finland med 3-4 procent. Den starka utvecklingen i Norge var främst relaterad till företagsutlåningen, men också till volymerna och marginalerna för utlåningen till privatkunder. Ett skäl är den minskade negativa effekten av den lagstadgade fördröjningen från det att centralbanken höjt räntan tills dess att kundräntorna höjs. Räntenettot steg med 14 procent till 971 mn euro, främst tack vare att utlåningen steg med hela 14 procent. Marginalerna på företagsutlåning gick ner jämfört med första kvartalet 2007, men ökade marginellt jämfört med fjärde kvartalet Även inlåningen steg kraftigt, med 14 procent. På privatsidan var marginalerna oförändrade, medan de ökade på företagssidan. Provisionsnettot gick ner med 12 procent till 399 mn euro på grund av lägre intäkter från fonderna. Detta förklaras av nedgången på aktiemarknaderna och lägre marknadsvärden men också av att kunder överger aktiefonder till förmån för räntefonder och blandfonder, som har lägre marginaler. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde ökade med 26 procent till 130 mn euro, och avspeglar en framgångsrik försäljning av kapitalmarknadsprodukter till företagskunder.

10 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Kostnaderna ökade med 7 procent till 779 mn euro. Kreditförlusterna uppgick till 10 mn euro. Antalet anställda i Nordic Banking steg med 3 procent eller motsvarande cirka 500 heltidsanställda jämfört med för ett år sedan, och med 108 heltidsanställda under första kvartalet. Nyrekryteringarna stödjer tillväxtstrategin. Rörelseresultatet var oförändrat: 722 mn euro. Riskjusterad avkastning (RAROCAR) uppgick till 24 procent (26) och K/I-talet var 52 procent (51).

11 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Nordic Banking, rörelseresultat per marknad Nordic Banking Danmark Nordic Banking Finland Nordic Banking Norge Nordic Banking Sverige Nordiska funktioner Summa kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat K/I-tal, % RAROCAR, % Övrig information, md euro Utlåning 213,5 187,3 63,6 56,5 48,6 43,5 38,0 32,2 63,3 55,1 Inlåning 114,2 99,9 32,1 29,3 32,6 26,4 19,6 17,6 29,9 26,6 Economic capital 7,7 6,8 2,4 2,0 1,7 1,6 1,4 1,1 2,2 2,0 Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Nordic Bankings ut- och inlåningsmarginaler kv1 kv4 kv1 kv1 kv4 kv1 Utlåningsmarginaler, % Inlåningsmarginaler, % Till företag 0,87 0,86 0,90 Från företag 0,96 0,99 0,92 Till privatkunder Från privatkunder 1,77 1,83 1,77 - Hypotekslån 0,55 0,51 0,55 - Konsumtionslån 3,07 3,04 3,29 Utlåningsmarginaler totalt 0,94 0,91 0,97 Inlåningsmarginaler totalt 1,38 1,43 1,36 Nordic Bankings nyckeltal per kvartal kv1 kv4 kv3 kv2 kv1 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat RAROCAR, % K/I-tal, % Kundbas: privatkunder, miljoner varav kunder i fördelsprogram, miljoner företagskunder, miljoner Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)

12 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Institutional & International Banking Solid intäktsökning i alla divisioner Fortsatt hög kundaktivitet trots finansoron 11 nya kontor i Polen Institutional & International Banking (IIB) har det globala kundansvaret för finansinstitut samt shipping-, offshoreoch oljebolag. Vidare ingår Nordeas bankverksamhet i Polen, Baltikum och Ryssland i Institutional & International Banking. Nordea har ett komplett utbud av banktjänster på dessa marknader. Affärsutveckling Finansinstitut Financial Institutions Division gick starkt framåt under första kvartalet 2008, med en stark tvåsiffrig intäktsökning trots fortsatt turbulens på finansmarknaderna. Den ökade merförsäljningen av kapitalmarknadsprodukter var en viktig tillväxtfaktor. Tack vare sin effektiva hantering av kundrelationer stärkte Nordea sin marknadsposition och vann betydande mandat under perioden. I mars offentliggjorde Nordea försäljningen av depåverksamheten för globala institutionella kunder till JPMorgan. Nordea är ledande i Norden inom depåtjänster till globala institutionella kunder men har valt att fokusera på områden där banken kan tillföra värde på lång sikt. Affären omfattar tillgångar på nästan 200 md euro, och överflyttningen sker successivt under de närmaste månaderna. Nyheten mottogs allmänt positivt av kunderna och marknaden. Nordeas underdepåverksamhet hade ett starkt första kvartal. Transaktionsvolymerna i Securities Services växte med 48 procent jämfört med första kvartalet 2007, och antalet transaktioner översteg 6 miljoner. Shipping, Offshore & Oil Services Affärsaktiviteten inom segmenten Shipping, Offshore och Oil Services förblev stark. Positiva grundförutsättningar på marknaden och hög aktivitet inom nybyggnation och fusioner och förvärv ledde till en hög efterfrågan. Turbulensen på finansmarknaderna har drivit upp priserna och lett till stramare struktur och finansiella villkor. Dessa faktorer bidrog till den robusta tvåsiffriga intäktsökningen under första kvartalet. Nordea har fortsatt att dra nytta av sina starka kundrelationer och säkrat attraktiva mandat samt befäst sin ställning som toppleverantör av finansiella tjänster till shipping, offshore- och oljesektorn världen över. Under första kvartalet 2007 deltog Nordea i tio syndikerade lånetransaktioner och vann två attraktiva mandat på totalt 3 md US-dollar. Trots det svåra läget på kreditmarknaderna under perioden har Nordea lyckats syndikera alla sina transaktioner inom dessa segment, och är väl positionerad att fånga upp nya affärsmöjligheter. Nordea vann utmärkelsen Public Debt Deal of the Year av tidskriften Marine Money International, efter att ha finansierat nya fartyg för ett ryskt tankerrederis räkning. New European Markets New European Markets-divisionen utvecklades fortsatt starkt under perioden, trots en avmattning på de baltiska marknaderna. Sammantaget ökade intäkterna med 135 procent, och i Polen och Baltikum med 40 procent. Utlåningen steg med 106 procent jämfört med för ett år sedan. Utlåningen i Baltikum ökade med 65 procent, med en tillväxttakt på cirka 30 procent på årsbasis under första kvartalet. Nordea har valt en försiktig utlåningspolicy i regionen och har därför kunnat öka affärsvolymerna utan att äventyra kreditkvaliteten. På bolånesidan var ökningen i Nordea dubbelt så stor som i regionen i genomsnitt, eller 69 procent i Polen och Baltikum. En snabbare ökning i inlåningen uppvägde den minskade försäljningen av fonder till privatkunder. Som ett led i strategin gentemot privatkunder inleddes omfattande utbildningsprogram, med tonvikt på rådgivningsmöten. Det bör skapa förutsättningar för ökad tillväxt i privatkundssegmentet. Antalet förmånskunder steg med 66 procent jämfört med för ett år sedan. New European Markets arbetade vidare med sina två strategiska initiativ. Utbyggnaden av kontorsnätet i Polen gick vidare. Elva nya kontor öppnades under första kvartalet. Planen för 2008 är att fortsätta öppna mer än ett kontor i veckan i Polen och Baltikum. Den nya säljstyrkan ska främst inrikta sig på privatkunder och små och medelstora företag. Integrationen av Orgresbank har fortsatt enligt plan. Affärsaktiviteten i Ryssland var hög under perioden, bland annat på grund av ökad utlåning. Utlåningen till stora ryska företag har överträffat förväntningarna, och Nordea finansierade flera väletablerade storbolag. För att anpassa kapitalet till volymökningen genomfördes en nyemission riktad till Nordea. Nordeas andel i ryska Orgresbank har ökat från dryga 75 procent till cirka 82 procent. Ökningen får ingen effekt på redovisningen eftersom Orgresbank har konsoliderats i Nordea sedan förvärvet slutfördes. Resultat Affärsaktiviteten inom IIB var hög under första kvartalet 2008, och alla divisioner noterade en robust tillväxt. IIB:s finansiella resultat har inte påverkats nämnvärt av marknadsturbulensen. Periodens intäkter uppgick till 242 mn euro, en ökning med 29 procent inklusive bidraget från Ryssland, som konsoliderades från andra kvartalet Den ryska verksamheten bidrog med en intäkt på 38 mn euro under perioden.

13 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Räntenettot steg med 66 procent jämfört med året innan, tack vare hög tillväxt i både utlåningen och inlåningen. Utlåningen ökade med 40 procent, och inlåningen med 16 procent. Provisionsnettot uppgick till 64 mn euro, och speglade en hög kundaktivitet trots oron på marknaderna. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde steg med 60 procent till 67 mn euro jämfört med samma period Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag belastades av resultatet på -23 mn euro från minoritetsinnehavet i norska Eksportfinans. Periodens kostnader uppgick till 115 mn euro, en ökning med 40 procent, i första hand till följd av investeringar inom New European Markets, men även på grund av ökade rörliga löner. Antalet anställda omräknat till heltidstjänster var i slutet av mars 2008, en ökning med 85 procent jämfört med föregående år. Under första kvartalet 2008 ökade antalet anställda med motsvarande 322 heltidstjänster, främst inom New European Markets. Resultatet före kreditförluster steg under första kvartalet 2008 med 21 procent till 127 mn euro, eller med 43 procent exklusive resultatet från minoritetsinnehavet i Eksportfinans. Resultatförbättringen kan tillskrivas ökade affärsvolymer och begränsade kreditförluster. Orgresbank bidrog med ett resultat före kreditförluster på 20 mn euro. RAROCAR uppgick till 30 procent under perioden, och K/I-talet var 48 procent.

14 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Institutional & International Bankings rörelseresultat fördelat på områden Shipping, New Financial Oil services & European varav Summa Institutions International Markets Ryssland Övrigt kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat K/I-tal, % RAROCAR, % Övrig information, md euro Utlåning 25,7 18,3 2,5 1,7 10,6 9,9 10,8 5,2 1,8 - Inlåning 25,2 21,7 16,5 14,5 4,8 4,7 3,7 2,4 0,4 - Economic capital 1,1 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 - Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) New European Markets, utlånings- och inlåningsmarginaler kv1 kv4 kv1 kv1 kv4 kv1 Utlåningsmarginaler, % 2008¹ Inlåningsmarginaler, % 2008¹ Till företag 1,48 1,08 0,89 Från företag 1,54 1,52 1,21 Till privatkunder 1,38 1,20 1,29 Från privatkunder 1,25 1,47 1,35 ¹ Marginalerna inkluderar Ryssland från första kvartalet Institutional & International Bankings nyckeltal per kvartal kv1 kv4 kv3 kv2 kv1 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat RAROCAR, % K/I-tal, % Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)

15 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Övrig kundverksamhet Den kundverksamhet som inte ingår i Nordic Banking eller Institutional & International Banking rapporteras under Övrig kundverksamhet, tillsammans med resultat som inte har allokerats till något av kundområdena. Till Övrig kundverksamhet hör International Private Banking & Funds och kundverksamheten inom Life & Pensions. International Private Banking & Funds International Private Banking & Funds ansvarar för koncernens rådgivning till förmögna privatpersoner bosatta utanför Nordeas hemmamarknader. Det är också koncernens plattform för fonddistribution i Europa. Nordeas fonder har marknadsföringstillstånd i 16 europeiska länder. Affärsutveckling och resultat Det förvaltade kapitalet i Nordeas internationella private banking- och fonddistributionsverksamhet sjönk med 1,8 md euro under första kvartalet, varav 0,7 md euro hänför sig till ett nettoutflöde och 1,1 md euro från sjunkande marknadsvärden. Detta gav ett förvaltat kapital på 11,4 md euro. Nedgången i förvaltat kapital och i kundaktiviteten ledde till att intäkterna i International Private Banking & Funds i slutet av mars hade sjunkit till 31 mn euro, en minskning med 38 procent från förra året. Rörelseresultatet sjönk med 10 mn euro, en nedgång med 66 procent från första kvartalet International Private Banking Det svåra marknadsläget under första kvartalet 2008 drog ner aktivitetsnivån och riskaptiten bland International Private Bankings kunder. Till följd av nedgången på aktiemarknaderna minskade förvaltat kapital med 6 procent till 8,9 md euro. Kundernas förändrade beteende ledde till att utlåningen minskade till 1,4 md euro. Inlåningen steg med 0,4 md euro till 2,2 md euro, på grund av att kunderna omfördelade sina tillgångar. Intäkterna uppgick till 22 mn euro, en nedgång med 6 mn euro jämfört med första kvartalet International Private Banking bibehöll marginalerna på en acceptabel nivå trots hård global konkurrens. Lifes kundverksamhet Kundverksamheten i Life omfattar livförsäkringsrörelsen utanför Nordea Banks eget distributionsnät. Här ingår försäljning till nordiska kunder genom Life & Pensions egna försäljare, mäklare och agenter. Lifes kundverksamhet omfattar också den polska livförsäkringsrörelsen. Affärsutveckling och resultat Premieintäkterna i den nordiska kundverksamheten bibehölls på samma nivå som under första kvartalet Den danska tjänstepensionsverksamheten, som är en betydande del av den nordiska kundverksamheten, redovisade en ökning i premieintäkterna på 3 procent jämfört med samma period I Polen fortsatte premieintäkterna att växa kraftigt under första kvartalet Det polska livbolaget mer än fördubblade sina premieintäkter, och pelare II-bolaget Nordea PTE ökade sina med 26 procent. Totalt uppgick premieintäkterna i Polen till 160 mn euro, motsvarande 15 procent av Nordeas samlade premieintäkter. Intäkterna i Lifes kundverksamhet blev 82 mn euro under första kvartalet, upp 14 procent från samma period Rörelseresultatet uppgick till 33 mn euro, upp 6 procent. Resultatet från Lifes kundverksamhet ingår i Life & Pensions produktresultat, se sidan 24. Övrigt Kundverksamheten Övrigt utgörs främst av Capital Markets Products resultat, som inte allokeras till Nordic Banking eller Institutional & International Banking. Capital Markets Products produktresultat presenteras på sidan 21. Periodens nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde blev lägre än förra året, beroende på marknadsturbulensen i år och på att första kvartalet 2007 var exceptionellt starkt. European Fund Distribution Även European Fund Distribution påverkades av börsnedgången under första kvartalet, som fick fonddistributörer att styra om sina kunders kapital till likvida tillgångar och inlåning. Nettoutflödet var 0,6 md euro, koncentrerat till en handfull aktiefonder. Den nya externt förvaltade European Alpha Fund redovisade under perioden ett nettoinflöde på 33 mn euro. European Fund Distribution fortsatte under perioden att bredda sitt sortiment med nya högklassiga produkter från externa partners.

16 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Övrig kundverksamhet, per enhet Summa International Private Banking & Funds Life Övrigt kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Economic capital

17 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Group Corporate Centre Nordea fortsätter att tjäna på försiktig likviditetshantering och låg investeringsrisk Marknaden för säkerställda obligationer i Sverige och Danmark motstod turbulensen I Group Corporate Centre ingår koncernens finans-, redovisnings-, planerings- och kontrollverksamhet, kapitalförvaltning, samt Group Treasury. I det sistnämnda ingår koncernens upplåning, förvaltning av tillgångar och skulder samt positioner på finansmarknaden (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten). Affärsutveckling Turbulensen på finansmarknaderna fortsatte under första kvartalet Osäkerheten på kreditmarknaderna spred sig till aktiemarknaderna. Oron späddes på av tecken på att USA-ekonomin var på väg in i en recession, samtidigt som den kraftiga nedgången på bostadsmarknaderna fortsatte. Kreditspreaderna växte kraftigt under perioden. Likviditeten på penningmarknaden förbättrades inledningsvis, men när nya problem rapporterades från den amerikanska banksektorn var riskpremierna på penningmarknaderna snart uppe på nästan lika höga nivåer som förra året. Euriborräntan steg till nästan 0,75 procentenheter över den riskfria räntan. Under turbulensen på finansmarknaderna har Nordea haft nytta av sin försiktiga likviditetshantering och låga investeringsrisk. Likviditetshanteringen måste anpassas till varje verksamhet, företag och marknad. Nordea åtnjuter ett gott anseende och en AA-rating. Detta tillsammans med den försiktiga likviditetshanteringen och den breda finansieringsbasen, inklusive en stabil inlåning från privatkunder, har gjort att upplåningsverksamheten kunnat fortsätta i stort sett som normalt. Nordea emitterar säkerställda obligationer genom Nordea Hypotek och Nordea Kredit, varav större delen på antingen den svenska eller danska marknaden. Båda marknadrna har fungerat normalt trots turbulensen. Nordea har därmed kunnat fortsätta att finansiera sina hypotekstillgångar på vanligt sätt. Under första kvartalet 2008 emitterades 3 md euro. Det visar återigen värdet av att ha tillgång till en stor hemmamarknad i oroliga tider. Både den danska och svenska marknaden har sedan länge utgjort en pålitlig källa till likviditet för både emittenter och investerare. Vad gäller investeringsrisk fortsätter Nordea att dra nytta av en strategi med begränsad och endast långsiktig kreditoch aktiemarknadsexponering. De interna pensionsfonderna skyddades under perioden av att deras aktieexponering var lägre än normalt. Per den 31 mars uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som VaR, till 19 mn euro, att jämföra med 11 mn euro i slutet av mars Den aktierelaterade risken, mätt som VaR, uppgick till 6 mn euro, att jämföra med 24 mn euro i slutet av mars Den strukturella ränterisken (SIIR) uppgick till 238 mn euro, under antagande om att marknadsräntorna stiger med 100 punkter, och -268 mn euro om de sjunker med 100 punkter. Resultat Periodens rörelseintäkter uppgick till 58 mn euro, en kraftig ökning från de 39 mn euro som redovisades under fjärde kvartalet Ökningen kan tillskrivas ett starkt finansierings- och förvaltningsresultat. Kostnaderna uppgick till 39 mn euro. Rörelseresultatet uppgick till 19 mn euro, att jämföra med -1 mn euro under fjärde kvartalet 2007 och 32 mn euro under första kvartalet Group Corporate Centres nyckeltal per kvartal kv1 kv4 kv3 kv2 kv1 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)

18 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Kundsegment Den finansiella rapporteringen utökas med en presentation av affärsutvecklingen och intäkts-, volym- och marginalutvecklingen för de största kundsegmenten. Segmenten är indelade efter företagskunder och privatkunder liksom nordiska kunder och övriga kunder. Redovisade kundsegment omfattar inte koncernens samtliga volymer eller resultat. Företagskunder Corporate Merchant Banking och Stora företag Kunderna i de två översta företagssegmenten, Corporate Merchant Banking och Stora företagskunder, svarar för 49 procent av de samlade intäkterna på företags- och finansinstitutssidan. Intäktsökningen i dessa segment var 16 procent jämfört med första kvartalet Strategin är att tillhandahålla kvalificerade tjänster från olika kompetenscentra. Kunderna inom Corporate Merchant Banking betjänas från en central enhet i varje land medan kunderna i segmentet Stora företag betjänas från 63 företagsenheter i de större städerna. Övriga företagskunder Kunderna i övriga företagssegment betjänas av utvalda kontor. Intäktsökningen från dessa segment var 3 procent eftersom marginalökningarna ännu inte har slagit igenom här. Företagskunder inom New European Markets Volymtillväxten var god inom företagssegmentet under första kvartalet, vilket också förstärktes av Orgresbanks siffror som inte ingick i Nordeakoncernens rapport för första kvartalet Utlåningsvolymerna uppgick till 7,4 md euro för kvartalet, en ökning med cirka 120 procent. Tillväxten i Ryssland var hög, bland annat på grund av finansieringstransaktioner med flera stora ryska företag. Nordea har lyckats bättre än väntat med att öka antalet ryska företagskunder. Den ryska marknaden bidrar positivt till segmentets genomsnittsmarginaler, eftersom marginalerna är högre i Ryssland än i Polen och Baltikum. I Polen stöds satsningen på små och medelstora kunder av kontorsnätets utbyggnad. Intäkterna uppgick till 71 mn euro, upp cirka 240 procent. Privatkunder De översta segmenten, Nordic Private Banking och Förmånskunder, svarade för 64 procent av intäkterna från privatkunder. Nordic Private Banking Antalet kunder inom Nordic Private Banking fortsatte att öka under första kvartalet 2008, upp kunder efter stark tillväxt i framför allt Norge och Sverige. Jämfört med första kvartalet i fjol ökade antalet kunder 13 procent. Förvaltat kapital har till följd av utvecklingen på aktiemarknaden minskat med 6 procent jämfört med samma kvartal förra året. Intäkterna är i det närmaste oförändrade ned med endast 1 procent jämfört med förra året eftersom minskningen i förvaltat kapital och den lägre tradingaktiviteten har uppvägts av nettoinflödet från nya kunder. Förmånskunder Förmånskunderna står för större delen av den lönsamma tillväxten. Intäktsökningen bland förmånskunderna var 7 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Kunder som blir förmånskunder erbjuds Nordeas högsta servicenivå och bästa priser. De lägre marginalerna för förmånskunder uppvägs mer än väl av ökad produktförsäljning. Satsningen på att tillvarata potentialen i kundbasen fortsätter att ge resultat: antalet förmånskunder ökade med 7 procent jämfört med för ett år sedan. Omkring en femtedel av de nya förmånskunderna är nya kunder i Nordea, mycket tack vare fördelsprogrammet. Övriga privatkunder För segmentet Övriga privatkunder är strategin att i första hand få dem att bli förmånskunder och i andra hand bibehålla en stabil intäktsnivå. Intäktstillväxten från detta segment var 4 procent jämfört med första kvartalet förra året. Privatkunder inom New European Markets Affärsutvecklingen i privatkundsegmentet var fortsatt stark under första kvartalet Utlåningsvolymerna uppgick till 3,4 md euro, upp 79 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Tillväxten kan huvudsakligen hänföras till bolån i Polen och Baltikum, vilka ökade med 69 procent och står för den största delen av utlåningsvolymerna till privatkunder. Den här ökningen motsvarar ungefär den dubbla marknadstillväxten i regionen. Intäkterna i segmentet var 20 mn euro, upp 44 procent. Antalet kunder ökade med 30 procent till kunder, varav är förmånskunder. Det ökade antalet kunder stöds av kontorsnätets utbyggnad i regionen. Här är den polska marknaden mycket viktig, där elva nya kontor öppnades under första kvartalet.

19 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Företagskunder och finansinstitut, nyckeltal Corporate Merchant Banking och Stora företagskunder Övriga företagskunder Nordiska företagskunder kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv Antal kunder, tal Intäkter, miljoner euro Volymer, md euro¹ Utlåning 78,6 66,7 27,7 25,4 106,3 92,1 Inlåning 32,0 26,9 20,1 17,8 52,1 44,7 Marginaler, % Utlåning 0,86 0,85 0,93 1,07 0,87 0,90 Inlåning 0,51 0,49 1,65 1,62 0,96 0,92 New European Markets företag Företag och finansinstitut summa Shippingkunder Finansiella institut kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv Antal kunder, tal Intäkter, miljoner euro Volymer, md euro¹ Utlåning 7,4 3,3 10,6 9,9 2,5 1,7 126,8 107,0 Inlåning 2,5 1,6 4,8 4,7 16,5 14,5 76,0 65,4 Marginaler, % Utlåning 1,48 0,89 1,00 1,00 0,39 0,32 0,91 0,90 Inlåning 1,54 1,21 0,34 0,43 0,35 0,33 0,81 0,76 ¹ Volymer är exklusive repor och omvända repor. Privatkunder, nyckeltal Övriga privatkunder Nordiska privatkunder Nordic Private Banking¹ Förmånskunder kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv Antal kunder, tal Intäkter, miljoner euro Volymer, miljarder euro Utlåning 4,2 3,5 91,5 80,6 11,4 11,1 107,2 95,2 Inlåning 5,4 4,0 39,5 34,1 17,2 17,1 62,1 55,2 Kapital under förvaltning 41,6 44,7 Marginaler, % Utlåning 0,65 0,65 0,80 0,81 2,35 2,36 1,02 1,04 Inlåning 0,69 0,78 1,50 1,63 2,58 2,33 1,77 1,77 ¹ Antalet kunder i Nordic Private Banking har under 2007 reviderats nedåt, för första kvartalet 2007 med cirka kunder. New European Markets privatkunder International Private Banking Privatkunder summa kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv Antal kunder, tal Intäkter, miljoner euro Volymer, miljarder euro Utlåning 3,4 1,9 1,4 1,6 112,0 98,7 Inlåning 1,3 0,8 2,2 1,8 65,6 57,9 Kapital under förvaltning 8,9 9,5 Marginaler, % Utlåning 1,38 1,29 0,82 0,86 1,03 1,04 Inlåning 1,25 1,35 0,61 0,72 1,72 1,73

20 Nordea Delårsrapport för första kvartalet (41) Produktgrupper För produktgrupperna utlåning och inlåning presenteras volymer, intäkter och marginaler. För andra stora produktgrupper presenteras intäkter och i vissa fall produktresultat. Presentationen omfattar såväl Norden som nya europeiska marknader och övriga marknader. Redovisade produktgrupper omfattar inte koncernens samtliga volymer eller resultatposter. Företagsutlåning Den positiva intäktsutvecklingen inom företagsutlåning fortsatte under första kvartalet, främst till följd av tvåsiffrig volymtillväxt. Intäkterna ökade med 19 procent till 365 mn euro. Bakom ökningen ligger volymtillväxt sedan Nordea flyttat fram sina positioner på företagssidan och vunnit marknadsandelar. Marginalerna har stabiliserats under första kvartalet och visar tecken på att öka. Bolån till privatkunder Nordea redovisade tvåsiffrig tillväxt och stabiliserade marginaler inom bolån, vilket medförde att intäkterna ökade med 15 procent till 153 mn euro. Samtliga marknader bidrog till ökningen. Konsumtionslån Intäkterna från övriga konsumtionslån fortsatte att öka när stigande volymer kompenserade för lägre marginaler. Inlåning från företag och privatkunder Inlåningsintäkterna från företag och privatkunder ökade med 18 respektive 15 procent. Den tvåsiffriga volymtillväxten kompenserade för oförändrade eller något krympande marginaler. Den gynnsamma volymutvecklingen är en följd av kundernas positiva gensvar på nya förmånliga sparprodukter och konkurrenskraftiga priser. Betalningar Både transaktionsvolymer och marknadsandelar ökade inom segmentet Stora företag, men samtidigt tilltog prispressen till följd av den hårda konkurrensen. Intäkterna från betalningar minskade med 8 procent till 102 mn euro. Kort Ett ökat antal utfärdade kort liksom fortsatt ökande användning lyfte kortintäkterna kraftigt under första kvartalet, upp 5 procent till 66 mn euro. Garantier och remburser Nordeas rembursverksamhet gynnades av marknadsoron och aktiviteten var hög. Affärsvolymerna ökade med 16 procent och marginalerna stärktes. Garantivolymerna var i huvudsak oförändrade jämfört med föregående år. Intäkter från garantier och remburser steg med 5 procent till 39 mn euro. Produktgrupper, nyckeltal Företagsutlåning Privatkunder - bolån Konsumtionslån Företagsinlåning Privatkunder - inlåning Q1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv Volymer, miljarder euro 118,0 99,2 86,5 77,7 19,9 18,0 76,0 65,4 63,3 56,1 Intäkter, miljoner euro Marginaler, % 0,84 0,84 0,58 0,57 2,71 2,90 0,81 0,76 1,76 1,76 Garantier och remburser Capital Markets Products Savings Products & Asset Management Life & Pensions Betalningar Kort Q1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 kv1 Miljoner euro Intäkter Kostnader Distributionskostnader Produktresultat ¹ Exklusive kreditförluster.

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Årsöversikt 07. Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna. SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år:

Årsöversikt 07. Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna. SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år: Årsöversikt 7 SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år: Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna Scania: SEB ställer upp i vått och torrt Rörelseresultatet 27: En ökning med 9 procent till 17 miljarder

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsöversikt 08 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna.

Årsöversikt 08 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna. Årsöversikt 8 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna. Innehåll Rundabordssamtal om finanskrisen SEB:s nya miljöobligation SEB en ledande

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

kostnader för året inklusive

kostnader för året inklusive 11 1 2 Innehåll Sidan 6 Stora företag och institutioner Nära relationer och djup kunskap om kundernas behov ligger till grund för SEB:s arbete med storföretag och finansiella institutioner. Under 2011

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudande 6 Kunder 8 Hållbarhet 10 Marknader 12 Medarbetare 14 Förvaltningsberättelse

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer