Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för tredje kvartalet 2006"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till mn euro (4 877 mn euro jan-sept 2005) Realisationsvinst från försäljning av aktierna i International Moscow Bank (IMB) på 199 mn euro ingår i tredje kvartalet Periodens resultat steg 29 procent till mn euro (1 763) Rörelseresultatet steg 24 procent till mn euro (2 300) Kostnaderna ökade 3 procent Intäkterna steg 5,1 procentenheter mer än kostnaderna, exkl försäljningen av IMB Kostnad/intäktsrelationen fortsatte nedåt Positiva kreditförluster, netto, på 175 mn euro (130) 10:e kvartalet i följd med nettoåtervinningar Vinst per aktie 0,88 euro (0,66), en ökning med 33 procent Avkastning på eget kapital 22,6 procent (18,8) Strategin för organisk tillväxt fortsatt lönsam stark utveckling inom viktiga tillväxtområden Konsumtionskrediter ökade 12 procent Antalet kreditkort steg 22 procent Utlåningen till små och medelstora företag ökade 10 procent Ökad merförsäljning av Markets-produkter till små och medelstora företag Förvaltat kapital ökade 10 procent Stark tillväxt inom Private Banking Nettopremieintäkterna i Life ökade 32 procent Nordeas starka affärsmodell och genomförandet av vår organiska tillväxtstrategi ger fortsatt goda resultat. Vi uppvisar ett starkt resultat och en bred, lönsam tillväxt i samtliga affärsområden med tvåsiffrig tillväxt inom viktiga tillväxtområden. Vår väldiversifierade affärsmix och vår satsning på ständiga förbättringar tillsammans med en väl avvägd kostnadskontroll och riskhantering har gett resultat som överträffar våra mål. Jag är övertygad om att vi kommer att uppnå en marginal på minst 5 procentenheter mellan intäktstillväxten och kostnadsökningen under helåret, säger Lars G Nordström, Nordeas VD och koncernchef. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har nästan 11 miljoner kunder och över kontor, och är med sina 4,5 miljoner e-kunder ledande inom banktjänster på Internet. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Resultaträkning Jan-sep Jan-sep Förändr. Kv 3 Kv 3 Förändr. Kv 2 Förändr. Mn euro % % 2006 % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av fin. poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Balansräkning 30 sep 30 sep 30 jun Md euro Belåningsbara statsskuldförbindelser och övriga räntebärande värdepapper 43,0 50,7 44,4 Utlåning till kreditinstitut 27,2 24,5 27,3 Utlåning till allmänheten 201,1 181,9 198,8 Derivatinstrument 24,4 32,3 24,7 Övriga tillgångar 33,0 30,7 30,3 Summa tillgångar 328,7 320,1 325,5 Skulder till kreditinstitut 35,4 36,2 26,2 In- och upplåning från allmänheten 119,1 108,0 119,1 Skulder till försäkringstagare 29,7 25,9 29,1 Emitterade värdepapper 78,6 73,7 83,6 Derivatinstrument 24,1 31,7 24,8 Efterställda skulder 8,2 8,3 8,2 Övriga skulder 19,3 23,4 21,0 Eget kapital 14,3 12,9 13,5 Summa skulder och eget kapital 328,7 320,1 325,5 Nyckeltal Jan-sep Jan-sep Kv 3 Kv 3 Kv Vinst per aktie (EPS), euro 0,88 0,66 0,34 0,21 0,28 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 1,07 0,83 0,95 Aktiekurs 1, euro 10,34 8,31 9,34 Totalavkastning, % 20,4 19,9 11,6 9,2-7,6 Eget kapital per aktie 2,3, euro 5,51 4,86 5,2 Utestående aktier 1,3, miljoner Avkastning på eget kapital, % 22,6 18,8 25,0 18,0 22,4 Kapital under förvaltning 1, md euro Kostnad/intäktsrelation, % Primärkapitalrelation 1,4, % 6,9 7,0 6,8 Kapitaltäckningsgrad 1,4, % 9,5 9,9 9,3 Primärkapital 1,4, mn euro Riskvägda tillgångar 1, md euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Vid periodens slut. 2 Eget kapital exklusive minoritetsintressen och omvärderingsreserver. 3 Se fotnoter till not 8 Eget kapital. 4 Inklusive resultatet för perioden. För kapitaltäckningsuppgifter i enlighet med Finansinspektionens regler, se not 7.

3 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Koncernen Resultat för de första nio månaderna 2006 i korthet Nordeas rörelseresultat för årets första nio månader ökade med 24 procent till mn euro och periodens resultat ökade med 29 procent till mn euro. Intäkterna steg med 12 procent och kostnaderna med 3 procent, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 22,6 procent och en kostnad/intäktsrelation på 51 procent. I intäkterna ingår 199 mn euro från försäljningen av aktierna i International Moscow Bank (IMB). Exklusive realisationsvinsten från IMB ökade intäkterna med 8 procent och avkastningen på eget kapital uppgick till 20,7 procent. Kreditförlusterna, netto, var positiva för tionde kvartalet i följd. Intäkter Nordeas tillväxtstrategi fortsätter att ge resultat och framstegen blir allt tydligare inom alla viktiga tillväxtområden. Den tvåsiffriga volymtillväxten fortsatte i de flesta segment. Intäkterna ökade med 12 procent till mn euro. Räntenettot ökade med 5 procent till mn euro. Utlåningen till allmänheten ökade med 11 procent till 201 md euro, och volymtillväxten kompenserade för den marginalpress som fortfarande råder. Inlåningen ökade med 10 procent till 119 md euro och inlåningsmarginalerna förbättrades till följd av höjda marknadsräntor. Intäkter från inlåning står för cirka 17 procent av Nordeas intäkter. Inom Retail Banking steg räntenettot med 4 procent på grund av ökad utlåning till små och medelstora företag, ökade konsumtionslån samt ökade marginaler på inlåning. Inom Corporate and Institutional Banking steg räntenettot med 14 procent till följd av ökad utlåning inom divisionen Shipping, Offshore and Oil Services, samt även i Polen och Baltikum där utlåningen ökade med 43 procent. Räntenettot i Polen och Baltikum ökade med 22 procent. Företagsinlåningen steg med 8 procent och bidrog till ökningen av räntenettot. Kapital under förvaltning ökade med 10 procent till 158 md euro jämfört med förra året. Nettoinflödet stod för 9,4 md euro av ökningen med starkt inflöde för Private Banking. Asset Managements intäkter steg med 18 procent till följd av ökat förvaltat kapital, höga transaktionsavgifter och förbättrade intäktsmarginaler. Provisionsnettot ökade med 8 procent till mn euro. Sparandeprovisioner ökade överlag med 8 procent, av vilka kapitalförvaltningsprovisioner steg med 9 procent till följd av tillväxt i förvaltningsvolymer och flera framgångsrika produktlanseringar. Betalningsprovisioner ökade med 3 procent till 325 mn euro och kortprovisionerna steg med 9 procent till 216 mn euro till följd av en ökning av antalet transaktioner. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 30 procent till 609 mn euro till följd av ökad försäljning av Markets-produkter till befintliga företagskunder. Nettoresultat av finansiella poster inom affärsområdena ökade med 27 procent till 538 mn euro främst på grund av en stark efterfrågan på strukturerade produkter samt kunddrivna valuta- och obligationstransaktioner. Inom Group Treasury uppgick nettoresultatet av finansiella poster till 55 mn euro under de första nio månaderna jämfört med 32 mn euro förra året. Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 72 mn euro till följd av ett högre resultat från IMB fram till slutet av andra kvartalet. Övriga intäkter ökade med 80 procent till 409 mn euro, inklusive 199 mn euro från försäljningen av aktierna i IMB. Kostnader Kostnaderna ökade med 3 procent till mn euro. Jämfört med de första nio månaderna 2005 ökade kostnaderna med 94 mn euro. Cirka 45 mn euro av ökningen var hänförliga till satsningar inom tillväxtområden som långsiktigt sparande, inklusive Life, tillväxtsatsningen i Sverige (för att ta tillvara den outnyttjade potentialen i Sverige) samt expansionen i Polen och Baltikum. Personalkostnaderna ökade med 6 procent till mn euro. Antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) ökade med 660, eller 2 procent, jämfört med förra året, den allmänna löneökningen översteg 3 procent och de rörliga lönedelarna ökade. Koncernens personalstruktur fortsätter att förändras. Allt fler rådgivare och säljare arbetar inom affärsområdena och allt färre arbetar inom produktions- och stabsfunktionerna. Övriga kostnader uppgick till mn euro, en ökning med 3 procent jämfört med förra året. Större affärsvolymer har medfört ökade transaktions- och försäljningskostnader. Avskrivningarna minskade med 33 procent till 67 mn euro till följd av Nordeas sourcingstrategi samt en minskad leasingaktivitet. Kostnad/intäktsrelationen fortsatte att minska till 51 procent jämfört med 56 procent under de första nio månaderna Exklusive försäljningen av aktierna i IMB var kostnad/intäktsrelationen 53 procent. Intäktsökningen var 9 procentenheter större än kostnadsökningen under de första nio månaderna 2006.

4 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Exklusive den sammantagna effekten av försäljningen av aktierna i IMB, d v s försäljningsvinsten samt lägre intäkter från resultatandelar i intressebolag under tredje kvartalet, var intäktsökningen 5,1 procentenheter större än kostnadsökningen. Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva på 175 mn euro till följd av rekordlåga nya reserveringar. Därtill ligger återvinningarna kvar på en hög nivå. Kreditkvaliteten är fortsatt god på samtliga marknader. Skatter Den effektiva skattesatsen under de första nio månaderna 2006 var 22 procent, obeaktat den skattefria realisationsvinsten avseende IMB, samt omvärdering av den uppskjutna skattefordran i Finland. Under de första nio månaderna 2005 var den effektiva skattesatsen 23 procent. Periodens resultat Periodens resultat ökade med 29 procent till mn euro, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 22,6 procent jämfört med 18,8 procent under de första nio månaderna i fjol. Vinst per aktie ökade med 33 procent till 0,88 euro. Exklusive realisationsvinsten avseende IMB uppgick avkastningen på eget kapital 20,7 procent och vinst per aktie 0,80 euro. Tredje kvartalet 2006 Jämfört med tredje kvartalet 2005 ökade intäkterna med 21 procent, rörelseresultatet med 46 procent och periodens resultat med 55 procent, inklusive vinsten på 199 mn euro från försäljningen av aktierna i IMB. Även bortsett från realisationsvinsten var tredje kvartalet ett starkt kvartal, trots den säsongsmässiga avmattningen. Samtliga affärsområden fortsatte att förbättra sina resultat. Intäkter Intäkterna steg till mn euro, en ökning med 21 procent jämfört med tredje kvartalet Räntenettot steg med 6 procent till 979 mn euro. Utlåningen till allmänheten ökade med 11 procent till 201 md euro. Inlåningsmarginalerna förbättrades till följd av att marknadsräntorna steg. Jämfört med andra kvartalet 2006 ökade utlåningen med 1 procent. Justerat för repor och valutaeffekter ökade utlåningen med över 2 procent. Den årliga tillväxten för hypotekslån och konsumtionskrediter är fortfarande tvåsiffrig. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 10 procent med starkast tillväxt i Danmark och Norge. Räntenettot ökade med 2 procent till 979 mn euro. inklusive lägre intäkter från indexobligationer. Betalningsprovisionerna ökade med 6 procent till 187 mn euro med en stark trend inom kortprovisioner. Provisionskostnaderna minskade. Jämfört med andra kvartalet 2006 minskade provisionsnettot med 5 procent till följd av lägre courtageintäkter och lägre övriga provisionsintäkter, inklusive minskade provisioner inom förvärvsfinansiering. Nettoresultat av finansiella poster ökade med 35 procent till 188 mn euro jämfört tredje kvartalet Nettoresultatet av finansiella poster inom affärsområdena uppgick till 164 mn euro, en ökning med 3 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Den positiva trenden understöddes av ökad efterfrågan på Markets-produkter, inte bara från stora företag utan också från små och medelstora företag. Ökade affärer med befintliga kunder bidrog också till den starka trenden. Intäkter från resultatandelar i intresseföretag ökade med 55 procent till 17 mn euro jämfört med tredje kvartalet Från och med det tredje kvartalet erhålls inga resultatandelar från IMB. Under första halvåret 2006 uppgick dessa till cirka 25 mn euro. Kostnader Kostnaderna steg till 928 mn euro, en ökning med 4 procent jämfört med tredje kvartalet Personalkostnaderna steg med 6 procent till 550 mn euro. Övriga kostnader, inklusive avskrivningar, var i stort sett oförändrade och uppgick till 378 mn euro. Exklusive Life ökade kostnaderna med 3 procent. Jämfört med andra kvartalet 2006 minskade kostnaderna med 2 procent från 945 mn euro och personalkostnaderna var oförändrade. Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 55 mn euro under kvartalet efter fortsatta återvinningar och låga nya reserveringar. Periodens resultat Jämfört med tredje kvartalet 2005 ökade periodens resultat med 55 procent till 872 mn euro, vilket motsvarar 0,34 euro per aktie. Kreditportföljen Vid slutet av tredje kvartalet uppgick osäkra fordringar, netto, till 416 mn euro, motsvarande 21 punkter av total utlåning. Privatkundernas andel av utlåningen uppgick till 46 procent. Av utlåningen till privatkunder utgjorde hypotekslånen 77 procent. Jämfört med tredje kvartalet förra året ökade provisionsnettot med 6 procent till 497 mn euro. Sparrelaterade provisioner sjönk med 3 procent till 301 mn euro på grund av minskade courtageintäkter,

5 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen för företag under kvartalet. Krediter till fastighetsbolag svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 28,6 md euro, vilket utgör 14 procent av hela kreditportföljen. Kapitalposition Riskvägda tillgångar ökade med 3 procent under kvartalet till 185 md euro till följd av fortsatt tillväxt i affärsvolymerna. Primärkapitalrelationen var 6,9 procent, inklusive resultatet för årets första nio månader. Kapitaltäckningsgraden var 9,5 procent. Nordeaaktien Under de första nio månaderna steg Nordeas aktiekurs med 16 procent på Stockholmsbörsen från 82,50 kronor den 30 december 2005 till 96,00 kronor den 30 september. Totalavkastningen var 20,4 procent. Det innebär att Nordea hittills i år nått målet att vara bland de fem bästa inom gruppen jämförbara europeiska banker. Årsstämmans beslut den 5 april 2006 om nedsättning av aktiekapitalet har registrerats. Den 2 oktober nedsattes aktiekapitalet med 44,5 mn euro, vilket motsvarar de 112,2 miljoner aktier som tidigare återköpts och som nu dragits in. Innehav i VPC Nordea kommer att öka sitt innehav i VPC från cirka 20 procent till cirka 25 procent efter att OMX avyttrat sitt innehav. Efter transaktionen är Nordea, SHB, SEB och Swedbank de fyra största aktieägarna i VPC. Nordea öppnar kontor i Shanghai Nordea har sedan länge erfarit att allt fler nordiska företag utvidgar sin verksamhet i Kina. Därför har Nordea nu beslutat att starta processen med att ansöka om banklicens i Kina i syfte att öppna ett kontor i Shanghai. Nordea kommer därmed att kunna betjäna företagskunder som är verksamma på den kinesiska marknaden. Utsikter 2006 Nordea fortsätter att följa sin framgångsrika strategi för organisk tillväxt. Nordea är övertygad om att kunna uppnå en intäktstillväxt som är minst 5 procentenheter större än kostnadsökningen för helåret 2006, även exklusive realisationsvinsten från försäljningen av aktierna i IMB. En kostnadsökning i nivå med de första tre kvartalen förväntas för helåret Nordea emitterade säkerställda obligationer Nordea Hypotek har emitterat sin första säkerställda obligation med ett nominellt värde på 1,25 md euro. Obligationen erbjöds till internationella investerare. Detta var den första säkerställda euroobligation som Nordea Hypotek gav ut i enlighet med Lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Den femåriga obligationen, som fått kreditbetyget Aaa/AAA av Moody s Investor Service och Standard & Poor s övertecknades tre gånger vid emissionen. Genom emissionen får Nordeakoncernen tillgång till den internationella kapitalmarknaden för sin långfristiga finansiering som ett komplement till den svenska och danska marknaden för säkerställda obligationer.

6 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Kvartalsvis utveckling Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto (not 1) Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader (not 2): Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (EPS) 0,34 0,28 0,26 0,20 0,21 0,88 0,66 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 1,07 0,95 0,94 0,86 0,83 1,07 0,83 Not 1 Avgifts- och provisionsnetto Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Mn euro Provisioner från kapitalförvaltning Livförsäkring Courtage Depåtjänster Inlåning Summa sparrelaterade provisioner Betalningar Kort Summa betalningsprovisioner Utlåning Garantier och dokumentbetalningar Summa låneprovisioner Övriga provisionsintäkter Avgifts- och provisionsintäkter Livförsäkring Betalningar Övriga provisionskostnader Avgifts- och provisionskostnader Avgifts- och provisionsnetto Not 2 Allmänna administrationskostnader Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Mn euro Personal Vinstandelar Informationsteknologi Marknadsföring Porto-, telefon- och kontorskostnader Hyres-, lokal- och fastighetskostnader Övrigt Summa Omräknat (courtage och övriga). 2 Rörliga lönekostnader uppgick till 37 mn euro under kv (kv : 40 mn euro). 3 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna under 3 kv 2006, inklusive personal etc, men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick till 156 mn euro (kv : 155 mn euro).

7 Retail Banking Corporate and Institutional Banking Asset Management Mn euro Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Jan-sep Förändr. Jan-sep Jan-sep Jan-sep Förändr. Kundansvariga enheter % % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter varav allokeringar Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Economic capital/eget kapital Summa skulder och allokerat eget kapital Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Produktresultat Life Affärsområden Summa Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Nordeakoncernen Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30)

8 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Retail Banking Intäkterna steg 4 % under tredje kvartalet jämfört med samma period 2005 Rörelseresultatet steg 12 % Tvåsiffrig volymtillväxt Genom Retail Banking betjänar Nordea 9 miljoner privatkunder och företagskunder. Verksamheten bedrivs via tolv regionbanker på de fyra nordiska marknaderna. Affärsutveckling Volymerna växte kraftigt även under tredje kvartalet. Försäljningen av hypotekslån till privatkunder förblev stark på alla marknader, och ökade med 13 procent på årsbasis. Ökningen var störst i Danmark och Norge. Marginalerna på nya lån är stabila i Danmark och börjar gradvis stabiliseras i Sverige och Finland. I Norge börjar marginalerna närma sig det nordiska genomsnittet. Marginalerna påverkades negativt i Norge på grund av en styrräntehöjning i kombination med myndighetskravet att kunderna ska förvarnas om räntejusteringar sex veckor i förväg. Konkurrensen är hård, och på alla marknader ligger fokus nu på produktutveckling och mer konkurrenskraftiga prisstrukturer. Nordea siktar på att öka sin andel av den norska hypotekslånemarknaden från dagens 12 procent. När den norska centralbanken höjde styrräntan den 30 maj valde Nordea därför att lämna bolåneräntan oförändrad för förmånskunderna, vilka står för cirka 65 procent av hypotekslånevolymen. Effekten blev en ökad marknadsandel och ökade möjligheter till merförsäljning till befintliga kunder. Marknadsandelen av nya hypotekslån sedan årsskiftet uppgår till 23 procent. BoFlex-produkterna, vilka gör det möjligt för kunderna att frigöra kapital som finns bundet i den egna bostaden, fortsatte att sälja bra. Intäkterna härrör både från uppläggningsavgiften och från kreditmarginalen på punkter. BoFlex står nu för 25 procent av nya lån inom bolån och BoFlex-produkter i Danmark, och för 7 respektive 5 procent i Finland och Sverige. Konsumtionslånen växte med 12 procent på årsbasis, och antalet kreditkort steg under samma period med 23 procent. Sent på våren genomfördes en konsumtionslånekampanj, vilken medförde en kraftigt ökad försäljning. Företagsinvesteringarna ökar och efterfrågan på företagskrediter är hög i alla segment. Volymen växte med 10 procent på årsbasis. Genomsnittsmarginalen uppgick under tredje kvartalet till 1,03 procent, att jämföra med 1,06 procent under samma period förra året. Detta avspeglar den förbättrade kreditkvaliteten bland Nordeas kunder och konkurrensen på företagsmarknaden. Den riskjusterade avkastningen var stabil. Företagsinlåningen steg med 13 procent på årsbasis och marginalerna ökade. Nordeas fokusering på händelsebaserad rådgivning, däribland riskhantering, förvärvsfinansiering och generationsskiften, bidrog till att öka provisionsintäkterna. Sparrelaterade provisioner fortsatte att öka jämfört med förra året, tack vare stark försäljning. Rekryteringen av rådgivare och specialister i Sverige fortskred planenligt. Cirka 200 rådgivare har anställts. Under tredje kvartalet ökade antalet kunder markant både i Household och Private Banking. Försäljningen av utvalda och standardiserade skadeförsäkringar i Sverige har utvecklats positivt sedan lanseringen i mitten av juni. I Norge fortsatte fördelsprogrammet för privatkunder att sälja bra under perioden. Nästan 90 procent av utlåningen till hushåll sker inom fördelsprogrammet. Programmet är ett effektivt hjälpmedel för att sälja mer till befintliga kunder och även att locka nya kunder med hög lönsamhet. Antalet förmånskunder i Norge har ökat med sedan förra året. Resultat Under tredje kvartalet uppgick Retail Bankings intäkter till mn euro, en ökning med 4 procent jämfört med tredje kvartalet Räntenettot steg med 4 procent till 810 mn euro. Inlåningen från privatkunder steg med 8 procent jämfört med tredje kvartalet 2005, medan genomsnittsmarginalerna ökade med 14 punkter till 1,69 procent, till följd av stigande räntor och högre marginaler på transaktionskonton i Finland sedan årsskiftet. Hushållens inlåning står alltså för en ansenlig del av intäktsökningen. Provisioner och övriga intäkter ökade med 4 procent till 420 mn euro. Sparandeprovisionerna minskade till följd av en säsongsmässigt låg aktivitet inom aktiehandel och strukturella produkter under perioden. Kostnaderna ökade med 2 procent till 647 mn euro. Antalet anställda ökade med 389 personer på årsbasis, eller 2 procent, vilket förklaras av tillväxtsatsningen i Sverige och Private Bankings expansion. Kreditförlusterna var positiva på 50 mn euro, och bidrog således till rörelseresultatet. Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 633 mn euro. Avkastningen på economic capital blev hög: 32 procent (28). Kostnad/intäktsrelationen uppgick till 53 procent, att jämföra med 54 procent under tredje kvartalet i fjol.

9 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Retail Bankings rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Regionbanker i Danmark Regionbanker i Finland Regionbanker i Norge Regionbanker i Sverige Nordiska funktioner kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Avkastning på economic capital, % Övrig information, md euro Utlåning 166,5 147,5 48,7 43,2 38,6 34,8 30,4 24,3 48,8 45,2 Inlåning 86,3 78,4 21,6 20,6 25,0 23,9 15,8 12,5 23,9 21,3 Economic capital 5,7 5,4 1,8 1,7 1,3 1,3 1,0 1,0 1,6 1,5 Retail Bankings marginaler kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv3 Utlåningsmarginaler, % Inlåningsmarginaler, % Till företag 0,95 0,98 1,07 Från företag 1,03 1,02 1,06 Till privatkunder Från privatkunder 1,69 1,66 1,55 - Hypotekslån 0,63 0,70 0,81 - Konsumtionslån 3,53 3,61 3,81 1 Omräknat på basen av en ny fördelning av risksäkringseffekten mellan hushåll och företag. Retail Bankings nyckeltal per kvartal kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 8,9 8,9 8,9 9,1 9,1 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Antal anställda (heltidstjänster)

10 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Corporate and Institutional Banking Intäkterna upp 9 % under tredje kvartalet jämfört med samma period 2005, exkl reavinst Återhållen kostnadsutveckling Solitt resultat inom alla områden Corporate and Institutional Banking förser stora företag och institutioner samt företagskunder inom Retail Banking med ett brett urval produkter och tjänster. Affärsområdet har kundansvar för stora företagskunder som är noterade på de viktigaste börserna, andra företag med extern kreditrating, liksom shipping-, offshore- och oljebolag, samt finansinstitut. Nordeas bankverksamhet i Polen och Baltikum ingår också i Corporate and Institutional Banking. Affärsutveckling Inom Corporate Banking Division gick aktivitetsnivån ned i början av kvartalet, enligt säsongsmönstret, för att sedan vända klart uppåt mot slutet av perioden. Utsikterna förblir positiva för Corporate Banking Division, tack vare ett stort antal nya uppdrag som vunnits i hård konkurrens. Inom Financial Institutions Division mattades affärsaktiviteten av en aning under sommaren. Men med början i september tog verksamheten förnyad fart och totalt sett blev intäkterna betydligt högre än under samma period förra året. Strategin att sälja Nordeas expertis inom derivatstrukturer till finansinstitut har gett resultat i form av en stärkt marknadsposition. Nästa steg blir att utnyttja möjligheterna till merförsäljning till de finansiella institutionskunderna. Inom Securities Services förblev verksamhetsnivån mycket hög, främst beroende på utvecklingen på värdepappersmarknaderna. Aktivitetsökningen märktes allra mest inom Sub-custody. Aktiviteten inom Shipping, Offshore and Oil Services Division har varit hög för alla segment, och divisionen har genomfört ett antal stora transaktioner. Årets transaktioner innefattar så här långt ett stigande antal arrangerade obligationsemissioner. Inflödet av uppdrag är fortsatt tillfredsställande, och någon nämnvärd avmattning på marknaderna väntas inte inom överskådlig tid. I stället väntas affärsaktiviteten förbli hög under återstoden av året. Inom Markets Division var kundaktiviteten relativt hög, i synnerhet mot slutet av perioden. Satsningen på att öka små och medelstora nordiska företags användning av strukturerade lösningar ledde till nya stora framsteg under kvartalet. Flera komplicerade transaktioner, som innefattade långsiktig strukturering av skilda riskparametrar som inflation, utbetalning av utdelningar, och energipriser, genomfördes med nordiska företag och institutioner. Nordea fortsätter att bygga ut kontorsnätet i Polen och Baltikum, och under tredje kvartalet öppnades tio nya kontor. Affärsaktiviteten förblev hög. Utlåningen ökade med 43 procent jämfört med samma period Hypotekslånen växte med 78 procent jämfört med samma period 2005, och med 17 procent jämfört med andra kvartalet i år. Nordea fortsatte att öka sin andel av den snabbt växande bolånemarknaden. Nordea Bank Polska lanserade en ny sparprodukt som tillsammans med kundbasen hos det förvärvade livbolaget drog upp tillväxten i Polen. Under perioden gjorde tidskriften Forbes en undersökning av banktjänsterna i Polen, där Nordea Bank Polska blev näst bästa företagsbank. Resultat Den solida utvecklingen under första halvåret fortsatte under tredje kvartalet, även om perioden påverkades av den sedvanliga säsongsmässiga nedgången. Periodens intäkter uppgick till 483 mn euro, varav realisationsvinsten från försäljningen av aktierna i International Moscow Bank stod för 199 mn euro. Exklusive vinsten från IMBförsäljningen steg intäkterna med 9 procent jämfört med samma period Samtliga CIB-divisioner utvecklades starkt. Räntenettot uppgick till 121 mn euro under kvartalet, en ökning med 19 procent. Inlåningsvolymerna ökade med cirka 2 md euro. Med avdrag för vinsten från försäljningen av IMB-aktierna uppgick provisionsnetto och övriga intäkter till 163 mn euro, en ökning med 3 procent jämfört med tredje kvartalet Kostnaderna steg med 2 procent jämfört med tredje kvartalet 2005, men sjönk betydligt jämfört med föregående kvartal. Antalet heltidsanställda uppgick under perioden till personer, en ökning med 91 jämfört med föregående kvartal och med 315 jämfört med för ett år sedan. De flesta nyanställningarna skedde i Polen och Baltikum. Periodens rörelseresultat uppgick till 349 mn euro, eller 151 mn euro exklusive vinsten från IMB-försäljningen. Även utan denna reavinst steg rörelseresultatet med 18 procent jämfört med tredje kvartalet Den starka lönsamhetsutvecklingen kan tillskrivas en god intäktstillväxt, effektiv kostnadskontroll och positiva kreditförluster. Avkastningen på economic capital uppgick under perioden till 23 procent, exklusive vinsten från IMB-försäljningen. Kostnads/intäktsrelationen var 49 procent.

11 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) CIB:s rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial Shipping, Polen Övrigt Markets 2 Banking Institutions Offshore and och Division 1 Division 1 Oil services Baltikum Division 1 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Övrig information, md euro Utlåning 31,3 32,2 12,0 10,9 1,3 1,8 9,1 8,1 4,0 2,8 4,9 8,6 4,9 8,6 Inlåning 25,2 23,3 6,7 6,3 11,3 8,6 3,8 3,6 2,1 1,5 1,3 3,3 1,3 3,3 Economic capital 1,9 1,8 0,9 0,9 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 CIB:s marginaler 1 kv3 kv2 kv3 kv3 kv2 kv Utlåningsmarginaler, % 0,83 0,88 0,91 Inlåningsmarginaler, % 0,38 0,37 0,39 1 Exklusive Polen och Baltikum, och Markets. CIB:s nyckeltal per kvartal kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

12 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Asset Management & Life Asset Managements produktresultat upp 4 % under tredje kvartalet jämfört med samma period 2005 Asset Managements intäkter upp 8 % Premietillväxt i Life 24 % Nettoinflöde på 1,8 md euro under tredje kvartalet 2006, främst från Private Banking Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking och marknaden för sparprodukter generellt. Affärsutveckling Nordeas förvaltade kapital steg till 158,4 md euro. Nettoinflödet uppgick under tredje kvartalet till 1,8 md euro, vilket ger ett årligt nettoinflöde på 5 procent av förvaltat kapital. De nordiska retailfonderna bidrog med ett nettoinflöde på 0,1 md euro och redovisade ett förvaltat kapital på 44,7 md euro. Nya och anpassade produkter fortsatte att generera positiva placeringsresultat under tredje kvartalet. 18 produkter av 23 överträffade sina jämförelseindex. Hittills i år har 60 procent av nettoinflödet kommit från nya produkter. Av det förvaltade kapitalet på 44,7 md euro utgörs 9 md euro av administrativa uppdrag inom Nordea Invest Danmark, som inte genererar intäkter inom Asset Management & Life. En del av dessa uppdrag kommer att omförhandlas under fjärde kvartalet. En fortsatt stark tillväxt i Nordic Private Banking bidrog med ett nettoinflöde på 1,1 md euro, vilket gav ett förvaltat kapital på 47,5 md euro vid kvartalets slut. Detta härrörde främst från ett ökat antal kunder och från en positiv utveckling på aktiemarknaden. European Fund Distribution redovisade ett nettoutflöde på 0,6 md euro, på grund av ett fortsatt utflöde från en av de större fonderna. Det förvaltade kapitalet uppgick i slutet av perioden till 5,2 md euro. Bruttoinflödet var 0,7 md euro. De större fondernas placeringsresultat förbättrades markant under perioden, och bidrog till ett positivt nettoinflöde under september. Inom Institutionella kunder steg förvaltat kapital till 25,0 md euro, tack vare ett starkt och brett nettoinflöde på 1,1 md euro. Nettoinflödet härrör främst från nya uppdrag medan utflödet från befintliga uppdrag har varit begränsat. Livförsäkringsrörelsen fortsätter att växa. Nettopremieintäkterna uppgår hittills i år till 2,7 md euro, vilket motsvarar en volymökning på 32 procent jämfört med samma period förra året. Tillväxten var starkast på fondförsäkringssidan, där premieintäkterna steg med 54 procent under tredje kvartalet och med 90 procent under januari-september jämfört med samma perioder Premierna från traditionella produkter inklusive nya produkter har också ökat: med 12 procent under tredje kvartalet och med 10 procent sedan årsskiftet jämfört med samma perioder Fondförsäkringspremiernas andel av de totala premierna har sedan årsskiftet stigit till 40 procent. Nordea är näst störst i Norden inom livförsäkringar. På den svenska privatmarknaden uppgick andelen av premieintäkterna till 8,1 procent i slutet av juni (rullande 12 månader), att jämföra med 3,1 procent för ett år sedan. Kapitalavkastningen för traditionella produkter uppgick till 2,7 procent under tredje kvartalet, och 2,3 procent sedan årsskiftet. De finansiella reserverna har stärkts med 15 procent sedan årsskiftet, och uppgår nu till 8,7 procent (1 901 mn euro) av avsättningarna i livförsäkringsrörelsen. Resultat Den allmänna aktivitetsnivån sjönk en aning under tredje kvartalet, vilket resulterade i något lägre intäkter, produktresultat och marginaler än under andra kvartalet. Detta kan främst tillskrivas lägre och mer normaliserade transaktionsintäktsnivåer jämfört med de höga nivåerna under de senaste kvartalen, när en rad betydande fondlanseringar genomfördes. Jämfört med tredje kvartalet 2005 är marginalerna oförändrade genomsnittligt sett. Både förvaltnings- och transaktionsintäkterna förbättrades i absoluta tal jämfört med de starka siffrorna från tredje kvartalet 2005, medan de resultatrelaterade intäkterna sjönk något. Asset Management redovisade ett produktresultat på 80 mn euro under tredje kvartalet, en ökning med 4 procent jämfört med samma period förra året och med 24 procent sedan årsskiftet jämfört med samma period Intäkterna uppgick till 170 mn euro, en ökning med 8 procent jämfört med samma kvartal förra året, och med 18 procent sedan årsskiftet jämfört med samma period Kostnaderna steg med 10 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period Detta förklaras delvis av de gångna fem kvartalens tillväxtsatsningar, men även av det starka placeringsresultatet vilket ledde till stigande rörliga löner. Rörelsekostnadsmarginalen var oförändrad, medan kostnad/intäktsrelationen steg något. Ett antal effektivitetshöjande åtgärder har satts in för att hålla kostnadsökningarna i schack. Life fortsätter att generera solida resultat. Produktresultatet för perioden uppgick till 61 mn euro, något lägre än under samma period 2005 men en ökning med 17 procent jämfört med andra kvartalet 2006.

13 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Asset Management & Lifes volymer och inflöden Summa kv3 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Md euro 2006 Inflöde Nordiska retailfonder 44,7 0,1 43,6 44,5 42,1 41,0 European Fund Distribution 5,2-0,6 5,5 6,5 6,8 7,4 Private Banking Nordic Private Banking 38,8 1,2 36,7 36,3 34,3 32,5 International Wealth Management 8,7-0,1 8,5 8,8 8,5 8,1 Institutionella kunder 25,0 1,1 23,3 23,0 21,6 21,3 Life & Pensions 36,0 0,1 35,0 35,3 34,3 33,3 Summa 158,4 1,8 152,6 154,4 147,6 143,6 Nyckeltal Asset Management kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Rörelsekostnader Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Marginaler 1 Intäktsmarginaler (punkter) Rörelsekostnadsmarginal (punkter) Distributionskostnadsmarginal (punkter) Resultatmarginal (punkter) Kostnad/intäktsrelation, % Economic capital Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster) Marginalerna på årsbasis har beräknats på basen av genomsnittligt förvaltat kapital för Asset Management, exklusive Nordic Private Banking. Under tredje kvartalet 2006 uppgick kapitalet till 107 md euro. Volymerna som marginalkalkylerna grundar sig på har förändrats från tidigare redovisningar efter avdrag för icke intäktsgenererande uppdrag på 9 md euro.

14 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Nyckeltal Life kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro Resultatdrivande poster Traditionell livförsäkring: Avgifter/vinstdelning Bidrag från kostnadsresultat Bidrag från riskresultat Avkastning på eget kapital Övrigt resultat Resultat traditionell livförsäkring Resultat fondförsäkring Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Summa produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Nyckeltal Premieintäkter (f.e.r.) varav från traditionell livförsäkring varav från fondförsäkring Summa rörelsekostnader Placeringstillgångar: Obligationer Aktier Alternativa placeringar Fastigheter Fondförsäkring Summa placeringstillgångar Kapitalavkastning, % 2,7-0,5 0,2 1,6 2,1 Försäkringstekniska avsättningar varav finansiella reserver Economic capital Antal anställda (heltidstjänster)

15 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Group Treasury Positiv kapitalavkastning Nordea Hypotek lanserar den första svenska säkerställda obligationen på euromarknaden Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaden (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och förvaltning av tillgångar och skulder. Affärsutveckling Volatiliteten på finansmarknaden avtog under tredje kvartalet, tack vare en växande tro på en mjuklandning i den amerikanska ekonomin. Farhågorna för att Federal Reserve Bank skulle strama åt penningpolitiken alltför hårt började lägga sig när tecken kom på en måttlig avmattningstakt i tillväxten. I USA upphörde man med räntehöjningarna, medan centralbankerna i Europa fortsatte att strama åt. De korta marknadsräntorna steg med ytterligare 30 punkter eller mer efter centralbankernas åtstramningar, medan 10-årsräntan sjönk med mer än 30 punkter. Jämför detta med de mycket måttliga uppgångarna över hela kurvan under tredje kvartalet Nordiska aktier steg svagt under perioden. Generalindexen gick upp med 5-10 procent, med undantag för Norge där det sjunkande oljepriset inverkade negativt på marknaden. Nordea Hypotek har emitterat sin första säkerställda obligation med ett nominellt värde på 1,25 md euro. Obligationen erbjöds till internationella investerare. Detta var den första säkerställda euroobligation som Nordea Hypotek gav ut i enlighet med Lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Den femåriga obligationen, som fått kreditbetyget Aaa/AAA av Moody s Investor Service och Standard & Poor s hade övertecknats tre gånger vid emissionen. Genom emissionen får Nordeakoncernen tillgång till den internationella kapitalmarknaden för sin långfristiga finansiering som ett komplement till den svenska och danska marknaden för säkerställda obligationer. Per den 30 september uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som VaR, till 18 mn euro, att jämföra med 19 mn euro i slutet av juni. Den aktierelaterade risken, mätt som VaR, uppgick till 28 mn euro, att jämföra med 15 mn euro i slutet av juni. Den strukturella ränterisken (SIIR) i koncernen, som visar effekten på räntenettot under de närmaste 12 månaderna, uppgick till 174 mn euro, under antagande om att marknadsräntorna stiger med 100 punkter, och -165 mn euro om de sjunker med 100 punkter. Resultatet för tredje kvartalet Group Treasurys resultat kan delas upp i placerings- och finansieringsrelaterat resultat. Vinsten i Group Investment definieras som nettot av placeringsavkastningen och avkastningsmålet. Avkastningsmålet är den förväntade genomsnittliga medellånga riskfria avkastningen över tid, det vill säga finansieringskostnaden. Finansieringskostnaden korrelerar direkt med den ränta som betalas till affärsområdena på deras allokerade economic capital. Räntan sätts varje år och justeras utifrån gällande marknadsränta. År 2006 är finansieringskostnaden 3,25 procent. Rörelseresultatet i Group Investment uppgick till 6 mn euro under tredje kvartalet, att jämföra med -23 mn euro under tredje kvartalet Resultatet härrörde från vinster från innehavet av OMX-aktier, som bidrog med 9 mn euro, samt en gynnsam ränteutveckling. Bruttokapitalavkastningen uppgick till 0,90 procent (3,60 procent på årsbasis), att jämföra med 0,60 procent under tredje kvartalet 2005 och 0,92 procent under andra kvartalet Rörelseresultatet i Group Funding uppgick till 34 mn euro, att jämföra med 9 mn euro under tredje kvartalet Förbättringen avspeglar lönsamma positioner. Under tredje kvartalet upptog Nordea motsvarande cirka 220 mn euro i förlagslån.

16 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Group Treasurys rörelseresultat fördelat på huvudområden Group Investment Group Funding kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 kv3 Mn euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Rörelseresultat Group Treasurys nyckeltal per kvartal kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Mn euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % n/a Obligationer, mn euro Aktier, mn euro Investeringar, mn euro Antal anställda (heltidstjänster)

17 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Segmentrapportering Nordeas verksamhet är indelad i tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Affärsområdena verkar med ett decentraliserat resultatansvar. Group Treasury styr koncernens finansiella förvaltning. Koncernfunktioner och elimineringar omfattar de icke-allokerade resultaten för de koncernfunktionerna Group Processing and Technology, Group Corporate Centre (exklusive Group Treasury), Group Credit and Risk Control och Group Legal and Compliance. I detta segment ingår även poster nödvändiga för avstämning inom Nordeakoncernen. Nedan beskrivs de principer som används i Nordeas segmentrapportering. Inom Nordea är kundansvar ett centralt begrepp. Koncernens totala affärsrelationer med kunder redovisas i resultat- och balansräkningar för respektive kundansvarig enhet. Kapitalet allokeras på grundval av det interna ramverket för beräkning av economic capital, som avspeglar varje affärsenhets faktiska riskexponering, med hänsyn till kreditoch marknadsrisk, försäkringsrisk, samt operativ risk och affärsrisk. Därigenom optimeras fördelningen och utnyttjandet av kapitalet i affärsområdena. Vid beräkningen av avkastning på economic capital tillämpas en standardskattesats. Economic profit är den interna grunden för prioritering mellan strategiska alternativ liksom för utvärdering av finansiella resultat. Asset Management & Life har kundansvar inom kapitalförvaltningen och inom private banking-verksamheten utanför en enhet man har gemensamt med Retail Banking. Dessutom har Asset Management & Life produktansvar för fond- och livförsäkringsprodukter. Rörelseresultatet som visas i tillhörande tabeller innefattar de kundansvariga enheterna. Produktresultaten för Asset Management respektive Life visar koncernens intäkter, inklusive intäkter allokerade till Retail Banking, för dessa produkter samt försäljnings- och distributionskostnaderna inom Retail Banking. Vid allokeringen av intäkter och kostnader mellan affärsområden och koncernfunktioner tillämpas en bruttoprincip, som innebär att kostnaderna allokeras separat från intäkterna. Kostnaderna allokeras utifrån beräknade enhetspriser och de enskilda affärsområdenas konsumtion. Intäkterna allokeras utgående från de underliggande affärstransaktionerna i kombination med identifiering av den kundansvariga enheten. De tillgångar som allokeras till affärsområdena omfattar tradingtillgångar och utlåning till såväl allmänheten som kreditinstitut. De skulder som allokeras till affärsområdena omfattar inlåning från såväl allmänheten som kreditinstitut. Vidare ingår i affärsområdenas tillgångar och skulder även övriga tillgångar och skulder som hänför sig till det specifika affärsområdet eller den specifika koncernfunktionen, som t ex upplupen ränta, anläggningstillgångar och goodwill. Alla övriga tillgångar och skulder samt vissa poster som krävs för avstämning av Nordeakoncernens volymer hänförs till segmentet koncernfunktioner och elimineringar. Internräntesättningen grundar sig på aktuell marknadsränta och används för samtliga tillgångar och skulder som allokerats eller bokförts i affärsområdena eller koncernfunktionerna, vilket ger ett återstående räntenetto i affärsområdena som i allt väsentligt utgörs av marginalen mellan utlåning och inlåning. Goodwill som genereras som en del av affärsområdenas strategiska beslut ingår i affärsområdenas balansräkning. Goodwill som uppkom i samband med skapandet av Nordea har inte allokerats, utan har tagits med i koncernfunktioner och elimineringar. Economic capital allokeras till affärsområdena i enlighet med de risker som tagits. Som en del av räntenettot erhåller affärsenheterna en avkastning som motsvarar den förväntade genomsnittliga riskfria avkastningen på medellång sikt. Den kostnad som överstiger Libor från emitterade förlagslån ingår också i affärsområdenas räntenetto i enlighet med användningen av economic capital. Koncerninterna transaktioner mellan länder och legala enheter sker med principen om armslängds avstånd i enlighet med OECD:s krav. Det finansiella resultatet av sådana transaktioner har till fullo konsoliderats till de berörda affärsområdena på basen av respektive affärsområdes produktoch kundansvar. Dock ingår det totala resultatet hänförligt till fonder i Retail Banking, liksom försäljningsprovisioner och marginaler från livförsäkringsverksamheten. Segmentet koncernfunktioner och elimineringar innehåller kostnader inom koncernfunktionerna som ej definierats som tjänster till affärsområden, resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte ingår i de kundansvariga enheterna, liksom även vissa andra poster som krävs för avstämningen av resultaträkningen inom Nordeakoncernen. Interna allokeringar av intäkter och kostnader sker på ett sådant sätt att allokerade kostnader från en affärsenhet subtraheras från kostnaderna och fogas till kostnaderna i den mottagande affärsenheten, varvid summan av alla allokeringar blir noll på koncernnivå. Samma princip gäller vid allokering av intäkter.

18 Retail Banking Corporate and Institutional Banking Asset Management Life Mn euro Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kundansvariga enheter Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter varav allokeringar Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Economic capital/eget kapital Summa skulder och allokerat eget kapital Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Produktresultat Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30)

19 Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Nordea-koncernen Mn euro Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kundansvariga enheter Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter varav allokeringar Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Economic capital/eget kapital Summa skulder och allokerat eget kapital Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30)

20 Nordea Delårsrapport för tredje kvartalet (30) Resultaträkning Kv 3 Kv 3 Jan-sep Jan-sep Helår Mn euro Not Rörelseintäkter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Avgifts- och provisionsintäkter Avgifts- och provisionskostnader Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Utdelningar Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Aktieägare i Nordea Bank AB (publ) Minoriteten Vinst per aktie, euro 0,34 0,21 0,88 0,66 0,86

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya

Anpassning till det nya normala Med den nya organisationen på plats presenterade vi vår plan för det nya Sammandrag 2011 VD-ord Vårt mål är att skapa positiva kundupplevelser även under de nya regelverken. Vi är fast beslutna att öka vår kostnads-, kapital-, upplånings- och likviditetseffektivitet, för att

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

Spintab Årsredovisning 2005

Spintab Årsredovisning 2005 Spintab Årsredovisning 2005 Spintab i korthet: Spintab har 30 procent av den svenska hypoteksmarknaden Utlåning till småhus uppgår till cirka 60 procent av Spintabs kreditstock Spintab har tillgång till

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2012 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder samt har ett landsomfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland

Läs mer

193 (145) 8,2 (3,8) 6,1 (5,7)

193 (145) 8,2 (3,8) 6,1 (5,7) Delårsrapport januari mars 2015 Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer