Delårsrapport för andra kvartalet 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för andra kvartalet 2005"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 augusti 2005 Delårsrapport för andra kvartalet 2005 Starkt resultat för första halvåret 2005 Rörelseresultatet steg 33 procent till miljoner euro (1 481 första halvåret 2004), exklusive realisationsvinst på 300 miljoner euro på fastigheter förra året Intäkterna steg 8 procent till miljoner euro (3 031) räntenettot ökade 6 procent Kostnaderna var oförändrade på miljoner euro (1 811) Positiva kreditförluster, netto, på 107 miljoner euro (-39) Periodens resultat miljoner euro (1 164 under första halvåret 2004, inklusive realisationsvinst på fastigheter) Vinst per aktie 0,45 euro (0,41) Avkastning på eget kapital 19,2 procent (19,3) jämfört med 14,4 procent exklusive realisationsvinst på fastigheter förra året Förbättrat resultat bekräftat under andra kvartalet Periodens resultat steg 42 procent till 705 miljoner euro (495 under kv ) Rörelseresultatet ökade 28 procent till 884 miljoner euro (688) Intäkterna steg 7 procent Kostnaderna i stort sett oförändrade Positivt netto för kreditförluster för femte kvartalet i rad Fortsatt stark volymtillväxt Utlåningen ökade 13 procent på årsbasis Hypotekslån till privatkunder ökade 15 procent Utlåningen till små och medelstora företag ökade 12 procent Konsumtionskrediter ökade 14 procent Inlåningen ökade 8 procent Förvaltat kapital ökade 15 procent till 142 miljarder euro Utlåningen i Polen och Baltikum ökade 39 procent Detta är ett starkt resultat. Vi har lyckats omvandla Nordea till en integrerad och fokuserad organisation och tagit vara på tillväxtmöjligheterna under första halvåret Intäkterna ökar trots att marginalerna blir allt mer pressade. Volymerna fortsätter att öka inom samtliga affärsområden samtidigt som kostnaderna förblivit oförändrade. Vi redovisar ett positivt netto för kreditförluster för femte kvartalet i rad, vilket understryker den goda kreditkvaliteten, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Nordea is Corporate the leading and financial Institutional services Banking group och in the Asset Nordic Management and Baltic & Sea Life. region Koncernen and operates har närmare through 11 three miljoner business nordiska areas: Retail kunder Banking, och Corporate bankkontor. and Nordeakoncernen Institutional Banking är med and sina Asset 4,1 Management miljoner e-kunder & Life. en The av Nordea världsledande Group has inom almost banktjänster 11 million på customers Internet. Nordeaaktien and some 1,150 är noterad branch på offices. börserna The Nordea i Stockholm, Group Helsingfors is a world och leader Köpenhamn. in Internet banking, with 4.1 million e-customers. The Nordea share is listed in Stockholm, Helsinki and Copenhagen.

2 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Resultaträkning Jan-juni Jan-juni Förändr. Kv 2 Kv 1 Förändr. Helår Miljoner euro % % 2004 Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Balansräkning 30 juni 30 juni 30 juni 31 mars 31 dec Miljader euro Belåningsbara statskuldförbindelser och övriga räntebärande värdepapper 50,3 43,5 50,3 44,4 40,6 Utlåning till kreditinstitut 21,9 22,9 21,9 22,3 20,6 Utlåning till allmänheten 175,1 155,7 175,1 170,1 161,3 Derivatinstrument 35,1 15,6 35,1 23,6 26,7 Övriga tillgångar 28,9 25,2 28,9 23,8 28,4 Summa tillgångar 311,3 262,9 311,3 284,2 277,6 Skulder till kreditinstitut 35,3 31,0 35,3 30,4 30,2 In- och upplåning från allmänheten 105,7 97,7 105,7 105,2 104,7 Skulder till försäkringstagare 25,3 22,1 25,3 24,1 22,2 Emitterade värdepapper 69,7 64,9 69,7 67,0 61,0 Derivatinstrument 34,3 15,6 34,3 23,3 27,1 Efterställda skulder 7,5 5,5 7,5 6,2 5,8 Övriga skulder och minoritetsintressen 21,2 14,0 21,2 15,5 13,9 Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) 1 12,3 12,1 12,3 12,5 12,7 Summa skulder och eget kapital 311,3 262,9 311,3 284,2 277,6 Nyckeltal Vinst per aktie (EPS), euro 0,45 0,41 0,27 0,18 0,74 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 0,78 0,70 0,78 0,76 0,74 Aktiekurs, euro 7,50 5,93 7,50 7,81 7,43 Totalavkastning, % 9,8 10,2 2,9 6,7 29,8 Eget kapital per aktie 1,2, euro 4,68 4,34 4,68 4,74 4,63 Utestående aktier 2, miljoner Avkastning på eget kapital, % 19,2 19,3 22,8 15,7 16,9 Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, % Primärkapitalrelation 3, % 7,0 7,0 7,0 6,8 7,3 Kapitaltäckningsgrad 3, % 9,4 9,3 9,4 8,9 9,5 Riskvägda tillgångar, miljarder euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Eget kapital hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) avser eget kapital exklusive minoritesintressen och omvärderingsreserver. 2 Se fotnoter till Förändringar i eget kapital på sid Inklusive resultatet för perioden.

3 Retail Banking Corporate and Institutional Banking Asset Mgmt Summa Life Insurance Group Treasury Koncernfunktioner och elimineringar Nordea Group Miljoner euro Jan-juni Jan-juni Jan-juni Jan-juni Förändr. Jan-juni Jan-juni Jan-juni Jan-juni Förändr. Kundansvariga enheter % % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter varav allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av mate-riella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning Övriga skulder Summa skulder Economic capital/eget kapital Summa skulder och allokerat eget kapital % Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Produktresultat Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33)

4 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Koncernen Resultatet för första halvåret 2005 i korthet Resultatet för första halvåret 2005 var starkt. Ökade affärsvolymer kompenserade mer än väl pressen på marginalerna. Intäkterna ökade med 8 procent till miljoner euro till följd av högre räntenetto och provisionsintäkter samt förbättrat nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde. Kostnaderna var oförändrade och kreditförlusterna var positiva. Exklusive fjolårets realisationsvinst på fastigheter ökade rörelseresultatet med 33 procent till miljoner euro. Intäkter Samtliga affärsområden utvecklades starkt. Räntenettot inom Retail Banking steg med 4 procent. Förbättringen berodde på tillväxt för såväl hypotekslån som utlåning till små och medelstora företag vilka båda ökade med 12 procent. Inklusive Polen och Baltikum ökade hypotekslånen med 15 procent. Den större satsningen på konsumtionslån har börjat ge resultat. Konsumtionslånen ökade med 14 procent, inklusive utnyttjad volym från produkten Nordea Prioritet. Inom Corporate and Institutional Banking steg räntenettot med 6 procent. Utlåningen ökade med 23 procent till 32,5 miljarder euro. Nordea ökade sina andelar på de snabbväxande bolånemarknaderna i Polen och Baltikum till 4,5 procent. Nordeas utlåning på dessa marknader steg med 59 procent. Totalt ökade koncernens räntenetto med 6 procent till miljoner euro. Utlåning till allmänheten ökade med 13 procent till 175,1 miljarder euro. Utlåningsmarginalerna för privatkunder sjönk, främst på grund av den hårda konkurrensen på bolånemarknaden. De stora företagskundernas höga likviditet och allmänt goda kreditvärdighet pressar marginalerna. Den riskjusterade lönsamheten är dock oförändrad. Inlåningen ökade med 8 procent till 105,7 miljarder euro. Låga räntor inverkade negativt på inlåningsmarginalerna, men effekten mildrades av aktiv förvaltning av tillgångar och skulder avseende hushållens inlåning. Ökade affärsvolymer bidrog till en stark utveckling för provisionsnettot som steg med 6 procent till 937 miljoner euro. Utlåningsprovisioner ökade med 19 procent till 158 miljoner euro till följd av den starka volymtillväxten. Utvecklingen för syndikeringar var särskilt god. Provisioner från investeringsprodukter, inklusive kapitalförvaltningsprovisioner liksom provisioner från övriga finansiella tjänster, ökade med 13 procent till 329 miljoner euro. Provisioner från inlåning, betalningsförmedling och e-tjänster var stabila på 349 miljoner euro. Provisioner från kortbetalningar ökade med 15 procent och provisioner från e-tjänster steg med 3 procent. De manuella transaktionerna fortsatte att minska. Intäkterna från Plusgirot minskade till följd av de något lägre volymerna. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde kan förväntas vara något volatilt. Under det första halvåret steg detta med 12 procent till 329 miljoner euro. Ökningen beror på en kraftigt förbättrad kapitalavkastning inom Group Treasury och stark utveckling för de flesta produktområden inom Nordea Markets, inklusive valutahandel, räntebärande värdepapper och strukturerade produkter. Övriga rörelseintäkter ökade med 28 procent till 165 miljoner euro, inklusive den tilläggsersättning på 40 miljoner från försäljningen av sakförsäkringsverksamheten under 2002, som bokfördes under första kvartalet. Kostnader Kostnaderna uppgick till miljoner euro, vilket är oförändrat jämfört med för ett år sedan, avspeglande att fortsatta effektivitetsförbättringar har uppvägt löneökningar, allmän inflation och affärstillväxt. Kostnaderna ligger i linje med målet om oförändrade kostnader, vilket exkluderar avskrivningar på operationell leasing och kostnader i livförsäkringsverksamheten. Exklusive dessa poster uppgick kostnaderna till miljoner euro, jämfört med miljoner euro för ett år sedan. Personalkostnaderna ökade med 2 procent till miljoner euro. Personalminskningarna på cirka 2 procent, eller 500 heltidstjänster, uppvägdes av generella löneökningar inom koncernen. Övriga kostnader var oförändrade jämfört med samma period förra året och uppgick till 717 miljoner euro. Avskrivningarna minskade med 20 procent till 69 miljoner euro. Nordeas strategi för resursanskaffning avseende fastigheter och IT ledde till lägre avskrivningar. Ökningen av affärsvolymer och intäktstillväxt har uppnåtts till oförändrade kostnader och detta ledde till att kostnad/intäktsrelationen sjönk till 55 procent (60 procent). Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 107 miljoner euro. Försäljningen av Nordeas aktier i Pan Fish medförde en återvinning av kreditförluster på 98 miljoner euro.

5 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Periodens resultat Justerat för realisationsvinsten på fastigheter förra året ökade periodens resultat med 39 procent. Det redovisade resultatet ökade med 3 procent till miljoner euro, motsvarande 0,45 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 19,2 procent jämfört med 14,4 procent förra året, justerat för realisationsvinsten på fastigheter. Vinsten per aktie under en rullande 12-månadersperiod var 0,78 euro. Den effektiva skattesatsen sjönk till följd av uppvärdering av uppskjuten skattefordran i Finland. Utveckling under andra kvartalet 2005 Utvecklingen var stark under det andra kvartalet. Jämfört med första kvartalet ökade intäkterna med 7 procent till miljoner euro med tillväxt för räntenetto och provisionsintäkter samt för nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde. Kostnaderna var i stort sett oförändrade och kreditförlusterna var positiva, vilket medförde att rörelseresultatet ökade med 28 procent till 884 miljoner euro. Intäkter Räntenettot ökade med 2 procent till 913 miljoner euro eftersom tillväxten i affärsvolymerna uppvägde pressen på marginalerna. Inom Retail Banking ökade hypotekslån till privatkunder med 3 procent till 59,2 miljarder euro och utlåning till små och medelstora företag steg med 4 procent till 65 miljarder euro. Totalt ökade utlåningen med 3 procent till 175,1 miljarder euro. Marknadsandelarna inom hypoteksutlåning ökade i Norge och Danmark samt bibehölls i Sverige och Finland. Marginalerna på hypotekslånen har pressats hårt i Finland, Sverige och Norge. I Danmark var marginalerna oförändrade. Marginalerna på utlåningen till stora företag var något lägre än under föregående kvartal. Inlåningen ökade till 105,7 miljarder euro. Inlåningsmarginalerna för Retail Banking stärktes något genom aktiv förvaltning av tillgångar och skulder. Provisionsnettot ökade med 7 procent till 484 miljoner euro. Utlåningsprovisioner ökade med 23 procent till 87 miljoner euro avspeglande den starka volymtillväxten. Provisioner från investeringsprodukter ökade med 2 procent till 166 miljoner euro. Provisioner från betalningsförmedling och e-tjänster ökade med 4 procent till 178 miljoner euro avspeglande en stark tillväxt för kortbetalningar. Posten Övriga provisionsintäkter ökade med 39 procent till 57 miljoner euro främst till följd av högre intäkter från aktiviteter inom Corporate Finance. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde nästan dubblerades och uppgick till 214 miljoner euro efter en kraftigt förbättrad kapitalavkastning inom Group Treasury. Markets redovisade också ett starkt andra kvartal. Kostnader Kostnaderna ökade med 1 procent till 914 miljoner euro. Personalkostnaderna var stabila medan övriga kostnader ökade något. Personalkostnaderna uppgick till 515 miljoner euro. Avsättningen till vinstandelssystemet var oförändrad på 15 miljoner euro. Den marginella ökningen av antalet anställda mellan kvartalen kan hänföras till fler säljare inom Retail Banking, Asset Management & Life samt i Polen och Baltikum. Övriga kostnader ökade med 4 procent till 364 miljoner euro till följd av något högre kostnader för marknadsföring och IT på grund av den högre aktivitetsnivån under andra kvartalet. Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 101 miljoner euro, eftersom återförda reserveringar översteg nya. Försäljningen av aktier i Pan Fish medförde en återvinning på 98 miljoner euro. Den övergripande kreditkvaliteten är fortsatt god. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 705 miljoner euro, vilket motsvarar 0,27 euro per aktie och en avkastning på eget kapital på 22,8 procent. Den effektiva skattesatsen sjönk till följd av uppvärdering av uppskjuten skattefordran i Finland. Denna fordran prövas löpande. Kreditportföljen Vid slutet av andra kvartalet uppgick osäkra fordringar, netto, till 425 miljoner euro motsvarande 0,24 procent av utlåningen, att jämföra med 0,43 procent för ett år sedan. Kreditkvaliteten är god och ny utlåning genereras med fortsatt försiktighet och bibehållen säkerhetsnivå. Privatkundernas andel av utlåningen uppgick till 45 procent. Av utlåningen till privatkunder utgör hypotekslånen 77 procent. Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen för företag under kvartalet. Krediter till fastighetsförvaltare svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 25,1 miljarder euro, vilket utgör 14 procent av hela kreditportföljen. Kapitalposition Riskvägda tillgångar ökade med 4 procent till 159 miljarder euro under kvartalet. Tillväxten av riskvägda tillgångar avspeglar den starka ökningen av affärsvolymen inom samtliga affärsområden. Trots den starka volymtillväxten ökade primärkapitalrelationen till 7,0 procent till följd av den starka lönsamheten.

6 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Kapitaltäckningsgraden var 9,4 procent i slutet av andra kvartalet. Annulleringen av de aktier som återköptes under 2004 förväntas kunna slutföras i slutet av tredje kvartalet. Nordeaaktien Under andra kvartalet har Nordeas aktiekurs gått ner med 1 procent på Stockholmsbörsen från 71,50 kronor per 31 mars till 71,00 kronor per 30 juni Den 23 augusti var aktiekursen 73,25 kronor. Totalavkastningen under andra kvartalet var 2,9 procent. Stärkt ställning på de polska och baltiska marknaderna Nordea stärker sin marknadsposition i Polen och Baltikum genom såväl organisk tillväxt som selektiva förvärv. Utlåningsvolymerna har ökat med 39 procent jämfört med motsvarande period Intäktstillväxten uppgick till 30 procent och rörelseresultatet ökade med 87 procent trots vikande marginaler. I juni undertecknade Nordea ett avtal om att köpa Sampos polska liv- och pensionsförsäkringsbolag. Förvärvet stärker ytterligare Nordeas möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt i Polen. Nordea förvärvar en kundbas på aktiva pensionssparare med förvaltade tillgångar på cirka 600 miljoner euro. Köpesumman uppgick till 95 miljoner euro. Transaktionen beräknas vara klar under det sista kvartalet i år efter att berörda myndigheter har lämnat sitt tillstånd. Nordea fick flera utmärkelser i Euromoney I juni utnämndes Nordea till Best Bank in the Nordic and Baltic region av Euromoney, en ledande internationell finanstidskrift. Dessutom fick Nordea följande utmärkelser: Global Best Financial Borrower Best M&A House in Denmark Best Bank in Finland Best Equity House in Finland Best M&A House in Finland Best Bank in Sweden. Utsikter Volymtillväxt förväntas också under andra halvåret, stimulerad av gynnsamma makroekonomiska förhållanden på Nordeas hemmamarknader. Konkurrensen är emellertid hård och marginalerna fortsätter att vara pressade. Kostnaderna för helåret förväntas förbli oförändrade och beräknas bli mer jämnt fördelade mellan årets kvarvarande kvartal. Med hänsyn till den övergripande kvaliteten i kreditportföljen och de rådande ekonomiska utsikterna för de nordiska länderna finns det inget som tyder på en försämring av kreditkvaliteten under Strategiskt avtal med The Bank of New York inom värdepapperstjänster Nordea och The Bank of New York, en världsledande aktör inom värdepapperstjänster, har tecknat ett strategiskt avtal i syfte att leverera globala depå- och värdeskapande tjänster till Nordeas institutionella kunder i Norden och Östersjöregionen. Avtalet innebär att Nordea, med stöd av The Bank of New Yorks globala resurser, blir den främsta leverantören av värdepapperstjänster i Norden och Östersjöregionen.

7 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Retail Banking Rörelseresultatet ökade med 21 % under de första sex månaderna jämfört med förra året Utlåningen ökade med hela 13 %, och inlåningen med 8 % Antalet kärnkunder på privatmarknaden växte med 8 % Positiva kreditförluster för femte kvartalet i följd Genom Retail Banking betjänar Nordea 9 miljoner privatkunder och företagskunder i de fyra nordiska länderna. Verksamheten bedrivs via 11 regionbanker. Segments & Products-enheten står för större delen av produkterna och verksamhetsstödet. Till årsskiftet ska en gemensam driftsmodell för processer och organisation ha införts helt i alla de fyra nordiska länderna. Avsikten är att, i samband med införandet av den gemensamma driftsmodellen, optimera de centrala processerna genom ett så kallat Lean Processes-projekt. Målet är att skapa lägsta möjliga enhetskostnader genom att optimera alla centrala processer. Detta uppnås för det första genom att trimma processerna, för det andra genom att effektivera processerna maximalt för att minska back-office-kostnaderna, och slutligen genom att använda samma IT-system för samma process i alla regionbanker. En hörnsten i Retail Bankings strategi är att kontinuerligt minska enhetskostnaderna. Därigenom frigörs resurser för att utöka säljstyrkan, främst de personliga bankmännen, och i förlängningen för att öka affärsvolymen och lönsamheten. Affärsutveckling Hypotekslånen till privatkunder ökade betydligt och uppgick i slutet av juni till 59,2 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 12 procent på årsbasis. Andelen av bolånemarknaden ökade i Danmark och Norge, och var oförändrad i Finland och Sverige. Bolåneprodukterna fortsätter att svara för den starkaste ökningen på privatkundsidan. Nordea har utvecklat ett bolånekoncept med ett komplett urval produkter och tjänster på alla marknader. Under andra kvartalet var produktutvecklingen inriktad på Home Equitykonceptet och räntegarantiprodukterna. Home Equitykonceptet ger kunderna olika möjligheter att frigöra kapital som är bundet i den egna bostaden. Produkter som ingår i det nordiska Home Equity-konceptet anpassas till de lokala marknaderna, t ex Nordea Prioritet i Danmark och Boligkreditt i Norge. Enhetligheten, kvaliteten och snabbheten i produktutvecklingen säkras av Housing Competencecentret. Vidare skärper Nordea sitt fokus på kort och konsumtionskrediter. Kreditkorten är ett viktigt instrument i satsningen på konsumtionskrediter. En ny enhet inriktad på att utveckla och integrera kort och konsumtionskrediter håller på att inrättas. Under andra kvartalet gav de ökade insatserna ett första resultat i form av ett avtal med organisationen Butikerna som omfattar över hälften av alla butiker i Sverige. Detta väntas öka Nordeas inflöde av korttransaktioner. Konsumtionsutlåningen (med såväl som utan säkerhet) ökade jämfört med förra året med 14 procent till 14,5 miljarder euro, inklusive utnyttjad volym från produkten Nordea Prioritet. Savings and Wealth Management noterade tillväxt på alla marknader. I Danmark och Sverige fick tillväxten extra fart tack vare Nordeas Financial Planning-verktyg som gör det möjligt att erbjuda kunderna avancerad, riskprofilanpassad rådgivning på en mycket konkret nivå. Cirka rådgivningar har genomförts under de första sex månaderna i år. Samma verktyg för finansiell planering införs i Finland och Norge under andra halvåret i år. Ett centralt inslag i den nya driftsmodellen är att specialister på alla regionkontor ska stödja och utbilda rådgivare för att genomföra lanseringen av de olika spar- och pensionsprodukterna, och även sälja komplexa produkter till enskilda kunder. Betjäningen av privatkunder grundar sig på kundprogrammen. Antalet kärnkunder steg med 8 procent under första halvåret Tillsammans med en genomsnittlig volymökning på 5,5 procent per kund medförde detta att kärnkundernas affärsvolym ökade med 14,5 procent. För att utnyttja marknadsmöjligheterna fokuserar Nordea på att påskynda produktutvecklingen. Under första halvåret 2005 lanserades ett betydande antal nya produkter. Verksamheten för små och medelstora företag har utvecklats positivt på alla marknader. Efterfrågan på nya lån steg generellt under första halvåret Retail Bankings utlåning till företagskunder växte med hela 12 procent till 65 miljarder euro. Ett ökat fokus på rådgivning och försäljning av strukturerade produkter till Retail Bankings företagskunder på alla marknader fick intäkterna från detta område att öka med 61 procent jämfört med samma period förra året. Erbjudandet inkluderar riskhantering, omfattande risksäkring av skulder,

8 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) tillgångar och råvaror. Även om de sistnämnda inriktar sig på de största företagskunderna har produktutveckling och utbildning av kundansvariga medfört att även andra företagskunder börjat använda sig av räntederivat. Den utvidgade marknaden för derivat kommer att främja den fortsatta intäktstillväxten och göra det möjligt för fler kunder att dra nytta av avancerade risksäkringsinstrument. Utvidgat partnerskap med TrygVesta Nordea och TrygVesta har utvidgat det partnerskap inom vilket Nordea säljer TrygVestas skadeförsäkringar genom sitt kontorsnät, medan TrygVesta säljer Nordeas liv- och pensionsförsäkringar. Avtalet har förlängts fram till den 1 juli Som ett led i det fortsatta samarbetet börjar Nordea sälja skadeförsäkringar även i Sverige nästa år. Resultat Under första halvåret 2005 ökade Retail Bankings intäkter med 5 procent till miljoner euro. Räntenettot steg med 4 procent jämfört med samma period förra året till miljoner euro. Utlåningsmarginalerna sjönk på årsbasis, till följd av hård konkurrens inom alla segment. Pressen på marginalerna var störst inom bolån till privatkunder i Finland och Sverige. Inlåningen uppgick till 76 miljarder euro i juni, en ökning med 11 procent. Provisionsnettot ökade med 8 procent till 599 miljoner euro, med stark tillväxt i provisioner från kredit- och placeringsprodukter. Kostnaderna var oförändrade på miljoner euro. Personalkostnaderna minskade med 1,9 procent till 515 miljoner euro. Antalet anställda minskade med cirka 170 personer, eller 1,0 procent, jämfört med slutet av juni Kreditförlusterna var positiva på 63 miljoner euro, delvis på grund av försäljningen av norska Pan Fish som gav en sammanlagd vinst på 98 miljoner euro, varav 43 miljoner redovisades inom Retail Banking. Rörelseresultatet ökade med 21 procent till miljoner euro. Avkastningen på economic capital uppgick till 29 procent (26 procent). Kostnad/intäktsrelationen var 56 procent (59 procent). Utveckling under andra kvartalet 2005 Jämfört med första kvartalet 2005 steg räntenettot med 2 procent till 752 miljoner euro. Denna starka volymtillväxt motverkades delvis av minskade marginaler. Ökade inlåningsvolymer påverkade räntenettot i positiv riktning. Avgifts- och provisionsnettot ökade med 4 procent till 306 miljoner euro. Intäkterna ökade med 3 procent till miljoner euro. Kostnaderna var relativt stabila på 635 miljoner euro. Kreditförlusterna var positiva på 56 miljoner euro, till följd av försäljningen av Pan Fish i Norge. Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 566 miljoner euro, det högsta kvartalsresultatet någonsin. Avkastningen på economic capital uppgick till 30 procent (28 procent). Kostnad/intäktsrelationen var 55 procent (57 procent).

9 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Retail Bankings rörelseresultat fördelat på huvudområden Regionbanker Regionbanker Regionbanker Regionbanker Nordiska Summa i Danmark i Finland i Norge i Sverige funktioner kv2 kv1 kv2 kv1 kv2 kv1 kv2 kv1 kv2 kv1 kv2 kv1 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % 55 % 57 % 50 % 54 % 51 % 52 % 56 % 56 % 61 % 62 % Avkastning på economic capital, % 30 % 28 % 31 % 28 % 33 % 35 % 42 % 24 % 23 % 25 % Övrig information, miljarder euro Utlåning 141,1 135,5 41,3 38,2 33,8 32,4 22,6 21,4 43,3 43,5 Inlåning från allmänheten 75,6 73,6 19,3 18,2 24,0 23,4 11,7 11,3 20,6 20,8 Economic capital 5,3 5,1 1,6 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 1,5 1,5 Retail Bankings marginaler kv2 kv1 kv2 kv1 Utlåningsmarginaler, % Inlåningsmarginaler, % Till företag 1,09 % 1,12 % Från företag 0,89 % 0,86 % Till privatkunder Från privatkunder 1,62 % 1,56 % - Hypotekslån 0,83 % 0,89 % - Konsumtionslån 3,87 % 3,97 % Retail Bankings nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,1 9,3 9,3 9,3 9,3 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Antal anställda (heltidstjänster)

10 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Corporate and Institutional Banking Rörelseresultat upp med 23 % Intäkterna upp med 8 % jämfört med i fjol Oförändrade kostnader Fortsatt positiva kreditförluster Corporate and Institutional Banking förser stora företagsoch institutionskunder samt retailkunder med ett brett urval produkter och tjänster. Affärsområdet har kundansvar för stora företagskunder som är noterade på de viktigaste börserna, andra företag med extern kreditrating, liksom shipping-, offshore- och oljebolag, samt finansinstitut. Affärsområdet ansvarar också för Nordeas bankverksamhet i Polen och Baltikum. Affärsutveckling Corporate Banking Division redovisade ett bra kvartalsresultat på alla områden. Höga provisionsintäkter noterades. Aktivitetsnivån vände upp, framför allt inom Corporate Finance, och förvärvsfinansieringen fortsatte att utvecklas gynnsamt. Den höga likviditeten på marknaden och företagssektorns starka finansiella position i hela Norden ledde till fortsatt svåra marknadsförhållanden. Trots detta ökade utlåningsvolymerna jämfört med föregående kvartal. Inom Financial Institutions Division var aktivitetsnivån hög. Liv- och pensionssektorn har arbetat aktivt med att analysera och förvalta sina portföljer, delvis med anledning av förestående förändringar i regelverken. Satsningen på kompetensen inom strukturerade produkter har gett resultat, och divisionen erhöll flera viktiga tillgångs- och skuldförvaltningsmandat i hela Norden. Custody Services fortsätter att dra nytta av sin starka position och den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna till att öka sina intäkter. Antalet transaktioner steg med 20 procent, medan kapital under förvar växte med 7 procent från föregående kvartal till 495 miljarder euro. Däremot sjönk tradingintäkterna markant från föregående kvartal, vilket ledde till ett svagare resultat för andra kvartalet. Shippingsektorn var fortsatt stark, även om intäkterna från tank- och bulkfartygssegmenten minskade något under andra kvartalet. En rad internationella shippingföretag fortsatte att utnyttja det gynnsamma läget på kapitalmarknaderna genom att refinansiera lån och genomföra marknadsintroduktioner till mycket förmånliga villkor. Det höga oljepriset har satt fart på offshoresektorn (mobila borriggar och servicefartyg) i och med att oljebolagen satsar mer på prospektering och produktion. Under andra kvartalet deltog Shipping, Offshore and Oil Services Division i en rad transaktioner med företag som utvidgade sin tillgångsbas. Intäkterna och rörelseresultatet förblev höga även under andra kvartalet. Under perioden var kunderna inom Markets Division, främst Retailkunderna, mycket aktiva på alla större produktområden. Trenden understöddes av fortsatt låga räntor, gynnsamma aktiemarknader och dollarns förstärkning mot euron. Kundernas intresse för strukturerade lösningar fortsatte att öka, och en rad satsningar gjordes under perioden för att få fler små och medelstora företag i Norden att utnyttja Markets strukturerings- och rådgivningskapacitet. I april agerade Nordea joint bookrunner i Neste Oils marknadsintroduktion, den största marknadsintroduktion som gjorts i Norden på flera år. En stark efterfrågan från kunderna ledde till en prissättning som översteg det inledande prisintervallet. I juni var Nordea joint bookrunner för DONG:s första euroobligationsemission. DONG-emissionen bestod dels av en 7-årig tranche på 0,5 miljarder euro, och dels av en 1000-årig inlösbar hybridtranche på 1,1 miljarder euro. I Polen och Baltikum ökade Nordea sin andel av den snabbt växande bolånemarknaden. Bolånen ökade med 59 procent under första halvåret 2005 jämfört med samma period förra året. Antalet nya kunder fördubblades i målsegmenten, med draghjälp från nylanserade kundprogram. Nordeas förvärv av två polska liv- och pensionsbolag ledde till en fördubbling av kundbasen i Polen, med god intäktspotential. Resultat Intäkterna steg med 8 procent under första halvåret. Provisioner och räntenetto ökade kraftigt, tack vare högre kundaktivitet och ökade affärsvolymer. Kostnaderna var oförändrade. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 280 miljoner euro, en ökning med 52 miljoner euro eller 23 procent från året innan. Avkastningen på economic capital uppgick till 22 procent. Kostnad/intäktsrelationen var 53 procent (58 procent). Utveckling under andra kvartalet 2005 Intäkterna under andra kvartalet var stabila jämfört med första kvartalet. Kostnaderna steg med 12 miljoner euro, på grund av högre avsättningar för resultatlöner i Corporate Finance och Markets, samt ökade utgifter för IT-utveckling. Kreditförlusterna var fortsatt positiva under andra kvartalet, liksom under de föregående fem kvartalen. Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 133 miljoner euro, en minskning med 10 procent jämfört med första kvartalet. Avkastningen på economic capital uppgick till 21 procent, och kostnad/intäktsrelationen till 55 procent (51 procent).

11 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) CIB:s rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial Shipping, Polen Övriga Markets 2 Banking Institutions Offshore and och Division 1 Division 1 Oil services Baltikum Division 1, 3 kv2 kv1 kv2 kv1 kv2 kv1 kv2 kv1 kv2 kv1 kv2 kv1 kv2 kv1 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Övrig information, miljarder euro Utlåning 32,5 30,9 12,0 12,8 2,0 2,0 7,7 6,5 2,5 2,3 8,3 7,2 8,3 7,2 Inlåning från allmänheten 24,7 26,7 8,0 8,9 8,8 11,1 3,6 3,2 1,4 1,3 3,0 2,2 3,0 2,2 Economic capital 1,8 1,6 1,0 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,6 1 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter inom koncernen. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsrelaterade derivat och utvärderas på grundval av produktresultatet. Detta innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking och Retail Banking. 3 Per den 1 januari överfördes ansvaret för de internationella enheterna inklusive utlandskontoren från International & Shipping Division till Corporate Banking Division. International & Shipping Division döptes om till Shipping, Offshore and Oil Services. Historiska tal har räknats om på motsvarande sätt. CIB:s nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

12 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Asset Management & Life Förvaltat kapital steg till 141,7 miljarder euro God avkastning på förvaltade tillgångar Förvärv av Polens femte största pensionsbolag Asset Managements produktresultat steg med 14 % jämfört med förra året Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking och marknaden för sparprodukter generellt. Affärsutveckling Nordeas förvaltade kapital ökade under andra kvartalet med 5,9 miljarder euro till 141,7 miljarder euro, varav nettoinflödet stod för 1,1 miljarder euro. I de nordiska retailfonderna ökade förvaltat kapital med 1,6 miljarder euro till 40,9 miljarder, varav 0,6 miljarder i nettoinflöde. Nettoinflödet var särskilt starkt på den finska marknaden. Inflödet dominerades av ränteprodukter. I Sverige drog Aktivera Ränta till sig mer än 0,2 miljarder euro under kvartalet. Fonden ingår i Nordeas nya modell för portföljförvaltning, som syftar till att skapa ytterligare mervärde för kunderna genom taktisk allokering mellan olika tillgångsslag. Fonden lanserades i Sverige under första kvartalet. European Fund Distribution ökade sitt förvaltade kapital med 0,8 miljarder euro till 7,9 miljarder. Periodens nettoinflöde uppgick till 0,3 miljarder euro. Räknat från årsskiftet uppgick inflödet till 14 procent av förvaltat kapital (på årsbasis). Den nya fonden Nordea Alternative Investment SICAV med tre underfonder lanserades. Den kompletterar det befintliga urvalet av framgångsrika traditionella fonder genom att erbjuda alternativa placeringskoncept som profilerar Nordea ytterligare och minskar produktkoncentrationsrisken. Inom Nordic Private Banking steg det förvaltade kapitalet med 2,0 miljarder euro till 31,2 miljarder, varav nettoinflödet stod för 0,9 miljarder. Hittills i år uppgår Nordic Private Bankings nettoinflöde till 12 procent av förvaltat kapital (på årsbasis). Nya kunder genererade goda inflöden under kvartalet, och Nordea vinner allt större erkännande i Norden som en Private Bank i toppklass. Förvaltat kapital inom International Wealth Management, som betjänar private banking-kunder utanför Norden, ökade med 0,3 miljarder euro till 7,9 miljarder, varav nettoinflödet utgjorde 0,2 miljarder. Från och med tredje kvartalet kommer förmögenhetsförvaltning att ingå i Nordeas totala kunderbjudande i Baltikum, med början i Estland och Lettland. Den institutionella kapitalförvaltningen redovisade under andra kvartalet ett starkt och väl diversifierat bruttoinflöde från ett stort antal kunder. Detta motverkades dock av ett bruttoutflöde, främst på grund av att ett stort obligationsmandat återfördes till en statlig instans i Sverige. Totalt uppgick nettoutflödet till 0,8 miljarder euro. Den underliggande trenden i institutionella bruttoinflöden bedöms som stabil, men utvecklingen mot förvaltardiversifiering har förorsakat vissa utflöden på marknader där Nordea har en stor andel. Dock väntas nettoinflödena framöver stödjas av en lovande prospektlista, introduktionen av en rad nya produkter och en god värdeutveckling för Värdetillväxten har under 2005 förbättrats åtskilligt inom alla tillgångsslag. Flera volymstarka aktiefonder har genererat hög avkastning, och 22 av de 23 produkter som lanserats på senare år inom ramen för den nya portföljförvaltningsmodellen har överträffat jämförelseindex. Framför allt har de nya hedgefondprodukterna utvecklats gynnsamt. Resultatförbättringen har gjort att ytterligare ett antal fonder tilldelats fem stjärnor av Morningstar. Under andra kvartalet uppgick nettopremieintäkterna inom Life till 645 miljoner euro. Under första halvåret har 1,4 miljarder euro redovisats i nettopremieintäkter, en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Tillväxten på fondförsäkringsområdet höll i sig under andra kvartalet, och förvaltat kapital ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period förra året. Framgångsrika produktlanseringar bidrog till det goda resultatet. I Finland och Sverige noterades stora inflöden till de externa fonder som lanserats som komplement till Nordeafonderna. På det traditionella försäkringsområdet i Sverige kunde den kapitalgarantiprodukt som lanserades i maj 2005 också redovisa ett gott inflöde. Förvaltat kapital inom Life uppgick till 31,8 miljarder euro i slutet av andra kvartalet. Kapitalavkastningen var stark även under andra kvartalet. Under första halvåret redovisade produkterna en avkastning på i genomsnitt 12 procent (på årsbasis). Några av de nya produkterna genererade en mycket tillfredsställande avkastning, i synnerhet kapitalgarantiprodukten i Sverige vars avkastning för andra kvartalet uppgick till 30 procent (på årsbasis). Som ett led i livförsäkringsrörelsens tillväxtstrategi har Nordea köpt Polens femte största pensionsbolag inom obligatoriska tjänstepensioner. Förvärvet innebär ett tillskott på 0,6 miljarder euro i förvaltat kapital efter konsolidering med Nordeas redovisning. Det obligatoriska pensionssystemet är ett av det snabbast växande segmenten på den polska marknaden för långsiktigt sparande, med en förväntad tillväxt på cirka 20 procent per

13 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) år. Transaktionen beräknas vara slutförd under fjärde kvartalet. Ansökan om att ombilda Nordea Liv I i Sverige har godkänts av Finansinspektionen. Ombildningen träder i kraft den 1 januari 2006 och väntas innebära mervärde för kunderna, liksom även bättre styrning och vinstpotential för ägaren. Resultat Asset Managements intäkter steg med 8 procent till 294 miljoner euro jämfört med motsvarande period förra året. Under andra kvartalet uppgick Asset Managements intäkter till 148 miljoner euro, en ökning med 1 procent jämfört med föregående kvartal. Förvaltningsavgifterna fortsatte att öka i takt med tillväxten i det förvaltade kapitalet, medan utvecklingen i de transaktionsrelaterade intäkterna var svagare på grund av lägre kundaktivitet. Under perioden resulterade detta i stabila förvaltningsmarginaler, medan nedgången i transaktionsrelaterade intäkter ledde till en marginell minskning av den totala intäktsmarginalen till 55 punkter. Under de senaste fyra åren har intäktsmarginalen legat stabil på punkter. Fluktuationen beror främst på variationer i de transaktionsrelaterade intäkterna. Under första halvåret uppgick Asset Managements rörelsekostnader till 103 miljoner euro, en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen beror på investeringar i personal och processer inom de prioriterade tillväxtområdena. Asset Managements produktresultat steg med 14 procent till 132 miljoner euro under första halvåret Produktresultatet för andra kvartalet blev marginellt lägre än för första kvartalet, på grund av engångskostnader. Inom Life & Pensions uppgick produktresultatet till 52 miljoner euro under andra kvartalet. Under första halvåret uppgick resultatet till 100 miljoner euro, något lägre än under motsvarande period förra året. Den underliggande trenden i livförsäkringsrörelsens kvartalsintäkter förblir dock positiv. Riskresultatet bidrog med 7,4 miljoner euro till det totala resultatet under första halvåret. De finansiella reserverna ökade till 6,6 procent av avsättningarna inom livförsäkringsrörelsen, med stöd av det starka placeringsresultatet.

14 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Asset Management & Lifes volymer, inflöden och marginaler Summa kv2 kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljarder euro 2005 Inflöde Nordiska retailfonder 40,9 0,6 39,3 37,2 35,6 34,9 European Fund Distribution 7,9 0,3 7,1 6,7 5,9 5,6 Private Banking Nordic Private Banking 31,2 0,9 29,2 27,8 26,3 25,8 International Wealth Management 7,9 0,2 7,6 7,4 6,9 6,8 Institutionella kunder 22,0-0,8 22,1 21,8 22,5 22,3 Life & Pensions 31,8 0,0 30,4 29,7 28,5 27,9 Summa 141,7 1,1 135,8 130,6 125,7 123,3 Nyckeltal per kvartal Asset Management kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Rörelsekostnader Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Marginaler 1 Intäktsmarginaler (punkter) Rörelsekostnadsmarginal (punkter) Distributionskostnadsmarginal (punkter) Resultatmarginal (punkter) Kostnad/intäktsrelation, % Economic capital Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster) Marginalerna har beräknats på basen av genomsnittligt förvaltat kapital för Asset Management, exklusive Nordic Private Banking. Under andra kvartalet 2005 uppgick kapitalet till 108,9 miljarder euro.

15 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Nyckeltal per kvartal Life kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Resultatdrivande poster Traditionell livförsäkring: Avgifter/vinstdelning Bidrag från kostnadsresultat Bidrag från riskresultat Avkastning på eget kapital Övrigt resultat Resultat traditionell livförsäkring Resultat fondförsäkring Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Summa produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Nyckeltal Premieintäkter (f.e.r.) varav från traditionell livförsäkring varav från fondförsäkring Summa rörelsekostnader Placeringstillgångar: Obligationer Aktier Alternativa placeringar Fastigheter Fondförsäkring Summa placeringstillgångar Kapitalavkastning, % 4,1 1,7 3,6 1,9-0,4 Försäkringstekniska avsättningar varav finansiella reserver Economic capital Antal anställda (heltidstjänster) ,002

16 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (33) Group Treasury Nordea utsedd till Best Financial Borrower 2005 av Euromoney Lyckad emission av Lower Tier II-förlagslån på 750 miljoner euro Väl mottagen emission av förlagslån på 400 miljoner CAD i Kanada Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaderna (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och förvaltning av tillgångar och skulder. Affärsutveckling Andra kvartalet inleddes med en del turbulens på kreditmarknaderna, men under återstoden av perioden var marknadsläget gynnsamt med sjunkande räntor och stigande aktiemarknader. Sveriges Riksbank sänkte reporäntan från 2,0 procent till 1,5 procent den 22 juni. I april genomförde Nordea en framgångsrik emission i USA av ett förlagslån om 600 miljoner dollar. I maj emitterade Nordea 750 miljoner euro i efterställda förlagslån. Emissionen genomfördes snabbt, och lanseringen och prissättningen slutfördes på bara två dagar. Lånet tecknades främst av europeiska institutionella placerare. I juli emitterade Nordea sitt första förlagslån på den kanadensiska marknaden, till ett belopp om 400 miljoner kanadensiska dollar. Nordea blev därigenom den andra internationella emittenten att gå in på den institutionella marknaden i Kanada. Obligationen fick ett positivt mottagande och gjorde det möjligt för Nordea att sprida sin finansieringsbas till ett attraktivt pris. I juni utsågs Nordea till Best Financial Borrower 2005 av tidskriften Euromoney med följande motivering: Nordea har agerat med imponerande skicklighet på de internationella kapitalmarknaderna. Nordea genomförde tuffa nyemissioner samtidigt som man skapade ett gott intryck hos placerarna. Många av Nordeas emissioner kom att utgöra måttstock för andra, mer aktiva emittenter. I slutet av juni uppgick prisrisken i Group Treasurys räntepositioner, beräknad som VaR, till 44 miljoner euro, att jämföra med 11 miljoner euro i slutet av första kvartalet, vilket avspeglar ett högre risktagande under det andra kvartalet än under det första. Den strukturella ränterisken (SIIR), som visar effekten på räntenettot under de närmaste 12 månaderna, uppgick till 132 miljoner euro, under antagande om att marknadsräntorna stiger med 100 punkter, och -175 miljoner euro om de sjunker med 100 punkter. I slutet av andra kvartalet 2004 var motsvarande siffror 294 miljoner euro respektive -248 miljoner euro. Den reducerade SIIRrisken är ett resultat av att den beslutade hedgestrategin för Retail Bankings inlåning nu har införts till fullo. Den aktierelaterade risken, mätt som VaR, uppgick till 39 miljoner euro, att jämföra med 34 miljoner euro i slutet av mars. Risken innefattar alla typer av aktier, såväl noterade och onoterade aktier som aktier ägda av private equityfonder. Resultat Avkastningen inom Group Investment definieras som placeringsavkastning med avdrag för en finansieringskostnad, definierad som den förväntade genomsnittliga medellånga riskfria avkastningen över tiden. År 2005 är finansieringskostnaden 3 procent. Kapitalavkastningen på årsbasis uppgick under andra kvartalet till 4,4 procent exklusive finansieringskostnader. Rörelseresultatet i Group Investment uppgick till 37 miljoner euro, att jämföra med 3 miljoner euro under föregående kvartal. Rörelseresultatet i Group Funding uppgick till 44 miljoner euro, att jämföra med 19 miljoner euro under första kvartalet.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 26 oktober 2005 Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Rörelseresultatet steg 30 procent under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 30 procent till

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Delårsrapport för första kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 april 2005 Delårsrapport för första kvartalet 2005 Starkt resultat under första kvartalet Periodens resultat steg 8 % till 495 miljoner euro (459 under kv. 1

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Rekordresultat 2005 Rörelseresultatet steg 25 procent på jämförbar basis* till 3 048 miljoner euro Intäkterna steg 7 procent

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis Sammandrag 2005 Vi gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring Viktiga händelser 2005 Januari Nordea

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2006

Delårsrapport för andra kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2006 Delårsrapport för andra kvartalet 2006 Starkt resultat till följd av en robust och diversifierad affärsmix avkastning på eget kapital steg till 21,2

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2004

Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 augusti 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Starka resultat under första halvåret 2004 Rörelseresultatet steg 15 % till 1 100 miljoner euro (959 under

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2007 Delårsrapport januari september 2007 Starka resultat Intäkterna steg 9 procent till 5 744 mn euro (jan-sept 2006: 5 268 mn euro*) Kostnaderna ökade

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2007

Delårsrapport för första kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2007 Delårsrapport för första kvartalet 2007 Organisk tillväxtstrategi ger fortsatt goda resultat Rörelseresultatet uppgick till 895 mn euro (kv1 2006: 853

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 23 oktober 2008 Delårsrapport januari september 2008 Starkt resultat under extrema marknadsförhållanden Intäkterna steg 4 procent till 5 949 mn euro (första nio

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till 1 914 miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003)

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 oktober 2004 Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Förbättrat resultat under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 15 % 1 648 miljoner euro (1 429

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 Förbättrat resultat under fjärde kvartalet Rörelseresultatet upp 12 % Intäkterna ökade 4 %; högre ränte- och provisionsnetto

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2002

Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 augusti 2002 Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Stabilt rörelseresultat exklusive kapitalavkastning Rörelseresultat före kapitalavkastning 409 miljoner euro,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-översikt Året som gick Aktia satsar på tillväxt Utsikter 2015 2 Finland i fel sällskap 3 Skuldsättningen fortsätter att öka? 4 Resultatet 2014 2014 2013 Δ% Räntenetto 102,8

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT :

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT : EVLI BANK ABP:S JANUARI-JUNI 2017 2 (5) EVLI BANK ABP:S 1.1. 30.6.2017: Rörelsevinsten nästan fördubblades under betraktelseperioden Rörelsevinsten förbättrades i segmentet Kapitalförvaltning och investerarkunder

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2012

Rapport för tredje kvartalet 2012 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 oktober 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nordea levererar enligt plan på kostnader, kapital och intäkter Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer