Viktiga händelser Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis"

Transkript

1 Sammandrag 2005

2 Vi gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring Viktiga händelser 2005 Januari Nordea blir en av de första bankerna som marknadsför och säljer internationella fonder i Polen, efter att ha fått tillstånd av de polska myndigheterna. Detta är Nordea Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Årsredovisningspraxis Nordeas kommunikation med aktieägare och placerare sker i allt högre grad via Internet. All viktig finansiell information om Nordeakoncernen finns på koncernens webbplats. Detta är en sammanfattning av Nordeas Årsredovisning Sammanfattningen produceras på engelska, danska, finska, norska och svenska, och finns tillgänglig via Internet och på Nordeas bankkontor. Finansiell kalender 2006 Nordea publicerar följande delårsrapporter under 2006: 3 maj - delårsrapport för första kvartalet 19 juli - delårsrapport för andra kvartalet 25 oktober - delårsrapport för tredje kvartalet Nordea har nästan 11 miljoner kunder och över kontor, och är med sina 4,4 miljoner e-kunder ledande inom banktjänster på Internet. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Investor Relations Investor Relations SE Stockholm, Sverige Webbsida Alla rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på Internetadress: Finansiella rapporter från Nordeakoncernen kan beställas från Investor Relations. Layout: Market Support Produktion: Market Support Bild: Per Brogaard, Brummer Fotografi, Håkan Flank Tryck: Herrmann & Fischer Nordeas private banking-verksamhet utses till den bästa i Norden av tidskriften Euromoney. I motiveringen nämns Nordeas omfattande private banking-erbjudande och kompetens inom kapitalförvaltning. Mars Nordea slutför programmet för återköp av aktier inom ramen för det bemyndigande som gavs av bolagsstämman Totalt 139 miljoner aktier, eller cirka 5 procent av aktierna i bolaget, har återköpts. April Bolagsstämman 2005 bemyndigar styrelsen att återköpa aktier motsvarande högst en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget. Bemyndigandet gäller till nästa årsstämma. Nordeas resultat för första kvartalet visar en ökning av rörelseresultatet på 10 procent jämfört med första kvartalet Juni Nordeas system för elektronisk fakturering, e-invoice, tilldelas pris av tidskriften The Banker. I motiveringen heter det att Nordeas e-invoice ger kunderna mervärde utan några större investeringar. Nordea ingår avtal om att köpa Sampos polska liv- och pensionsbolag, för att slå samman dem med Nordeas polska livbolag. Det obligatoriska pensionssystemet är ett av det snabbast växande segmenten på den polska marknaden för långsiktigt sparande, med en förväntad tillväxt på cirka 20 procent per år. Augusti Nordea ingår ett strategiskt avtal med The Bank of New York om global depåverksamhet. Nordea blir därigenom den främsta leverantören av värdepapperstjänster till institutionella kunder i Norden och Östersjöregionen. Nordeas halvårsresultat visar en ökning av rörelseresultatet med 33 procent jämfört med samma period Volymerna fortsatte att öka inom alla affärsområden samtidigt som kostnaderna var oförändrade. September Nordea utses för andra året i rad till "Best Bank in Sweden" av tidskriften The Banker. I motiveringen heter det att Nordea fortsätter att förbättra sitt finansiella resultat såväl som sitt erbjudande till kunderna. Oktober Nordeas delårsrapport för tredje kvartalet visar en ökning i rörelseresultatet på 30 procent under årets första nio månader jämfört med samma period Trots en kraftigt förhöjd aktivitetsnivå förblir kostnaderna i stort sett oförändrade. Nordeas styrelse beslutar inom ramen för bemyndigandet från bolagsstämman att bolaget ska återköpa 50 miljoner egna aktier, motsvarande cirka 2 procent av det totala antalet aktier. November Nordea lanserar flerförvaltarfonder, ett av de snabbast växande segmenten på fondmarknaderna i Europa och USA. Flerförvaltarfonder har ett världsomspännande urval av tredjepartsförvaltare som investerar i europeiska och globala aktier. Nordea slutför återköpet av egna aktier enligt styrelsens beslut i oktober. Nordea fokuserar på Sverige för att öka tillväxten, och ska under de kommande två åren stärka sin rådgivningskapacitet genom att öka antalet rådgivare och specialister med upp till 500 personer. Nordea ska också öppna nya kontor och mötesplatser. December De polska myndigheterna godkänner Nordeas köp av Sampos polska liv- och pensionsbolag, som tillkännagavs i juni. 2 Nordeakoncernen

3 Jag är förvissad om att vi kommer att fortsätta på vägen mot att infria våra höjda ambitioner Nordeas bästa år hittills Tack vare ett kontinuerligt förbättringsarbete och starkt kundfokus har vi ökat produktiviteten och lyckats utnyttja den starka marknadstillväxten. Vi har uppnått en avkastning på eget kapital på 18 procent klart högre än de finansiella målen som ställdes upp Vår strikta kostnadskontroll har haft effekt. I nominella tal har kostnaderna gått ner med 6 procent sedan I reella tal är minskningen nästan 15 procent. Vår strävan att dra maximal nytta av Nordeas storlek, stordriftsfördelar och bredd har gett övertygande resultat som gynnar våra kunder, aktieägare och medarbetare. Jag är förvissad om att vi kommer att fortsätta på vägen mot att infria våra höjda ambitioner. Stabilitet, lönsamhet och tillväxt Nordeas utveckling från 2002 och fram till i dag kan delas in i tre faser. Denna framgångsrika utveckling har banat väg för vår nya ambition att uppnå en marknadsledande ställning och lönsam intäktstillväxt samtidigt som vi bibehållit en oförändrad kostnadsnivå och hög kvalitet i kreditportföljen. Att stärka och stabilisera våra finanser var den främsta uppgiften under den första fasen. Vi klarade detta främst genom att minska volatiliteten i resultatet, effektivisera kapitalanvändningen och fokusera på kreditkvalitet. Detta var stabilitetsfasen. När våra finanser hade stabiliserats började vi förbättra lönsamheten genom att fokusera på vår kärnverksamhet, minska komplexiteten i verksamheten och rationalisera processerna. Vi etablerade en kultur präglad av strikt kostnadskontroll. Denna fas kallar jag för lönsamhetsfasen. Nu befinner vi oss i en ny fas som jag vill beskriva som tillväxtfasen. Det är nu som Nordeas storlek, stordrift och bredd ger oss stora möjligheter till lönsam intäktstillväxt samtidigt som vi ska upprätthålla vår strikta kostnadskontroll och riskhantering. Stark tillväxt och rekordresultat under var det bästa året hittills för Nordea. Samtliga affärsområden redovisar rekordresultat. Rörelseresultatet ökade med 25 procent på jämförbar basis och avkastningen på eget kapital var 18 procent. En stark organisk tillväxt bidrog till att intäkterna ökade med 7 procent trots fortsatt kraftig marginalpress. Kostnaderna var oförändrade trots avsevärt högre aktivitetsnivå och betydligt större affärsvolymer. Återförda reserveringar för kreditförluster översteg nya, vilket avspeglar ett sunt affärsklimat och en väl avvägd riskhantering. Till följd av det förbättrade finansiella resultatet föreslår styrelsen en utdelning på 0,35 euro per aktie för procent över fjolårets utdelning. Förslaget överensstämmer med Nordeas utdelningspolicy. Resultaten överträffar målen I november 2004 justerade vi våra finansiella mål för att markera våra höjda ambitioner. Det främsta målet är att stegvis höja avkastningen på eget kapital till samma nivå som de bästa av våra nordiska konkurrenter. Målsättningen för 2005 var att nå en avkastning på eget kapital på 15 procent. Från 2007 är målsättningen 17 procent, eller att ligga i linje med de främsta nordiska bankerna. Under 2005 levererade vi en avkastning på eget kapital på 18 procent alltså överträffar vi redan nu målet för Bakom detta ligger en stark utveckling i samtliga affärsområden som gynnats av nylanseringen av våra kundprogram, introduktionen av enhetliga affärsmodeller inom Retail Banking och Private Banking samt lanseringar av nya kundkoncept och produkter, inklusive gränsöverskridande produktlanseringar. Våra intäkter ökar snabbare än våra kostnader. Under 2005 steg intäkterna med 7 procent medan kostnaderna var oförändrade. Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsökningen är betydligt större än vad som förutsattes när målen ställdes upp Vår huvudstrategi att göra fler affärer med befintliga kunder samtidigt som vi har strikt kontroll över kostnader och risker har visat sig vara den rätta. Det är inte dramatiska kostnadsnedskärningar som ligger bakom det starka resultatet, utan en engagerad insats från alla i koncernen att arbeta efter de enkla nyckelorden och deviserna: "fokus", "snabbhet" och "prestation", "minska komplexiteten" och "från för många till bara en". Dessa nyckelord och deviser ingår nu i vår företagskultur och alla medarbetare känner till och använder dem. Vårt generella anseende har förbättrats under de senaste två åren i alla länder. Utvärderingsinstitutet Morningstar har höjt betygen avsevärt på våra nya och omstrukturerade fonder. Den årliga Greenwich-undersökningen bekräftar att vi har en oomtvistlig ledande ställning i segmentet nordiska storföretag. Undersökningar visar att Retails privat- och företagskunder blir allt nöjdare. Våra medarbetare är trots ständiga förändringar nöjdare och mer motiverade än genomsnittet bland anställda i den nordiska banksektorn, och utvecklingen har varit positiv under de senaste två åren. Vi ska förbättra oss ännu mer Goda konjunkturutsikter för de nordiska länderna gör att den starka affärsutvecklingen under 2005 förväntas fortsätta under Vi kan knappast räkna med att utvecklingen fortsätter i samma takt som under 2004 och 2005, men jag är ändå övertygad om att vi har goda förutsättningar att fortsätta att ta vara på tillväxtmöjligheter så kostnadseffektivt som möjligt. Vi är väl förberedda på att bli mer offensiva på marknaden. Vår stora kundbas ger oss en unik möjlighet att öka försäljningen, inte minst i Sverige, den största marknaden i Norden, där vi har lanserat en rad tillväxtinitiativ. Detta medför naturligtvis ett ökat kostnadstryck. Detta ska motverkas genom ständiga förbättringar, som kommer att få allt större draghjälp av att vi omsätter Lean Banking i tanke och handling, och genom ytterligare strukturåtgärder för att minska kostnaderna. Nordea har varit pionjär inom gränsöverskridande bankverksamhet och dessa erfarenheter kan vi nu dra nytta av om och om igen för att upprätthålla en lönsam tillväxt. Jag vill tacka alla medarbetare för deras fantastiska insatser som ledde fram till rekordresultatet för Med vänlig hälsning Lars G Nordström 4 Nordeakoncernen

4 Vi koncentrerar oss på att skapa värde för våra kunder och aktieägare Vision och strategi Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Kännetecken Nordea kännetecknas av: Stor kundbas God distributionsförmåga Fördelar genom storlek, stordrift och bredd Stor kapitalbas och högt börsvärde Mission Gör det möjligt Genom att erbjuda ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar hjälper Nordea kunderna att nå sina mål. Vision Vi ska värderas som den ledande koncernen för finansiella tjänster i Norden och Östersjöregionen, med betydande tillväxtpotential. Vi ska vara bland de bästa eller uppvisa överlägsen lönsam tillväxt på alla marknader och inom alla produktområden där vi väljer att vara verksamma. Vi ska etablera en position på utvalda marknader och segment utanför våra kärnmarknader baserat på starka kompetenser. Vi ska ha en ledande och effektiv flerkanalsdistribution, inklusive en topplacering inom elektroniska tjänster. Vi ska vara ett företag som visar samhällsansvar och som inger förtroende och tillit. Nordea har definierat ett antal gemensamma värderingar och nyckelord som identifierar, driver på och bestämmer inriktningen för alla aktiviteter, såväl interna som externa. Värderingar och nyckelord Fokus Vi koncentrerar oss på att skapa värde för våra kunder och aktieägare Vi koncentrerar oss på våra styrkor och kärnverksamheter, och vi upphör med aktiviteter vid behov Snabbhet Vi erbjuder ett brett urval lättillgängliga och konkurrenskraftiga finansiella tjänster och lösningar Vi är snabba, anpassar oss till marknadsvillkoren och tvekar inte att verkställa beslut som har fattats Prestation Vi strävar efter att leverera bättre lösningar och resultat än våra konkurrenter Vi blir ständigt bättre i allt vi gör, och uppfyller våra åtaganden Minska komplexiteten från "för många" till "bara en". Strategiska teman Nordea har sammanhängande affärsstrategier som stödjer koncernens vision och finansiella mål och som baserats på gemensamma strategiska teman. Intäktstillväxt Nordea ska stärka sin ledande ställning på marknaderna i Norden och Baltikum genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Den stora kundbasen ska utnyttjas generellt genom att öka affärsvolymen med befintliga kunder. Samtidigt ska Nordea öka antalet kunder i de mest lönsamma segmenten. Intäktstillväxten ska främjas av ökat kundfokus och effektiv försäljning i alla kanaler som säkerställer att varje kund erbjuds rätt tjänst och lösning. Priserna på produkter och tjänster ska vara rättvisa och överskådliga, och därigenom öka kundernas lojalitet och förbättra kundrelationerna. Nordea ska utveckla bankens tillgänglighet och på så sätt öka bekvämligheten för kunderna. Målet är att uppnå ökad användning av e-tjänster. Operativ effektivitet Att säkerställa operativ effektivitet, strikt kostnadskontroll och reducerad komplexitet har högsta prioritet i hela koncernen. Nordea ska öka effektiviteten och kvaliteten i samtliga processer genom att dra nytta av sin storlek, bredd och kompetens. Nordea ska fortsätta att förbättra driftsmodeller och tillämpa tillverkningsindustrins Lean-metoder på bankprocesserna och stödfunktionerna, för att öka kundnöjdheten och kvaliteten och minska processkostnaderna. IT-infrastrukturen ska uppgraderas och antalet gränssnitt mellan applikationer som stöder samma funktion ska reduceras. Produktutveckling, uppfinningsrikedom och kortare tid från idé till lansering har hög prioritet. Effektiv kapitalanvändning Nordea ska uppnå effektiv kapitalanvändning genom aktiv kapitalförvaltning, tillämpning av riktlinjerna för economic profit i kundrelationer och prestationsmätning samt effektiva affärsmodeller. Genom avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten och oursourcing av icke-kärnverksamhet bibehåller Nordea fokus på affärsverksamheten. Nuvarande låga riskprofil inom alla affärsområden ska behållas och intäkts- och riskspridningen ska fortsätta. Personal Nordea ska vara den bästa arbetsgivaren på en konkurrensutsatt arbetsmarknad genom att locka till sig och utveckla resultatinriktade medarbetare samt säkerställa att personalen känner hög motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Nordea ska utveckla medarbetarnas förmåga att leda andra och verkställa beslut. 6 Nordeakoncernen

5 Under 2005 gjordes ytterligare satsningar för att öka intäkterna och stärka Nordeas ställning på marknaden. Nya specialister anställdes och nya produkter lanserades Resultatet 2005 i korthet Nordea redovisar ett rekordresultat för Samtliga affärsområden har haft sitt bästa år någonsin. Rörelseresultatet uppgick till miljoner euro, en ökning med 25 procent exklusive realisationsvinsten på fastigheter förra året. Affärsvolymerna ökade starkt inom samtliga områden. Intäkterna ökade med 7 procent och kostnaderna var oförändrade. Kreditförlusterna var positiva under samtliga kvartal och kreditportföljen anses i allt väsentligt vara av god kvalitet. Intäkter Under 2005 gjordes ytterligare satsningar för att öka intäkterna och stärka Nordeas ställning på marknaden. Nya specialister anställdes och nya produkter lanserades. Nordea ökade sina marknadsandelar, särskilt inom bolån i Danmark, Norge och ett par av de baltiska länderna. Nordea ökade under det senaste kvartalet avsevärt sin andel av nyförsäljningen i Sverige inom det prioriterade tillväxtområdet Life. Andelen av nyförsäljningen inom privata liv- och pensionsförsäkringar ökade från 2,6 procent 2004 till 7,9 procent Intäkterna ökade med 7 procent till miljoner euro. Räntenettot steg med 5 procent till miljoner euro. Volymökningen uppvägde pressen på marginalerna. Utlåningen till allmänheten ökade med 17 procent till 188 miljarder euro. Hård konkurrens inom alla segment medförde press på utlåningsmarginalerna. Inom Retail Banking steg räntenettot med 5 procent till följd av ökad utlåning till små och medelstora företag, strukturerad finansiering, inlåning och tillväxt inom konsumtionskrediter. Inom Corporate and Institutional Banking steg räntenettot med 5 procent till följd av ökad utlåning inom shipping-divisionen, samt även i Polen och Baltikum. Nordeas utlåning på dessa marknader steg med 37 procent. Inlåningen ökade med 10 procent till 116 miljarder euro. Lägre räntor inverkade negativt på inlåningsmarginalerna i Sverige. I Norge stabiliserades däremot inlåningsmarginalerna i och med att de korta räntorna steg under årets senare hälft. Kapital under förvaltning ökade med 15 procent till 151 miljarder euro och intäkterna inom Asset Management steg med 15 procent. Stor tonvikt har lagts vid att utveckla Nordic Private Banking-tjänster vilket har gett ett betydande inflöde av nya kunder. Inflödet har gynnats av introduktionen av ett nytt enhetligt Nordic Private Banking-paket för förmögna kunder, som nu har lanserats i hela Norden. Ett enhetligt nordiskt produktpaket håller också på att utvecklas för kunder med ett stort kapital att förvalta. För andra året i rad tilldelades Nordea priset "Best Private Banking in the Nordic Countries" av tidskriften Euromoney. Ökade affärsvolymer bidrog till en stark utveckling av provisionsnettot som steg med 8 procent till miljoner euro. En stark förbättring noterades för provisioner relaterade till kapitalmarknaden. Provisioner hänförliga till kapitalförvaltning ökade med 13 procent genom tillväxt i förvaltningsvolymer och flera produktlanseringar. Utvecklingen var stark också för andra aktierelaterade provisioner. Courtageintäkterna ökade med 29 procent och intäkterna från depåtjänster steg med 11 procent. Utlåningsprovisioner ökade med 27 procent till 335 miljoner euro. Till förbättringen bidrog ökad utlåning, särskilt inom Retail Banking, omläggning av bolån i Danmark samt intäkter från syndikerade lån inom CIB. Provisioner från betalningstjänster var stabila på 709 miljoner euro. Kortbetalningar ökade medan provisioner från manuella transaktioner och girobetalningar minskade. Övriga provisionsintäkter ökade med 35 procent till 202 miljoner euro. Beloppet inkluderar intäkter från förvärvsfinansiering vilka ökade under året. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 15 procent till 615 miljoner euro till följd av starka resultat för de flesta produktområden inom Markets, bland annat valutahandel, räntebärande värdepapper och strukturerade produkter. Life bidrog också till de ökade intäkterna. Övriga rörelseintäkter ökade med 18 procent till 293 miljoner euro, inklusive den tilläggsersättning på 40 miljoner från försäljningen av sakförsäkringsverksamheten under 2002, som bokfördes under första kvartalet Kostnader Kostnaderna var oförändrade på miljoner euro. Avskrivningar på operationell leasing och kostnader i livförsäkringsrörelsen ingår inte i målet om oförändrade kostnader. Exklusive dessa poster uppgick kostnaderna till miljoner euro, jämfört med miljoner euro Nordea har uppnått målet om oförändrade kostnader för tredje året i följd trots en betydande ökning av affärsvolymerna. Jämfört med kostnadsnivån 2002 var kostnaderna, i nominella tal, 6 procent lägre under Personalkostnaderna ökade med 3 procent till miljoner euro. Antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) var oförändrat vid årsskiftet 2005/2006 jämfört med årsskiftet 2004/2005 trots att 75 heltidsanställda tillkommit genom förvärvet av livförsäkringsverksamheten i Polen. Generella löneökningar och högre rörliga löner bidrog till de ökade personalkostnaderna. Dessutom avsattes 65 miljoner euro till vinstandelsprogrammet, jämfört med 60 miljoner euro förra året. Övriga kostnader uppgick till miljoner euro, en minskning med 1 procent jämfört med förra året. Ökningen av affärsvolymerna har medfört högre verksamhetskostnader, till exempel för IT, men även dessa kostnader rymdes inom målet för oförändrade kostnader. Avskrivningarna minskade med 22 procent till 131 miljoner euro. Nordeas strategi för resursanskaffning avseende fastigheter och IT ledde till lägre avskrivningar. Kostnad/intäktsrelationen fortsatte att sjunka och minskade till 56 procent jämfört med 60 procent under Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 137 miljoner euro, inklusive en återvinning på 98 miljoner euro från försäljningen av Nordeas aktier i Pan Fish under andra kvartalet. Skatter Årets effektiva skattesats minskade, främst till följd av en uppvärdering av en uppskjuten skattefordran i Finland under året. Genom uppvärderingen minskade Nordeas skattekostnad med cirka 145 miljoner euro Nordeas skattefordringar, och uppskjutna skatter i framtiden, prövas löpande och påverkas i huvudsak av Nordeas förmåga att utnyttja underskottsavdrag i Finland. Det nominella värdet av ej bokförda skattefordringar uppgår till cirka 700 miljoner euro. Tidsperioden under vilken Nordea kan utnyttja merparten av dessa ej bokförda skattefordringar löper ut Den effektiva skattesatsen var cirka 26 procent under Periodens resultat Exklusive realisationsvinsten på fastigheter förra året ökade periodens resultat med 28 procent. Det redovisade resultatet ökade med 9 procent till miljoner euro, motsvarande en avkastning på eget kapital på 18,0 procent jämfört med 14,5 procent förra året, exklusive realisationsvinsten på fastigheter. Vinst per aktie ökade med 16 procent till 0,86 euro. Exklusive realisationsvinsten på fastigheter ökade vinsten per aktie med 34 procent. 8 Nordeakoncernen

6 Resultaträkning Balansräkning Miljoner euro Rörelseintäkter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Avgifts- och provisionsintäkter Avgifts- och provisionskostnader Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat 55 Utdelningar 11 6 Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -168 Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Skatt Årets resultat Hänförligt till: Aktieägare i Nordea Bank AB (publ) Minoriteten dec 31 dec Miljoner euro Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldförbindelser mm Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivatinstrument Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer Aktier och andelar i intresseföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Förvaltningsfastigheter Uppskjutna skattefordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar varav tillgångar för vilka kund bär risken Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Skulder till försäkringstagare Emitterade värdepapper Derivatinstrument Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer 58 - Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppskjutna skatteskulder Avsättningar Pensionsförpliktelser Efterställda skulder Summa skulder Eget kapital Minoritetsintressen Omvärderingsreserver 1 - Nyckeltal Vinst per aktie (EPS), euro 0,86 0,74 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 0,86 0,74 Aktiekurs, euro 8,79 7,43 Totalavkastning, % 27,5 29,8 Eget kapital per aktie, euro 4,98 4,63 Utestående aktier, miljoner Avkastning på eget kapital, % 18,0 16,9 Kapital under förvaltning, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, % Primärkapitalrelation, % 6,8 7,3 Kapitaltäckningsgrad, % 9,2 9,5 Riskvägda tillgångar, miljarder euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Eget kapital, hänförligt till aktieägare i Niordea Bank AB (publ) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital, hänförligt till aktieägare i Nordea Bank AB (publ) Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital För egna skulder ställda säkerheter Övrigt ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden Nordeakoncernen

7 Nordeas marknader Kundfokus och kundnöjdhet har högsta prioritet i Nordea. Alla kunder får ett tydligt erbjudande. Under 2005 skärptes fokus på produkter och marknader ytterligare. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. I Danmark, Finland, Norge och Sverige är Nordea en fullservicebank med landsomfattande kontorsnät bestående av över bankkontor, telefonbank och Internetbank. Östersjöregionen är Nordeas framväxande hemmamarknad. Nordea har idag verksamhet i alla de baltiska länderna samt i Polen och Ryssland. I Polen och Baltikum drivs bankkontoren under Nordeas varumärke och verksamheterna ägs till 100 procent av Nordea. I Ryssland äger Nordea 26,4 procent av aktierna i International Moscow Bank (IMB). Utanför Norden och Östersjöregionen är verksamheten inriktad på att stödja kärnkunder via egna enheter eller tillsammans med partners. Nordea är en ledande internationell shippingbank. Nordea erbjuder private banking från Luxemburg och Schweiz, och säljer placeringsfonder och kapitalförvaltningstjänster på marknaderna i Europa och Nordamerika. Stark ekonomisk tillväxt på Nordeas hemmamarknader Nordea bedriver verksamhet på marknader med stark ekonomisk tillväxt. Under 2005 var BNP-tillväxten i alla de nordiska länderna högre än genomsnittet för euroområdet. Dessutom bidrog den starka ekonomiska tillväxten i Baltikum och Polen till tillväxten i Nordeas utlåningsvolymer på dessa marknader. Nordea har en intäktsbas med god spridning, där 30 procent av intäkterna kommer från Sverige, 28 procent från Finland, 25 procent från Danmark, 15 procent från Norge och 2 procent från Polen och Baltikum. Nordeas kundbas Nordea har den största kundbasen av alla finanskoncerner i Norden och Östersjöregionen, med 9,4 miljoner privatkunder, företagskunder och stora företagskunder. Omkring 50 procent av hushållen i Norden har affärer med Nordea, och enligt externa undersökningar är Nordea en ledande företagsbank. I Polen och de tre baltiska länderna betjänar Nordea över kunder via ett kontorsnät bestående av 71 bankkontor. Nordea köpte under 2005 Sampos liv- och pensionsbolag i Polen, vilket ytterligare förstärkte Nordeas plattform för fortsatt lönsam tillväxt på den polska marknaden. Nordea förvärvade en kundbas på aktiva pensionssparare med förvaltade tillgångar på cirka 600 miljoner euro. Nordeas kunder får ett tydligt erbjudande: Brett urval av finansiella produkter och kundlösningar som skapar mervärde genom hög innovationskraft Kunddriven, högklassig relationshantering Snabb och smidig tillgång till banken via flera distributionskanaler, ledande inom bankverksamhet på Internet Rättvis och överskådlig prissättning som stärker kundlojaliteten och kundrelationerna Effektivt, pålitligt och ansvarsfullt affärsutövande. Distribution Nordeas distributionsstrategi bygger på tillgänglighet, bekvämlighet och försäljning via flera kanaler. Kunderna avgör när, var och hur de vill samverka med banken. Kundrelationerna sköts via elva regionbanker på de fyra nordiska marknaderna. Regionbankerna är indelade i 71 regioner och över bankkontor som för Nordea närmare kunderna. Den lokala närvaron innebär att Nordea är en integrerad del av de lokala samhällena. Vidare betjänas kunderna genom Nordeas Internetbanktjänster och kontaktcentra som sysselsätter personer och hanterar 10 miljoner samtal per år. Kunder som behöver specifik rådgivning i komplicerade ekonomiska frågor kan vända sig till företagsrådgivare, personliga bankmän och rådgivare inom Private Banking. Nordea har personliga bankmän och över 600 rådgivare inom Private Banking i de nordiska länderna. Kontaktcentren gör det enkelt att komma i kontakt med Nordea även när kontoren är stängda. All information om produkter, priser och tjänster, t ex kundprogram, finns på Nordeas hemsida och på Internetbanken. Det är också på Internetbanken som kunderna gör de flesta av sina vardagliga bankärenden, såsom betalning av räkningar och överföringar, och får en fullständig överblick över sin finansiella ställning. 52 procent av hushållens betalningar och 66 procent av alla aktietransaktioner görs via Internet. Möjligheten att köpa produkter via Nordeas hemsida har förbättrats under 2005, vilket har gjort det enklare att ansöka om eller beställa olika produkter, och försäljningen via den här kanalen har ökat avsevärt. Nordea har den största kundbasen av alla finanskoncerner i Norden och Östersjöregionen 12 Nordeakoncernen

8 Retail Banking 2005 blev det bästa året någonsin för Retail Banking. Rörelseresultatet ökade med 18 procent, huvudsakligen till följd av en intäktsökning med 7 procent. Det starka resultatet har skapats genom ökat fokus på organisk tillväxt och ökad integration genom den nya driftsmodellen. Genom Retail Banking betjänar Nordea 9 miljoner privatkunder och företagskunder. Verksamheten bedrivs via elva regionbanker på de fyra nordiska marknaderna. De flesta produkter och stödfunktioner kommer från Segments & Products-enheten. Vid årsskiftet hade den gemensamma Retail Operating Model införts i stort sett överallt på de fyra marknaderna. Resultat 2005 Under 2005 steg Retail Bankings intäkter med 7 procent till miljoner euro. Räntenettot ökade med 5 procent till miljoner euro. Den starka volymökningen kompenserade för pressen på marginalerna. Utlåningsmarginalerna sjönk på årsbasis, till följd av hård konkurrens inom alla segment. Pressen på marginalerna var störst inom hypotekslån till privatkunder i Finland och Sverige. Inlåningen uppgick till 80 miljarder euro, en ökning med 8 procent. Provisionsnettot gick upp med 9 procent till miljoner euro, med stark tillväxt i provisioner från kredit- och placeringsprodukter. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde steg med 22 procent till Under 2006 ska den organiska tillväxten stå i centrum, framför allt på områden där Nordea tills vidare har en outnyttjad potential 225 miljoner euro, bland annat tack vare den framgångsrika lanseringen av Markets produkter till små och medelstora företagskunder. Kostnaderna ökade med 1 procent till miljoner euro. Personalkostnaderna minskade med 1 procent till miljoner euro. Kreditförlusterna var positiva på 97 miljoner euro, delvis på grund av försäljningen av norska Pan Fish som gav en sammanlagd vinst på 98 miljoner euro. Rörelseresultatet ökade med 18 procent till miljoner euro. Avkastningen på economic capital uppgick till 29 procent (27 procent). Kostnad/intäktsrelationen var 55 procent (58). Fokus under 2006 Under 2006 ska den organiska tillväxten stå i centrum, framför allt på områden där Nordea tills vidare har en outnyttjad potential. Fler kontor och mötesplatser och fler anställda med direkt kundkontakt i Sverige är ett led i detta. Dessutom ska Nordea ytterligare befästa sin marknadsposition inom kort och konsumtionslån, samt inom bolån och sparprodukter. Nordea ska fortsättningsvis satsa på att påskynda lanseringen av nya produkter och lösningar. Erbjudandet till små och medelstora företag ska göras ännu konkurrenskraftigare genom produktutveckling inom bland annat strukturerade lösningar och likviditetshantering. Lean Banking-initiativen förblir likaså ett fokusområde under Corporate and Institutional Banking 2005 var ännu ett framgångsrikt år för CIB som nu närmar sig det långsiktiga målet att öka koncernens provisionsnetto och övriga intäkter. Målet ska nås genom kvalificerade rådgivningstjänster snarare än genom ökade utlåningsvolymer. Corporate and Institutional Banking förser stora företag och institutioner samt företagskunder inom Retail Banking med ett brett urval produkter och tjänster. Affärsområdet har kundansvar för stora företagskunder som är noterade på de viktigaste börserna och andra företag med extern kreditrating, liksom shipping-, offshoreoch oljebolag, samt finansinstitut. Affärsområdet ansvarar också för bankverksamheten i Polen och Baltikum. Resultat 2005 Under 2005 ökade intäkterna med 10 procent till miljoner euro. Räntenettot steg med 5 procent till 426 miljoner euro, vilket avspeglar tillväxten i utlånings- och inlåningsvolymer, inte minst inom Shipping, Offshore and Oil Services och i de polska och baltiska portföljerna. Utlåningsmarginalerna var något lägre än året innan, till följd av hård konkurrens såväl som förbättrade kreditbetyg bland kunderna. Avgifts- och provisionsnettot steg med 5 procent jämfört med året innan, bland annat tack vare framgångsrikt genomförda stora transaktioner inom framför allt Corporate Banking Division. Många stora transaktioner involverade förvärvsfinansiering och corporate finance. Även depåprovisionerna i Financial Institutions Division utvecklades väl. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde steg med hela 27 procent från föregående år, vilket avspeglar en hög kundaktivitet och ett starkt resultat för Markets produkter. Under fjärde kvartalet ledde en felaktig hedgeposition i börsnoterade finansiella terminer till en realiserad intäktsförlust på 20 miljoner euro. Inga kunder drabbades. Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden ökade med 2 miljoner euro till 21 miljoner euro från året innan, tack vare förbättrat resultat i International Moscow Bank. Kostnaderna var i stort sett oförändrade under 2005 jämfört med året innan, trots ökade avsättningar för resultatbaserade löner. Antalet heltidsanställda ökade med 88, på grund av utbyggnaden av kontorsnätet i Polen och Baltikum. Kreditförlusterna var positiva och uppgick till 40 miljoner euro, eftersom återvinningar och återförda reserveringar av tidigare kreditförluster översteg de nya kreditförluster som redovisades Rörelseresultatet uppgick till 563 miljoner euro, en ökning med 19 procent jämfört med året innan. Avkastningen på economic capital steg till 23 procent (20 procent) och kostnad/intäktsrelationen sjönk till 52 procent (57 procent). Fokus under 2006 CIB fortsätter med sin framgångsrika fokusering på intäktstillväxt under Affärsområdet ska gå vidare med att utveckla attraktiva produkter. Lanseringar av nya produkter och koncept och en löpande förstärkning av struktureringskapaciteten inom Markets är viktiga inslag i Nordeas ambition att bygga på och utnyttja styrkan i den breda företagskundbasen. CIB ska vidare ta tillvara sina internationella tillväxtmöjligheter genom att fullfölja den lönsamma strategin med organisk tillväxt i Polen och Baltikum samt utvidga den pappers- och massaindustrirelaterade verksamheten utanför Norden. Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 9,1 9,1 9,1 9,1 9,3 9,3 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Nordeakoncernen

9 "Under 2006 förblir fokus på att generera innovativa produkter och en stark värdeutveckling" Asset Management & Life Asset Management & Life har under 2005 främst varit inriktat på att effektivisera produktutvecklingsprocessen för att skapa förutsättningar för ökad försäljning och intäktsmarginal. Utbudet inom Private Banking har utökats i samarbete med Retail Banking. Sammantaget har dessa aktiviteter bidragit till det bästa resultatet någonsin för Asset Management & Life. Kapital under förvaltning uppgick till 151 miljarder euro. Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking och marknaden för sparprodukter generellt. Resultat 2005 Asset Managements produktresultat ökade under 2005 med 30 procent och uppgick till 305 miljoner euro. I Life blev produktresultatet 221 miljoner euro, en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Sammantaget blev 2005 års produktresultat för Asset Management & Life det bästa någonsin. Detta kan delvis tillskrivas de starka marknaderna, men även lanseringen av flera innovativa och värdeskapande fond- och pensionsprodukter bidrog. Inom Asset Management minskade kostnad/intäktsrelationen ytterligare från 58 procent 2004 till rekordlåga 52 procent under 2005, tack vare förbättrade intäktsmarginaler och utnyttjande av skalfördelar i produktionen och distributionen. Inom Life hänför sig den positiva utvecklingen till den starka kapitalavkastningen i Norge under 2005, samt högre volymer och en fördubbling av riskresultatet till 24 miljoner euro. Den starka kapitalavkastningen har ökat de finansiella reserverna, som nu uppgår till 7,7 procent av avsättningarna i livförsäkringsrörelsen. Fokus under 2006 Under 2006 förblir fokus på att generera innovativa produkter och en stark värdeutveckling, som båda bidrar till ett ökat nettoinflöde. Inom Life & Pensions har Nordea ökat takten i byggandet av distributionsplattformen i Sverige. Hit hör att bilda en säljstyrka inriktad på retailkunder, liksom att förstärka säljverksamheten på företagssidan och utveckla en mäklarkanal. Denna utbyggnad fortsätter under 2006 och Asset Management Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar, etc Rörelsekostnader Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Life Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Resultatdrivande poster Traditionell livförsäkring: Avgifter/vinstdelning Bidrag från kostnadsresultat Bidrag från riskresultat Avkastning på eget kapital Övrigt resultat Resultat traditionell livförsäkring Resultat fondförsäkring Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Summa produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Nordeakoncernen

10 Nordeaaktien Group Treasury Group Treasury ansvarar för koncernens egna investeringar och positioner på finansmarknaderna (exklusive investeringar inom försäkringsverksamheten) samt koncernfinansiering och förvaltning av tillgångar och skulder. Group Investments verksamhet hänför sig till koncernens eget kapital. Inom vissa risklimiter tar Group Investment positioner inom främst ränteinstrument, inklusive derivat. Group Investments intäkter definieras som nettot av placeringsavkastningen och avkastningsmålet, det vill säga den förväntade genomsnittliga medellånga riskfria avkastningen över tid, definierad som finansieringskostnaden. Finansieringskostnaden korrelerar direkt till den ränta som betalas till affärsområdena på deras allokerade economic capital. Räntan sätts varje år och justeras utifrån gällande marknadsränta. År 2005 var finansieringskostnaden 3 procent. Group Funding ansvarar för all koncernfinansiering och fungerar som en central för samtliga koncerninterna finansieringsflöden. Alla tillgångar och skulder, med fast såväl som rörlig ränta, finansieras via Group Funding. Detta gör att Group Funding kan matcha ett likviditetsöverskott i en del av organisationen med ett likviditetsbehov med samma löptid och valuta i en annan del av organisationen. Skillnaden på cirka 90 miljarder euro mellan tillgångar och skulder härrör från kundaktivitet och motsvarar det finansieringsbelopp som Nordea anskaffar på obligations- och penningmarknader i och utanför Norden. För att underlätta verksamheten har Nordea stora finansieringsprogram på alla relevanta marknader, vilket ger placerarna tillgång till en kreditrisk som täcker hela Norden. Group Funding inriktar sig vidare på att generera intäkter genom att utnyttja lutningar och rörelser i räntekurvorna. Resultat Group Treasurys resultat kan delas upp i placeringsrelaterat och finansieringsrelaterat resultat. Rörelseresultatet i Group Investment uppgick till -6 miljoner euro, att jämföra med 8 miljoner euro under Bruttokapitalavkastningen uppgick till 3,1 procent, alltså något högre än finansieringskostnaden. Kostnaderna var 15 miljoner euro. Rörelseresultatet i Group Funding blev 98 miljoner euro, att jämföra med 86 miljoner euro Det goda resultatet kan tillskrivas lyckade positioner baserade på lutningen och rörelsen i de korta nordiska valutaavkastningskurvorna. Helår kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % n/a Obligationer, miljoner euro Aktier, miljoner euro Investeringar, miljoner euro Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Nordeas börsvärde uppgick per den 31 december 2005 till 23,7 miljarder euro, och aktien är en av de mest likvida i regionen. Totalavkastningen under 2005 var 27,5 procent. Föreslagen utdelning är 0,35 euro (0,28 euro) per aktie. Aktieägar- och utdelningspolicy Nordeas övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna i nivå med toppkvartilen i gruppen jämförbara europeiska banker. Totalavkastning skapas genom ökning av marknadsvärdet per aktie och genom utdelningar. Värdet ska höjas genom ett åtagande om hållbara intäktsökningar och fortsatt kostnadseffektivitet. Överskottskapital delas ut till aktieägarna. Nordea har som policy att lämna en hög utdelning. Målet är att utdelningen normalt ska överstiga 40 procent av årets resultat. Nordea ska säkerställa en konkurrenskraftig och förutsägbar utdelning. Den föreslagna utdelningen motsvarar en utdelningsprocent på 40 procent. Totalavkastning Totalavkastningen (TSR) under 2005 uppgick till 27,5 procent (29,8 procent 2004) rankades Nordea som nummer 10 i gruppen jämförbara europeiska banker i fråga om TSR (nummer 3 år 2004). Genomsnittlig TSR för jämförelsegruppen var 29,5 procent under Aktiekursens utveckling 2005 Nordeas börsvärde per den 31 december 2005 var 23,7 miljarder euro, jämfört med 21,1 miljarder euro vid utgången av Mätt efter börsvärde var Nordea det femte största företaget i Norden och den största bland nordiska finanskoncerner. Nordeas aktiekurs steg under året med 23,1 procent på Stockholmsbörsen, från 67,00 kronor den 30 december 2004 till 82,50 kronor den 30 december Dagskursen för Nordeas aktie (stängningskurs på Stockholmsbörsen) varierade under 2005 mellan 64,25 kronor och 84,25 kronor. Stockholmsbörsens finansindex SX40 steg med 29,6 procent och Dow Jones index för europeiska banker gick upp med 21,6 procent. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm (SEK), Helsingfors (EUR) och Köpenhamn (DKK). Den 28 februari 2005 avnoterade Nordea EUR-aktien från Stockholmsbörsen. En handelspost motsvarar 500 aktier i Stockholm och Helsingfors och 200 aktier i Köpenhamn. Återköp av egna aktier Den 21 mars 2005 slutförde Nordea Bank AB (publ) återköpet av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2004 och beslut av styrelsen den 27 oktober Totalt återköptes 139 miljoner aktier eller cirka 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Den 8 april 2005 beslutade ordinarie bolagsstämma att sätta ned aktiekapitalet genom indragning, utan återbetalning, av de aktier som återköpts under 2004 och fram till den 21 januari Följaktligen innehar Nordea Bank AB (publ) fortfarande aktier som köpts enligt styrelsens beslut den 27 oktober Styrelsen i Nordea Bank AB (publ) beslutade den 26 oktober 2005 att bolaget, inom ramen för bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma den 8 april 2005, skulle återuppta återköpsprogrammet och köpa högst 50 miljoner egna aktier (motsvarande cirka 2 procent av aktierna i bolaget). Syftet med återköpsprogrammet är att dela ut överskottskapital till aktieägarna. Den 25 november slutförde Nordea återköpsprogrammet från den 26 oktober genom att köpa 50 miljoner egna aktier. Aktierna köptes till ett genomsnittligt pris på 80,4753 svenska kronor per aktie. Vid utgången av 2005 uppgick innehavet av egna aktier i Nordea Bank AB (publ), köpta enligt de två styrelsebesluten 2004 och 2005, till totalt aktier. Avsikten är att vid årsstämman den 5 april 2006 föreslå en nedsättning av aktiekapitalet genom indragning, utan återbetalning, av återköpta aktier. Aktier som har återköpts medför inte någon rösträtt. Aktuell information om återköp av egna aktier finns på Aktieägare Med cirka aktieägare registrerade per den 31 december 2005 är Nordeaaktien en av de mest spridda aktierna i Norden. I Danmark är antalet registrerade aktieägare i Nordea cirka , i Finland och i Sverige, där antalet ökade med under 2005, är siffran Den största enskilda aktieägaren är svenska staten med ett innehav på 19,9 procent vid årets slut. Den 13 januari 2005 meddelade svenska staten att man skulle sälja aktier i Nordea för att kvarstå på samma ägarandel som man hade innan återköpsprogrammet startade den 27 oktober 2004, det vill säga 19,5 procent. Följaktligen sålde svenska staten cirka 26 miljoner aktier under Nordeakoncernen

11 Årsstämma den 5 april 2006 Bolagsstämman hålls kl svensk tid i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Aktieägarna kan också delta i bolagsstämman via telekommunikation. kl finsk tid i Finlandiahuset, kongressflygeln, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors kl dansk tid i Bella Center, Center Boulevard 5, Köpenhamn. Gemensamma instruktioner till samtliga aktieägare Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB i Sverige förda aktieboken den 30 mars Följande aktieägare måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i VPC AB i Sverige för att ha rätt att delta i bolagsstämman: Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i Sverige Aktieägare som är innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland Aktieägare som är innehavare av aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark Instruktioner till innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland Anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 29 mars 2006 kl finsk tid till Nordea Bank Finland Apb, 2698 Corporate Actions Operations, Nordea, eller per telefon eller eller telefax , eller över Internet under adress Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark Anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 29 mars 2006 kl dansk tid till ett av Nordea Bank Danmarks kontor, eller till Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, H.H., P.O. Box 850, 0900 Copenhagen C, eller per telefon eller telefax , eller över Internet under följande adress: Sådan omregistrering skall vara verkställd hos VPC AB i Sverige den 30 mars Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i VPC AB i Sverige Anmälan till bolagsstämman skall göras till Nordea Bank AB (publ) senast den 30 mars 2006 kl svensk tid under adress: Nordea Bank AB (publ), Custody Operations, A 204, SE Stockholm, eller per telefon , eller telefax , eller över Internet under adress MSI 431

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Rekordresultat 2005 Rörelseresultatet steg 25 procent på jämförbar basis* till 3 048 miljoner euro Intäkterna steg 7 procent

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 26 oktober 2005 Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Rörelseresultatet steg 30 procent under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 30 procent till

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2007 Delårsrapport januari september 2007 Starka resultat Intäkterna steg 9 procent till 5 744 mn euro (jan-sept 2006: 5 268 mn euro*) Kostnaderna ökade

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Viktiga händelser 2005

Viktiga händelser 2005 Årsredovisning 2005 Viktiga händelser 2005 2 Finansiella nyckeltal 3 VD-ord 4 Nordeaaktien 6 Vision och strategi 10 Verksamhetsstyrning och finansiella mål 12 Nordeas marknader, kunder och produkter 14

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten

Detta är Nordea. Ökade ambitioner. Årsredovisningspraxis. Kundnöjdheten har ökat i de mest attraktiva kundsegmenten Verksamhet 2004 Detta är Nordea Ökade ambitioner Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm 23 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Starkt resultat under 2004 Årets resultat det högsta hittills, steg 28 % till 1 914 miljoner euro (1 490 miljoner euro 2003)

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer