Erik Penser Bankaktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Penser Bankaktiebolag"

Transkript

1 Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.» Rörelsekostnaderna* minskade med 14 procent till -85 (-98) mkr.» Rörelseresultatet före avsättning till vinstdelning uppgick till 23 (-14) mkr.» Banken har en stark finansiell ställning med ett eget kapital uppgående till 251 mkr. Nyckeltal, mkr 2013 jan-dec Rörelseintäker Rörelsekostnader* Rörelseresultat före avsättning till vinstdelning Avsättning till vinstdelning Rörelseresultat före omstruktureringskostnader Omstruktureringskostnader Rörelseresultat * Exklusive såväl avsättning till vinstdelning som omstruktureringskostnader. Kommentar från VD joachim spetz Bankens affärsverksamheter utvecklades väl. Under första halvåret förbättrades affärsläget och våra möjligheter att göra affärer ökade i takt med att kunderna blev mer benägna att förändra sin riskprofil. Bankens affärsverksamheter utvecklades väl. Intäkterna ökade sammantaget med 28 procent till 108 mkr samtidigt som kostnaderna* minskade med 14 procent till 85 mkr, som en följd av det åtgärdsprogram som genomfördes efter sommaren. Det är speciellt glädjande att vi kunnat öka intäkterna väsentligt trots att kostnaderna och antalet anställda reducerats påtagligt jämfört med motsvarande period. Detta gav en stor effektivitetshöjning, vilken utgör grunden till den resultatförbättring banken nu kan redovisa. Rörelseresultatet före vinstdelning uppgick under perioden till 23 mkr, vilket är en förbättring med 37 mkr från motsvarande period. Bankens egna kapital uppgick vid periodens utgång till 251 mkr (234 mkr 31 december ). Inom Privatbanken ökade affärsaktiviteten och inflödet av kapital till kundernas depåer samtidigt som många nya kundkontakter skapades. Även inom vårt Institutionella mäkleri steg intäkterna, bland annat tack vare några större blockaffärer som gav ett bra bidrag till bankens intjäning. Inom Corporate Finance genomförde vi ett antal emissionsuppdrag som, tillsammans med en för oss ny finansieringsverksamhet riktad till fastighets- och byggsektorn, gav ett bidrag till intjäningen under perioden. Likaså ökade affärsaktiviteten betydligt inom Strukturerade Produkter där emissionerna under andra kvartalet låg på klart högre nivåer än på flera år, vilket gav en betydande intäktsökning för affärsområdet. Kapitalförvaltningen hade, trots god performance i förvaltningen, fortsatt svårt att vinna nya uppdrag. Som en oberoende kapitalförvaltare utan egna fonder ser vi att det finns en tydlig tillväxtpotential bland kapitalägare som söker en förvaltning som är anpassad till personliga riskprofiler och önskemål och som dessutom är oberoende av fond- och produktutbud från bankens sida. Vi kommer nu att se över utformningen och presentationen av erbjudandet och kommer också att förstärka organisationen med ny kompetens. Aktiviteten inom bankens affärsområden är fortsatt god och det finns anledning att se positivt på andra halvåret.

2 finansiell information Intäkter Totala rörelseintäkter uppgick under första halvåret till 108 (84) mkr, en ökning med 28 procent jämfört med föregående år. Kostnader och resultat Totala rörelsekostnader, inklusive kreditreserveringar och avsättning till vinstdelning, minskade under första halvåret med 12 procent till -92 (-104) mkr. Jämförelsestörande kostnader om -6 mkr relaterade till kostnadsneddragningar belastade halvårsresultatet för. Resultatet efter skatt för perioden blev 16 (-20) mkr. Finansiell ställning, räntenetto och investeringar Likvida medel uppgick 30 juni 2013 till 767 mkr (902 mkr 31 december ). Eget kapital uppgick till 251 mkr (234 mkr 31 december ). Kapitaltäckningskvoten uppgick 30 juni 2013 till 2,2 (2,7). Räntenettot för första halvåret uppgick till 16 (15) mkr. Investeringar uppgick under perioden till 0 (3) mkr. Inlåningen från allmänheten uppgick 30 juni 2013 till mkr (1 629 mkr 31 december ). Utlåning till allmänheten uppgick 30 juni 2013 till 752 mkr (743 mkr 31 december ). Förvaltat kapital Totalt förvaltat kapital uppgick 30 juni 2013 till mkr ( mkr 31 december ). 2

3 personal Medeltalet anställda under första halvåret uppgick till 86 (100) personer. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till bolagets styrelse och dess arbete styrs av instruktioner som fastställs av styrelsen. Funktionen, som operativt är underställd verkställande direktören, följer dagligen upp de för bolaget väsentliga riskerna: marknadsrisker, kredit- och motpartsrisker, operativa risker samt likviditetsrisker. Bolagets marknadsrisker kan främst hänföras till de egna positionerna på marknaden för strukturerade produkter. Den 28 juni 2013 hade lagret av strukturerade produkter ett marknadsvärde på 95 mkr, varav 65 mkr var kapitalskyddat. Exponeringen mot aktier och råvaror före kurssäkring var 57 mkr. Nettoexponeringen var 5,0 mkr. Den genomsnittliga löptiden på lagret av strukturerade produkter var 1,5 år. Kreditriskerna återfinns i huvudsak i utlåning till kunder mot säkerhet i finansiella instrument. Motpartsriskerna uppstår främst i egna positioner i strukturerade produkter. Erik Penser Bankaktiebolags innehav av strukturerade produkter fördelar sig mellan olika emittenter på följande sätt: Närståendetransaktioner Företagets närståendetransaktioner framgår av Erik Penser Bankaktiebolags årsredovisning för, not 27. Inga väsentliga förändringar har skett avseende transaktioner med närstående under perioden. Koncernföretagens andel av inlåning från allmänheten uppgick till 6 mkr per den 30 juni 2013 och till 11 mkr vid årsskiftet. Fordringar på koncernföretag per den 30 juni 2013 uppgick till 2 mkr. Den 31 december uppgick fordringar på koncernföretag till 2 mkr. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Den 30 augusti lämnade Hans-Erik Andersson styrelsen och sitt uppdrag som styrelsens ordförande. Till ny ordförande utsågs Claes- Henrik Julander. Vid frågor vänligen kontakta VD Joachim Spetz. Telefon: Emittent Rating S&P Marknadsvärde (mkr) Andel av totalt marknadsvärde Barclays A+ 47,1 50% Handelsbanken AA- 19,3 20% Morgan Stanley A- 15,4 16% Övriga 12,7 14% I Erik Penser Bankaktiebolags årsredovisning för, not 34, ges en utförlig beskrivning av koncernens riskexponering och riskhantering. Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga risker utöver de risker som beskrivits där. 3

4 Resultaträkning, mkr 2013 Jan-jun Helår Ränteintäkter Räntekostnader RÄNTENETTO Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella & immateriella tillg Kreditreserveringar, netto 0-0 SUMMA Rörelselostnader rörelseresultat Skatt på periodens resultat periodens resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, MKR periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras till resultaträkningen Tillgångar som kan säljas Inkomstskatt relaterad till övrigt totalresultat Summa övrigt totalres. för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden balansräkning, mkr Tillgångar Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter summa tillgångar skulder Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter summa skulder Avsättningar Avsättningar summa avsättningar Eget Kapital Aktiekapital Fond för verkligt värde Balanserat resultat Periodens resultat summa eget kapital summa skulder och eget kapital

5 Förändringar i eget kapital, MKR Eget kapital vid årets början Periodens totalresultat eget kapital vid periodens slut Kassaflödesanalyser, MKR 2013 Jan-jun Helår Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet K a s sa flöde f r å n den l öpa n de v er k sa m h et en för e för ä n di nga r i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar och skulder kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

6 noter Not 1: Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25). Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som årsredovisningen. Under 2013 har en översyn gjorts av redovisningen av arvoden avseende strukturerade produkter, vilket medfört en omklassificering från nettoresultat av finansiella transaktioner till provisionsintäkter. Jämförelsetalen har omräknats för att öka jämförbarheten men påverkar inte summa rörelseintäkter, resultat eller eget kapital. Avrundningar kan ha medfört att beloppen i miljoner kronor i vissa fall inte stämmer om de summeras. Not 2: Information om kapitaltäckning, mkr kapitalbas Primärt kapital* Total kapitalbas kapitalkrav Kapitalkravet för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkravet för risker i handelslagret Kapitalkravet för operativ risk Kapitalkravet för valutarisk Kapitalkravet för råvarurisk Totala kapitalkravet Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkrav) 2,2 2,7 2,4 Kapitaltäckningsgrad (kapitalbas/riskvägda tillgångar), procent 17,5 21,8 19,4 * I kapitalbasen ingår ej positivt resultat för perioden januari-juni Erik Penser Bankaktiebolag ingår i den finansiella företagsgruppen Urdar AB, vilken har en kapitalbas 30 juni 2013 uppgående till 241 mkr, och en kapitalkvot uppgående till 2,2. Stockholm Joachim Spetz Verkställande direktör Granskningsrapport Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9, Box 7405, SE Stockholm Telefon: Fax: Organisationsnummer: Styrelsens säte: Stockholm 6

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013

Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013 Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Förmögenhet i utlandet? Visst är det trevligt om människor skrattar hela vägen till banken. Men det är minst lika angeläget att de

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Resultat före skatt ökade med 326 procent till 8,1 (1,9) mkr Intäkterna ökade med 79 procent till 36,0 (20,1) mkr Eget kapital per aktie uppgick till 136,32

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Avanza Bokslutskommuniké 2007

Avanza Bokslutskommuniké 2007 007 Avanza Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 < Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK < Resultatet efter skatt uppgick till 233 (188) MSEK < Resultat per aktie ökade

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6 DELÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 5 Balansräkning 6 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Moderbolaget

Läs mer

Delårsrapport för FOREX Bank AB

Delårsrapport för FOREX Bank AB Delårsrapport för FOREX Bank AB 1 januari - 31 augusti 2014 Sammanfattning av koncernens utveckling 2014 Styrelsen för FOREX Bank AB (org. nr. 516406-0104) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 31 maj 2012 diarienr 12-5604 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 26 juli 2012 Tilläggsprospektets diarienr 12-8068 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB VD har ordet Januari juni i sammandrag Resultat före skatt 164,4 mnkr (131,9) Avkastning på eget kapital 8,1% (6,5) Utlåning per 30 juni 24,9 mdkr

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni 2011 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den

Läs mer

Resurs Banks Förvaltningsberättelse

Resurs Banks Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari augusti 2013 Delårsrapport 2013-08-31 Resurs Banks Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB (publ.), organisationsnummer 516401-0208, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer