Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489"

Transkript

1 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr (7)

2 Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande en ökning med 125 procent. Under våren har avtal slutits med SEB om förvärv av krediter med tillträde fjärde kvartalet i år. Hoist Tyskland har i Bremen, enligt tidigare ingånget avtal, övertagit ytterligare krediter med en kapitalfordran om ca 900 Mkr under vinstdelning med befintlig personalstyrka. Vid ordinarie bolagsstämma 26 maj utsågs Peter Buttenschön, tidigare VD i tyska dotterbolaget, till VD i moderbolaget. Efter rapportperiodens slut har Hoist Tyskland tecknat avtal om förvärv av krediter från Allianz Bank Resultat i sammandrag Resultat före skatt uppgick till 5,2 Mkr (3,2), vilket skall jämföras med en förlust på 2,6 Mkr 1999 för jämförbara enheter. Överskottsmedel från SPP om 4,2 Mkr har ej bokförts i avvaktan på regler för utbetalning. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,37 kronor (0,20). Resultatredovisade kundintäkterna ökade med 125 procent till 58,0 Mkr (25,7). Avtalsportföljen ökade under första halvåret med 96 Mkr till 190 Mkr. (40 Mkr under andra kvartalet) SEB-affären / justering av prognos Avtal har träffats med SEB om förvärv av krediter med tillträde fjärde kvartalet i år. Det föreligger kontraktsenliga möjligheter att frånträda avtalet. I samband med att avtalet tecknades lämnades en prognos om 50 Mkr före skatt för år Styrelsen har beslutat att, förutsatt affärens genomförande, kommer förvärvade kassaflöden att reducera köpeskillingen i stället för att resultatföras. Därför kvarstår tidigare lämnad prognos exklusive SEB-affären, om ett resultat före skatt på Mkr för helåret Prognos för år 2001 kommer att lämnas senast vid rapportering av år 2000, den 21februari (7)

3 Verksamheten Hoist förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. Hoist har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och skapa värden ur dessa kreditportföljer. Hoist uppnår genom förhandling lösningar som gör kunden skuldfri. Med kunderna ingås nya betalningsavtal som vanligtvis sträcker sig över flera år. Hoist bedriver verksamhet i Tyskland, Sverige och Finland. Koncernens totala antal krediter inklusive krediter med vinstdelning uppgick per den sista juni 2000 till ca jämfört med ca sista juni Det motsvarar en ökning på 105 procent. Koncernens totala kapitalfordran steg med 70 procent till Mkr den 30 juni 2000 jämfört med Mkr 30 juni Koncernens kundintäkter och avtalsportfölj Q2/2000 Q1+Q2/2000 Q1+Q2/1999 Kundintäkter 39 Mkr 67 Mkr 25 Mkr IB Avtalsportfölj 149 Mkr 96 Mkr UB Avtalsportfölj 190 Mkr 190 Mkr Jämförelsesiffror för 1999 för avtalsportfölj är ej tillgängliga Kundintäkterna i affären med Allianz Bank, 8,6 Mkr har i redovisningen reducerat köpeskillingen De resultatredovisade kundintäkterna steg med 125 procent till 58.0 Mkr (25,7) för jämförbara enheter och jämfört med samma period Avtalsportföljen, som är summan av framtida kundintäkter med avdrag för förväntat bortfall, ökade till 190 Mkr vid utgången av juni 2000 jämfört med 94 Mkr den sista december I Tyskland ökade kundintäkterna med 291 procent till 39,9 Mkr, exklusive kreditportföljen från Allianz Bank. Den tyska avtalsportföljen var 146 Mkr 30 juni 2000 jämfört 54 Mkr 31 december I Sverige uppgick kundintäkterna till 17,9 Mkr (18,3). Den svenska avtalsportföljen uppgick till 43 Mkr den 30 juni. Tyskland Den tyska verksamheten är den nu klart största i koncernen. Utvecklingen jämfört med föregående år framgår av nedanstående tabell. Antalet krediter ökade med 124 procent till den 30 juni Den totala kapitalfordran steg med 124 procent till Mkr den 31 juni Kundintäkterna, exklusive Allianz Bank 8,6 Mkr, ökade med 291 procent till 39,9 Mkr. Hoist bedriver verksamhet i Bremen och Duisburg. Duisburg har cirka krediter med en sammanlagd kapitalfordran på cirka Mkr. Bremen som övertogs 1 oktober 1999 hade per den sista juni cirka krediter med en sammanlagd kapitalfordran på cirka Mkr per den sista juni Den 14 juli 2000 verkställdes köp av krediter med en kapitalfordran på 140 Mkr från Allianz Bank. Övertagandet skedde per januari (7)

4 Kundintäkter Tyskland Bremen Duisburg KDEM Q1/98 Q2/98 Q3/98 Q4/98 Q1/99 Q2/99 Q3/99 Q4/99 Q1/00 Q2/00 Sverige Den svenska verksamheten har visat fortsatt stabila kundintäkter under första halvåret. Dessa uppgick under perioden till 17,9 Mkr jämfört med 18,3 Mkr samma period Den totala kapitalfordran uppgick till Mkr den sista juni. Finland Kundintäkterna i Finland var oförändrade eller 0,2 Mkr under första halvåret. Sålda och avvecklade verksamheter. Hoist sålde per den 1 december 1999 friska/mjuka krediter som ett led i renodlingen av koncernen. Kreditportföljer och kundintäkter (exklusive Allianz Bank) Jan-juni 2000 Jan-juni 1999 Rekonstruktions- Sverige Kundintäkter (Mkr) 17,9 18,3 krediter Antal krediter (st) Kapitalfordran (Mkr) Snittstorlek (Kkr/kredit) Tyskland Kundintäkter (Mkr) 39,9 10,2 Antal ägda krediter Antal krediter m vinstdeln *) Total kapitalfordran (Mkr) Snittstorlek (Kkr/kredit) Finland Kundintäkter (Mkr) 0,2 0,4 Antal krediter Kapitalfordran (Mkr) Snittstorlek (Kkr/kredit) Friska/Mjuka Sverige Betalningar från kund (Mkr) 0 14,0 Antal krediter (st) Kapitalfordran (Mkr) 0 79 Snittstorlek (Kkr/kredit) *)ytterligare krediter tillkommer enligt avtal 4(7)

5 Resultat Koncernens resultat före skatt ökade till 5,2 Mkr under första halvåret jämfört med en förlust på 2,6 Mkr för jämförbara enheter under samma period Sålda och avvecklade verksamheter bidrog positivt med 3,2 Mkr under perioden Den svenska verksamheten visade oförändrat hög vinstnivå under perioden. Den tyska verksamheten visar ett ökande positivt resultat. Investeringar Koncernens investeringar i kreditportföljer uppgick till 39,5 Mkr under perioden (0,3) och i anläggningstillgångar till 2,9 Mkr (2,7). Investeringen i kreditportföljer verkställdes 14 juli Finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,0 Mkr (1,6). Likvid för nyemission 14,85 Mkr inbetalades i januari Skulderna minskade netto med 12,3 Mkr. Likvida medel uppgick till 13,0 Mkr vid periodens utgång. Personal Antalet anställda uppgick den 30 juni 2000 till 170 personer (66) varav 150 (50) i Tyskland. Kommande rapporttillfällen och bolagsstämma Delårsrapport januari-september oktober 2000 Bokslutskommuniké för februari 2001 Stockholm 23 augusti 2000 HOIST International AB (publ) Peter Buttenschön Verkställande direktör 5(7)

6 Hoist International AB (publ) Kvartalsrapport h jan-juni jan-juni jan-dec RESULTATRÄKNING (KKr) 6 månader 6 månader 12 månader Kundintäkter Övriga rörelseintäkter Brutto rörelseintäkter Avskrivning kreditportföljer Andelar kreditintäkter till tredje part Övriga direkta kostnader Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivning på anläggningstillgångar Resultat före kreditförluster och räntor Finansnetto Rörelseresultat före avvecklade versamheter Resultat 1999 av avvecklade verksamheter Rörelseresultat före skatt Skatt på årets resultat Latent skatt 1) Periodens resultat juni 30 juni 31 december BALANSRÄKNING (KKr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel avvecklade verksamheter Summa Tillgångar Eget Kapital Skulder Avsättning för pensioner Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avvecklade verksamheter Summa Skulder Summa Skulder & Eget Kapital juni 30 juni 31 december NYCKELTAL Vinst per aktie efter skatt 1) 2) 0,37 0,20 0,25 Eget kapital per aktie 2) 10,75 9,65 9,97 Avkastning på eget kapital % 3) 9,8 5,6 3,2 Soliditet % Bokförd Kreditvolym Mkr Total kapitalfordran Mkr Total avtalsportfölj Mkr Antal aktier tusental Aktiekurs ultimo (köp) kr 47,00 26,30 34,00 not 1 not 2 not 3 Beräknad verklig skatt och resultatförd latent skatt Efter utspädning p g a teckningsoptioner Nettoavkastning i procent av genomsnittligt justerat kapital 6(7)

7 jan-juni jan-juni jan-dec KASSAFLÖDESANALYS (KKr) 6 månader 6 månader 12 månader Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Inbetalningar från andra parter Utbetalningar till anställda inkl skatter och avgifter Utbetalningar till andra leverantörer Ränteutgifter netto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Förvärv av kreditfordringar förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringar Finansiering Nyemission Avvecklade verksamheter Netto likvid från övriga skulder och fordringar Amortering och nyupplåning netto Betald aktieutdelning Kassaflöde från finansiering Totalt NETTO KASSAFLÖDEN Likvida medel vid periodens början Totalt netto Kassaflöde Kursdifferens Likvida medel vid periodens utgång (7)

Delårsrapport Januari-mars 2000

Delårsrapport Januari-mars 2000 Delårsrapport Januari-mars 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Hoists verksamhet fortsätter att utvecklas mycket stabilt. Kundintäkterna växer kraftigt i Tyskland och är fortsatt stabilt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Börsportföljens värde ökade med 14 procent under första halvåret, jämfört med 6 procent för generalindex. Till och med den 14 augusti steg börsportföljens värde med

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2003 friska idéer

Delårsrapport januari juni 2003 friska idéer friska idéer Delårsrapport januari juni 2003 Sidan 1 av 8 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 600. Feelgoods affärsidé

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer