Delårsrapport för andra kvartalet 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för andra kvartalet 2006"

Transkript

1 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2006 Delårsrapport för andra kvartalet 2006 Starkt resultat till följd av en robust och diversifierad affärsmix avkastning på eget kapital steg till 21,2 procent Periodens resultat steg 17 procent till miljoner euro (1 200 under första halvåret 2005) Rörelseresultatet steg 14 procent till miljoner euro (1 572) Intäkterna ökade 8 procent till miljoner euro (3 276) räntenettot steg 4 procent Kostnaderna ökade 3 procent, 2 procent exklusive Life Kostnad/intäktsrelationen fortsatte ner till 53 procent (55) Positiva kreditförluster, netto, på 120 miljoner euro (107) nionde kvartalet i följd med nettoåtervinningar Vinst per aktie 0,54 euro (0,45), upp 20 procent Avkastning på eget kapital 21,2 procent (19,4) Lönsam tillväxt i alla affärsområden fortsatt starkt resultat inom viktiga tillväxtområden Antalet kärnkunder ökade med 6 procent Konsumtionslån steg 10 procent; antalet kreditkort steg 30 procent Stark tillväxt i affärsvolymerna inom små och medelstora företag Kapital under förvaltning steg 11 procent; Private Bankings nordiska kundbas ökade med 10 procent Nettopremieintäkterna i Life ökade 35 procent Fortsatt kunddriven tillväxt inom kapitalmarknadsverksamheten Tillväxtsatsningen i Sverige, Polen och Baltikum framskrider Styrkan i Nordeas affärsmodell och genomförandet av vår tillväxtsatsning ger fortsatt goda resultat och har, trots turbulensen på kapitalmarknaden, medfört en avkastning på eget kapital på 21,2 procent under första halvåret 2006 betydligt över vårt finansiella mål. Intäktsökningen på 8 procent var väl spridd mellan olika produkter och marknader och visar på ett stigande antal kärnkunder och ett starkare fokus på händelsedrivna och rådgivningsrelaterade produkter och tjänster. Vi har lyckats hålla nere kostnadsökningen till måttliga 3 procent vilket resulterat i att intäktsökningen överstiger kostnadsökningen med 5 procentenheter. Jag är övertygad om att vi kommer att klara att realisera minst denna marginal under helåret genom att fortsätta ta vara på möjligheterna till lönsam tillväxt samtidigt som vi upprätthåller vår strikta riskhantering och kostnadskontroll. Om turbulensen på kapitalmarknaden fortsätter och konjunkturläget förändras har Nordea flexibiliteten och förmågan att anpassa sig därefter, säger Lars G Nordström, Nordeas VD och koncernchef. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har nästan 11 miljoner kunder och över kontor, och är med sina 4,4 miljoner e-kunder ledande inom banktjänster på Internet. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

2 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Resultaträkning Jan-jun Jan-jun Förändr. Kv 2 Kv2 Förändr. Kv 1 Förändr. Miljoner euro % % 2006 % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av fin. poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Balansräkning 30 jun 30 jun 31 mar Miljarder euro Belåningsbara statsskuldförbindelser och övriga räntebärande värdepapper 44,4 43,6 40,1 Utlåning till kreditinstitut 27,3 26,9 31,8 Utlåning till allmänheten 198,8 175,0 190,7 Derivatinstrument 24,7 35,1 22,8 Övriga tillgångar 30,3 30,6 35,9 Summa tillgångar 325,5 311,2 321,3 Skulder till kreditinstitut 26,2 35,3 26,6 In- och upplåning från allmänheten 119,1 105,7 113,3 Skulder till försäkringstagare 29,1 25,3 28,8 Emitterade värdepapper 83,6 69,7 87,7 Derivatinstrument 24,8 34,3 22,4 Efterställda skulder 8,2 7,4 8,0 Övriga skulder 21,0 21,3 20,9 Eget kapital 13,5 12,2 13,6 Summa skulder och eget kapital 325,5 311,2 321,3 Nyckeltal Jan-jun Jan-jun Kv 2 Kv 2 Kv Vinst per aktie (EPS), euro 0,54 0,45 0,28 0,27 0,26 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 0,95 0,78 0,95 0,78 0,94 Aktiekurs 1, euro 9,34 7,50 9,34 7,50 10,20 Totalavkastning, % 7,8 9,8-7,6 2,9 16,7 Eget kapital per aktie 2,3, euro 5,20 4,64 5,20 4,64 5,24 Utestående aktier 1,3, miljoner Avkastning på eget kapital, % 21,2 19,4 22,4 23,0 20,0 Kapital under förvaltning 1, miljarder euro Kostnad/intäktsrelation, % Primärkapitalrelation 1, % 6,8 7,0 6,8 7,0 6,8 Kapitaltäckningsgrad 1, % 9,3 9,4 9,3 9,4 9,4 Riskvägda tillgångar 1, miljarder euro 180, , Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) Vid periodens slut. 2 Eget kapital exklusive minoritetsintressen och omvärderingsreserver. 3 Se fotnoter till not 8 Eget kapital.

3 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Koncernen Resultatet under första halvåret 2006 Nordeas rörelseresultat för årets första sex månader ökade med 14 procent till miljoner euro och periodens resultat ökade med 17 procent till miljoner euro. Intäkterna steg med 8 procent och kostnaderna ökade med 3 procent, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 21,2 procent och en kostnad/intäktsrelation på 53 procent. Kreditförlusterna, netto, var positiva för nionde kvartalet i följd. Intäkter Det första halvåret 2006 karaktäriserades av en fortsatt stark volymökning, men också av ökad turbulens på finansmarknaden. Centralbankerna i samtliga större länder där Nordea bedriver verksamhet höjde räntorna under perioden. Aktiemarknaderna var stark inledningsvis men utmärktes av större volatilitet under periodens senare del. MSCI Nordic Index har gått ner med cirka 10 procent sedan mitten av maj då turbulensen startade. Intäkterna ökade med 8 procent till miljoner euro. Räntenettot ökade med 4 procent till miljoner euro. Utlåningen till allmänheten ökade med 14 procent till 199 miljarder euro, och volymtillväxten kompenserade därmed mer än väl för pressen på marginalerna inom vissa områden. Utlåningen ökade överlag starkt. Inlåningen ökade med 13 procent till 119 miljarder euro och inlåningsmarginalerna förbättrades till följd av höjda marknadsräntor. Inom Retail Banking steg räntenettot med 5 procent på grund av ökad utlåning till små och medelstora företag, ökade konsumtionslån samt ökade marginaler på inlåning från hushåll och företag. Inom Corporate and Institutional Banking steg räntenettot med 11 procent till följd av ökad utlåning inom divisionen Shipping, Offshore and Oil Services, samt även i Polen och Baltikum där utlåningen ökade med 48 procent. Företagsinlåningen ökade med 7 procent och bidrog positivt till räntenettot. Group Treasurys räntenetto minskade något jämfört med motsvarande period förra året. Kapital under förvaltning ökade med 11 procent till 153 miljarder euro jämfört med förra året trots nedgången på aktiemarknaden under periodens senare del. Nettoinflödet stod för 8,3 miljarder euro av ökningen. Asset Managements intäkter ökade med 23 procent till följd av ökat förvaltat kapital, höga transaktionsavgifter och stabila intäktsmarginaler. Provisionsnettot ökade med 10 procent till miljoner euro. Sparandeprovisioner utvecklades överlag starkt och ökade med 12 procent. Kapitalförvaltningsprovisioner ökade med 13 procent genom tillväxt i förvaltningsvolymer och flera framgångsrika produktlanseringar. Courtageintäkterna steg med 15 procent till 127 miljoner euro och utlåningsprovisionerna ökade med 1 procent till 174 miljoner euro till följd av ökad utlåning, särskilt inom Retail Banking, och flera transaktioner inom förvärvsfinansiering. Provisioner från betalningstjänster ökade med 2 procent till 214 miljoner euro. Provisioner från kortbetalningar ökade med 10 procent till 140 miljoner euro vilket avspeglar en ökning av antalet utfärdade kort samt ett ökat antal transaktioner. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 28 procent till 421 miljoner euro efter starka resultat inom Markets. Nettoresultat av finansiella poster inom affärsområdena ökade med 41 procent till 374 miljoner euro främst på grund av en stark efterfrågan på strukturerade produkter, särskilt under första kvartalet. Nordea är alltmer framgångsrikt i försäljningen av dessa produkter också till små och medelstora företag. Dessutom var utvecklingen stark för Markets kärnverksamhet, kunddriven valuta- och obligationshandel. Inom Group Treasury uppgick nettoresultatet av finansiella poster till 47 miljoner euro under första halvåret jämfört med 53 miljoner euro förra året. Intäkten från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 55 miljoner euro, främst till följd av ett högre resultat från International Moscow Bank som uppgick till cirka 25 miljoner euro (se även sid 5). Övriga intäkter minskade med 5 procent till 156 miljoner euro. Försäljningen av Suomen Asiakastieto, ett finskt kreditupplysningsföretag i vilket Nordea varit minoritetsägare, har medfört en engångsvinst om cirka 25 miljoner euro för perioden. En motsvarande engångspost relaterad till tilläggsköpeskilling vid försäljningen av skadeförsäkringsverksamheten 2002, redovisades föregående år. Sammantaget ligger engångsvinsterna ungefär på samma nivå under de första halvåren 2006 och Kostnader Kostnaderna ökade med 3 procent till miljoner euro. Jämfört med första halvåret 2005 ökade kostnaderna med 62 miljoner euro. Cirka 30 miljoner euro av ökningen var hänförliga till investeringar i tillväxtområden som långsiktigt sparande, inklusive Life, tillväxtsatsningen i Sverige, för att ta tillvara den outnyttjade potentialen i Sverige, samt expansionen i Polen och Baltikum. Exklusive Life ökade kostnaderna med 2 procent. Livförsäkringar är ett tillväxtområde för Nordea. Livverksamhetens karaktär är dock sådan att den påverkar resultaträkningen negativt under investeringsperioden, samtidigt som värden byggs upp.

4 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Personalkostnaderna ökade med 6 procent till miljoner euro och antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) ökade med 380, eller 1 procent, jämfört med förra året. Den allmänna löneinflationen på över 3 procent och högre rörliga löner ligger bakom den övriga ökning på 5 procent. Koncernens personalstruktur håller på att förändras. Allt fler rådgivare och säljare arbetar inom affärsområdena och allt färre arbetar inom produktions- och stabsfunktionerna. Övriga kostnader uppgick till 739 miljoner euro, en ökning med 3 procent jämfört med förra året. Större affärsvolymer har medfört ökade transaktions- och försäljningskostnader. Avskrivningarna minskade med 36 procent till 44 miljoner euro till följd av Nordeas sourcingstrategi samt en minskad leasingaktivitet. Koncernens etablerade fokus på kostnadskontroll fortsätter. Konjunkturprognoserna för Norden ser fortfarande lovande ut för , men stigande räntor och den allmänna utvecklingen på aktiemarknaderna har ökat osäkerheten något. Om så krävs finns ytterligare kostnadsflexibilitet, särskilt vad avser personalkostnaderna. Pågående strukturella initiativ, som att trimma produktionsprocesserna enligt Lean-konceptet, kommer att minska kostnaderna och öka effektiviteten i framtiden. Kostnad/intäktsrelationen fortsatte att sjunka och minskade till 53 procent jämfört med 55 procent under första halvåret För helåret 2005 var kostnad/intäktsrelationen 56 procent. Intäktsökningen var 5 procentenheter större än kostnadsökningen under första halvåret Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva på 120 miljoner euro till följd av rekordlåga nya reserveringar. Därtill ligger återvinningarna kvar på en hög nivå, och inkluderar en handfull större återvinningar. Den övergripande kreditkvaliteten är fortsatt god på samtliga marknader. Skatter Den effektiva skattesatsen under första halvåret 2006 var 22 procent, efter uppvärdering av den uppskjutna skattefordran i Finland. Under första halvåret 2005 var den effektiva skattesatsen 24 procent. Periodens resultat Periodens resultat ökade med 17 procent till miljoner euro, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 21,2 procent jämfört med 19,4 procent under första halvåret i fjol. Vinst per aktie ökade med 20 procent till 0,54 euro. Andra kvartalet 2006 Jämfört med andra kvartalet 2005 ökade intäkterna, rörelseresultatet och periodens resultat samtliga med 5 procent. Intäkter Intäkterna steg till miljoner euro, en ökning med 5 procent jämfört med andra kvartalet Räntenettot steg med 5 procent till 957 miljoner euro. Utlåningen till allmänheten ökade med 14 procent till 199 miljarder euro, och volymtillväxten var fortsatt stark i samtliga segment. Inlåningsmarginalerna förbättrades till följd av att marknadsräntorna steg. Jämfört med andra kvartalet förra året ökade provisionsnettot med 8 procent till 521 miljoner euro. Sparrelaterade provisioner ökade med 6 procent till 325 miljoner euro. Betalningsprovisionerna ökade med 5 procent till 183 miljoner euro med en stark trend inom kortprovisioner. Provisionskostnaderna minskade. Jämfört med första kvartalet 2006 ökade provisionsnettot med 3 procent. Intäkterna från kapitalförvaltning påverkades endast marginellt av turbulensen på aktiemarknaden. Betydande medel flyttades från aktiefonder till räntefonder i maj och juni, men nettoinflödet förblev positivt. Sparrelaterade provisioner ökade med 7 procent jämfört med första kvartalet Nettoresultat av finansiella poster minskade med 16 procent till 179 miljoner euro jämfört med det starka andra kvartalet Nettoresultat av finansiella poster inom affärsområdena fortsatte att utvecklas starkt och uppgick till 164 miljoner euro, en ökning med 22 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Den positiva trenden understöds av ökad efterfrågan på Markets-produkter, inte bara från stora företag utan också från små och medelstora företag. Den ökade volatiliteten på kapitalmarknaden har stimulerat kunderna att vidta säkringsåtgärder. Det minskade nettoresultatet av finansiella poster jämfört med motsvarande kvartal förra året beror främst på Group Treasurys exceptionellt starka fjolårsresultat till följd av ett kraftigt räntefall. Group Treasury levererade ett bra resultat under andra kvartalet i år, särskilt med beaktande av värdenedgången på innehavet i OMX-aktier som bidrog negativt med 9 miljoner euro, netto efter utdelning. Under första kvartalet 2006 bidrog innehavet i OMX-aktier positivt med 25 miljoner euro. Intäkten från resultatandelar i intresseföretag ökade med 36 procent till 30 miljoner euro jämfört med andra kvartalet 2005 främst till följd av ett högre resultat från International Moscow Bank (se även sid 5).

5 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Kostnader Kostnaderna steg till 945 miljoner euro, en ökning med 3 procent jämfört med andra kvartalet Personalkostnaderna ökade med 7 procent till 552 miljoner euro och övriga kostnader ökade med 2 procent till 372 miljoner euro. Exklusive Life ökade kostnaderna med 2 procent. Kreditförluster Kreditförlusterna var positiva med 89 miljoner euro under kvartalet efter fortsatta återvinningar och låga nya reserveringar. Avsättningarna för länderrisk minskade med 11 miljoner euro på grund av något lägre exponering mot vissa tillväxtmarknader. Periodens resultat Jämfört med andra kvartalet 2005 ökade periodens resultat med 5 procent till 740 miljoner euro, vilket motsvarar 0,28 euro per aktie. Kreditportföljen Vid slutet av andra kvartalet uppgick osäkra fordringar, netto, till 405 miljoner euro, motsvarande 0,20 procent av total utlåning. Privatkundernas andel av utlåningen uppgick till 45 procent. Av utlåningen till privatkunder utgjorde hypotekslånen 77 procent. Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen för företag under kvartalet. Krediter till fastighetsbolag svarar fortsatt för den största branschexponeringen i kreditportföljen och uppgår till 28,0 miljarder euro, vilket utgör 14 procent av hela kreditportföljen. Kapitalposition Riskvägda tillgångar ökade med 4 procent under kvartalet till 180,4 miljarder euro till följd av fortsatt tillväxt i affärsvolymerna. Primärkapitalrelationen var 6,8 procent, inklusive resultatet för första halvåret. Kapitaltäckningsgraden var 9,3 procent. Nordeaaktien Under första halvåret steg Nordeas aktiekurs med 4 procent på Stockholmsbörsen från 82,50 kronor per 30 december 2005 till 86,00 kronor per 30 juni. Totalavkastningen var 7,8 procent. Försäljning av International Moscow Bank Nordea har tecknat ett avtal med UniCredit om att sälja sitt innehav på 23,42 procent av aktierna i International Moscow Bank (IMB). Aktierna motsvarar en rösträtt på 26,44 procent i IMB. Nordea erhåller en ersättning på 395 miljoner USD vid försäljningen. Detta resulterar i en skattefri realisationsvinst på ca 200 miljoner EUR, som kommer att redovisas när transaktionen slutförs. Det konsoliderade resultatet före skatt från IMB för årets första sex månader uppgår till cirka 25 miljoner EUR. Transaktionen förutsätter bland annat godkännande från berörda myndigheter, och väntas vara slutförd under tredje kvartalet Nordea satsar på att öka sin närvaro på den ryska bankmarknaden genom att etablera en helt egenkontrollerad verksamhet för att stödja sina företagskunder i Ryssland och ta vara på tillväxtmöjligheterna i de ryska företags- och privatkundssegmenten. Nordea avser att uppnå detta antingen genom en egen bankoktroj eller förvärv av en liten till medelstor rysk bank. Nordea outsourcar viss IT-verksamhet till Capgemini Nordea planerar att outsourca underhåll och utveckling av bankens administrations- och datalagringssystem till Capgemini. Avtalet omfattar underhåll och utveckling av applikationer inom Finance, HR, och Procurement, inklusive SAP och Legacy-system inom respektive områden samt Data Warehouse-system. I samband med detta kommer cirka 90 medarbetare inom Group IT erbjudas anställning hos Capgemini i Danmark, Finland, Norge och Sverige, från och med den 1 oktober Nordea Hypotek börjar emittera säkerställda obligationer Den 30 juni 2006 omvandlade Nordea Hypotek alla sina utestående obligationer, värda cirka 15,2 miljarder euro, till säkerställda obligationer. Efter omvandlingen kommer Nordea att emittera säkerställda obligationer på regelbunden basis. Moody s och Standard and Poor s gav de säkerställda obligationerna betyget Aaa/AAA. Säkerställda obligationer är ett upplåningsinstrument där investeraren ges förmånsrätt i händelse av låntagarens konkurs. Säkerställda obligationer kan enbart emitteras mot säkerhet i tillgångar med hög kvalitet. Upplåningsformen har under senare år vunnit global acceptans bland investerare och används av många bostadsinstitut i Europa för lång finansiering. I dag emitterar Nordea obligationer främst på den inhemska marknaden. Med hjälp av säkerställda obligationer kommer upplåningsverksamheten framöver också att inkludera den internationella kapitalmarknaden. Integration av betalningssystem För att skapa en grund för vidareutveckling av Nordeas Cash Management-tjänster på den svenska marknaden integrerades Nordea Sveriges internetbaserade retailbank och PlusGirots (tidigare PostGirot Bank) betalningssystem och infrastruktur i maj 2006.

6 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Stärkta kundrelationer Fördelsprogrammet är Nordeas främsta verktyg för att knyta privatkunderna till sig. Programmet uppmuntrar kunderna att samla alla sina affärer i Nordea och i gengäld får de bättre service, bättre priser och bättre villkor. Kärnkunderna får högklassig rådgivning av en personlig bankman. Antalet kärnkunder växte med 6 procent jämfört med förra året och affärsvolymen med dessa kunder ökade med 14 procent. Private Banking Under andra kvartalet lanserade Nordea en pionjärprodukt till sina Private Banking-kunder vilken ger möjlighet att placera i private equity-fonder. Kunderna erbjuds en strukturerad produkt som omfattar flera olika private equity-fonder. Detta är första gången som placeringar i Private Equity erbjuds till icke-institutionella kunder. Utsikter 2006 Nordeas tillväxtstrategi ger resultat och framstegen blir allt tydligare inom viktiga tillväxtområden. Antalet kärnkunder har ökat och Nordea fortsätter att följa sin framgångsrika strategi för organisk tillväxt. Trots stigande räntor och en viss osäkerhet kring aktiemarknadens utveckling är Nordea övertygad om att kunna uppnå en intäktstillväxt som är minst 5 procentenheter större än kostnadsökningen under helåret Bedömningen bygger på de fortsatt stabila konjunkturutsikterna, kundernas nuvarande aktivitetsnivå och Nordeas förmåga att förverkliga sin tillväxtstrategi. En måttlig kostnadsökning, i nivå med första halvåret, förväntas under helåret Fokus på konsumtionslån Under andra kvartalet genomförde Nordea en satsning på konsumtionskrediter och kreditkort genom samtliga försäljningskanaler; kontor, telefonbank och internetbank. Syftet är att erbjuda kunderna konsumtionskredit med bättre villkor än vad de får från detaljhandelskedjor och finansbolag. Konsumtionslånen växte med 10 procent på årsbasis, och antalet kreditkort steg under samma period med 30 procent jämfört med motsvarande period förra året.

7 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Kvartalsvis utveckling Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto (not 1) Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader (not 2): Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (EPS) 0,28 0,26 0,20 0,21 0,27 0,54 0,45 EPS, rullande 12 månader till periodens slut 0,95 0,94 0,86 0,83 0,78 0,95 0,78 Not 1 Avgifts- och provisionsnetto Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Miljoner euro Provisioner från kapitalförvaltning Livförsäkring Courtage Depåtjänster Inlåning Summa sparrelaterade provisioner Betalningar Kort Summa betalningsprovisioner Utlåning Garantier och dokumentbetalningar Summa låneprovisioner Övriga provisionsintäkter Avgifts- och provisionsintäkter Livförsäkring Betalningar Övriga provisionskostnader Avgifts- och provisionskostnader Avgifts- och provisionsnetto Not 2 Allmänna administrationskostnader Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-jun Miljoner euro Personal Vinstandelar Informationsteknologi Marknadsföring Porto-, telefon- och kontorskostnader Hyres-, lokal- och fastighetskostnader Övrigt Summa Rörliga lönekostnader uppgick till 40 miljoner euro under kv (kv : 43 miljoner euro). 2 Avser IT-drift, kostnader för tjänster och konsultarvoden. De totala IT-relaterade kostnaderna under 2 kv 2006, inklusive personal etc, men exklusive IT-kostnader i försäkringsverksamheten, uppgick till 155 miljoner euro (kv : 151 miljoner euro).

8 Retail Banking Corporate and Asset Life Affärsområden Group Treasury Koncern- Nordea- Institutional Management Summa funktioner och koncernen Banking elimineringar Miljoner euro Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Förändr. Jan-jun Jan-jun Jan-jun Förändr. Kundansvariga enheter % % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa rörelseintäkter varav allokeringar Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader varav allokeringar Kreditförluster Nettoresultat vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Balansräkning, miljarder euro Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Economic capital/eget kapital Summa skulder och allokerat eget kapital Övriga uppgifter per segment Investeringar, miljoner euro Produktresultat I segmentsrapporteringen har ersättning från Asset Management till Life omklassificerat från övriga administrationskostnader till provisionskostnader. Jämförelsetalen har justerats på motsvarande sätt. Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32)

9 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Retail Banking Intäkterna steg 10 % medan kostnaderna steg 3 % Rörelseresultatet steg 11 % Tvåsiffrig volymtillväxt Genom Retail Banking betjänar Nordea 9 miljoner privatkunder och företagskunder. Verksamheten bedrivs via tolv regionbanker på de fyra nordiska marknaderna. Affärsutveckling Volymerna har också efter årsskiftet fortsatt att uppvisa en tvåsiffrig tillväxt inom de flesta produktområden. Försäljningen av bolån till privatkunder förblev stark. Bolånen ökade med 14 procent, något mer i Danmark och Norge. Genomsnittsmarginalerna var stabila i Danmark och Sverige, medan de minskade något i Finland. Nya lån beviljas dock fortfarande i Finland och Sverige till något lägre marginaler än tidigare. Marginalerna i Norge påverkades dels av den skärpta konkurrensen och dels av fördröjningen mellan centralbankens räntehöjningar och möjligheten att justera kundräntan. Efter de två räntehöjningarna i våras kan ungefär hälften av nedgången i koncernens snittmarginaler på bolån tillskrivas denna effekt. Nordea siktar på att öka sin andel av den norska bolånemarknaden från dagens 12 procent. När den norska centralbanken höjde styrräntan den 30 maj valde Nordea därför att lämna bolåneräntan oförändrad för förmånskunderna i kundprogrammet, vilka står för cirka 65 procent av bolånevolymen. På detta sätt räknar Nordea med att öka sin marknadsandel och öka korsförsäljningen till befintliga kunder. BoFlex-produkterna, som gör det möjligt för kunderna att frigöra kapital som bundits upp i den egna bostaden, fortsatte att sälja bra. De står nu för 18 procent av nyutlåningen till bolånekunder i Danmark, och för 12 respektive 6 procent i Finland och Sverige. Konsumtionslånen växte med 10 procent på årsbasis, och antalet kreditkort steg under samma period med 30 procent. Företagskunderna ökar sina investeringar och efterfrågan på företagskrediter är hög i alla segment. Utlåningen till företagskunder ökade med 12 procent på årsbasis. Ökningen var jämnt fördelad över de fyra nordiska marknaderna. Den genomsnittliga marginalen uppgick under andra kvartalet till 0,98 procent, ned från 1,09 procent under samma period Detta avspeglar den hårda konkurrensen men även en högre genomsnittlig kreditkvalitet i portföljen. Jämfört med första kvartalet sjönk marginalerna med 2 punkter. Företagsinlåningen steg med 16 procent på årsbasis, och marginalerna ökade något. Nordeas fokusering på händelsebaserad rådgivning - riskhantering, förvärvsfinansiering, generationsskiften, med mera - bidrog till att öka intäkterna från avgifter. Sparrelaterade provisioner fortsatte att öka jämfört med förra året, tack vare stark försäljning. Strategin för att öka antalet elektroniska transaktioner och minska antalet manuella börjar ge synliga resultat. Antalet korttransaktioner och nätbanksbetalningar steg under årets två första kvartal med 20 respektive 11 procent jämfört med Samtidigt minskade antalet manuella transaktioner och kontantuttag från bankautomater med 11 respektive 9 procent. Satsningen på att ta tillvara den outnyttjade potentialen i Sverige fortskrider. Över 150 nya personliga bankmän och specialister inom Private Banking och tjänstepensioner har rekryterats. De motsvarar ungefär 60 procent av den tilläggskapacitet som anses nödvändig för att expandera verksamheten i Sverige. Fyra nya sälj- och rådgivningspunkter har öppnat under första halvåret 2006, och planen är att vara uppe i ett tiotal nya mötesplatser före årsskiftet. I mitten av juni började Nordea sälja vissa av Vestas standardiserade skadeförsäkringar till kunder i Sverige. Detta är ytterligare ett led i det samarbete som pågått länge mellan Nordea och Vesta, vilket redan resulterat i framgångsrika lanseringar av dessa kompletterande produkter i övriga nordiska länder. Den norska marknaden fokuserar starkt på den obligatoriska tjänstepensionen. Den nya lagstiftningen beräknas påverka cirka arbetsgivare och arbetstagare. 27 olika bolag säljer obligatoriska företagspensioner på den norska marknaden. Konkurrensen är hård, men hittills har Nordeas andel av undertecknade avtal gott och väl överstigit 25 procent. I Danmark kan man sedan i fjol överföra sitt försäkringssparande från de två obligatoriska Særlig Pensionsopsparing och Lønmodtagernes Dyrtidsfond till banker och pensionsbolag. Nordea har redovisat det största inflödet bland de danska bankerna, motsvarande hälften av de totala överföringarna. I Finland har det nya räntetaket för bolån blivit en framgång. I och med detta kan Nordea nu erbjuda ett komplett urval bolåneprodukter i Finland, precis som i övriga Norden.

10 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Under våren har en betydande del av de Life-produkter som säljs i Finland omvandlats till mer moderna produkter som ger kunderna möjlighet till högre förväntad avkastning i stället för en lägre garanterad avkastning. Resultat Under andra kvartalet uppgick Retail Bankings intäkter till miljoner euro, en ökning med 10 procent jämfört med andra kvartalet Räntenettot steg med 5 procent till 788 miljoner euro. Inlåningen från privatkunder har gått upp med 8 procent under de senaste fyra kvartalen, medan genomsnittsmarginalerna har ökat med 12 punkter till 1,74 procent, till följd av stigande räntor och ökande marginaler på transaktionskonton i Finland sedan årsskiftet. Hushållens inlåning står alltså för en ansenlig del av intäktsökningen. Provisioner och övriga intäkter växte med 20 procent till 476 miljoner euro. Tillväxten var extra hög inom provisioner från fondverksamhet och trading. Kostnaderna steg med 20 miljoner euro, eller 3 procent, till 664 miljoner euro. Av detta kan 10 miljoner tillskrivas tillväxtsatsningen i Sverige, samt satsningen på private banking och Markets produkter. Antalet anställda steg med 285 personer på årsbasis, eller 1,6 procent. Kreditförlusterna var positiva på 42 miljoner euro, och bidrog således till rörelseresultatet. Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 642 miljoner euro. Under andra kvartalet 2005 sålde Nordea sina aktier i PanFish. Avkastningen på economic capital blev hög: 34 procent (31). Kostnad/intäktsrelationen uppgick till 53 procent, att jämföra med 56 procent under andra kvartalet i fjol.

11 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Retail Bankings rörelseresultat fördelat på huvudområden Regionbanker i Danmark Regionbanker i Finland Regionbanker i Norge Regionbanker i Sverige Nordiska funktioner Summa kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Kostnad/intäktsrelation, % Avkastning på economic capital, % Övrig information, miljarder euro Utlåning 161,0 141,8 47,5 41,3 37,7 33,8 26,8 23,3 49,1 43,3 Inlåning 84,5 75,8 21,4 19,3 25,0 24,0 14,2 11,9 23,9 20,6 Economic capital 5,6 5,4 1,7 1,6 1,3 1,3 1,0 0,9 1,6 1,5 Retail Bankings marginaler kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv2 Utlåningsmarginaler, % Inlåningsmarginaler,% Till företag 0,98 1,00 1,09 Från företag 0,91 0,88 0,89 Till privatkunder Från privatkunder 1,74 1,72 1,62 - Hypotekslån 0,70 0,75 0,85 - Konsumtionslån 3,61 3,66 4,04 Retail Bankings nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Kundbas: privatkunder, miljoner 8,9 8,9 9,1 9,1 9,1 företagskunder, miljoner 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Antal anställda (heltidstjänster)

12 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Corporate and Institutional Banking Intäkterna steg 15 % Starkt resultat inom alla områden Rörelseresultat upp 34 % Corporate and Institutional Banking förser stora företag och institutioner samt företagskunder inom Retail Banking med ett brett urval produkter och tjänster. Affärsområdet har kundansvar för stora företagskunder som är noterade på de viktigaste börserna, andra företag med extern kreditrating, liksom shipping-, offshore- och oljebolag, samt finansinstitut. Nordeas bankverksamhet i Polen och Baltikum ingår också i Corporate and Institutional Banking. Affärsutveckling Corporate Banking Division fortsatte att utvecklas starkt. Den höga aktivitetsnivån inom fusioner och förvärv bestod under perioden, vilket drev upp intäkterna inom Acquisition Finance. Utöver detta erhöll Corporate Finance en rad större uppdrag, vilket visar på värdet i Nordeas integrerade arbetssätt. Även den dagliga affärsverksamheten ökade kontinuerligt i volym. Dock har konkurrenssituationen varit fortsatt intensiv. Trots volatila marknader var affärsaktiviteten hög inom Financial Institutions Division. Alla större produktområden bidrog till tillväxten, bland annat genom framgångsrik korsförsäljning och en stark relationsstrategi. Divisionen har avancerat ytterligare inom hedgefondsegmentet, både genom att agera prime broker till nya fonder på marknaden och genom att bredda sina kontakter med etablerade fonder i och utanför Norden. De aktiva finansmarknaderna bidrog till en fortsatt positiv utveckling inom depåverksamheten. Inom Shipping, Offshore and Oil Services Division bestod den höga aktivitetsnivån under andra kvartalet Divisionen agerade ledande arrangör och bookrunner för en rad transaktioner och befäste Nordeas ledande ställning som arrangör av syndikerade lån till shippingbranschen. Inom offshoresektorn var marknadsläget fortsatt gynnsamt och verksamheten intensiv. Investeringarna väntas förbli höga inom sektorn under återstoden av Markets Division noterade en fortsatt hög efterfrågan bland sina kunder. Den ökade osäkerheten på aktiemarknaderna under andra kvartalet fick placerarna att avvakta, men den drev samtidigt upp efterfrågan på risksäkring. Nya framsteg gjordes när det gäller att främja små och medelstora nordiska företags användning av strukturerade lösningar. Under kvartalet ledde Nordea ett antal kapitalmarknadstransaktioner. Bland dessa kan nämnas den finska statens obligationsemission på 5 miljarder euro, och Capio AB:s nyemission. Affärsaktiviteten i Polen och Baltikum förblev hög under kvartalet. Utlåningen ökade med mer än 48 procent jämfört med samma period Bolånen ökade med över 100 procent jämfört med andra kvartalet 2005, och med 16 procent jämfört med första kvartalet. Nordea fortsatte att vinna marknadsdelar på de snabbt växande bolånemarknaderna. Polen och Baltikum fortsätter att bygga ut sitt kontorsnät enligt tillväxtstrategin. Under andra kvartalet öppnades fem nya kontor. Resultat Första kvartalets starka intäktsutveckling fortsatte även under andra kvartalet. Intäkterna uppgick till 313 miljoner euro, en ökning med 15 procent jämfört med förra året. Alla enheter bidrog till periodens positiva intäktsutveckling, som avspeglar en hög kundaktivitet. Räntenettot uppgick till 122 miljoner euro, en ökning med 12 procent. Exklusive minskningen av återköpsavtal (repor) i Markets ökade utlåningen med 12 procent, medan inlåningen ökade med 7 procent. Provisionsnetto och övriga intäkter uppgick till 191 miljoner euro, en ökning med 18 procent jämfört med andra kvartalet Liksom under förra kvartalet härrörde en stor del av ökningen från transaktioner inom förvärvsfinansiering. Kostnaderna steg med 2 procent jämfört med samma period Affärsområdet hade heltidsanställda under andra kvartalet, 179 fler än vid samma tid förra året. Rörelseresultatet uppgick till 203 miljoner euro under perioden, en ökning med 34 procent. Det kan tillskrivas en hög intäktsökning, måttliga kostnadsökningar, och positiva kreditförluster på 43 miljoner euro. Avkastningen på economic capital uppgick till 30 procent under perioden, klart högre än både föregående kvartal och motsvarande kvartal förra året. Kostnad/intäktsrelationen uppgick till 49 procent, något högre än under första kvartalet men klart lägre än under andra kvartalet 2005.

13 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) CIB:s rörelseresultat fördelat på huvudområden Summa Corporate Financial Shipping, Polen Övriga Markets 2 Banking Institutions Offshore and och Division 1 Division 1 Oil services Baltikum Division 1 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga rörelseintäkter Summa intäkter inkl. allokeringar Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Kostnader inkl. allokeringar Kreditförluster Rörelseresultat Övrig information, miljarder euro Utlåning 32,3 32,5 12,7 12,0 1,5 2,0 9,1 7,7 3,7 2,5 5,3 8,3 5,3 8,3 Inlåning 26,4 24,7 7,5 8,0 10,3 8,8 4,5 3,6 1,9 1,4 2,2 2,9 2,2 2,9 Economic capital 1,9 1,8 1,0 1,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,7 0,7 1 Siffrorna innefattar intäkter och kostnader som sammanhänger med divisionens verksamhet i egenskap av kundansvarig enhet. Dessutom har divisionen intäkter och kostnader som hänför sig till dess tjänste- och produktansvar. Dessa allokeras till andra kundansvariga enheter inom koncernen. 2 Markets har produktansvar för tradingprodukter såsom valuta- och obligationsprodukter och relaterade derivat, och utvärderas på grundval av produktresultatet. Detta innefattar alla produktrelaterade intäkter och utgifter som allokeras till kundansvariga enheter inom Corporate and Institutional Banking och Retail Banking. CIB:s marginaler 1 kv2 kv1 kv2 kv2 kv1 kv Utlåningsmarginaler, % 0,88 0,93 0,87 Inlåningsmarginaler, % 0,37 0,37 0,36 1 Exklusive Polen och Baltikum, och Markets. CIB:s nyckeltal per kvartal kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Avkastning på economic capital, % Kostnad/intäktsrelation, % Antal anställda (heltidstjänster)

14 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Asset Management & Life Produktresultatet i Asset Management steg 31 % Intäkterna steg 20 % i Asset Management Lifes premieintäkter steg 35 %, varav 41 % från fondförsäkring Nettoinflöde 3,3 miljarder euro Asset Management & Life ansvarar för koncernens verksamhet inom institutionell kapitalförvaltning, liv- och pensionsförsäkringar, fonder, private banking och marknaden för sparprodukter generellt. Affärsutveckling Nordeas förvaltade kapital uppgick till 152,6 miljarder euro. Periodens nettoinflöde uppgick till 3,3 miljarder euro. Det var det andra kvartalet i rad som nettoinflödet översteg 3 miljarder euro, vilket på årsbasis ger ett nettoinflöde på 9 procent av förvaltat kapital. På grund av nedgången på aktiemarknaderna under andra kvartalet minskade förvaltat kapital med 1,8 miljarder euro, eller 1 procent. Totalt har dock förvaltat kapital stigit med mer än 3 procent sedan årsskiftet. De nordiska retailfonderna bidrog med ett nettoinflöde på 0,7 miljarder euro och redovisade ett förvaltat kapital på 43,6 miljarder euro. Betydande medel flyttades från aktiefonder till räntefonder i maj och juni, efter oron på aktiemarknaderna. De nylanserade, flexibla produkterna, främst Aktivera Ränta-produkterna, visade sin styrka genom att generera positiv avkastning på svåra marknader. Tillväxten inom Nordic Private Banking och European Private Banking bidrog med ett nettoinflöde på 2,0 miljarder euro. I slutet av perioden uppgick Private Bankings förvaltade kapital till 45,2 miljarder euro. Den fortsatta starka ökningen i Nordic Private Bankings förvaltade kapital kan tillskrivas en 10-procentig ökning av kundbasen, vilket är ett resultat av införandet av gemensamma rådgivningskoncept, främst i Norge och Sverige. Dessutom lanserades under perioden en innovativ produkt som ger Nordic Private Bankings kunder möjlighet att investera i private equity-fonder. I European Fund Distribution uppgick periodens nettoutflöde till 0,5 miljarder euro, att jämföra med ett nettoutflöde på 0,6 miljarder under förra kvartalet. Förvaltat kapital uppgick till 5,5 miljarder euro. Bruttoinflödet låg kvar på 1 miljard euro, ett bevis för enhetens förmåga att attrahera in nya pengar. Liksom under de två senaste kvartalen hänför sig nettoutflödet främst till en av de större fonderna. För institutionella kunder uppgick förvaltat kapital till 23,3 miljarder euro under andra kvartalet. Periodens nettoinflöde uppgick till 0,9 miljarder euro, en ökning med 0,1 miljard jämfört med förra periodens redan starka siffra. Det positiva nettoinflödet härrör främst från nya mandat, medan utflödet från befintliga mandat var begränsat. Equity Hedge-fonderna säljer bra tack vare goda placeringsresultat, som överträffar jämförelseindex. Inom livförsäkringsrörelsen fortsatte förra kvartalets positiva utveckling, med stark premietillväxt. Nettopremieintäkterna uppgick under perioden till 964 miljoner euro, en ökning med 49 procent jämfört med samma period förra året. Under första halvåret ökade premieintäkterna med 35 procent jämfört med samma period förra året. Tillväxten är störst inom fondförsäkringar. Där steg premieintäkterna med 106 procent på årsbasis. Premierna från traditionella produkter steg dock med 9 procent. Fondförsäkringarna står numera för 41 procent av premieintäkterna. Stigande räntor har minskat avkastningen på traditionella produkter. Avkastningen för andra kvartalet uppgick till -0,5 procent och -0,4 procent för första halvåret. Turbulensen på de nordiska aktiemarknaderna fick endast en begränsad effekt. Finansiella reserver uppgick i slutet av andra kvartalet till 8,9 procent (1 909 miljoner euro) av avsättningarna i livförsäkringsrörelsen. Det är en nedgång från första kvartalet, men ändå en ökning sedan årsskiftet. Förbättringen beror främst på Lifes aktiva förvaltning av sina tillgångar och skulder. Resultat Asset Management redovisade ett produktresultat på 85 miljoner euro under andra kvartalet, en ökning med 31 procent jämfört med samma period förra året. Intäkterna uppgick till 177 miljoner euro, en ökning med 20 procent jämfört med andra kvartalet 2005, och med 23 procent för första halvåret jämfört med samma period Den tvåsiffriga intäktsökningen beror i hög grad på de senaste fem kvartalens tillväxtsatsningar. Ett 60-tal nya försäljare och förvaltare har rekryterats, samtidigt som nya, innovativa produkter med högre marginaler har lanserats. Dessutom utvecklas affärsplattformen kontinuerligt, nya produkter skapas och listan med prospektiva kunder bearbetas. Dessa satsningar har drivit upp nettoinflödet, säkerställt en förbättrad intäktsmarginal och inte minst lyft upp resultatmarginalen på en högre nivå. Tillväxtsatsningarna står också för en stor del av de ökade operativa kostnaderna under andra kvartalet och första halvåret. Ökningen blev 7 respektive 11 procent jämfört med motsvarande perioder De stigande intäkter som satsningarna genererat minskade kostnad/intäktsrelationen med 4 procentenheter för både andra kvartalet och första halvåret jämfört med motsvarande perioder förra året, till 52 procent. Livförsäkringsrörelsens produktresultat uppgick under perioden till 52 miljoner euro, oförändrat jämfört med samma period 2005.

15 Nordea Delårsrapport för andra kvartalet (32) Asset Management & Lifes volymer och inflöden Summa kv2 kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljarder euro 2006 Inflöde Nordiska retailfonder 43,6 0,7 44,5 42,1 41,0 37,9 European Fund Distribution 5,5-0,5 6,5 6,8 7,4 7,9 Private Banking Nordic Private Banking 36,7 1,9 36,3 34,3 32,5 30,6 International Wealth Management 8,5 0,1 8,8 8,5 8,1 7,9 Institutionella kunder 23,3 0,9 23,0 21,6 21,3 20,9 Life & Pensions 35 0,2 35,3 34,3 33,3 32,1 Summa 152,6 3,3 154,4 147,6 143,6 137,3 Nyckeltal Asset Management kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Miljoner euro Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Resultatandelar Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar, etc Rörelsekostnader Beräknade distributionskostnader i Retail Banking Produktresultat varav intäkter inom Retail Banking Marginaler 1 Intäktsmarginaler (punkter) Rörelsekostnadsmarginal (punkter) Distributionskostnadsmarginal (punkter) Resultatmarginal (punkter) Kostnad/intäktsrelation, % Economic capital Kapital under förvaltning, miljarder euro Antal anställda (heltidstjänster) Marginalerna på årsbasis har beräknats på basen av genomsnittligt förvaltat kapital för Asset Management, exklusive Nordic Private Banking. Under andra kvartalet 2006 uppgick kapitalet till 115,3 miljarder euro.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2007 Delårsrapport för andra kvartalet 2007 Tillväxtstrategin levererar konsekvent starka resultat Intäkterna steg 8 procent till 3 830 mn euro (första

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2006

Delårsrapport för första kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2006 Delårsrapport för första kvartalet 2006 Fortsatt stark utveckling periodens resultat ökade 34 procent Periodens resultat steg 34 procent till 665 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 26 oktober 2005 Delårsrapport för tredje kvartalet 2005 Rörelseresultatet steg 30 procent under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 30 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2007 Delårsrapport januari september 2007 Starka resultat Intäkterna steg 9 procent till 5 744 mn euro (jan-sept 2006: 5 268 mn euro*) Kostnaderna ökade

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2007

Delårsrapport för första kvartalet 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 3 maj 2007 Delårsrapport för första kvartalet 2007 Organisk tillväxtstrategi ger fortsatt goda resultat Rörelseresultatet uppgick till 895 mn euro (kv1 2006: 853

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 22 februari 2006 Bokslutskommuniké 2005 Rekordresultat 2005 Rörelseresultatet steg 25 procent på jämförbar basis* till 3 048 miljoner euro Intäkterna steg 7 procent

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2004

Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 augusti 2004 Delårsrapport för andra kvartalet 2004 Starka resultat under första halvåret 2004 Rörelseresultatet steg 15 % till 1 100 miljoner euro (959 under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport januari september 2008

Delårsrapport januari september 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 23 oktober 2008 Delårsrapport januari september 2008 Starkt resultat under extrema marknadsförhållanden Intäkterna steg 4 procent till 5 949 mn euro (första nio

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2005

Delårsrapport för andra kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 augusti 2005 Delårsrapport för andra kvartalet 2005 Starkt resultat för första halvåret 2005 Rörelseresultatet steg 33 procent till 1 572 miljoner euro (1 481

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2005

Delårsrapport för första kvartalet 2005 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 april 2005 Delårsrapport för första kvartalet 2005 Starkt resultat under första kvartalet Periodens resultat steg 8 % till 495 miljoner euro (459 under kv. 1

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2004

Delårsrapport för första kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 april 2004 Delårsrapport för första kvartalet 2004 Starka resultat under första kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 584 miljoner euro (383 under kv 4

Läs mer

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003

Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 oktober 2003 Rörelserapport för tredje kvartalet 2003 Stabil underliggande utveckling under kv 3 Rörelseresultat 470 miljoner euro (579 under kv 2) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 13 februari 2008 Bokslutskommuniké 2007 Tillväxtsatsning och väl avvägd riskhantering ger starkt resultat Intäkterna steg 8 procent till 7 886 mn euro (7 365 mn

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis

Viktiga händelser 2005. Detta är Nordea. Årsredovisningspraxis Sammandrag 2005 Vi gör det möjligt för kunderna att nå sina mål genom ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring Viktiga händelser 2005 Januari Nordea

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 18 februari 2004 Bokslutskommuniké 2003 Starka förbättringar under 2003 Årets resultat steg 68 % till 1 490 miljoner euro (887 under 2002) Rörelseresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2002

Delårsrapport för första kvartalet 2002 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 24 april 2002 Delårsrapport för första kvartalet 2002 Stabil underliggande utveckling Intäkterna upp 3 % från fjärde kvartalet kostnaderna oförändrade Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2011

Rapport för tredje kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 oktober 2011 Rapport för tredje kvartalet 2011 Robust kundverksamhet, men finansoron påverkar resultatet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Trots

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Rörelserapport för första kvartalet 2003

Rörelserapport för första kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 7 maj 2003 Rörelserapport för första kvartalet 2003 Resultatet påverkat av lägre räntenivåer Rörelseresultat 380 miljoner euro (446) Intäkterna minskade med 6 %

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 27 oktober 2004 Delårsrapport för tredje kvartalet 2004 Förbättrat resultat under årets första nio månader Rörelseresultatet steg 15 % 1 648 miljoner euro (1 429

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 augusti 2003 Delårsrapport för andra kvartalet 2003 Förbättrat resultat under andra kvartalet Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet:

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2011

Rapport för andra kvartalet 2011 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli Rapport för andra kvartalet Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till 1 952 mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Den stabila

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2010

Rapport för andra kvartalet 2010 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli Rapport för andra kvartalet Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Vi har haft en positiv utveckling i kundverksamheten. Antalet nya förmåns- och

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari-juni Nordea Bank Finland Abp

Delårsrapport januari-juni Nordea Bank Finland Abp Delårsrapport januari-juni 2010 Nordea Bank Finland Abp Nordeas vision är att vara en Great European Bank, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det

Läs mer