Användarcentrerad systemdesign

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarcentrerad systemdesign"

Transkript

1 Användarcentrerad systemdesign Föreläsning 8: Användarcentrering och projektarbete Jan Gulan Gulliksen Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Sverige Projektledningens grundbegrepp Projekt: Definition Serie av handlingar som åstadkommer ett resultat Engångsföreteelse en unik, icke repetitiv uppgift Tidsbegränsat med ett förutbestämt leveransdatum Tydligt syfte specificerat utifrån ett eller flera mål (väldefinierat, mätbart och realistiskt), ej att förväxla med effektmålen Oförutsägbar struktur bestående av ett antal komplexa och ömsesidigt beroende aktiviteter Egen organisation dvs. ej linjeverksamhet Beställare intern eller extern kravställare som har förväntningar på resultatet Industriell produktion: Woodwards tre typer Enstycksproduktion (byggnader, anläggningar, fartyg, stationära motorer, turbiner, flygplan, även hantverks- och lyxvaror) Massproduktion (Vitvaror, bilar, datorer, mobiltelefoner) Processproduktion (papper & massa, petrokemi, stål) Joan Woodward (1958) Technology and Organization Enstycksproduktion projekt! Enstycksproduktion som hantverk (marginell företeelse i ekonomin) Enstycksproduktion som komplexa och unika leveranser, dvs. projekt (en allt viktigare del av ekonomin) Sverige som ett enstycksproducerande land? Byggnadsindustrin Sveriges största?!? Förändring projekt! Kundanpassning Produktutveckling Strategisk förändring Omorganisation Verksamhetsutveckling Business Process Reengineering Utbildning Jan Gulliksen,

2 Nyskapande projekt! Företagsstarter Seriella entreprenörer Projektbaserad ej företagsbaserad - förnyelse Projektledningsläran: Historik Redan de gamla egyptierna (Viktiga satsningar som korståg eller ostindiefärder projektorganiserade. Ingen ledningsfilsofi då.) 1911 Taylorism/Scientific Management: Henry L Gantt uppfinner Gantt-schemat 1931: Karol Adamiecki konstruerar det första nätverksdiagrammet, det s k Harmonogrammet : Manhattan (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter talet: Operationsanalys, RAND Corporation 1957: Sputnikchocken, Polaris initieras. Projektledningsläran: Historik Polaris: 250 huvudleverantörer och 9000 underleverantörer koordineras att utföra ca olika aktiviteter m h a PERT (Program Evaluation and Review Technique) : CPM (Critical Path Method) konstrueras vid DuPont, oberoende av PERT. PERT och CPM är mycket lika och är båda exempel på nätverksplanering 1959: Begreppet project manager myntas i Harvard Business Review talet: Stort intresse för matrisorganisationer 1967: INTERNET (IPMA International Public Management Association) och PMI (Project Management Institute) bildas. Projektledningsläran: Historik 1968 startar föreningen Nätplan i Sverige (senare Svenskt Projektforum) talet: Växande intresse för organisations- och ledarskapsfrågor i projekt.projektformen sprider sig till fler branscher, till mindre uppgifter och till interna satsningar. 1987: PMBOK (Project Management Body of Knowledge) presenteras i sin första upplaga av PMI. Allt tydligare ambitioner att certifiera projektledare, s k PMPs (Project Management Professionals) talet: Management by projects (det projektbaserade företaget) Projektledningsläran: Begrepp Projektledningsläran: Begrepp Systemteori Projekttriangeln Kostnad Tid Kvalitet PERT (Program & Evaluation Review Technique) CPM (Critical Path Method) Projektlivscykeln Projektorganisationen S-kurvan Earned Value Work Breakdown Structure (WBS) Gantt-schemat Jan Gulliksen,

3 Projekttyper Projektorganisation några grundbegrepp Projektledare (project leader, project manager) Målet känt Målet okänt Programchef/projektchef (program manager) Projektägare/beställare Designer Styrgrupp Tillvägagångssättet känt Bygg Mjukvaruutveckling Referensgrupp Projektteam Projektanställda Tillvägagångssättet okänt Produkt-utveckling Organisationsförändring Projektorganisationer Matrisstrukturen och dess problem: Auktoritetsgapet Mellanchefssyndromet Styrgruppen Aktivt stöd eller representanter? Beställaren Hur ser den på Styrgruppen projektledarens styrelse Fungerar praktiskt som s styrelse Beslutar om övergripande frågor i Representanter från utförare och kund Stöd för projektledaren En skara representanter eller en beslutsför, aktiv arbetsgrupp? Svag projektledare Styrgruppen behövs! Svag styrgrupp Det kriskänsliga Stark styrgrupp Det toppstyrda Temporära organisationer: Faser 1. HANDLINGSINRIKTAT ENTREPRENÖRSKAP -Retorik för att vinna accept för i omgivningen 2. AVGRÄNSNING AV PROJEKTET -Tidsavgränsning - före/efter -Rumslig avgränsning - uppgiften -Teamavgränsning - individerna Stark projektledare Det arroganta Det förhandlande Jan Gulliksen,

4 Temporära organisationer: Faser 3. PLANERAD ISOLERING -Planering; skapa ett manus för -Fysisk och social isolering - bevakning -Tiden ses som knapp resurs -Omformuleringar av mål -Rolldefiniering och socialisation -Nya makt- och kommunikationsstrukturer -Gruppkänsla -Normer Temporära organisationer: Faser 4. AVSLUT GENOM ÅTERKOPPLING TILL OMVÄRLDEN -Återkoppling i tid -Återkoppling av uppgiften -Risk för alienering från omvärlden -Personförändringar -Relationsförändringar Ledning av multiprojektmiljöer Standardiserade projekthanteringsmodeller Ständigt skiftande projekt Ständigt skiftande portfölj Begränsade resurser, oändliga behov Prioriteringar mellan projekt Beroenden mellan projekt Skiftande personalkonstellationer Projektmogenhet att tala samma språk => Standardiserade projekthanteringsmodeller Vad är det som standardiseras? Projektbegreppet Hur projekt startas Arbetstitlar i projekt Målbegrepp Rapportstruktur Beslutspunkter Utvärderingsrutiner Hur sker standardisering i praktiken? Skriftliga instruktioner Anpassade datorprogram Utbildning/indoktrinering Betoning av verktygsrollen Högsta ledningens aktiva stöd Jan Gulliksen,

5 Nyckelbegrepp i standardiserade projekthanteringsmodeller Projektinitiering Mål och syfte Styrgrupp och styrformer Linjeorganisationsrelationer Milstolpar/tollgates Visualisering av projekt Praktiska exempel 1. PROPS (Project Operation and Planing System) 2. PPS (Praktisk projektstyrning) 3. PCM (Project cycle management) Exempel 1: PROPS 80% av Ericssons anställda är involverade i projektverksamhet på daglig basis Tre huvudsakliga projektbaserade processer: - Produktutvecklingsprojekt (Time to market) - Kundleveransprojekt (Time to customer) - Internprojekt (stödprocesser) PROPS Ericssons generella modell för alla typer av projekt i hela koncernen Används även i Saab, Telia, Statoil etc. En framgångshistoria Baseras på egna och andras erfarenheter Utvecklas och revideras löpande Särskild stödenhet för utveckling och utbildning Informationsspridning mellan användare Starkt stöd från ledningen 3500 projektledare, 150 projektkontorschefer, 100 PROPS-coacher Och vad är då PROPS? Traditionell projekthanteringsmetod baserad på milstolpar/tollgates: TG 0. Initiering av förstudie TG 1. Skall genomförbarhetsstudie påbörjas? TG 2. Skall genomföras? TG 3. Skall genomförandet fortsätta med ursprunglig eller reviderad tidplan? TG 4. Skall resultaten redovisas för uppdragsgivaren? TG 5. Skall godkännas och sammanfattning göras? Jan Gulliksen,

6 PROPS Fyra perspektiv i PROPS Det affärsmässiga perspektivet Det mänskliga perspektivet Det projektorganisatoriska perspektivet Projektflödesperspektivet Det affärsmässiga perspektivet Affärsperspektivet i PROPS handlar om att rikta alla ansträngningar i organisationer i samma affärsriktning, att fokusera på kunden och att säkerställa lönsamhet genom effektiv resursanvändning Alla perspektiv skall finnas med i alla beslutspunkter/tollgates! Det mänskliga perspektivet Den enskilda anställda är en av organisationens viktigaste tillgångar. En gemensam projektkultur med förståelse av teamarbete och ledarskap, är ett sätt att frigöra kreativitet och dra nytta av kompetensen hos varje individ Det projektorganisatoriska perspektivet Identifierar s deltagare, deras olika funktioner och roller i projektorganisationen, liksom ansvarsfördelningen. Förutom medarbetare och projektledare identifierar PROPS vilken roll högre chefer i linjeorganisationen bör ha i enskilda projekt Jan Gulliksen,

7 Projektflödesperspektivet För att uppnå uppställda mål och fullfölja projekt, ger PROPS en generell arbetsmodell som definierar vad som ska göras och när. Projektets olika faser och styrfunktioner, liksom hur projektledaren bör "coacha" medarbetarna beskrivs Exempel 2: PPS PPS = Praktisk ProjektStyrning Utvecklad inom TietoEnator Behovet av gemensamt språk och arbetssätt Insikten om projektstyrningens strategiska betydelse PPS Generell metod Erfarenhetsbaserad Kundnyttan i fokus 50-tal kunder, 40 lärare, ca utbildade under år 2000 Åtagandeformulering riskanalys - återkoppling PPS-Åtagandeformulering 1. Varför? 2. Vad, när och kostnad? 3. Hur? 4. Ta beslut dokumentera överenskommelse PPS: Riskanalys PPS: Riskmatris 1. Identifiera risker 2. Varför uppstår risk? Befarad händelse Hög sannolikhet Medel sannolikhet Låg sannolikhet 3. Prioritera 4. Hur förebygga? 5. Föreslå åtgärd Hög effekt 1. Eliminera 3. Eliminera/ hantera 5. Hantera/ bevaka Medel effekt 2. Eliminera/ hantera 4. Eliminera/ hantera 6. Bevaka Låg effekt 5. Hantera/ bevaka 6. Bevaka 6. Bevaka Jan Gulliksen,

8 PPS: Återkoppling 1. Identifiera nuläge 2. Jämför mot åtagande 3. Varför uppstod eventuell differens? 4. Föreslå åtgärd PPS beslutspunkter Förberedelser BP1: Projektdirektiv BP2: Realistiskt? BP3: Projektdefinition, kravbeskrivning, lösningsbeskrivning Exempel 3: PCM Genomförande BP4p: Kontrollerad tjuvstart BP4: Start av hela genomförandet BP5: Ändringshantering och avstämning BP6: Godkänt resultat BP7: Överlämnat ansvar för resultatet Avveckling BP8: Slutprotokoll, slutrapport Ca 1985: Projektutvärderingar i EU-kommissionens DG VIII 1/3 framgångsrika 1/3 blandade resultat 1/3 misslyckanden 1991: Project Cycle Management (PCM) standard i DG VIII 1996: Utvärdering av PCM ökad kunskap och användning nödvändig 1998: PCM-utbildningar startar i allt fler DG Grundprinciper i PCM 1. Uttryck alltid projektmålet i termer av uthålliga förbättringar för s målgrupp! 2. Utforma en lista på vilka vitala aspekter som, om de inte beaktas, med all säkerhet kommer att leda till att misslyckas! 3. Lägg fast en struktur för beslutsfattandet under s livscykel! Beskriv med hjälp av det logiska ramverket! Princip 1: Projektmålet Att skapa uthålliga förbättringar för målgruppen Målgruppsdefinitionen kan bli svår p g a intresseskillnader Målgruppen är inte projektgruppen!!! Jan Gulliksen,

9 Princip 2: Misslyckandefaktorer Vilka frågor måste kunna besvaras för att garantera att inte skall misslyckas? Frågorna finns inom dessa områden: Bakgrund Intervenering Antaganden Genomförande Uthållighetsfaktorer Uppföljning/utvärdering Princip 3: Beslutsfattande Misslyckandefaktorerna skall appliceras på samtliga faser/beslutspunkter i projektlivscykeln Fas 1: Programrelatering Fas 2: Identifiering Fas 3: Formulering Fas 4: Finansiering Fas 5: Genomförande Fas 6: Utvärdering Projektlivscykeln inom PCM Det logiska ramverket Projektets resultatmål Projektets nyttomål Konkreta outputs av Aktiviteter i Interventionslogik (i ord) Objektivt verifierbara indikatorer Verfikationskällor Viktiga antaganden Jan Gulliksen,

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet LIPs Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet Sammanfattning LIPS är en projektmodell som används på Linköpings Universitet inom civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

ME2015 Industriell projektledning: Ledning och styrning av projekt. Denna kurs berör främst: PRP-uppgiften visade oss: Projektledningsmetodik

ME2015 Industriell projektledning: Ledning och styrning av projekt. Denna kurs berör främst: PRP-uppgiften visade oss: Projektledningsmetodik ME2015 Industriell projektledning: Ledning och styrning av projekt Kursavslut Denna kurs berör främst: Projektledningsmetodik Projektledarskap Samt delvis organisationens projektmiljö PRP-uppgiften visade

Läs mer

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM Vilka faktorer påverkar beslut om förtida projektavslut? En fallstudie av utvecklingsprojekt hos svenska industriföretag SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

Tre projektmodeller och två fallstudier

Tre projektmodeller och två fallstudier 2007-06-01 Examensarbeten inom Landskapsarkitektprogrammet Institutionen för landskapsplanering, Alnarp Kandidatuppsats 10 poäng / 15 HP 2007:18 Tre projektmodeller och två fallstudier - Ett steg mot fördjupad

Läs mer

IT-stöd för resursplanering

IT-stöd för resursplanering MAGISTERUPPSATS I INFORMATIK VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MI07 IT-stöd för resursplanering En studie om resursplanering för projekt inom en multiprojektorganisation Johan Kronander

Läs mer

Att Mäta Projektmognad

Att Mäta Projektmognad Att Mäta Projektmognad En projektmognadsmodell för Vägverket Examensarbete: LIU-IEI-TEK-A--09/0068--SE Skriven av: Lindsey Martenez Hermosilla September 2009 Measuring Project Management Maturity A Project

Läs mer

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TOBIAS ANDERSSON WILLAUME MICHAEL CATIĆ

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL

ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL MOSTAFA ALA KHALIL KENNETH JOHANSSON MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2010 ICA DE KALLHÄLLS PROJEKTSTYRNINGSMODELL HUR OCH VARFÖR SKILJER

Läs mer

Projektplaneringsverktyg och mjukvaruprojekt

Projektplaneringsverktyg och mjukvaruprojekt MALMÖ HÖGSKOLA Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Projektplaneringsverktyg och mjukvaruprojekt Project planning tools and software projects Författare: Peter Jönsson Examen: Kandidatexamen 180 hp

Läs mer