VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra Götaland/Halland Det mesta av partsarbetet utförs numera på avdelningsnivå med de olika kanalledningarna och huvudkontoret samt på arbetsplatserna av våra arbetsplatsombud. Inom vår sektionsstyrelse organiserar vi oss så att vi har en områdesansvarig för varje Lokalt försäkringscenter (LFC), Nationellt försäkringscenter (NFC), Kundcenter (KC), Kontorsservice (KS), Lokalkontor/Servicekontor (LK/SK) och Tidig bedömning (TB). Områdesansvariga har tillsammans med arbetsplatsombuden ansvar för partsarbetet på varje arbetsplats. Sektionsstyrelsen har i uppdrag att arbeta med löneförhandlingar samt att stötta enskilda medlemmar utifrån den av avdelningsstyrelsen fastställda delegationsordningen. De partsfrågor sektionen arbetat med under 2012 har framförallt handlat om lönerevisionerna från 1 oktober 2011 och från 1 oktober Arbetet med lönerevisionen 2011 pågick från januari till och med maj månad, och lönerevisionen 2012 från oktober till januari I linje med hur sektionsstyrelser förväntas arbeta enligt avdelningen riktlinjer, stadgar och delegationsordning så har sektionsstyrelsen även år 2012 lagt stor tid och kraft på det interna arbetet. Sektionsstyrelsen har arbetat med att få representation på samtliga arbetsplatser, samt att få fler medlemmar att vilja ta ett förtroendeuppdrag. Från och med i år har vår sektion utökats med ytterligare ett center: Kundcenter för partners i Göteborg. Vi har lagt lite extra energi här för att stötta nya arbetsplatsombud, träffa medarbetare och för att göra sektionen synlig även här. Som ett led i vår strävan att vara det medlemsnära facket har vår ordförande och vice ordförande under hösten 2012 hunnit besöka ungefär hälften av våra arbetsplatser för att träffa arbetsplatsombud, ST:s arbetsmiljöombud, och plats- och områdeschefer för att diskutera fackliga frågor, främst med inriktning arbetsmiljö. Medlemsmöten har då också hållits med inriktning på arbetsmiljö och lönerevision. Vår tidning VäSTnytt är ytterligare en kanal för att fånga upp det som händer i vår sektion och som är aktuellt för våra medlemmar. Under 2012 har vi haft fem träffar på totalt sex dagar, för arbetsplatsombuden. Syftet har varit att utbilda och att stärka ombuden i den fackliga rollen samt att ha en arena för företrädare från våra olika arbetsplatser att träffas, utbyta erfarenheter och få ny kunskap.

2 2 Under året har de allra flesta av styrelsens möten hållits på central plats i Göteborg. Detta dels för att underlätta för ledamöterna att ta sig till mötena, dels av miljöhänsyn övervägande delen av våra ledamöter kan ta sig till Göteborg med kollektiva transportmedel. Arbetsmiljöfrågorna finns framförallt i en egen organisation med ett huvudskyddsombud. Inom sektionsstyrelsen har vi valt att bevaka frågorna genom Yvonne Gullberg som arbetsmiljöansvarig. Styrelsen Styrelsen, som under 2012 har haft 9 protokollförda styrelsemöten, har haft följande sammansättning och uppdragsfördelning under året: Annika Rydbäck Yvonne Gullberg Johan Almén Anita Löfgren Barbro Thannlund Lena Jonsson Marie-Louise Andersson Marita Brimstad Ordförande Områdesansvarig LFC Hisingen Områdesansvarig LFC Uddevalla Områdesansvarig LFC Borås Områdesansvarig NFC City Vice ordförande Arbetsmiljöansvarig Ansvarig Ellösstugan Områdesansvarig LFC Centrum Områdesansvarig LFC Gamlestan Områdesansvarig LK/SK Kassör IFA grupp Studieorganisatör Informationssekreterare Områdesansvarig LFC Skövde Områdesansvarig LFC Trollhättan Administratör IFA-Grupp Områdesansvarig NFC Gårda Områdesansvarig KS IFA-ansvarig Sekreterare Områdesansvarig LFC Varberg Områdesansvarig LFC Halmstad Områdesansvarig KC Lidköping Områdesansvarig KC Partner från september

3 3 Tina Granlund Ibich Manav Sanna Meronen IFA-grupp Områdesansvarig Tidig Bedömning Göteborg Administratör april till augusti Områdesansvarig KC Partner april till augusti Administratör fr om november Under året bytte styrelseledamoten Ibich Manav arbetsuppgifter, detta fick till konsekvens att han organisatoriskt flyttades över till en annan sektion. För övrigt har styrelsen varit intakt. Årsmötet beslutade att styrelsen efter årsmötet 2012 ska bestå av 11 ledamöter. Årsmötet beslutade också att ge styrelsen i uppdrag att till höstens representantskapsmöte utreda frågan om ytterligare neddragning av antalet ledamöter var befogat. Höstmötet i november 2012 beslöt att inte i nuläget ändra antalet styrelseledamöter. Medlemmar I december 2012 hade sektionen i Västra Götaland/Halland 1210 aktiva medlemmar Under året har vi haft medlemsmöten på de allra flesta av alla våra arbetsplatser. Medlemmarna bjöds också in till årsmötet den 16 mars i Göteborg som förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar innehöll en föreläsning om Fairtrade. Rekryteringar I görligaste mån skickar områdesansvarig eller arbetsplatsombud ett Grattis till Intervjun brev till alla som intervjuas för nya tjänster. Vid nyanställningar träffar arbetsplatsombudet eller områdesansvarige de nyanställda och lämnar information om ST och erbjuder också ett medlemskap i ST. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som särskilt bevakar området Rekrytering. Vi har under 2012 värvat 174 nya medlemmar. Arbetsplatsombud Sektionen har under året fått ett antal nya arbetsplatsombud (AO). Av olika skäl har också en del av våra gamla ombud slutat. I december 2012 var vi 44 AO. Alla nya arbetsplatsombud har fått en mentor som ska hjälpa och stötta dem under sin första tid som ombud. Vi har under året haft fyra enskilda AO-dagar samt en tvådagars ao-konferens. Under AO-dagarna har fokus varit på aktuella fackliga frågor som avtal, löner och arbetsplatsombudens roll.

4 4 Samverkan med arbetsgivaren Inom varje center har områdesansvarig haft ansvar för att se till att ST har representanter i samverkansgruppen. Detta ansvar har vi även haft för Lokalkontor/servicekontor och kontorsservice. De områdesansvariga har ansvaret för att stödja arbetsplatsombuden i deras fackliga arbete. Områdesansvariga sköter också enskilda medlemsärenden samt vissa andra typer av förhandlingar. Studier/kurser/konferenser Sektionsstyrelsen hade under våren en tvådagars planeringskonferens på Hotel Bogesund i Ulricehamn. Ca 30 arbetsplatsombud deltog på vår tvådagarskonferens i november. Konferensen hölls på Bohusgården i Uddevalla. Föreläsare på konferensens första dag var Sylvia Hansson från Sensus som hade ett retorikpass kopplat till lönesamtal. Ombudsman Carina Olsson från ST regionen informerade om Avtal På konferensens andra dag hade vi medverkan från LFC Västs chef Lars Arvidsson och NFC:s VO chef Jan Andersson. De berättade om sina ansvarsområden angående nutid och framtid. En del av tiden användes också för att vi skulle få möjlighet att både ställa frågor till cheferna men också delge dem våra synpunkter. Vår sektionsordförande Annika Rydbäck hade ett pass om aktuella fackliga frågor såsom lönerevisionen och rekryteringar. Efter ett sedvanligt representantskapsmöte avslutades första kvällen med en bussresa till Nordens Ark där vi förutom middag också fick en guidad tur och kunde uppleva de nattaktiva djuren i en mörk och stängd djurpark. ST:s region Väst har haft en omfattande studieverksamhet och flera av våra arbetsplatsombud har deltagit i grundutbildningarna. Ett flertal medlemsutbildningar och föreläsningar för medlemmar har tagits fram av Studieförbundet Sensus och är kostnadsfria eller subventionerade för ST:s medlemmar. Både våra nyvalda arbetsplatsombud och ledamöter i sektionsstyrelsen har haft möjlighet att gå utbildningar anordnade av vår avdelningsstyrelse. Deltagande i avdelningsstyrelsens konferenser och möten Avdelningskonferens för samtliga sektionsstyrelser i landet hölls den oktober på Hotel Winn i Haninge.

5 5 Ombudsmötet som är avdelningens högsta beslutande organ, ägde rum den 19 november. Där har sektionen två ledamöter. Alla ordförandena i sektionsstyrelserna ingår i avdelningsstyrelsen. Informationsverksamhet På hemsidan förmedlar vi all facklig medlemsinformation. Medlemstidningen VäSTnytt, som kom ut vid 8 tillfällen under året ligger på Hemsidan och mail med länk till sidan skickas ut som påminnelse när ett nytt nummer kommer ut. Facklig information har därutöver getts vid arbetsplatsombudsträffar, medlemsmöten, årsmöte och i APT. Via länkar i vår medlemstidning och på vår hemsida kan bl. a ST-förbundets och TCOs hemsidor nås för information och medlemsservice. Revisorer Ordinarie revisorer har under året varit Eva Waldenström och Christina Thorn. Slutord Det är dags att summera 2012 års verksamhet i vår sektion. Den påbörjade omorganisationen inom NFC har fortsatt under året och många av våra medlemmar har fått byta kontor för att följa sitt ärendeslag. Tandvården är ett ärendeslag som på sikt kommer att flyttas från Göteborg och många söker därför nytt arbete, både internt och externt. Eftersom man då inte ersättningsrekryterar blir tandvårdsenheten mer och mer sårbar, trycket på de som är kvar blir stort, likaså otryggheten för vad som ska hända på sikt. Handläggningen av aktivitetsstöd kommer att flyttas från NFC City inom en snar framtid och medlemmarna här upplever en stor otrygghet. Nya ärendeslag tillkommer och en del medarbetare har därför fått möjlighet att byta till dessa. Det är mycket som är oklart och vi får många samtal från oroliga medlemmar som undrar vad som är beslutat och vad som kommer att hända. Personalrörligheten, framförallt inom Göteborgsregionen har ökat markant. Många lämnar, eller söker sig vidare inom organisationen, och det leder till en oerhörd press på de som är kvar. Det positiva är dock att det på de flesta ställen finns möjlighet till både ersättningsrekrytering och nyrekrytering, men även detta ställer stora krav på de medarbetare som finns kvar och som får dra lasset innan de nya kommer igång. Både inom sektions- och avdelningsstyrelsen lyfter vi frågan till arbetsgivaren om att rörligheten inte är på en rimlig nivå och att man måste fundera på vad det beror på. Det innebär att de förtroendevalda i Göteborgsområdet ägnar en stor del av sin fackliga tid åt att delta i rekryteringsprocessen och informera nyanställda om ST. Ett arbete som resulterat i många nya medlemmar.

6 6 Liksom tidigare år har de varit mycket övertid, framförallt inom NFC och KC. Även på LFC har det varit hårt tryck med en hel del övertid, speciellt då inom TB. Vi måste då bevaka att inte övertidsuttaget överstiger det lagstadgade och att enskilda överenskommelser görs om det finns behov av att överstiga det avtalade timantalet, vilket har skett vid några tillfällen. De medlemmar som arbetar på våra Kundcenter har en speciell situation med ständig bevakning och kontroll. Det upplevs som stressande av många medarbetare och leder även här till en hög personalomsättning. Man har också på kundcenter svårare än på många andra ställen i organisationen att exempelvis utnyttja sin rätt till flextid och friskvård. Det hårda trycket gör också att de fackligt förtroendevalda upplever att det blir svårare och svårare att kombinera arbetets krav och det fackliga uppdraget, det är svårt att få avlastning för att klara av uppgiften. Här har sektionsstyrelsen en viktig uppgift att stötta arbetsplatsombuden i diskussion med arbetsgivaren om vikten av att det ges förutsättningar att utföra uppdraget på ett bra sätt. Vi har under året avslutat den sista lönerevisionen för Avtal och revisionsförhandlingarna för Avtal 2012 pågår. Inför årets lönerevision gick avdelningsstyrelsen ut med en enkät till samtliga medlemmar för att kunna ta ställning till vilken modell vi ska använda oss av i lönerevisionen. En övervägande majoritet ville ha fortsatt traditionell förhandling vilket innebär att sektionens arbete är att genomföra individförhandlingar med områdes- och platscheferna. Känslan inom vår sektionsstyrelse är att det blir allt svårare att känna sig som jämbördig förhandlingspart, en fråga som också diskuteras i avdelningsstyrelsen. Sektionsstyrelsen har arbetat med att försöka öka antalet förtroendevalda på våra arbetsplatser, att fortbilda våra förtroendevalda i fackliga frågor samt att möta medlemmarnas önskemål om att finnas ute på arbetsplatserna oftare. Vår sektionsstyrelse har fördelat arbetet så att det är framförallt ordföranden som ska vara ute och besöka kontoren, en så kallad utlokaliserad fackexpedition. Under hösten har därför vår ordförande, i år tillsammans med vice ordförande, besökt ett stort antal kontor. Att vara ute på kontoren är ett viktigt arbete, då det innebär kontakt med medlemmar och icke medlemmar. Man får också en tid att samtala i lugn och ro med våra arbetsplatsombud, något som känns väldigt värdefullt. Medlemsmötena samt de mer personliga mötena ger oss i sektionsstyrelsen mer klarhet i vad medlemmarna anser vara prioriterade fackliga frågor för oss att arbeta med. Det ger oss också en bra möjlighet att förklara vår politik samt att återkoppla hur vi har arbetat i vissa frågor och hur vi tänkt oss att arbeta med andra frågor. Det är också viktigt att träffa områdes- och platschef för att få information om hur denne ser på personalfrågor, arbetsmiljö och inte minst de fackligt förtroendevaldas möjlighet att utföra sitt uppdrag. Sektionsstyrelsen 2012 Annika Rydbäck Sanna Meronen Ibich Manav t om Anita Löfgren Barbro Thannlund Johan Almén

7 7 Yvonne Gullberg Lena Jonsson Marie-Louise Andersson Marita Brimstad Tina Granlund

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Anhörigstöd i T-län Slutrapport

Anhörigstöd i T-län Slutrapport Rapport 2008:10 Anhörigstöd i T-län Slutrapport Augusti 2008 Jan Backlund Elisabeth Davidsson Anhörigstöd i T-län Slutrapport Jan Backlund Elisabeth Davidsson Rapport 2008:10 Förord Projektet Anhörigstöd

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer