VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014 på Hotell Tylösand i Halmstad. På årsmötet valdes följande ledamöter: Styrelse Alena Barzngi ordförande Magnus Blomqvist vice ordförande Olof Lind studieorganisatör Eva Delmart-Andersson ledamot Arsim Zekaj ledamot Markus Persson ledamot Jacqueline Wockatz ledamot Mona Ludvigsson-Öhman ersättare Lirika Shaqiri ersättare Revisorer Gunilla Johansson Ann-Louise Olsson Åsa Bissette Valberedning Ann-Louise Olsson Ahmed Tahiri Linda Zhaco Annelie Meunier Åsa Bissette ersättare Vid konstituerande styrelsemöte gjordes följande fördelning av uppdrag Alena Barzngi postmottagare Eva Delmart-Andersson kassör Alena Barzngi firmatecknare* Eva Delmart-Andersson firmatecknare* *Var för sig belopp understigande kronor, för övrigt två i förening. Förändringar i styrelsen under året Olof Lind och Markus Persson lämnade sina styrelseuppdrag under våren av privata skäl. I oktober adjungerade styrelsen in Francisco Carrazana som ledamot samt Olof Lind och Martin Carlsson som ersättare. Även revisor Gunilla Johansson lämnade sitt ST inom Migrationsverket Sektion Väst ST Direkt: Webbplats:

2 uppdrag under året och ersattes då av Åsa Bissette. Mona Ludvigsson-Öhman lämnade styrelsen då Mottagningsenheten i Karlstad vid årskiftet övergick till sektion Mitt. Uppdrag utsett av styrelsen Sekreterare Magnus Blomqvist Bevakningsansvarig i: - hemsidesansvarig Magnus Blomqvist - rekryteringsansvarig Magnus Blomqvist - jämställdhetsfrågor Jacqueline Wockatz - arbetsmiljöfrågor Thomas Mårtensson - ungdomsfrågor Lirika Shaqiri - distributions- och FUP-listor Magnus Blomqvist Adjungerade till styrelsen Thomas Mårtensson huvudskyddsombud Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. Sektionsdagar Styrelsen har deltagit vid de sektionsdagar som avdelningen anordnat. Ombudsmöte Ombudsmöte hölls i Norrköping den 18 november. Bland annat så valdes då Alena Barzngi till 1:e vice ordförande i avdelningsstyrelsen, Magnus Blomqvist till studieorganisatör och Eva Delmart-Andersson till ledamot. Utöver detta valdes Ann-Louise Olsson in som ledamot i avdelningens valberedning. Motioner vid föregående årsmöte Ett antal motioner överlämnades till avdelningsstyrelsen för fortsatt behandling. Avdelningsstyrelsens svar på dessa redovisas för i bilaga till protokollet från avdelningsstyrelsens möte den augusti Förändringar i verksamheten Under 2014 ökade inströmningen av asylsökande markant och nådde mycket höga nivåer. Mot bakgrund av bland annat detta har schemalagd arbetstid ökat på enheter inom sektionen. Mottagningsenheten i Trollhättan flyttade under året till Vänersborg och bytte då samtidigt namn till Mottagningsenheten i Vänersborg. Även Mottagningsenheten i Skövde flyttade och bytte namn till Mottagningsenheten i Mariestad efter flytt till denna ort. Kontoret i Falkenberg bildade egen enhet från den 1 december. Flertalet enheter i Göteborg och Kållered bytte i början av hösten arbetsplatser med anledning av ombyggnation av Sagåsen. Asylprövningsenhet 2 och 5 samt mottagningsenheten huserar för tillfället i tillfälliga lokaler i Göteborg. Under hösten tecknades kontrakt avseende nya administrativa lokaler på Vestagatan och planerad inflyttning i dessa lokaler är satt till slutet av första kvartalet På Sagåsen inleddes ombyggnation under november månad och arbetet beräknas klart till juni Mottagningsenheten i Karlstad övergick vid årskiftet 2014/2015 till sektion Mitt. ST inom Migrationsverket Sidan 2 (6)

3 Verksamhetsmål Sektionens verksamhetsmål utgår ifrån förbundets och avdelningens mål- och utvecklingsplaner samt verksamhetsplaner. Förbundet och avdelningen har under ett flertal år fokuserat på att rekrytera medlemmar (nya medlemmar), upprätthålla medlemsgraden (nöjda medlemmar) och öka det fackliga engagemanget (engagerade förtroendevalda). Rekrytering Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick sektionens medlemsantal till totalt 457 personer, vilket är en ökning med 68 medlemmar från den siste februari Medlemsantalet för aktiva medlemmar i tjänst var 419 personer. Under verksamhetsåret har styrelsen regelbundet arbetat med uppföljning av rekryteringsarbetet genom särskilt utsedd rekryteringsansvarig. Det huvudsakliga arbetet har dock legat på de förtroendevalda i den dagliga verksamheten, vilka återigen har gjort ett fantastiskt rekryteringsarbete under Nöjda medlemmar 2014 var ett år med hög arbetsbelastning för samtliga anställda och styrelsen uppmanade återkommande arbetsplatsombuden att regelbundet hålla lokala medlems- och fikamöten för att på så vis fånga upp samt sprida fackliga frågor och information. Utöver lokala medlemsmöten har sektionen arrangerat större medlemsmöten med varierande innehåll på olika orter och enheter. Därutöver har medlemmarna informerats om möjligheten att ta del av de aktiviteter som bland annat STs regionkansli arrangerat. Sektionens medlemmar har även erbjudits att ta del av de aktiviteter som under året låg inom ramen för STs och studieförbundet Sensus utbildningssamarbete. Sektionen har iakttagit förbundets ST-veckor genom arrangerande av extra aktiviteter. Inom ramen för dessa veckor har möten anordnats med hjälp av representanter från förbundsstyrelsen och kanslierna. Engagerade förtroendevalda Sektionens arbetsplatsombud har informerats om och erbjudits den grundutbildning för förtroendevalda, som STs kanslier löpande anordnar. Det har även informerats om STs utbildningar för skyddsombuden. Sektionen har anordnat ett antal arbetsplatsombudsträffar vilka har behandlat frågor om bland annat personalrekrytering, förtroendemannarollen, samverkansavtal och arbetsmiljöfrågor. Ett särskilt tema under hösten för dessa möten har varit förberedelse inför den regionala organisationen. Styrelsen noterade under året en ökad svårighet bland arbetsplatsombuden, att i god tid kunna planera för deltagande i fackliga möten och aktiviteter, på grund av att flertalet förtroendevalda i sina roller som arbetstagare hade mindre möjligheter att förfoga över fördelningen av sin egen arbetstid. Övriga mål Anställningstrygghet ST fortsatte under 2014 att ha anställningstrygghet som ett övergripande bevakningsområde. ST arbetar alltjämt, och med framgång, för att minska andelen visstidsanställningar till förmån för tillsvidareanställningar på myndigheten. ST inom Migrationsverket Sidan 3 (6)

4 Lönepolitik Lönerevisionen för 2013 avslutades i februari 2014 när det gällde de traditionella förhandlingarna och oenighetsförhandlingarna avslutades under mars månad Lönerevisionen för 2014 genomfördes under hösten och i november avslutades de traditionella förhandlingarna följt av oenighetsförhandlingarna som avslutades i december. Förhandlingarna detta år skedde mer regionalt än tidigare även om de avslutades i Norrköping. Styrelsen har under året uppmärksammat att arbetsgivaren brister i att lämna information till facket om tillsättningar och lönesättningar. Nya rutiner för detta togs fram centralt under året och ST hoppas att dessa nu ska lösa problemet. Samsyn saknas dock mellan ST och arbetsgivaren beträffande frågan om nylönesättning på grund av väsentligt förändrade arbetsuppgifter. Arbetsmiljö Arbetsbelastningen ökade kraftfullt under 2014 inom så gott som alla verksamhetsområden. Arbetsmiljöfrågor av varierande dignitet uppmärksammades under året av både ST och skyddsorganisationen. ST fortsatte sitt arbete, tillsammans med skyddsorganisationen, för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete. Genom huvudskyddsombudet följdes arbetsmiljöfrågorna kontinuerligt upp på sektionens arbetsplatsombudsträffar och styrelsemöten. Se huvudskyddsombudets arbetsmiljöberättelse i särskild bilaga (bilaga 1). Mångfald STs uppfattning är att alla arbetsplatser ska spegla samhället i stort. Arbetsplatser som motverkar diskriminering och tar vara på mångfaldens möjligheter skapar inspiration, väcker nya idéer och öppnar nya möjligheter till utveckling. Styrelsen utsåg Jacqueline Wockatz till att särskilt bevaka jämställdhets- och mångfaldsfrågor under Övriga uppdrag Styrelsens arbetssätt Sektionen har under verksamhetsåret fortsatt sitt arbete med utveckling av mötesformer, både inom styrelsen och i den medlemsnära kontakten. Inom styrelsen har ledamöter tilldelats fadderskap för ett antal enheter, staber och funktioner, för att på så sätt kunna utgöra en naturlig länk in i styrelsen för både arbetsplatsombud och enskilda medlemmar. Representanter från styrelsen har under året deltagit i STs regionala ordförandekonferenser. Konferensernas syfte är att sammanföra representanter från förbundet och förtroendevalda från hela ST för informera om förbundets arbete och uppdrag samt att utbyta erfarenheter. Styrelsen har följt upp verksamhetsplanen på sektionsstyrelsemötena och på det gångna årets arbetsplatsombudsträffar. Under 2013 beslutade avdelningsstyrelsen att Södra sektionen ska delas vid sektionens årsmöte Så skedde också varpå sektion Syd och sektion Väst skapades. Utbildningsansvarigs roll har varit att bevaka, utveckla och informera både styrelsen och förtroendevalda om utbildningar som främjar det fackliga arbetet. ST inom Migrationsverket Sidan 4 (6)

5 Utbildningsansvarig har under året deltagit i det utbildningsnätverk som STs kanslier sammankallat. I nätverksträffarna diskuteras olika frågor som berör medlemsutbildningar och aktiviteter. På initiativ av avdelningsstyrelsen har även ordförande, kassör, sekreterare, hemsidesansvarig och studieorganisatören deltagit i nätverk, tillsammans med sina motsvarigheter från övriga sektionsstyrelser, för att samordna arbetssätt och utbyta idéer med varandra. Sektionen har under 2014 haft ett fortsatt gott samarbete med STs kansli och ombudsmän och riktar ett särskilt tack till våra ombudsmän Öydis Wik Maxe och Lena Danås för deras stöd och insatser under året. Samverkan och inflytande Styrelsen utvecklade under det gångna året en stödjande roll åt arbetsplatsombud i olika lokala samverkansmöten. Styrelsen tog även mer handgripliga roller på de enheter där arbetsplatsombud saknades eller där problem med samverkansformen uppstod. Hemsidan Avdelningens hemsida har fortlöpande utvecklats med nya funktioner. Det noteras att hemsidans besöksantal stigit från föregående år. Styrelsens mål är att hemsidan ska bli en naturlig plats för medlemmarna att ta del av facklig information och kontaktuppgifter. Slutord Styrelsen tackar samtliga medlemmar för förtroendet under det gångna året. Vidare vill vi i sektionen rikta ett särskilt tack till alla arbetsplatsombud, ersättare och skyddsombud för deras insatser under ännu ett tufft år. Medlemmarna och förtroendevalda utgör grunden för det fackliga arbetet. Alena Barzngi Ordförande Magnus Blomqvist Vice ordförande Eva Delmart-Andersson Kassör Arsim Zekaj Jacqueline Wockatz Mona Ludvigsson-Öhman Lirika Shaqiri ST inom Migrationsverket Sidan 5 (6)

6 Bilaga 1 Årsberättelse för Skyddsorganisationen inom sektion Väst Verksamheten har under året varit fortsatt ansträngd med en mycket hög inströmning. Naturligtvis då med konsekvenser för medarbetarna med extra insatser, övertid och öppnande av nya boendeplatser i snabb takt. Inom sektionen har vi sett en utökning av schemalagd arbetstid. Under hösten gick till exempel ansökningsenheten över på ett 7-dagarsschema och på boendet på Sagåsen infördes under december även nattarbete. I april valdes Thomas Mårtensson till nytt huvudskyddsombud för perioden fram till och med Huvudskyddsombudet har under året varit adjungerad till sektionsstyrelsemöten för Fackförbundet ST, sektion Väst. Lokalförsörjning Arbetet med nya administrativa lokaler i Göteborg har under året fortsatt. Ett kontrakt gällande Vestagatan tecknades under hösten. Inflytt i dessa lokaler beräknas påbörjas i juni 2015 vara klar senast den 31 mars Många lokala skyddsombud har gjort stora insatser ibland annat undergrupper. Många skyddsombud har även gjort stora insatser gällande lokalfrågor på enheterna utanför Göteborg. Utbildning Migrationsverket har vid två tillfällen under året genomfört utbildning för skyddsombud i egen regi. Enstaka skyddsombud här även fått sin grundutbildning via utbildningsföretag. Särskilda insatser Huvudskyddsombudet har, tyvärr i stor omfattning, arbetat med så kallade individärenden inom sektionen. Det har främst gällt frågor kring kränkande särbehandling och mobbing. Behovet av dessa insatser belyser vikten av att arbetsmiljöfrågor och det systematiska arbetsmiljöarbetet måste vara i fokus i verksamheten. En av de viktigaste delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och hälsoaspekter i arbetet. Brister detta riskerar förhållandevis små problem att växa sig stora och därmed mer svårlösta. För skyddsorganisationen Thomas Mårtensson Huvudskyddsombud ST inom Migrationsverket Sidan 6 (6)

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad Verksamhetsberättelse för Sacorådet i Göteborgs Stad 26 februari 2013-20 februari 2014 1 Förutsättningar Sacorådet har under verksamhetsåret 2013 bemannats av en ny konstellation med Eva Stockfelt som

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer