ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013"

Transkript

1 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013

2 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och i Sundsvall vid Försäkringskassan Kundcenter, Krönvägen 16 i lokal A216. Årsmötet hålls via videolänk mellan orterna. Vi börjar årsmötet kl och avslutar årsmötet med middag på respektive ort. ST inom FK sektion 29 bjuder på middag. Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av kallelse 3. Fastställande av dagordning 4. Val av årsmötesfunktionärer a) mötesordförande b) mötessekreterare c) justerare, två stycken d) rösträknare, två stycken på varje ort 5. Styrelsens verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet 9. Styrelsens verksamhetsplan Fastställande av arbetsordning 11. Fastställande av ekonomiska regler 12. Fastställande av budget a) Fastställande av sektionsavgift Förslag: Oförändrad avgift 0,17 % 13. Val av styrelse a) Val av ordförande på två år b) Val av tre styrelseledamöter på två år c) Val av en ersättare på två år 14. Ombud till ST-FK: s ombudsmöte a) Två ordinarie b) Två ersättare

3 15. Revisorer a) Två ordinarie på ett år b) Två ersättare på ett år 16. Valberedning a) En sammankallande på ett år b) Tre övriga ledamöter på ett år 17. Rapport om valda arbetsmiljö- och arbetsplatsombud 18. Motionsbehandling Inga motioner har inkommit. 19. Rapport från de avslutade löneförhandlingarna 20. Övriga frågor 21. Avslutning Hälsningar Sektionsordförande Mattias Estlind

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSÅRET 2012 Under 2012 har det skett en mängd olika händelser vid Försäkringskassan Jämtland/Västernorrland där ST inom sektion 29 varit fackligt involverade. En mängd nyrekryteringar förekom vid NFC Östersund och ett mindre antal nyrekryteringar vid LFC Sundsvall samt Sollefteå/Örnsköldsvik. Trettiotre ST-medlemmar från VS i Östersund flyttades över till den nya myndigheten Statens servicecenter och på Kundcenter i Sundsvall har många frågor berört arbetstid, flextid och semester. Under verksamhetsåret 2012 tillkom ca 60 nya medlemmar. Ledamöter: SEKTIONSSTYRELSEN Mattias Estlind (ordförande), personlig handläggare sjukförsäkring, lokalt försäkringscenter (LFC) Sundsvall. Patric Nässén (vice ordförande), försäkringshandläggare statlig fordran, nationellt försäkringscenter (NFC) Östersund. Mona Ericsson (sekreterare), administrativ handläggare detektion, verksamhetsstöd (VS) Östersund. Sonja Sandberg (studieorganisatör), försäkringsutredare tidig bedömning aktivitetsstöd, nationellt försäkringscenter (NFC) Östersund. Roger Groth (kassör), personlig handläggare sjukförsäkring, lokalt Försäkringscenter (LFC) Sundsvall. Helena Molin (övrig ledamot) försäkringshandläggare statlig fordran, nationellt försäkringscenter (NFC) Östersund. Anna Cornelius (övrig ledamot), kundtjänsthandläggare, kundcenter (KC) Sundsvall. Mattias arbetar 80 % fackligt inom sektionen/avdelningsstyrelsen och övriga 20 % som informationsansvarig vid ST inom Försäkringskassans avdelning 102. Styrelsen har sammanträtt 12 gånger under året, varav ett endagssammanträde i Ånge för konstituering. Övriga möten har hållits i Östersund, Sundsvall, Sollefteå eller via videokonferens. Mattias deltog löpande under året i ST:s avdelningsstyrelsemöten i Stockholm. Mattias deltog på kongressen maj. Styrelsen deltog i sektionsstyrelsekonferens den 9-10 oktober i Stockholm. Mattias, Sonja och Helena deltog i ST:s ombudsmöte i Stockholm den 20 november.

5 PARTSAMMANSATT ARBETE Sedan 2009 har förhandlingsordningen mellan fack och arbetsgivare skett via samverkansträffar där arbetsplatsombud och samordnande arbetsmiljöombud deltar. Frågor som tas upp är allt som kan påverka personal, t.ex. arbetsmiljö, arbetsbelastning och personaltillsättning. Dessa samverkansträffar har varierat i antal inom de Lokala försäkringscentren (LFC) Sundsvall, Sollefteå-Örnsköldsvik, Nationellt försäkringscenter Östersund (NFC), Kundcenter Sundsvall (KC) respektive Verksamhetsstöd (VS). Det har samverkats i intervaller mellan varannan vecka och en gång per månad. VERKSAMHETSMÅLEN De förbundsgemensamma målen Medlemsrekrytering och organisationsgrad Sektionens uppdrag Sektionen kommer att fortsätta att utveckla det systematiska rekryteringsarbetet efter avdelningens gemensamma rekryteringsrutiner. I samband med att arbetsgivaren nyanställt personal har vi medverkat med facklig information och vi har fått 60 nya medlemmar under året. En utveckling av det systematiska rekryteringsarbetet har skett i form av träffar med anställda vid bland annat Tavelbäcken i Östersund, NFC Östersund, Centralarkivet Östersund samt vid KC i Sundsvall. Medlemsfrågor har varit en stående punkt på sektionsstyrelsens dagordning.

6 Avdelningens egna prioriterade områden Partsarbetet Sektionens verksamhet Vi deltar i löneförhandlingar, där också arbetsplatsombuden involveras. Vi kommer att bevaka och vara pådrivande för att få en bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Vi har under våren 2012 och januari 2013 genomfört löneförhandlingar. De flesta medlemmar fick under lönepåslag, och lönepåslagen fördelades tämligen jämnt inom de olika yrkesrollerna. Det största arbetsmiljöproblemet för våra medlemmar under året har varit den stora arbetsbelastningen vid LFC, NFC, VS och KC. Vi har tagit upp problemen med arbetsgivaren och till viss del även nått framgång. Under 2012 har delar av Verksamhetsstöd, helpdesk, lön och ekonomiadministration, gått över till Statens Servicecenter. Utbildning, konferenser och information Sektionens studier och medlemsaktiviteter Vi kommer att anordna utbildningar bl.a. i lagar och myndighetsavtal för nyvalda arbetsplatsombud. Vi kommer också att anordna utbildningar och träffar med arbetsplatsombuden i aktuella arbetsgivarknutna frågor. Medlemsmöten har hållits på samtliga arbetsplatser i länen. Medlemmarna har erbjudits aktiviteter i form av löneträffar, frukostmöten och glöggmingel. Träffar har ägt rum regelbundet med arbetsplatsombuden, bl.a. inför samverkan. Nya arbetsplatsombud har genomgått stegutbildningar och basutbildning. Utbildning för valberedningen har genomförts. Thomas Åding, Vice ordförande i avdelningen, besökte Östersund under hösten inför nya avtalet. Videoträff med arbetsplatsombuden har genomförts. Möte med arbetsmiljöombuden har genomförts i Sundsvall och Östersund.

7 Sektionens information Vi kommer löpande att utveckla sektionens hemsida med mer information som finns på https://www.st.org/om-st/organisation/sts-avdelningar/forsakringskassan/jamtlandvasternorrland/ Särskild information ska riktas till arbetsplatsombuden via Hänt i veckan och Medlemsinfo som finns tillgänglig på ST:s hemsida, Sektionsstyrelsen kommer att lägga styrelsemötena på olika arbetsenheter för att få möjlighet till träffar med medlemmarna för information och diskussion. Val av nya arbetsplats- och arbetsmiljöombud har genomförts för hela sektionen. Information till arbetsplatsombud och medlemmar har i huvudsak sänts via e-post. Årsmötet gick av stapeln i februari 2012 via videokonferens. Ett 40-tal medlemmar deltog. Efter årsmötet bjöds det på middag. Slutord Den avgående styrelsen vill framföra sitt tack till medlemmarna i ST inom FK, sektion 29 för det förtroende vi haft att leda sektionens verksamhet under året. Vi önskar den nya styrelsen lycka till i deras arbete inför kommande verksamhetsår Mattias Estlind Patric Nässén Mona Ericsson Roger Groth Helena Molin Sonja Sandberg Anna Cornelius

8 Balansrapport ST inom FK, sektion 29 Sida 1 Period tom ver A 145 Räkenskapsår ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar => Fonus 809,32 40,97 850,29 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 809,32 40,97 850, Kundfordringar 0,00 214,00 214,00 Summa fordringar Kassa och bank 0,00 214,00 214, Företagskonto , , , Fasträntekonto 0, , , Placeringskonto 0, , ,09 Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR , , , , , , , , ,58 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital 2060 Eget kapital ,93 0, ,93 Beräknat resultat 0, , ,23 Summa eget kapital , , ,16 Kortfristiga skulder 2710 Pers prel skatt , , , Beräkn uppl lagstadgade sociala avg , , ,00 Summa kortfristiga skulder , , ,42 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL , , ,58

9 Intäkter Resultaträkning & Budget Fastställd Budget Utfall Budget Medlemsavgifter % Ränteintäkter % Summa intäkter % Kostnader 5811 Bilresor, skattepliktiga % Bilresor, ej skattepliktiga % Övriga resor (tex tåg) % Hyrbilskostnader % Reklam och PR % Representation % Styrelsemöten % Medlemsmöten % AO-möten % Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial % Övriga lokalkostnader Porto % Bankkostnader % Tidningar, tidskrifter och facklitteratur % Övriga kostnader % Arvoden % Skattefria traktamenten, Sverige % Skattepliktiga traktamenten, Sverige % Arbetsgivaravgifter % Inkomstskatt (avseende inkomståret 2010) % Summa kostnader % Årets resultat %

10 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse för ST inom Försäkringskassan sektion 29 Jämtland/Västernorrland Org.nr Vi har granskat protokoll, årsredovisning och bokföringen samt styrelsens förvaltning avseende år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har genomfört revisionen för att försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna samt förvaltningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställes och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Sundsvall den 18 mars 2013 Göran Tranberg Christina Svensson

11 Ekonomiska regler 2012 Arvoden Förtroendevalda har rätt till årliga arvoden enligt följande: Ordförande: 12 % av prisbasbeloppet Vice ordförande: 6 % av prisbasbeloppet Sekreterare: 10 % av prisbasbeloppet Kassör: 20 % av prisbasbeloppet Studieorganisatör: 8 % av prisbasbeloppet Övriga ledamöter: 4 % av prisbasbeloppet Suppleanter: 2 % av prisbasbeloppet Revisorer: 3 % av prisbasbeloppet Ledamot av valberedningen: 2 % av prisbasbeloppet Sammanträdesarvode betalas ut till styrelseledamöter och suppleanter med 0,5 % av prisbasbeloppet per möte. Ersättning för mertid En förtroendevald som är partiellt tjänstledig får ett förhöjt sammanträdesarvode för den del av ett möte som personen inte får lön från arbetsgivaren. Ersättningen per timme är 0,58 % av den månadslön personen skulle ha haft vid en heltidsanställning. Ersättning betalas för högst motsvarande normal arbetstid för heltidsarbetande. En förtroendevald som är partiellt tjänstledig får ersättning vid deltagande på arbetsplatsombudsutbildning för den del av sammankomsten som personen inte får lön från arbetsgivaren. Ersättningen per timme är 0,58 % av den månadslön personen skulle ha haft vid en heltidsanställning. Ersättning betalas för högst motsvarande normal arbetstid för heltidsarbetande. Reseersättning Reseersättning utbetalas med samma belopp som vid tjänsteresa för arbetsgivaren. Reseersättning utgår vid styrelseresor, arbetsplatsombudsutbildning, medlemsmöten, fackliga arbetsgrupper samt studiecirklar som sektionen administrerar. Hyrbil får användas och faktureras på sektionen efter beslut av ordförande, vice ordförande och kassör var för sig, om kostnaden uppgår till högst 5 % av prisbasbeloppet. Beslutet ska rapporteras till styrelsen. Om beloppet överstiger 5 % av prisbasbeloppet krävs beslut av styrelsen. Kostnadsersättningar Traktamente vid fackligt uppdrag på annan ort vid endagsförrättning utges med samma belopp som vid uppdrag för arbetsgivaren. Traktamente vid fackligt uppdrag på annan ort vid flerdygnsförrättning utges med samma belopp som vid uppdrag för arbetsgivaren. Barntillsynskostnader i samband med förrättning ersätts enligt de regler som finns inom förbundet. Kostnader för fika i samband med sektionens träffar för förtroendevalda ersätts av sektionen. Begäran om ersättning för kostnader görs på sektionens blankett för ersättningar. Eventuella kvitton ska bifogas. Övrigt Utöver vad som här anges kan ekonomiska beslut upp till 5 % av prisbasbeloppet tas av ordförande, vice ordförande och kassör var för sig. Dessa beslut ska alltid rapporteras till styrelsen.

12 VERKSAMHETSPLAN 2013 De förbundsgemensamma uppdragen till avdelningarna kommer liksom de senaste åren sannolikt att handla om medlemsrekrytering och att fullfölja förbundets gemensamma servicemål innebär också en ny avtalsrörelse med förberedelser och förhandlingar om ett nytt centralt avtal på det statliga avtalsområdet. När det gäller medlemsrekrytering utgår tills vidare planeringen från en fortsättning enligt 2009 års uppdrag till avdelningarna, som består i att öka eller bibehålla organisationsgraden inom respektive avdelnings verksamhetsområde. Vidare ges avdelningarna uppdraget att uppfylla förbundets gemensamma servicemål gentemot medlemmar och förtroendevalda. Det uppdraget har varit oförändrat sedan Utöver avdelningsuppdragen angående medlemsrekrytering och att arbeta med servicemålen medför alltid ett år med centrala avtalsförhandlingar konsekvenser för avdelningen. Avdelningens arbete innebär främst att bereda och att fastställa avdelningens egna avtalsyrkanden samt att delta med två representanter i avtalsrådets behandling av Offentlig anställdas förhandlingsråds (OFR) yrkanden och förslag till avtalsuppgörelse i förhandlingens slutskede. Avdelningens egna verksamhetsområden 2013 har i det här underlaget delats in i två huvudrubriker, nämligen partsarbetet samt avdelningens interna verksamhet. Ett särskilt avsnitt som rör utbildnings- och konferensverksamheten samt avdelningsstyrelsens information finns också med i det här underlaget. Sektionens verksamhet kommer till stor del att handla om hur vi ska arbeta fackligt i sektionen med utgångspunkt av de förbundsgemensamma uppdragen och avdelningens verksamhetsmål.

13 DE FÖRBUNDSGEMENSAMMA UPPDRAGEN Organisationsgrad Förbundsstyrelsens uppdrag till avdelningarna vad gäller medlemsrekrytering har sedan 2008 bestått i att öka eller bibehålla organisationsgraden inom respektive avdelnings verksamhetsområde. Organisationsgraden är ju till skillnad mot ett fastställt rekryteringsmål ett relativt begrepp och speglar en facklig organisations relativa styrka inom det egna verksamhetsområdet. Sektionens uppdrag Vi kommer att fortsätta ett målinriktat rekryteringsarbete bland de nyanställda. Vi ska se över våra rekryteringsrutiner gentemot arbetsplatsombuden för att stödja deras roll i rekryteringsprocessen. Servicemål gentemot förtroendevalda och medlemmar De förbundsgemensamma servicemålen utgör det andra uppdraget till avdelningarna Sektionernas arbete i relation till servicemålen kommer att följas upp av avdelningsstyrelsens kontaktpersoner. De servicemål som avses är följande: Inom 14 dagar efter det att någon valts till ett fackligt förtroendeuppdrag ska nya uppgifter om valet vara kansliet tillhanda (avdelningsstyrelsen ansvarar för de som väljs på ombudsmöte, i övriga fall sektionsstyrelserna) Snarast, senast inom två veckor, ska nyvalda arbetsplatsombud kontaktas av sektionsstyrelsen. Nyvalda sektionsstyrelseledamöter ska snarast, senast inom två veckor, kontaktas av sektionsordföranden. Då ska tidpunkt för introduktionsdag fastställas och relevant utbildning för uppdraget erbjudas Inom ett år ska nyvalda arbetsplatsombud och sektionsstyrelseledamöter ha genomgått ST:s grundutbildning steg 1-3 (ansvarig är sektionsstyrelserna) Inom en månad ska nyvald sektionsordförande kontaktas av avdelningsordförande eller vice ordförande. Samtliga sektionsstyrelser ska känna till innehållet i det välkomstpaket som kansliet skickar till nya medlemmar inom fem arbetsdagar En ny medlem välkomnas av det lokala facket inom 14 dagar och erhåller den information som tagits fram av avdelningen och sektionen om inte informationen har lämnats vid rekryteringstillfället eller motsvarande. Inom 14 dagar efter anställningsdatum ska en nyanställd kontaktas och välkomnas av det lokala facket.

14 AVDELNINGENS EGNA VERKSAMHETSOMRÅDEN Partsarbetet Avdelningsstyrelsens mest grundläggande uppgift är att i samverkan och förhandling fullgöra sin partsroll gentemot arbetsgivaren i form av myndighetsledningen. Det sker framför allt löpande i de permanenta samverkansgrupperna enligt samverkansavtalet, men också i särskilt inrättade samverkansgrupper i vissa frågor, genom förberedande diskussioner och förhandlingar om lokalt lönerevisionsavtal, i överläggningar och förhandlingar i enskilda frågor och i enskilda personärenden mm. När det gäller partsarbetet ser vi att 2013 åter är ett år där många medlemmar inom ST på Försäkringskassan får vara en del av mycket förändringar och pressad arbetssituation. Året kommer för många att innebära konsekvenser av ytterligare besparingar och automatiseringar. I den situationen kommer ST:s prioriteringar därför att vara att - få arbetsgivaren till att göra förändringar med en god personalpolitik - verka för förbättrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö - genomföra en lönerevision som leder till att medlemmarna upplever att det finns en acceptans av och tydlighet i resultat - verka för utvecklad och förbättrad samverkan mellan fack och arbetsgivare. Sektionens verksamhet Under hösten/vintern kommer vi att delta i lokal-lokal-lokala löneförhandlingar, där också arbetsplatsombuden involveras. Vi kommer att följa upp att samverkansavtalet tillämpas på ett riktigt sätt på alla kontor. Vi kommer att bevaka och vara pådrivande för att få en bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Vi kommer regelbundet följa organisationen för att säkerställa antal arbetsplatsombud. Avdelningens interna verksamhet För att klara av att, inte bara bevaka frågorna utan också att påverka frågorna krävs stora insatser på alla nivåer. Inte minst på arbetsplatserna där Arbetsplatsombud har en mycket viktig roll. Genom införandet av den nya organisationen inom avdelningen finns nu förutsättningar att bättre än tidigare göra gemensamma utvecklingsinsatser för att alla förtroendevalda ska ges möjlighet att agera aktivt samt ett mer gemensamt förhållningssätt. UTBILDNING, KONFERENSER OCH INFORMATION En utgångspunkt för avdelningens studie- och konferensverksamhet är att ST:s regionkanslier har ansvaret för utbildningen av nya förtroendevalda i sektionerna i form av grundutbildningens steg 1-3. Aktiviteter som ska genomföras genom avdelningsstyrelsens försorg och kostnad under 2013 är följande:

15 Styrelsesammanträden, 7 endagars, 2-tvådagars, samt därutöver regelbundna telefonträffar AU sammanträden ca varannan vecka 1 Sektionsstyrelsekonferens för samtliga sektions- och avdelningsstyrelseledamöter i 2 dgr 1 utbildningsinsats/kurs i partsrelaterade frågor (arbetsrätt, omställning dy) för avdelningsstyrelsen samt 1 representant från varje sektion, på 2 dgr 1 dags konferens för sektionernas rekryteringsansvariga och 3 telefonmöten 1 dags konferens till nya sektionsordföranden 1-2 dagars introduktion till nya sektionsstyrelseledamöter (beroende på tidigare erfarenhet) Översyn av avdelningens information till förtroendevalda och medlemmar Avdelningen ska därutöver genomföra utbildning till nyvalda arbetsplatsombud vid 2 tillfällen under året, 3 dagar/tillfälle. Kostnad för dessa fördelas mellan avdelning och berörda sektioner. Styrelsen kommer under året överväga om det finns behov för och hur det i så fall ska ges till sektionsstyrelseledamöter med olika funktionsansvar som t ex informationsansvariga, studieorganisatörer, sekreterare, kassörer m m. Avdelningsstyrelsens information till medlemmar och förtroendevalda kommer att fortsätta på samma sätt och med samma regelbundenhet som under Avdelningen ska dessutom stödja sektionerna i deras arbete med stöd till Arbetsplatsombud när det gäller: - Att vara facklig företrädare och ge facklig information - Budget och verksamhetsplaneringsarbete inom Försäkringskassan - Deltagande vid lönerevisioner - Delta i arbete med risk och konsekvensanalyser - Samverkan i samband med rekryteringar och omplaceringar - Yrkesroller och kompetensförsörjning - Delta i samverkan - Rekrytering av nya medlemmar - Handledning/mentorskap - Lean-konceptets implementering Sektionens studier och medlemsaktiviteter Vi kommer att anordna utbildningar och regelbundna träffar med arbetsplatsombuden i aktuella arbetsgivarknutna frågor samt fördjupning i arbetslagsstiftningen. Ordna aktiviteter, t.ex. - Frukostmingel för att medlemmarna ska kunna träffa förtroendevalda och diskutera fackliga frågor. - Delta i ST-veckan -Gemensamma aktiviteter med ST medlemmar från andra myndigheter -Informera medlemmarna om utbildningar och aktiviteter som erbjuds av ST regionalt.

16 Sektionens information Vi kommer att utveckla sektionens hemsida med mer information. Information i första hand via e-post ska ges till medlemmarna kontinuerligt för att också väcka debatt i viktiga frågor. Särskild information ska riktas till arbetsplatsombuden genom bland annat grupprum. Sektionsstyrelsen kommer bland annat att lägga styrelsemötena på olika arbetsenheter för att få möjlighet till träffar med medlemmarna för information och diskussion.

17 Lokal arbetsordning 2013 Den lokala arbetsordningen fastställs av årsmötet. Förslag till lokal arbetsordning ska skickas ut till medlemmarna i god tid före varje årsmöte. SEKTION 29 ST inom Försäkringskassan sektion 29 organiserar anställda vid Försäkringskassan i Jämtland/Västernorrland på följande arbetsplatser: NFC Östersund, LFC Östersund, VS Östersund, LFC Sollefteå/Örnsköldsvik, LFC Sundsvall, KC Sundsvall, Omprövningen Sundsvall och Processjuridiska enheten i Sundsvall. ORGANISATION FÖR ARBETSPLATSERNA Inom varje kanal väljs ett antal arbetsplatsombud (AO). Till AO delegeras via sektionerna förhandlingsmandat och partsföreträdarroll i samtliga frågor, förutom vissa typer av individärenden och löneförhandlingar, som bara rör medlemmarna på den egna arbetsplatsen och där motsvarande chef har beslutsmandatet. Det innebär att AO på t.ex. ett NFC normalt är partsföreträdare i samtliga frågor, där platschefen fattar beslut (förutom individärenden och löneförhandlingar). Arbetsplatsombudets roll Företräder enhetens/kontorets medlemmar gentemot arbetsgivaren, enhetschef, områdeschef och platschef. Förhandlar/samverkar med områdeschef/platschef i frågor som rör kontoret Medverkar vid tjänstetillsättningar Diskuterar/förankrar frågor med medlemmarna Driver fackliga frågor från medlemmarna Stöttar den enskilde medlemmen i individfrågor Medverkar i samband med löneförhandlingar Företräder ST på arbetsplatsen Är förbindelselänk mellan medlemmar och sektion/avdelning Förmedlar information från avdelning/sektion till medlemmarna För frågor vidare från medlem till sektion/avdelning Välkomnar och ger facklig introduktion till nyanställda Rekryterar nya medlemmar till ST Sektionsstyrelsen Sektionsstyrelsens uppgift är att: - lägga upp riktlinjer för och leda den fackliga verksamheten i sektionen - vara länk mellan arbetsplatsombud och avdelningsstyrelse - vara stöd till AO - ha informations- och utbildningsansvar för AO - vara ansvarig för löneförhandlingar - hantera specifika individärenden - delegera partsföreträdarmandat till AO - utöva partsföreträdarrollen där AO saknas eller där AO ännu inte hunnit få upp sin kompetens

18 Styrelsen består av nio ledamöter (sju ordinarie och två ersättare). Vid årsmötet 2013 sker omval av ordförande, tre ledamöter och en ersättare. Sektionsstyrelsen bör sammanträda fysiskt två gånger under våren och två gånger under hösten samt videomöten däremellan. Vid första mötet efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig. Då utses vice ordförande och firmatecknare. Vidare ska arbetsfördelningen inom styrelsen fastställas och ansvariga för olika verksamhetsområden ska utses. Övergripande arbetsbeskrivning Ordförande Ordförande ska i samråd med övriga styrelsen utöva ledningen av den löpande verksamheten. Ansvara för att fattade beslut och av avdelningsstyrelsen beslutade åtgärder verkställs. Sköta korrespondens samt leda sektionens styrelsemöten. Sekreterare. Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsemöten samt medlemsmöten. Kassör Kassören skall tillsammans med den övriga styrelsen förvalta penningmedel, värdehandlingar och övriga tillgångar. Göra utbetalningar mot verifikationer och ansvara för varje utbetalnings behörighet. Sköter bokföringen. Studieorganisatör Ska i samråd med övriga sektionsstyrelsen sköta sektionens studieverksamhet. Övriga ledamöter Har uppdrag enligt sektionsstyrelsens beslut i samband med konstitutionen. MÖTESVERKSAMHETEN Förutom årsmötet kan styrelsen kalla till extra medlemsmöten. Dessutom finns möjlighet att kalla till regionala träffar. FÖRHANDLINGSVERKSAMHETEN All samverkan/förhandling sker i samverkansgrupper på arbetsplatsnivå mellan områdeschef/platschef och arbetsplatsombud. Lokala löneförhandlingar hanteras av sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen utser minst tre ledamöter till löneförhandlingsdelegationen och hela styrelsen utgör sektionens stora förhandlingsdelegation. Arbetsplatsombuden deltar vid löneförhandlingar för egna området. ARBETSMILJÖOMBUDSVERKSAMHETEN På varje arbetsenhet ska utses minst två arbetsmiljöombud, som företräder alla anställda oberoende av organisationstillhörighet.

19 NOMINERADE TILL FÖRTROENDEUPPDRAG ST INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN VÄSTERNORRLAND/JÄMTLAND Nominerade: Ordförande 2 år Övrig ledamot 2 år x 3 Övrig ledamot ersättare 2 år Revisor 1 år x 2 Revisor suppleant 1 år x 2 Sammankallande ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år x 3 Valberedningens förslag: Ordförande 2 år Övrig ledamot 2 år Övrig ledamot 2 år Övrig ledamot 2 år Övrig ledamot ersättare 2 år Revisor 1 år Revisor 1 år Revisor suppleant 1 år Mattias Estlind Mona Ericson Anna Cornelius Anneli Andersson Veronica Säfström Camilla Nyberg Malin Engström Kerstin Cahling Hans Reberg Ann-Louise Högström Göran Tranberg Christina Svensson Cecilia Pettersson Henrik Åhlin Ann-Louise Högström Ulf S Ehn Veronica Säfström Annci Bergman Lennart Westerlund Mattias Estlind Mona Ericson Anna Cornelius Veronica Säfström Hans Reberg Göran Tranberg Christina Svensson Cecilia Pettersson Valberedning Henrik Åhlin, Ann-Louise Högström och Lennart Westerlund. Marie-Louise Häggblad har inte deltagit i valberedningens förslag. Revisorernas förslag: Sammankallande ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år Henrik Åhlin Ann-Louise Högström Lennart Westerlund Annci Bergman

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 Stadgar Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 antagna av kongressen 2006 reviderade av årsmötet 2007 Stadgar Innehållsförteckning 1 Namn och registreringsort... 3 2 Uppgifter...

Läs mer