ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013"

Transkript

1 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013

2 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och i Sundsvall vid Försäkringskassan Kundcenter, Krönvägen 16 i lokal A216. Årsmötet hålls via videolänk mellan orterna. Vi börjar årsmötet kl och avslutar årsmötet med middag på respektive ort. ST inom FK sektion 29 bjuder på middag. Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av kallelse 3. Fastställande av dagordning 4. Val av årsmötesfunktionärer a) mötesordförande b) mötessekreterare c) justerare, två stycken d) rösträknare, två stycken på varje ort 5. Styrelsens verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet 9. Styrelsens verksamhetsplan Fastställande av arbetsordning 11. Fastställande av ekonomiska regler 12. Fastställande av budget a) Fastställande av sektionsavgift Förslag: Oförändrad avgift 0,17 % 13. Val av styrelse a) Val av ordförande på två år b) Val av tre styrelseledamöter på två år c) Val av en ersättare på två år 14. Ombud till ST-FK: s ombudsmöte a) Två ordinarie b) Två ersättare

3 15. Revisorer a) Två ordinarie på ett år b) Två ersättare på ett år 16. Valberedning a) En sammankallande på ett år b) Tre övriga ledamöter på ett år 17. Rapport om valda arbetsmiljö- och arbetsplatsombud 18. Motionsbehandling Inga motioner har inkommit. 19. Rapport från de avslutade löneförhandlingarna 20. Övriga frågor 21. Avslutning Hälsningar Sektionsordförande Mattias Estlind

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSÅRET 2012 Under 2012 har det skett en mängd olika händelser vid Försäkringskassan Jämtland/Västernorrland där ST inom sektion 29 varit fackligt involverade. En mängd nyrekryteringar förekom vid NFC Östersund och ett mindre antal nyrekryteringar vid LFC Sundsvall samt Sollefteå/Örnsköldsvik. Trettiotre ST-medlemmar från VS i Östersund flyttades över till den nya myndigheten Statens servicecenter och på Kundcenter i Sundsvall har många frågor berört arbetstid, flextid och semester. Under verksamhetsåret 2012 tillkom ca 60 nya medlemmar. Ledamöter: SEKTIONSSTYRELSEN Mattias Estlind (ordförande), personlig handläggare sjukförsäkring, lokalt försäkringscenter (LFC) Sundsvall. Patric Nässén (vice ordförande), försäkringshandläggare statlig fordran, nationellt försäkringscenter (NFC) Östersund. Mona Ericsson (sekreterare), administrativ handläggare detektion, verksamhetsstöd (VS) Östersund. Sonja Sandberg (studieorganisatör), försäkringsutredare tidig bedömning aktivitetsstöd, nationellt försäkringscenter (NFC) Östersund. Roger Groth (kassör), personlig handläggare sjukförsäkring, lokalt Försäkringscenter (LFC) Sundsvall. Helena Molin (övrig ledamot) försäkringshandläggare statlig fordran, nationellt försäkringscenter (NFC) Östersund. Anna Cornelius (övrig ledamot), kundtjänsthandläggare, kundcenter (KC) Sundsvall. Mattias arbetar 80 % fackligt inom sektionen/avdelningsstyrelsen och övriga 20 % som informationsansvarig vid ST inom Försäkringskassans avdelning 102. Styrelsen har sammanträtt 12 gånger under året, varav ett endagssammanträde i Ånge för konstituering. Övriga möten har hållits i Östersund, Sundsvall, Sollefteå eller via videokonferens. Mattias deltog löpande under året i ST:s avdelningsstyrelsemöten i Stockholm. Mattias deltog på kongressen maj. Styrelsen deltog i sektionsstyrelsekonferens den 9-10 oktober i Stockholm. Mattias, Sonja och Helena deltog i ST:s ombudsmöte i Stockholm den 20 november.

5 PARTSAMMANSATT ARBETE Sedan 2009 har förhandlingsordningen mellan fack och arbetsgivare skett via samverkansträffar där arbetsplatsombud och samordnande arbetsmiljöombud deltar. Frågor som tas upp är allt som kan påverka personal, t.ex. arbetsmiljö, arbetsbelastning och personaltillsättning. Dessa samverkansträffar har varierat i antal inom de Lokala försäkringscentren (LFC) Sundsvall, Sollefteå-Örnsköldsvik, Nationellt försäkringscenter Östersund (NFC), Kundcenter Sundsvall (KC) respektive Verksamhetsstöd (VS). Det har samverkats i intervaller mellan varannan vecka och en gång per månad. VERKSAMHETSMÅLEN De förbundsgemensamma målen Medlemsrekrytering och organisationsgrad Sektionens uppdrag Sektionen kommer att fortsätta att utveckla det systematiska rekryteringsarbetet efter avdelningens gemensamma rekryteringsrutiner. I samband med att arbetsgivaren nyanställt personal har vi medverkat med facklig information och vi har fått 60 nya medlemmar under året. En utveckling av det systematiska rekryteringsarbetet har skett i form av träffar med anställda vid bland annat Tavelbäcken i Östersund, NFC Östersund, Centralarkivet Östersund samt vid KC i Sundsvall. Medlemsfrågor har varit en stående punkt på sektionsstyrelsens dagordning.

6 Avdelningens egna prioriterade områden Partsarbetet Sektionens verksamhet Vi deltar i löneförhandlingar, där också arbetsplatsombuden involveras. Vi kommer att bevaka och vara pådrivande för att få en bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Vi har under våren 2012 och januari 2013 genomfört löneförhandlingar. De flesta medlemmar fick under lönepåslag, och lönepåslagen fördelades tämligen jämnt inom de olika yrkesrollerna. Det största arbetsmiljöproblemet för våra medlemmar under året har varit den stora arbetsbelastningen vid LFC, NFC, VS och KC. Vi har tagit upp problemen med arbetsgivaren och till viss del även nått framgång. Under 2012 har delar av Verksamhetsstöd, helpdesk, lön och ekonomiadministration, gått över till Statens Servicecenter. Utbildning, konferenser och information Sektionens studier och medlemsaktiviteter Vi kommer att anordna utbildningar bl.a. i lagar och myndighetsavtal för nyvalda arbetsplatsombud. Vi kommer också att anordna utbildningar och träffar med arbetsplatsombuden i aktuella arbetsgivarknutna frågor. Medlemsmöten har hållits på samtliga arbetsplatser i länen. Medlemmarna har erbjudits aktiviteter i form av löneträffar, frukostmöten och glöggmingel. Träffar har ägt rum regelbundet med arbetsplatsombuden, bl.a. inför samverkan. Nya arbetsplatsombud har genomgått stegutbildningar och basutbildning. Utbildning för valberedningen har genomförts. Thomas Åding, Vice ordförande i avdelningen, besökte Östersund under hösten inför nya avtalet. Videoträff med arbetsplatsombuden har genomförts. Möte med arbetsmiljöombuden har genomförts i Sundsvall och Östersund.

7 Sektionens information Vi kommer löpande att utveckla sektionens hemsida med mer information som finns på https://www.st.org/om-st/organisation/sts-avdelningar/forsakringskassan/jamtlandvasternorrland/ Särskild information ska riktas till arbetsplatsombuden via Hänt i veckan och Medlemsinfo som finns tillgänglig på ST:s hemsida, Sektionsstyrelsen kommer att lägga styrelsemötena på olika arbetsenheter för att få möjlighet till träffar med medlemmarna för information och diskussion. Val av nya arbetsplats- och arbetsmiljöombud har genomförts för hela sektionen. Information till arbetsplatsombud och medlemmar har i huvudsak sänts via e-post. Årsmötet gick av stapeln i februari 2012 via videokonferens. Ett 40-tal medlemmar deltog. Efter årsmötet bjöds det på middag. Slutord Den avgående styrelsen vill framföra sitt tack till medlemmarna i ST inom FK, sektion 29 för det förtroende vi haft att leda sektionens verksamhet under året. Vi önskar den nya styrelsen lycka till i deras arbete inför kommande verksamhetsår Mattias Estlind Patric Nässén Mona Ericsson Roger Groth Helena Molin Sonja Sandberg Anna Cornelius

8 Balansrapport ST inom FK, sektion 29 Sida 1 Period tom ver A 145 Räkenskapsår ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar => Fonus 809,32 40,97 850,29 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 809,32 40,97 850, Kundfordringar 0,00 214,00 214,00 Summa fordringar Kassa och bank 0,00 214,00 214, Företagskonto , , , Fasträntekonto 0, , , Placeringskonto 0, , ,09 Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR , , , , , , , , ,58 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital 2060 Eget kapital ,93 0, ,93 Beräknat resultat 0, , ,23 Summa eget kapital , , ,16 Kortfristiga skulder 2710 Pers prel skatt , , , Beräkn uppl lagstadgade sociala avg , , ,00 Summa kortfristiga skulder , , ,42 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL , , ,58

9 Intäkter Resultaträkning & Budget Fastställd Budget Utfall Budget Medlemsavgifter % Ränteintäkter % Summa intäkter % Kostnader 5811 Bilresor, skattepliktiga % Bilresor, ej skattepliktiga % Övriga resor (tex tåg) % Hyrbilskostnader % Reklam och PR % Representation % Styrelsemöten % Medlemsmöten % AO-möten % Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial % Övriga lokalkostnader Porto % Bankkostnader % Tidningar, tidskrifter och facklitteratur % Övriga kostnader % Arvoden % Skattefria traktamenten, Sverige % Skattepliktiga traktamenten, Sverige % Arbetsgivaravgifter % Inkomstskatt (avseende inkomståret 2010) % Summa kostnader % Årets resultat %

10 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse för ST inom Försäkringskassan sektion 29 Jämtland/Västernorrland Org.nr Vi har granskat protokoll, årsredovisning och bokföringen samt styrelsens förvaltning avseende år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har genomfört revisionen för att försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna samt förvaltningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställes och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Sundsvall den 18 mars 2013 Göran Tranberg Christina Svensson

11 Ekonomiska regler 2012 Arvoden Förtroendevalda har rätt till årliga arvoden enligt följande: Ordförande: 12 % av prisbasbeloppet Vice ordförande: 6 % av prisbasbeloppet Sekreterare: 10 % av prisbasbeloppet Kassör: 20 % av prisbasbeloppet Studieorganisatör: 8 % av prisbasbeloppet Övriga ledamöter: 4 % av prisbasbeloppet Suppleanter: 2 % av prisbasbeloppet Revisorer: 3 % av prisbasbeloppet Ledamot av valberedningen: 2 % av prisbasbeloppet Sammanträdesarvode betalas ut till styrelseledamöter och suppleanter med 0,5 % av prisbasbeloppet per möte. Ersättning för mertid En förtroendevald som är partiellt tjänstledig får ett förhöjt sammanträdesarvode för den del av ett möte som personen inte får lön från arbetsgivaren. Ersättningen per timme är 0,58 % av den månadslön personen skulle ha haft vid en heltidsanställning. Ersättning betalas för högst motsvarande normal arbetstid för heltidsarbetande. En förtroendevald som är partiellt tjänstledig får ersättning vid deltagande på arbetsplatsombudsutbildning för den del av sammankomsten som personen inte får lön från arbetsgivaren. Ersättningen per timme är 0,58 % av den månadslön personen skulle ha haft vid en heltidsanställning. Ersättning betalas för högst motsvarande normal arbetstid för heltidsarbetande. Reseersättning Reseersättning utbetalas med samma belopp som vid tjänsteresa för arbetsgivaren. Reseersättning utgår vid styrelseresor, arbetsplatsombudsutbildning, medlemsmöten, fackliga arbetsgrupper samt studiecirklar som sektionen administrerar. Hyrbil får användas och faktureras på sektionen efter beslut av ordförande, vice ordförande och kassör var för sig, om kostnaden uppgår till högst 5 % av prisbasbeloppet. Beslutet ska rapporteras till styrelsen. Om beloppet överstiger 5 % av prisbasbeloppet krävs beslut av styrelsen. Kostnadsersättningar Traktamente vid fackligt uppdrag på annan ort vid endagsförrättning utges med samma belopp som vid uppdrag för arbetsgivaren. Traktamente vid fackligt uppdrag på annan ort vid flerdygnsförrättning utges med samma belopp som vid uppdrag för arbetsgivaren. Barntillsynskostnader i samband med förrättning ersätts enligt de regler som finns inom förbundet. Kostnader för fika i samband med sektionens träffar för förtroendevalda ersätts av sektionen. Begäran om ersättning för kostnader görs på sektionens blankett för ersättningar. Eventuella kvitton ska bifogas. Övrigt Utöver vad som här anges kan ekonomiska beslut upp till 5 % av prisbasbeloppet tas av ordförande, vice ordförande och kassör var för sig. Dessa beslut ska alltid rapporteras till styrelsen.

12 VERKSAMHETSPLAN 2013 De förbundsgemensamma uppdragen till avdelningarna kommer liksom de senaste åren sannolikt att handla om medlemsrekrytering och att fullfölja förbundets gemensamma servicemål innebär också en ny avtalsrörelse med förberedelser och förhandlingar om ett nytt centralt avtal på det statliga avtalsområdet. När det gäller medlemsrekrytering utgår tills vidare planeringen från en fortsättning enligt 2009 års uppdrag till avdelningarna, som består i att öka eller bibehålla organisationsgraden inom respektive avdelnings verksamhetsområde. Vidare ges avdelningarna uppdraget att uppfylla förbundets gemensamma servicemål gentemot medlemmar och förtroendevalda. Det uppdraget har varit oförändrat sedan Utöver avdelningsuppdragen angående medlemsrekrytering och att arbeta med servicemålen medför alltid ett år med centrala avtalsförhandlingar konsekvenser för avdelningen. Avdelningens arbete innebär främst att bereda och att fastställa avdelningens egna avtalsyrkanden samt att delta med två representanter i avtalsrådets behandling av Offentlig anställdas förhandlingsråds (OFR) yrkanden och förslag till avtalsuppgörelse i förhandlingens slutskede. Avdelningens egna verksamhetsområden 2013 har i det här underlaget delats in i två huvudrubriker, nämligen partsarbetet samt avdelningens interna verksamhet. Ett särskilt avsnitt som rör utbildnings- och konferensverksamheten samt avdelningsstyrelsens information finns också med i det här underlaget. Sektionens verksamhet kommer till stor del att handla om hur vi ska arbeta fackligt i sektionen med utgångspunkt av de förbundsgemensamma uppdragen och avdelningens verksamhetsmål.

13 DE FÖRBUNDSGEMENSAMMA UPPDRAGEN Organisationsgrad Förbundsstyrelsens uppdrag till avdelningarna vad gäller medlemsrekrytering har sedan 2008 bestått i att öka eller bibehålla organisationsgraden inom respektive avdelnings verksamhetsområde. Organisationsgraden är ju till skillnad mot ett fastställt rekryteringsmål ett relativt begrepp och speglar en facklig organisations relativa styrka inom det egna verksamhetsområdet. Sektionens uppdrag Vi kommer att fortsätta ett målinriktat rekryteringsarbete bland de nyanställda. Vi ska se över våra rekryteringsrutiner gentemot arbetsplatsombuden för att stödja deras roll i rekryteringsprocessen. Servicemål gentemot förtroendevalda och medlemmar De förbundsgemensamma servicemålen utgör det andra uppdraget till avdelningarna Sektionernas arbete i relation till servicemålen kommer att följas upp av avdelningsstyrelsens kontaktpersoner. De servicemål som avses är följande: Inom 14 dagar efter det att någon valts till ett fackligt förtroendeuppdrag ska nya uppgifter om valet vara kansliet tillhanda (avdelningsstyrelsen ansvarar för de som väljs på ombudsmöte, i övriga fall sektionsstyrelserna) Snarast, senast inom två veckor, ska nyvalda arbetsplatsombud kontaktas av sektionsstyrelsen. Nyvalda sektionsstyrelseledamöter ska snarast, senast inom två veckor, kontaktas av sektionsordföranden. Då ska tidpunkt för introduktionsdag fastställas och relevant utbildning för uppdraget erbjudas Inom ett år ska nyvalda arbetsplatsombud och sektionsstyrelseledamöter ha genomgått ST:s grundutbildning steg 1-3 (ansvarig är sektionsstyrelserna) Inom en månad ska nyvald sektionsordförande kontaktas av avdelningsordförande eller vice ordförande. Samtliga sektionsstyrelser ska känna till innehållet i det välkomstpaket som kansliet skickar till nya medlemmar inom fem arbetsdagar En ny medlem välkomnas av det lokala facket inom 14 dagar och erhåller den information som tagits fram av avdelningen och sektionen om inte informationen har lämnats vid rekryteringstillfället eller motsvarande. Inom 14 dagar efter anställningsdatum ska en nyanställd kontaktas och välkomnas av det lokala facket.

14 AVDELNINGENS EGNA VERKSAMHETSOMRÅDEN Partsarbetet Avdelningsstyrelsens mest grundläggande uppgift är att i samverkan och förhandling fullgöra sin partsroll gentemot arbetsgivaren i form av myndighetsledningen. Det sker framför allt löpande i de permanenta samverkansgrupperna enligt samverkansavtalet, men också i särskilt inrättade samverkansgrupper i vissa frågor, genom förberedande diskussioner och förhandlingar om lokalt lönerevisionsavtal, i överläggningar och förhandlingar i enskilda frågor och i enskilda personärenden mm. När det gäller partsarbetet ser vi att 2013 åter är ett år där många medlemmar inom ST på Försäkringskassan får vara en del av mycket förändringar och pressad arbetssituation. Året kommer för många att innebära konsekvenser av ytterligare besparingar och automatiseringar. I den situationen kommer ST:s prioriteringar därför att vara att - få arbetsgivaren till att göra förändringar med en god personalpolitik - verka för förbättrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö - genomföra en lönerevision som leder till att medlemmarna upplever att det finns en acceptans av och tydlighet i resultat - verka för utvecklad och förbättrad samverkan mellan fack och arbetsgivare. Sektionens verksamhet Under hösten/vintern kommer vi att delta i lokal-lokal-lokala löneförhandlingar, där också arbetsplatsombuden involveras. Vi kommer att följa upp att samverkansavtalet tillämpas på ett riktigt sätt på alla kontor. Vi kommer att bevaka och vara pådrivande för att få en bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Vi kommer regelbundet följa organisationen för att säkerställa antal arbetsplatsombud. Avdelningens interna verksamhet För att klara av att, inte bara bevaka frågorna utan också att påverka frågorna krävs stora insatser på alla nivåer. Inte minst på arbetsplatserna där Arbetsplatsombud har en mycket viktig roll. Genom införandet av den nya organisationen inom avdelningen finns nu förutsättningar att bättre än tidigare göra gemensamma utvecklingsinsatser för att alla förtroendevalda ska ges möjlighet att agera aktivt samt ett mer gemensamt förhållningssätt. UTBILDNING, KONFERENSER OCH INFORMATION En utgångspunkt för avdelningens studie- och konferensverksamhet är att ST:s regionkanslier har ansvaret för utbildningen av nya förtroendevalda i sektionerna i form av grundutbildningens steg 1-3. Aktiviteter som ska genomföras genom avdelningsstyrelsens försorg och kostnad under 2013 är följande:

15 Styrelsesammanträden, 7 endagars, 2-tvådagars, samt därutöver regelbundna telefonträffar AU sammanträden ca varannan vecka 1 Sektionsstyrelsekonferens för samtliga sektions- och avdelningsstyrelseledamöter i 2 dgr 1 utbildningsinsats/kurs i partsrelaterade frågor (arbetsrätt, omställning dy) för avdelningsstyrelsen samt 1 representant från varje sektion, på 2 dgr 1 dags konferens för sektionernas rekryteringsansvariga och 3 telefonmöten 1 dags konferens till nya sektionsordföranden 1-2 dagars introduktion till nya sektionsstyrelseledamöter (beroende på tidigare erfarenhet) Översyn av avdelningens information till förtroendevalda och medlemmar Avdelningen ska därutöver genomföra utbildning till nyvalda arbetsplatsombud vid 2 tillfällen under året, 3 dagar/tillfälle. Kostnad för dessa fördelas mellan avdelning och berörda sektioner. Styrelsen kommer under året överväga om det finns behov för och hur det i så fall ska ges till sektionsstyrelseledamöter med olika funktionsansvar som t ex informationsansvariga, studieorganisatörer, sekreterare, kassörer m m. Avdelningsstyrelsens information till medlemmar och förtroendevalda kommer att fortsätta på samma sätt och med samma regelbundenhet som under Avdelningen ska dessutom stödja sektionerna i deras arbete med stöd till Arbetsplatsombud när det gäller: - Att vara facklig företrädare och ge facklig information - Budget och verksamhetsplaneringsarbete inom Försäkringskassan - Deltagande vid lönerevisioner - Delta i arbete med risk och konsekvensanalyser - Samverkan i samband med rekryteringar och omplaceringar - Yrkesroller och kompetensförsörjning - Delta i samverkan - Rekrytering av nya medlemmar - Handledning/mentorskap - Lean-konceptets implementering Sektionens studier och medlemsaktiviteter Vi kommer att anordna utbildningar och regelbundna träffar med arbetsplatsombuden i aktuella arbetsgivarknutna frågor samt fördjupning i arbetslagsstiftningen. Ordna aktiviteter, t.ex. - Frukostmingel för att medlemmarna ska kunna träffa förtroendevalda och diskutera fackliga frågor. - Delta i ST-veckan -Gemensamma aktiviteter med ST medlemmar från andra myndigheter -Informera medlemmarna om utbildningar och aktiviteter som erbjuds av ST regionalt.

16 Sektionens information Vi kommer att utveckla sektionens hemsida med mer information. Information i första hand via e-post ska ges till medlemmarna kontinuerligt för att också väcka debatt i viktiga frågor. Särskild information ska riktas till arbetsplatsombuden genom bland annat grupprum. Sektionsstyrelsen kommer bland annat att lägga styrelsemötena på olika arbetsenheter för att få möjlighet till träffar med medlemmarna för information och diskussion.

17 Lokal arbetsordning 2013 Den lokala arbetsordningen fastställs av årsmötet. Förslag till lokal arbetsordning ska skickas ut till medlemmarna i god tid före varje årsmöte. SEKTION 29 ST inom Försäkringskassan sektion 29 organiserar anställda vid Försäkringskassan i Jämtland/Västernorrland på följande arbetsplatser: NFC Östersund, LFC Östersund, VS Östersund, LFC Sollefteå/Örnsköldsvik, LFC Sundsvall, KC Sundsvall, Omprövningen Sundsvall och Processjuridiska enheten i Sundsvall. ORGANISATION FÖR ARBETSPLATSERNA Inom varje kanal väljs ett antal arbetsplatsombud (AO). Till AO delegeras via sektionerna förhandlingsmandat och partsföreträdarroll i samtliga frågor, förutom vissa typer av individärenden och löneförhandlingar, som bara rör medlemmarna på den egna arbetsplatsen och där motsvarande chef har beslutsmandatet. Det innebär att AO på t.ex. ett NFC normalt är partsföreträdare i samtliga frågor, där platschefen fattar beslut (förutom individärenden och löneförhandlingar). Arbetsplatsombudets roll Företräder enhetens/kontorets medlemmar gentemot arbetsgivaren, enhetschef, områdeschef och platschef. Förhandlar/samverkar med områdeschef/platschef i frågor som rör kontoret Medverkar vid tjänstetillsättningar Diskuterar/förankrar frågor med medlemmarna Driver fackliga frågor från medlemmarna Stöttar den enskilde medlemmen i individfrågor Medverkar i samband med löneförhandlingar Företräder ST på arbetsplatsen Är förbindelselänk mellan medlemmar och sektion/avdelning Förmedlar information från avdelning/sektion till medlemmarna För frågor vidare från medlem till sektion/avdelning Välkomnar och ger facklig introduktion till nyanställda Rekryterar nya medlemmar till ST Sektionsstyrelsen Sektionsstyrelsens uppgift är att: - lägga upp riktlinjer för och leda den fackliga verksamheten i sektionen - vara länk mellan arbetsplatsombud och avdelningsstyrelse - vara stöd till AO - ha informations- och utbildningsansvar för AO - vara ansvarig för löneförhandlingar - hantera specifika individärenden - delegera partsföreträdarmandat till AO - utöva partsföreträdarrollen där AO saknas eller där AO ännu inte hunnit få upp sin kompetens

18 Styrelsen består av nio ledamöter (sju ordinarie och två ersättare). Vid årsmötet 2013 sker omval av ordförande, tre ledamöter och en ersättare. Sektionsstyrelsen bör sammanträda fysiskt två gånger under våren och två gånger under hösten samt videomöten däremellan. Vid första mötet efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig. Då utses vice ordförande och firmatecknare. Vidare ska arbetsfördelningen inom styrelsen fastställas och ansvariga för olika verksamhetsområden ska utses. Övergripande arbetsbeskrivning Ordförande Ordförande ska i samråd med övriga styrelsen utöva ledningen av den löpande verksamheten. Ansvara för att fattade beslut och av avdelningsstyrelsen beslutade åtgärder verkställs. Sköta korrespondens samt leda sektionens styrelsemöten. Sekreterare. Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsemöten samt medlemsmöten. Kassör Kassören skall tillsammans med den övriga styrelsen förvalta penningmedel, värdehandlingar och övriga tillgångar. Göra utbetalningar mot verifikationer och ansvara för varje utbetalnings behörighet. Sköter bokföringen. Studieorganisatör Ska i samråd med övriga sektionsstyrelsen sköta sektionens studieverksamhet. Övriga ledamöter Har uppdrag enligt sektionsstyrelsens beslut i samband med konstitutionen. MÖTESVERKSAMHETEN Förutom årsmötet kan styrelsen kalla till extra medlemsmöten. Dessutom finns möjlighet att kalla till regionala träffar. FÖRHANDLINGSVERKSAMHETEN All samverkan/förhandling sker i samverkansgrupper på arbetsplatsnivå mellan områdeschef/platschef och arbetsplatsombud. Lokala löneförhandlingar hanteras av sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen utser minst tre ledamöter till löneförhandlingsdelegationen och hela styrelsen utgör sektionens stora förhandlingsdelegation. Arbetsplatsombuden deltar vid löneförhandlingar för egna området. ARBETSMILJÖOMBUDSVERKSAMHETEN På varje arbetsenhet ska utses minst två arbetsmiljöombud, som företräder alla anställda oberoende av organisationstillhörighet.

19 NOMINERADE TILL FÖRTROENDEUPPDRAG ST INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN VÄSTERNORRLAND/JÄMTLAND Nominerade: Ordförande 2 år Övrig ledamot 2 år x 3 Övrig ledamot ersättare 2 år Revisor 1 år x 2 Revisor suppleant 1 år x 2 Sammankallande ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år x 3 Valberedningens förslag: Ordförande 2 år Övrig ledamot 2 år Övrig ledamot 2 år Övrig ledamot 2 år Övrig ledamot ersättare 2 år Revisor 1 år Revisor 1 år Revisor suppleant 1 år Mattias Estlind Mona Ericson Anna Cornelius Anneli Andersson Veronica Säfström Camilla Nyberg Malin Engström Kerstin Cahling Hans Reberg Ann-Louise Högström Göran Tranberg Christina Svensson Cecilia Pettersson Henrik Åhlin Ann-Louise Högström Ulf S Ehn Veronica Säfström Annci Bergman Lennart Westerlund Mattias Estlind Mona Ericson Anna Cornelius Veronica Säfström Hans Reberg Göran Tranberg Christina Svensson Cecilia Pettersson Valberedning Henrik Åhlin, Ann-Louise Högström och Lennart Westerlund. Marie-Louise Häggblad har inte deltagit i valberedningens förslag. Revisorernas förslag: Sammankallande ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år Henrik Åhlin Ann-Louise Högström Lennart Westerlund Annci Bergman

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 18 mars 2015 ÅRSMÖTE 2015 Årsmöte den 18 mars 2015, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i L2:01A (tidigare

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Sektion 29 Jämtland Västernorrland

Årsmöteshandlingar. Sektion 29 Jämtland Västernorrland 2017-03-16 Årsmöteshandlingar 2017 Sektion 29 Jämtland Västernorrland Information och handlingarnas upplägg: Blåa rutor är avdelningsstyrelsens och förbundets målsättningar. Rosa rutor är vad sektion 29

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat.

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat. 1(5) ST inom Försäkringskassan SEKTION 22, VÄSTERNORRLAND Styrelsemöte 2009-03-31 08.45-16.00 Plats LFC Sundsvall Ledamöter Ordförande Kristina Erbell Rose-Mari Forsman- Andersson Delvis närvarande Sekreterare

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 Verksamheten i Västra

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Närvarande: Rolf Carlsson Jan Hamrén Ida Tideholt Lilian Litzell Thomas Zemturis 1. Öppnande Rolf hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och öppnade

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer