ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013"

Transkript

1 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013

2 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och i Sundsvall vid Försäkringskassan Kundcenter, Krönvägen 16 i lokal A216. Årsmötet hålls via videolänk mellan orterna. Vi börjar årsmötet kl och avslutar årsmötet med middag på respektive ort. ST inom FK sektion 29 bjuder på middag. Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av kallelse 3. Fastställande av dagordning 4. Val av årsmötesfunktionärer a) mötesordförande b) mötessekreterare c) justerare, två stycken d) rösträknare, två stycken på varje ort 5. Styrelsens verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet 9. Styrelsens verksamhetsplan Fastställande av arbetsordning 11. Fastställande av ekonomiska regler 12. Fastställande av budget a) Fastställande av sektionsavgift Förslag: Oförändrad avgift 0,17 % 13. Val av styrelse a) Val av ordförande på två år b) Val av tre styrelseledamöter på två år c) Val av en ersättare på två år 14. Ombud till ST-FK: s ombudsmöte a) Två ordinarie b) Två ersättare

3 15. Revisorer a) Två ordinarie på ett år b) Två ersättare på ett år 16. Valberedning a) En sammankallande på ett år b) Tre övriga ledamöter på ett år 17. Rapport om valda arbetsmiljö- och arbetsplatsombud 18. Motionsbehandling Inga motioner har inkommit. 19. Rapport från de avslutade löneförhandlingarna 20. Övriga frågor 21. Avslutning Hälsningar Sektionsordförande Mattias Estlind

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSÅRET 2012 Under 2012 har det skett en mängd olika händelser vid Försäkringskassan Jämtland/Västernorrland där ST inom sektion 29 varit fackligt involverade. En mängd nyrekryteringar förekom vid NFC Östersund och ett mindre antal nyrekryteringar vid LFC Sundsvall samt Sollefteå/Örnsköldsvik. Trettiotre ST-medlemmar från VS i Östersund flyttades över till den nya myndigheten Statens servicecenter och på Kundcenter i Sundsvall har många frågor berört arbetstid, flextid och semester. Under verksamhetsåret 2012 tillkom ca 60 nya medlemmar. Ledamöter: SEKTIONSSTYRELSEN Mattias Estlind (ordförande), personlig handläggare sjukförsäkring, lokalt försäkringscenter (LFC) Sundsvall. Patric Nässén (vice ordförande), försäkringshandläggare statlig fordran, nationellt försäkringscenter (NFC) Östersund. Mona Ericsson (sekreterare), administrativ handläggare detektion, verksamhetsstöd (VS) Östersund. Sonja Sandberg (studieorganisatör), försäkringsutredare tidig bedömning aktivitetsstöd, nationellt försäkringscenter (NFC) Östersund. Roger Groth (kassör), personlig handläggare sjukförsäkring, lokalt Försäkringscenter (LFC) Sundsvall. Helena Molin (övrig ledamot) försäkringshandläggare statlig fordran, nationellt försäkringscenter (NFC) Östersund. Anna Cornelius (övrig ledamot), kundtjänsthandläggare, kundcenter (KC) Sundsvall. Mattias arbetar 80 % fackligt inom sektionen/avdelningsstyrelsen och övriga 20 % som informationsansvarig vid ST inom Försäkringskassans avdelning 102. Styrelsen har sammanträtt 12 gånger under året, varav ett endagssammanträde i Ånge för konstituering. Övriga möten har hållits i Östersund, Sundsvall, Sollefteå eller via videokonferens. Mattias deltog löpande under året i ST:s avdelningsstyrelsemöten i Stockholm. Mattias deltog på kongressen maj. Styrelsen deltog i sektionsstyrelsekonferens den 9-10 oktober i Stockholm. Mattias, Sonja och Helena deltog i ST:s ombudsmöte i Stockholm den 20 november.

5 PARTSAMMANSATT ARBETE Sedan 2009 har förhandlingsordningen mellan fack och arbetsgivare skett via samverkansträffar där arbetsplatsombud och samordnande arbetsmiljöombud deltar. Frågor som tas upp är allt som kan påverka personal, t.ex. arbetsmiljö, arbetsbelastning och personaltillsättning. Dessa samverkansträffar har varierat i antal inom de Lokala försäkringscentren (LFC) Sundsvall, Sollefteå-Örnsköldsvik, Nationellt försäkringscenter Östersund (NFC), Kundcenter Sundsvall (KC) respektive Verksamhetsstöd (VS). Det har samverkats i intervaller mellan varannan vecka och en gång per månad. VERKSAMHETSMÅLEN De förbundsgemensamma målen Medlemsrekrytering och organisationsgrad Sektionens uppdrag Sektionen kommer att fortsätta att utveckla det systematiska rekryteringsarbetet efter avdelningens gemensamma rekryteringsrutiner. I samband med att arbetsgivaren nyanställt personal har vi medverkat med facklig information och vi har fått 60 nya medlemmar under året. En utveckling av det systematiska rekryteringsarbetet har skett i form av träffar med anställda vid bland annat Tavelbäcken i Östersund, NFC Östersund, Centralarkivet Östersund samt vid KC i Sundsvall. Medlemsfrågor har varit en stående punkt på sektionsstyrelsens dagordning.

6 Avdelningens egna prioriterade områden Partsarbetet Sektionens verksamhet Vi deltar i löneförhandlingar, där också arbetsplatsombuden involveras. Vi kommer att bevaka och vara pådrivande för att få en bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Vi har under våren 2012 och januari 2013 genomfört löneförhandlingar. De flesta medlemmar fick under lönepåslag, och lönepåslagen fördelades tämligen jämnt inom de olika yrkesrollerna. Det största arbetsmiljöproblemet för våra medlemmar under året har varit den stora arbetsbelastningen vid LFC, NFC, VS och KC. Vi har tagit upp problemen med arbetsgivaren och till viss del även nått framgång. Under 2012 har delar av Verksamhetsstöd, helpdesk, lön och ekonomiadministration, gått över till Statens Servicecenter. Utbildning, konferenser och information Sektionens studier och medlemsaktiviteter Vi kommer att anordna utbildningar bl.a. i lagar och myndighetsavtal för nyvalda arbetsplatsombud. Vi kommer också att anordna utbildningar och träffar med arbetsplatsombuden i aktuella arbetsgivarknutna frågor. Medlemsmöten har hållits på samtliga arbetsplatser i länen. Medlemmarna har erbjudits aktiviteter i form av löneträffar, frukostmöten och glöggmingel. Träffar har ägt rum regelbundet med arbetsplatsombuden, bl.a. inför samverkan. Nya arbetsplatsombud har genomgått stegutbildningar och basutbildning. Utbildning för valberedningen har genomförts. Thomas Åding, Vice ordförande i avdelningen, besökte Östersund under hösten inför nya avtalet. Videoträff med arbetsplatsombuden har genomförts. Möte med arbetsmiljöombuden har genomförts i Sundsvall och Östersund.

7 Sektionens information Vi kommer löpande att utveckla sektionens hemsida med mer information som finns på https://www.st.org/om-st/organisation/sts-avdelningar/forsakringskassan/jamtlandvasternorrland/ Särskild information ska riktas till arbetsplatsombuden via Hänt i veckan och Medlemsinfo som finns tillgänglig på ST:s hemsida, Sektionsstyrelsen kommer att lägga styrelsemötena på olika arbetsenheter för att få möjlighet till träffar med medlemmarna för information och diskussion. Val av nya arbetsplats- och arbetsmiljöombud har genomförts för hela sektionen. Information till arbetsplatsombud och medlemmar har i huvudsak sänts via e-post. Årsmötet gick av stapeln i februari 2012 via videokonferens. Ett 40-tal medlemmar deltog. Efter årsmötet bjöds det på middag. Slutord Den avgående styrelsen vill framföra sitt tack till medlemmarna i ST inom FK, sektion 29 för det förtroende vi haft att leda sektionens verksamhet under året. Vi önskar den nya styrelsen lycka till i deras arbete inför kommande verksamhetsår Mattias Estlind Patric Nässén Mona Ericsson Roger Groth Helena Molin Sonja Sandberg Anna Cornelius

8 Balansrapport ST inom FK, sektion 29 Sida 1 Period tom ver A 145 Räkenskapsår ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar => Fonus 809,32 40,97 850,29 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 809,32 40,97 850, Kundfordringar 0,00 214,00 214,00 Summa fordringar Kassa och bank 0,00 214,00 214, Företagskonto , , , Fasträntekonto 0, , , Placeringskonto 0, , ,09 Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR , , , , , , , , ,58 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital 2060 Eget kapital ,93 0, ,93 Beräknat resultat 0, , ,23 Summa eget kapital , , ,16 Kortfristiga skulder 2710 Pers prel skatt , , , Beräkn uppl lagstadgade sociala avg , , ,00 Summa kortfristiga skulder , , ,42 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL , , ,58

9 Intäkter Resultaträkning & Budget Fastställd Budget Utfall Budget Medlemsavgifter % Ränteintäkter % Summa intäkter % Kostnader 5811 Bilresor, skattepliktiga % Bilresor, ej skattepliktiga % Övriga resor (tex tåg) % Hyrbilskostnader % Reklam och PR % Representation % Styrelsemöten % Medlemsmöten % AO-möten % Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial % Övriga lokalkostnader Porto % Bankkostnader % Tidningar, tidskrifter och facklitteratur % Övriga kostnader % Arvoden % Skattefria traktamenten, Sverige % Skattepliktiga traktamenten, Sverige % Arbetsgivaravgifter % Inkomstskatt (avseende inkomståret 2010) % Summa kostnader % Årets resultat %

10 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse för ST inom Försäkringskassan sektion 29 Jämtland/Västernorrland Org.nr Vi har granskat protokoll, årsredovisning och bokföringen samt styrelsens förvaltning avseende år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har genomfört revisionen för att försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna samt förvaltningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställes och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Sundsvall den 18 mars 2013 Göran Tranberg Christina Svensson

11 Ekonomiska regler 2012 Arvoden Förtroendevalda har rätt till årliga arvoden enligt följande: Ordförande: 12 % av prisbasbeloppet Vice ordförande: 6 % av prisbasbeloppet Sekreterare: 10 % av prisbasbeloppet Kassör: 20 % av prisbasbeloppet Studieorganisatör: 8 % av prisbasbeloppet Övriga ledamöter: 4 % av prisbasbeloppet Suppleanter: 2 % av prisbasbeloppet Revisorer: 3 % av prisbasbeloppet Ledamot av valberedningen: 2 % av prisbasbeloppet Sammanträdesarvode betalas ut till styrelseledamöter och suppleanter med 0,5 % av prisbasbeloppet per möte. Ersättning för mertid En förtroendevald som är partiellt tjänstledig får ett förhöjt sammanträdesarvode för den del av ett möte som personen inte får lön från arbetsgivaren. Ersättningen per timme är 0,58 % av den månadslön personen skulle ha haft vid en heltidsanställning. Ersättning betalas för högst motsvarande normal arbetstid för heltidsarbetande. En förtroendevald som är partiellt tjänstledig får ersättning vid deltagande på arbetsplatsombudsutbildning för den del av sammankomsten som personen inte får lön från arbetsgivaren. Ersättningen per timme är 0,58 % av den månadslön personen skulle ha haft vid en heltidsanställning. Ersättning betalas för högst motsvarande normal arbetstid för heltidsarbetande. Reseersättning Reseersättning utbetalas med samma belopp som vid tjänsteresa för arbetsgivaren. Reseersättning utgår vid styrelseresor, arbetsplatsombudsutbildning, medlemsmöten, fackliga arbetsgrupper samt studiecirklar som sektionen administrerar. Hyrbil får användas och faktureras på sektionen efter beslut av ordförande, vice ordförande och kassör var för sig, om kostnaden uppgår till högst 5 % av prisbasbeloppet. Beslutet ska rapporteras till styrelsen. Om beloppet överstiger 5 % av prisbasbeloppet krävs beslut av styrelsen. Kostnadsersättningar Traktamente vid fackligt uppdrag på annan ort vid endagsförrättning utges med samma belopp som vid uppdrag för arbetsgivaren. Traktamente vid fackligt uppdrag på annan ort vid flerdygnsförrättning utges med samma belopp som vid uppdrag för arbetsgivaren. Barntillsynskostnader i samband med förrättning ersätts enligt de regler som finns inom förbundet. Kostnader för fika i samband med sektionens träffar för förtroendevalda ersätts av sektionen. Begäran om ersättning för kostnader görs på sektionens blankett för ersättningar. Eventuella kvitton ska bifogas. Övrigt Utöver vad som här anges kan ekonomiska beslut upp till 5 % av prisbasbeloppet tas av ordförande, vice ordförande och kassör var för sig. Dessa beslut ska alltid rapporteras till styrelsen.

12 VERKSAMHETSPLAN 2013 De förbundsgemensamma uppdragen till avdelningarna kommer liksom de senaste åren sannolikt att handla om medlemsrekrytering och att fullfölja förbundets gemensamma servicemål innebär också en ny avtalsrörelse med förberedelser och förhandlingar om ett nytt centralt avtal på det statliga avtalsområdet. När det gäller medlemsrekrytering utgår tills vidare planeringen från en fortsättning enligt 2009 års uppdrag till avdelningarna, som består i att öka eller bibehålla organisationsgraden inom respektive avdelnings verksamhetsområde. Vidare ges avdelningarna uppdraget att uppfylla förbundets gemensamma servicemål gentemot medlemmar och förtroendevalda. Det uppdraget har varit oförändrat sedan Utöver avdelningsuppdragen angående medlemsrekrytering och att arbeta med servicemålen medför alltid ett år med centrala avtalsförhandlingar konsekvenser för avdelningen. Avdelningens arbete innebär främst att bereda och att fastställa avdelningens egna avtalsyrkanden samt att delta med två representanter i avtalsrådets behandling av Offentlig anställdas förhandlingsråds (OFR) yrkanden och förslag till avtalsuppgörelse i förhandlingens slutskede. Avdelningens egna verksamhetsområden 2013 har i det här underlaget delats in i två huvudrubriker, nämligen partsarbetet samt avdelningens interna verksamhet. Ett särskilt avsnitt som rör utbildnings- och konferensverksamheten samt avdelningsstyrelsens information finns också med i det här underlaget. Sektionens verksamhet kommer till stor del att handla om hur vi ska arbeta fackligt i sektionen med utgångspunkt av de förbundsgemensamma uppdragen och avdelningens verksamhetsmål.

13 DE FÖRBUNDSGEMENSAMMA UPPDRAGEN Organisationsgrad Förbundsstyrelsens uppdrag till avdelningarna vad gäller medlemsrekrytering har sedan 2008 bestått i att öka eller bibehålla organisationsgraden inom respektive avdelnings verksamhetsområde. Organisationsgraden är ju till skillnad mot ett fastställt rekryteringsmål ett relativt begrepp och speglar en facklig organisations relativa styrka inom det egna verksamhetsområdet. Sektionens uppdrag Vi kommer att fortsätta ett målinriktat rekryteringsarbete bland de nyanställda. Vi ska se över våra rekryteringsrutiner gentemot arbetsplatsombuden för att stödja deras roll i rekryteringsprocessen. Servicemål gentemot förtroendevalda och medlemmar De förbundsgemensamma servicemålen utgör det andra uppdraget till avdelningarna Sektionernas arbete i relation till servicemålen kommer att följas upp av avdelningsstyrelsens kontaktpersoner. De servicemål som avses är följande: Inom 14 dagar efter det att någon valts till ett fackligt förtroendeuppdrag ska nya uppgifter om valet vara kansliet tillhanda (avdelningsstyrelsen ansvarar för de som väljs på ombudsmöte, i övriga fall sektionsstyrelserna) Snarast, senast inom två veckor, ska nyvalda arbetsplatsombud kontaktas av sektionsstyrelsen. Nyvalda sektionsstyrelseledamöter ska snarast, senast inom två veckor, kontaktas av sektionsordföranden. Då ska tidpunkt för introduktionsdag fastställas och relevant utbildning för uppdraget erbjudas Inom ett år ska nyvalda arbetsplatsombud och sektionsstyrelseledamöter ha genomgått ST:s grundutbildning steg 1-3 (ansvarig är sektionsstyrelserna) Inom en månad ska nyvald sektionsordförande kontaktas av avdelningsordförande eller vice ordförande. Samtliga sektionsstyrelser ska känna till innehållet i det välkomstpaket som kansliet skickar till nya medlemmar inom fem arbetsdagar En ny medlem välkomnas av det lokala facket inom 14 dagar och erhåller den information som tagits fram av avdelningen och sektionen om inte informationen har lämnats vid rekryteringstillfället eller motsvarande. Inom 14 dagar efter anställningsdatum ska en nyanställd kontaktas och välkomnas av det lokala facket.

14 AVDELNINGENS EGNA VERKSAMHETSOMRÅDEN Partsarbetet Avdelningsstyrelsens mest grundläggande uppgift är att i samverkan och förhandling fullgöra sin partsroll gentemot arbetsgivaren i form av myndighetsledningen. Det sker framför allt löpande i de permanenta samverkansgrupperna enligt samverkansavtalet, men också i särskilt inrättade samverkansgrupper i vissa frågor, genom förberedande diskussioner och förhandlingar om lokalt lönerevisionsavtal, i överläggningar och förhandlingar i enskilda frågor och i enskilda personärenden mm. När det gäller partsarbetet ser vi att 2013 åter är ett år där många medlemmar inom ST på Försäkringskassan får vara en del av mycket förändringar och pressad arbetssituation. Året kommer för många att innebära konsekvenser av ytterligare besparingar och automatiseringar. I den situationen kommer ST:s prioriteringar därför att vara att - få arbetsgivaren till att göra förändringar med en god personalpolitik - verka för förbättrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö - genomföra en lönerevision som leder till att medlemmarna upplever att det finns en acceptans av och tydlighet i resultat - verka för utvecklad och förbättrad samverkan mellan fack och arbetsgivare. Sektionens verksamhet Under hösten/vintern kommer vi att delta i lokal-lokal-lokala löneförhandlingar, där också arbetsplatsombuden involveras. Vi kommer att följa upp att samverkansavtalet tillämpas på ett riktigt sätt på alla kontor. Vi kommer att bevaka och vara pådrivande för att få en bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Vi kommer regelbundet följa organisationen för att säkerställa antal arbetsplatsombud. Avdelningens interna verksamhet För att klara av att, inte bara bevaka frågorna utan också att påverka frågorna krävs stora insatser på alla nivåer. Inte minst på arbetsplatserna där Arbetsplatsombud har en mycket viktig roll. Genom införandet av den nya organisationen inom avdelningen finns nu förutsättningar att bättre än tidigare göra gemensamma utvecklingsinsatser för att alla förtroendevalda ska ges möjlighet att agera aktivt samt ett mer gemensamt förhållningssätt. UTBILDNING, KONFERENSER OCH INFORMATION En utgångspunkt för avdelningens studie- och konferensverksamhet är att ST:s regionkanslier har ansvaret för utbildningen av nya förtroendevalda i sektionerna i form av grundutbildningens steg 1-3. Aktiviteter som ska genomföras genom avdelningsstyrelsens försorg och kostnad under 2013 är följande:

15 Styrelsesammanträden, 7 endagars, 2-tvådagars, samt därutöver regelbundna telefonträffar AU sammanträden ca varannan vecka 1 Sektionsstyrelsekonferens för samtliga sektions- och avdelningsstyrelseledamöter i 2 dgr 1 utbildningsinsats/kurs i partsrelaterade frågor (arbetsrätt, omställning dy) för avdelningsstyrelsen samt 1 representant från varje sektion, på 2 dgr 1 dags konferens för sektionernas rekryteringsansvariga och 3 telefonmöten 1 dags konferens till nya sektionsordföranden 1-2 dagars introduktion till nya sektionsstyrelseledamöter (beroende på tidigare erfarenhet) Översyn av avdelningens information till förtroendevalda och medlemmar Avdelningen ska därutöver genomföra utbildning till nyvalda arbetsplatsombud vid 2 tillfällen under året, 3 dagar/tillfälle. Kostnad för dessa fördelas mellan avdelning och berörda sektioner. Styrelsen kommer under året överväga om det finns behov för och hur det i så fall ska ges till sektionsstyrelseledamöter med olika funktionsansvar som t ex informationsansvariga, studieorganisatörer, sekreterare, kassörer m m. Avdelningsstyrelsens information till medlemmar och förtroendevalda kommer att fortsätta på samma sätt och med samma regelbundenhet som under Avdelningen ska dessutom stödja sektionerna i deras arbete med stöd till Arbetsplatsombud när det gäller: - Att vara facklig företrädare och ge facklig information - Budget och verksamhetsplaneringsarbete inom Försäkringskassan - Deltagande vid lönerevisioner - Delta i arbete med risk och konsekvensanalyser - Samverkan i samband med rekryteringar och omplaceringar - Yrkesroller och kompetensförsörjning - Delta i samverkan - Rekrytering av nya medlemmar - Handledning/mentorskap - Lean-konceptets implementering Sektionens studier och medlemsaktiviteter Vi kommer att anordna utbildningar och regelbundna träffar med arbetsplatsombuden i aktuella arbetsgivarknutna frågor samt fördjupning i arbetslagsstiftningen. Ordna aktiviteter, t.ex. - Frukostmingel för att medlemmarna ska kunna träffa förtroendevalda och diskutera fackliga frågor. - Delta i ST-veckan -Gemensamma aktiviteter med ST medlemmar från andra myndigheter -Informera medlemmarna om utbildningar och aktiviteter som erbjuds av ST regionalt.

16 Sektionens information Vi kommer att utveckla sektionens hemsida med mer information. Information i första hand via e-post ska ges till medlemmarna kontinuerligt för att också väcka debatt i viktiga frågor. Särskild information ska riktas till arbetsplatsombuden genom bland annat grupprum. Sektionsstyrelsen kommer bland annat att lägga styrelsemötena på olika arbetsenheter för att få möjlighet till träffar med medlemmarna för information och diskussion.

17 Lokal arbetsordning 2013 Den lokala arbetsordningen fastställs av årsmötet. Förslag till lokal arbetsordning ska skickas ut till medlemmarna i god tid före varje årsmöte. SEKTION 29 ST inom Försäkringskassan sektion 29 organiserar anställda vid Försäkringskassan i Jämtland/Västernorrland på följande arbetsplatser: NFC Östersund, LFC Östersund, VS Östersund, LFC Sollefteå/Örnsköldsvik, LFC Sundsvall, KC Sundsvall, Omprövningen Sundsvall och Processjuridiska enheten i Sundsvall. ORGANISATION FÖR ARBETSPLATSERNA Inom varje kanal väljs ett antal arbetsplatsombud (AO). Till AO delegeras via sektionerna förhandlingsmandat och partsföreträdarroll i samtliga frågor, förutom vissa typer av individärenden och löneförhandlingar, som bara rör medlemmarna på den egna arbetsplatsen och där motsvarande chef har beslutsmandatet. Det innebär att AO på t.ex. ett NFC normalt är partsföreträdare i samtliga frågor, där platschefen fattar beslut (förutom individärenden och löneförhandlingar). Arbetsplatsombudets roll Företräder enhetens/kontorets medlemmar gentemot arbetsgivaren, enhetschef, områdeschef och platschef. Förhandlar/samverkar med områdeschef/platschef i frågor som rör kontoret Medverkar vid tjänstetillsättningar Diskuterar/förankrar frågor med medlemmarna Driver fackliga frågor från medlemmarna Stöttar den enskilde medlemmen i individfrågor Medverkar i samband med löneförhandlingar Företräder ST på arbetsplatsen Är förbindelselänk mellan medlemmar och sektion/avdelning Förmedlar information från avdelning/sektion till medlemmarna För frågor vidare från medlem till sektion/avdelning Välkomnar och ger facklig introduktion till nyanställda Rekryterar nya medlemmar till ST Sektionsstyrelsen Sektionsstyrelsens uppgift är att: - lägga upp riktlinjer för och leda den fackliga verksamheten i sektionen - vara länk mellan arbetsplatsombud och avdelningsstyrelse - vara stöd till AO - ha informations- och utbildningsansvar för AO - vara ansvarig för löneförhandlingar - hantera specifika individärenden - delegera partsföreträdarmandat till AO - utöva partsföreträdarrollen där AO saknas eller där AO ännu inte hunnit få upp sin kompetens

18 Styrelsen består av nio ledamöter (sju ordinarie och två ersättare). Vid årsmötet 2013 sker omval av ordförande, tre ledamöter och en ersättare. Sektionsstyrelsen bör sammanträda fysiskt två gånger under våren och två gånger under hösten samt videomöten däremellan. Vid första mötet efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig. Då utses vice ordförande och firmatecknare. Vidare ska arbetsfördelningen inom styrelsen fastställas och ansvariga för olika verksamhetsområden ska utses. Övergripande arbetsbeskrivning Ordförande Ordförande ska i samråd med övriga styrelsen utöva ledningen av den löpande verksamheten. Ansvara för att fattade beslut och av avdelningsstyrelsen beslutade åtgärder verkställs. Sköta korrespondens samt leda sektionens styrelsemöten. Sekreterare. Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsemöten samt medlemsmöten. Kassör Kassören skall tillsammans med den övriga styrelsen förvalta penningmedel, värdehandlingar och övriga tillgångar. Göra utbetalningar mot verifikationer och ansvara för varje utbetalnings behörighet. Sköter bokföringen. Studieorganisatör Ska i samråd med övriga sektionsstyrelsen sköta sektionens studieverksamhet. Övriga ledamöter Har uppdrag enligt sektionsstyrelsens beslut i samband med konstitutionen. MÖTESVERKSAMHETEN Förutom årsmötet kan styrelsen kalla till extra medlemsmöten. Dessutom finns möjlighet att kalla till regionala träffar. FÖRHANDLINGSVERKSAMHETEN All samverkan/förhandling sker i samverkansgrupper på arbetsplatsnivå mellan områdeschef/platschef och arbetsplatsombud. Lokala löneförhandlingar hanteras av sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen utser minst tre ledamöter till löneförhandlingsdelegationen och hela styrelsen utgör sektionens stora förhandlingsdelegation. Arbetsplatsombuden deltar vid löneförhandlingar för egna området. ARBETSMILJÖOMBUDSVERKSAMHETEN På varje arbetsenhet ska utses minst två arbetsmiljöombud, som företräder alla anställda oberoende av organisationstillhörighet.

19 NOMINERADE TILL FÖRTROENDEUPPDRAG ST INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN VÄSTERNORRLAND/JÄMTLAND Nominerade: Ordförande 2 år Övrig ledamot 2 år x 3 Övrig ledamot ersättare 2 år Revisor 1 år x 2 Revisor suppleant 1 år x 2 Sammankallande ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år x 3 Valberedningens förslag: Ordförande 2 år Övrig ledamot 2 år Övrig ledamot 2 år Övrig ledamot 2 år Övrig ledamot ersättare 2 år Revisor 1 år Revisor 1 år Revisor suppleant 1 år Mattias Estlind Mona Ericson Anna Cornelius Anneli Andersson Veronica Säfström Camilla Nyberg Malin Engström Kerstin Cahling Hans Reberg Ann-Louise Högström Göran Tranberg Christina Svensson Cecilia Pettersson Henrik Åhlin Ann-Louise Högström Ulf S Ehn Veronica Säfström Annci Bergman Lennart Westerlund Mattias Estlind Mona Ericson Anna Cornelius Veronica Säfström Hans Reberg Göran Tranberg Christina Svensson Cecilia Pettersson Valberedning Henrik Åhlin, Ann-Louise Högström och Lennart Westerlund. Marie-Louise Häggblad har inte deltagit i valberedningens förslag. Revisorernas förslag: Sammankallande ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år Övrig ledamot valberedning 1 år Henrik Åhlin Ann-Louise Högström Lennart Westerlund Annci Bergman

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 18 mars 2015 ÅRSMÖTE 2015 Årsmöte den 18 mars 2015, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i L2:01A (tidigare

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat.

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat. 1(5) ST inom Försäkringskassan SEKTION 22, VÄSTERNORRLAND Styrelsemöte 2009-03-31 08.45-16.00 Plats LFC Sundsvall Ledamöter Ordförande Kristina Erbell Rose-Mari Forsman- Andersson Delvis närvarande Sekreterare

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 Verksamheten i Västra

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Närvarande: Rolf Carlsson Jan Hamrén Ida Tideholt Lilian Litzell Thomas Zemturis 1. Öppnande Rolf hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och öppnade

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg.

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg. Protokoll nr 1 2013 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Borås Datum: onsdagen den 23 januari 2013 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 10 2012 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Skövde Datum: tisdagen den 19 december 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr10 2014 Tisdag den 16 december 2014 Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 120 Datum 2012-08-27/28 Närvarande Johanna Ryderling Johan Ahlfors Eva Sjölund Cecilia Ström Emma Thulin Dag 2 Johanna

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer