Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex"

Transkript

1 Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson Sveriges lntruksuniversitet Enheten för skoglig fältforskning Swedish University of Agriculturl Sciences Unit for field-sed Forest Reserchh Rpport 1 Report 1 As 11

2

3 Skyddseffekt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz 1 & Ulf Johnsson 2 1 Sveriges lntruksuniversitet, As Försöksprk, 3 3 Lmmhult 2 Sveriges lntruksuniversitet, Tönnersjöhedens försöksprk, Box 17, Simlångsdlen Foton: Cles Hellqvist Denn serie rpporter utges v Enheten för skoglig fältforskning, Fkulteten för skogsvetenskp vid Sveriges lntruksuniversitet, med örjn 11. Serien pulicers endst elektroniskt. This series of Reports is pulished y the Unit for Field-sed Forest Reserch, Fculty of Forest Science t the Swedish University of Agriculturl Sciences, strting in 11. The reports re only pulished electroniclly.

4

5 Innehållsförteckning Summry... 7 Smmnfttning... 7 Inledning... 9 Mteril och metoder... 9 Resultt... 1 Merit Forest och Forester... 1 Merit Forest och Hyloi Forest... 1 Merit Forest och Conniflex Forester och Conniflex Forester och Merit Forest effekt v omehndling Diskussion Slutstser Referenser... 13

6 6

7 Summry Pine weevil is serious thret to regenertion of conifers y plnting. Protection of the seedlings during the first yers is importnt for seedling survivl. The most common method so fr hs een to tret the seedlings with n insecticide efore plnting. Currently three insecticides re ville on the mrket, however compnies certified to FSC stndrds re only llowed to use one of those. There is n ongoing dete on lterntive solutions since insecticides proly will e prohiited in the future. Therefore in this study one of the most promising lterntive is included, coting clled Conniflex. The report is sed on numer of experiments t As nd Tönnersjöhedens experimentl forests s well s some prcticl studies in coopertion with Sveskog. The three insecticides Merit Forest, Hyloi Forest, Forester nd the coting Conniflex protected the seedlings well ginst pine weevil dmge. An dditionl tretment with insecticides the second yer fter plnting tended to decrese dmge y pine weevil. In some of the experiments seedlings treted with Conniflex ws ffected y unknown dmge to lrger extent thn seedlings treted with insecticides. The work with the report ws finnced y the Swedish Hyloius Reserch progrm. Keywords: Coting, Hyloius, insecticide, pine weevil, seedling Smmnfttning Snytggen är ett llvrligt prolem vid föryngring v rrträd genom plntering. Att skydd plntn under de först åren är viktigt för plntns överlevnd. Det vnligste sättet hr hittills vrit tt ehndl plntorn med en insekticid före utplntering. Det finns för närvrnde tre olik insekticider på mrknden, för FSC-certifierde företg är endst ett v medlen godkänt. Det pågår ständigt en dett om lterntiv lösningr då det är troligt tt medlen kommer tt förjuds i frmtiden. I den här studien ingår därför ett mekniskt skydd, eläggningsskyddet Conniflex. Rpporten sers på ett ntl olik försök på As och Tönnersjöhedens försöksprker smt någr prktisk försök i smrete med Sveskog. De tre insekticidern Merit Forest, Hyloi Forest, Forester, smt eläggningsskyddet Conniflex hde ll god effekt mot snytggeskdor. Omehndling med insekticider ndr året i fält tenderde tt minsk snytggeskdorn. I någr v försöken hr plntor försedd med Conniflex drts v okänd skdor i större utsträckning än plntor ehndlde med insekticider. Aretet med rpporten ingår som en del v Snytggeprogrmmet. Nyckelord: Beläggningsskydd, Hyloius, insekticid, plntor, snytgge 7

8 8

9 Inledning Snytggen är ett llvrligt prolem i frmför llt mellerst, norr och östr Europ där den vnligste metoden vid föryngring är klvverkning och plntering (Långström & Dy 4). Att kunn skydd plntorn under de först åren så tt de kn etler sig och väx ifrån dett sårr stdium är därför högst väsentligt. Även ett skydd under en kortre period v etleringsfsen hr vist sig ge effekt genom en ökd tolerns mot skdor (Wllertz & Petersson 11). Behndling med insekticider i plntskoln före plntering är fortfrnde det vnligste sättet tt skydd skogsplntor mot snytggeskdor i Sverige och i fler ndr länder i Europ. I Sverige ehndldes 1 ungefär 15 miljoner plntor v 35 miljoner producerde (Plntskyddskommitténs hemsid). Sedn 1979 nvändes insekticider med den ktiv sustnsen permetrin, men tillstånd för sådn ehndling upphörde 31/12 3. För närvrnde är följnde tre medel tillåtn för ehndling v skogplntor mot snytggeskdor: Merit Forest WG, t.o.m. 31 jnuri 14 Forester, t.o.m. 31 decemer 11 Hyloi Forest, t.o.m. 31 decemer 11 FSC-certifierde företg får i Sverige endst nvänd Merit Forest WG och dispens till företgen ges med ett år i tget. Beslutet om dispens föregås v tt en pln för hur mn sk minsk nvändningen v insekticiden grnsks och godkänns v FSC. Ett lterntiv till insekticider är tt förse plntn med ett eläggningsskydd eller någon form v hyls. I den här studien hr vi vlt eläggningsskyddet Conniflex som jämförelse till någr v insekticidern. Conniflex estår v en elstisk mss som eläggs med snd och pplicers på den nedre delen v stmmen på plntn (Nordlnder m.fl. 9). Under 11 eräkns 12 miljoner plntor ehndls med Conniflex. Kunskpen om de olik preprten med vseende på skyddseffekt mot snytggeskdor är inte heltäcknde. Erfrenhet från försök och prktisk nvändning visr tt insekticidern ilnd skyddr effektivt men det finns också uppgifter v motstsen (Örlnder & Örlnder 5, Petersson & Wllertz 6). Plntor som ehndlts med Conniflex hr i en del tidigre fälttester drts v plntdöd som inte är snytggerelterde (Petersson 9, Härlin & Eriksson 1, Hellqvist 1). Vi hr smmnställt resultt från olik studier från As och Tönnersjöhedens försöksprker smt från prktisk försök på Sveskogs mrker. I försöken finns kontrollplntor och plntor med ehndlingr v Merit Forest, Forester, Hyloi Forest smt eläggningsskyddet Conniflex representerde. Årets rpport föregås v två tidigre liknnde rpporter (Wllertz m.fl. 7, Wllertz & Johnsson 8). Målsättningen är tt en ny rpport sk skrivs efterhnd som resultt från ny studier finns tt tillgå. Syftet med smmnställningen är tt jämför skyddseffekten hos de olik insekticider som nu nvänds i förhållnde till vrndr smt till ett v de mest lovnde meknisk plntskydden. Resulttet är v stor etydelse för det prktisk skogsruket och kn ses som en vägledning till hur effektiv de olik skydden är. Mteril och metoder Rpporten är en smmnställning v ett ntl olik försök (Tell 1). För tt ingå i dtsen måste oehndlde plntor finns som kontroll smt minst två ndr ehndlingr som jämförelse. Resultten redoviss först när plntorn vrit ute i fält under minst två och oft tre säsonger. Smmntget gör dett tt viss jämförelser ännu inte finns upprepde mer än i någr få försök och därför sk resultten tolks med viss försiktighet. En del studier återkommer fler gånger därför tt inom smm försök kn olik fktorer h jämförts, t.ex. plnttyp, doser v insekticiden, engångs- eller omehndling. All plnteringr är gjord på färsk eller ett-årig hyggen som ilnd vrit mrkeredd och ilnd inte. Trädslget är grn i ll försöken. Tell 1. Beskrivning v de försök som ingår i jämförelsern melln olik insekticider respektive Conniflex Lokl Försök Strt år M Fig. As Snytggeskydd 6 Nej 1 As Snytggeskydd 9 Nej 1,2,3 As Snytggeskydd 9 Nej 1,2,3,4 As Snytggeskydd 5 Nej 2 As Snytggeskydd 5 Nej 2 As Snytggeskydd 3 Nej 3,4 As Snytggeskydd 4 Nej 3 Sveskog Prktiskt försök 2 J 3,4 Sveskog Prktiskt försök 2 J 3,4 As Snytggeskydd 9 J 3 As Insekticider 6 Nej 4 Tönnersjöheden Insekticider 8 J 4 Den vnligste orsken till tt plntn dött hr förutom skdor v snytggen vrit okänd skdor. Eftersom inventering v plntorn genomförs vrje höst och plntn ilnd dör tidigre på säsongen kn det vr svårt tt helt säkert fstställ orsken. Den klsss då som okänd. Dess är ändå väldigt viktig tt få med eftersom de skulle kunn vr en effekt v 9

10 ehndlingen. I någr försök hr en stor ndel v plntorn dött v orsker som inte kn nses vr relterde till vre sig ehndling eller snytggeskdor. Det gäller åren 7 och 8 för försök med testning v snytggeskydd. Överlevnden vr genomgående mycket låg för ll plntor som ingick i studiern ovsett ehndling. En trolig förklring är tt plntorn, som sttes reltivt sent och redn påörjt skottskjutningen, vr stressde vid plnteringen. Dess försök är därför undntgn från resultten. De insekticider som ingår är: Merit Forest WG, grnult lnds med vtten, ktiv sustns imidkloprid Forester, vttenserd, ktiv sustns cypermetrin Hyloi Forest, vttenserd, ktiv sustns lmd-cyhlotrin Medlen hr den koncentrtion som rekommenders från företgen. Vi hr gjort fyr olik jämförelser med vseende på snytggeskdor och plntskydd; Merit Forest och Forester, Merit Forest och Hyloi Forest, Merit Forest och Conniflex smt Forester och Conniflex. I vrje jämförelse hr vi vlt studier där de ktuell ehndlingrn och kontrollplntor finns representerde. Täckrotsplntor hr nvänts i ll studier med undntg v studien från Tönnersjöheden 8, där rrotsplntor nvändes. Vi hr även gjort jämförelser melln engångsehndling och omehndling v insekticidern Forester och Merit Forest. Resultten från ehndling med Merit Forest och Forester ygger på tre olik försök (Figur 1). Anledningen till tt det finns så få försök med denn komintion är tt Forester r nvänts de senste åren. Forester är efterträdren till Cyper Plus, som numer inte är tillåten. Resultten från ehndling med Merit Forest och Hyloi Forest ygger på sex olik jämförelser (Figur 2). Resultten från ehndling med Merit Forest och Conniflex ygger på sju olik jämförelser (Figur 3). Resultten från ehndling med Forester och Conniflex ygger på fyr olik försök (Figur 4). Effekter v de olik ehndlingrn hr testts med vrinsnlys (SAS, GLM). De vriler som testts vr vgångr orskde v snytggeskdor smt överlevnd. Resultten från engångs- respektive omehndling med insekticidern Forester och Merit Forest ygger på två respektive tre försök (Tell 2). Dess redoviss r som medelvärden i figur fem. Sttistisk eretning kommer tt li möjlig först när vi hr fler resultt tt tillgå. Tell 2. Beskrivning v de försök som ingår i jämförelsern med engångs- respektive omehndling v insekticidern Forester och Merit Forest Lokl Försök Strtår M Figur As Insekticider 6 J 5 As Insekticider 7 J 5 As Snytggeskydd 9 Nej 5,6 As Snytggeskydd 5 Nej 6 Resultt Merit Forest och Forester Nästn % v kontrollplntorn hde dött v snytggeskdor efter 2-3 år i fält medn ehndling med de åd insekticidern Merit Forest och Forester resulterde i nivåer på 8 respektive 6 % död (Figur 1). Det fnns ingen signifiknt skillnd i effekten melln de åd insekticidern vre sig vd gällde snytggeskdor eller överlevnd. Procent 1 Andel plntor som dött v snytggeskdor Andel överlevnde plntor Oehndld Merit Forest Forester Figur 1. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. Behndlingr vrs värden är mrkerde med olik okstäver skiljer sig åt signifiknt. Merit Forest och Hyloi Forest Över hälften v kontrollplntorn hde dött v snytggeskdor efter 2-3 år i fält (61 %) (Figur 2). Båd insekticidern hde signifiknt effekt mot snytggeskdor jämfört med kontrollplntorn. Behndling med Hyloi Forest tenderde tt i genomsnitt h en ättre effekt jämfört med Merit Forest (11 % respektive 28 % död) men skillnden vr inte signifiknt. Genomsnittlig överlevnd vr signifiknt ättre för plntor ehndlde med Hyloi forest jämfört med för kontrollplntor (81 % respektive 36 %). Plntor ehndlde med Merit Forest intog en intermediär ställning med en överlevnd på 63 %. 1

11 Procent Diskussion Det finns erättigde invändningr mot tt nvänd resultt från olik studier för tt ild ny medelvär- 1 Andel plntor som dött v snytggeskdor Andel överlevnde plntor Figur 2. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. Behndlingr vrs värden är mrkerde med olik okstäver skiljer sig åt signifiknt. Merit Forest och Conniflex Drygt % v kontrollplntorn hde dött v snytggeskdor efter 2-3 år i fält medn för plntor ehndlde med Merit Forest eller plntor ehndlde med Conniflex vr vgångrn signifiknt lägre (18 respektive %) (Figur 3). Det fnns en tydlig effekt v ehndlingrn i överlevnd där kontrollplntorn hde en signifiknt lägre ndel, endst 32 % v plntorn överlevde. Melln de åd ehndlingrn Merit Forest och Conniflex fnns ingen skillnd, 66 respektive 61 % v plntorn klrde sig. Den vnligste nledning till tt plntorn dött vr, förutom snytggeskdor, okänd skdor. Procent 1 Oehndld Merit Forest Hyloi Forest Andel plntor som dött v snytggeskdor Andel överlevnde plntor Forester vr 78 % respektive 57 % för plntor försedd med Conniflex. I två v studiern som ingår i jämförelsen drdes frmför llt plntor försedd med Conniflex v en hög ndel okänd skdor (25 %). Procent 1 Andel plntor som dött v snytggeskdor Andel överlevnde plntor Figur 4. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. Behndlingr vrs värden är mrkerde med olik okstäver skiljer sig åt signifiknt. Forester och Merit Forest effekt v omehndling Resultten tyder på tt mn kn uppnå en sänkning v snytggeskdor och en höjning v ndel överlevnde plntor om mn omehndlr plntorn med Forester eller Merit Forest ndr året i fält. I försöken som ingår i studien hr plntering gjorts på färsk hyggen. Effekten v omehndling är något större för Forester, men det är små skillnder och få försök vrför resulttet ör tolks med försiktighet. Procent 1 Oehndld Forester Conniflex Andel pl nt or so m dött v snyt ggeskdor Andel överl evnde pl ntor en ehndling omehndling Oehndld Merit Forest Conniflex Figur 3. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. Behndlingr vrs värden är mrkerde med olik okstäver skiljer sig åt signifiknt. Forester Merit Forest Forester och Conniflex Mer än tre fjärdedelr v kontrollplntorn hde dött v snytggeskdor efter 2-3 år i fält (74 %) medn ehndling med Forester och Conniflex resulterde i 14 respektive 22 % död plntor (Figur 4). Av de oehndlde plntorn vr överlevnden endst 21 % medn resulttet för ehndling med Figur 5. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. 11

12 den. Någr exempel på prolem med metodiken är tt ll studier väger lik tungt trots tt de innehåller olik ntl plntor, snytggetrycket är högst vriernde och det finns jämförelser där reltivt få försök ingår. Därför ör resultten tolks med försiktighet. Med denn reservtion kn ändå viss slutstser drs och oservtioner görs. Behndling med insekticidern Merit Forest, Hyloi Forest, Forester smt eläggningsskyddet Conniflex gv i ll jämförelser signifiknt lägre mortlitet på grund v snytggeskdor jämfört med oehndlde plntor.det meknisk skyddet Conniflex visde sig i de här jämförelsern skydd plntorn mot snytggeskdor lik effektivt som insekticidern Merit Forest och Forester. Tidigre rpportering stöder resulttet (Petersson & Wllertz 6, Wllertz m.fl. 7, Nordlnder m.fl. 9). Det hr tidigre diskuterts huruvid plntor som ehndlts med Conniflex kn få en högre ndel okänd skdor där ehndlingen skulle kunn vr en tänkr orsk till skdorn (Petersson m.fl. 6, Hellqvist 1). I jämförelsen med Merit Forest och Conniflex fnns inte någon skillnd vre sig i effekten mot snytgge eller i ndel plntor som drts v okänd skdor. Båd ehndlingrn resulterde dock i en genomsnittlig överlevnd kring %, vilket inte kn nses som ett tillfredsställnde resultt. Dett trots tt hälften v försöken är utlgd på mrkeredd hyggen. I jämförelsen melln Forester och Conniflex vr ndelen okänd skdor hög för plntor försedd med Conniflex, 25 %, jämfört med 12 % för ehndling med Forester. I komintion med ett högt snytggetryck resulterde dett i en genomsnittlig överlevnd på endst 57 % för Conniflexehndlde plntor. Enligt Härlin m.fl. (8) nges torkstress som en trolig förklring till de okänd skdorn smt tt skdor orskde v ehndlingen speciellt drde plntor med eläggningsskydd. Hellqvist (1) visr tt torkskdor vr nästn fyr gånger vnligre som vgångsorsk än snytggeskdor för Conniflexehndlde plntor i prktisk plnteringr. Det är vnskligt tt dr llt för säkr slutstser från dess jämförelser då endst fyr studier ingick. I jämförelsen melln Merit Forest och Hyloi forest hr plntor ehndlde med Hyloi Forest signifiknt ättre överlevnd än kontrollplntorn. I genomsnitt dog nästn en tredjedel v plntorn ehndlde med Merit Forest v snytggeskdor medn ndelen okänd skdor vr reltivt låg. I denn jämförelse ingår en del försök från örjn v -tlet. Resultt från studier som gjorts under senre år, som inte redoviss här, tyder på tt effekten mot snytgge förättrts för Merit Forest under senre år (Härlin & Eriksson 9 och 1). Behndlingen v insekticider på plntn hr en egränsd vrktighet och den ktiv sustnsen i rken sjunker snt för tt sen stiliser sig (Petersson & Örlnder 7). Eftersom ehndlingen oftst är effektiv endst under först säsongen (Viiri m.fl. 7) är omehndling v insekticidern i fält under ndr året en vnlig åtgärd lnd viss mrkägre. Resultt från snytggemodellen (Snytggeprogrmmets hemsid) visr tt omehndling oftst ger en reducering v skdorn. I den här studien finns inte mång försök där omehndling v plntor gjorts på ett sådnt sätt tt de går tt jämför. Smmnställningen v de försök som finns visr dock en tendens till tt en omehndling i fält år 2 kn ge ett ökt skydd mot snytggeskdor och därmed en ökd överlevnd. I fler v jämförelsern är överlevnden låg även för plntor försedd med något skydd mot snytgge. Det finns säkert fler orsker till dett men en v förklringrn kn vr tt två tredjedelr v försöken är utlgd på omrkeredd hyggen. Vi vet sedn tidigre tt om en plnteringspunkt innehåller ren minerljord minskr skdorn v snytgge (Söderström m.fl. 1978, Björklund m.fl. 3, Petersson m.fl. 5). En nnn förklring kn vr tt eftersom mrkeredning ökr mrktempertur och tillgång på vtten och dessutom luckrr jorden, förättrs möjligheten för plntn tt etler sig efter en mrkeredning. Inom de närmste åren kommer fler försök på mrkeredd hyggen tt ingå i jämförelsern. Slutstser De tre insekticidern Merit Forest, Hyloi Forest, Forester smt eläggningskyddet Conniflex hde ll god skyddseffekt mot snytggeskdor. Omehndling v insekticider i fält under ndr året verkr ge minskde snytggeskdor och en ökd överlevnd. Beläggningskyddet Conniflex ger i viss fll en ökd ndel okänd skdor eller torkskdor men underlget i den här studien är för litet för tt säkert kunn dr någon generell slutsts v dett. Fler studier där de olik ehndlingrn ingår ehövs för tt utred effekten v skydden. 12

13 Referenser Björklund, N., Nordlnder, G. & Bylund, H. 3, Hostplnt cceptnce on minerl soil nd humus y the pine weevil Hyloius ietis (L.). Agriculturl nd Forest Entomology, 5: Hellqvist Cles. 1. Uppföljning v plnteringr med Conniflexehndlde plntor. Sveriges lntruksuniversitet, Institutionen för ekologi. Hofsten.H. 11. All plntproducenter medverkr till Snytggeprogrmmet. Retrieved My 6, 11, from Härlin, C. & Eriksson, S. 9. Meknisk plntskydd mot snytggeskdor, nlgt 6. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 9-2. Härlin, C. & Eriksson, S. 1. Meknisk plntskydd mot snytggeskdor, nlgt 7. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 1-1. Härlin. C., Eriksson, S. & Petersson, M. 8. Meknisk plntskydd mot snytggeskdor, nlgt 5. Slutrpport. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 8-1. Långström, B. & Dy, K. R. 4. Dmge, control nd mngement of weevil pests, especilly Hyloius ietis: Brk nd wood oring insects in living trees in Europe: A synthesis. (ed. y F. Lieutier, K.R. Dy, A. Bttisti, J-P. Gregoire & H.F. Evns), pp Kluwer Acdemic Pulishers, Dordrecht, The Netherlnds. Nordlnder, G., Nordenhem, H. & Hellqvist, C. 9. A flexile snd coting (Conniflex) for the protection of conifer seedlings ginst dmge y the pine weevil Hyloius ietis. Agriculturl nd Forest Entomology 11, Petersson, M., Örlnder, G. & Nordlnder, G. 5. Soil fetures ffecting dmge to conifer seedlings y the pine weevil Hyloius ietis. Forestry 78(1): Petersson, M. & Wllertz, K. 6. Prktisk studie v kemisk och meknisk plntskydd mot snytggeskdor. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 6-2. Petersson, M., Eriksson, S. & Zetterqvist, F. 6. Meknisk plntskydd mot snytggeskdor, nlgt 3. Slutrpport. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 6-3. Petersson, M. & Örlnder, G. 7. Insekticiders vrktighet på plntor. Slutrpport. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 7-1. Petersson, M. 9. Storskligt försök med meknisk plntskydd mot snytgge. Sveriges lntruksuniversitet, As lörsöksprk. Rpport 9-1. Petersson, M. 11. Snytggemodellen. Retrieved My 16, 11 from Söderström, V., Bräcke, J., Byflk, R. & Jnsson, C Comprison etween plnting in minerl soil heps nd some other soil tretments methods. Skogsfkulteten Sveriges lntruksuniversitet, Umeå, Rpport 11. Viiri, H., A. Tuominen. & Tervo. L. 7. Persistence of deltmethrin ginst Hyloius ietis on Norwy spruce seedlings. Scndinvin Journl of Forest Reserch 22, Wllertz, K., Petersson, M., Johnsson, U. & Örlnder, G: 7. Skyddseffekt mot snytggeskdor för permetrin, cypermetrin, imidkloprid och Conniflex. Smmnställning v försök nlgd 2-5 på As och Tönnersjöhedens försöksprker. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 7-3. Wllertz, K. & Johnsson, U. 8. Skyddseffekt mot snytggeskdor för permetrin, cypermetrin, imidkloprid och Conniflex. Smmnställning v försök nlgd 2-5 på As och Tönnersjöhedens försöksprker, delrpport 2. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 8-2. Wllertz, K. & Petersson, M. 11. Pine weevil dmge to Norwy spruce seedlings: effects of nutrientloding, soil inversion nd physicl protection during seedling estlishment. Agriculturl nd Forest Entomology, DOI: /j x Örlnder, I. & Örlnder, G. 5. Effekt v cypermetrin och permetrin på snytggeskdor hos grnplntor. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Tanden är en mycket speciell struktur,

Tanden är en mycket speciell struktur, Minerliseringsstörd Tidig dignostik viktigt redskp i ehndlingen Smmnfttt Minerliseringsstörningr i emljen är vnligt och ställer oft till med stor prolem för såväl ptient som ehndlre. Inte sälln ehöver

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt Fkulteten för nturresurser och lntbruksvetenskp Jäst i fryst degr Jämförelse v jästsorter, påverkn v infrysning och bkningens tillväggångssätt Louise Bergfeldt Institutionen för livsmedelsvetenskp Självständigt

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

Förekomsten av bakterier med resistens

Förekomsten av bakterier med resistens Blomgren et l Få indiktioner för ntiiotikprofylx John Blomgren Speilistkliniken för Sjukhustndvård Göteorg Kungälv, Folktndvården, Västr Götlndsregionen Gunnr Dhlén Orl mikroiologi, Institutionen för odontologi,

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster Klinik och vetenskp Peter Bistoletti, överläkre, docent i obstetrik och gynekologi, centrum för utvärdering v medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet, och kvinnokliniken, Nyköpings lsrett peterbistoletti@yhoo.com

Läs mer

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen ETIK INOM TANDVÅRDEN Tndvård i Skndinvien så olik är idrgssystemen SAMMANFATTAT Bidrgssystemen inom tndvården i, Sverige och Norge är mycket olik. Trots skillndern melln systemen är tndhälsn likrtd i de

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen Nieminen et l Implnttens livslängd eroende v stödehndlingen Anj Nieminen dr odont, speciltndläkre i klinisk tndvård (prodontologi), seniorforskre, Inst för odontologi, Helsingfors universitet E-post: nj.nieminen@

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Nollföljdsmodellering av transformatorer Beräkningar av följdproblem vid ökad kablifiering på mellanspänningsnivå CAROLINE HERMANSSON JONAS OLSSON

Nollföljdsmodellering av transformatorer Beräkningar av följdproblem vid ökad kablifiering på mellanspänningsnivå CAROLINE HERMANSSON JONAS OLSSON Nollföljdsmodellering v trnsformtorer Beräkningr v följdproblem vid ökd kblifiering på mellnspänningsnivå Exmensrbete inom Elteknik CROLNE HERMNSSON JONS OLSSON nstitutionen för Energi och Miljö vdelningen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen?

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen? Finns det en nturmetod i mtemtikundervisningen? Bengt Ulin är lektor vid högskoln för lärrutildning i Stockholm och mtemtiklärre vid Kristofferskoln i Bromm. Här ger hn motiv för och förslg till innehåll

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter norde interntionl privte bnking Investmentnews nr 102 juni 2012 Mrkndsnytt Utsiktern för världsekonomin hr försämrts hittills under kvrtlet. Hoppet om ett fortstt uppsving i USA hr minskt till följd v

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan

Svalget, farynx, utgör förbindelsen mellan Svlgfunktionen Videordiogrfisk undersökning under sväljning och tl smmnfttt Ett svårförståeligt tl är ett socilt hndikpp som kn misstolks som tt individen hr en intellektuell funktionsnedsättning. Sväljningssvårigheter

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

Dynamisk stabilitet i knäleden efter främre korsbandsskada

Dynamisk stabilitet i knäleden efter främre korsbandsskada NY AVHANDLING Dynmisk stbilitet i knäleden efter främre korsbndsskd Avhndlingen Dynmic knee stbility fter nterior crucite ligment injury - Emphsis on rehbilittion försvrdes vid Linköpings Universitet 7

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm Luftvärmepumpens inverkn på energiförbrukningen i ett gmmlt egnhemshus Mgnus Sederholm 1 EXAMENSARBETE Arcd Utbildningsprogrm: Identifiktionsnummer: Förfttre: Arbetets nmn: Hndledre (Arcd): Energi- och

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende Tx för prövning och tillsyn inom miljöblkens område vseende år 2012 och tills vidre Inlednde bestämmelser 1 Denn tx gäller vgifter för Sndvikens kommuns kostnder för prövning och tillsyn enligt miljöblken

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer