Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex"

Transkript

1 Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson Sveriges lntruksuniversitet Enheten för skoglig fältforskning Swedish University of Agriculturl Sciences Unit for field-sed Forest Reserchh Rpport 1 Report 1 As 11

2

3 Skyddseffekt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz 1 & Ulf Johnsson 2 1 Sveriges lntruksuniversitet, As Försöksprk, 3 3 Lmmhult 2 Sveriges lntruksuniversitet, Tönnersjöhedens försöksprk, Box 17, Simlångsdlen Foton: Cles Hellqvist Denn serie rpporter utges v Enheten för skoglig fältforskning, Fkulteten för skogsvetenskp vid Sveriges lntruksuniversitet, med örjn 11. Serien pulicers endst elektroniskt. This series of Reports is pulished y the Unit for Field-sed Forest Reserch, Fculty of Forest Science t the Swedish University of Agriculturl Sciences, strting in 11. The reports re only pulished electroniclly.

4

5 Innehållsförteckning Summry... 7 Smmnfttning... 7 Inledning... 9 Mteril och metoder... 9 Resultt... 1 Merit Forest och Forester... 1 Merit Forest och Hyloi Forest... 1 Merit Forest och Conniflex Forester och Conniflex Forester och Merit Forest effekt v omehndling Diskussion Slutstser Referenser... 13

6 6

7 Summry Pine weevil is serious thret to regenertion of conifers y plnting. Protection of the seedlings during the first yers is importnt for seedling survivl. The most common method so fr hs een to tret the seedlings with n insecticide efore plnting. Currently three insecticides re ville on the mrket, however compnies certified to FSC stndrds re only llowed to use one of those. There is n ongoing dete on lterntive solutions since insecticides proly will e prohiited in the future. Therefore in this study one of the most promising lterntive is included, coting clled Conniflex. The report is sed on numer of experiments t As nd Tönnersjöhedens experimentl forests s well s some prcticl studies in coopertion with Sveskog. The three insecticides Merit Forest, Hyloi Forest, Forester nd the coting Conniflex protected the seedlings well ginst pine weevil dmge. An dditionl tretment with insecticides the second yer fter plnting tended to decrese dmge y pine weevil. In some of the experiments seedlings treted with Conniflex ws ffected y unknown dmge to lrger extent thn seedlings treted with insecticides. The work with the report ws finnced y the Swedish Hyloius Reserch progrm. Keywords: Coting, Hyloius, insecticide, pine weevil, seedling Smmnfttning Snytggen är ett llvrligt prolem vid föryngring v rrträd genom plntering. Att skydd plntn under de först åren är viktigt för plntns överlevnd. Det vnligste sättet hr hittills vrit tt ehndl plntorn med en insekticid före utplntering. Det finns för närvrnde tre olik insekticider på mrknden, för FSC-certifierde företg är endst ett v medlen godkänt. Det pågår ständigt en dett om lterntiv lösningr då det är troligt tt medlen kommer tt förjuds i frmtiden. I den här studien ingår därför ett mekniskt skydd, eläggningsskyddet Conniflex. Rpporten sers på ett ntl olik försök på As och Tönnersjöhedens försöksprker smt någr prktisk försök i smrete med Sveskog. De tre insekticidern Merit Forest, Hyloi Forest, Forester, smt eläggningsskyddet Conniflex hde ll god effekt mot snytggeskdor. Omehndling med insekticider ndr året i fält tenderde tt minsk snytggeskdorn. I någr v försöken hr plntor försedd med Conniflex drts v okänd skdor i större utsträckning än plntor ehndlde med insekticider. Aretet med rpporten ingår som en del v Snytggeprogrmmet. Nyckelord: Beläggningsskydd, Hyloius, insekticid, plntor, snytgge 7

8 8

9 Inledning Snytggen är ett llvrligt prolem i frmför llt mellerst, norr och östr Europ där den vnligste metoden vid föryngring är klvverkning och plntering (Långström & Dy 4). Att kunn skydd plntorn under de först åren så tt de kn etler sig och väx ifrån dett sårr stdium är därför högst väsentligt. Även ett skydd under en kortre period v etleringsfsen hr vist sig ge effekt genom en ökd tolerns mot skdor (Wllertz & Petersson 11). Behndling med insekticider i plntskoln före plntering är fortfrnde det vnligste sättet tt skydd skogsplntor mot snytggeskdor i Sverige och i fler ndr länder i Europ. I Sverige ehndldes 1 ungefär 15 miljoner plntor v 35 miljoner producerde (Plntskyddskommitténs hemsid). Sedn 1979 nvändes insekticider med den ktiv sustnsen permetrin, men tillstånd för sådn ehndling upphörde 31/12 3. För närvrnde är följnde tre medel tillåtn för ehndling v skogplntor mot snytggeskdor: Merit Forest WG, t.o.m. 31 jnuri 14 Forester, t.o.m. 31 decemer 11 Hyloi Forest, t.o.m. 31 decemer 11 FSC-certifierde företg får i Sverige endst nvänd Merit Forest WG och dispens till företgen ges med ett år i tget. Beslutet om dispens föregås v tt en pln för hur mn sk minsk nvändningen v insekticiden grnsks och godkänns v FSC. Ett lterntiv till insekticider är tt förse plntn med ett eläggningsskydd eller någon form v hyls. I den här studien hr vi vlt eläggningsskyddet Conniflex som jämförelse till någr v insekticidern. Conniflex estår v en elstisk mss som eläggs med snd och pplicers på den nedre delen v stmmen på plntn (Nordlnder m.fl. 9). Under 11 eräkns 12 miljoner plntor ehndls med Conniflex. Kunskpen om de olik preprten med vseende på skyddseffekt mot snytggeskdor är inte heltäcknde. Erfrenhet från försök och prktisk nvändning visr tt insekticidern ilnd skyddr effektivt men det finns också uppgifter v motstsen (Örlnder & Örlnder 5, Petersson & Wllertz 6). Plntor som ehndlts med Conniflex hr i en del tidigre fälttester drts v plntdöd som inte är snytggerelterde (Petersson 9, Härlin & Eriksson 1, Hellqvist 1). Vi hr smmnställt resultt från olik studier från As och Tönnersjöhedens försöksprker smt från prktisk försök på Sveskogs mrker. I försöken finns kontrollplntor och plntor med ehndlingr v Merit Forest, Forester, Hyloi Forest smt eläggningsskyddet Conniflex representerde. Årets rpport föregås v två tidigre liknnde rpporter (Wllertz m.fl. 7, Wllertz & Johnsson 8). Målsättningen är tt en ny rpport sk skrivs efterhnd som resultt från ny studier finns tt tillgå. Syftet med smmnställningen är tt jämför skyddseffekten hos de olik insekticider som nu nvänds i förhållnde till vrndr smt till ett v de mest lovnde meknisk plntskydden. Resulttet är v stor etydelse för det prktisk skogsruket och kn ses som en vägledning till hur effektiv de olik skydden är. Mteril och metoder Rpporten är en smmnställning v ett ntl olik försök (Tell 1). För tt ingå i dtsen måste oehndlde plntor finns som kontroll smt minst två ndr ehndlingr som jämförelse. Resultten redoviss först när plntorn vrit ute i fält under minst två och oft tre säsonger. Smmntget gör dett tt viss jämförelser ännu inte finns upprepde mer än i någr få försök och därför sk resultten tolks med viss försiktighet. En del studier återkommer fler gånger därför tt inom smm försök kn olik fktorer h jämförts, t.ex. plnttyp, doser v insekticiden, engångs- eller omehndling. All plnteringr är gjord på färsk eller ett-årig hyggen som ilnd vrit mrkeredd och ilnd inte. Trädslget är grn i ll försöken. Tell 1. Beskrivning v de försök som ingår i jämförelsern melln olik insekticider respektive Conniflex Lokl Försök Strt år M Fig. As Snytggeskydd 6 Nej 1 As Snytggeskydd 9 Nej 1,2,3 As Snytggeskydd 9 Nej 1,2,3,4 As Snytggeskydd 5 Nej 2 As Snytggeskydd 5 Nej 2 As Snytggeskydd 3 Nej 3,4 As Snytggeskydd 4 Nej 3 Sveskog Prktiskt försök 2 J 3,4 Sveskog Prktiskt försök 2 J 3,4 As Snytggeskydd 9 J 3 As Insekticider 6 Nej 4 Tönnersjöheden Insekticider 8 J 4 Den vnligste orsken till tt plntn dött hr förutom skdor v snytggen vrit okänd skdor. Eftersom inventering v plntorn genomförs vrje höst och plntn ilnd dör tidigre på säsongen kn det vr svårt tt helt säkert fstställ orsken. Den klsss då som okänd. Dess är ändå väldigt viktig tt få med eftersom de skulle kunn vr en effekt v 9

10 ehndlingen. I någr försök hr en stor ndel v plntorn dött v orsker som inte kn nses vr relterde till vre sig ehndling eller snytggeskdor. Det gäller åren 7 och 8 för försök med testning v snytggeskydd. Överlevnden vr genomgående mycket låg för ll plntor som ingick i studiern ovsett ehndling. En trolig förklring är tt plntorn, som sttes reltivt sent och redn påörjt skottskjutningen, vr stressde vid plnteringen. Dess försök är därför undntgn från resultten. De insekticider som ingår är: Merit Forest WG, grnult lnds med vtten, ktiv sustns imidkloprid Forester, vttenserd, ktiv sustns cypermetrin Hyloi Forest, vttenserd, ktiv sustns lmd-cyhlotrin Medlen hr den koncentrtion som rekommenders från företgen. Vi hr gjort fyr olik jämförelser med vseende på snytggeskdor och plntskydd; Merit Forest och Forester, Merit Forest och Hyloi Forest, Merit Forest och Conniflex smt Forester och Conniflex. I vrje jämförelse hr vi vlt studier där de ktuell ehndlingrn och kontrollplntor finns representerde. Täckrotsplntor hr nvänts i ll studier med undntg v studien från Tönnersjöheden 8, där rrotsplntor nvändes. Vi hr även gjort jämförelser melln engångsehndling och omehndling v insekticidern Forester och Merit Forest. Resultten från ehndling med Merit Forest och Forester ygger på tre olik försök (Figur 1). Anledningen till tt det finns så få försök med denn komintion är tt Forester r nvänts de senste åren. Forester är efterträdren till Cyper Plus, som numer inte är tillåten. Resultten från ehndling med Merit Forest och Hyloi Forest ygger på sex olik jämförelser (Figur 2). Resultten från ehndling med Merit Forest och Conniflex ygger på sju olik jämförelser (Figur 3). Resultten från ehndling med Forester och Conniflex ygger på fyr olik försök (Figur 4). Effekter v de olik ehndlingrn hr testts med vrinsnlys (SAS, GLM). De vriler som testts vr vgångr orskde v snytggeskdor smt överlevnd. Resultten från engångs- respektive omehndling med insekticidern Forester och Merit Forest ygger på två respektive tre försök (Tell 2). Dess redoviss r som medelvärden i figur fem. Sttistisk eretning kommer tt li möjlig först när vi hr fler resultt tt tillgå. Tell 2. Beskrivning v de försök som ingår i jämförelsern med engångs- respektive omehndling v insekticidern Forester och Merit Forest Lokl Försök Strtår M Figur As Insekticider 6 J 5 As Insekticider 7 J 5 As Snytggeskydd 9 Nej 5,6 As Snytggeskydd 5 Nej 6 Resultt Merit Forest och Forester Nästn % v kontrollplntorn hde dött v snytggeskdor efter 2-3 år i fält medn ehndling med de åd insekticidern Merit Forest och Forester resulterde i nivåer på 8 respektive 6 % död (Figur 1). Det fnns ingen signifiknt skillnd i effekten melln de åd insekticidern vre sig vd gällde snytggeskdor eller överlevnd. Procent 1 Andel plntor som dött v snytggeskdor Andel överlevnde plntor Oehndld Merit Forest Forester Figur 1. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. Behndlingr vrs värden är mrkerde med olik okstäver skiljer sig åt signifiknt. Merit Forest och Hyloi Forest Över hälften v kontrollplntorn hde dött v snytggeskdor efter 2-3 år i fält (61 %) (Figur 2). Båd insekticidern hde signifiknt effekt mot snytggeskdor jämfört med kontrollplntorn. Behndling med Hyloi Forest tenderde tt i genomsnitt h en ättre effekt jämfört med Merit Forest (11 % respektive 28 % död) men skillnden vr inte signifiknt. Genomsnittlig överlevnd vr signifiknt ättre för plntor ehndlde med Hyloi forest jämfört med för kontrollplntor (81 % respektive 36 %). Plntor ehndlde med Merit Forest intog en intermediär ställning med en överlevnd på 63 %. 1

11 Procent Diskussion Det finns erättigde invändningr mot tt nvänd resultt från olik studier för tt ild ny medelvär- 1 Andel plntor som dött v snytggeskdor Andel överlevnde plntor Figur 2. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. Behndlingr vrs värden är mrkerde med olik okstäver skiljer sig åt signifiknt. Merit Forest och Conniflex Drygt % v kontrollplntorn hde dött v snytggeskdor efter 2-3 år i fält medn för plntor ehndlde med Merit Forest eller plntor ehndlde med Conniflex vr vgångrn signifiknt lägre (18 respektive %) (Figur 3). Det fnns en tydlig effekt v ehndlingrn i överlevnd där kontrollplntorn hde en signifiknt lägre ndel, endst 32 % v plntorn överlevde. Melln de åd ehndlingrn Merit Forest och Conniflex fnns ingen skillnd, 66 respektive 61 % v plntorn klrde sig. Den vnligste nledning till tt plntorn dött vr, förutom snytggeskdor, okänd skdor. Procent 1 Oehndld Merit Forest Hyloi Forest Andel plntor som dött v snytggeskdor Andel överlevnde plntor Forester vr 78 % respektive 57 % för plntor försedd med Conniflex. I två v studiern som ingår i jämförelsen drdes frmför llt plntor försedd med Conniflex v en hög ndel okänd skdor (25 %). Procent 1 Andel plntor som dött v snytggeskdor Andel överlevnde plntor Figur 4. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. Behndlingr vrs värden är mrkerde med olik okstäver skiljer sig åt signifiknt. Forester och Merit Forest effekt v omehndling Resultten tyder på tt mn kn uppnå en sänkning v snytggeskdor och en höjning v ndel överlevnde plntor om mn omehndlr plntorn med Forester eller Merit Forest ndr året i fält. I försöken som ingår i studien hr plntering gjorts på färsk hyggen. Effekten v omehndling är något större för Forester, men det är små skillnder och få försök vrför resulttet ör tolks med försiktighet. Procent 1 Oehndld Forester Conniflex Andel pl nt or so m dött v snyt ggeskdor Andel överl evnde pl ntor en ehndling omehndling Oehndld Merit Forest Conniflex Figur 3. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. Behndlingr vrs värden är mrkerde med olik okstäver skiljer sig åt signifiknt. Forester Merit Forest Forester och Conniflex Mer än tre fjärdedelr v kontrollplntorn hde dött v snytggeskdor efter 2-3 år i fält (74 %) medn ehndling med Forester och Conniflex resulterde i 14 respektive 22 % död plntor (Figur 4). Av de oehndlde plntorn vr överlevnden endst 21 % medn resulttet för ehndling med Figur 5. Andel plntor som dött v snytggeskdor efter 2-3 säsonger i fält, smt procentuell ndel överlevnde plntor. 11

12 den. Någr exempel på prolem med metodiken är tt ll studier väger lik tungt trots tt de innehåller olik ntl plntor, snytggetrycket är högst vriernde och det finns jämförelser där reltivt få försök ingår. Därför ör resultten tolks med försiktighet. Med denn reservtion kn ändå viss slutstser drs och oservtioner görs. Behndling med insekticidern Merit Forest, Hyloi Forest, Forester smt eläggningsskyddet Conniflex gv i ll jämförelser signifiknt lägre mortlitet på grund v snytggeskdor jämfört med oehndlde plntor.det meknisk skyddet Conniflex visde sig i de här jämförelsern skydd plntorn mot snytggeskdor lik effektivt som insekticidern Merit Forest och Forester. Tidigre rpportering stöder resulttet (Petersson & Wllertz 6, Wllertz m.fl. 7, Nordlnder m.fl. 9). Det hr tidigre diskuterts huruvid plntor som ehndlts med Conniflex kn få en högre ndel okänd skdor där ehndlingen skulle kunn vr en tänkr orsk till skdorn (Petersson m.fl. 6, Hellqvist 1). I jämförelsen med Merit Forest och Conniflex fnns inte någon skillnd vre sig i effekten mot snytgge eller i ndel plntor som drts v okänd skdor. Båd ehndlingrn resulterde dock i en genomsnittlig överlevnd kring %, vilket inte kn nses som ett tillfredsställnde resultt. Dett trots tt hälften v försöken är utlgd på mrkeredd hyggen. I jämförelsen melln Forester och Conniflex vr ndelen okänd skdor hög för plntor försedd med Conniflex, 25 %, jämfört med 12 % för ehndling med Forester. I komintion med ett högt snytggetryck resulterde dett i en genomsnittlig överlevnd på endst 57 % för Conniflexehndlde plntor. Enligt Härlin m.fl. (8) nges torkstress som en trolig förklring till de okänd skdorn smt tt skdor orskde v ehndlingen speciellt drde plntor med eläggningsskydd. Hellqvist (1) visr tt torkskdor vr nästn fyr gånger vnligre som vgångsorsk än snytggeskdor för Conniflexehndlde plntor i prktisk plnteringr. Det är vnskligt tt dr llt för säkr slutstser från dess jämförelser då endst fyr studier ingick. I jämförelsen melln Merit Forest och Hyloi forest hr plntor ehndlde med Hyloi Forest signifiknt ättre överlevnd än kontrollplntorn. I genomsnitt dog nästn en tredjedel v plntorn ehndlde med Merit Forest v snytggeskdor medn ndelen okänd skdor vr reltivt låg. I denn jämförelse ingår en del försök från örjn v -tlet. Resultt från studier som gjorts under senre år, som inte redoviss här, tyder på tt effekten mot snytgge förättrts för Merit Forest under senre år (Härlin & Eriksson 9 och 1). Behndlingen v insekticider på plntn hr en egränsd vrktighet och den ktiv sustnsen i rken sjunker snt för tt sen stiliser sig (Petersson & Örlnder 7). Eftersom ehndlingen oftst är effektiv endst under först säsongen (Viiri m.fl. 7) är omehndling v insekticidern i fält under ndr året en vnlig åtgärd lnd viss mrkägre. Resultt från snytggemodellen (Snytggeprogrmmets hemsid) visr tt omehndling oftst ger en reducering v skdorn. I den här studien finns inte mång försök där omehndling v plntor gjorts på ett sådnt sätt tt de går tt jämför. Smmnställningen v de försök som finns visr dock en tendens till tt en omehndling i fält år 2 kn ge ett ökt skydd mot snytggeskdor och därmed en ökd överlevnd. I fler v jämförelsern är överlevnden låg även för plntor försedd med något skydd mot snytgge. Det finns säkert fler orsker till dett men en v förklringrn kn vr tt två tredjedelr v försöken är utlgd på omrkeredd hyggen. Vi vet sedn tidigre tt om en plnteringspunkt innehåller ren minerljord minskr skdorn v snytgge (Söderström m.fl. 1978, Björklund m.fl. 3, Petersson m.fl. 5). En nnn förklring kn vr tt eftersom mrkeredning ökr mrktempertur och tillgång på vtten och dessutom luckrr jorden, förättrs möjligheten för plntn tt etler sig efter en mrkeredning. Inom de närmste åren kommer fler försök på mrkeredd hyggen tt ingå i jämförelsern. Slutstser De tre insekticidern Merit Forest, Hyloi Forest, Forester smt eläggningskyddet Conniflex hde ll god skyddseffekt mot snytggeskdor. Omehndling v insekticider i fält under ndr året verkr ge minskde snytggeskdor och en ökd överlevnd. Beläggningskyddet Conniflex ger i viss fll en ökd ndel okänd skdor eller torkskdor men underlget i den här studien är för litet för tt säkert kunn dr någon generell slutsts v dett. Fler studier där de olik ehndlingrn ingår ehövs för tt utred effekten v skydden. 12

13 Referenser Björklund, N., Nordlnder, G. & Bylund, H. 3, Hostplnt cceptnce on minerl soil nd humus y the pine weevil Hyloius ietis (L.). Agriculturl nd Forest Entomology, 5: Hellqvist Cles. 1. Uppföljning v plnteringr med Conniflexehndlde plntor. Sveriges lntruksuniversitet, Institutionen för ekologi. Hofsten.H. 11. All plntproducenter medverkr till Snytggeprogrmmet. Retrieved My 6, 11, from Härlin, C. & Eriksson, S. 9. Meknisk plntskydd mot snytggeskdor, nlgt 6. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 9-2. Härlin, C. & Eriksson, S. 1. Meknisk plntskydd mot snytggeskdor, nlgt 7. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 1-1. Härlin. C., Eriksson, S. & Petersson, M. 8. Meknisk plntskydd mot snytggeskdor, nlgt 5. Slutrpport. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 8-1. Långström, B. & Dy, K. R. 4. Dmge, control nd mngement of weevil pests, especilly Hyloius ietis: Brk nd wood oring insects in living trees in Europe: A synthesis. (ed. y F. Lieutier, K.R. Dy, A. Bttisti, J-P. Gregoire & H.F. Evns), pp Kluwer Acdemic Pulishers, Dordrecht, The Netherlnds. Nordlnder, G., Nordenhem, H. & Hellqvist, C. 9. A flexile snd coting (Conniflex) for the protection of conifer seedlings ginst dmge y the pine weevil Hyloius ietis. Agriculturl nd Forest Entomology 11, Petersson, M., Örlnder, G. & Nordlnder, G. 5. Soil fetures ffecting dmge to conifer seedlings y the pine weevil Hyloius ietis. Forestry 78(1): Petersson, M. & Wllertz, K. 6. Prktisk studie v kemisk och meknisk plntskydd mot snytggeskdor. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 6-2. Petersson, M., Eriksson, S. & Zetterqvist, F. 6. Meknisk plntskydd mot snytggeskdor, nlgt 3. Slutrpport. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 6-3. Petersson, M. & Örlnder, G. 7. Insekticiders vrktighet på plntor. Slutrpport. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 7-1. Petersson, M. 9. Storskligt försök med meknisk plntskydd mot snytgge. Sveriges lntruksuniversitet, As lörsöksprk. Rpport 9-1. Petersson, M. 11. Snytggemodellen. Retrieved My 16, 11 from Söderström, V., Bräcke, J., Byflk, R. & Jnsson, C Comprison etween plnting in minerl soil heps nd some other soil tretments methods. Skogsfkulteten Sveriges lntruksuniversitet, Umeå, Rpport 11. Viiri, H., A. Tuominen. & Tervo. L. 7. Persistence of deltmethrin ginst Hyloius ietis on Norwy spruce seedlings. Scndinvin Journl of Forest Reserch 22, Wllertz, K., Petersson, M., Johnsson, U. & Örlnder, G: 7. Skyddseffekt mot snytggeskdor för permetrin, cypermetrin, imidkloprid och Conniflex. Smmnställning v försök nlgd 2-5 på As och Tönnersjöhedens försöksprker. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 7-3. Wllertz, K. & Johnsson, U. 8. Skyddseffekt mot snytggeskdor för permetrin, cypermetrin, imidkloprid och Conniflex. Smmnställning v försök nlgd 2-5 på As och Tönnersjöhedens försöksprker, delrpport 2. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport 8-2. Wllertz, K. & Petersson, M. 11. Pine weevil dmge to Norwy spruce seedlings: effects of nutrientloding, soil inversion nd physicl protection during seedling estlishment. Agriculturl nd Forest Entomology, DOI: /j x Örlnder, I. & Örlnder, G. 5. Effekt v cypermetrin och permetrin på snytggeskdor hos grnplntor. Sveriges lntruksuniversitet, As försöksprk. Rpport

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Bilaga 1. Beskrivning av uppgifterna och provresultaten

Bilaga 1. Beskrivning av uppgifterna och provresultaten Bilg 1. Beskrivning v uppgiftern oh provresultten 1997-00 I det följnde redoviss lydelsen på de olik uppgifter som ingår i testet oh resulttet för de fyr år som testet hittills hr nvänts. Härigenom kn

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Så behandlades parodontitskadorna

Så behandlades parodontitskadorna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes prodontitskdorn SAMMANFATTAT I förr numret v Tndläkrtidningen presenterdes fyr ptientfll där du fick terpiplner prolemtänder nteriort om molrer. Här redovisr vi ptient fllen

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning

Elektromagnetisk bromsning förbättrar stålkvaliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning förättrr stålkvliteten vid stränggjutning Elektromgnetisk romsning v stålflödet i kokillen i stränggjutningsmskiner förättrr kvliteten hos det gjutn stålet genom tt mängden icke-metllisk

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

definitioner och begrepp

definitioner och begrepp 0 Cecili Kilhmn & Jokim Mgnusson Rtionell tl Övningshäfte Avsnitt definitioner och egrepp DEFINITION: Ett rtionellt tl är ett tl som kn skrivs som en kvot melln två heltl och där 0. Mängden rtionell tl

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark

Lödd värmeväxlare XB. Datablad. Beskrivning. Godkännanden: CE-certifierad enligt (PED) 97/23/EG GOST/Ryssland SVGW/Schweiz VA/Danmark Beskrivning XB är en serie lödd plttvärmeväxlre i koppr för nvändning i fjärrvärmesystem (modell DH) och fjärrkylsystem (modell DC), till exempel vid vrmvtteneredning, i fjärrvärmeundercentrl för tt seprer

Läs mer

Dental erosion. Modernt tandslitage och en ny folksjukdom. vetenskap & klinik ann-katrin johansson

Dental erosion. Modernt tandslitage och en ny folksjukdom. vetenskap & klinik ann-katrin johansson vetenskp & klinik nn-ktrin johnsson nn-ktrin johnsson, odont dr, övertndläkre, Odontologisk utildningsenheten, Centrum för specilisttndvård och Ntionellt kunskpscentrum för ätstörningr nät, Örero läns

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Räkneövning 1 atomstruktur

Räkneövning 1 atomstruktur Räkneövning 1 tomstruktur 1. Atomerns lägen i grfen (ett mteril som består v endst ett end tomlger v koltomer och vrs upptäckt gv Nobelpriset i fysik, 010) ligger i de gitterpunkter som viss i figuren

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Uttryck höjden mot c påtvåolikasätt:

Uttryck höjden mot c påtvåolikasätt: Sinusstsen Beviset i PB gger å tre resultt som nog få gmnsieelever är förtrogn med. Vrje tringel hr en s.k. omskriven cirkel en cirkel som går genom ll tre hörnen : C Uttrck höjden mot c åtvåoliksätt:

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 KONFIDENTIELLT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 KONFIDENTIELLT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 KONFIDENTIELLT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Tillämpning Denn rpport sk endst tolks v ehörig nvändre under ikttgnde v professionell

Läs mer

Tillämpning - Ray Tracing och Bézier Ytor. TANA09 Föreläsning 3. Icke-Linjära Ekvationer. Ekvationslösning. Tillämpning.

Tillämpning - Ray Tracing och Bézier Ytor. TANA09 Föreläsning 3. Icke-Linjära Ekvationer. Ekvationslösning. Tillämpning. TANA09 Föreläsning 3 Tillämpning - Ry Trcing och Bézier Ytor z = B(x, y) q o Ekvtionslösning Tillämpning Existens Itertion Konvergens Intervllhlveringsmetoden Fixpuntsitertion Newton-Rphsons metod Anlys

Läs mer

Tanden är en mycket speciell struktur,

Tanden är en mycket speciell struktur, Minerliseringsstörd Tidig dignostik viktigt redskp i ehndlingen Smmnfttt Minerliseringsstörningr i emljen är vnligt och ställer oft till med stor prolem för såväl ptient som ehndlre. Inte sälln ehöver

Läs mer

Naturvärdesinventering i området Talldungen, Häggvägen, Ånestad, Linköping

Naturvärdesinventering i området Talldungen, Häggvägen, Ånestad, Linköping Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping 9 septemer 2011 Nturvärdesinventering i området Tlldungen, Häggvägen, Ånestd, Linköping Inledning Nrdus - Ekologisk konsult hr fått

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt Fkulteten för nturresurser och lntbruksvetenskp Jäst i fryst degr Jämförelse v jästsorter, påverkn v infrysning och bkningens tillväggångssätt Louise Bergfeldt Institutionen för livsmedelsvetenskp Självständigt

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:206 CIV Styckefll och svällning vid sprängning v inspänd bergprover Jons Edin Lrs Mrtinsson Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Väg- och vttenbyggndsteknik Institutionen

Läs mer

Tyngdkraftfältet runt en (stor) massa i origo är. F(x, y, z) =C (x 2 + y 2 + z 2 ) 3 2

Tyngdkraftfältet runt en (stor) massa i origo är. F(x, y, z) =C (x 2 + y 2 + z 2 ) 3 2 Nr 7, pril -, Ameli 7 Linjeintegrler 7. Idéer och smmnhng I en enkelintegrl summers värden v en funktion v en vriel f() längs ett visst intervll. I en duelintegrl summers värden v en funktion v två vriler

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Studentens Ultimata Guide till Cost-Benefit-Analys

Studentens Ultimata Guide till Cost-Benefit-Analys CERE Working Pper, 2015:15 Studentens Ultimt Guide till Cost-Benefit-Anlys Per-Olov Johnsson *, Hndelshögskoln i Stockholm Krl-Gustf Löfgren *, Umeå Universitet * Centre for Environmentl nd Resource Economics

Läs mer

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011 Rpport gällnde LUS- resultt under höstterminen 2011 Kommunen hr sedn mång år tillk eslutt tt ll låg- och mellnstdieskolor sk gör ett läsutvecklingstest (LUS) på vrje rn en till två gånger per termin. Dett

Läs mer

Nya studier på material, design och framställningsteknik

Nya studier på material, design och framställningsteknik Referentgrnskd ccepterd för pulicering 12 mj 2015. Implnttforskning på red front Ny studier på mteril, design och frmställningsteknik Sedn implnttehndling lev en llmänt ccepterd terpi på 1980-tlet hr implntten

Läs mer

Lena Holm och Eva Johansson Område Agrosystem SLU Alnarp 2011-06-15

Lena Holm och Eva Johansson Område Agrosystem SLU Alnarp 2011-06-15 Slutrpport för projektet Optimerd näringssmmnsättning och gödselplcering för ökd skörd och förbättrd kvlité hos mltkorn fältförsök (PA-projekt 147) Len Holm och Ev Johnsson Område Agrosystem SLU Alnrp

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Extraktion eller operativt avlägsnande

Extraktion eller operativt avlägsnande Öhmn et l Rdiologisk undersökningr v visdomständer grnsks Smmnfttt En grnskning hr gjorts v den rdiologisk undersökningens roll inför vlägsnnde v visdomständer i underkäken. Studien visr tt pnormröntgen

Läs mer

Kan herbivorer begränsa fröetablering av fjällbjörk, tall, gran och sibirisk lärk i norra Fennoskandien?

Kan herbivorer begränsa fröetablering av fjällbjörk, tall, gran och sibirisk lärk i norra Fennoskandien? Kn herivorer egräns fröetlering v fjälljörk, tll, grn och siirisk lärk i norr Fennoskndien? Sonj Whlerg Student Exmensrete i iologi 30 hp Avseende mgisterexmen Rpporten godkänd: 16 novemer 2009 Hndledre:

Läs mer

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen ETIK INOM TANDVÅRDEN Tndvård i Skndinvien så olik är idrgssystemen SAMMANFATTAT Bidrgssystemen inom tndvården i, Sverige och Norge är mycket olik. Trots skillndern melln systemen är tndhälsn likrtd i de

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster Klinik och vetenskp Peter Bistoletti, överläkre, docent i obstetrik och gynekologi, centrum för utvärdering v medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet, och kvinnokliniken, Nyköpings lsrett peterbistoletti@yhoo.com

Läs mer

ORIENTERINGSRAPPORT Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning Preliminära resultat från en pilotstudie

ORIENTERINGSRAPPORT Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning Preliminära resultat från en pilotstudie MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1107 ORIENTERINGSRAPPORT Långtidseffekter på skogsproduktion efter skåterföring och klkning Preliminär resultt från en pilotstudie Ulf Sikström, Stffn Jcobson, Ulf Johnsson,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Borcilac, en vasslebaserad foderkomponent i smågrisfoder

Borcilac, en vasslebaserad foderkomponent i smågrisfoder Borcilc, en vssleserd foderkomponent i smågrisfoder Smmnfttning - Tillsts v,5% Borcilc i ett konventionellt smågrisfoder ökde den dglig tillväxten under två veckor efter vvänjningen med melln 50 och 00

Läs mer