Gödselmedel i jordbruket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gödselmedel i jordbruket"

Transkript

1 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter Ämnesområde Sttistikområde SOS-klssificering Sttistiknsvrig Sttistikproducent Uppgiftsskyldiget Sekretess oc regler för bendling v personuppgifter Gllringsföreskrifter EU-reglering Syfte oc istorik Sttistiknvändning Uppläggning oc genomförnde Interntionell rpportering Plnerde förändringr i kommnde undersökningr... 4 Översikt Observtionsstoreter Sttistisk målstoreter Utflöden: sttistik oc mikrodt Dokumenttion oc metdt Uppgiftsinsmling Rm oc rmförfrnde Urvlsförfrnde Mätinstrument Insmlingsförfrnde Dtberedning Sttistisk berbetning oc redovisning Skttningr: ntgnden oc beräkningsformler Redovisningsförfrnden Slutlig observtionsregister Produktionsversioner Arkiveringsversioner Erfreneter från senste undersökningsomgången... 5

2 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 0 Allmänn uppgifter 0. Ämnesområde Ämnesområde: Miljö 0.2 Sttistikområde Sttistikområde: Gödselmedel oc klk 0.3 SOS-klssificering Tillör (SOS) J För undersökningr som ingår i Sveriges officiell sttistik gäller särskild regler när det gäller kvlitet oc tillgängliget, se Förordningen om den officiell sttistiken (200:00) 0.4 Sttistiknsvrig Myndiget/orgnistion: Sttistisk centrlbyrån Regioner oc miljö / Lntbrukssttistik Postdress: Örebro Besöksdress: Klostergtn 23 Kontktperson: Ylv Andrist Rngel Telefon: Telefx: E-post: 0.5 Sttistikproducent Myndiget/orgnistion: Sttistisk centrlbyrån Regioner oc miljö / Lntbrukssttistik Postdress: Örebro Besöksdress: Klostergtn 23 Kontktperson: Ylv Andrist Rngel Telefon: Telefx: E-post: 0.6 Uppgiftsskyldiget Uppgiftsskyldiget föreligger inte.

3 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 0.7 Sekretess oc regler för bendling v personuppgifter I myndigeterns särskild verksmet för frmställning v sttistik gäller sekretess enligt 24 kp. 8 offentligets- oc sekretesslgen (2009:400). Vid utomtiserd bendling v personuppgifter gäller reglern i personuppgiftslgen (998:204). På sttistikområdet finns dessutom särskild regler för personuppgiftsbendling i lgen (200:99) oc förordningen (200:00) om den officiell sttistiken. 0.8 Gllringsföreskrifter Ingen gllring v mikrodt r skett sedn undersökningen inleddes EU-reglering Delr v denn sttistik nvänds som underlg för rpportering enligt Europ-prlmentets oc Rådets förordning (EU) nr 525/203 v den 20 mj 203 om övervkning oc rpportering v utsläpp v växtusgser. 0.0 Syfte oc istorik Produkten ingår i den löpnde sttistiken över jordbrukets gödselmedelsnvändning. Undersökningsserien inleddes 988 oc undersökningr r fr.o.m. 99 genomförts med två års intermittens. Sttistiken sk regionlt oc differentiert belys förbrukningen i jordbruket v växtnäringsämnen i stll- oc minerlgödsel, nteringssätt oc lgringskpcitet för stllgödsel smt förändringr över tiden. Sttistiken nvänds vid ntionell beräkningr v växtnäringsblnser, kväve- oc fosforutsläpp till vtten, utsläpp v mmonik oc växtusgser. Dess beräkningr nvänds blnd nnt för uppföljning oc utvärdering v miljökvlitetsmål oc rpportering v genomförnde v EU-direktiv oc interntionell konventioner. 0. Sttistiknvändning Sttistikens nvändre är främst: o Jordbruksverket, Nturvårdsverket oc Hvs- oc vttenmyndigeten bl.. för uppföljning v miljömål som berör näringsläckge till luft oc vtten smt utvärdering v oc beslut om åtgärder för tt nå målen för rådgivning m.m. o Länsstyrelser, Vttenmyndigetern oc ndr regionl orgn för regionl uppföljning oc rådgivning. o Sveriges lntbruksuniversitet, Institutet för jordbruks- oc miljöteknik (JTI), med fler, för utbildning oc forskning. o Lntbrukrns Riksförbund (LRF), miljöorgnistioner oc llmäneten som underlg för debtten om jordbrukets miljöpåverkn.

4 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 0.2 Uppläggning oc genomförnde Uppgiftsinsmlingen sker genom telefonintervjuer med jordbrukrn efter odlingssäsongens slut. Intervjuern genomförs under perioden september till jnuri. Uppgiftern vser odlingssäsongen, det s.k. gödselåret. Med gödselår mens den period under vilken gödsling till ktuellt års grödor sker. Urvlet är strtifiert efter driftsinriktning (växtodling, mjölkkor, övrig nöt, svin, övrig djurållning oc blndd växtodling/djurållning). Estimtion görs strtumvis med rk uppräkning inom strt med kompenstion för bortfllet. Se vidre vsnitten 2.2 (Urvlsförfrnde) oc 3. (Skttningr). 0.3 Interntionell rpportering Uppgifter från undersökningen ingår som ett v indtunderlgen för Sveriges klimtrpportering till UNFCCC (United Ntions Frmework Convention on Climte Cnge). 0.4 Plnerde förändringr i kommnde undersökningr Ing större förändringr plners för närvrnde. Mindre vritioner melln undersökningrn förekommer.

5 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) Översikt SCB:s gödselmedelsundersökning (GU) inleddes 988 med syfte tt ge kunskp på regionl nivå om nvändningen v minerl- oc stllgödsel för enskild grödor. Sådn kunskp beövs i först nd för uppföljning v uppstt miljömål, som underlg för näringsläckgeberäkningr till luft oc vtten oc för rådgivning inom växtnäringsområdet. Ur miljösynpunkt är förlustern v kväve oc fosfor v störst betydelse. För tt minsk förlustern omftts svenskt jordbruk v fler miljöpolitisk beslut. Gödselmedelsundersökningen vr från börjn en tilläggsundersökning i de objektiv skördeuppskttningrn, oc vr således beroende v denn undersöknings urvl. Från 995 r ett särskilt urvl för GU drgits. I undersökningen 203 drogs lntbrukre över el lndet. Inför 997 års undersökning gjordes en omfttnde översyn i smråd med bl.. Jordbruksverket, Sveriges lntbruksuniversitet, JTI oc Nturvårdsverket. Syftet med översynen vr främst tt förbättr sttistiken över stllgödselnteringen, som blnd nnt r relevns för näringsläckget oc mmonikvgången till luft. Undersökningens utformning förändrdes betydligt oc kompletterdes med fler frågor om stllgödselnteringen. För tt möt nvändrbeovet v ökd regionl redovisning v resultten, utökdes urvlet till undersökningen 20 med jälp v tillfällig medel. Urvlet smordndes även positivt med Skördeundersökningrn (se vsnitt 2.2). Inför undersökingen 203 återgick urvlet till ordinrie storlek oc ingen positiv smordning gjordes med Skördeundersökningrn. Gödselmedelsundersökningen publicers vrtnnt år i ett sttistiskt meddelnde. I smm serie, serie MI (tidigre N) 30, publicers de år som inte GU publicers, sttistik över odlingsåtgärder i jordbruket. I serien ingår även årlig försäljningssttistik för minerlgödsel till jordbrukssektorn oc t.o.m. 203 även försäljningssttistik för klk (referensår 202). Tidigre redovisdes viss år näringsämneskvntitetern enligt GU, nedbrutn på vrinningsområden i seprt rpporter. En smmnställning v lång regionl tidsserier över försäljningen v minerlgödsel oc klk, smt produktionen v stllgödsel utgvs Observtionsstoreter

6 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5).2 Sttistisk målstoreter Det finns två uvudgrupper v sttistisk målstoreter. Den en gäller de kvntiteter v olik näringsämnen (kväve, fosfor oc klium) som tillförs åkermrk genom minerl- oc stllgödsel såsom ndel gödsld rel under referensperioden, genomsnittlig ektrgiv v respektive växtnäringsämne oc spridningstidpunkt. Den ndr gäller olik spekter på stllgödsel: fördelning v stllgödsel på nteringssätt oc lgringskpcitet, olik tekniker för stllgödselspridning smt stllperiodens genomsnittlig längd för olik ktegorier v nötkretur. Motsvrnde objektsgrupper, vribler oc sttistisk mått frmgår v tbellplnen nedn. Objektgrupp Vribel Mått Popultion Åkermrken i Sverige Indelning i redovisningsgrupper Grödor/grödgrupp Näringsämnen (kväve, fosfor, klium) Minerlgödsel (Mg) - Stllgödsel (Sg), Län, PO8, riket, smt enskild grödor Län, PO8, riket, grödgrupp, enskild grödor Mg-, Sg- oc (Mg+Sg)- gödsld rel. Län, PO8, riket, grödgrupper, enskild grödor Lntbruksföretg PO8, riket, djurgrupper Totl grödrel Gödsld rel Giv Förbrukning Spridningstidpunkt Gödslingsintensitet växttillgängligt kväve, gödsld rel Hnteringssätt oc lgringskpcitet för stllgödsel PO8, riket Påfyllndsmetod för urin- oc flytgödselbeållre PO8, riket, djurgrupper Stllperiod för nötkretur, genomsnittlig stllperiod PO8, riket, stllgödselslg PO8, riket, stllgödselslg, enskild grödor PO8, riket, enskild grödor Myllningstidpunkt för stllgödsel Spridningsteknik för flytgödsel oc urin Spridning v stllgödsel före sådd, i växnde gröd Spridning v Totlrel Reltiv rel Medelvärde Totlmängd Andelr v relen Andelr v relen Andelr v djurntlet Andelr v djurntlet Andelr v djurntlet, medelvärde Andelr v relen Andelr v relen Andelr v relen PO8, riket, stllgödselslg stllgödsel ) Med PO8 vses indelning i ått produktionsområden enligt lntbrukssttistiken, se MIS 998: Områdesindelningr i lntbrukssttistiken 998. Totl gödselmängd

7 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5).3 Utflöden: sttistik oc mikrodt Resultten redoviss i serien Sttistisk meddelnden (MI 30 SM). Fr.o.m. 200 års undersökning finns SM-rpporten på SCB:s webbplts, På webbpltsen finns även delr v resultten tillgänglig i sttistikdtbsen. I SM:ets tbelldel redoviss gödselgivor för smtlig grödor, spnnmål, slåttervll, betesvll oc övrig grödor, uppdelt på län, produktionsområden oc riket. Gödselgivor för enskild grödor redoviss endst på riksnivå. Frm till oc med 2009 ingick betesvllen i gruppen övrig grödor..4 Dokumenttion oc metdt Dokumenttion publicers också i SM oc i Beskrivning v sttistiken (motsvrr den tidigre produktbeskrivningen).

8 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 2 Uppgiftsinsmling 2. Rm oc rmförfrnde Lntbruksregistret för 202 utgjorde rm för urvlet. I urvlsrmen för GU 203 ingick företg med ett stndrdisert rbetsbeov v minst 400,0 timmr/år (enligt typklssificeringen för lntbruket) oc ntingen minst 5,0 odling på åkermrk eller stor djurållning. År 2005 öjdes gränsen från 2,0 till 5,0 med vsikt tt smm relgräns som i skördesttistiken. Förändringen ledde 2007 till en minskning med c 4 procent v ntlet företg, c,5 procent v stndrdrbetstimmrn oc c 0,3 procent v åkerrelen. Rmen 203 bestod v företg. Rmpopultionen består således nu v de jordbruksföretg som ingår i lntbruksregistret oc r minst 400,0 stndrdrbetstimmr/år oc ntingen minst 5,0 ektr odling på åkermrk eller stor djurållning. Målpopultionen är dock fortfrnde densmm som innn öjningen till 5,0, nämligen ll företg som ingår i Lntbruksregistret. Värden räkns därför upp för tt täck el målpopultionen oc dett görs genom tt uppräkningstlen justers eller klibrers mot den åkerrel som vser de företg som ingår i Lntbruksregistret. 2.2 Urvlsförfrnde I undersökningen 203 drogs ett bruttourvl v lntbruksföretg över el lndet, vilket är en återgång till norml urvlsstorlek. År 20 vr urvlet tillfälligt utökt med 500 företg, till 5 50 företg. I gödselmedelsundersökningen 20 vr urvlet positivt smordnt med urvlet till Skördeundersökningen, vilket innebr tt c gårdr blev uttgn till båd undersökningrn. Dett ökde då nvändbreten v dt vseende frågor som rör både gödsling oc skörd. Till 203 gjordes ingen sådn positiv smordning v urvlet, vrför endst c 900 företg deltog i båd undersökningrn. Strtifiering Rmpopultionen deldes 203 in i 45 strt. Strtifieringen bygger i grunden på en korsklssificering v ått produktionsområden (PO) oc sex driftinriktningr. Någr smmnslgningr v områden r gjorts för tt undvik lltför små strt. Ett minst ntl på c 00 företg tillämps; det minst strtumet kom 203 tt inneåll 93 företg. De sex driftsinriktningrn är Växtodling, Mjölkkor, Övrig nötkretur, Svin, Övrig djur oc Blndt. Driftsinriktningrn nvänds i strtifieringen för tt skp omogenitet oc på så vis öj precisionen. Allokering Allokering (fördelning v urvl på olik strt) görs för tt uppnå en kombintion v ög precision på riksnivå oc PO-nivå. Fördelningen r

9 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) gjorts proportionellt mot det storleksmått som sedn nvänds för tt fstställ urvlsdesign inom strtum; se nedn. Därtill r ett minst ntl på 20 företg per strtum tillämpts. Urvlsdesign Inom respektive strtum drs ett så kllt Preto πps-urvl, med stndrdrbetstimmr som storleksmått. Extrem designvikter undviks genom tt ntlet stndrdrbetstimmr lltid minst är 400,0; som ögst blir designvikten c 60. De preliminär önskde inklusionssnnoliketern λ k,prel beräkns som n s k /t s, där s k är storleksmåttet för företg k oc t s är summn v storleksmåttet för el strtumet ifråg. Storleksmåttet utgörs lltså v det stndrdiserde rbetsbeovet, uttryckt i stndrdrbetstimmr, oc speglr företgets storlek med vseende på både grödreler oc djurållning. λ k,prel -värden större än åsätts värdet (totlundersöks), vrpå övrig λ k,prel -värden beräkns på nytt. Itertionen uppreps tills ll önskde inklusionssnnoliketer i urvlsdelen underskrider värdet. Urvlet drs sedn enligt vedertgen metod för Preto πps-urvl. Slutligen r vi drgit ett urvl omfttnde företg, vrv 3 59 med önskde inklusionssnnoliketer λ k vriernde melln 0,07 oc 0, 998 smt 59 företg med λ k =. I ett ndr urvlssteg väljs ett fält för vrje gröd som odls på gården. Eftersom det inte är möjligt tt vid en telefonintervju slumpmässigt t ut ett fält r konsekvent uppgifter för störst fältet v respektive gröd inämtts. 2.3 Mätinstrument Uppgiftsinsmlingen sker vi telefonintervjuer. Registreringen sker sedn 2007 elt i WinDATI. 2.4 Insmlingsförfrnde När urvlet r drgits informers de uttgn lntbruken vi ett postutskick med ett informtionsbrev om tt de är utvld tt medverk i undersökningen. Telefonintervjuern genomförs under perioden september - jnuri 2.5 Dtberedning Härledningsregler: Tillförd mängder v olik näringsämnen Gödselmedelsundersökningens skttningr v ur mycket kväve, fosfor oc klium som sprids på åkermrk är beroende v ärledning. Härledningen går till så tt på lntbrukrns uppgifter om ektrgivor v olik minerlgödsel- oc stllgödselsorter läggs omräkningsfktorer för en beräkning v givn för respektive näringsämne. Hektrgivn v

10 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) näringsämnet n från olik gödselmedel (minerlgödsel respektive stllgödsel) ärleds enligt formeln: Hektrgiv = ( gödselgiv näringsinneåll, ), n g g där gödselgiv g är storleken på gödselgivn v gödselmedlet g enligt intervjuuppgiften, oc näringsinneåll n,g är omräkningstlet som nger inneållet v näringsämnet n i gödsel v typen g. Uppgifter om näringsinneåll i minerlgödsel v olik sorter kommer från tillverkrns inneållsdeklrtioner, oc är är uppgiftern tämligen säkr. För stllgödsel v olik typer r omräkningsfktorer tillämpts bserde på Jordbruksverkets STANK-modell. Dess omräkningsfktorer nses mer osäkr, eftersom de bygger på försöksdt oc bl.. förutsätter viss foderstter oc viss gödselntering, någon felskttning är inte gjord. För ärledning v tillförd mängd näringsämne per gröd oc gård multiplicers den frmräknde ektrgivn v ett näringsämne med uppgiften om gårdsrel, enligt följnde: n g Tillförd mängd näringsämne n till gröd på gård i = Hektrgiv n, i, Areli, där Hektrgiv n,i, är ektrgivn v näringsämne n till gröd på gård i, beräknd enligt ovn, oc Arel i. är gårdsrelen v gröd på gård i enligt uppgift från Lntbruksregistret. I tbellen nedn redoviss vilk omräkningstl som nvänds i ärledningr från tillförd stllgödselmängder till ren växtnäringsämnen. Uppgiftern är bserde på uppgifter från STANK-systemet.

11 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Näringsinneåll i stllgödsel från nötkretur, svin, öns, äst oc får vid olik spridningstidpunkter, (gäller södr Sverige, län 0-9) kg per ton stllgödsel, uppdtert inför 2003 års beräkningr. Totlkväve, kg/ton stllgödsel Ammoniumkväve, kg/ton stllgödsel Fosfor Klium Vår- Vår- Som- Tidig Sen Vår- Vår- Som- Tidig Sen kg /ton kg /ton vinter bruk mr Höst öst vinter bruk mr Höst öst Stllgödsel Stllgödsel Nöt Fstgödsel 4,3 4,0 3,5 4,0 4,3 0,9 0,6 0, 0,6 0,9,4 4,6 Urin 2,4 2,6,9 2,4 2,8 2, 2,2,6 2, 2,5 0,0 5,4 Kletgödsel 3,7 3, 2,6 3,2 3,6,3 0,7 0,2 0,8,2 0,9 4, Flytgödsel 3,8 3,8 2,9 3,7 3,9 2,0 2,0,,9 2, 0,8 5, Djupströ 5,0 4,8 4,6 4,9 5,0 0,4 0,2 0, 0,3 0,4,5 0,6 Svin Fstgödsel 7,8 7,5 6,4 7,5 7,9,7,3 0,2,3,7 4,4 3,2 Urin,2,4,3,3,3,0,2,,, 0,8 4,3 Kletgödsel 5,9 5,5 3,6 5,7 5,9 2,6 2,2 0,3 2,4 2,6 2,6 2,7 Flytgödsel 3,0 3,4 2,9 3,3 3,6,9 2,2,8 2,2 2,5,2,7 Djupströ 4,3 4,2 4,0 4,3 4,4 0,4 0,3 0,0 0,3 0,4 2,0 4,3 Höns Fstgödsel 0,9 9, 5,7 8,8, 6,0 4, 0,8 3,8 6,2 4,5 5, Kletgödsel 9,5 8,6 5,0 8,9 0, 5,2 4,3 0,7 4,5 5,8 3,9 4,4 Flytgödsel 4,0 4,3 3, 4,5 3,9 2,8 3,,9 3,3 2,6,7,9 Djupströ 3,5 24,6 2,9 27,4 3,5 0,9 4,,4 6,8 0,9 8,6 5,7 Häst Fstgödsel 6,6 6,0 5,4 6,0 6,6,4 0,8 0,2 0,8,3,8,7 Djupströ 5,4 5,3 5,0 5,2 5,4 0,4 0,3 0, 0,3 0,4,8,7 Får Fstgödsel 2,0, 9,8,0,8 2,5,6 0,3,6 2,4 2,5 6,3 Djupströ 9,8 9,3 9, 9,5 9,8 0,8 0,3 0, 0,5 0,8 2,5 6,3 ) Vårvinter = / - 3/3; vårbruk = /4-3/5; sommr = /6-3/7; tidig öst = /8-30/9; sen öst = /0-3/2

12 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 3 Sttistisk berbetning oc redovisning 3. Skttningr: ntgnden oc beräkningsformler Skttningr De flest tbeller r skttts som relndelr. Dett gäller ndel bendld rel, se exempel nedn, liksom spridningstidpunkt, nvändning v olik gödselslg, myllningstidpunkt oc spridningsteknik. På motsvrnde sätt redoviss djurrelterde uppgifter som stllperiod, se exempel 2, oc nteringssätt för stllgödsel som ndel v djuren. Skttningen v givorn v olik växtnäringsämnen (tillförd mängder per ektr) beräkns genom tt kvntiteten tillförd stllgödsel räkns om till ren växtnäring med jälp v fktorer bserde på STANK (se vsnitt 2.5). Skttningen v mängd tillfört näringsämne per ektr beräkns sedn enligt metoden i exempel 2 nedn. Exempel. Beräkning v ndel gödsld rel. Denn skttning beräkns som en kvot melln den skttde rel som bendls med något slgs gödselmedel oc den totl relen för motsvrnde grödor. Dess skttningr utgörs vr oc en i sin tur v summerde reler för smtlig urvlsgrupper (strt). En justering v relern sker dessutom för respektive redovisningsindelning d. Justeringen görs dels genom multipliktion med kvoten melln registerrelen oc skttd rel enligt urvlsundersökningen, dels genom klibrering v uppräkningstlen mot registerrelen. Speciellt för skttningen v genomsnittlig relndel A där gödsling sker med gödselmedel b i redovisningsindelning d, kn formeln då justering görs genom multipliktion uttrycks A id = i i A Aˆ A Aˆ id id id id n m n m k k λk λ k kib ki. medn formeln då justering görs genom klibrering kn uttrycks n m A id = n m k k g g k k λk λ k kib ki, där

13 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) kib = den rel v gröd i tillörnde lntbruksföretget k inom strtum där gödsling sker med gödselmedel b, ki = rel v gröd i på gården k inom strtum, λ k = urvlssnnoliket för gården k inom strtum, n = ntl uttgn gårdr inom strtum, m = ntl uttgn gårdr, exkl bortfll, inom strtum, Aid Aˆ id = kvoten melln relen enligt ARARAT-registret oc enligt urvlsundersökningen för gröd i i redovisningsområde d, g k = klibrerd vikt för lntbruksföretget k inom strtum Exempel 2. Gödselgivorns storlek uttryckt i ren näringsämnen. Först räkns vrje gödselgiv om till näringsämneskvntiteter med jälp v omräkningsfktorer bserde på STANK. Beräkningen v givor i ren växtnäringsämnen beräkns sedn som tillförd mängder v växtnäring dividert med den motsvrnde bendlde relen. Den genomsnittlig givn V för gröd i på reler som gödslts med gödselmedel b i redovisningsindelning d ges då v V bd = A Aˆ A Aˆ n m id i id k n m λ id i id k ik λ ik kib v ki kib, oc då klibrering nvänts v V bd = n m n m k g k λk gk λ k k kib v ki kib där v kib = tillförd mängd växtnäringsämne per ektr för gröd i inom gården k inom strtum där gödsling sker med gödselmedel b. I övrigt smm definitioner som i exemplet ovn. Exempel 3. Djur med en viss stllperiod. Prmetern sktts som en kvot melln de djur som r stllperiod v viss längd, t ex 5-6 månder, oc det

14 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) totl ntlet djur. Både täljre oc nämnre npsss till ARARAT-nivå med en kvotskttning. Den genomsnittlig ndelen djur med en stllperiod v längd s i redovisningsindelning d sktts som: S bd = D Dˆ D Dˆ n m gd i g gd i i j n m gd i g gd i i j d λ ij d λ ij ijgs ijg, där d ijgs = ntlet djur v typ g på gården j inom strtum i med stllperioden s, d ijg = ntlet djur v typ g på gården j inom strtum i, λ ij = urvlssnnoliket för gården j inom strtum i, n i = ntl uttgn gårdr inom strtum i, m i = ntl uttgn gårdr, exkl. bortfll, inom strtum i, Dgd Dˆ gd = kvoten melln ntlet djur i djurgruppen g i redovisningsgrupp d enligt ARARAT-registret oc det motsvrnde skttde ntlet enligt urvlsundersökningen. Vrinsskttningrn görs i beräkningsprogrmmet CLAN/ETOS för motsvrnde kvoter. 3.2 Redovisningsförfrnden Resultten redoviss i serien Sttistisk meddelnden (MI 30 SM). Fr.o.m. 200 års undersökning finns SM-rpporten på SCB:s webbplts, På webbpltsen finns även delr v resultten tillgänglig i sttistikdtbsen.

15 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 4 Slutlig observtionsregister 4. Produktionsversioner I det är dokumentet (SCBDOK) r frmtgningen v nednstående slutlig observtionsregister beskrivits. Register Registervrint Gödselmedel Gödselmedel Registerversion 202/203 Fortstt dokumenttion, v registrens detljerde inneåll, finns på SCB:s webbplts. Där beskrivs ll vribler oc värdemängder m.m. Dokumenttionen ittr du är: ttps://www.2.scb.se/metdt. Klick dig frm med jälp v nmnen på Register, Registervrint oc Registerversion som är ngivn i ovnstående tbell. 4.2 Arkiveringsversioner Smm som produktionsversionen. 4.3 Erfreneter från senste undersökningsomgången Ing särskild erfreneter

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt

Jäst i frysta degar. Jämförelse av jästsorter, påverkan av infrysning och bakningens tillvägagångssätt. Louise Bergfeldt Fkulteten för nturresurser och lntbruksvetenskp Jäst i fryst degr Jämförelse v jästsorter, påverkn v infrysning och bkningens tillväggångssätt Louise Bergfeldt Institutionen för livsmedelsvetenskp Självständigt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2015 BO0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende Tx för prövning och tillsyn inom miljöblkens område vseende år 2012 och tills vidre Inlednde bestämmelser 1 Denn tx gäller vgifter för Sndvikens kommuns kostnder för prövning och tillsyn enligt miljöblken

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3

Teorifrå gor kåp. 5.2 9.3 Teorifrå gor kåp. 5. 9.3 Repetition ) Härled formeln för prtiell integrtion ur nednstående smbnd: d F(x)g(x) = f(x)g(x) F(x)g (x) dx ) Vilken typ v elementär funktion brukr mn oftst välj tt deriver lltså

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen ETIK INOM TANDVÅRDEN Tndvård i Skndinvien så olik är idrgssystemen SAMMANFATTAT Bidrgssystemen inom tndvården i, Sverige och Norge är mycket olik. Trots skillndern melln systemen är tndhälsn likrtd i de

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll

Aktieägarstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) FM0201. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Aktieägarstatistik 2013 FM0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

Nollföljdsmodellering av transformatorer Beräkningar av följdproblem vid ökad kablifiering på mellanspänningsnivå CAROLINE HERMANSSON JONAS OLSSON

Nollföljdsmodellering av transformatorer Beräkningar av följdproblem vid ökad kablifiering på mellanspänningsnivå CAROLINE HERMANSSON JONAS OLSSON Nollföljdsmodellering v trnsformtorer Beräkningr v följdproblem vid ökd kblifiering på mellnspänningsnivå Exmensrbete inom Elteknik CROLNE HERMNSSON JONS OLSSON nstitutionen för Energi och Miljö vdelningen

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter norde interntionl privte bnking Investmentnews nr 102 juni 2012 Mrkndsnytt Utsiktern för världsekonomin hr försämrts hittills under kvrtlet. Hoppet om ett fortstt uppsving i USA hr minskt till följd v

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Gödsellogistik Kalmar 8 oktober 2014. Hans Hedström Hushållningssällskapet

Gödsellogistik Kalmar 8 oktober 2014. Hans Hedström Hushållningssällskapet Gödsellogistik Kalmar 8 oktober 2014 Hans Hedström Hushållningssällskapet Hushållningssällskapets Gödselförmedling Etablerades 1992 Stallgödsel från kyckling, höns, mink och biogödsel. Årligt tonnage ca

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster

Screening för cervixcancer kan vara kostnadseffektiv Kombinationen cellprov och HPV-test skulle ge ytterligare vinster Klinik och vetenskp Peter Bistoletti, överläkre, docent i obstetrik och gynekologi, centrum för utvärdering v medicinsk teknologi (CMT), Linköpings universitet, och kvinnokliniken, Nyköpings lsrett peterbistoletti@yhoo.com

Läs mer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 1 Grunder FÖRSVARSMAKTEN 2012 10 30 09 831:64733 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 (Unibest

Läs mer

Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst

Väder och Vatten. Sen vår i söder, tidig i norr. Kall och snörik vinter utom i fjällen. Varm och blöt sommar. Kall höst Väder oh Vtten en tidskrift från MHI nr 13 väderåret Kll oh snörik vinter utom i fjällen en vår i söder, tidig i norr Vrm oh blöt sommr Kll höst årets väder MHI Väder oh Vtten r 13 Kll vintermånder AV

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Partisympatiundersökningen (PSU)

Partisympatiundersökningen (PSU) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) Partisympatiundersökningen (PSU) 2015 ME0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer