Gödselmedel i jordbruket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gödselmedel i jordbruket"

Transkript

1 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter Ämnesområde Sttistikområde SOS-klssificering Sttistiknsvrig Sttistikproducent Uppgiftsskyldiget Sekretess oc regler för bendling v personuppgifter Gllringsföreskrifter EU-reglering Syfte oc istorik Sttistiknvändning Uppläggning oc genomförnde Interntionell rpportering Plnerde förändringr i kommnde undersökningr... 4 Översikt Observtionsstoreter Sttistisk målstoreter Utflöden: sttistik oc mikrodt Dokumenttion oc metdt Uppgiftsinsmling Rm oc rmförfrnde Urvlsförfrnde Mätinstrument Insmlingsförfrnde Dtberedning Sttistisk berbetning oc redovisning Skttningr: ntgnden oc beräkningsformler Redovisningsförfrnden Slutlig observtionsregister Produktionsversioner Arkiveringsversioner Erfreneter från senste undersökningsomgången... 5

2 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 0 Allmänn uppgifter 0. Ämnesområde Ämnesområde: Miljö 0.2 Sttistikområde Sttistikområde: Gödselmedel oc klk 0.3 SOS-klssificering Tillör (SOS) J För undersökningr som ingår i Sveriges officiell sttistik gäller särskild regler när det gäller kvlitet oc tillgängliget, se Förordningen om den officiell sttistiken (200:00) 0.4 Sttistiknsvrig Myndiget/orgnistion: Sttistisk centrlbyrån Regioner oc miljö / Lntbrukssttistik Postdress: Örebro Besöksdress: Klostergtn 23 Kontktperson: Ylv Andrist Rngel Telefon: Telefx: E-post: 0.5 Sttistikproducent Myndiget/orgnistion: Sttistisk centrlbyrån Regioner oc miljö / Lntbrukssttistik Postdress: Örebro Besöksdress: Klostergtn 23 Kontktperson: Ylv Andrist Rngel Telefon: Telefx: E-post: 0.6 Uppgiftsskyldiget Uppgiftsskyldiget föreligger inte.

3 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 0.7 Sekretess oc regler för bendling v personuppgifter I myndigeterns särskild verksmet för frmställning v sttistik gäller sekretess enligt 24 kp. 8 offentligets- oc sekretesslgen (2009:400). Vid utomtiserd bendling v personuppgifter gäller reglern i personuppgiftslgen (998:204). På sttistikområdet finns dessutom särskild regler för personuppgiftsbendling i lgen (200:99) oc förordningen (200:00) om den officiell sttistiken. 0.8 Gllringsföreskrifter Ingen gllring v mikrodt r skett sedn undersökningen inleddes EU-reglering Delr v denn sttistik nvänds som underlg för rpportering enligt Europ-prlmentets oc Rådets förordning (EU) nr 525/203 v den 20 mj 203 om övervkning oc rpportering v utsläpp v växtusgser. 0.0 Syfte oc istorik Produkten ingår i den löpnde sttistiken över jordbrukets gödselmedelsnvändning. Undersökningsserien inleddes 988 oc undersökningr r fr.o.m. 99 genomförts med två års intermittens. Sttistiken sk regionlt oc differentiert belys förbrukningen i jordbruket v växtnäringsämnen i stll- oc minerlgödsel, nteringssätt oc lgringskpcitet för stllgödsel smt förändringr över tiden. Sttistiken nvänds vid ntionell beräkningr v växtnäringsblnser, kväve- oc fosforutsläpp till vtten, utsläpp v mmonik oc växtusgser. Dess beräkningr nvänds blnd nnt för uppföljning oc utvärdering v miljökvlitetsmål oc rpportering v genomförnde v EU-direktiv oc interntionell konventioner. 0. Sttistiknvändning Sttistikens nvändre är främst: o Jordbruksverket, Nturvårdsverket oc Hvs- oc vttenmyndigeten bl.. för uppföljning v miljömål som berör näringsläckge till luft oc vtten smt utvärdering v oc beslut om åtgärder för tt nå målen för rådgivning m.m. o Länsstyrelser, Vttenmyndigetern oc ndr regionl orgn för regionl uppföljning oc rådgivning. o Sveriges lntbruksuniversitet, Institutet för jordbruks- oc miljöteknik (JTI), med fler, för utbildning oc forskning. o Lntbrukrns Riksförbund (LRF), miljöorgnistioner oc llmäneten som underlg för debtten om jordbrukets miljöpåverkn.

4 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 0.2 Uppläggning oc genomförnde Uppgiftsinsmlingen sker genom telefonintervjuer med jordbrukrn efter odlingssäsongens slut. Intervjuern genomförs under perioden september till jnuri. Uppgiftern vser odlingssäsongen, det s.k. gödselåret. Med gödselår mens den period under vilken gödsling till ktuellt års grödor sker. Urvlet är strtifiert efter driftsinriktning (växtodling, mjölkkor, övrig nöt, svin, övrig djurållning oc blndd växtodling/djurållning). Estimtion görs strtumvis med rk uppräkning inom strt med kompenstion för bortfllet. Se vidre vsnitten 2.2 (Urvlsförfrnde) oc 3. (Skttningr). 0.3 Interntionell rpportering Uppgifter från undersökningen ingår som ett v indtunderlgen för Sveriges klimtrpportering till UNFCCC (United Ntions Frmework Convention on Climte Cnge). 0.4 Plnerde förändringr i kommnde undersökningr Ing större förändringr plners för närvrnde. Mindre vritioner melln undersökningrn förekommer.

5 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) Översikt SCB:s gödselmedelsundersökning (GU) inleddes 988 med syfte tt ge kunskp på regionl nivå om nvändningen v minerl- oc stllgödsel för enskild grödor. Sådn kunskp beövs i först nd för uppföljning v uppstt miljömål, som underlg för näringsläckgeberäkningr till luft oc vtten oc för rådgivning inom växtnäringsområdet. Ur miljösynpunkt är förlustern v kväve oc fosfor v störst betydelse. För tt minsk förlustern omftts svenskt jordbruk v fler miljöpolitisk beslut. Gödselmedelsundersökningen vr från börjn en tilläggsundersökning i de objektiv skördeuppskttningrn, oc vr således beroende v denn undersöknings urvl. Från 995 r ett särskilt urvl för GU drgits. I undersökningen 203 drogs lntbrukre över el lndet. Inför 997 års undersökning gjordes en omfttnde översyn i smråd med bl.. Jordbruksverket, Sveriges lntbruksuniversitet, JTI oc Nturvårdsverket. Syftet med översynen vr främst tt förbättr sttistiken över stllgödselnteringen, som blnd nnt r relevns för näringsläckget oc mmonikvgången till luft. Undersökningens utformning förändrdes betydligt oc kompletterdes med fler frågor om stllgödselnteringen. För tt möt nvändrbeovet v ökd regionl redovisning v resultten, utökdes urvlet till undersökningen 20 med jälp v tillfällig medel. Urvlet smordndes även positivt med Skördeundersökningrn (se vsnitt 2.2). Inför undersökingen 203 återgick urvlet till ordinrie storlek oc ingen positiv smordning gjordes med Skördeundersökningrn. Gödselmedelsundersökningen publicers vrtnnt år i ett sttistiskt meddelnde. I smm serie, serie MI (tidigre N) 30, publicers de år som inte GU publicers, sttistik över odlingsåtgärder i jordbruket. I serien ingår även årlig försäljningssttistik för minerlgödsel till jordbrukssektorn oc t.o.m. 203 även försäljningssttistik för klk (referensår 202). Tidigre redovisdes viss år näringsämneskvntitetern enligt GU, nedbrutn på vrinningsområden i seprt rpporter. En smmnställning v lång regionl tidsserier över försäljningen v minerlgödsel oc klk, smt produktionen v stllgödsel utgvs Observtionsstoreter

6 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5).2 Sttistisk målstoreter Det finns två uvudgrupper v sttistisk målstoreter. Den en gäller de kvntiteter v olik näringsämnen (kväve, fosfor oc klium) som tillförs åkermrk genom minerl- oc stllgödsel såsom ndel gödsld rel under referensperioden, genomsnittlig ektrgiv v respektive växtnäringsämne oc spridningstidpunkt. Den ndr gäller olik spekter på stllgödsel: fördelning v stllgödsel på nteringssätt oc lgringskpcitet, olik tekniker för stllgödselspridning smt stllperiodens genomsnittlig längd för olik ktegorier v nötkretur. Motsvrnde objektsgrupper, vribler oc sttistisk mått frmgår v tbellplnen nedn. Objektgrupp Vribel Mått Popultion Åkermrken i Sverige Indelning i redovisningsgrupper Grödor/grödgrupp Näringsämnen (kväve, fosfor, klium) Minerlgödsel (Mg) - Stllgödsel (Sg), Län, PO8, riket, smt enskild grödor Län, PO8, riket, grödgrupp, enskild grödor Mg-, Sg- oc (Mg+Sg)- gödsld rel. Län, PO8, riket, grödgrupper, enskild grödor Lntbruksföretg PO8, riket, djurgrupper Totl grödrel Gödsld rel Giv Förbrukning Spridningstidpunkt Gödslingsintensitet växttillgängligt kväve, gödsld rel Hnteringssätt oc lgringskpcitet för stllgödsel PO8, riket Påfyllndsmetod för urin- oc flytgödselbeållre PO8, riket, djurgrupper Stllperiod för nötkretur, genomsnittlig stllperiod PO8, riket, stllgödselslg PO8, riket, stllgödselslg, enskild grödor PO8, riket, enskild grödor Myllningstidpunkt för stllgödsel Spridningsteknik för flytgödsel oc urin Spridning v stllgödsel före sådd, i växnde gröd Spridning v Totlrel Reltiv rel Medelvärde Totlmängd Andelr v relen Andelr v relen Andelr v djurntlet Andelr v djurntlet Andelr v djurntlet, medelvärde Andelr v relen Andelr v relen Andelr v relen PO8, riket, stllgödselslg stllgödsel ) Med PO8 vses indelning i ått produktionsområden enligt lntbrukssttistiken, se MIS 998: Områdesindelningr i lntbrukssttistiken 998. Totl gödselmängd

7 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5).3 Utflöden: sttistik oc mikrodt Resultten redoviss i serien Sttistisk meddelnden (MI 30 SM). Fr.o.m. 200 års undersökning finns SM-rpporten på SCB:s webbplts, På webbpltsen finns även delr v resultten tillgänglig i sttistikdtbsen. I SM:ets tbelldel redoviss gödselgivor för smtlig grödor, spnnmål, slåttervll, betesvll oc övrig grödor, uppdelt på län, produktionsområden oc riket. Gödselgivor för enskild grödor redoviss endst på riksnivå. Frm till oc med 2009 ingick betesvllen i gruppen övrig grödor..4 Dokumenttion oc metdt Dokumenttion publicers också i SM oc i Beskrivning v sttistiken (motsvrr den tidigre produktbeskrivningen).

8 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 2 Uppgiftsinsmling 2. Rm oc rmförfrnde Lntbruksregistret för 202 utgjorde rm för urvlet. I urvlsrmen för GU 203 ingick företg med ett stndrdisert rbetsbeov v minst 400,0 timmr/år (enligt typklssificeringen för lntbruket) oc ntingen minst 5,0 odling på åkermrk eller stor djurållning. År 2005 öjdes gränsen från 2,0 till 5,0 med vsikt tt smm relgräns som i skördesttistiken. Förändringen ledde 2007 till en minskning med c 4 procent v ntlet företg, c,5 procent v stndrdrbetstimmrn oc c 0,3 procent v åkerrelen. Rmen 203 bestod v företg. Rmpopultionen består således nu v de jordbruksföretg som ingår i lntbruksregistret oc r minst 400,0 stndrdrbetstimmr/år oc ntingen minst 5,0 ektr odling på åkermrk eller stor djurållning. Målpopultionen är dock fortfrnde densmm som innn öjningen till 5,0, nämligen ll företg som ingår i Lntbruksregistret. Värden räkns därför upp för tt täck el målpopultionen oc dett görs genom tt uppräkningstlen justers eller klibrers mot den åkerrel som vser de företg som ingår i Lntbruksregistret. 2.2 Urvlsförfrnde I undersökningen 203 drogs ett bruttourvl v lntbruksföretg över el lndet, vilket är en återgång till norml urvlsstorlek. År 20 vr urvlet tillfälligt utökt med 500 företg, till 5 50 företg. I gödselmedelsundersökningen 20 vr urvlet positivt smordnt med urvlet till Skördeundersökningen, vilket innebr tt c gårdr blev uttgn till båd undersökningrn. Dett ökde då nvändbreten v dt vseende frågor som rör både gödsling oc skörd. Till 203 gjordes ingen sådn positiv smordning v urvlet, vrför endst c 900 företg deltog i båd undersökningrn. Strtifiering Rmpopultionen deldes 203 in i 45 strt. Strtifieringen bygger i grunden på en korsklssificering v ått produktionsområden (PO) oc sex driftinriktningr. Någr smmnslgningr v områden r gjorts för tt undvik lltför små strt. Ett minst ntl på c 00 företg tillämps; det minst strtumet kom 203 tt inneåll 93 företg. De sex driftsinriktningrn är Växtodling, Mjölkkor, Övrig nötkretur, Svin, Övrig djur oc Blndt. Driftsinriktningrn nvänds i strtifieringen för tt skp omogenitet oc på så vis öj precisionen. Allokering Allokering (fördelning v urvl på olik strt) görs för tt uppnå en kombintion v ög precision på riksnivå oc PO-nivå. Fördelningen r

9 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) gjorts proportionellt mot det storleksmått som sedn nvänds för tt fstställ urvlsdesign inom strtum; se nedn. Därtill r ett minst ntl på 20 företg per strtum tillämpts. Urvlsdesign Inom respektive strtum drs ett så kllt Preto πps-urvl, med stndrdrbetstimmr som storleksmått. Extrem designvikter undviks genom tt ntlet stndrdrbetstimmr lltid minst är 400,0; som ögst blir designvikten c 60. De preliminär önskde inklusionssnnoliketern λ k,prel beräkns som n s k /t s, där s k är storleksmåttet för företg k oc t s är summn v storleksmåttet för el strtumet ifråg. Storleksmåttet utgörs lltså v det stndrdiserde rbetsbeovet, uttryckt i stndrdrbetstimmr, oc speglr företgets storlek med vseende på både grödreler oc djurållning. λ k,prel -värden större än åsätts värdet (totlundersöks), vrpå övrig λ k,prel -värden beräkns på nytt. Itertionen uppreps tills ll önskde inklusionssnnoliketer i urvlsdelen underskrider värdet. Urvlet drs sedn enligt vedertgen metod för Preto πps-urvl. Slutligen r vi drgit ett urvl omfttnde företg, vrv 3 59 med önskde inklusionssnnoliketer λ k vriernde melln 0,07 oc 0, 998 smt 59 företg med λ k =. I ett ndr urvlssteg väljs ett fält för vrje gröd som odls på gården. Eftersom det inte är möjligt tt vid en telefonintervju slumpmässigt t ut ett fält r konsekvent uppgifter för störst fältet v respektive gröd inämtts. 2.3 Mätinstrument Uppgiftsinsmlingen sker vi telefonintervjuer. Registreringen sker sedn 2007 elt i WinDATI. 2.4 Insmlingsförfrnde När urvlet r drgits informers de uttgn lntbruken vi ett postutskick med ett informtionsbrev om tt de är utvld tt medverk i undersökningen. Telefonintervjuern genomförs under perioden september - jnuri 2.5 Dtberedning Härledningsregler: Tillförd mängder v olik näringsämnen Gödselmedelsundersökningens skttningr v ur mycket kväve, fosfor oc klium som sprids på åkermrk är beroende v ärledning. Härledningen går till så tt på lntbrukrns uppgifter om ektrgivor v olik minerlgödsel- oc stllgödselsorter läggs omräkningsfktorer för en beräkning v givn för respektive näringsämne. Hektrgivn v

10 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) näringsämnet n från olik gödselmedel (minerlgödsel respektive stllgödsel) ärleds enligt formeln: Hektrgiv = ( gödselgiv näringsinneåll, ), n g g där gödselgiv g är storleken på gödselgivn v gödselmedlet g enligt intervjuuppgiften, oc näringsinneåll n,g är omräkningstlet som nger inneållet v näringsämnet n i gödsel v typen g. Uppgifter om näringsinneåll i minerlgödsel v olik sorter kommer från tillverkrns inneållsdeklrtioner, oc är är uppgiftern tämligen säkr. För stllgödsel v olik typer r omräkningsfktorer tillämpts bserde på Jordbruksverkets STANK-modell. Dess omräkningsfktorer nses mer osäkr, eftersom de bygger på försöksdt oc bl.. förutsätter viss foderstter oc viss gödselntering, någon felskttning är inte gjord. För ärledning v tillförd mängd näringsämne per gröd oc gård multiplicers den frmräknde ektrgivn v ett näringsämne med uppgiften om gårdsrel, enligt följnde: n g Tillförd mängd näringsämne n till gröd på gård i = Hektrgiv n, i, Areli, där Hektrgiv n,i, är ektrgivn v näringsämne n till gröd på gård i, beräknd enligt ovn, oc Arel i. är gårdsrelen v gröd på gård i enligt uppgift från Lntbruksregistret. I tbellen nedn redoviss vilk omräkningstl som nvänds i ärledningr från tillförd stllgödselmängder till ren växtnäringsämnen. Uppgiftern är bserde på uppgifter från STANK-systemet.

11 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Näringsinneåll i stllgödsel från nötkretur, svin, öns, äst oc får vid olik spridningstidpunkter, (gäller södr Sverige, län 0-9) kg per ton stllgödsel, uppdtert inför 2003 års beräkningr. Totlkväve, kg/ton stllgödsel Ammoniumkväve, kg/ton stllgödsel Fosfor Klium Vår- Vår- Som- Tidig Sen Vår- Vår- Som- Tidig Sen kg /ton kg /ton vinter bruk mr Höst öst vinter bruk mr Höst öst Stllgödsel Stllgödsel Nöt Fstgödsel 4,3 4,0 3,5 4,0 4,3 0,9 0,6 0, 0,6 0,9,4 4,6 Urin 2,4 2,6,9 2,4 2,8 2, 2,2,6 2, 2,5 0,0 5,4 Kletgödsel 3,7 3, 2,6 3,2 3,6,3 0,7 0,2 0,8,2 0,9 4, Flytgödsel 3,8 3,8 2,9 3,7 3,9 2,0 2,0,,9 2, 0,8 5, Djupströ 5,0 4,8 4,6 4,9 5,0 0,4 0,2 0, 0,3 0,4,5 0,6 Svin Fstgödsel 7,8 7,5 6,4 7,5 7,9,7,3 0,2,3,7 4,4 3,2 Urin,2,4,3,3,3,0,2,,, 0,8 4,3 Kletgödsel 5,9 5,5 3,6 5,7 5,9 2,6 2,2 0,3 2,4 2,6 2,6 2,7 Flytgödsel 3,0 3,4 2,9 3,3 3,6,9 2,2,8 2,2 2,5,2,7 Djupströ 4,3 4,2 4,0 4,3 4,4 0,4 0,3 0,0 0,3 0,4 2,0 4,3 Höns Fstgödsel 0,9 9, 5,7 8,8, 6,0 4, 0,8 3,8 6,2 4,5 5, Kletgödsel 9,5 8,6 5,0 8,9 0, 5,2 4,3 0,7 4,5 5,8 3,9 4,4 Flytgödsel 4,0 4,3 3, 4,5 3,9 2,8 3,,9 3,3 2,6,7,9 Djupströ 3,5 24,6 2,9 27,4 3,5 0,9 4,,4 6,8 0,9 8,6 5,7 Häst Fstgödsel 6,6 6,0 5,4 6,0 6,6,4 0,8 0,2 0,8,3,8,7 Djupströ 5,4 5,3 5,0 5,2 5,4 0,4 0,3 0, 0,3 0,4,8,7 Får Fstgödsel 2,0, 9,8,0,8 2,5,6 0,3,6 2,4 2,5 6,3 Djupströ 9,8 9,3 9, 9,5 9,8 0,8 0,3 0, 0,5 0,8 2,5 6,3 ) Vårvinter = / - 3/3; vårbruk = /4-3/5; sommr = /6-3/7; tidig öst = /8-30/9; sen öst = /0-3/2

12 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 3 Sttistisk berbetning oc redovisning 3. Skttningr: ntgnden oc beräkningsformler Skttningr De flest tbeller r skttts som relndelr. Dett gäller ndel bendld rel, se exempel nedn, liksom spridningstidpunkt, nvändning v olik gödselslg, myllningstidpunkt oc spridningsteknik. På motsvrnde sätt redoviss djurrelterde uppgifter som stllperiod, se exempel 2, oc nteringssätt för stllgödsel som ndel v djuren. Skttningen v givorn v olik växtnäringsämnen (tillförd mängder per ektr) beräkns genom tt kvntiteten tillförd stllgödsel räkns om till ren växtnäring med jälp v fktorer bserde på STANK (se vsnitt 2.5). Skttningen v mängd tillfört näringsämne per ektr beräkns sedn enligt metoden i exempel 2 nedn. Exempel. Beräkning v ndel gödsld rel. Denn skttning beräkns som en kvot melln den skttde rel som bendls med något slgs gödselmedel oc den totl relen för motsvrnde grödor. Dess skttningr utgörs vr oc en i sin tur v summerde reler för smtlig urvlsgrupper (strt). En justering v relern sker dessutom för respektive redovisningsindelning d. Justeringen görs dels genom multipliktion med kvoten melln registerrelen oc skttd rel enligt urvlsundersökningen, dels genom klibrering v uppräkningstlen mot registerrelen. Speciellt för skttningen v genomsnittlig relndel A där gödsling sker med gödselmedel b i redovisningsindelning d, kn formeln då justering görs genom multipliktion uttrycks A id = i i A Aˆ A Aˆ id id id id n m n m k k λk λ k kib ki. medn formeln då justering görs genom klibrering kn uttrycks n m A id = n m k k g g k k λk λ k kib ki, där

13 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) kib = den rel v gröd i tillörnde lntbruksföretget k inom strtum där gödsling sker med gödselmedel b, ki = rel v gröd i på gården k inom strtum, λ k = urvlssnnoliket för gården k inom strtum, n = ntl uttgn gårdr inom strtum, m = ntl uttgn gårdr, exkl bortfll, inom strtum, Aid Aˆ id = kvoten melln relen enligt ARARAT-registret oc enligt urvlsundersökningen för gröd i i redovisningsområde d, g k = klibrerd vikt för lntbruksföretget k inom strtum Exempel 2. Gödselgivorns storlek uttryckt i ren näringsämnen. Först räkns vrje gödselgiv om till näringsämneskvntiteter med jälp v omräkningsfktorer bserde på STANK. Beräkningen v givor i ren växtnäringsämnen beräkns sedn som tillförd mängder v växtnäring dividert med den motsvrnde bendlde relen. Den genomsnittlig givn V för gröd i på reler som gödslts med gödselmedel b i redovisningsindelning d ges då v V bd = A Aˆ A Aˆ n m id i id k n m λ id i id k ik λ ik kib v ki kib, oc då klibrering nvänts v V bd = n m n m k g k λk gk λ k k kib v ki kib där v kib = tillförd mängd växtnäringsämne per ektr för gröd i inom gården k inom strtum där gödsling sker med gödselmedel b. I övrigt smm definitioner som i exemplet ovn. Exempel 3. Djur med en viss stllperiod. Prmetern sktts som en kvot melln de djur som r stllperiod v viss längd, t ex 5-6 månder, oc det

14 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) totl ntlet djur. Både täljre oc nämnre npsss till ARARAT-nivå med en kvotskttning. Den genomsnittlig ndelen djur med en stllperiod v längd s i redovisningsindelning d sktts som: S bd = D Dˆ D Dˆ n m gd i g gd i i j n m gd i g gd i i j d λ ij d λ ij ijgs ijg, där d ijgs = ntlet djur v typ g på gården j inom strtum i med stllperioden s, d ijg = ntlet djur v typ g på gården j inom strtum i, λ ij = urvlssnnoliket för gården j inom strtum i, n i = ntl uttgn gårdr inom strtum i, m i = ntl uttgn gårdr, exkl. bortfll, inom strtum i, Dgd Dˆ gd = kvoten melln ntlet djur i djurgruppen g i redovisningsgrupp d enligt ARARAT-registret oc det motsvrnde skttde ntlet enligt urvlsundersökningen. Vrinsskttningrn görs i beräkningsprogrmmet CLAN/ETOS för motsvrnde kvoter. 3.2 Redovisningsförfrnden Resultten redoviss i serien Sttistisk meddelnden (MI 30 SM). Fr.o.m. 200 års undersökning finns SM-rpporten på SCB:s webbplts, På webbpltsen finns även delr v resultten tillgänglig i sttistikdtbsen.

15 Sttistisk centrlbyrån SCBDOK (5) 4 Slutlig observtionsregister 4. Produktionsversioner I det är dokumentet (SCBDOK) r frmtgningen v nednstående slutlig observtionsregister beskrivits. Register Registervrint Gödselmedel Gödselmedel Registerversion 202/203 Fortstt dokumenttion, v registrens detljerde inneåll, finns på SCB:s webbplts. Där beskrivs ll vribler oc värdemängder m.m. Dokumenttionen ittr du är: ttps:// Klick dig frm med jälp v nmnen på Register, Registervrint oc Registerversion som är ngivn i ovnstående tbell. 4.2 Arkiveringsversioner Smm som produktionsversionen. 4.3 Erfreneter från senste undersökningsomgången Ing särskild erfreneter

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Gödsel luktar illa men gör stor nytta. Disposition. Vad är stallgödsel, näringsinnehåll och värde? Växtnäring i stallgödsel per ko vid 8000 l/år

Gödsel luktar illa men gör stor nytta. Disposition. Vad är stallgödsel, näringsinnehåll och värde? Växtnäring i stallgödsel per ko vid 8000 l/år Gödsel luktar illa men gör stor nytta Vad är stallgödsel, näringsinnehåll och värde? Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket Disposition Olika djurslag ger olika typer av gödsel Utgödslingssystem Näringsinnehåll

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Granskning av nköp och upphandling

Granskning av nköp och upphandling VALLNTUNA KOMMUN RVISIONN VALLNTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen KLK 20t{ -0t- I 7 Dnr:...,. ;. MISSIV 20 13-12- 18 KOMMUNSTYRLSN Grnskning v nköp och upphndling hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer grnskt

Läs mer

Växtnäring i stallgödseln

Växtnäring i stallgödseln Cofoten mjölk övningsgård Alternativ 4 år 212 för 8 hektar Mjölkgård övningsgård grundkurs Växtnäring i stallgödseln Skapat: 212-4-1 Utskrivet: 213-1-17 Antal sidor: 5 SAM-nr: Telefon: Växtnäringsinnehåll

Läs mer

Gödselåret 2006 (1/ /6 2006) MI1002

Gödselåret 2006 (1/ /6 2006) MI1002 RM/MIT 2007-04-20 1(7) Gödselmedel i jordbruket Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk Gödselåret 2006 (1/7 2005-30/6 2006) MI1002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala

Läs mer

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning Sidor i boken 8-9, 0- Rtionell uttryck. Förlängning och förkortning Först någr begrepp. Aritmetik eller räknelär är den mest grundläggnde formen v mtemtik. Ett ritmetiskt uttryck innehåller tl, men ing

Läs mer

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2006/07 (1/ /6 2007) MI1002

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2006/07 (1/ /6 2007) MI1002 RM/L 2010-02-04 1(8) Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2006/07 (1/7 2006-30/6 2007) MI1002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2013 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Utvärdering av Enkla råd inom tandvård. Samtal om Tobak Räddar Liv

Utvärdering av Enkla råd inom tandvård. Samtal om Tobak Räddar Liv Utvärdering v Enkl råd inom tndvård Smtl om Tobk Räddr Liv Stockholm, 25 November Suvi Virtnen suvi.virtnen@ki.se Metod: flödesschem Kliniker vilks vlbrhet bedöms (n=128) Exkluderde kliniker (n=101) Uppfyllde

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Derivata och integral tolkning av definitionerna med hjälp av Maxima. Per Jönsson, Malmö högskola

Derivata och integral tolkning av definitionerna med hjälp av Maxima. Per Jönsson, Malmö högskola Derivt oc integrl tolkning v definitionern med jälp v Mxim Per Jönsson, Mlmö ögskol 1 Derivtns definition Betrkt en funktion f(x). Differenskvoten f(x + ) f(x) kn geometriskt tolks som riktningskoefficienten

Läs mer

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk MI1002 1 (11) Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2014/15 MI1002 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25

Översiktsplan. 2014 - med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030 Bromöll kommun Del 3 Konsekvenser Antgen v kommunfullmäktige 2014-08-25 Översiktspln 2014 - med sikte på 2030, Bromöll kommun, Del 3 Konsekvenser Frmställd v: Bromöll

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2010 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2003 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

TATA42: Tips inför tentan

TATA42: Tips inför tentan TATA42: Tips inför tentn John Thim 25 mj 205 Syfte Tnken med dett kort dokument är tt ge lite extr studietips inför tentn. Kursinnehållet definiers så klrt fortfrnde v kursplnen och kurslitterturen så

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

RÄTTNINGSMALL TILL KEMIOLYMPIADEN 2014, OMGÅNG 2

RÄTTNINGSMALL TILL KEMIOLYMPIADEN 2014, OMGÅNG 2 RÄTTNINGSMALL TILL EMIOLYMPIADEN 201, OMGÅNG 2 Nmn: Födelsedtum: Skol: Hemdress: e-post: Uppg. Endst svr ing uträkningr Poäng L 1 b c d e f 2 2 b c d e 2,1 cm 2 0,20 mol/dm 2 b 1 kp 2 5 2ClO 2 + 2OH ClO

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

KOMPLETTERANDE MATERIAL TILL KURSEN MATEMATIK II, MATEMATISK ANALYS DEL A VT 2015

KOMPLETTERANDE MATERIAL TILL KURSEN MATEMATIK II, MATEMATISK ANALYS DEL A VT 2015 KOMPLETTERANDE MATERIAL TILL KURSEN MATEMATIK II, MATEMATISK ANALYS DEL A VT 2015 ANDRZEJ SZULKIN 1. Supremum, infimum och kontinuerlig funktioner I ppendix A3 i [PB2] definiers begreppen supremum och

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1 Uppgiftssmling 5B1493, lektionern 1 6 Lektion 1 4. (Räkning med oändlig decimlbråk) Låt x = 0, 1 2 3 n och y = 0,b 1 b 2 b 3 b n ( i och b i siffror 0, 1,, 9).. Kn Du beskriv något förfrnde som säkert

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor

Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor 2001 2001 MI1004 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor MI1004

Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor MI1004 RM/MIT 2007-12-20 1(8) Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor 2005 2005 MI1004 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Nötkreatur i december 2015

Nötkreatur i december 2015 Statistikenheten 20160216 1(8) Nötkreatur i december 2015 JO0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015. FÖRSÄTTSBLAD Institutionen för Nturgeogrfi och Ekosystemvetenskper Institutionen för Teknik och Smhälle Frågor för tentmen EXTA50 Smhällsmätning, 9 hp, kl. 8-13 12 jnuri, 2015. Denn tentmen rätts nonymt.

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Resultatrapport. Distribution Koldioxid,

Resultatrapport. Distribution Koldioxid, Info Kom igång Resultatrapport Produkt IN Produktsök Produkt UT Dieselförbrukning Djurhållning Distribution Koldioxid, Lustgas Lustgas Metan lustgas, metan Lagringsteknik Spridning N-Förlust Referenser

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (19) Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade 2014 ME0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016 Rpport 1 Dtum Anders I Andersson, nlytiker. Södr regionen. Henrik Frnzon, nlytiker. Huvudkontoret, nlysenheten. Resultt från de årlig ttitydundersökningrn Postdress: 171 94 Soln Telefon: 0771-567 567 huvudkontoret@sktteverket.se,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8 Kurs plnering.se NpMC vt011 1(9) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 011 Krvgränser 4 Del I, 8 uppgifter utn miniräknre 5 Del II, 9 uppgifter med miniräknre 8 Förslg på lösningr

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2015, beskattningsår 2014 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 ME0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder

Ekonomi i miljöåtgärder Ekonomi i miljöåtgärder 1. Behovsanpassad kvävegödsling 2. Precision vid spridning av mineral- och stallgödsel 3. Ingen flytgödsel tidig höst - vårspridning 4. Fördelning av stallgödsel 5. Snabb nedbrukning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Styckefall och svällning vid sprängning av inspända bergprover. Jonas Edin Lars Martinsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:206 CIV Styckefll och svällning vid sprängning v inspänd bergprover Jons Edin Lrs Mrtinsson Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Väg- och vttenbyggndsteknik Institutionen

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Regionala räkenskaper 2012 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer