II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V"

Transkript

1 {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT ', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga run måndaeen den 2 aprl samma lokal som fra året nämlgen Hökarängssalen nr som lgger Söderledlryrkan. Motoner tll ånsstämman skall vara stvrelsen tllhanda senast måndagen den 22 mars. Motoner kan läggas brevlådan nr 37. Kallelse tll årsstämman kommer att sändas ut Garantarbeten fasteheter JM-Bygg har nu börjat bygga etapp 3 och därmed skall lvarstående garantarbeten fullfljas hos oss. Dessutom skall en extra kontroll och vsst utbyte och kontroll göras av WS-armaturen samtlga badrum. Deffa med anlednng av en vattenskada som uppstått nr 33. Dessa arbeten som går snabbt att göra skatl genomftras trolgen redan under mart månad. Styrelsen återkommer med besked så att tllgång tll lägenheterna kan säkras. Ev tllbvgsnad av garage. V väntar nu på svar om offert fr byggande av 4 st garage. Rappoft hoppas v kunna lämna på årsstämman. El-ekonom Styrelsen har samråd med Energverket sänkt vår säkrng tll 25 Amp6re och därmed får v en betydande sänknng av våra elkostnader tllsammans med de frhandlngar om prset fr elleveransen som v nu fr. Autosro samband med nästa hyresav kommer erbjudande om Autmatskt Gro tll dem som ej utnyttjar den tjänsten V har fyvärr den smärtsamma pllrten att meddela att Ebba Erksson nr 3 avled måndagen 8 februar efter en tds sjukdom. Begravnng ägde rum den 26 februar. STYRLSEN Bn Marrooarken Malrovägen 37 Organsatonsnr Bankqro t^^^ AA-- -\r.a rttt-rxq\j Postgro 29,6009-{

2 3 OSTÄDS RATTS FÖ P,EN N G EN VlA-RCPARKEN NFORMATON NR FRAlt BRF MAJROPARKEN l Vår städdae den 24 anrl Först ett tack tll alla vllga och duktga medlemmar som ståller upp och gör ett toppenbra jobb. V fck mycket uträttat- men en del kvarstår tex fylla upp med grus vd nfarten vd 39:an ltr aff åntlgen M även lågtflygande blar att gå frtt fran "grundkånnng". Därefter btr det avstngnng av bltrafk mellan nr 35 och 37 genom någon form av blomsterarragemang.v har också ftr avskt att fulla på jord för att jämna ut grsmattan vd 37:an ned mot aspskogen. Garantarbeten fasteheter JM-Bygg bygger nu etapp 3 med Johan Ellertsen som platschef tel han har ansvaret fr att genomföra kvarstående garantarbeten hos oss. Arbetet börjar maj och skall vara klart god td före semestrama. Den extra kontroll och utbyte av delar som skall göras av WS-armaturen samtlga badrum kommer att göras- trom OZ.g0 Tsdasen svnnerleen vktst att den som nte kan vara hemma lämnar sn nvckel stvrelsemedlem. Arbetet oåböras nr 4t och avslutas nr 3 tll oortombud eller Nva medlemmar V hlsar Bengt Rubn nr 4, Bo Nyln/Tove Erksson nr 39 samt Anders Floser nr 37 välkomna tll lbrenngen som nya medlemmar. Stvrelsens konsttuerne- nva telefonlstor Nya telefonlstor bfogas med alla nya uppgfter. Vv notera att Peter Ravström som valdes n som ny styrelsemedlem drmed avsagt sg uppdrag valberednngen samt som portombud nr 3, där han ersätts med Erk Sörensen. En särskld hantverkarlsta skall tas fram med tps på leverantörer som lörenngen utnyttjar och som kan vara tll hjäp ltr den som vll ha hantverkshjäp. Försäkrng av lägenheten samt "Ansvar {ör underhåll mm mellan förenngen och den ensklde lägenhetsnnehavaren " V vll påpeka att det är mycket vktgt att man sn hemförsäkrng har vllkor som vsar att den gåller ör en bostadsrätt!! Samspelet mellan förenngens försäkrng och den enskldes ftrskrng vd vssa skador bygger på att man har dessa vllkor med sn lörsäkrng- så yar vånlg och kolla deffa. Styrelsen återkommer senare med förtydlgande av hur ansvaret för underhål mm ftrdelas mellan förenngen och den ensklde ägaren. Tvättstuean - skötsel och ansvar Tvättstugan sköts stort sett bra - men vssa saker vll v på peka som att 'städa efter sg så att det ser ut på samma sätt som man vll att det skall se ut när man sjålv kommer ör att tvätta' och att man nte kommer mtt natten för att hämta ut tvätt. Ett anslag om detta kommer upp nom kort. Kortnfo alla entr6er kommer nom kort alla'nederglas' -kostnadsfrtt- att bytas ut av såkerhetsskål. Brf Mäjroparken 22 5 ENSKEDE Organsatonsnr Bankgro Postgro

3 BCSTADS RATTS FÖ REN NGEN MAJROPARKEN."f -.t- _-. NFORMAT0N Nn 3 U99 TnlTv STYREL,SEN BRF MAJROPARffN T Garantarbeten fastghetgr Som v tdgare meddelat r Johan Ellertsen JM:s platschef med tel och med ansvar att genomföra k'arståentle garantarbeten lägenhetema. Arbetet påbörjades maj men vssa jobb kommer att lvarstå tlt efter semestrarna Kolla med Johan om du är osker på något Nva medlemmar V häsar Mats Karlsson och Jeanette Lachstädter nr 37 väkomna tll förenngen som nya medlemmar. Telefonlsta På baksdan av detta meddelandg fnns en lsta med 'nyttga" telefonnr, som v lovade yd årsstämman. Det är leverantörer som förenngen använder och som v rekommenderar. BestFllnns av nva nvcklar. Farsta Lås kräver då att få se bostadsrättsavtdet. let upprättas nga nya avtal vd tägenhetsbyte, men styrelsen har kommt överens med Fersta Lås att " på begäran utfårdar ett ntyg gälande tre månader, som Farsta Lås accepterar vd nyckel[$#tlnng. 'Ansvar för underhå{l mm mellan förenneen och den ensldlde läqenhetsnnehavarcn" bfogat dokument har styrelsen angvt hur ansvaret fördelas. Spara detta och telefonlstan. Synpunkter tas gärna emot av styrelsen eller portombuden. Sophanterng bland blr det fullt soprunmet vd 39:an, så v ber alla nr 3f-35 att utnyttja soprummet vd 33:an. Soporna töms fortsättnngen på onsdagar stället lör på måndagar. Målnns av entr6 rna Styrelsen har kommt överens med JV om att garant -målnng på utsdan av vssa balkonger ersätts av ommånng av alla våra entr er, som sltts hårt ev solen och därmed blr fnt uppfräschade tll sommaren. V önskar också dla medlemmar en skönare och varmare sommar än v fck förra året. (' på narsmau grtren ou nx r,rrex rntnronlrsta. MEn r.yrrga, xn Brf Majroparken Organsatonsnr Bankgro Postgro

4 BOSTADS RÄTTS FÖ REN NG EN MAJROPARKEN :.; NFOR'WANON NA MAJROPARKEN 7. *'--" Nya medlemmar Per Elner nr 4l FRÅN BRF och Samuel Petersson nr 39 häsas vlkomna som nya medlemmar förenngen. Tllbvssnad saraee. Styrelten far beslutat att bygga tll 4 t garage mellan de två första längorna Bygget samordnas med JM:s garagebyggnad etapp 3 och beräknas vara klart under november månad. Garantarbetena Styrelsen har nu överenskommt med JM att dessa slutlgt semordnas med motsvarande arbeten etapp 2, Arbetena berknas att slutföras veckorna år. '20,{X}-årssäkrng' Styrelsen har lått ABB gå genom all elektronk fastghetema och säkrat den mot ev fel sarnband med kommande årsskfte. 'Basfun tvf,ttstuean' och återkommlnde ventlatonsproblem. Ventlatons problemen har berott på för svaga omformare. Dessa har nu bytts alla fastgheter och därmed bör dessa problem ftrsvnna- Nu görs ochså en kontroll av utsuget fran tvättsfugan. Ventlatonen orkar fo nte dra ut all den futdga luften från tvettstugan. EKONOM OBS! OBS! Styrelsen har noggrant gått genom ekonomn för avgften för år Z 0OO blr otörendrad. Styrelsen har också beslutat att sänka avgften för år och de närmaste åren och beslutat att.999. på att just år har förennge" få; sänkt tomträttsavgld retroektvt, v har lyckats kraftgt och det är god och värdefrll uppslutnng skötseln av vårt område vd ståddagar och annat; återvnnngen gör också stt t att sänka våra kostnader. Det beror sänka våra elkoshader ' Styrelsen her där{ör beslutat att som en eneångsåtgärd sänks månadsaveften för december månad. Sänknneen eörs på så vs att ngen avgft alls tas ut för december månad 999. Alla medlemrnar får därmed en betalnngsfr månad vlket framgår av medföljande avserng som saknar av för december. Enbnrt kostnader för garage, P-platser, llrråd mm tas ut. Det är alltså nte någon generell sänknng av årsavgften utan en tllfälg sänknng enbart 999. Kommande år mnskar skattesubventonen på förenngens lån och fastghetsskatt tllkommer. Brf Majroparken Organsatonsnr Bankgro Postgro

5 Städdae Hör** städdag kommer att gå av stapeln Söndagen den 0 oktober med start kt 0.00 Det blr en hel del skogsröjnng, krattnng och grävnng krng rabatter mm. Särskd kallelse kommer senare. Flaeenne Om någon vll ha särskld flaggng vd bemrkelsedag eller annat går det bra att beställa hos Lennart Groby. Det är med stort beklagande styrelsen måste meddela att Roland Nvng nr' avled den 24 august.

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Juliga recept. Glada röster i radion. God Jul. Cemil tror på Arlöv. på bullar och kakor. År! Gott Nytt 60-ÅRSJUBILEUM!

Juliga recept. Glada röster i radion. God Jul. Cemil tror på Arlöv. på bullar och kakor. År! Gott Nytt 60-ÅRSJUBILEUM! BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER DECEMBER 2014 Glada röster radon Julga recept på bullar och kakor

Läs mer

Månadens bostäder till salu

Månadens bostäder till salu HELA DENNA BOSTADSTIDNING ÄR ÄR EN EN ANNONS FRÅN SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING för förändrng? MARS 2009 Månadens bostäder tll salu SID 3, 5, 7-8 Sök ny bostad va moblen Energdeklarera dtt hus LÄS VÅRA REPORTAGE

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Trosa Frisksportklubbs INBJUDAN: VÅRKURS 4-6/4 RAPPORTER:

Trosa Frisksportklubbs INBJUDAN: VÅRKURS 4-6/4 RAPPORTER: Trosa Frsksportklubbs Nyhetsbrev # 3, 2, 2013/2014 2011/2012 Samma LATTJO avgfter LÖRDAG år DEN gen! 12 APRIL Hej alla! Oj, vlken maxad vår v har framför oss! Läs mer här nyhetsbrevet, på webben Frsksport-tdnngen.

Läs mer

Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005

Produktinformation till Emerson Process Management kunder i Skandinavien - December 2005 Produktnformaton tll Emerson Process Management kunder Skandnaven - December 2005 Världens största Foundaton Feldbus nstallaton s 3 Gruvöns bruk nvesterar DeltaV s 4 Bergesen nvesterar 45 mlj NOK Safety

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011 Snavlunda skola Nu flyttar v n! sd 3 Ortstema Maredamm eld & v sd 8 9 Ur nnehållet: Företagsnyheter sd 4 5 Edö nu startar exploaterng sd

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från r a D iumhemmets f orskningsfond er. En allvarlig uppgift

Denna tematid ning är en annons från r a D iumhemmets f orskningsfond er. En allvarlig uppgift a nnons Denna tematd nng är en annons från r a D umhemmets f orsknngsfond er a nnons Cancerforsknng som förlänger lvet Foton: Håkan Flank V är realstskt optmstska Ett forskarteam på Karolnska Insttutet

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

10 000 personer/ lite drygt. Så många beräknar vi kommer i kontakt

10 000 personer/ lite drygt. Så många beräknar vi kommer i kontakt 10 000 personer/ lte drygt. Så många beräknar v kommer kontakt med Frsks&Svetts när v har vära uppvärmnngar tll andra arrangemang. Vårruset som det här året lockade crka 6000 tjejer fck, en lte kall vårdag,

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Halvårsrapport 2014 1 Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Spltan

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-11 09:36: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Mars 2006. Detta ökar trivseln i föreningen och värdet på våra lägenheter stiger.

Mars 2006. Detta ökar trivseln i föreningen och värdet på våra lägenheter stiger. Medlemsinformation nr 1 i BRF Stockholmshus nr 3 Ordförande har ordet Mars 2006 Under de senaste åren har styrelsen arbetat aktivt med att förbättra föreningens ekonomi. Ett stort steg har tagits i och

Läs mer

Valberedningen. Valberedningen söker kandidater till kulkommittén och styrelsen. Känner du att du vill göra en insats? Hör av dig till valberedarna.

Valberedningen. Valberedningen söker kandidater till kulkommittén och styrelsen. Känner du att du vill göra en insats? Hör av dig till valberedarna. Aktuellt 2003 STYRELSEN INFORMERAR Februari 2003 Hemsidan. Under våren kommer det att finnas information om förening på vår hemsida som man kan hitta under www.hsb.se. Vi håller på att arbeta med sidan

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

BRUS. Öbacka EXTRA TUNT NUMMER. Tips och fakta om sjukdomar. Lättlästa böcker. Japanska konstformer. Baksidan: På gång

BRUS. Öbacka EXTRA TUNT NUMMER. Tips och fakta om sjukdomar. Lättlästa böcker. Japanska konstformer. Baksidan: På gång Öbacka BRUS Mars 2015 EXTRA TUNT NUMMER 24 SIDOR Tps och fakta om sjukdomar Lättlästa böcker Japanska konstformer Baksdan: På gång Daglg verksamhets andra nya enhetschef INNEHÅLL 3 Turer med kärnkraft

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014 Genarp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Informaton från Medborgarkontoret Sommaren 2014 En skön SOMMAR önskas alla! Medborgarkontoret Öppettder för Genarp Medborgarkontoret Genarp Måndag... kl 13-18 Tsdag... kl

Läs mer