Kvalitetsredovisning 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2008/2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hagaströms skola F-6 Ansvarig rektor Ingrid Larsson

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Grundfakta 3. System för kvalitetsarbete 4. Föregående års åtgärder för utveckling 5. Obligatoriska områden 5.1 Likabehandlingsplanen 5.2 Elever i behov av särskilt stöd 5.3 Arbetet med genus och jämställdhet 5.4 Elevers inflytande 5.5 Språk- och läsutveckling 6. Skolans egna prioriteringar 7. Kunskaper 8. Sammanställning av åtgärder för utveckling 1. Inledning Hagaströms skola omfattar förskoleklass, skolår 1-6, grupp för elever med autismspektrumstörning, fritidshem och fritidsklubb. Hagaströms skola tillhör från och med läsåret 08/09 Valbo skolområde från att tidigare ha tillhört Centrala området. Läsåret startade med ny rektor. Ny verksamhet startade också detta läsår då Bumerangen började sin verksamhet på Hagaströms skola. Bumerangen är vår grupp för elever med autismspektrumstörning. Under höstterminen tillhörde Bumerangen ansvarsmässigt Resursskolorna och dess personal hade rektor för Resursskolorna som närmaste chef. Detta förändrades till vårterminen och grupp och personal hör nu till enheten Hagaströms skola och med skolans rektor som ansvarig för verksamheten, för budget och för personal. Detta känns som en naturlig och riktig förutsättning. Läsåret har inneburit ett aktivt arbete kring uppdraget ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Arbetet med utformning av individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen har varit intensivt under läsåret och medfört en ökad medvetenhet om måluppfyllelsens och styrdokumentens betydelse. Med utgångspunkt från Medarbetarenkätens resultat 08, kommunens uttalade värdegrund formulerad som kvalitet, bemötande och samarbete samt intentionerna i vårt samverkansavtal FAS har vi bedrivit ett aktivt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatsträffar med målsättningen att åstadkomma en lugnare vardag på Hagaströms skola. Under läsåret har en skolutvecklingsgrupp bildats och börjat sitt arbete. Gruppen består av rektor, utvecklingsledarna och fackliga företrädarna. Gruppen är initierad av rektor för att ta till vara samlad kompetens och bedriva ett aktivt utvecklingsarbete med fokus framåt för skolan. Här finns potential för ett mycket gott arbete framledes.

3 2. Grundfakta Personalresurser enligt SCB statistik 15/ Grundskola Antal lärare per 100 elever Hagaströms skola 6,81 5,70 Gävle kommun 8,4 8,3 8,2 Statistikuppgifterna ger upphov till frågor om inrapporteringen gjorts jämförbar över år och likartat av alla enheter. Felkällor torde finnas. Kvalitetsredovisning för 2006 saknas på Hagaströms skola. Personaltätheten blir beroende på budget och viktning relativt låg. Detta medför en hög arbetsbelastning och kräver en väl strukturerad organisation. I Medarbetarenkäten 08 redovisas hög arbetsbelastning och arbetsrelaterade besvär som utmärkande faktorer. Samtidigt visar enkäten höga positiva värden för arbetstillfredsställelse, arbetskamrater och medskapande. Grundskola Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen Hagaströms skola Gävle kommun Hagaströms skola är en väl fungerande enhet med stabil, välutbildad och målmedveten personal. Hagaströms skola ligger i stadsdelen Hagaström i stadens västra kant, cirka 4 kilometer från Gävle centrum och med atmosfär av ett mindre samhälle. Bebyggelsen består till största delen av radhus och villor. Skolan är vackert belägen och omgiven av skog och ängar. Hagaströms skola har under läsåret 08/09 omfattat förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb, skolår 1-6 samt grupp för elever med autismspektrumstörning. Barn och elever: Barn i förskoleklass har varit 54 stycken. Elevantal har varit ca 196 stycken. Personal: Pedagogisk personal har varit 7 förskollärare, 1 förskollärare/lärare, 4 fritidspedagoger, 1 speciallärare, 12 stycken lärare, 1 träslöjdslärare och 1 textillärare. All personal har adekvat utbildning. Övrig personal består av 1 rektor, 1 skolassistent, 1 elevassistent, 1 vaktmästare och 1 skolsköterska. Sodexo ombesörjer kost och städ. Lokaler: All verksamhet är förlagd till skolhuset som är byggt på 50-talet men nyligen utbyggt och totalrustat. Lokalerna är ljusa och trevliga med ny utrustning. Idrott bedrivs i egen idrottssal som ej omfattats av rustning men där golvet nu läggs om. Fritidsklubben drivs i egen regi i skolans lokaler.

4 3. System för kvalitetsarbete Vi styrs av nationella mål i skollag och läroplan och av kommunal skolplan samt verksamhetsplan som finns i Gävle. Vår målsättning är en ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Målen tydliggörs för våra elever och föräldrar. IUP med skriftliga omdömen och utvecklingssamtal stärker kvalitetsarbetet. Analys sker av Nationella Prov. Åtgärdsprogram upprättas för elever i behov av stöd. Konferenserna innefattar pedagogisk tid. Lokalt utformar vi en arbetsplan med utgångspunkt från de åtgärder för utveckling som redovisats i kvalitetsredovisningen. Varje elev ska utveckla tillit till sin egen förmåga och grundlägga det livslånga lärandet. En modell för kvalitetsarbete som innefattar tertialrapportering utifrån arbetsplanens områden med målbeskrivning, förbättringsåtgärder, lägesbild, analys och åtgärder för utveckling har introducerats och börjat användas. Arbetet har kommit igång och modellen ser ut att kunna utvecklas i arbetslagen. 4. Föregående års åtgärder för utveckling. Föregående års kvalitetsredovisning innehåller en sammanställning av åtgärder för utveckling om 31 punkter. Dessa har i vår arbetsplan sammanförts under mer övergripande rubriker. Arbetet har under läsåret varit inriktat mot målskrivningar avseende genus och jämställdhet, likabehandlingsplanen, språkutveckling och elevernas ansvar och inflytande. Bilden av arbetsplanen är att metoderna att nå delmålen är väldigt konkreta och relevanta i förhållande till vad vi vill uppnå. Det känns som att vi kan stå upp för att målen och delmålen efterlevs till stor del. Det har jobbats med många av de metoder som har angivits som arbetsverktyg för att nå målen ute i klasserna. Vi behöver bli bättre på att ta oss tid till att genomföra de metoder som handlar om att personalgruppen ska ges tid och möjlighet till diskussioner och reflektioner kring förhållningssätt och värderingar och att genomföra konkreta diskussioner kring värdegrunden. Arbetsplanens skrivning om genus och jämställdhet upplevs som den största utmaningen. Området upplevs som svårt att sätta ord på och att ge konkreta förslag på hur man arbetar. I arbetsplanen finns bra metoder att utgå från. Området kommer fortfarande att vara en utmaning att konkretisera under nästa läsår. 5. Obligatoriska områden 5.1 Likabehandlingsplanen Förutsättningar: Tidigare Trygghetsplan för Hagaströms skola har använts detta läsår. Skolan har en trygghetsgrupp bestående av 5 personer. Skolan har BIG-vuxna och BIG-kompisar. Arbete i verksamheten: Trygghetsplanen presenteras i klasserna. Trygghetsplanen har presenterats och delats ut vid föräldramöten.

5 Under läsåret har trygghetsgruppen arbetat med revidering av Trygghetsplanen. Trygghetsgruppen har fått en utbildning i trygghetsarbete i början av höstterminen. Trygghetsplanen ligger till grund för de ärenden som tas upp i trygghetsgruppen. Elevrundor ska vara ett obligatoriskt inslag vid arbetslagens möten. BIG-verksamhet bedrivs av BIG-vuxna och BIG-kompisar. Fadderverksamhet bedrivs. Charlie används som metod för att arbeta med elevers självkännedom, självkänsla och attityder. Rastvakter finns vid utevistelse klädda i orange västar för att vara synliga och lättillgängliga. Resultat: Den reviderade Trygghets-/Likabehandlingsplanen ska färdigställas och börja användas nästa läsår. Genom arbetet med självkännedom, självkänsla och attityder har eleverna blivit bättre på att förstå vad kränkande behandling innebär, att lösa konflikter genom samtal och att be vuxna om hjälp vid situationer man inte behärskar. Trygghetsgruppen har haft få ärenden. Vid de ärenden som funnits har arbetet gett resultat. Åtgärder för utveckling: Implementering av reviderad Trygghets-/Likabehandlingsplan. Utforma nya ordningsregler och arbeta med implementering av dessa. 5.2 Redovisa situationen för elever i behov av särskilt stöd Förutsättningar: Elevvårdsteam finns bestående av rektor, speciallärare och skolsköterska. Elevvårdsarbetet följer en upprättad rutin. Pedagogiska kartläggningar görs. Åtgärdsprogram upprättas för elever som berörs av särskilda åtgärder. Talpedagogstöd finns. Valbo områdesteam introducerat under vårterminen. Områdesteamet består av yrkesgrupperna specialpedagog, socionom, tal- och språkpedagog. Områdets elevvårdsteam introducerat under vårterminen. I teamet ingår områdets förskolechefer, rektorer, skolområdeschef, områdesteam, skolhälsovård, konsulent från särskolans resursteam och familjestöd i skolan. Arbetet i verksamheten: Fungerande frånvarorapporteringssystem finns. Otillåten frånvaro förekommer ej. Pedagogiska kartläggningar görs när problem uppmärksammas. Åtgärdsprogram upprättas, följs upp och utvärderas. Elevassistenten stöder under dagen några elever i arbetet med hjälp och tillrättaläggande av arbetsuppgifter. Ny plan för elevvårdsarbetet inom B&U Gävle introducerad under vårterminen. Andelen elever med annan etnicitet är låg på Hagaströms skola. Ett fåtal elever har modersmålsundervisning. Arbetet med utformning av IUP med skriftliga omdömen har varit intensivt under läsåret och har lett till en ökad medvetenhet om måluppfyllelse och om styrdokumentens betydelse.

6 Resultat: Kvaliteten på utformning av åtgärdsprogram har utvecklats. Utvecklingssamtal och IUP med skriftliga omdömen har fått en tydligare struktur och det går bättre att följa elevernas måluppfyllelse. Åtgärder för utveckling: Ytterligare implementeringsarbete avseende Plan för elevvårdsarbetet inom B&U Gävle ska genomföras. Planen ska vara väl känd av alla pedagoger i verksamheten. 5.3 Arbetet med genus och jämställdhet Förutsättningar: I vår arbetsplan 08/09 finns genus och jämställdhet med som ett av våra prioriterade områden. Mål och delmål har formulerats med utgångspunkt från skrivningen i Lpo 94 om alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män är värden som skolan skall gestalta och förmedla. Arbetet i verksamheten: Metoder beskrivna i arbetsplanen som att delge varandra vad vi gör i de olika åldersgrupperna, att genomföra aktiviteter som får upp ögonen på både barn och vuxna, tankevändor som ger möjlighet att tänka sig in i hur det motsatta könet tänker och handlar, aktivt arbete med genusperspektivet i media och musik, litteraturläsning som t.ex. Flickornas historia, medvetandegörande av våra olika roller som pojke och flicka, roller och arbetsfördelning t.ex. i hemmet samt att skapa grupper som motverkar traditionella könsmönster. Resultat: Området har setts som en större utmaning än övriga prioriterade områden. Svårigheter kan ligga i att konkretisera och sätta ord på hur man jobbar. Åtgärder för utveckling: Området kvarstår som prioriterat område i vår arbetsplan. Inventering görs av vilka möjligheter vi har att få stöd i vårt fortsatta arbete när genuspedagogerna inte längre finns att tillgå. 5.4 Elevers inflytande Förutsättningar: Elevernas ansvar och inflytande är ett prioriterat område i skolans arbetsplan 08/09. Syftet har varit att öka våra barns och elevers inflytande över sin utveckling och sin undervisning. Det formella inflytandet fungerar utifrån klassråd och elevråd. Samtliga klasser har elevrådsrepresentanter.

7 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar att skapa bästa förutsättningar för barns utveckling och lärande, och att tillsammans utveckla innehåll och verksamhet, tas till vara i föräldrarådet som består av föräldrarådsrepresentanter från samtliga klasser, rektor och lärarrepresentanter. IUP med skriftliga omdömen har förtydligat vikten av att målen är väl kända av elev och vårdnadshavare. Behov av förbättringsinsatser konstaterades i Skolinspektionens bedömning 2005 då Elevens val inte anordnades. Skolans profil är att låta friluftsliv och fysisk aktivitet vara naturliga inslag i den dagliga verksamheten. Arbetet i verksamheten: En konkret del av målsättningen att öka barns och elevers inflytande är att klassråd och elevråd ska vara väl fungerande. Klasslärare ansvarar för att klassråd hålls varannan vecka och att ordförande och sekreterare utses varje gång. Elevråd ska hållas 1 gång per månad med ordförande och sekreterare. Dagordning ska finnas. 2 vuxna elevrådsansvariga finns för att medverka till en väl fungerande verksamhet. Skolan har ett aktivt föräldraråd. Ett intensivt arbete med IUP och skriftliga omdömen har gett upphov till pedagogiska samtal om målstyrning, målskrivningar, utformning av omdömen, vokabulär, underlag och hur man ökar delaktigheten för elever och vårdnadshavare. Elevens val finns nu i verksamheten. Skolans närhet till natur och till idrottsplats skapar goda förutsättningar för profileringen mot friluftsliv och fysisk aktivitet. Resultat: Klassråds- och elevrådsverksamheten har utvecklats. Frågorna har oftast haft anknytning till skolmiljön och aktiviteter. Föräldrarådet har haft regelbundna och protokollförda möten under ledning av en aktiv ordförande. Diskussioner förs för att åstadkomma ett gemensamt material att använda som underlag för att utforma IUP. Elevens val finns i timplan, schema och verksamhet. Profileringen mot friluftsliv och fysisk aktivitet är tydlig i planering och verksamhet. Åtgärder för utveckling: Utveckla skolans arbetsformer så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Öka elevernas medvetenhet om sin delaktighet. 5.5 Språk- och läsutveckling Förutsättningar: En läsfrämjandeplan finns för Hagaströms skola år En tidig medveten språkträning främjar språkutveckling och läsande. Läsutvecklingsschemat LUS används från förskoleklass t.o.m. klass 6. Skolverkets diagnosmaterial Nya språket lyfter ska användas i årskurs 1-5. Skolan har ett tillgängligt och fint bibliotek.

8 Arbetet i verksamheten: Med de yngre barnen integreras språklek enligt Bornholmsmodellen. Läs- och skrivinlärning med datorstöd har använts som metod i årskurs 1. LUS genomförs och LUS-diagram finns sammanställda. Nya språket lyfter har börjat användas i klasserna. Nationella prov i klass 3 och 5. Diagnos i klass 2. Stödinsatser och åtgärdsprogram utformas. Boksamtal, presentationer av böcker och dokumentation av läst litteratur görs. Biblioteket används regelbundet. Resultat: LUS och Nya Språket lyfter ger en god kartläggning. Språk- och läsutvecklingsarbetet följer en väl genomarbetad modell. Åtgärder för utveckling: Ny läsfrämjandeplan utformas. 6. Skolans egna prioriteringar utifrån läroplanens uppdrag. Förutsättningar: Vi vill låta friluftsliv och fysisk aktivitet vara naturliga inslag i den dagliga verksamheten. Arbete i verksamheten: Vårt mål är att ge eleverna en god hälsa genom att vistas ute i naturen. Lekar och olika friluftsaktiviteter ska lägga grunden till ett bestående intresse för utomhusaktiviteter. Resultat: Vi tror att inlärningsförmågan förbättras om barnen har möjlighet till utomhuslek i skogen, upptäckarglädjen växer och förmågan att ta väl vara på vår natur utvecklas. Åtgärder för utveckling: Årshjul Friluftsliv ses över och revideras.

9 7. Kunskaper Tabell 1. Andel elever som uppnått målen enligt kursplanerna för år 3 Läsåret 2008/2009 Ämne TOTALT FLICKOR POJKAR Svenska 26 (31) 11 (11) 15 (20) Matematik 20 (31) 9 (11) 11 (20) Analys av resultatet: Måluppfyllelsen måste öka speciellt avseende matematik. Åtgärdsprogram upprättas för varje enskild elev som ej når målen. Matematik tas in som prioriterat område i vår arbetsplan och målsättningen är en lika väl inarbetad struktur som den som finns för skriv- och läsutveckling. Tabell 2. Andel elever som uppnått målen enligt kursplanerna för år 5 läsåret 2008/09 TOTALT FLICKOR POJKAR BILD 27 (27) 18 (18) 9 (9) ENGELSKA 22 (27) 13 (18) 9 (9) HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP 27 (27) 18 (18) 9 (9) IDROTT OCH HÄLSA 27 (27) 18 (18) 9 (9) MATEMATIK 26 (27) 17 (18) 9 (9) MUSIK 27 (27) 18 (18) 9 (9) NO ÄMNEN 27 (27) 18 (18) 9 (9) SO ÄMNEN 27 (27) 18 (18) 9 (9) SLÖJD 25 (27) 17 (18) 8 (9) SVENSKA 27 (27) 18 (18) 9 (9) SVA TEKNIK 27 (27) 18 (18) 9 (9) Analys av resultatet: Det resultat som sticker ut från en annars god profil är engelskan som ligger väsentligt lägre resultatmässigt än övriga ämnen. Åtgärdsprogram upprättas för de elever som ej når målen. Engelskan måste särskilt beaktas och prioriteras för stödåtgärder. Den totala måluppfyllelsen i alla ämnen förutom engelska, matematik och slöjd behöver följas upp. Arbetet med bedömning i andra ämnen än engelska, matematik och svenska kan behöva stärkas och ett områdesövergripande samarbete är önskvärt.

10 Tabell 3. Andel elever ( %) som uppnått målen för år 5 Ämne Svenska/SVA Engelska Matematik Analys av resultatet: Måluppfyllelsen i svenska och matematik är hög och påvisar att elever och pedagoger arbetar på ett bra sätt. Måluppfyllelsen i engelska är lägre och en klar försämring jämfört med tidigare år vilket vi måste ta till oss och analysera orsaker och åtgärda. Elevgruppen uppfattas allmänt som studiemotiverad och välfungerande. Tabell 4. Andel elever(%) som uppnått målen enligt kursplanerna för år 9 läsåret 2008/09 BILD ENGELSKA TOTALT FLICKOR POJKAR HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP IDROTT OCH HÄLSA MODERNA SPRÅK MATEMATIK MUSIK NO ÄMNEN BIOLOGI FYSIK KEMI SO ÄMNEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGIONSKUNSKAP SAMHÄLLSKUNSKAP SLÖJD SVENSKA SVA TEKNIK

11 Tabell 5. Andel elever(%) med behörighet till nationellt program på gymnasieskolan Flickor Pojkar Totalt Tabell 6. Jämförelse av resultat på ämnesproven och slutbetyget för år 9 våren 2009 Andel elever (%). Svenska provbetyg Svenska slutbetyg Engelska provbetyg Engelska slutbetyg Matematik provbetyg Matematik slutbetyg Ej uppnått G VG MVG 7. Sammanställning av åtgärder för utveckling. Implementering av reviderad Trygghets-/Likabehandlingsplan ska ske vid höstterminens början. All personal ska vara väl förtrogen med planen. Trygghetsgruppen har ett särskilt ansvar för att medverka i processen. Ytterst ansvarig är rektor. Nya ordningsregler ska utformas och implementeras. Trygghetsgruppen har ett särskilt ansvar för att driva processen. Ytterst ansvarig är rektor. Implementeringsarbete avseende Plan för elevvårdsarbetet inom B&U ska fortsätta. Planen ska vara väl känd av alla pedagoger i verksamheten. Elevvårdsteamet har ett särskilt ansvar för att medverka till processen. Ytterst ansvarig är rektor. B&U gör utbildningsinsatser. Arbetet med genus och jämställdhet kvarstår som prioriterat område i vår arbetsplan. Målskrivning och delmål ses över liksom arbetsmetoder. Ansvariga pedagoger utses. Inventering görs av vilka möjligheter vi har att hitta ytterligare kompetens och stöd i arbetet. Att utveckla skolans arbetsformer så att ett aktivt elevinflytande gynnas och elevernas medvetenhet om sin delaktighet ökar. Ansvar åligger alla pedagoger i verksamheten. Klassråds- och elevrådsverksamhet utvecklas ytterligare, Elevens val förbättras och utvecklingssamtal och IUP med skriftliga omdömen ges en form så att elev och förälder upplever ett jämbördigt trepartssamtal. Ny läsfrämjandeplan utformas. Ansvariga pedagoger utses. Årshjul Friluftsliv ses över och revideras. Ansvariga pedagoger utses.

12

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se

KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se KVALITETSREDOVISNING Vittra på Adolfsbergs kvalitetsredovisning går att läsa i sin helhet på www.vittra.se Med vänlig hälsning Carina Leffler, rektor FÖRUTSÄTTNINGAR Vittra på Adolfsberg är en förskola

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Eddaskolan 2009

Kvalitetsredovisning. Eddaskolan 2009 Kvalitetsredovisning Eddaskolan 2009 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument som FNs barnkonvention, skollagen, förordningar,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013

Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013 LERUM400, v 1.0, 2008-05-26 1 (17) Enhet Central Floda, Lerums kommun 0302-52 19 33 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolorna på Enhet Central, september 2013 1. Organisation och verksamhet 1.1 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola

Kvalitetsredovisning 2010. för. Grundskoleverksamheten i Storfors kommun. Bjurtjärns skola Kvalitetsredovisning 2010 för Grundskoleverksamheten i Storfors kommun Bjurtjärns skola Innehåll 1. Inledning Sid. 1 2. Beskrivning av verksamheten Sid. 1 3. Elever Sid. 1-2 4. Personal Sid. 2 5. Förutsättningar

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET / - OMRÅDE: Segevångsskolan NÄMND: MALMÖ DEN UPPGIFTSLÄMNARE: Agneta Brisfors 1-9 TEL 040-34 69 24 Eva Amylon förskoleklass och fritidshem TEL 040-34 64 04 1 Om

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Berghemsskolan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Berghemsskolan Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Birgitta Edlund rektor/lennart Olofsson

Läs mer

Kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning 2008 Cultura Gymnasium Kvalitetsredovisning. I. Kvalitetsredovisning för tidsperioden Läsåret 2007/2008 II. Namn på verksamhet och ansvarig rektor Cultura Gymnasium i Helsingborg Rektor

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Verksamhetens organisation Tokarpsskolan är en F-9 skola, vilket innebär att eleverna är mellan 6 till 16 år. Skolan är indelad i olika arbetslag, F-3 DE, 4-6 DE, 7-9 DG

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING läsåret 2010/2011. Al-Mustafa Skola F-9 Järfälla. Ansvarig för kvalitetsredovisningen: A.S.I.P. Skola AB

KVALITETSREDOVISNING läsåret 2010/2011. Al-Mustafa Skola F-9 Järfälla. Ansvarig för kvalitetsredovisningen: A.S.I.P. Skola AB KVALITETSREDOVISNING läsåret 2010/2011 Al-Mustafa Skola F-9 Järfälla Ansvarig för kvalitetsredovisningen: A.S.I.P. Skola AB Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Norra skolan Rektor Pär Höckert Rektor Marianne Henrikson Adress Lasarettsgatan 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-223480, 225161 0141-50854 par.hockert@motala.se marianne.henrikson@motala.se

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Handlingsplan för ökat elevinflytande i

Handlingsplan för ökat elevinflytande i Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för ökat elevinflytande i skolår f-9 Vi har en skola för alla 1 där barn och vuxna har inflytande där de känner att de behövs och duger i en kreativ miljö där

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Skola/förskola/arbetslag: Heurika, Fredrika Bremergymnasierna Organisation och förutsättningar för verksamheten Heurika ansvarar för utbildningen på (bilaga 01)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning Kvalitetsrapport 2013-14 Föllinge Barn och Utbildning Föllinge Barn och Utbildning Lisbeth Lehtipalo, tf rektor Förord Föllingebygdens Barn och Utbildning är ett rektorsområde i Krokoms kommun som är störst

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Mölstadskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Mölstad fkl/grundskola/fritids Intäkter -164 450-656 586 399,3% Personalkostnader 8 584 525 9 106 045 106,1% Övriga kostnader

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hemlingby skola. Rektor Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hemlingby skola. Rektor Leif Brink Kvalitetsredovisning 2009/2010 Hemlingby skola Rektor Leif Brink Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Grundfakta 4 3. System för kvalitetsarbete 4 3.1 Kompetensutveckling 5 4. Föregående års åtgärder

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset! Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta 2 Förord Vändningen

Läs mer

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 KVALITETSPLAN 2008-2012 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 Innehållsförteckning Förordning om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) SFS 2001:649 Olika aspekter på kvalitet Kvalitetsarbete

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012/2013

Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Datum 1 (9) 2013-06-19 Grundsärskola inriktning träningsskola + Gymnasiesärskola inriktning verksamhetsträning Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Inledning Tuna skolområde består

Läs mer

Sörgårdsskolans förskoleklass

Sörgårdsskolans förskoleklass REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Sörgårdsskolans förskoleklass Nina Jönses 2010/2011 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: 272 80 Simrishamn www.simrishamn.se. Skolenhet Syd. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: 272 80 Simrishamn www.simrishamn.se. Skolenhet Syd. Kvalitetsredovisning 2006 Skolenhet Syd Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Skolenhet Syd, december 2006 förskola, fritidshem och grundskolan Utveckling och lärande Skolan skall ansvara för att eleven inhämtar och utvecklar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALENDERÅRET 2009 2. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 3. LOKALA MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALENDERÅRET 2009 2. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 3. LOKALA MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALENDERÅRET 2009 2. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 3. LOKALA MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL 4. SKOLORS PRIORITERADE MÅL 5. ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer