Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan"

Transkript

1 Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning :...3 A: Projektansvariga...3 Projektpresentation Bakgrund: Syfte: Aktörer Den organisatoriska miljön: Målgrupp och rekrytering:... 5 C.Utveckling/ Genomförande Utbildningens uppläggning Utbildningens organisation: Medarbetarnas arbete: Vilket IT-stöd har använts i projektet? Samarbete/samverkan:... 7 D. Resultat Kursekonomi: Studerandes synpunkter på projektet: Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna Utvärdering av projektet Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 2

3 KORT SAMMANFATTNING : Medlemmar inom FUB bildar sektioner för utvecklingsstörda. Vårt projekt syftar till att med dessa sektioner som bas, finna metoder för att arbeta med självbestämmande och inflytandefrågor med hjälp av IT. Det gäller dels att lära personer med utvecklingsstörning att använda modern informationsteknik, men också att finna en modell för kunskapsspridning och samarbete. För människor med utvecklingsstörning är det svårt att lära teoretiska saker. Man behöver göra saker konkret för att förstå. Att läsa om föreningsteknik är teoretiskt, men att lära sig det genom att aktivt arbeta i en föreningsstyrelse gör det mer konkret. Short Summary: Together with members of the Swedish organisation FUB ( an organisation for people with intellectual dysfunctions) we have tried to find methods to work with questions concerning democracy in daily life. They have organized an association of their own and helped each other with all the formalities needed. We used computer communication at distance. The results are uesful for us in our ordinary work, since we are a special bransch of Studiefröbundet Vuxenskolan ( Adult Educational Association) organizing study groups for people with intellectual dysfunctions. A: PROJEKTANSVARIGA Projektledare: Ansgariegården Informationsansvarig: Utvärderingsansvarg: Namn: Iren Åhlund Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Heleneborgsgatan 7 nb Stockholm tel: fax: iren ansgariegarden.avd.sv.se som ovan. Namn: Gunnar Derkum Adress:Studieförbundet Vuxenskolan Lillatorpsg Göteborg tel: fax: Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 3

4 PROJEKTPRESENTATION 1.Bakgrund: SV, Ansgariegården har under flera år arbetat för att personer med utvecklingsstörning ska kunna utöva självbestämmande i alla delar av sitt liv. Vi har goda erfarenheter kring dessa frågor från dagcenter och när de utvecklingsstörda medlemmarna i RFUB startade egna sektioner ville vi bistå i deras arbete. Distansutbildning passade dessutom utmärkt eftersom kunskaperna fanns i Göteborg och vi behövde sprida dem över landet. 2.Syfte: Vi ville att personer med utvecklingsstörning skulle leda varandra i ett viktigt arbete. Sektioner byggs upp runt om i Sverige just nu, och det kändes viktigt att de sektioner som fungerade skulle få sprida sina kunskaper och erfarenheter. Dessutom behövde den då nybildade rikssektionen hitta en kanal för att kommunicera med sina lokalsektioner. Distansutbildning och data verkade vara perfekt. Rikssektionen hade dessutom deltagit i ett dataprojekt, Göteborgs sektion arbetade med multimedia, i Stockholm hade man arbetat med ett dataprojekt. 3. Aktörer. Idén för projektet kom från SV; Ansgariegården som bjöd in FUB; Dalarö folkhögskola, SV Göteborg och Grunden (sektion inom FUB) samt SV Östersund som kontaktade FUB, Östersund. Planeringen skissades av Ansgariegården och diskuterades med de inbjudna. Vi samverkade också med Handikappinstitutet genom att nyttja deras server för vår datakommunikation, samt att vi fick stöd i form av rådgivning utifrån deras dataerfarenheter. Genomförandet sköttes av parterna gemensamt. 4. Den organisatoriska miljön: Studieförbundet Vuxenskolan, Ansgariegården är en specialavdelning inom vårt studieförbund. Vi arbetar enbart med folkbildning och kultur för personer med utvecklingsstörning. Vi är också ett pedagogiskt centrum för denna verksamhet inom vårt studieförbund. Projektet fortsätter i form av datakontakter med de sektioner som har ingått i projektet, samt att vi kommer att öppna kanalen för de andra sektionerna inom FUB. Den inverkan projektet har haft på övrig utbildning inom vårt förbund är att vi blivit bättre på att hantera data i undervisning för vår målgrupp. Vi har Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 4

5 nu flera cirklar för målgruppen i ren IT, men har också sett vägar att utnyttja tekniken vid inlärning. 5. Målgrupp och rekrytering: Vi inbjöd en arbetsgrupp inom Stockholms FUB som hade planer på att bilda en sektion, vi inbjöd Grunden och dess styrelse att fungera som kunskapcenter och lärare, vi inbjöd Östersunds FUB att utse personer som var intresserade av att ingå. SV har ett samarbetsavtal med FUB, så att våra organisationer samarbetar är inget nytt. Problem uppstod med att rekrytera personer från Östersund. Det berodde på att målgruppen alltid behöver stöd i form av personer som bistår, och det saknades i Östersund. Intresset att delta i projektet var stort från båda organisationernas sida. C.UTVECKLING/ GENOMFÖRANDE 6.Utbildningens uppläggning. Vår pedagogiska idé var att lära genom att göra. Genom att bilda en sektion i Stockholm, måste man lära sig hur man arbetar i en förening, hur man arbetar i en styrelse, om föreningsteknik och hur man rekryterar medlemmar. Vi använde en problemorienterad modell för att förverkliga idén. Varje problem som uppstod under vägen mot bildandet av en sektion löstes allteftersom det uppstod. Kunskapen, svaren och kunde oftast sökas hos Grunden, men ibland även på annat håll. Lärdomen bestod i att pröva och se om det gav önskat resultat. Någon examination har inte varit aktuell i vårt projekt. Den pedagogiska modellen har fungerat som väntat, men vi fann hinder i vår väg som vi inte förutsett. Deltagarna som alla varit med i olika dataprojekt tidigare saknade i flera fall nödvändiga datakunskaper. Den tid det tog att få sina frågor besvarade hindrade ofta inlärningen. Man hade glömt vad man frågade, eller man kunde inte vänta på svaren. Personer i deltagarnas omgivning styrde deras engagemang i projektet i högre grad än vi väntat oss. Det kan vara långt till självbestämmande när man alltid är beroende av stöd och hjälp av andra. 7. Utbildningens organisation: Den ursprungliga planen var att vi skulle inleda arbetet med en upptaktshelg på Dalarö folkhögskola för att lära känna varandra och lära oss de grundläggande kunskaperna kring att arbeta på data inom projektet. Vi hade valt att kommunicera på First Class. Därefter skulle man träffas en gång per vecka samtidigt i Göteborg och i Stockholm för att samtidigt finnas på plats vid datorerna. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 5

6 Deltagarna skulle kunna arbeta i sin egen takt, men vi hade gemensamt satt upp en realistisk tidplan för det arbete som skulle utföras. Strukturerat och planerat grupparbete ingick eftersom båda grupperna arbetade med cirkelmetodik som grund. Detta fungerade i princip bra, men eftersom samordningen sprack redan från början uppstod problem i projektet. I Stockholm träffades man varannan vecka och på en veckodag som inte Grunden var på plats. Alltså skulle alla samtidiga datuppkopplingar arrangeras och det lyckades sällan. Vår målgrupp är alldeles för beroende av yttre faktorer som färdtjänst, tillgång till ledsagare, till lediga lokaler och de har en synnerligen strukturerad tillvaro som sällan ger utrymme för improvisationer. Eftersom deltagarna inte heller klarar av att sitta i sina hem vid egna datorer utan en ledsagare eller en assistent såg vi det inte som en lösning. Det var inte ett individuellt arbete som skulle uträttas, utan det var en grupp som skulle fatta gemensamma beslut med stöd av en annan grupp. 8. Medarbetarnas arbete: Någon erfarenhet av distansundervisning fanns inte bland våra cirkelledare och handledare. Däremot fanns mycket goda kunskaper i att arbeta pedagogiskt med vår målgrupp samt en kunskap om att arbeta med målgruppen och data, eller målgruppen och självbestämmande. Projektet har varit mycket litet i omfång, ledarna har kommunicerat via datorerna samt vid de fysiska träffar vi har ordnat vid ett fåtal tillfällen. IT-stödet har inneburit att flera ledartimmar har gått åt. Det har ändrat innehållet i ledarinsatserna, eftersom kunskapen inte sökts hos ledarna utan hos personerna i styrelsen för Grunden. Ledarna har fått en mer handledande roll. Det har fungerat ganska bra att organisera ledarnas arbete. Vi skulle haft mer tid att samlas för att lösa problem som uppstod under projektets gång, men även här hindrades vi av samma orsaker som tidigare beskrivits när det gäller vår målgrupp. 9. Vilket IT-stöd har använts i projektet? Förutom traditionella telefon och fax har huvudsakligen First Class använts.försäk med telebild-uppkoppling har gjorts. FirstClass via Handikappinstitutets server valdes för att det ger möjlighet att kommunicera via e-postlådor och för att det fungerar med skriftlig direktkontakt. Vi fick dessutom tillgång till övrig information i Handikappinstitutets bas. Telebildförsöken gjordes med tanke på vår målgrupps speciella svårigheter. Man slipper fundera på hur ord stavas och det talade ordet har stöd av en bild i realtid på den som talar. Handikappinstitutet har välvilligt ställt sina resurser till förfogande. Uppkopplingen har skett via internet huvudsakligen av kostnadsskäl, men där ges ju också möjligheter att hämta information från annat håll. Telebildsystem har vi ännu inte fått att fungera tilfredsställande. Vi valde ett PC-baserat system vid namn MediaRing. Det hamnade i konflikt med ena datorn så att systemet låste sig efter en stund. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 6

7 Tillverkaren har bytt moderkort, dock utan någon förbättring när det gällde konflikten med MediaRing. Generalagenten har också lagt ner mycket arbete på att lösa det, men inget resultat hittills. Vi saknade en röstfunktion i brevlådan och vid direktkontakt i FC.Ännu bättre vore om systemet kunde hantera en realtidsbild. Då är vi ju egentligen framme vid telebildsystemet. Vi anser att den utrustning vi har valt har de flesta funktioner vi kan tänka oss. En nackdel är den hackiga bildöverföringen, men det beror på att vi valt att använda det vanliga telenätet av kostnadsskäl. Prisklassen är avgörande om vår målgrupp ska kunna nås i en allmännare användning. 10. Samarbete/samverkan: Samarbetet med externa samarbetspartners fungerade inget vidare. Det första beviset var att man från Östersund inte kunde ordna en grupp som deltog i projektet från FUB:s sida. Vi når ju inte vår målgrupp annat än via olika kontakter och det är därför av största vikt att dessa kontakter förmedlar vårt budskap. Vi är också osäkra på i vilken grad huvudorganisationen FUB stöder de utvecklingsstördas kamp för en egen och självständig sektion inom föreningen. Vi tolkar det som att man oroar sig för en splittring av föreningen och att det inte skulle vara bra. Vår målgrupp är också en grupp människor som alltid är beroende av andra människor och kan därför inte alltid bestämma över sin egen tillvaro. Eftersom vårt projekt handlade om självbestämmande kan det tyckas att vi var extremt oroliga för att styra grupperna utifrån vår organisation. Inom SV har projektet väckt ett stort intresse, framför allt för de möjligheter som våra erfarenheter av distansutbildning kan ge inom andra områden av studiecirkelmetodik för vår målgrupp. Samarbetet inom projektet fungera utmärkt. De personer som var engagerade från de olika organisationerna fann inga svårigheter att samarbeta, och hade stort utbyte av varandra i arbetet. Varje person hade sin klara roll, så det fanns egentligen ingen anledning att det skulle gnissla i samarbetet. En tendens till problem uppstod, när vi insåg att deltagarna saknade vissa datakunskaper och snabbt behövde ha stöd i detta. Ingen av de redan inkopplade personerna kunde ge gruppen detta, och en planerad utbildningshelg på Dalarö föll pga att flera av deltagarna dubbelbokat sig. En sammanhållen utbildning visade sig vara omöjlig satt få till pga att deltagarna inte hade någon ledig till utan var uppbokade av allt möjligt. Alltså fick vi sätta in en person med stor erfarenhet av dataundervisning inom särskolan. Det blev då för många handledare ( 3 personer ) i gruppen och vissa oklarheter uppstod om vem som skulle göra vad. Det löstes dock utan några större svårigheter genom grundligare information om situationen i projektet till alla parter. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 7

8 D. RESULTAT 11. Kursekonomi: Projektet erhöll och har totalt kostat oss ca : -. Jag kan inte dela upp summan i drifts- resp. Utvecklingskostnader utan skulle säga att alla pengar gått åt till driften. Att göra jämförelser med kurs eller utbildning i traditionell form är svår eftersom projektet har möjliggjort ett arbetssätt vi annars inte skulle kunna genomföra. Vårt alternativ till distansutbildningen skulle vara att samla deltagarna fysiskt till fyra á fem helger under året och kostnader för det skulle vara minst det dubbla med resekostnader, ledsagare, logi, medverkande mm. Vi tror inte heller att vi erhållit det resultat vi trots allt gjorde, eftersom det är det fortlöpande stödet på hemmaplan som gjort det möjligt att bilda en sektion i Stockholm. Vi har inte lyckats hålla ekonomiska ramarna. Det har uppstått kostnader vi inte planerat som inställd datakurs, kompletterande datakunnig person i projektet, fler stödpersoner och handledare än vi trodde behövdes. Detta har varit kostsamt trots att de personer som engagerats i projektet visat ett stort intresse och en vilja att arbeta utöver den tid vi enats om. 12. Studerandes synpunkter på projektet: De har varit mycket nöjda med sitt stöd från Grunden och har varit ytterst måna om att samarbetet inte får upphöra för att projektet avslutas. Utan datorstödet från Grunden skulle man inte vågat ta steget att bilda en sektion. Grundens stöd i att man inte behövde skrivna stadgar, att man kunde ha möten en bestämd tid och en bestämd plats varje månad så att man slapp skicka ut kallelser till medlemmarna när man inte kan skriva var nödvändigt för att våga steget! Kommunikationen på dator med andra studeranden var också viktig men för vår målgrupp var det ett stort stöd att kunna ta ut kommunikationen på papper och använda den under en längre tid. Då flertalet av deltagarna hade svårigheter att läsa och skriva, skrev man på papper först, eller tog ut på papper för att bearbeta och besvara. Kursmaterial och kursadminstration på web har inte utnyttjats annat än att vi arbetat i First Class, Det innebar problem eftersom det inte går att sakta ner det som händer. Ska man slå upp ett ord eller funderar över hur det stavas, bryts det lätt pga inaktivitet. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 8

9 Liknande svårighet uppstod vid direktsamtal - man hann inte skriva och det går inte att ställa om. Direktsamtal var annars den bästa formen - ställ en fråga - få ett svar. Problemet var också att direktsvar inte kunde tas ut på papper. Databassökningar har inte gjorts. De vanligaste positiva omdömena om kursen: Vi fick nya vänner! Dalaröhelgen var det bästa! Nu kan vi ha kontakt via data med varandra. Stockholm har fått en sektion. Enligt ledarna i projektet växte personernas självförtroende under kursen genom att det blev en fastare struktur på arbetet och man lärde sig att formulera sina problem till frågor som skulle lösas av svar och följas av en handling. De vanligaste negativa omdömena om kursen: Man fick vänta så länge på svar. Det var svårt att skriva på datan, det gick för fort. Tiden var för kort - just när vi började förstå hur vi skulle göra var projektet slut. Enligt ledarna berodde mycket av det som sades ovan på att vi underskattat deltagarnas behov av direkt datautbildning. Vi utgick från att de kunde mer om detta än vad de kunde. 13. Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna. Vi vill gärna att utvecklingen av IT inom verksamheten i vårt studieförbund fortsätter och att man inte missar vår målgrupps speciella behov i den utvecklingen. Vi tror att det finns mycket som gör att inlärning underlättas genom att använda datorer, men vi har ännu inte samlat tillräckligt med kunskaper om vilka speciella program och utrustningar som finns och som fungerar för vår målgrupp. Personernas behov är individuella och kräver oftast individuella lösningar. En tydlig sak vi upptäck i projektet är att tidsaspekten när man arbetar med datorerna är viktig. Det rullar på för snabbt i programmen idag. Lätta program som inte är gjorda för barn eller personer med läs- och skrivsvårigheter saknar vi också. Samarbetet med Handikappinstitutet har varit givande i detta eftersom vi fått tips om vad som finns och vad som håller på att utvecklas. Förutsättningar för utveckling av verksamhet med inriktning mot IT är att vi löser det vi beskriver ovan. Och vi tror att det arbetet är på gång. Vårt projekt har inte kunnat pröva vad det innebär att arbeta med distansutbildning individuellt, utan har riktat in sig på att göra det i grupp. Individuellt stöd, dvs cirkel på distans så att deltagarna finns på distans med handledare var och en, och cirkelledaren finns vid en dator och samtalar med dem. Det skulle vara av stort intresse att få pröva. Viktigaste hinder att undanröja är våra fördomar mot vår målgrupps förmåga att lära och att använda IT. Om vi tillhandahåller redskapen kan de mycket! Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 9

10 14. Utvärdering av projektet. Uppgifterna i denna utvärdering har samlats in via skriftliga rapporter under projektets gång från ledarna, samt genom samtal och diskussioner både under projektets gång och efter att det avslutats. Vi har också haft en avslutande lördag tillsammans där vi alla svarade på frågorna och delgav våra synpunkter. Utvärderingen har skett relativt ostrukturerat i samtalsform. Studieförbundet Vuxenskolans egen rapport. Rapporten för vår egen del kommer att innehålla mer av konkret tillvägagångssätt vid bildandet av en sektion. Den rapporten ska sedan ligga till grund för att vi gör ett studiematerial om hur vi arbetar med självbestämmande i olika situationer ex vis gruppbostäder, dagcenter och sektioner inom FUB. Det studiematerialet kommer att tas fram av Grunden i Göteborg. Vår förhoppning är att allt fler sektioner kommer att använda sig av det, att det kommer att finnas i form av IT, och att sektionerna inom Sverige ska fortsätta att kommunicera med varandras och med sin riksstyrelse. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 10

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Finjala. Finjalaprojektet. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Finjala. Finjalaprojektet. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Finjala Finjalaprojektet Februari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 Kristdala juni 1998 Utvärdering

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Som första steg funderade vi på hur marknadsföringen kan se ut till olika målgrupper. Även om inte vi genomförde allt av nedanstående

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25 Intize ipads Projektrapport 2012-10-25 Edvin Linge Sara Johansson Rikard Ljungstrand Chalmers Tekniska Högskola VFU Tummelplats Examinator: Tom Adawi Handledare: Jens Kabo Handledare: Åsa Ek Handledare:

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer