Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan"

Transkript

1 Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning :...3 A: Projektansvariga...3 Projektpresentation Bakgrund: Syfte: Aktörer Den organisatoriska miljön: Målgrupp och rekrytering:... 5 C.Utveckling/ Genomförande Utbildningens uppläggning Utbildningens organisation: Medarbetarnas arbete: Vilket IT-stöd har använts i projektet? Samarbete/samverkan:... 7 D. Resultat Kursekonomi: Studerandes synpunkter på projektet: Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna Utvärdering av projektet Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 2

3 KORT SAMMANFATTNING : Medlemmar inom FUB bildar sektioner för utvecklingsstörda. Vårt projekt syftar till att med dessa sektioner som bas, finna metoder för att arbeta med självbestämmande och inflytandefrågor med hjälp av IT. Det gäller dels att lära personer med utvecklingsstörning att använda modern informationsteknik, men också att finna en modell för kunskapsspridning och samarbete. För människor med utvecklingsstörning är det svårt att lära teoretiska saker. Man behöver göra saker konkret för att förstå. Att läsa om föreningsteknik är teoretiskt, men att lära sig det genom att aktivt arbeta i en föreningsstyrelse gör det mer konkret. Short Summary: Together with members of the Swedish organisation FUB ( an organisation for people with intellectual dysfunctions) we have tried to find methods to work with questions concerning democracy in daily life. They have organized an association of their own and helped each other with all the formalities needed. We used computer communication at distance. The results are uesful for us in our ordinary work, since we are a special bransch of Studiefröbundet Vuxenskolan ( Adult Educational Association) organizing study groups for people with intellectual dysfunctions. A: PROJEKTANSVARIGA Projektledare: Ansgariegården Informationsansvarig: Utvärderingsansvarg: Namn: Iren Åhlund Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Heleneborgsgatan 7 nb Stockholm tel: fax: iren ansgariegarden.avd.sv.se som ovan. Namn: Gunnar Derkum Adress:Studieförbundet Vuxenskolan Lillatorpsg Göteborg tel: fax: Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 3

4 PROJEKTPRESENTATION 1.Bakgrund: SV, Ansgariegården har under flera år arbetat för att personer med utvecklingsstörning ska kunna utöva självbestämmande i alla delar av sitt liv. Vi har goda erfarenheter kring dessa frågor från dagcenter och när de utvecklingsstörda medlemmarna i RFUB startade egna sektioner ville vi bistå i deras arbete. Distansutbildning passade dessutom utmärkt eftersom kunskaperna fanns i Göteborg och vi behövde sprida dem över landet. 2.Syfte: Vi ville att personer med utvecklingsstörning skulle leda varandra i ett viktigt arbete. Sektioner byggs upp runt om i Sverige just nu, och det kändes viktigt att de sektioner som fungerade skulle få sprida sina kunskaper och erfarenheter. Dessutom behövde den då nybildade rikssektionen hitta en kanal för att kommunicera med sina lokalsektioner. Distansutbildning och data verkade vara perfekt. Rikssektionen hade dessutom deltagit i ett dataprojekt, Göteborgs sektion arbetade med multimedia, i Stockholm hade man arbetat med ett dataprojekt. 3. Aktörer. Idén för projektet kom från SV; Ansgariegården som bjöd in FUB; Dalarö folkhögskola, SV Göteborg och Grunden (sektion inom FUB) samt SV Östersund som kontaktade FUB, Östersund. Planeringen skissades av Ansgariegården och diskuterades med de inbjudna. Vi samverkade också med Handikappinstitutet genom att nyttja deras server för vår datakommunikation, samt att vi fick stöd i form av rådgivning utifrån deras dataerfarenheter. Genomförandet sköttes av parterna gemensamt. 4. Den organisatoriska miljön: Studieförbundet Vuxenskolan, Ansgariegården är en specialavdelning inom vårt studieförbund. Vi arbetar enbart med folkbildning och kultur för personer med utvecklingsstörning. Vi är också ett pedagogiskt centrum för denna verksamhet inom vårt studieförbund. Projektet fortsätter i form av datakontakter med de sektioner som har ingått i projektet, samt att vi kommer att öppna kanalen för de andra sektionerna inom FUB. Den inverkan projektet har haft på övrig utbildning inom vårt förbund är att vi blivit bättre på att hantera data i undervisning för vår målgrupp. Vi har Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 4

5 nu flera cirklar för målgruppen i ren IT, men har också sett vägar att utnyttja tekniken vid inlärning. 5. Målgrupp och rekrytering: Vi inbjöd en arbetsgrupp inom Stockholms FUB som hade planer på att bilda en sektion, vi inbjöd Grunden och dess styrelse att fungera som kunskapcenter och lärare, vi inbjöd Östersunds FUB att utse personer som var intresserade av att ingå. SV har ett samarbetsavtal med FUB, så att våra organisationer samarbetar är inget nytt. Problem uppstod med att rekrytera personer från Östersund. Det berodde på att målgruppen alltid behöver stöd i form av personer som bistår, och det saknades i Östersund. Intresset att delta i projektet var stort från båda organisationernas sida. C.UTVECKLING/ GENOMFÖRANDE 6.Utbildningens uppläggning. Vår pedagogiska idé var att lära genom att göra. Genom att bilda en sektion i Stockholm, måste man lära sig hur man arbetar i en förening, hur man arbetar i en styrelse, om föreningsteknik och hur man rekryterar medlemmar. Vi använde en problemorienterad modell för att förverkliga idén. Varje problem som uppstod under vägen mot bildandet av en sektion löstes allteftersom det uppstod. Kunskapen, svaren och kunde oftast sökas hos Grunden, men ibland även på annat håll. Lärdomen bestod i att pröva och se om det gav önskat resultat. Någon examination har inte varit aktuell i vårt projekt. Den pedagogiska modellen har fungerat som väntat, men vi fann hinder i vår väg som vi inte förutsett. Deltagarna som alla varit med i olika dataprojekt tidigare saknade i flera fall nödvändiga datakunskaper. Den tid det tog att få sina frågor besvarade hindrade ofta inlärningen. Man hade glömt vad man frågade, eller man kunde inte vänta på svaren. Personer i deltagarnas omgivning styrde deras engagemang i projektet i högre grad än vi väntat oss. Det kan vara långt till självbestämmande när man alltid är beroende av stöd och hjälp av andra. 7. Utbildningens organisation: Den ursprungliga planen var att vi skulle inleda arbetet med en upptaktshelg på Dalarö folkhögskola för att lära känna varandra och lära oss de grundläggande kunskaperna kring att arbeta på data inom projektet. Vi hade valt att kommunicera på First Class. Därefter skulle man träffas en gång per vecka samtidigt i Göteborg och i Stockholm för att samtidigt finnas på plats vid datorerna. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 5

6 Deltagarna skulle kunna arbeta i sin egen takt, men vi hade gemensamt satt upp en realistisk tidplan för det arbete som skulle utföras. Strukturerat och planerat grupparbete ingick eftersom båda grupperna arbetade med cirkelmetodik som grund. Detta fungerade i princip bra, men eftersom samordningen sprack redan från början uppstod problem i projektet. I Stockholm träffades man varannan vecka och på en veckodag som inte Grunden var på plats. Alltså skulle alla samtidiga datuppkopplingar arrangeras och det lyckades sällan. Vår målgrupp är alldeles för beroende av yttre faktorer som färdtjänst, tillgång till ledsagare, till lediga lokaler och de har en synnerligen strukturerad tillvaro som sällan ger utrymme för improvisationer. Eftersom deltagarna inte heller klarar av att sitta i sina hem vid egna datorer utan en ledsagare eller en assistent såg vi det inte som en lösning. Det var inte ett individuellt arbete som skulle uträttas, utan det var en grupp som skulle fatta gemensamma beslut med stöd av en annan grupp. 8. Medarbetarnas arbete: Någon erfarenhet av distansundervisning fanns inte bland våra cirkelledare och handledare. Däremot fanns mycket goda kunskaper i att arbeta pedagogiskt med vår målgrupp samt en kunskap om att arbeta med målgruppen och data, eller målgruppen och självbestämmande. Projektet har varit mycket litet i omfång, ledarna har kommunicerat via datorerna samt vid de fysiska träffar vi har ordnat vid ett fåtal tillfällen. IT-stödet har inneburit att flera ledartimmar har gått åt. Det har ändrat innehållet i ledarinsatserna, eftersom kunskapen inte sökts hos ledarna utan hos personerna i styrelsen för Grunden. Ledarna har fått en mer handledande roll. Det har fungerat ganska bra att organisera ledarnas arbete. Vi skulle haft mer tid att samlas för att lösa problem som uppstod under projektets gång, men även här hindrades vi av samma orsaker som tidigare beskrivits när det gäller vår målgrupp. 9. Vilket IT-stöd har använts i projektet? Förutom traditionella telefon och fax har huvudsakligen First Class använts.försäk med telebild-uppkoppling har gjorts. FirstClass via Handikappinstitutets server valdes för att det ger möjlighet att kommunicera via e-postlådor och för att det fungerar med skriftlig direktkontakt. Vi fick dessutom tillgång till övrig information i Handikappinstitutets bas. Telebildförsöken gjordes med tanke på vår målgrupps speciella svårigheter. Man slipper fundera på hur ord stavas och det talade ordet har stöd av en bild i realtid på den som talar. Handikappinstitutet har välvilligt ställt sina resurser till förfogande. Uppkopplingen har skett via internet huvudsakligen av kostnadsskäl, men där ges ju också möjligheter att hämta information från annat håll. Telebildsystem har vi ännu inte fått att fungera tilfredsställande. Vi valde ett PC-baserat system vid namn MediaRing. Det hamnade i konflikt med ena datorn så att systemet låste sig efter en stund. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 6

7 Tillverkaren har bytt moderkort, dock utan någon förbättring när det gällde konflikten med MediaRing. Generalagenten har också lagt ner mycket arbete på att lösa det, men inget resultat hittills. Vi saknade en röstfunktion i brevlådan och vid direktkontakt i FC.Ännu bättre vore om systemet kunde hantera en realtidsbild. Då är vi ju egentligen framme vid telebildsystemet. Vi anser att den utrustning vi har valt har de flesta funktioner vi kan tänka oss. En nackdel är den hackiga bildöverföringen, men det beror på att vi valt att använda det vanliga telenätet av kostnadsskäl. Prisklassen är avgörande om vår målgrupp ska kunna nås i en allmännare användning. 10. Samarbete/samverkan: Samarbetet med externa samarbetspartners fungerade inget vidare. Det första beviset var att man från Östersund inte kunde ordna en grupp som deltog i projektet från FUB:s sida. Vi når ju inte vår målgrupp annat än via olika kontakter och det är därför av största vikt att dessa kontakter förmedlar vårt budskap. Vi är också osäkra på i vilken grad huvudorganisationen FUB stöder de utvecklingsstördas kamp för en egen och självständig sektion inom föreningen. Vi tolkar det som att man oroar sig för en splittring av föreningen och att det inte skulle vara bra. Vår målgrupp är också en grupp människor som alltid är beroende av andra människor och kan därför inte alltid bestämma över sin egen tillvaro. Eftersom vårt projekt handlade om självbestämmande kan det tyckas att vi var extremt oroliga för att styra grupperna utifrån vår organisation. Inom SV har projektet väckt ett stort intresse, framför allt för de möjligheter som våra erfarenheter av distansutbildning kan ge inom andra områden av studiecirkelmetodik för vår målgrupp. Samarbetet inom projektet fungera utmärkt. De personer som var engagerade från de olika organisationerna fann inga svårigheter att samarbeta, och hade stort utbyte av varandra i arbetet. Varje person hade sin klara roll, så det fanns egentligen ingen anledning att det skulle gnissla i samarbetet. En tendens till problem uppstod, när vi insåg att deltagarna saknade vissa datakunskaper och snabbt behövde ha stöd i detta. Ingen av de redan inkopplade personerna kunde ge gruppen detta, och en planerad utbildningshelg på Dalarö föll pga att flera av deltagarna dubbelbokat sig. En sammanhållen utbildning visade sig vara omöjlig satt få till pga att deltagarna inte hade någon ledig till utan var uppbokade av allt möjligt. Alltså fick vi sätta in en person med stor erfarenhet av dataundervisning inom särskolan. Det blev då för många handledare ( 3 personer ) i gruppen och vissa oklarheter uppstod om vem som skulle göra vad. Det löstes dock utan några större svårigheter genom grundligare information om situationen i projektet till alla parter. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 7

8 D. RESULTAT 11. Kursekonomi: Projektet erhöll och har totalt kostat oss ca : -. Jag kan inte dela upp summan i drifts- resp. Utvecklingskostnader utan skulle säga att alla pengar gått åt till driften. Att göra jämförelser med kurs eller utbildning i traditionell form är svår eftersom projektet har möjliggjort ett arbetssätt vi annars inte skulle kunna genomföra. Vårt alternativ till distansutbildningen skulle vara att samla deltagarna fysiskt till fyra á fem helger under året och kostnader för det skulle vara minst det dubbla med resekostnader, ledsagare, logi, medverkande mm. Vi tror inte heller att vi erhållit det resultat vi trots allt gjorde, eftersom det är det fortlöpande stödet på hemmaplan som gjort det möjligt att bilda en sektion i Stockholm. Vi har inte lyckats hålla ekonomiska ramarna. Det har uppstått kostnader vi inte planerat som inställd datakurs, kompletterande datakunnig person i projektet, fler stödpersoner och handledare än vi trodde behövdes. Detta har varit kostsamt trots att de personer som engagerats i projektet visat ett stort intresse och en vilja att arbeta utöver den tid vi enats om. 12. Studerandes synpunkter på projektet: De har varit mycket nöjda med sitt stöd från Grunden och har varit ytterst måna om att samarbetet inte får upphöra för att projektet avslutas. Utan datorstödet från Grunden skulle man inte vågat ta steget att bilda en sektion. Grundens stöd i att man inte behövde skrivna stadgar, att man kunde ha möten en bestämd tid och en bestämd plats varje månad så att man slapp skicka ut kallelser till medlemmarna när man inte kan skriva var nödvändigt för att våga steget! Kommunikationen på dator med andra studeranden var också viktig men för vår målgrupp var det ett stort stöd att kunna ta ut kommunikationen på papper och använda den under en längre tid. Då flertalet av deltagarna hade svårigheter att läsa och skriva, skrev man på papper först, eller tog ut på papper för att bearbeta och besvara. Kursmaterial och kursadminstration på web har inte utnyttjats annat än att vi arbetat i First Class, Det innebar problem eftersom det inte går att sakta ner det som händer. Ska man slå upp ett ord eller funderar över hur det stavas, bryts det lätt pga inaktivitet. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 8

9 Liknande svårighet uppstod vid direktsamtal - man hann inte skriva och det går inte att ställa om. Direktsamtal var annars den bästa formen - ställ en fråga - få ett svar. Problemet var också att direktsvar inte kunde tas ut på papper. Databassökningar har inte gjorts. De vanligaste positiva omdömena om kursen: Vi fick nya vänner! Dalaröhelgen var det bästa! Nu kan vi ha kontakt via data med varandra. Stockholm har fått en sektion. Enligt ledarna i projektet växte personernas självförtroende under kursen genom att det blev en fastare struktur på arbetet och man lärde sig att formulera sina problem till frågor som skulle lösas av svar och följas av en handling. De vanligaste negativa omdömena om kursen: Man fick vänta så länge på svar. Det var svårt att skriva på datan, det gick för fort. Tiden var för kort - just när vi började förstå hur vi skulle göra var projektet slut. Enligt ledarna berodde mycket av det som sades ovan på att vi underskattat deltagarnas behov av direkt datautbildning. Vi utgick från att de kunde mer om detta än vad de kunde. 13. Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna. Vi vill gärna att utvecklingen av IT inom verksamheten i vårt studieförbund fortsätter och att man inte missar vår målgrupps speciella behov i den utvecklingen. Vi tror att det finns mycket som gör att inlärning underlättas genom att använda datorer, men vi har ännu inte samlat tillräckligt med kunskaper om vilka speciella program och utrustningar som finns och som fungerar för vår målgrupp. Personernas behov är individuella och kräver oftast individuella lösningar. En tydlig sak vi upptäck i projektet är att tidsaspekten när man arbetar med datorerna är viktig. Det rullar på för snabbt i programmen idag. Lätta program som inte är gjorda för barn eller personer med läs- och skrivsvårigheter saknar vi också. Samarbetet med Handikappinstitutet har varit givande i detta eftersom vi fått tips om vad som finns och vad som håller på att utvecklas. Förutsättningar för utveckling av verksamhet med inriktning mot IT är att vi löser det vi beskriver ovan. Och vi tror att det arbetet är på gång. Vårt projekt har inte kunnat pröva vad det innebär att arbeta med distansutbildning individuellt, utan har riktat in sig på att göra det i grupp. Individuellt stöd, dvs cirkel på distans så att deltagarna finns på distans med handledare var och en, och cirkelledaren finns vid en dator och samtalar med dem. Det skulle vara av stort intresse att få pröva. Viktigaste hinder att undanröja är våra fördomar mot vår målgrupps förmåga att lära och att använda IT. Om vi tillhandahåller redskapen kan de mycket! Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 9

10 14. Utvärdering av projektet. Uppgifterna i denna utvärdering har samlats in via skriftliga rapporter under projektets gång från ledarna, samt genom samtal och diskussioner både under projektets gång och efter att det avslutats. Vi har också haft en avslutande lördag tillsammans där vi alla svarade på frågorna och delgav våra synpunkter. Utvärderingen har skett relativt ostrukturerat i samtalsform. Studieförbundet Vuxenskolans egen rapport. Rapporten för vår egen del kommer att innehålla mer av konkret tillvägagångssätt vid bildandet av en sektion. Den rapporten ska sedan ligga till grund för att vi gör ett studiematerial om hur vi arbetar med självbestämmande i olika situationer ex vis gruppbostäder, dagcenter och sektioner inom FUB. Det studiematerialet kommer att tas fram av Grunden i Göteborg. Vår förhoppning är att allt fler sektioner kommer att använda sig av det, att det kommer att finnas i form av IT, och att sektionerna inom Sverige ska fortsätta att kommunicera med varandras och med sin riksstyrelse. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 10

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola PROJEKTMATERIAL Grebbestads folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola Projektmaterial Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå Göteborgs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Runö folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Projektnamn:... 3 A. Projektledare...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckniing KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Gotlands läns folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Konfirmandcirklar med IT-stöd. SKS Nordväst. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Konfirmandcirklar med IT-stöd. SKS Nordväst. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL SKS Nordväst Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001 PROJEKTMATERIAL Folkbildning och diakoni i Glesbygd SKS i Västra Sverige Oktober 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter PROJEKTMATERIAL Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter Företagarnas folkhögskola Januari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Kvinnor ITiden. TBV Trollhättan. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. Kvinnor ITiden. TBV Trollhättan. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL TBV Trollhättan Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:...

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Distanssamverkan-teknik-metodik

PROJEKTMATERIAL. Distanssamverkan-teknik-metodik PROJEKTMATERIAL Västerbergs folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola Projektmaterial VÄSTANVIKS HISTORIA Västanviks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Västanviks historia

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001 PROJEKTMATERIAL Birka folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning... 3 A. Projektledare... 3 B.

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan Malmö Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Distanscenter för lågutbildade

Distanscenter för lågutbildade PROJEKTMATERIAL Distanscenter för lågutbildade Grimslövs folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd. Mariannelunds folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd. Mariannelunds folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd Mariannelunds folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås

PROJEKTMATERIAL. Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås PROJEKTMATERIAL Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås Västerås folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 1 VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000 Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 2 Bakgrund Inom vårt program arbetar vi med elever med särskilda behov. (IV-program). För att vi skall kunna

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola Projektmaterial NÄTTIDNING Dalarö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...3

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Titel Projektägare Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola Projektmaterial IDROTTSSKADOR Bosöns Folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Stockholm 2002-05-06 Idrottsskador

Läs mer

Digitala studiematerial

Digitala studiematerial folkbildning.net 02-03-26 07.30 Sida 97 Digitala studiematerial av Ingemar Svensson & Tore Persson Iden moderna webbaserade självstudievärlden finns pedagogen bara med i kursutvecklingsfasen. Han anger

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Projektmaterial. Alma folkhögskola

Projektmaterial. Alma folkhögskola Projektmaterial NÄTVERK FÖR AFATIKER Alma folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth UKÄs utredning om MOOCs Uppdraget fick UKÄ våren 2015 (överfördes från Lars Haikolas förkortade utredning

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE

MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE VARFÖR ÄR VI HÄR? Vi skall berätta om våra erfarenheter om hur besökaren beter sig hos oss på www.miun.se och vad vi har försökt förbättra på vår webbplats för att hjälpa

Läs mer

Projektmaterial. ATT GESTALTA BARNKONVENTIONEN MED HJÄLP AV IT Röda Korsets folkhögskola

Projektmaterial. ATT GESTALTA BARNKONVENTIONEN MED HJÄLP AV IT Röda Korsets folkhögskola Projektmaterial ATT GESTALTA BARNKONVENTIONEN MED HJÄLP AV IT Röda Korsets folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Hur gammal är du? 0-15 år 0 0% 16-18 år 1 2% 19-25 år 38 84% 26-35 år 6 13% Över 35 år 0 0%

Hur gammal är du? 0-15 år 0 0% 16-18 år 1 2% 19-25 år 38 84% 26-35 år 6 13% Över 35 år 0 0% 45 responses Summary See complete responses Hur gammal är du? 0-15 år 0 0% 16-18 år 1 2% 19-25 år 38 84% 26-35 år 6 13% Över 35 år 0 0% Har du någon gång studerat på distans? Ja 25 56% Nej 20 44% Hur fungerade

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Innehåll Förord...............................................

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002 NÄTBILDARNAS verksamhet bygger på det mötesbaserade lärandet där samtalet är viktigt. Kurserna och cirklarna ska genomsyras av en levande samtalsform, där lärprocessen ska vara tydlig och ska präglas av

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Titel Projektägare Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnr:

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet

En kort introduktion i First Class. Hur du hämtar, installerar, och använder programmet En kort introduktion i First Class Hur du hämtar, installerar, och använder programmet Innehåll 1.Hämta programmet / klienten...3 2.Välj operativsystem...3 3.Spara och installera programmet / klienten...5

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Appendix 2 Enkäter Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Personalenkät om härskartekniker bland kollegor Personalenkät om yttrandefrihet Skolkulturer enkät Förskolekulturer enkät Personalenkät

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

Projektmaterial. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Södra Vätterbygdens folkhögskola

Projektmaterial. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Södra Vätterbygdens folkhögskola Projektmaterial INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Södra Vätterbygdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Kvalité i klubben med IT. SISU Idrottsutbildarna Halland

PROJEKTMATERIAL. Kvalité i klubben med IT. SISU Idrottsutbildarna Halland PROJEKTMATERIAL SISU Idrottsutbildarna Halland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Slutrapport... 3 Projektnamn:...

Läs mer