Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter"

Transkript

1 PROJEKTMATERIAL Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter Företagarnas folkhögskola Januari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet, Box 730, Stockholm,

2 KKS/Folkbildningsrådets projekt nr: Dnr 145u, 99, 15, BG Projektnamn: Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter. Sammanfattning: Projektet har syftat till att ge konsthantverkare nya verktyg att använda i ett formgivningsarbete som präglats av traditioner inom folkkonst och slöjd. Med hjälp av IT vävs kunskap om materialens egenskaper och förutsättningar samman med modern formgivningsteknik. Vid Företagarnas Folkhögskolas konsthantverkslinjer i Leksand har lärare och elever undervisats i vävkompositionsprogrammet Weavepoint och 3D-modelleringsprogrammet Rhino. Abstract The purpose of the project is to give people who are working with crafts new tools for a designprocess which is characterized by traditional folkart and handicraft. Through IT, qualities of the material and its possibilities integrates with modern designtechnique. At Foretagarnas Folk High School students and teachers has been taught to use Weavepoint and Rhino. A. Projektansvarig Projektledare, informations- och utvärderingsansvarig: Mats Svensson B. Projektpresentation 1. Bakgrund: Vi valde att arbeta med detta projektet då vi tror att den framtida utvecklingen kommer att leda till att allt fler som arbetar med formgivning och design av olika slag kommer att använda sig av IT för att gestalta sina idéer och presentera dessa för en marknad Vi såg det därför som en spännande och angelägen utmaning att införa datorn som ett verktyg i våra konsthantverksutbildningar som består av Keramik-, Metall- och Textillinje. Folkhögskolans övriga linjer har tidigare integrerat IT i sina utbildningar. 2. Syfte: Vi ville integrera användning av mönsterkompositionsprogrammet Weavepoint och 3Dprogrammet Rhino i konsthantverksutbildningarna i syfte att komplettera de traditionella verktygen. Projektet syftade även till att ge de studerande en bättre grund för högre konstnärliga studier. I ett tidigt skede fanns även ambitionen att öka snabbheten i utvecklingen av formkänslan med hjälp av 3D-program vilket bedömdes som omöjligt då utbildningen i själva programvaruhanteringen visade sig vara så tidskrävande i sig. 3. Aktörer: Marie Ståhlberg, textillärare, Mats Svensson, keramiklärare, Margareta Wikström, datalärare och systemansvarig från Företagarnas Folkhögskola. 2

3 Song Ping Lee, lärare i 3D-modellering ifrån Konstfack och Lena Gustavsson, lärare i mönsterkomposition med dator. Studerande vid konsthantverkslinjerna och övriga konsthantverkslärare. Totalt 27 st. Tanken på att införa mönsterkompositionsprogram och 3D-modellering väcktes av Marie Sthålberg och Mats Svensson. Under projektets gång har vi samarbetat med Song Ping Lee från institutionen för Industridesign vid Konstfack där han bl.a. undervisar i 3D-modellering. Vi har även samarbetat med vävkonsult Lena Gustavsson. Dessa externa lärare har i samråd med skolans berörda lärare planerat utbildningens utformning och varit ansvariga för genomförandet av denna. 4. Den egna organisatoriska miljön : Företagarnas Folkhögskola drivs av Företagarnas Riksorganisation och erbjuder utbildning inom småföretagande, konsthantverk och miljö. Vår pedagogik är individinriktad och eleverna ges hög grad av frihet att ifrågasätta, pröva och utvärdera. Mönsterkomposition med hjälp av dataprogrammet Weavepoint ingår numera, efter projektets avslutning, som en del av vår textila utbildning. Under hösten har en ny introduktionskurs för åk 1 i 3D-modellering med Rhino startat. 5. Målgrupper och rekrytering: Projektet genomfördes för elever och lärare vid folkhögskolans linjer för Keramik, Metall och Textil då vi bedömde att denna grupp är i stort behov av ökade IT- kunskaper. De studerande informerades om denna IT-stödda undervisning och att denna var obligatorisk i samband med kursstarten hösten 99. C. Utveckling/Genomförande 6. Utbildningens uppläggning: Studieformen anpassades i möjligaste mån till folkhögskolans pedagogiska grundsyn. Mellan lärarledda lektioner i form av föreläsningar och demonstrationer av externa lärare har de studerande bedrivit självstudier med självinstruerande material och varandras hjälp. I 3D-modellering skulle mindre grupper skapat kortare väntetider för lärarstöd, isynnerhet i början av kursen innan de studerande kunde hjälpa varandra. 7. Utbildningens organisation: Undervisningen inleddes med intensivkurser omfattande fyra dagar för Rhino och tre dagar för Weavepoint. Efter dessa studietillfällen gavs undervisning under en dag varannan vecka för Rhino. En senare uppföljning av undervisningen i Weavpoint gavs under ytterligare tre dagar. Under tiden mellan de lärarledda undervisningstillfällena gavs möjlighet till självstudier i egen takt. För att kunna följa och tillgodogöra sig undervisningen under föreläsningar och genomgångar måste de tidigare givna uppgifterna lösts. All undervisning gavs vid Företagarnas Folkhögskola. 3

4 I förhållande till de resurser som ställts till förfogande har det fungerat bra. Fler och tätare obligatoriska träffar med externt lärarstöd skulle kanske lett till att fler fullföljt undervisningen i 3D-modellering. 8. Medarbetarnas arbete: Projektets ringa storlek underlättade organisationen av vårt arbete. Det fanns stor erfarenhet av IT hos folkhögskolans datalärare som förutom att stå för teknisk support även följde den undervisningen som bedrevs inom projektet. De externa utbildare som anlitats hade stor erfarenhet av utbildning i de program som använts. Erfarenhet av IT bland de konsthantverkslärare som deltog var mycket liten. Den kompetens som fanns bestod främst av ordbehandling, e- posthantering och användning av folkbildningsnätet. Vi har följt projektets undervisning, anslagit fritid för detta och har kontinuerligt arbetat för att stärka elevernas studiemotivation. Utbildningen har bestått av föreläsningar och gemensamma uppgifter. Snäva tidsramar och ekonomiska begränsningar har inte medgivit den typ av individuellt anpassade studier vi vanligtvis bedriver. Under projektets gång har detta i viss mån kompenserats av att uppgifter och övningsexempel lagts ut på en virtuell mötesplats som varit tillgänglig för alla kursdeltagare. Vi har även kunnat få individuellt lärarstöd genom att e-posta frågor och filer med pågående arbete till vår externa lärare i 3D-modellering. Detta ingick inte i den ursprungliga planeringen. Det tar mycket tid att lära sig ett 3D-modelleringsprogram vilket har begränsat undervisningen till att i första hand omfatta användningen av programmet och i mindre omfattning tillämpas i själva formgivningsarbetet. I efterhand kan konstateras att mera resurser skulle använts för att ge de elever som saknat tidigare datavana en längre allmän introduktion än de 30 lektioner som gavs. Den formgivning som gjorts med hjälp av 3D programmet Rhino och som legat till grund för verkstadsarbeten har utförts utom lektionstid. Arbetet med mönsterkompositionsprogrammet Weavepoint har p.g.a. programmets relativa enkelhet kunnat integrerats helt i själva formgivningsarbetet. 9. IT-stöd i projektet: Weavpoint Rhino E-post First Class Vi valde dessa med avseende på användarvänlighet och pris. 10. Samarbete/samverkan: Projektet har haft ett mycket bra stöd ifrån ledningen, berörda lärare och övrig personal. Samarbetet inom projektet har fungerat bra. 4

5 D. Resultat 11. Kursekonomi: Projektet tilldelades :- av KK-stiftelsen. Utvecklingskostnader :- Driftkostnader :- Totalt :- Driftskostnaderna för undervisning med IT är jämfört med användandet av papper och penna självklart mycket högre. Dessa ökade kostnader får ses som investeringar för att förnya undervisningen då projektet riktat sig till både lärare och elever. 12.Studerandes synpunkter på kursen: Samtliga 12 studerande i mönsterkomposition med Weavepoint fullföljde undervisningen och 15 av 25 fullföljde undervisningen i 3D-programmet Rhino. Det förproducerade material som använts i Weavwpoint ansågs av de studerande varit till mycket stor hjälp. För denna studerandegrupp har inte förekommit någon datorkommunikation mellan studerande och extern lärare. Beträffande förproducerade övningsuppgifter i Rhino ansåg de studerande att detta endast varit till liten hjälp. Några angav ovana vid att läsa manualer, andra föredrog att prova sig fram. Material utlagt på nätet i form av exempel för att förstå formers uppbyggnad upplevdes som positivt. Det upplevdes även positivt att vid behov kunna ha e-poststöd mellan undervisningstillfällena av läraren som var bosatt i Stockholm. Det har inte förekommit någon datorkommunikation mellan de studerande eller någon databassökning inom ramarna för projektet. De vanligast förekommande positiva omdömena om utbildningen i 3D-programmet Rhino : Bra.. Bra men svårt.. Engagerad och bra lärare. De vanligast förekommande negativa omdömena: Frustrerande svårt! Start på för hög nivå. Svårt att hänga med om man inte var van vid datorer. De vanligast förekommande positiva omdömena om utbildningen i mönsterkompositionsprogrammet Weavepoint : Bra uppläggning. Bra lärare. De vanligast förekommande negativa omdömena: Mer utbildning i grundläggande dataanvändning, alternativt ökade lärarresurser under kursens gång, skulle underlättat studierna. 5

6 Det kan konstateras att projektet som helhet har ökat deltagarnas datavana och insikter om ITanvändningens fördelar. 13. Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna: Vi tror att förutsättningarna för IT-utvecklingen är beroende av huruvida enskilda lärare ges möjlighet att driva denna inom sina respektive verksamhetsområde. Förutsättningarna för utveckling av IT är mycket goda inom vår organisation då ledningens och personalens inställning är mycket positiv till detta. En av förutsättningarna för ett genomförande av en verksamhet med inriktning på IT är att stora ekonomiska investeringar görs i form av teknisk utrustning och fortbildning av personal. I vilken grad ett genomförande mot en IT-inriktning genomförs styrs även av hur aktivt organisationens ledning arbetar med attitydfrågor kring IT-användning för att stärka motivationen hos organisationens medlemmar. Vi tror att de lärare som skall arbeta med någon form av IT i sin undervisning behöver såväl pedagogisk utbildning som tid för att utveckla nya pedagogiska modeller. Ett av de viktigaste hindren att undanröja är de negativa attityder till IT som är vanliga hos de som inte fick någon datavana i sin vanliga skolgång. 14.Utvärdering av projektet: Samtal så väl som skriftliga utvärderingar har legat till grund för den utvärdering som gjorts. Leksand Mats Svensson Projektansvarig 6

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina Folkuniversitetet i Umeå Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan Malmö Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Finjala. Finjalaprojektet. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Finjala. Finjalaprojektet. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Finjala Finjalaprojektet Februari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 Kristdala juni 1998 Utvärdering

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Rapport 2006:22 R Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Omfattning och övergång till högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Hjärngymmet. Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm

Hjärngymmet. Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm Hjärngymmet Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm Birgitta Callerud Medborgarskolan Box 1001 262 21 Ängelholm tel: 0431-44 68 40 e-post: birgitta.callerud@folkbildning.net

Läs mer

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät.

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät. Institution för informatik Studenters användaracceptans vid. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Carolina Kongstad Anita Suta Handledare: Carl Cederström

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer