Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ"

Transkript

1 Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Projektnamn: Projektledarutbildning för kulturarbetare... 3 A. Projektansvariga...3 B. Projektpresentation Bakgrund: Syfte: Aktörer: Den egna organisatoriska miljön : Målgrupp/-er och rekrytering:...4 C. Utveckling/Genomförande Utbildningens uppläggning: Utbildningens organisation: Medarbetarnas/lärarnas arbete: IT-stöd i projektet: Samarbete/samverkan... 7 D. Resultat Kursekonomi: Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna: Utvärdering av projektet:...9 Lärare och adminstratörer: Muntliga utvärderingar Projektansvariga Kort beskrivning Målsättning Allt från ikoner till industrihistoria...11 Tillgång till distanskontor...11 Säkert koncept i osäker miljö...11 Kommunikation Lärare eller konsult Utvärdering Och framtiden? Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 2

3 DUKOMs projektnummer: 240 PROJEKTNAMN: PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE Utbildning för kulturarbetare med syfte att öka kompetensen för arbete i projektform. Projektledning, regelverk, finansiering, ekonomi, information, marknadsföring är viktiga block i utbildningen. 18 veckors utbildning omfattande 10 gemensamma heldagsseminarier och resterande tid individuellt projektarbete med handledning på distans. 14 deltagare från södra Sverige. med tillgång till fyra distanskontor. A. Projektansvariga Projektledare: Lisbeth Morin / Cecilia Möller Regementsgatan Malmö Tel fax e-post Informationsansvarig: Lisbeth Morin Regementsgatan Malmö Tel fax e-post Utvärderingsansvarig: Lisbeth Morin Regementsgatan Malmö Tel fax e-post Intern B. Projektpresentation 1. Bakgrund: - Varför valde ni att arbeta med det här projektet? För uppdragsutbildningar inom kulturområdet samarbetar Folkuniversitetet med Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö. Deras ansvarsområde omfattar Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Distansutbildningen gav möjlighet att erbjuda utbildning till deltagare från hela regionen. - Hur relaterar det till tidigare verksamhet i er organisation? Folkuniversitetet har sedan 1994 genomfört projektledarutbildningar för kulturarbetare. Grundkoncepetet kan förändras beroende på målgrupper, Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 3

4 deltagarnas projektidéer m m. Att i distansform undersöka bärkraftigheten i konceptet var en naturlig utveckling. 2. Syfte: - Vad ville ni uppnå med projektet? Vad skulle det leda till? Se ovan. - Har projektets syfte ändrats under projekttiden? I så fall, hur? Nej. 3. Aktörer: - Vilka medverkade i projektet? Idégivning? Planering? Genomförande? Idégivning: Lisbeth Morin, projektledare i samarbete med Af Kultur. Planering: Peter Larsson, huvudlärare och Lisbeth Morin. Genomförande: Lärarlag omfattande tre personer med specialkompetens, yrkesverksamma inom olika områden samt huvudlärare. - Om ni samverkade med någon/några utanför den egna organisationen, vilka och varför? Arbetsförmedlingen Kultur, Malmö: Köpare av utbildningen KKV Småland: Upprättande av distanskontor på Italienska Palatset i Växjö Simrishamns kommun: hyra av distansarbetsplats i Simrishamn Folkuniversitetet i Karlskrona: Upprättande av distanskontor i Karlskrona 4. Den egna organisatoriska miljön : - Beskriv kortfattat den egna organisationen/arbetsplatsen (institutionen, skolan, verksamheten); utbildningskultur och pedagogiska traditioner. Folkuniversitetet fördelar sin verksamhet på mer traditionell folkbildning och yrkesoch kompetensutveckling i form av uppdragsverksamhet. Kultursektionen har sedan fem år utvecklat former för utbildningar baserade på deltagarnas genomförande av egna projektidéer kompletterat med teoretisk undervisning. Projektverkstan, som är en praktisk arbetsplats med datorer, kopiator, telefon, internet och tillgång till handledare/konsulter, fungerar som sammanhållande faktor för olika utbildningar inom området. - Kommer den verksamhet som bedrivits inom projektet att fortsätta i framtiden? Ja, målsättningen är att i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur försöka utveckla kurskoncept även inom andra områden för att tillgodose det behov av mer specialiserade utbildning som av ekonomiska skäl inte går att genomföra på små orter i regionen. - Anser ni att projektet haft inverkan på övrig utbildning/övrig verksamhet inom er organisation? Ja, vi kommer bl a att undersöka möjligheterna av att använda First Classkommunikation för planering, administration, interninformation lärare-lärare, lärare-elev och elev-elev även vid icke distansutbildningar. 5. Målgrupp/-er och rekrytering: - För vilka studerande planerades och genomfördes projektet? Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 4

5 Professionella kulturarbetare inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur. - Varför vände sig kursen till just dessa? Utbildningen köptes av Arbetsförmedlingen Kultur. - Hur informerades om projektet? Som arbetsmarknadsutbildning skedde informationen genom arbetsförmedlingens kanaler med utskick av Kursnytt. Folkuniversitetet tillhandahöll information via telefon enligt uppgift på informationsmaterial. - Hur fungerade gällande urvals- respektive antagningssystem i relation till projektets mål? - Hur fungerade rekryteringen? Nådde ni avsedd målgrupp? Uttag gjordes i samråd med Arbetsförmedlingen Kultur. Ansökan gjordes skriftligt med meritförteckning, personlig motivering samt kortfattad beskrivning av den projektidé som skulle ligga till grund för utbildningen. C. Utveckling/Genomförande 6. Utbildningens uppläggning: - Vilken pedagogisk idé byggde kursen på? Deltagarnas egen projektidé är utgångspunkt för det teoretiska ock praktiska arbetet. All teori ska omsättas i det egna arbetet med att praktiskt genomföra projektet. - Vilken pedagogisk modell valde ni för att förverkliga denna idé? Teoretisk undervisning i basblock Individuellt arbete med förelagda uppgifter kopplade till basblock genom First Class. Individuellt projektarbete med redovisning, handledning på First Class, brev, fax och telefon. - Hur har eventuell examination skett? Genomgång och bedömning av kompletta projektbeskrivningar. Deltagarna arbetar nu med att genomföra projekt på olika nivåer. - Anser ni att den pedagogiska modellen fungerat som förväntat? (Motivera ert svar) Ja, i stort sett. Introduktion för kommunikation via First Class borde ha varit mer omfattande för att få ett mer effektivt utnyttjandet av handledning på distans. 7. Utbildningens organisation: - Ingick obligatoriska träffar i kursen? 10 heldagsseminarier med undervisning i basblocken samt genomgång/värdering av projektbeskrivningar. Vid dessa tillfällen inbjöds frukostgäster från olika kulturområden. Träffarna genomfördes i Malmö. - Var kursen oberoende av tid, d v s kunde de studerande arbeta i sin egen takt? Seminariedagarna var de enda fasta dagarna, utöver dem kunde deltagarna styra sin tid. - Var antagningen rullande eller skedde den vid fasta tidpunkter? Fast kursstart. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 5

6 - Ingick strukturerat/planerat grupparbete i kursmodellen? Nej. - Anser ni att detta sätt att förhålla sig till obligatoriska träffar, individuell studietakt, antagning och grupparbeten fungerade bra? (Motivera ert svar) Då deltagarna i vår utbildning hade egna projekt för det individuella arbetet hade vi valt att inte lägga in grupparbete. För att öka datorvanan och underlätta kommunikationen mellan deltagarna borde en del av teoriblocken lagt upp som grupparbete på distans. För övrigt fungerade det bra. 8. Medarbetarnas/lärarnas arbete: - Vilken erfarenhet av distansutbildning fanns bland medarbetare/lärare när projektet startade? En lärare hade arbetet med handledning på distans på Mitthögskolan. Övriga inblandade i projektet hade ingen erfarenhet. - Hur har lärarinsatserna organiserats under genomförandet av kursen? Lärarna har deltagit i planeringsmöten och avstämning under utbildningen. Övrigt samråd och samarbete har skett via First Class där även bedömningar och synpunkter på deltagarna projektarbete och arbetsinsats har behandlats. - Har insatserna varit annorlunda än i tidigare och motsvarande kurser? På vilket sätt? * har IT-stödet medfört att mer/mindre lärartid gått åt? Lika mycket tid, lärarna anser dock att tiden för handledning utnyttjats mer effektivt med distansformen. * har IT-stödet ändrat innehållet i lärarinsatserna? Nej, undervisning i basblocken har samma innehåll som tidigare. * har IT-stödet ändrat formerna för lärarinsatserna? Personlig handledning på plats har ersatts av First Class, post, fax och telefon. * annat? Medfört en mycket effektiv kommunikation lärare/lärare/administratörer - Har ni använt ledig tid (hemma, efter arbetstid) för datorstödd handledning? Externa timanställda lärare har annan yrkesverksamhet och har använt tid utanför denna till handledning. - Anser ni att ert sätt att organisera lärarnas arbete fungerade bra? (Motivera ert svar) Ja. Användandet av First Class för information/administration och handledning av deltagarna har ökat helhetssynen och delaktigheten i utbildningen. Detta poängterades särskilt av lärarna vid utvärdering av kursen. 9. IT-stöd i projektet: - Vilket/vilka IT-medier användes inom projektet? Power Mac 5260, 12 MB ram, 1,2 GB HD med skrivare 28,8 modem. Claris Work 4.0, Netscape 2.5, First Class Client 3.0 och i vissa fall PageMaker. * varför valde ni detta/dessa medier? Ovanstående utrustning ingår i våra ordinarie utbildningar. För distansutbildningen tillkom First Class. * hur användes de i projektet? Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 6

7 Deltagarna hade tillgång till fyra distanskontor: Malmö, Simrishamn, Växjö och Karlskrona. Deltagarna kommunicerade med kursledning och lärare. * vilken erfarenhet av detta/dessa IT-medier fanns bland medarbetare/lärare när projektet startade? Hög datorvana hos samtliga lärare och administratör (5 st). Vana vid kommunikation på nätet (3 st). - Har valet av teknikstöd förändrats efter det ansökan beviljats? Nej. - Har det varit problem för lärarna att använda IT-stödet? I så fall, på vilket sätt? Tekniska problem beträffande uppkoppling i två fall. Problem med tillgängligheten på DUKOM-servern i början upplevdes som mycket otillfredsställande av lärarna. - Har de studerande haft problem med IT-stödet i samband med kursen? I så fall, på vilket sätt? Tekniska problem vid uppkoppling. Tillgängligheten dålig på DUKOM-servern vilket gjorde att datorovana kursdeltagare blev osäkra. Datorvanan låg hos ca 1/3 av deltagarna. Några valde att till en början kommunicera via post, fax och telefon. - Saknade du någon/några funktioner i de program/system ni använde? Saknade grundläggande kunskaper om hur man bäst utnyttjar First Class. Förlorade dyrbar tid i början av projektet. - Om ni kunnat göra om kursen/projektet vad gäller IT-stöd, hur hade ni då gjort? Genomfört en intern utbildning av lärare och adminstratörer för att kunna utnyttja First Class maximalt. Inlett utbildningen med en intensiv period av kommunikation på First Class. Låtit deltagarna arbeta i smågrupper med praktikfall som ska lösas på First Class. Sammanställt information om struktur - hiearki - access på First Class. Upprättat tydlig manual för Vett och etikett när man kommunicerar via nätet. 10. Samarbete/samverkan - Hur fungerade samarbetet med eventuella externa samarbetspartners (utanför den egna organisationen)? Mycket bra. - Om ni hade problem med samarbetet externt, vad anser ni att det berodde på? (Regler/förordningar som styr respektive verksamhet? Organisatoriska förhållanden? Annat?) - Hur togs projektet emot i den egna organisationen? Folkuniversitetet i Malmö har genomfört distansutbildningar inom flera sektioner och detta har skapat ett gemensamt intresse för utbildningsformen. - Om ni haft problem eller mötts av motstånd, vari bestod de och vad anser ni att de berodde på? (Regler/förordningar som styr er verksamhet? Organisatoriska förhållanden? Annat?) - Hur fungerade (sam)arbetet inom projektet? Mycket bra. - Om ni hade problem med (sam)arbetet inom projektet, vad anser ni att de berodde på? (Regler/förordningar som styr verksamheten? Organisatoriska förhållanden? Annat?) Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 7

8 D. Resultat 11. Kursekonomi: - Hur mycket DUKOM-medel tilldelades projektet? kr - Hur mycket har projektet kostat totalt? Skilj om möjligt på utvecklings- och driftskostnader kr varav kr utvecklingskostnader. - Om möjligt, försök att uppskatta skillnaderna i driftskostnader mellan projektet och motsvarande kurs/utbildning i traditionell form. Driftskostnad för utbildning i icke-distansform ca kr. Detta ska jämföras med driftskostnad för den genomförda distansutbildningen som inklusive reskostnader för deltagarna skulle kosta ca kr. - Hur många/hur stor andel av de antagna studerande har genomfört kursen som planerat? 13 av 14 har genomfört. En deltagare slutade på grund av erbjudande om arbete. - Har projektet kunnat hållas inom de preliminära ekonomiska ramarna? Ja. - Om inte, vilka icke beräknade kostnader har tillkommit? Varför uppstod dessa kostnader? 12. Studerandes synpunkter på kursen: - Vilken nytta anser de studerande att de haft av kursmaterialet (studiehandledning, annat förproducerat material) för sin inlärning? Ingick ej. - Vilken nytta anser de studerande att de haft av IT-stödet: * datorkommunikation med lärare? Utdrag ur utvärdering nr 1 Hur fungerar handledningen på distans? Mycket bra 3 Bra 2 Godkänt 4 Mindre bra 1 Dåligt 0 Utdrag ur utvärdering nr 2 Hur fungerar handledningen på distans? Mycket bra 3 Bra 4 Godkänt 1 Mindre bra 1 Dåligt 0 * datorkommunikation med andra studerande? Mycket låg frekvens på kommunikation deltagarna emellan. Kan eventuellt bero på att man arbetar inom olika kulturområden. * kursmaterial och kursadministration på web? Då en del av kursdeltagarna hade problem med att ta sig till sitt distanskontor skickades administrativ information även med post för säkerhets skull. * databassökningar? Beroende på projektidé olika nivå på sökandet. - Vilka var de vanligast förekommande positiva omdömena om kursen? Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 8

9 Kursen passade perfekt i tiden. Jag har kunnat använda mig av kunskaper på ett praktiskt sätt; genom omorganisering av mina arbetsmetoder. Utbildningen blir på det här sättet anpassad till individens behov. Det har fungerat mycket bra. Bra med direkt respons av handledarna - Vilka var de vanligast förekommande negativa omdömena om kursen? I början tyckte jag att det gick jättebra med undervisning och självständigt arbete varvat. Men undervisningen var alldeles för komprimerad. Kontakten via First Class var inget surrogat när man inte riktigt hängde med. Svårt med tekniken. Tar tid innan man lärt sig tekniken 13. Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna: - Vilka positiva respektive negativa erfarenheter vill ni dela med er beträffande * förutsättningar för utveckling av verksamhet med inriktning mot IT inom er egen organisation och eventuellt i samverkan med externa aktörer? Mycket goda förutsättningar då vi har bra kontakt med köpare och ett väl fungerande lärarlag med intresse för fortsatt verksamhet. * förutsättningar för genomförande av verksamhet med inriktning mot IT inom er egen organisation och eventuellt i samverkan med externa aktörer? Distansutbildningar inom kulturområdet kommer att marknadsföras som en del av vårt koncept. Vi kommer även att planera ett antal kortare spetsutbildningar inom området. - Utifrån er erfarenhet; vilka anser ni vara de mest betydelsefulla frågorna kring ITstöd och distansutbildning som återstår att besvara? Öka kunskapen om den bästa formen för distansarbete Egen arbetsplats hemma - hur skapa ett bra nätverk med personliga kontakter? Hur finansiera för glesbygdsbor som på grund av faktiska omständigheter kanske t o m har problem att ta sig till ett distanskontor 3 mil bort? Upprätta distanskontor - hur lösa problem med finansiering av hyra, försäkringar och behov av teknisk support? Vilka intressenter finns? - Utifrån er erfarenhet; vilka viktiga hinder återstår att undanröja? Den relativt låga nivån på datorvana som många kursdeltagare har. Testinstrument bör upprättas och varje distansutbildning bör antagligen börja med ett intensivt datablock koncentrerat på enbart kommunikation. 14.Utvärdering av projektet: - Hur har ni samlat in de uppgifter som ni lämnar i denna utvärdering av ert DUKOM-projekt? (Skriftliga frågeformulär? Intervjuer? Kursvärderingar? Annat?) Kursdeltagare: Skriftliga frågeformulär, intervjuer, kursvärderingar. Lärare och adminstratörer: Muntliga utvärderingar Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 9

10 PROJEKTLEDARUTBILDNING PÅ DISTANS ett Dukom-projekt våren 1997 projektnummer 240 Distanscirkeln - Malmö. Projektansvariga Projektledare Lisbeth Morin Folkuniversitetet Malmö Regementsgatan Malmö tel fax e.post Kort beskrivning Utbildningen köptes av Af Kultur till ordinarie kurspris. Utvecklingskostnader för distansformen finansierades av Dukom-medel. Kursdeltagarna erhöll utbildningsbidrag. Resekostnader ingår i kurspriset. Utbildningen vände sig till verksamma inom kulturområdet; foto, film, media, bildkonst, musik, teater m m samt personer med inriktning på administrativt arbete inom området. Rekrytering och urval gjordes i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Man har stort behov av kurser för kulturarbetare ute i regionen; malmökontorets ansvarsområde innefattar Skåne, Småland, Blekinge och Halland. Även om alla utbildningar erbjudes med riksintag är det i praktiken ekonomiskt omöjligt för kursdeltagarna att under längre perioder bosätta sig på annan ort. Ansökan gjordes på arbetsförmedlingens blanketter kompletterad med kort projektbeskrivning av den projektidé som skulle ligga till grund för det praktiska arbetet i utbildningen. Grundläggande kunskaper i data krävdes. Utbildningen sträckte sig över 18 veckor med blandade arbetsformer: 10 heldagar med seminarier i Malmö, arbete med praktikfall, förelagda uppgifter för arbete på hemorten med handledning på distans. Varje kursdeltagare arbetade individuellt med det egna projektet och fick handledning via e-post, telefon, fax och brev. Målsättning Efter avslutad utbildning ska deltagarna - ha tillräckliga kunskaper om projektledning, tidsplanering, styrning, säljteknik m. m. för att driva och leda en projektgrupp. - ha förvärvat goda kunskaper om regionens struktur i kultur- och näringsliv. - ha grundläggande kunskaper i ekonomi, budgetarbete, regelverk och redovisning. - ha grundläggande kunskaper i marknadsföring och trycksaksframställning. - ha utökat sitt nätverk; skaffat nya samarbetspartners och god kunskap om kontaktoch nyckelpersoner inom relevanta områden. - kunna utvärdera professionellt. -kunna använda sina erfarenheter och kunskaper för att formulera projektidéer i syfte att erhålla nya uppdrag. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 10

11 Allt från ikoner till industrihistoria Vid uttagningen av deltagarna togs hänsyn till projektidé, tidigare erfarenhet av projektarbete samt personliga förutsättningar för att klara utbildningen. Målsättningen var även att det på varje kursort skulle finnas minst två deltagare. Viktigt var även deltagare från Malmö för att ge möjlighet att skapa kontakter med kulturlivet där. Nedan redovisas orter, yrken och projektidéer. Växjö, konstnär: ikonutställning Malmö, scenograf-reklamare: mobilt upplevelserum för t ex mässor Malmö, musiker: arabisk-judisk kulturförening Malmö, musiker: flamencoverksamhet med bl a workshops Malmö, fotograf-journalist: föräldratidning Växjö, skådespelare-regissör, totalteater med multimedia Karlskrona, filmare:långfilm Malmö, producent: Strindbergspjäs Växjö, bildkonstnär-skulptör: installationsprojekt med 40 konstnärer Karlskrona, Konstnär: parallell konstutställning Växjö-Karlskrona Simrishamn, journalist-informatör: dokumentationsprojekt industrihistoria Simrishamn, projektledare: teaterfestival m m Malmö, konstnär: trycksak/utställning: konst/arkitektur Malmö, konstnär-projektledare: arkitekturguide Tillgång till distanskontor Vi upprättade distanskontor på tre orter; i Växjö på Italienska palatset, i Karlskrona på Folkuniversitetet och i Simrishamn på kommunens eget distanskontor. Vi betalade hyra och utrustade arbetsplatserna med dator, telefon och avtal om kopiering. Följande utrustning finns på respektive distanskontor: Power Mac 5260, 12 MB ram, 1,2 GB HD, 28,8 modem. Programvara Claris Work 4.0, Netscape 2.5, First Class Client 3.0 och i vissa fall PageMaker. Varje kontor hade även skrivare. Säkert koncept i osäker miljö Folkuniversitetet i Malmö har bedrivit utbildningar i projektledning för kulturskapare sedan Beroende på målgrupp kan grundkonceptet förändras. Vi har dock lång erfarenhet och bedömer det hela som ett säkert koncept. Uppläggningen gör det möjligt att bjuda in speciella gäster för att tillgodose de specialområden som deltagarna företräder. En stor del av våra tidigare framgångar beror antagligen på att deltagarna, utöver regelrätt undervisning, har fått ta del av ett kontaktnät och haft en arbetsplats att tillgå. Vad innebar det då att lägga över detta säkra koncept i en distansform? - att inte ha full kontroll, vi ser inte projekten på samma sätt som tidigare. - effektiv handledning då kommunikationen på nätet fungerar med deltagarna, man koncentrerar sig på väsentligheter och känner att man hinner med mycket på kort tid. - vi kunde inte erbjuda det speciella nätverk med frukostgäster som tillsammans ger deltagarna en bild av olika arbetsformer inom kulturområdet. - det lokala nätverket är olika för deltagarna från olika orter. Vid utbildning helt förlagd till Malmö har vi goda förutsättningar att hjälpa deltagarna att bygga ett fungerande nätverk. Deltagare från andra orter fick inte samma hjälp. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 11

12 Kommunikation Deltagarna har mött sina lärare vid seminarier i Malmö, totalt 10 heldagar. Utöver lärarna har man även mött företrädare från kulturlivet med syfte att ge kompletterande aspekter till olika företeelser i kulturlivet. De fyra lärare som har huvuddelen av undervisningen fanns också tillgängliga för handledning på distans. De var uppkopplade på Dukom-servern i respektive bostadsort: Malmö, Lund och Härnösand. Det stod deltagarna fritt att välja lärare för sin individuella handledning i projektet. Detta val kunde alltså göras utifrån lärarens specifika yrkeskompetens; ekonomi, finansiering, regelverk, organisation/struktur, information/marknadsföring. Valet kunde också göras utifrån de relationer som etablerats vid den personliga kontakten. Denna konstruktion försvårade naturligtvis det rent administrativa arbetet med timantal för lärare o dyl. Vi bedömde det dock som oerhört viktigt att ge deltagarna möjlighet att inhämta olika synpunkter för att sedan själva fatta beslut om åtgärder. Genom First Class hade lärare och administratörer ett utmärkt redskap för att följa upp deltagarna och samordna åtgärder då någon deltagare tenderar att försvinna. Att snabbt kunna nå alla med samma information och stämma av är en oskattbar tillgång. Dock borde vi byggt en starkare kontrollapparat för deltagare som tenderade att minska sin aktivitet på First Class. Här kan man tänka sig en modell där lärare och deltagare i samråd väljer kontaktperson för studieuppföljning utanför den rent ämnesmässiga handledningen. Våra deltagare är förhållandevis unga, men många har dåliga kunskaper om de grundläggande dataprogrammen och kommunikation på nätet. Detta medförde att det tog tid att få igång effektiv kommunikation på nätet. I vissa fall föredrog man till en början telefon och brev. Vid utvärdering med lärarna framkom bl a att handledning via telefon i vissa fall var att föredra. Under projektperioden då deltagarna arbetade med sitt eget projekt såg vi en ökning av frekvensen på nätet. Deltagare-deltagare var inte någon frekvent kommunikationsform. Det kan finnas olika förklaringar till det. Deltagarnas projekt låg inom olika områden, man hade redan en egen referensgrupp på hemorten, man ville inte lägga ut sin projektidé till allmänt beskådande. Vi ska inte glömma att i de aktuella projekten är copyright en viktig del. Det är inte alldeles givet att man vill kommunicera på nätet kring sina idéer. Lärare eller konsult En svårighet var avvägningen mellan traditionell undervisning med uppgifter att besvara, och därmed följande kontrollfunktioner och eget projektarbete där kursdeltagaren själv ansvarar för arbetets framskridande. I denna process är resultaten helt beroende av deltagarnas egen arbetsinsats. Det kräver en speciell sorts kontakt; det är viktigt att känna när deltagaren befinner sig i en period där projektet kräver all tid. Vår önskemodell var enkel: Att ge deltagarna väl strukturerad information, låta dem arbeta med praktisk tillämpning för att kunna omsätta informationen i kunskap. Läraren/konsulten finns tillhands för att komplettera och ge råd. Ett sätt att arbeta med vuxna deltagare som kräver att lärarna intar en ny roll, inspirera och stötta istället för att kontrollera. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 12

13 Utvärdering Utbildningens huvudsakliga mål var att deltagarna skulle genomföra sina egna individuella projekt. Detta gör att utvärdering av resultat i relation till traditionellt uppsatta kunskapsmål inte blir det viktigaste. Genomgång och bedömning av deltagarnas projektbeskrivning och nedlagt arbete har gjorts. Muntliga och skriftliga utvärderingar har gjorts med deltagarna. Tekniska problem, datorovana, önskan om mer schemalagd utbildning är saker som många av deltagarna tar upp. Möjligheten att arbeta i egen takt, den omedelbara kopplingen mellan teori och praktik framhäves som positivt. Att omsätta nyvunna kunskaper i sitt eget projektarbete har varit viktigt för många. Och framtiden? Vi kommer att med samma lärarlag försöka använda erfarenheterna i nya projekt. Regelrätt upplagda utbildningar med en kombination av seminarier och distansarbete, ren handledning av projekt inom kulturområdet, spetsutbildningar inom mindre områden enbart på distans, nätverksarbete för gemensamma projekt i regionen - möjligheterna är många. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 13

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola PROJEKTMATERIAL Grebbestads folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT och internet för synskadade. Studiefrämjande sydvästra Skåne. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. IT och internet för synskadade. Studiefrämjande sydvästra Skåne. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL IT och internet för synskadade Studiefrämjande sydvästra Skåne Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckniing KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla. SKS Göteborg. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla. SKS Göteborg. April 2001 PROJEKTMATERIAL Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Local and global net. Studiefrämjandet Örebro-Värmland. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Local and global net. Studiefrämjandet Örebro-Värmland. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Studiefrämjandet Örebro-Värmland Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd för svagpresterande. Liljeholmens folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd för svagpresterande. Liljeholmens folkhögskola PROJEKTMATERIAL Liljeholmens folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Gotlands läns folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001 PROJEKTMATERIAL Folkbildning och diakoni i Glesbygd SKS i Västra Sverige Oktober 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Kjesäters folkhögskola. Problembaserad miljöutbildning på distans för scoutledare. inför lägret Scout 2001

PROJEKTMATERIAL. Kjesäters folkhögskola. Problembaserad miljöutbildning på distans för scoutledare. inför lägret Scout 2001 PROJEKTMATERIAL Kjesäters folkhögskola inför lägret Scout 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Runö folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Projektnamn:... 3 A. Projektledare...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning med demokrati-delaktighet-etik. SISU Idrottsutbildarna Blekinge

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning med  demokrati-delaktighet-etik. SISU Idrottsutbildarna Blekinge PROJEKTMATERIAL Folkbildning med http://www, demokrati-delaktighet-etik SISU Idrottsutbildarna Blekinge s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412

Läs mer

Projektmaterial. Medborgarskolan

Projektmaterial. Medborgarskolan Projektmaterial LOKALT MILJÖARBETE FÖR SERVICEBOENDE Medborgarskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Kvinnor ITiden. TBV Trollhättan. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. Kvinnor ITiden. TBV Trollhättan. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL TBV Trollhättan Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Data - en väg till det svenska språket. Studiefrämjandet i Umeå

PROJEKTMATERIAL. Data - en väg till det svenska språket. Studiefrämjandet i Umeå PROJEKTMATERIAL Studiefrämjandet i Umeå s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Projektnamn: Data - en väg till det

Läs mer

Distanscenter för lågutbildade

Distanscenter för lågutbildade PROJEKTMATERIAL Distanscenter för lågutbildade Grimslövs folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Konfirmandcirklar med IT-stöd. SKS Nordväst. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Konfirmandcirklar med IT-stöd. SKS Nordväst. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL SKS Nordväst Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

Utbildningsteam med IT-stöd

Utbildningsteam med IT-stöd PROJEKTMATERIAL Utbildningsteam med IT-stöd SISU Idrottsutbildarna - Hälsingland Maj 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 SLUTRAPPORT

Läs mer

Innehållsförteckning. Distansutbildning för skyddsombud. ABF Syd Halland

Innehållsförteckning. Distansutbildning för skyddsombud. ABF Syd Halland PROJEKTMATERIAL ABF SydHalland Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

Projektmaterial. Mariannelunds folkhögskola

Projektmaterial. Mariannelunds folkhögskola Projektmaterial VARDAGSNÄRA TEOLOGI Mariannelunds folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Distansutbildning grundläggande data. Folkuniversitetet Uppsala. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Distansutbildning grundläggande data. Folkuniversitetet Uppsala. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Folkuniversitetet Uppsala Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Liv utan droger. Österlens folkhögskola. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. Liv utan droger. Österlens folkhögskola. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Österlens folkhögskola Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Titel Projektägare Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Viteck. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Viteck. April 2001 PROJEKTMATERIAL Västanviks folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. S:ta Maria folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. S:ta Maria folkhögskola PROJEKTMATERIAL Utveckling av svenska som andraspråk med särskild betoning på muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga S:ta Maria folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet,

Läs mer

Projektmaterial BARN OCH FÖRÄLDRAR. Bilda Östergötland

Projektmaterial BARN OCH FÖRÄLDRAR. Bilda Östergötland Projektmaterial IT-STUGAN, GEMENSAMT LÄRANDE MED BARN OCH FÖRÄLDRAR Bilda Östergötland s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00

PROJEKTMATERIAL. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Södra Närke Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvärdering och slutrapportering

Läs mer

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter PROJEKTMATERIAL Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter Företagarnas folkhögskola Januari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001 PROJEKTMATERIAL Birka folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning... 3 A. Projektledare... 3 B.

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Soundpool. Medborgarskolan i Enköping

PROJEKTMATERIAL. Soundpool. Medborgarskolan i Enköping PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan i Enköping s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Distanssamverkan-teknik-metodik

PROJEKTMATERIAL. Distanssamverkan-teknik-metodik PROJEKTMATERIAL Västerbergs folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. I Tros@bygden

PROJEKTMATERIAL. I Tros@bygden PROJEKTMATERIAL Stensunds folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. ITT-bok ABF

PROJEKTMATERIAL. ITT-bok ABF PROJEKTMATERIAL ABF s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt en... 3 Projektnamn:...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås

PROJEKTMATERIAL. Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås PROJEKTMATERIAL Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås Västerås folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP PÅ DISTANS

RELIGIONSKUNSKAP PÅ DISTANS Projektmaterial RELIGIONSKUNSKP PÅ DISTNS Ljungskile folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet ox 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00

PROJEKTMATERIAL. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 PROJEKTMATERIAL Sigtuna folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport. Ädelfors folkhögskola MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING

Slutrapport. Ädelfors folkhögskola MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING Slutrapport MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING Ädelfors folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd. Mariannelunds folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd. Mariannelunds folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd Mariannelunds folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial Sammanställning ENKÄTER - INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR ÄLDRE ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 73 11 34 Stockholm 8-412 48 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Informationspilotsprojektet 1999/2000

Informationspilotsprojektet 1999/2000 PROJEKTMATERIAL Informationspilotsprojektet 1999/2000 Hjälmareds folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 2

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Projekt SE Lyftet ABF

PROJEKTMATERIAL. Projekt SE Lyftet ABF PROJEKTMATERIAL ABF s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:... 3

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina Folkuniversitetet i Umeå Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola Projektmaterial Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå Göteborgs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Projektmaterial. Kvinnofolkhögskolan

Projektmaterial. Kvinnofolkhögskolan Projektmaterial KOMIK KOMMUNIKATION, IT OCH KUNSKAP Kvinnofolkhögskolan s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Gränsöverskridande kommunikation. Viebäcks folkhögskola. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. Gränsöverskridande kommunikation. Viebäcks folkhögskola. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Viebäcks folkhögskola Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Webbapplikationer i undervisningen

PROJEKTMATERIAL. Webbapplikationer i undervisningen PROJEKTMATERIAL Glimåkra folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 1 VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000 Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 2 Bakgrund Inom vårt program arbetar vi med elever med särskilda behov. (IV-program). För att vi skall kunna

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2014 1(9) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Projektmaterial. Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet

Projektmaterial. Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet Projektmaterial SVENSKA FÖR UTLÄNDSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL DISTANSUTBILDNINGSMODELL Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet

Läs mer

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION Mora folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola Projektmaterial DATORKUNSKAP EN NYCKEL TILL INFORMATIONSSAMHÄLLET Strömbäcks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Halvdistansutbildning inom folkhögskola. Västerås folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Halvdistansutbildning inom folkhögskola. Västerås folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Västerås folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Projektmaterial. Hellidens folkhögskola

Projektmaterial. Hellidens folkhögskola Projektmaterial DEN KREATIVA PROCESSEN Hellidens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Rapport till

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer