Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ"

Transkript

1 Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Projektnamn: Projektledarutbildning för kulturarbetare... 3 A. Projektansvariga...3 B. Projektpresentation Bakgrund: Syfte: Aktörer: Den egna organisatoriska miljön : Målgrupp/-er och rekrytering:...4 C. Utveckling/Genomförande Utbildningens uppläggning: Utbildningens organisation: Medarbetarnas/lärarnas arbete: IT-stöd i projektet: Samarbete/samverkan... 7 D. Resultat Kursekonomi: Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna: Utvärdering av projektet:...9 Lärare och adminstratörer: Muntliga utvärderingar Projektansvariga Kort beskrivning Målsättning Allt från ikoner till industrihistoria...11 Tillgång till distanskontor...11 Säkert koncept i osäker miljö...11 Kommunikation Lärare eller konsult Utvärdering Och framtiden? Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 2

3 DUKOMs projektnummer: 240 PROJEKTNAMN: PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE Utbildning för kulturarbetare med syfte att öka kompetensen för arbete i projektform. Projektledning, regelverk, finansiering, ekonomi, information, marknadsföring är viktiga block i utbildningen. 18 veckors utbildning omfattande 10 gemensamma heldagsseminarier och resterande tid individuellt projektarbete med handledning på distans. 14 deltagare från södra Sverige. med tillgång till fyra distanskontor. A. Projektansvariga Projektledare: Lisbeth Morin / Cecilia Möller Regementsgatan Malmö Tel fax e-post Informationsansvarig: Lisbeth Morin Regementsgatan Malmö Tel fax e-post Utvärderingsansvarig: Lisbeth Morin Regementsgatan Malmö Tel fax e-post Intern B. Projektpresentation 1. Bakgrund: - Varför valde ni att arbeta med det här projektet? För uppdragsutbildningar inom kulturområdet samarbetar Folkuniversitetet med Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö. Deras ansvarsområde omfattar Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Distansutbildningen gav möjlighet att erbjuda utbildning till deltagare från hela regionen. - Hur relaterar det till tidigare verksamhet i er organisation? Folkuniversitetet har sedan 1994 genomfört projektledarutbildningar för kulturarbetare. Grundkoncepetet kan förändras beroende på målgrupper, Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 3

4 deltagarnas projektidéer m m. Att i distansform undersöka bärkraftigheten i konceptet var en naturlig utveckling. 2. Syfte: - Vad ville ni uppnå med projektet? Vad skulle det leda till? Se ovan. - Har projektets syfte ändrats under projekttiden? I så fall, hur? Nej. 3. Aktörer: - Vilka medverkade i projektet? Idégivning? Planering? Genomförande? Idégivning: Lisbeth Morin, projektledare i samarbete med Af Kultur. Planering: Peter Larsson, huvudlärare och Lisbeth Morin. Genomförande: Lärarlag omfattande tre personer med specialkompetens, yrkesverksamma inom olika områden samt huvudlärare. - Om ni samverkade med någon/några utanför den egna organisationen, vilka och varför? Arbetsförmedlingen Kultur, Malmö: Köpare av utbildningen KKV Småland: Upprättande av distanskontor på Italienska Palatset i Växjö Simrishamns kommun: hyra av distansarbetsplats i Simrishamn Folkuniversitetet i Karlskrona: Upprättande av distanskontor i Karlskrona 4. Den egna organisatoriska miljön : - Beskriv kortfattat den egna organisationen/arbetsplatsen (institutionen, skolan, verksamheten); utbildningskultur och pedagogiska traditioner. Folkuniversitetet fördelar sin verksamhet på mer traditionell folkbildning och yrkesoch kompetensutveckling i form av uppdragsverksamhet. Kultursektionen har sedan fem år utvecklat former för utbildningar baserade på deltagarnas genomförande av egna projektidéer kompletterat med teoretisk undervisning. Projektverkstan, som är en praktisk arbetsplats med datorer, kopiator, telefon, internet och tillgång till handledare/konsulter, fungerar som sammanhållande faktor för olika utbildningar inom området. - Kommer den verksamhet som bedrivits inom projektet att fortsätta i framtiden? Ja, målsättningen är att i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur försöka utveckla kurskoncept även inom andra områden för att tillgodose det behov av mer specialiserade utbildning som av ekonomiska skäl inte går att genomföra på små orter i regionen. - Anser ni att projektet haft inverkan på övrig utbildning/övrig verksamhet inom er organisation? Ja, vi kommer bl a att undersöka möjligheterna av att använda First Classkommunikation för planering, administration, interninformation lärare-lärare, lärare-elev och elev-elev även vid icke distansutbildningar. 5. Målgrupp/-er och rekrytering: - För vilka studerande planerades och genomfördes projektet? Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 4

5 Professionella kulturarbetare inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur. - Varför vände sig kursen till just dessa? Utbildningen köptes av Arbetsförmedlingen Kultur. - Hur informerades om projektet? Som arbetsmarknadsutbildning skedde informationen genom arbetsförmedlingens kanaler med utskick av Kursnytt. Folkuniversitetet tillhandahöll information via telefon enligt uppgift på informationsmaterial. - Hur fungerade gällande urvals- respektive antagningssystem i relation till projektets mål? - Hur fungerade rekryteringen? Nådde ni avsedd målgrupp? Uttag gjordes i samråd med Arbetsförmedlingen Kultur. Ansökan gjordes skriftligt med meritförteckning, personlig motivering samt kortfattad beskrivning av den projektidé som skulle ligga till grund för utbildningen. C. Utveckling/Genomförande 6. Utbildningens uppläggning: - Vilken pedagogisk idé byggde kursen på? Deltagarnas egen projektidé är utgångspunkt för det teoretiska ock praktiska arbetet. All teori ska omsättas i det egna arbetet med att praktiskt genomföra projektet. - Vilken pedagogisk modell valde ni för att förverkliga denna idé? Teoretisk undervisning i basblock Individuellt arbete med förelagda uppgifter kopplade till basblock genom First Class. Individuellt projektarbete med redovisning, handledning på First Class, brev, fax och telefon. - Hur har eventuell examination skett? Genomgång och bedömning av kompletta projektbeskrivningar. Deltagarna arbetar nu med att genomföra projekt på olika nivåer. - Anser ni att den pedagogiska modellen fungerat som förväntat? (Motivera ert svar) Ja, i stort sett. Introduktion för kommunikation via First Class borde ha varit mer omfattande för att få ett mer effektivt utnyttjandet av handledning på distans. 7. Utbildningens organisation: - Ingick obligatoriska träffar i kursen? 10 heldagsseminarier med undervisning i basblocken samt genomgång/värdering av projektbeskrivningar. Vid dessa tillfällen inbjöds frukostgäster från olika kulturområden. Träffarna genomfördes i Malmö. - Var kursen oberoende av tid, d v s kunde de studerande arbeta i sin egen takt? Seminariedagarna var de enda fasta dagarna, utöver dem kunde deltagarna styra sin tid. - Var antagningen rullande eller skedde den vid fasta tidpunkter? Fast kursstart. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 5

6 - Ingick strukturerat/planerat grupparbete i kursmodellen? Nej. - Anser ni att detta sätt att förhålla sig till obligatoriska träffar, individuell studietakt, antagning och grupparbeten fungerade bra? (Motivera ert svar) Då deltagarna i vår utbildning hade egna projekt för det individuella arbetet hade vi valt att inte lägga in grupparbete. För att öka datorvanan och underlätta kommunikationen mellan deltagarna borde en del av teoriblocken lagt upp som grupparbete på distans. För övrigt fungerade det bra. 8. Medarbetarnas/lärarnas arbete: - Vilken erfarenhet av distansutbildning fanns bland medarbetare/lärare när projektet startade? En lärare hade arbetet med handledning på distans på Mitthögskolan. Övriga inblandade i projektet hade ingen erfarenhet. - Hur har lärarinsatserna organiserats under genomförandet av kursen? Lärarna har deltagit i planeringsmöten och avstämning under utbildningen. Övrigt samråd och samarbete har skett via First Class där även bedömningar och synpunkter på deltagarna projektarbete och arbetsinsats har behandlats. - Har insatserna varit annorlunda än i tidigare och motsvarande kurser? På vilket sätt? * har IT-stödet medfört att mer/mindre lärartid gått åt? Lika mycket tid, lärarna anser dock att tiden för handledning utnyttjats mer effektivt med distansformen. * har IT-stödet ändrat innehållet i lärarinsatserna? Nej, undervisning i basblocken har samma innehåll som tidigare. * har IT-stödet ändrat formerna för lärarinsatserna? Personlig handledning på plats har ersatts av First Class, post, fax och telefon. * annat? Medfört en mycket effektiv kommunikation lärare/lärare/administratörer - Har ni använt ledig tid (hemma, efter arbetstid) för datorstödd handledning? Externa timanställda lärare har annan yrkesverksamhet och har använt tid utanför denna till handledning. - Anser ni att ert sätt att organisera lärarnas arbete fungerade bra? (Motivera ert svar) Ja. Användandet av First Class för information/administration och handledning av deltagarna har ökat helhetssynen och delaktigheten i utbildningen. Detta poängterades särskilt av lärarna vid utvärdering av kursen. 9. IT-stöd i projektet: - Vilket/vilka IT-medier användes inom projektet? Power Mac 5260, 12 MB ram, 1,2 GB HD med skrivare 28,8 modem. Claris Work 4.0, Netscape 2.5, First Class Client 3.0 och i vissa fall PageMaker. * varför valde ni detta/dessa medier? Ovanstående utrustning ingår i våra ordinarie utbildningar. För distansutbildningen tillkom First Class. * hur användes de i projektet? Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 6

7 Deltagarna hade tillgång till fyra distanskontor: Malmö, Simrishamn, Växjö och Karlskrona. Deltagarna kommunicerade med kursledning och lärare. * vilken erfarenhet av detta/dessa IT-medier fanns bland medarbetare/lärare när projektet startade? Hög datorvana hos samtliga lärare och administratör (5 st). Vana vid kommunikation på nätet (3 st). - Har valet av teknikstöd förändrats efter det ansökan beviljats? Nej. - Har det varit problem för lärarna att använda IT-stödet? I så fall, på vilket sätt? Tekniska problem beträffande uppkoppling i två fall. Problem med tillgängligheten på DUKOM-servern i början upplevdes som mycket otillfredsställande av lärarna. - Har de studerande haft problem med IT-stödet i samband med kursen? I så fall, på vilket sätt? Tekniska problem vid uppkoppling. Tillgängligheten dålig på DUKOM-servern vilket gjorde att datorovana kursdeltagare blev osäkra. Datorvanan låg hos ca 1/3 av deltagarna. Några valde att till en början kommunicera via post, fax och telefon. - Saknade du någon/några funktioner i de program/system ni använde? Saknade grundläggande kunskaper om hur man bäst utnyttjar First Class. Förlorade dyrbar tid i början av projektet. - Om ni kunnat göra om kursen/projektet vad gäller IT-stöd, hur hade ni då gjort? Genomfört en intern utbildning av lärare och adminstratörer för att kunna utnyttja First Class maximalt. Inlett utbildningen med en intensiv period av kommunikation på First Class. Låtit deltagarna arbeta i smågrupper med praktikfall som ska lösas på First Class. Sammanställt information om struktur - hiearki - access på First Class. Upprättat tydlig manual för Vett och etikett när man kommunicerar via nätet. 10. Samarbete/samverkan - Hur fungerade samarbetet med eventuella externa samarbetspartners (utanför den egna organisationen)? Mycket bra. - Om ni hade problem med samarbetet externt, vad anser ni att det berodde på? (Regler/förordningar som styr respektive verksamhet? Organisatoriska förhållanden? Annat?) - Hur togs projektet emot i den egna organisationen? Folkuniversitetet i Malmö har genomfört distansutbildningar inom flera sektioner och detta har skapat ett gemensamt intresse för utbildningsformen. - Om ni haft problem eller mötts av motstånd, vari bestod de och vad anser ni att de berodde på? (Regler/förordningar som styr er verksamhet? Organisatoriska förhållanden? Annat?) - Hur fungerade (sam)arbetet inom projektet? Mycket bra. - Om ni hade problem med (sam)arbetet inom projektet, vad anser ni att de berodde på? (Regler/förordningar som styr verksamheten? Organisatoriska förhållanden? Annat?) Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 7

8 D. Resultat 11. Kursekonomi: - Hur mycket DUKOM-medel tilldelades projektet? kr - Hur mycket har projektet kostat totalt? Skilj om möjligt på utvecklings- och driftskostnader kr varav kr utvecklingskostnader. - Om möjligt, försök att uppskatta skillnaderna i driftskostnader mellan projektet och motsvarande kurs/utbildning i traditionell form. Driftskostnad för utbildning i icke-distansform ca kr. Detta ska jämföras med driftskostnad för den genomförda distansutbildningen som inklusive reskostnader för deltagarna skulle kosta ca kr. - Hur många/hur stor andel av de antagna studerande har genomfört kursen som planerat? 13 av 14 har genomfört. En deltagare slutade på grund av erbjudande om arbete. - Har projektet kunnat hållas inom de preliminära ekonomiska ramarna? Ja. - Om inte, vilka icke beräknade kostnader har tillkommit? Varför uppstod dessa kostnader? 12. Studerandes synpunkter på kursen: - Vilken nytta anser de studerande att de haft av kursmaterialet (studiehandledning, annat förproducerat material) för sin inlärning? Ingick ej. - Vilken nytta anser de studerande att de haft av IT-stödet: * datorkommunikation med lärare? Utdrag ur utvärdering nr 1 Hur fungerar handledningen på distans? Mycket bra 3 Bra 2 Godkänt 4 Mindre bra 1 Dåligt 0 Utdrag ur utvärdering nr 2 Hur fungerar handledningen på distans? Mycket bra 3 Bra 4 Godkänt 1 Mindre bra 1 Dåligt 0 * datorkommunikation med andra studerande? Mycket låg frekvens på kommunikation deltagarna emellan. Kan eventuellt bero på att man arbetar inom olika kulturområden. * kursmaterial och kursadministration på web? Då en del av kursdeltagarna hade problem med att ta sig till sitt distanskontor skickades administrativ information även med post för säkerhets skull. * databassökningar? Beroende på projektidé olika nivå på sökandet. - Vilka var de vanligast förekommande positiva omdömena om kursen? Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 8

9 Kursen passade perfekt i tiden. Jag har kunnat använda mig av kunskaper på ett praktiskt sätt; genom omorganisering av mina arbetsmetoder. Utbildningen blir på det här sättet anpassad till individens behov. Det har fungerat mycket bra. Bra med direkt respons av handledarna - Vilka var de vanligast förekommande negativa omdömena om kursen? I början tyckte jag att det gick jättebra med undervisning och självständigt arbete varvat. Men undervisningen var alldeles för komprimerad. Kontakten via First Class var inget surrogat när man inte riktigt hängde med. Svårt med tekniken. Tar tid innan man lärt sig tekniken 13. Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna: - Vilka positiva respektive negativa erfarenheter vill ni dela med er beträffande * förutsättningar för utveckling av verksamhet med inriktning mot IT inom er egen organisation och eventuellt i samverkan med externa aktörer? Mycket goda förutsättningar då vi har bra kontakt med köpare och ett väl fungerande lärarlag med intresse för fortsatt verksamhet. * förutsättningar för genomförande av verksamhet med inriktning mot IT inom er egen organisation och eventuellt i samverkan med externa aktörer? Distansutbildningar inom kulturområdet kommer att marknadsföras som en del av vårt koncept. Vi kommer även att planera ett antal kortare spetsutbildningar inom området. - Utifrån er erfarenhet; vilka anser ni vara de mest betydelsefulla frågorna kring ITstöd och distansutbildning som återstår att besvara? Öka kunskapen om den bästa formen för distansarbete Egen arbetsplats hemma - hur skapa ett bra nätverk med personliga kontakter? Hur finansiera för glesbygdsbor som på grund av faktiska omständigheter kanske t o m har problem att ta sig till ett distanskontor 3 mil bort? Upprätta distanskontor - hur lösa problem med finansiering av hyra, försäkringar och behov av teknisk support? Vilka intressenter finns? - Utifrån er erfarenhet; vilka viktiga hinder återstår att undanröja? Den relativt låga nivån på datorvana som många kursdeltagare har. Testinstrument bör upprättas och varje distansutbildning bör antagligen börja med ett intensivt datablock koncentrerat på enbart kommunikation. 14.Utvärdering av projektet: - Hur har ni samlat in de uppgifter som ni lämnar i denna utvärdering av ert DUKOM-projekt? (Skriftliga frågeformulär? Intervjuer? Kursvärderingar? Annat?) Kursdeltagare: Skriftliga frågeformulär, intervjuer, kursvärderingar. Lärare och adminstratörer: Muntliga utvärderingar Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 9

10 PROJEKTLEDARUTBILDNING PÅ DISTANS ett Dukom-projekt våren 1997 projektnummer 240 Distanscirkeln - Malmö. Projektansvariga Projektledare Lisbeth Morin Folkuniversitetet Malmö Regementsgatan Malmö tel fax e.post Kort beskrivning Utbildningen köptes av Af Kultur till ordinarie kurspris. Utvecklingskostnader för distansformen finansierades av Dukom-medel. Kursdeltagarna erhöll utbildningsbidrag. Resekostnader ingår i kurspriset. Utbildningen vände sig till verksamma inom kulturområdet; foto, film, media, bildkonst, musik, teater m m samt personer med inriktning på administrativt arbete inom området. Rekrytering och urval gjordes i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Man har stort behov av kurser för kulturarbetare ute i regionen; malmökontorets ansvarsområde innefattar Skåne, Småland, Blekinge och Halland. Även om alla utbildningar erbjudes med riksintag är det i praktiken ekonomiskt omöjligt för kursdeltagarna att under längre perioder bosätta sig på annan ort. Ansökan gjordes på arbetsförmedlingens blanketter kompletterad med kort projektbeskrivning av den projektidé som skulle ligga till grund för det praktiska arbetet i utbildningen. Grundläggande kunskaper i data krävdes. Utbildningen sträckte sig över 18 veckor med blandade arbetsformer: 10 heldagar med seminarier i Malmö, arbete med praktikfall, förelagda uppgifter för arbete på hemorten med handledning på distans. Varje kursdeltagare arbetade individuellt med det egna projektet och fick handledning via e-post, telefon, fax och brev. Målsättning Efter avslutad utbildning ska deltagarna - ha tillräckliga kunskaper om projektledning, tidsplanering, styrning, säljteknik m. m. för att driva och leda en projektgrupp. - ha förvärvat goda kunskaper om regionens struktur i kultur- och näringsliv. - ha grundläggande kunskaper i ekonomi, budgetarbete, regelverk och redovisning. - ha grundläggande kunskaper i marknadsföring och trycksaksframställning. - ha utökat sitt nätverk; skaffat nya samarbetspartners och god kunskap om kontaktoch nyckelpersoner inom relevanta områden. - kunna utvärdera professionellt. -kunna använda sina erfarenheter och kunskaper för att formulera projektidéer i syfte att erhålla nya uppdrag. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 10

11 Allt från ikoner till industrihistoria Vid uttagningen av deltagarna togs hänsyn till projektidé, tidigare erfarenhet av projektarbete samt personliga förutsättningar för att klara utbildningen. Målsättningen var även att det på varje kursort skulle finnas minst två deltagare. Viktigt var även deltagare från Malmö för att ge möjlighet att skapa kontakter med kulturlivet där. Nedan redovisas orter, yrken och projektidéer. Växjö, konstnär: ikonutställning Malmö, scenograf-reklamare: mobilt upplevelserum för t ex mässor Malmö, musiker: arabisk-judisk kulturförening Malmö, musiker: flamencoverksamhet med bl a workshops Malmö, fotograf-journalist: föräldratidning Växjö, skådespelare-regissör, totalteater med multimedia Karlskrona, filmare:långfilm Malmö, producent: Strindbergspjäs Växjö, bildkonstnär-skulptör: installationsprojekt med 40 konstnärer Karlskrona, Konstnär: parallell konstutställning Växjö-Karlskrona Simrishamn, journalist-informatör: dokumentationsprojekt industrihistoria Simrishamn, projektledare: teaterfestival m m Malmö, konstnär: trycksak/utställning: konst/arkitektur Malmö, konstnär-projektledare: arkitekturguide Tillgång till distanskontor Vi upprättade distanskontor på tre orter; i Växjö på Italienska palatset, i Karlskrona på Folkuniversitetet och i Simrishamn på kommunens eget distanskontor. Vi betalade hyra och utrustade arbetsplatserna med dator, telefon och avtal om kopiering. Följande utrustning finns på respektive distanskontor: Power Mac 5260, 12 MB ram, 1,2 GB HD, 28,8 modem. Programvara Claris Work 4.0, Netscape 2.5, First Class Client 3.0 och i vissa fall PageMaker. Varje kontor hade även skrivare. Säkert koncept i osäker miljö Folkuniversitetet i Malmö har bedrivit utbildningar i projektledning för kulturskapare sedan Beroende på målgrupp kan grundkonceptet förändras. Vi har dock lång erfarenhet och bedömer det hela som ett säkert koncept. Uppläggningen gör det möjligt att bjuda in speciella gäster för att tillgodose de specialområden som deltagarna företräder. En stor del av våra tidigare framgångar beror antagligen på att deltagarna, utöver regelrätt undervisning, har fått ta del av ett kontaktnät och haft en arbetsplats att tillgå. Vad innebar det då att lägga över detta säkra koncept i en distansform? - att inte ha full kontroll, vi ser inte projekten på samma sätt som tidigare. - effektiv handledning då kommunikationen på nätet fungerar med deltagarna, man koncentrerar sig på väsentligheter och känner att man hinner med mycket på kort tid. - vi kunde inte erbjuda det speciella nätverk med frukostgäster som tillsammans ger deltagarna en bild av olika arbetsformer inom kulturområdet. - det lokala nätverket är olika för deltagarna från olika orter. Vid utbildning helt förlagd till Malmö har vi goda förutsättningar att hjälpa deltagarna att bygga ett fungerande nätverk. Deltagare från andra orter fick inte samma hjälp. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 11

12 Kommunikation Deltagarna har mött sina lärare vid seminarier i Malmö, totalt 10 heldagar. Utöver lärarna har man även mött företrädare från kulturlivet med syfte att ge kompletterande aspekter till olika företeelser i kulturlivet. De fyra lärare som har huvuddelen av undervisningen fanns också tillgängliga för handledning på distans. De var uppkopplade på Dukom-servern i respektive bostadsort: Malmö, Lund och Härnösand. Det stod deltagarna fritt att välja lärare för sin individuella handledning i projektet. Detta val kunde alltså göras utifrån lärarens specifika yrkeskompetens; ekonomi, finansiering, regelverk, organisation/struktur, information/marknadsföring. Valet kunde också göras utifrån de relationer som etablerats vid den personliga kontakten. Denna konstruktion försvårade naturligtvis det rent administrativa arbetet med timantal för lärare o dyl. Vi bedömde det dock som oerhört viktigt att ge deltagarna möjlighet att inhämta olika synpunkter för att sedan själva fatta beslut om åtgärder. Genom First Class hade lärare och administratörer ett utmärkt redskap för att följa upp deltagarna och samordna åtgärder då någon deltagare tenderar att försvinna. Att snabbt kunna nå alla med samma information och stämma av är en oskattbar tillgång. Dock borde vi byggt en starkare kontrollapparat för deltagare som tenderade att minska sin aktivitet på First Class. Här kan man tänka sig en modell där lärare och deltagare i samråd väljer kontaktperson för studieuppföljning utanför den rent ämnesmässiga handledningen. Våra deltagare är förhållandevis unga, men många har dåliga kunskaper om de grundläggande dataprogrammen och kommunikation på nätet. Detta medförde att det tog tid att få igång effektiv kommunikation på nätet. I vissa fall föredrog man till en början telefon och brev. Vid utvärdering med lärarna framkom bl a att handledning via telefon i vissa fall var att föredra. Under projektperioden då deltagarna arbetade med sitt eget projekt såg vi en ökning av frekvensen på nätet. Deltagare-deltagare var inte någon frekvent kommunikationsform. Det kan finnas olika förklaringar till det. Deltagarnas projekt låg inom olika områden, man hade redan en egen referensgrupp på hemorten, man ville inte lägga ut sin projektidé till allmänt beskådande. Vi ska inte glömma att i de aktuella projekten är copyright en viktig del. Det är inte alldeles givet att man vill kommunicera på nätet kring sina idéer. Lärare eller konsult En svårighet var avvägningen mellan traditionell undervisning med uppgifter att besvara, och därmed följande kontrollfunktioner och eget projektarbete där kursdeltagaren själv ansvarar för arbetets framskridande. I denna process är resultaten helt beroende av deltagarnas egen arbetsinsats. Det kräver en speciell sorts kontakt; det är viktigt att känna när deltagaren befinner sig i en period där projektet kräver all tid. Vår önskemodell var enkel: Att ge deltagarna väl strukturerad information, låta dem arbeta med praktisk tillämpning för att kunna omsätta informationen i kunskap. Läraren/konsulten finns tillhands för att komplettera och ge råd. Ett sätt att arbeta med vuxna deltagare som kräver att lärarna intar en ny roll, inspirera och stötta istället för att kontrollera. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 12

13 Utvärdering Utbildningens huvudsakliga mål var att deltagarna skulle genomföra sina egna individuella projekt. Detta gör att utvärdering av resultat i relation till traditionellt uppsatta kunskapsmål inte blir det viktigaste. Genomgång och bedömning av deltagarnas projektbeskrivning och nedlagt arbete har gjorts. Muntliga och skriftliga utvärderingar har gjorts med deltagarna. Tekniska problem, datorovana, önskan om mer schemalagd utbildning är saker som många av deltagarna tar upp. Möjligheten att arbeta i egen takt, den omedelbara kopplingen mellan teori och praktik framhäves som positivt. Att omsätta nyvunna kunskaper i sitt eget projektarbete har varit viktigt för många. Och framtiden? Vi kommer att med samma lärarlag försöka använda erfarenheterna i nya projekt. Regelrätt upplagda utbildningar med en kombination av seminarier och distansarbete, ren handledning av projekt inom kulturområdet, spetsutbildningar inom mindre områden enbart på distans, nätverksarbete för gemensamma projekt i regionen - möjligheterna är många. Folkbildningsnätets pedagogiska resurser 13

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola PROJEKTMATERIAL Grebbestads folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckniing KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Gotlands läns folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001 PROJEKTMATERIAL Folkbildning och diakoni i Glesbygd SKS i Västra Sverige Oktober 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Konfirmandcirklar med IT-stöd. SKS Nordväst. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Konfirmandcirklar med IT-stöd. SKS Nordväst. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL SKS Nordväst Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Kvinnor ITiden. TBV Trollhättan. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. Kvinnor ITiden. TBV Trollhättan. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL TBV Trollhättan Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Runö folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Projektnamn:... 3 A. Projektledare...

Läs mer

Distanscenter för lågutbildade

Distanscenter för lågutbildade PROJEKTMATERIAL Distanscenter för lågutbildade Grimslövs folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Titel Projektägare Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter PROJEKTMATERIAL Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter Företagarnas folkhögskola Januari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001 PROJEKTMATERIAL Birka folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning... 3 A. Projektledare... 3 B.

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås

PROJEKTMATERIAL. Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås PROJEKTMATERIAL Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås Västerås folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Distanssamverkan-teknik-metodik

PROJEKTMATERIAL. Distanssamverkan-teknik-metodik PROJEKTMATERIAL Västerbergs folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd. Mariannelunds folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd. Mariannelunds folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Fältstudieanalys i grupp med IT-stöd Mariannelunds folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola Projektmaterial Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå Göteborgs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina Folkuniversitetet i Umeå Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Projektmaterial. Kvinnofolkhögskolan

Projektmaterial. Kvinnofolkhögskolan Projektmaterial KOMIK KOMMUNIKATION, IT OCH KUNSKAP Kvinnofolkhögskolan s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet

Projektmaterial. Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet Projektmaterial SVENSKA FÖR UTLÄNDSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL DISTANSUTBILDNINGSMODELL Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. Titel. Projektägare. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Titel Projektägare Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnr:

Läs mer

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 1 VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000 Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 2 Bakgrund Inom vårt program arbetar vi med elever med särskilda behov. (IV-program). För att vi skall kunna

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

Kursdokument APL handledarutbildning HT14

Kursdokument APL handledarutbildning HT14 140813/CH Kursdokument APL handledarutbildning HT14 1 Innehåll Mål för utbildningen... 3 Litteraturlista... 3 Att studera på distans... 4 Kursupplägg omgång 1... 5 Kursupplägg omgång 2... 6 Innehåll närträffar...

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7)

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Strömningslära B 5FY14 7.5 213 9 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Projektmaterial SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI

Projektmaterial SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI Projektmaterial DISTANSUTBILDNING FÖR VUXNA MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER/DYSLEXI Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Gatu-/postadress Postnummer och ort E-post

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer