Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa"

Transkript

1 Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan, kommun Rättvik. Projektledare: Anki Dåderman ABF, Ancie Bergendahl Vuxenskolan, Karin Sold Rättviks kommuns bibliotek. Projektbeskrivning: Projektet Våga klicka Våga surfa har vänt sig till två målgrupper. Våga klicka har i första hand vänt sig till datorovana i åldersgruppen år som i sitt nuvarande eller tidigare yrkesliv som ex inom yrkesområdena hantverk, småindustri och skog-och jordbruk inte behövt datakunskaper och därmed saknar grundläggande datakunskap. Inom denna målgrupp ville vi i första hand nå män, då vi genom tidigare dataprojekt upplevde en efterfrågan just inom denna målgrupp. Cirklarna för denna målgrupp har varit grundläggande datakunskap med inledande internetkunskap med syfte att också skapa nyfikenhet att vilja lära mer. Cirklarna för denna målgrupp har i första hand varit förlagda i våra egna lokaler i centrala Rättvik, men också ute i byar. För att nå denna målgrupp har information bl a skett via medlemsorganisationer som LO-fack, LRF, köpmannaförening och genom att vi gjort företagsbesök och träffat personal i bl a fikarummet och berättat om projektet. Projektets mål var att nå ca 50 deltagare i denna målgrupp genom 8 cirklar. Den andra målgruppen i projektet, Våga surfa, har i första vänt sig till gruppen 65 år och äldre. Rättviks kommun har en stor andel av befolkningen som är 65 år och äldre och kommunen är stor till ytan med långa avstånd till centralorten. Behovet av internetkunskap är stort bland äldre då mycket av både den offentliga och kommersiella servicen i form av information/upplysning, få kunskap, handla varor och tjänster sker via internet idag som ex mina vårdkontakter, tåg-flygbiljetter, kommunal information mm. En viktig förutsättning i projektet har också varit att erbjuda cirklar så nära och lätt tillgängligt som möjligt i våra byar och i lokaler som bystugor, byskolor, filialbibliotek och egna lokaler. Projektets mål har varit att nå ca 72 deltagare i denna åldersgrupp 65 år och äldre. Information om projektet för att nå denna målgrupp har skett bl a via PRO och SPF på deras medlemsmöten samt genom enskilda som deltagit i tidigare projekt Rätt till IT i Rättvik. Hela projektet, Våga klicka- Våga surfa, har marknadsförts via media, annonsering, våra hemsidor, samt via kommunens hemsida. I början av projektet genomförde vi vid två tillfällen informationsträffar på biblioteket för alla intresserade. Syftet var att besökarna skulle bli intresserade att gå cirklar för att själva kunna söka och ta del av allt som finns Vid dessa träffar deltog kommunens informationsansvarig och presenterade kommunens hemsida och vad som finns att läsa och hämta där. Bibliotekspersonal berättade och visade hur man kan låna böcker och få information om kultur mm. Personal från Landstinget Dalarna visade sidan Mina vårdkontakter och om all information som finns att hämta och hur man gör. Representanter från PRO och SPF deltog också och visade sina hemsidor. Våra cirkelledare var också närvarande och presenterade sig. Dessa träffar var mycket uppskattade.

2 Utvärdering och analys av resultatet: Totalt har vi genomfört 24 cirklar(varav 2 cirklar var på 3 träffar vardera), målet var 20 á 18 studietimmar fördelade på 6 träffar. Vi har nått 121 personer (målet var 120 personer). Projektet har vänt sig till två målgrupper. Målgrupp 1 Våga Klicka, för Datorovana år i första hand män som saknar grundläggande datakunskap och Målgrupp 2, 65 år och äldre som har grundläggande datakunskap men vill lära mer om internet för att kunna använda olika samhälls- och kommersiella e-tjänster och service. Målgrupp 1 ålder år i första hand män: Målet var ca 50 deltagare, vi nådde 53 deltagare. Av dessa 53 deltagare var ca 40 %, 23 st i åldersgruppen varav 12 var män och 11 kvinnor. Övriga deltagare var majoriteten av deltagarna mellan år och var helt nybörjare. Vi hade hoppats på att nå fler män i åldersgruppen år. Den största orsaken tror vi var att informationen om projektet inte nådde ut till anställda via bl a fackliga organisationer. Trots att vi också gjorde personliga besök på ett antal arbetsplatser i fikarum så var intresset inte stort. Vi nådde dock ett antal via målarfacket och skogs-träfacket. Däremot nådde vi en del kvinnor i åldersgruppen bla a via fackförbundet Kommunal. Vi skickade också ut information direkt till företagen och via deras organisationer, köpmannaföreningen och företagarföreningen, men det gav inte något resultat. Av de 53 deltagarna i Målgrupp 1 Våga Klicka, svarade 50 på enkäten. Av dessa så har 36 angett att de tidigare var negativa till att använda dator men efter cirkeln är mer positiv. 36 st anger också att om de inte fått denna möjlighet att lära sig dataanvändning, inte hade lärt sig. Denna målgrupp anger närheten och kostnaden som en viktig faktor, men också direkterbjudande har varit avgörande. Målgrupp 2 Våga Surfa 65 år och äldre: Målet var att nå ca 72 deltagare som i huvudsak saknar Internetkunskap och vill lära mer om olika e-tjänster inom både offentlig och kommersiell samhällsservice. Vi nådde 68 deltagare, ca 50 % kvinnor och 50 % män. Det var positivt att vi nådde många män i denna målgrupp, då intresset att gå datacirklar generellt har varit större hos kvinnor, vilket vi har erfarit vid tidigare projekt och i våra övriga datacirklar. För att nå målgruppen har vi haft nära kontakter med pensionärsorganisationerna PRO, SPF och en del handikappföreningar. Av de 68 deltagare i Målgrupp 2 Våga Surfa svarade 55 st på enkäten. Av dessa så svarade 47 st att de inte deltagit i vårt tidigare projekt Rätt till IT i Rättvik som var grundläggande datakunskap. Detta visar att intresset att kunna använda Internet till att söka och använda olika e-tjänster är stort bland äldre. Vår erfarenhet är att hos många, främst pensionärer, som har lite grundläggande datakunskap, finns ett stort behov av att mer kunna och framförallt våga använda Internet. Detta behov av att kunna mer kommer med all säkerhet att öka och då framförallt i en kommun som Rättvik med många äldre då det är långa avstånd till olika serviceinrättningar som ex bank och post och olika kommunikationstjänster. Även lokal media läggs ner och hänvisar istället till att läsa nyheter på nätet. I slutändan är det också en demokratifråga som växer. Detta projekt har varit avgörande för nära 60 % av deltagarna i målgrupp 2 att man överhuvudtaget tagit steget att lära mer om Internet. Närheten och kostnaden är två andra faktorer som bidragit. För hela projektet har marknadsföringen skett via direktkontakter till företag och olika fackliga organisationer samt annonsering i vårt lokala annonsblad Rättviks Nytt. Vi har tryckt upp flygblad och affischer. Rättviks kommun har marknadsfört projektet via sin hemsida och på våra bibliotek. Media har gjort ett antal reportage bl a besökte de en cirkel i Furudal, i byn Sunnanhed, i deras bystuga. Datacirkeln där genomfördes på Ore-mål, vilket fördes fram i media. Vi startade också

3 med två informationsträffar på bibliotek med inbjudna representanter från Landstinget, PRO, SPF, Rättviks kommun, bibliotek samt presentation av våra cirkelledare för att skapa nyfikenhet och visa vad som finns på nätet. Mycket uppskattat. Ett viktigt mål med projektet var att cirklarna skulle genomföras så nära som möjligt där människor bor. Vi har genomfört cirklarna dels i våra egna lokaler centralt, men framför allt i byar som Vikarbyn, Boda, Furudal och Sunnanhed. Lokaler har varit bystugor, filialbibliotek och byskolor. Vårt centralbibliotek har även denna gång tack vare projektet sett en ökning av att använda bibliotekets datorer. Efter varje cirkel har deltagarna fått svara på en enkät. Se bilaga och nedan sammanställningen av svaren från båda målgrupperna. Antalet ledare har varit 6 st. En stor majoritet av deltagarna som svarat på enkäten lyfter fram cirkelledarna som viktigaste faktorn till det man lärt sig och formen som liten grupp i cirkelform.några exempel.- Kunniga och engagerade ledare. -Lugna och mycket tålamod, man vågar trycka. -Lärt av varandra, vågar fråga.- Upptäckt att fler än jag inte kan. - Inte vara orolig utan vågar göra fel. - Hitta nya saker och sidor. -Fått många tips. -Alla har fått hjälp mm mm Totalt har projektet bidragit till att 121 invånare har ökat sin datakunskap och 48 st som tidigare var negativa är nu positiva till datoranvändning. I vårt tidigare projekt Rätt till IT i Rättvik deltog 165 invånare. Detta innebär att de två projekten tillsammans bidragit till att 286 invånare i Rättvik har höjd sin datakunskap betydligt och då flest bland 65 år och äldre. Kommunens politiker och tjänstemän har bl a sett en möjlighet att som referensgrupper i utbyggnaden av fibernät och olika behov kunna använda deltagare från projektet. Sammanställning av erfarenheterna från projektet och förslag till förbättringar: Våra tidiga öppna träffar för att informera om vilken information man kan hämta och vilka tjänster man kan utföra via datorn var uppskattade. Fler liknande allmänna träffar för att informera kommunens invånare om olika e-tjänster mm från framförallt offentliga myndigheter borde göras mer kontinuerligt då fler tjänster och samhällsservice kommer att finnas på nätet. Vår erfarenhet är att människor inte riktigt vet vad som finns på nätet. Samarbetet mellan SV, ABF och Rättviks kommun har stärkts ytterligare och vi ser fler fördelar för fortsatt samarbete. Kontakten med våra pensionärsorganisationer PRO och SPF har som tidigare varit viktiga för at nå ut med vår information om projektet. Det var svårare att få ut information om projektet via fackliga organisationen och andra medlemsorganisationer inom näringslivet för att nå anställda inom Målgruppen 1. Vi skulle ha informerat fackliga organisationer och andra medlemsorganisationer tidigare, kanske innan projektstart, att vi sökt projektpengar och att vi behöver deras hjälp för att nå ut till sina resp medlemmar. Vi nådde dock en del medlemmar inom Målarfacket, Skogs-och träfacket samt Kommunal. 286 kommuninvånare i Rättvik, flertalet mellan 65 år och äldre, har tack vare detta projekt och tidigare projekt höjt sin datakompetens betydligt. Tidigare har intresset för datacirklarna legat högst bland kvinnor, men vi ser genom detta projekt att männens intresse ökat, vilket är positivt. Cirkelledarna har som tidigare varit en stor bidragande orsak till att intresset varit stort att vi nått våra mål, liksom små grupper. Ledarnas engagemang, kunskap och framförallt den sociala kompetensen har varit viktiga vilket framgår av enkätsvaren. Närheten och kostnaden anges också som viktiga förutsättningar att man gått cirklarna. Planer och önskemål på framtida arbeten: Vi ser ett behov hos framförallt åldersgruppen 60 år och äldre att mer kunna använda internet och då framförallt banktjänster, vård omsorgstjänster, e-handel och köpa tåg/flygbiljetter samt att via

4 ex Skype kunna ha kontakt med anhöriga. Vissa banker erbjuder utbildningar i samarbete med studieförbunden. Detta kommer vi att jobba vidare med. Dessutom finns planer inom kommunens äldreomsorg att införa sk e-hälsa. Här kommer vi studieförbund att vara viktiga att tillsammans med kommunen anordna informationsträffar med praktisk visning vad e-hälsa kan innebära inom ex hemtjänsten. Cirklar i att använda surfplattor kommer också att erbjudas. Vi kommer också i samarbete med kommunens bibliotek anordna informationsträffar runt om i kommunen för att berätta och visa vad som finns på nätet och hur man kan söka information med deltagande från bl a Rättviks kommun, bank, landsting för att bl a skapa intresse att vilja gå datacirklar. PRO och SPF samt SKPF kommer att fortsatt vara viktiga samarbetspartner framöver för att nå de äldre i kommunen. Sammanställning av enkätsvaren för resp målgrupp. Målgrupp 1 Våga klicka: Datorovana år plus deltagare av 53 har svarat. 36 anger att de tidigare var negativa till att använda dator, men nu är positiva. 12 var tidigare positiva och är det fortfarande 2 st anger att de fortfarande är negativa På frågan-om du inte hade fått denna möjlighet att lära dig använda dator och internet, hade du lärt dig ändå? 36 svarade nej och 14 svarade ja. Flertalet har angett att närheten varit en bidragande orsak att de gått cirkeln men också kostnaden. Se även bilaga med sammanställning av enkätsvaren. Målgrupp 2 Våga surfa: Internetkunskap 65 år och äldre. 55 deltagare av 68 har svarat. 8 anger att de tidigare gått datacirkel i projektet Rätt till IT i Rättvik. Positivt att vi nåt många helt nya deltagare. Flertalet är fortfarande positiva till att använda datorn. 37 st anger att de inte skulle lära sig internetkunskap om de inte fått denna möjlighet. Även här har närheten varit en bidragande orsak till att de gått cirkeln, men även kostnaden har varit viktig. Se även bilaga med sammanställning av enkätsvaren. Båda målgrupperna lyfter fram cirkelledarna som viktiga förutsättningar för sin kunskapsinhämtning. Se vidare under rubriken: Utvärdering och analys av resultatet. Sammanställning med kursdeltagarnas namn: Se bilagor = Från ABF, 12 st deltagarlistor. Från Vuxenskolan: En sammanställning med namn och födelseår. Sammanfattning av projektet: Projektet Våga klicka Våga surfa har vänt sig till två målgrupper. Målgrupp 1 Våga klicka i första hand till datorovana i åldersgruppen år som i sitt nuvarande yrkesliv som ex hanverkare, jordbrukare, eller arbete i småindustrin inte behövt datakunskaper. Vi ville i första hand nå män i denna målgrupp. Information för att nå denna målgrupp skulle förutom via annonsering också ske via medlemsorganisationer som fackförbund, LRF, näringslivsorganisationer. Även via direktbesök till företag. Projektets mål var att nå ca 50 deltagare i denna målgrupp, vi nådde 53 st. Den andra målgruppen 2 Våga surfa vände sig till personer 65 år och äldre som hade grundläggande datakunskap men ville lära mer om internetanvändning. Behovet att erbjuda denna målgrupp kunskaper i dataanvändning är stort, dels är Rättvik en kommun med hög andel 65 år och äldre och dels så krävs datakunskap för att kunna nyttja olika samhällstjänster och service. Behovet av utbildning i denna målgrupp kommer att öka. Målet var att nå ca 72 deltagare, vi nådde 68

5 deltagare, 50 % män och 50 % kvinnor. Det var positivt att vi nådde 50 % män, då vår erfarenhet är att det är flest kvinnor som går datacirklar. Pensionärsföreningarna PRO och SPF har varit viktiga i marknadsföringen av projektet, liksom annonsering och information via media. En viktig del i projektet har också varit att förlägga många av våra cirklar så nära där människor bor i bystugor, byskolor och filialbibliotek samt i våra egna studielokaler. Vi inledde projektet med två informationstillfällen i biblioteket för att skapa intresse att gå cirklar. Representanter från Landstinget, Rättviks kommun, biblioteket, PRO och SPF visade hur och vad som finns på sina respektive hemsidor. Landstinget Dalarna informerade om sidan 1177 och mina vårdkontakter och cirkelledarna presenterade sig. Denna information var mycket lyckad. För målgrupp 1 ville vi i första hand nå män i yrkeslivet, men det var svårt att få ut informationen till anställda via fackliga organisationer och andra medlemsorganisationer. Vi nådde dock en del deltagare inom Målarfacket, skogs-och träfacket samt Kommunal. Vi skulle redan när projektet planerades informerat om att vi sökt pengar för att tidigt bygga upp informationskanaler för att nå ut till anställda. Målet var att nå ca 48 deltagare i målgrupp 1 men vi nådde totalt 53 st. Men då var 23 st i åldern år resterande var mellan år. Samarbetet mellan studieförbunden SV, ABF och kommunen har stärkts ytterligare och kommer att fortsätta. Vi tänker ordna liknande träffar som vi började med i detta projekt att bjuda in representanter från olika offentliga myndigheter liksom från banker för att visa vad som finns och hur man söker olika tjänster och får information på nätet. Vår erfarenhet är att många inte vet vad som finns. Kommunen har planer på att införa sk e-hälsa inom hemtjänsten, här kan studieförbunden vara med att informera med praktisk visning mm. PRO och SPF samt SKPF kommer att vara viktiga i framtida arbete att nå ut med information och kunskap om bl a internet. Efter varje cirkel har deltagarna svarat på en enkät. Flertalet har svarat. Cirkelledarna lyfts fram hos de flesta som en viktig del i inlärningen. De har varit kunniga, lyssnat, haft tålamod mm. De små grupperna har också varit viktiga. Ett stort steg för många är att man nu vågar använda datorn ex att våga trycka och att man fått grundläggande kunskaper. Närheten och kostnaden har också angivits som viktiga faktorer att man gått cirklarna. Många i målgruppen 1 har också angivit att man nu är betydligt positivare till datoranvändning än tidigare. Vi har genomfört totalt 24 cirklar och nådde sammantaget 121 personer, målet var ca 120. Vi har tidigare genomfört ett projekt Rätt till IT i Rättvik där vi nådde 165 deltagare. Sammantaget har vi nu tack vare de två projekten bidragit till att höja och öka datakunskapen hos 286 kommuninnevånare och då flest äldre.

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial Sammanställning ENKÄTER - INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR ÄLDRE ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 73 11 34 Stockholm 8-412 48 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland Delar av slutrapporten som Jenny Tunedal, den första av två projektledare, håller på att skriva. När det inte

Läs mer

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning Digidel för seniorerna i Värmdö Slutrapport till Stiftelsen för Internetinfrastuktur, projektet IFv 2013-0003 1. Projektbeskrivning 1.1 kgrund. SPF Värmdös ledning började under våren 2012, diskutera kring

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Projektredovisning DigiDel 2013

Projektredovisning DigiDel 2013 EKSJÖ KOMMUN Projektredovisning DigiDel 2013 Eksjö stadsbibliotek har i samarbete med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Emilkraften ek.för., Eksjö Vux, Handelsbanken, Swedbank utbildat 260 deltagare i

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Slutrapport Våga med oss, december 2013

Slutrapport Våga med oss, december 2013 Kultur-, Fritids- och Utbildningsförvaltningen 2013-12-12 Pernilla Rydmark Internetfonden samt internetfonden@iis.se Slutrapport Våga med oss, december 2013 1. Projektbeskrivning Målgruppen för kurserna

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Kommunicera mera på äldre dar! Slutrapport

Kommunicera mera på äldre dar! Slutrapport Slutrapport Projektbeskrivning Projektet Kommunicera mera på äldre dar! har haft som syfte att öppna upp för digital kommunikation mellan personer boendes på omsorgsboenden och dess anhöriga. Projektets

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2012

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2012 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2012 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Slutrapport Digidel Gotland 2012 Projektet Digidel Gotland - Kunskap, delaktighet

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna

Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Landsbygdskommunen, civilsamhället och de äldsta invånarna Marianne Abramsson Avdelningen åldrande och social förändring (ASC) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Campus Norrköping, Linköpings

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Projektplan för Anhörigstöd i T-län

Projektplan för Anhörigstöd i T-län Örebro den 23 december 2005 Projektplan för Anhörigstöd i T-län Vidareutveckling av varaktiga stödformer till anhöriga och närstående 1. Bakgrund Socialdepartementet kommer att utbetala 24 850 000 kr per

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet PROTOKOLL 1(5) Datum 2017-11-29 Sophia Ek, 0248-70333 sophia.ek@rattvik.se Kommunala Pensionärsrådet Plats Insikten, Hedslund Datum 2017-11-29 kl. 10:00 11:40 Deltagare Anders Åkerlund Bo Bjerner Lotta

Läs mer

Internetfonden 10 Hösten

Internetfonden 10 Hösten Internetfonden 10 Hösten Ansökningsdokument Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Folkestads Internetsatsning Folkutbildning AB Folke Folkesson folke.folkesson@ Mobiltelefon 070-000000 Sammanfattning

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi 8 Elva berättelser VÄSTERNORRLANDS LÄN I Västernorrland arbetar sex kommuner gemensamt i Projekt esamverkan. Kommunal samverkan inom området e-tjänster är rätt väg att gå eftersom få kommuner ensamma har

Läs mer

Utvärdering av öppna nämndsammanträden HSN 11

Utvärdering av öppna nämndsammanträden HSN 11 (5) Typ av dokument Datum --6 Diarienummer HSN-7- Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Jonathan Neselrot Telefon: 75-5 6 79 E-post: jonathan.neselrot@vgregion.se Till hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 SLUTRAPPORT /LOMMA Kontakt; Robert Olsson Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 http://www.digidel.se http://www.abf.se/skane/malmo 1. En projektbeskrivning Under sommaren

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 UPPLEVELSEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND 2014-03-04 Handläggare Ove Granholm Forskning och Utveckling 2014-03-04 2(6) Undersökning nummer 1

Läs mer

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett folkbildning.net 02-03-26 07.34 Sida 77 ett gemensamt pedagogiskt verktyg av Tore Persson I är ett elektroniskt konferenssystem och ett pedagogiskt verktyg för folkhögskolor och studieförbund. Nätet är

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Lyckad dialog pekar ut färdriktning Över hälften av alla i Sigtuna kommun som är 65 år och äldre har deltagit i den dialog kring Sigtuna

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA PROJEKTPLAN Varför ger kultur bättre hälsa? Man blir glad! hormoneffekter de hormon som utsöndras vid aktiviteter bidrar till att förlänga

Läs mer

Slutrapport 2013-12-17

Slutrapport 2013-12-17 Slutrapport 2013-12-17 Innehåll Sid 1. Projektbeskrivning 3 2. Utvärdering och analys av resultatet 4 3. Sammanställning av erfarenheterna från projektet och förslag på förbättringar 5 4. Planer och önskemål

Läs mer

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Ljusdalssalen, 10:00-12:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maj-Britt Tönners (C), vice ordförande Mona Wandel (SRD) Anna-Maria Winblad, PRO Sören Larsson, PRO Göte Burefjord,

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

...vår förening i morgon!

...vår förening i morgon! ...vår förening i morgon! Frågor som startar diskussionen om föreningens framtid ...vår förening i morgon! Projektet Morgondagens Föreningsliv genomfördes i Västernorrland 2006-2007. Projektägare var LRF

Läs mer

Projektplan. Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen. Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5)

Projektplan. Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen. Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5) Projektplan Lättlästcirkel för vuxna på Familjecentralen Upprättad av Anki Olsson Flodin & Maria Tjärnbro/Örebro stadsbibliotek 1 (5) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande projektbeskrivning...

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Innovativt Internetkafé med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen

Innovativt Internetkafé med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Slutrapport för projektet Innovativt Internetkafé med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2011-04-01 2011-12-31 1. Projektbeskrivning Projektets namn är Innovativt

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Studieprogram Örebro

Studieprogram Örebro Studieprogram Örebro Vi tror på att Vi äldre lär äldre bäst! Webbsida Örebroklubben: orebro.seniornet.se Jan 2016 Terttu Bohlin Studiecirklar våren 2016 i Örebro Studiecirklarna bedrivs i grupper med ca

Läs mer

Samtalscirklar enligt Akermodellen

Samtalscirklar enligt Akermodellen Samtalscirklar enligt Akermodellen MARS 2017 HJÄRNA TILLSAMMANS Vi samtalar hjärna tillsammans I projektet Hjärna tillsammans startar vi samtalscirklar för personer med förvärvad hjärnskada/stroke som

Läs mer

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID509 Då det är stora problem för datoranvändare med Windows 8-versionen som har lite datorvana och även för nybörjare

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Gunilla Thunberg ID-dagarna 9 okt 2009 Komm-A - Kommunikation med stöd av kommunikationsbok för personer med afasi Cirkeldelen Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av

Läs mer

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011 Den goda skolmaten Slutrapport Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder Projektet pågick mars-november 2011 Mat- och Jordbruksnätverket Kontakt: Eva-Lena Rådberg eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram NORRA VÄRMLAND Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF Studieprogram VÅREN 2013 VÄLKOMMEN TILL ABF NORRA VÄRMLAND Folkbildningen finns till för att alla oavsett

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Torsdagen den 16 januari 2014 Tid 13.00-15.00 Plats Landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer