PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001"

Transkript

1 PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan Malmö Mars 2001 s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet, Box 730, Stockholm,

2 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer: Projektnamn:... 3 A. Projektansvariga... 3 B. Projektpresentation Bakgrund: Syfte: Aktörer: Den egna organisatoriska miljön : Målgrupp/-er och rekrytering:... 5 C. Utveckling/Genomförande Utbildningens uppläggning: Utbildningens organisation: Medarbetarnas/lärarnas arbete: IT-stöd i projektet:... 7 D. Resultat Kursekonomi: Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna: Utvärdering av projektet:... 9 Den fria rapporten: Steg Steg Steg 3 Vi fastställer mixen: Steg 4 Genomförande Steg 5 Reflektioner Studiematerial Framtiden

3 KKS/Folkbildningsrådets projektnummer: 10 Projektnamn: Svensk I projektet har det lagts ner tid på att finna en ny och mer användarvänlig miljö för deltagarna. Målet har varit att finna en bra mix av olika program för att därigenom skapa ett lättanvänt virtuellt klassrum. I detta klassrum skall det kunna genomföras olika halvdistansutbildningar i olika ämnen. Den försöksgrupp som skapats skulle lära sig MS Excel. Den mix vi hann lämplig bestod av: MS Frontpage (skapa hemsida/utgångsläge för utbildning), MS Netmeeting (muntlig kommunikation, chat, visning av tillvägagångssätt, dela program m.m.), Real Player (lyssna på muntlig genomgång och få tips) och First Class (diskussioner). English In this project we spent a lot of time in order to create an environment easy to use for our students. The goal was to find a good mixture of different programs in order to create an easy to use virtual classroom. In this classroom we should be able to carry out different half-distance education in different subjects. The testgroups we use were supposed to learn how to use MS Excel. The mix we found appropriate consisted of: MS Frontpage (create homepage/starting point for education), MS Netmeeting (oral communication, chat, showing how to do and sharing programs ), Real Player (listen to oral presentation and hints) and First Class (discussions). A. Projektansvariga Projektledare: Tomislav Vukic Informationsansvarig:Tomislav Vukic Utvärderingsansvarig:Tomislav Vukic B. Projektpresentation 1. Bakgrund: Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö har lång erfarenhet av att utbilda vuxna inom olika områden och vi har under de senaste 5 åren utvecklat en väl fungerande datautbildningsverksamhet som även inriktar sig på svaga och utsatta grupper som invandrare, handikappade och arbetslösa. Vi ser nu möjligheterna och behovet av att modernisera och utveckla folkbildningen genom att integrera IT med den traditionella cirkelverksamheten och öka behållningen av folkbildningen. Idag är den traditionella studiecirkelverksamheten knuten till en bestämd tidpunkt och plats. Mellan sammankomsterna har deltagarna liten eller ingen kontakt med ledare eller andra deltagare. Med hjälp av IT kan man bli oberoende av tid och rum då man även mellan sammankomsterna har möjligheten att diskutera, få hjälp och hjälpa varandra. Detta utvecklar den traditionella pedagogiken i en mer aktiv och 3

4 flexibel riktning och ger samtidigt deltagarna en möjlighet att höja sin kunskapsnivå. 2. Syfte: Vi ville genom detta projekt utveckla den traditionella studeicirkelverksamheten genom att använda IT i ett vidare folkbildningsperspektiv där betoningen ligger på ett öppet och flexibelt lärande. Vi vill skapa ett IT-forum inom olika ämnen, upprätta mötesplatser för deltagarna där de har möjligheten att nå ledaren samt diskutera med andra deltagare. Forumet är tillgängligt även efter avslutad cirkel vilket medför att deltagarna har en mötesplats där man kan utbyta erfarenheter och därigenom fördjupa sina kunskaper. Den tekniska lösningen kan med fördel även andändas för att nå ut med folkbildning till personer som av olika inledningar inte har möjlighet att, eller vill, deltaga i en traditionell studiecirkel. Då forumet är geografiskt obundet är det tillgängligt för alla, oberoende av tid och rum samt kan med fördel genomföras tillsammans med andra folkbildningsorganisationer. Redan i ett tidigt skede såg vi behovet av att utveckla en bättre teknisk lösning då det, genom kontakten med andra projekt, framkom att det fanns problem i de försöksgrupper som då var igång som kunde tydas som problem p.g.a. at tekiken var svårhanterlig. Syftet med projektet har därför förändrats till att i första hand hitta en bra teknisk lösning som efterliknar den miljö våra deltagare är vana vid. Det viktiga med detta projekt är att hitta en form som deltagarna inte finner svårhanterbar eller rent av onödig att använda. Inte heller bör man binda upp sig till en teknisk lösning utan bör använda olika program med sina fördelar för att skapa ett forum som deltagarna tycker är lättanvänt. 3. Aktörer: Projektet har genomförts i samarbete med KK-stiftelsen, Telestugan och Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli. Kontakt har även tagits med handikapporganisationer samt andra avdelningar på SV (Studieförbundet Vuxenskolan). Ursprungligt upplägg och planering har gjorts av Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö. KK-stiftelsen har förutom en rent ekonomisk hjälp bidragit med en virtuell samlingspunkt på i First Class. De har också anordnat fysiska träffar som fortfarande är viktiga för erfarenhetsutbyte, stimulering o.s.v. Telestugan har ställt upp med plats för upplägg av diskussionsgrupper skapade i Microsoft Frontpage som är en del forumet som har skapats. Tyvärr slutade den person på Telestugan i slutfasen av projektet vilket medförde att vi inte kunde lägga upp den slutgiltiga versionen av diskussionsgrupperna. Vi vände oss då till SVs förbundskansli där vi lade upp en konferens i First Class som fungerar som diskussionsforum för deltagarna. 4

5 De kontakter som har tagits har utmynnat i en dialog som förhoppningsvis kommer att leda till ett samarbete efter genomförd HT-98 då vi går ut storskaligt till allmänheten med detta koncept. 4. Den egna organisatoriska miljön : Studieförbundet Vuxenskolan är ett av de ledande studieförbunden i Sverige. Verksamheten är uppdelad i 296 självständiga lokala avdelningar och Malmöavdelningen är en av de största. Våra grundorganisationer är Centern, Folkpartiet Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). SV har sina lokaler på Grynbodgatan 20 i centrala Malmö. Här har vi också vårt hantverkshus där vi bl.a. har silversmide och keramik. På denna adress finns också den administrativa personalen, samanlagt 16,25 tjänster. Vi bedriver numera verksamhet i egna lokaler ute i de olika stadsdelarna i Malmö. Ca 3/4 av SVs verksamhet ligger inom de prioriterade områdena. Vi har tagit hänsyn till det ökade behovet av verksamhet för invandrare och arbetslösa. Med rådande regler och förutsättningar har vi idag en välavvägd mix av prioriterade och oprioriterade verksamheter. Detta är viktigt då våra resurser ska tillgodose så mycket folkbildning som möjligt till alla Allmänhet 21% Projekt 4% Handikappade 20% Föreningar 17% Invandrare 38% Med våra målgrupper i åtankarna och efter genomfört projekt och en mindre testgrupp finner vi att konceptet är fungerande varför vi redan till HT-98 kommer att gå ut med datautbildningar upplagda på halvdistans med utgångspunkt från det som kommit fram under projektet. 5. Målgrupp/-er och rekrytering: Målgruppen har i detta experimentstadium varit personer med tillgång till dator, Internet samt med grundläggande datakunskaper. Det deltagarna skall lära sig är MS Excel. Vi ville med valet av målgruppen eliminera tekniska problem samt brist på datavana för att därigenom kunna se om upplägg fungerar. Valet av ämne berodde också på att vi vill ha deltagare med en klar inriktning på användandet av datorer. 5

6 Deltagarna har därför rekryterats bland deltagare i våra traditionella datacirklar och anställda på SV i Malmö. Vi har helt enkelt pratat med deltagare som visat intresse och tillräckliga datakunskaper för att kunna hantera en dator. Dessa har sedan blivit hänvisade till hemsidan för projektet varifrån de sedan tagit hem de program som behövs. Problem som deltagarna haft har retts ut via telefon. C. Utveckling/Genomförande 6. Utbildningens uppläggning: Tittar vi på den målgrupp som vi som studieförbund har så ser vi att datamognaden bland dessa personer är dålig. Vi tror därför att den initiala kontakten med en dator måste ske i i den miljö våra deltagare är vana vid; Den traditionella salen med en mer eller mindre traditionell undervisning. När detta första steg är taget kan man ta steget vidare till en värld som är nästan likadan i ett virtuellt klassrum. Detta klassrum får inte bli ett ställe där kommunikationen endast kan ske genom skrift. Vi lever ju i tidevarvet där vi bombarderas av ljud och bilder. Detta har också gjort oss mindre mottagliga för information som bara skall skickas och tas emot genom skrift. Detta virtuella klassrum uppbyggt kring en hemsida på Internet och består av ett antal olika delar: 1. En del där man träffas och kan prata (röst) med varandra. Man kan också ta del av ledarens genomgång på sin egen dator, visa och peka på en tavla som alla tar del av och om man så vill kan chatta utan att någon hör med en viss person. Allt detta göres med hjälp av programmet Netmeeting. Trots att det i detta program även finns möjligheter att ansluta en videokamera har vi valt att inte ta med denna funktion då kvaliteten på bilder med ett modem inte är acceptabel och kan skapa irritation och därmed får en negativ effekt på hela utbildningen. 2. För deltagarna som arbetar med det material som är framtaget för utbildningen kan det ibland vara så att man hänger upp sig på en del eller stycke i boken. Som hjälp i dessa lägen finns det därför inspelad genomgång (röst) kapitel för kapitel som förhoppningsvis kommer att underlätta för deltagarna att arbeta vidare med materialet. I denna del finns det också tips. 3. Trots att studiematerialet är väl genomarbetat så kan det vara bra att ha fler övningsuppgifter. Detta finns därför också på denna hemsida och deltagarna har därifrån också möjligheten att skicka brev och färdiga uppgiften till ledaren. 4. Här fanns från början en koppling vidare till en skapad diskussionsgrupp (skapad för Internet) men p.g.a. problem på Telestuga så fick vi lägga om detta till att istället hänvisa till First Class konferens speciellt upplagd för deltagarna i denna grupp. Efter långt förarbete och noggrant val av program fann vi att den pedagogiska modellen fungerar med vissa justeringar/anpassning. I samband med träff i det virtuella klasrummet via Netmeeting fick ledaren tänka på att tala långsamt och inte ge korta svar på frågor (ibland så kan det hacka i ljud- 6

7 överföringen). Möte fungerar inte heller så att alla deltagare hör ledaren utan den muntliga kommunikationen skede mellan två personer. 7. Utbildningens organisation: Den testgrupp vi haft har inte haft någon fysisk träff utan all kontakt har skett via telefon/hemsida med deltagare och ledare. Med utgångspunkt från detta och övriga erfarenheter som vi fått under projektets gång kommer vi att gå ut med cirklar/ kurser till HT-98 där 50 % av studietiden är i en traditionell datasal hos oss (utbildningsanordnaren) och resten i det virtuella klassrummet. Träffarna är i förväg bestämda i tid och rum. Diskussionsgruppen, övningsuppgifter Tips och idéer är dock tillgängliga både under kursens gång men även efter genomförd utbildning, allt för att höja deltagarnas kunskapsnivå och stimulera dem. För att skapa en vi känsla i gruppen tror vi också att det är av stor vikt att antagningen till grupperna sker vid fasta tidpunkter, åtminstone de närmaste åren tills distansarbete och distansutbildningar ses som ett naturligt sett att arbeta och lära på. 8. Medarbetarnas/lärarnas arbete: Erfarenheten av distansutbildning har inte funnits bland lärare. Endast ett fåtal ledare arbetar/kommer att arbeta på detta sätt och med olika ämnesområden. Avstämning sker mellan ledare men de arbetar dock självständigt med utbildningarna. Insatserna förändras för ledarens del såtillvida att han/hon bör ta ett par minuter per dag för att besvara e-post (som en dataledare ändå gör) samt göra ev. inlägg i diskussionsgrupper. Förarbetet blir större om kursens innehåll (versioner på program) förändras. Vi kommer dock på så sätt att skapa en kunskapsbank där deltagarna kan se tillbaka på gamla versioner/utbildningar. Läraren får också mer funktionen som drivmotor i diskussionsgrupperna. Dessa har dock en sekundär roll i detta utbildningskoncept. I och med detta koncept så är gränsen mellan arbetstid/hemma bortsuddade för ledaren. 9. IT-stöd i projektet: Som tidigare nämnts var målet att skapa ett virtuellt klassrum som är så nära det traditionella som möjligt. Målet var också att inte binda sig till en specifik programvara till en dator. Det har därför lagts ner tid att prova ut olika programvaror som finns på marknaden: Vi har bl.a. tittat på Learning Space, ICQ, See U See Me m.f. För att skapa en helhet valde vi : Microsoft Frontpage: Utgångspunkten för hela utbildningen är en hemsida skapad med hjälp av Frontpage. Valet av program gjordes efter jämförelse med andra program. Trots att det inte är det billigaste programmet så valde vi det därför att det finns stora utvecklingsmöjligheter, bra guider som bl.a. hjälpte till att skapa diskussionsgrupper som skulle användas. Microsoft Netmeeting: Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Här finns möjligheten att: 7

8 - Skapa en konferens eller bara ringa upp en viss person för personligt möte. - Man prata med varandra via en mikrofon - Koppla videokamera och se varandra - Chatta (skriva till varandra i realtid) - Dela s.k. Clipboard där varje person som är ansluten får en egen pekhand. Här kan man klistra in bilder från t.ex. Excel och rita och peka i kalkylblad, diagram o.d. - Sist men absolut inte minst kan läraren visa sin bild från den egna datorn till alla som är anslutna till denna genomgång. Deltagarna får alltså ledarens bild på sin egen skärm där hemma. Han/hon kan alltså prata och visa i ett program hur man gör (!) Real Player Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Detta program kan användas för att konvertera ljudfiler till RealPlayer format som sedan kan spelas upp via Internet. Fördelen med RealPlayer är att man kan spela in långa ljudfiler (flera MegaByte) på många minuter ja t.o.m. timmar. När deltagaren vill lyssna på dem behöver han inte ladda hem hela filen utan kan rätt snabbt få lyssna på inspelningen. RealPlayer är steget före och laddar ner ljud som kommer efter det du just nu lyssnar på. Kvaliteten på ljudet bestämmer du själv. Vi valde den sämsta kvaliteten men fick trots detta rt acceptabel ljudkvalitet. FirstClass Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Detta program kom in i slutfasen av projektet då vi inte fick möjligheten att ladda upp den slutgiltiga versionen av diskussionsgruppen skapad i Frontpage. Varför vi helst inte hade använt detta program beror helt enkelt på kravet att lägga upp en konferens på en First Class server. Denna nackdel är dock inte större än den naär man skapar en diskussionsgrupp, även där måste man ha en speciell sorts server för att kunna hantera diskussionsgrupper. När vi startade med projektet hade vi ingen eller lite kunskap om ovanstående produkter vilket var en fördel, man kunde på ett objektivt sätt hitta den bästa mixen. Inte heller hade vi några idéer på hur den tekniska lösningen skulle se ut i utgångsläget utan det har helt enkelt vuxit fram under projektets gång. Då lärarna har mycket goda datakunskaper är och kommer IT stödet inte att vara något problem. En av deltagarna hade problem att få igång röstkommunikationen, antagligen p.g.a. att han hade en konflikt i sin dator mellan Netscape Navigator och Internet Explorer. Eftersom hemsidan för detta projekt på Internet hänvisar till sidor hos leverantören av program kunde det vara problematiskt (ta lång tid) att ladda ner de program som behövdes. Detta problem löstes genom att ledaren helt enkelt skickade över programmet via E-post till deltagaren. Detta koncept som vi använt är väl förberett för de tendenser som finns på Internet, nämligen snabbare överföring av information. Redan nu är ljud och bild- 8

9 överföringen acceptabel. Dock inte den bildöverföring som krävs för att kunna använda kamera inte acceptabel. Programmet Netmeeting är dock redan nu förberett för detta så när hastigheten blir bättre så kommer även denna funktion att kunna användas. Vi kommer t.o.m. att kunna se varandra när vi har våra träffas i det virtuella klassrummet. D. Resultat 10. Kursekonomi: Projektet har tilldelats kr och det slutgiltiga kostnaden för genomfört projekt blev kr. Jämför vi budget med de verkliga kostnaderna för projektet finner vi att de tekniska investeringar inte behövde bli så stora som förväntat men däremot behövdes det mer tid från projektledaren. Vi har i detta projekt bara genomfört en försöksgrupp så en regelrätt kurs har inte genomförts. Reaktionerna från de personer som deltog i försöksgruppen var positiva. När riktig undervisning skall genomföras under HT-98 ser vi möjligheterna att genomföra dessa utbildningar billigare eller med samma pris som en traditionell utbildning. Fördelningen av kostnader för en sådan utbildning blir något annorlunda; lägre lokalkostnader och högre kostnad för ledare (fler timmar). 11. Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna: Efter genomfört projekt ser vi goda utvecklingsmöjligheter med denna pedagogiska modell som utgångspunkt. Det som vi ser som viktiga problem att arbeta vidare med är : Tekniska; Det är av största vikt att program för Internet fortsätter att utvecklas och hastigheten på Internet blir bättre. Redan nu finns det möjligheter att kommunicera via Internet med bra fart och utvecklingen pekar mot att vi inom snar framtid kommer att få ännu snabbare kommunikation via Internet. Det är dock av största vikt att vi inte luras oss själv och då börjar utveckla program som kräver ännu högre överföringshastighet (vilket är problemet med datorer/program idag. Användare; Datamognaden är fortfarande dålig och distansutbildningspedagogiken i sig är något som de flesta har svårt att använda. Man är trots allt van vid klassrum med lärare som berättar vad jag skall göra och ger läxor. Den yngre generationen kommer att hantera dess hjälpmedel och pedagogik på ett annat sätt än vad våra deltagare kan göra just nu. Det är därför av största vikt att vi sakta men säkert inför detta sätt att arbeta på. 12. Utvärdering av projektet: I samband med upplägg av pedagogiska modellen har vi gått ut till deltagare på Studieförbundet Vuxenskolan med enkät. Efter genomförd testgrupp har projektle- 9

10 dare pratat med/intervjuat deltagaren för att få en mer nyanserad bild av sammankomster. En kompletterande rapport kan rekvireras från adressen: Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö Grynbodgatan Malmö 10

11 Den fria rapporten: För ytterligare information hänvisas till Databas som KK-stiftelsen har, KNUT Vi såg redan i ett tidigt skede, genom kontakt via, ett stort behov att se över de tekniska hjälpmedlen för att kunna genomföra en distans/ halvdistansutbildning. Vidare såg vi ett orosmoment i bristen av tillgång till datautrustning bland våra potentiella deltagare. Steg 1 Vi går ut på SV i Malmö bland våra deltagare för att få svar på bl.a. följande frågor: Har Du dator/tillgång till dator? Har Du tillgång till Internet? Skulle det vara bra att kunna få stöd och möjligheter att ställa frågor via t.ex. en dator? Vi gick ut med denna enkät till deltagarna i olika ämnescirklar Bland de 60 personer som svarade fick vi följande svar: Har tillgång till dator: 67% Har Internet: 47% Vill ha möjligheten till extra sammankomster: 37% Med detta som utgångspunkt kände vi att det i Malmö kommun inte borde vara ett stort problem. Steg 2 Vi lägger ner mycket tid på att stifta bekantskap med olika program för att skapa en så smidig och lättillgänglig miljö för våra deltagare ute på Internet. Vi tittar på program för att skapa hemsida. Chatta (realtid), konferenssystem, röstkommunikation och bildkommunikation. Målet är att hitta en bra mix och vara öppna för nya verktyg för kommunikation via Internet. Steg 3 Vi fastställer mixen: Microsoft Frontpage: Utgångspunkten för hela utbildningen är en hemsida skapad med hjälp av Frontpage. Valet av program gjordes efter jämförelse med andra program. Trots att det inte är det billigaste programmet så valde vi det därför att det finns stora utvecklingsmöjligheter, bra guider som bl.a. hjälpte till att skapa diskussionsgrupper som skulle användas. Microsoft Netmeeting: Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Här finns möjligheten att: - Skapa en konferens eller bara ringa upp en viss person för personligt möte. 11

12 - Man prata med varandra via en mikrofon - Koppla videokamera och se varandra - Chatta (skriva till varandra i realtid) - Dela s.k. Clipboard där varje person som är ansluten får en egen pekhand. Här kan man klistra in bilder från t.ex. Excel och rita och peka i kalkylblad, diagram o.d. Dela program t.ex. kan båda gå in i ett dokument och skriva. och ändra - Sist men absolut inte minst kan läraren visa sin bild från den egna datorn till alla som är anslutna till denna genomgång. Deltagarna får alltså ledarens bild på sin egen skärm där hemma. Han/hon kan alltså prata och visa i ett program hur man gör (!) Real Player. Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Detta program kan användas för att konvertera ljudfiler till RealPlayer format som sedan kan spelas upp via Internet. Fördelen med RealPlayer är att man kan spela in långa ljudfiler (flera MegaByte) på många minuter ja t.o.m. timmar. När deltagaren vill lyssna på dem behöver han inte ladda hem hela filen utan kan rätt snabbt få lyssna på inspelningen. RealPlayer är steget före och laddar ner ljud som kommer efter det du just nu lyssnar på. Kvaliteten på ljudet bestämmer du själv. Vi valde den sämsta kvaliteten men fick trots detta är acceptabel ljudkvalitet. FirstClass: Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Detta program kom in i slutfasen av projektet då vi inte fick möjligheten att ladda upp den slutgiltiga versionen av diskussionsgruppen skapad i Frontpage. Varför vi helst inte hade använt detta program beror helt enkelt på kravet att lägga upp en konferens på en First Class server. Denna nackdel är dock inte större än den när man skapar en diskussionsgrupp, även där måste man ha en speciell sorts server för att kunna hantera diskussionsgrupper. I samband med detta arbete har Telestugan tyvärr, skött sig mindre bra. Jag fick till att börja vänta i en månad för att överhuvudtaget få upplagt en diskussionsgrupp (skapad i Frontpage). När det sedan var dags att ladda upp en slutgiltig version på denna diskussionsgrupp visade det sig att personen som hjälpt mig slutat, men jag fick ett löfte att de skulle återkomma, vilket de aldrig gjort. Steg 4 Genomförande Vi pratar med deltager i våra datacirklar och personer både på SV i Malmö och utanför för att får med oss ca 10 personer som skall ingå i en testgrupp. Vi ser ett orosmoment i hanteringen av Netmeeting så vi har det som mål att träffas i det virtuella klassrummet för att prova ut, i första hand, just Netmeeting. Tyvärr hoppar ett par av de tilltänkta av så vi blir sammanlagt 5 personer som provar ut konceptet. Deltagarna sitter med följande utrustning: PC datorer Pentium 75 MHz-266 MHz Hörlurar och mikrofon Modem 56 kbit eller ISDN uppkoppling 8 MB-63 MB RAM 12

13 De har vidare gått in på hemsidan för utbildningen ~u /itprojekt och laddat ner MS Netmeeting Real Player First Class Efter att program var installerade provade vi olika omgångar att träffas via Netmeeting, vilket fungerade bra. Steg 5 Reflektioner Genom att ha prata med de personer som varit med i testgruppen och praktiskt provat ut olika uppkopplingar och konferenser tycker vi oss ha hittat ett bra upplägg. Det som krävs av ledaren är att han är aktiv och intresserad av att arbeta på detta sätt då han/hon har en, om möjligt, ännu viktigare roll att spela i detta samanhang. Av deltagarna krävs det att de har ett klart behov av att slippa träffas i en traditionell datasal kanske p.g.a. avstånd, handikapp eller därför att man helt enkelt tycker sig fungera bäst på sin egen dator i hem- eller arbetsmiljö. Eftersom ledaren kan gå in och ta över deltagarnas egen dator där hemma kan man också få en ännu mer individanpassad utbildning. Hur många har inte hört Så ser det inte ut hemma hos mig. Det enda lilla bakslag vi fått var i Netmeeting där inte alla kan höra ledaren när han/hon visar hur man skall göra just ett visst moment i t.e. Excel. Detta löser man dock via chatten där ledaren skriver och visare sedan. Denna chat kan sedan deltagarna spara för att kunna repetera det ledaren gått igenom. Studiematerial Vi har i detta projekt använd studiematerial framtaget av Maxlogic i Malmö som utgångspunkt. Det är ett väl beprövat studiematerial med bra förklaringar och bra bilder. Det ser f.n. ut som vi kommer att fortsätta att använda det som en grund för våra datautbildningar även i framtiden. Samarbete Vi har tyckt att det i första fasen bör genomföras helt lokalt, på SV i Malmö för att snabbt och smidigt kunna anpassa kursen efter deltagarna.vi har varit i kontakt med andra SV-avdelningar och andra organisationer som alla med mycket stor intresse kommer att följa de utbildningar som vi kommer att genomföra under HT- 98. När denna termin är genomförd och finjustering är gjord är våra förhoppningar att dessa utbildningar skall kunna genomföras i samarbete med andra SV-avdelningar men även andra organisationer. Framtiden Leder detta projekt till någon verksamhet? Förhoppningsvis, JA! Vi kommer till HT-98 att gå ut till allmänheten med konceptet: Datautbildning halvdistans 50% av tiden i traditionell datasal. De första sammankomsterna kommer cirklarna inte att skilja sig något nämnvärt från en vanlig nybörjarkurs. När man dock har lagt en grund i allmän 13

14 Windowshantering, introduktion till Internet och hur programmen Netmeeting och First Class fungerar kommer deltagarna att träffas ute i det virtuella klassrummet. Därefter kommer sammankomsterna att varvas mellan det riktiga klassrummet och det virtuella. Har Du funderingar eller vill ha mer information är Du välkommen att kontakta mig på eller via folkbildningsnätets First Class. Klassrummet finns upplagt på Tomislav Vukic 14

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Lokal distansutbildning. NBV Dalarna. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT och internet för synskadade. Studiefrämjande sydvästra Skåne. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. IT och internet för synskadade. Studiefrämjande sydvästra Skåne. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL IT och internet för synskadade Studiefrämjande sydvästra Skåne Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av kurs i marinbiologi med hjälp av IT-stöd. Grebbestads folkhögskola PROJEKTMATERIAL Grebbestads folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Local and global net. Studiefrämjandet Örebro-Värmland. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Local and global net. Studiefrämjandet Örebro-Värmland. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Studiefrämjandet Örebro-Värmland Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial Sammanställning ENKÄTER - INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR ÄLDRE ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 73 11 34 Stockholm 8-412 48 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett folkbildning.net 02-03-26 07.34 Sida 77 ett gemensamt pedagogiskt verktyg av Tore Persson I är ett elektroniskt konferenssystem och ett pedagogiskt verktyg för folkhögskolor och studieförbund. Nätet är

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande.

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande. 1. Engelska A online S:ta Birgittas folkhögskola Projektledare Gordon McCulloch e-postadress info@stabirgitta.com Tel 08-702 14 04 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Att förbättra språkundervisning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla. SKS Göteborg. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla. SKS Göteborg. April 2001 PROJEKTMATERIAL Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Runö folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Projektnamn:... 3 A. Projektledare...

Läs mer

Innehållsförteckning. Distansutbildning för skyddsombud. ABF Syd Halland

Innehållsförteckning. Distansutbildning för skyddsombud. ABF Syd Halland PROJEKTMATERIAL ABF SydHalland Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter PROJEKTMATERIAL Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter Företagarnas folkhögskola Januari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne

PROJEKTMATERIAL. Studiecirklar i språk på distans genom IT-användning. Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckniing KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006 Verktygen

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 ett gemensamt pedagogiskt

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd i Folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås. April 2001

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd i Folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås. April 2001 PROJEKTMATERIAL IT-stöd i Folkbildningen Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00

PROJEKTMATERIAL. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Södra Närke Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvärdering och slutrapportering

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd för svagpresterande. Liljeholmens folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd för svagpresterande. Liljeholmens folkhögskola PROJEKTMATERIAL Liljeholmens folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Med det virtuella

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001

PROJEKTMATERIAL. Folkbildning och diakoni i Glesbygd. SKS i Västra Sverige. Oktober 2001 PROJEKTMATERIAL Folkbildning och diakoni i Glesbygd SKS i Västra Sverige Oktober 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION Mora folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 1 VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000 Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 2 Bakgrund Inom vårt program arbetar vi med elever med särskilda behov. (IV-program). För att vi skall kunna

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Birka Musikteoriprojekt. April 2001 PROJEKTMATERIAL Birka folkhögskola April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning... 3 A. Projektledare... 3 B.

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Utveckling av modeller för ÖFL. Gotlands läns folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Gotlands läns folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola Projektmaterial Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå Göteborgs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

www.folkbildning.net/ds

www.folkbildning.net/ds www.folkbildning.net/ds metodhandledning Inledning Öga och seende är ett digitalt webbaserat studiematerial som vänder sig till unga vuxna. Dessa unga vuxna kan befinna sig i i grundskolans sista stadium,

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. Medborgarskolan

Projektmaterial. Medborgarskolan Projektmaterial LOKALT MILJÖARBETE FÖR SERVICEBOENDE Medborgarskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Kvinnor ITiden. TBV Trollhättan. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. Kvinnor ITiden. TBV Trollhättan. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL TBV Trollhättan Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:...

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Tid för mötet Primärvården Telefonnummer

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Wilhelm Käll. Rapport Användarsupport 2014-05-18

Wilhelm Käll. Rapport Användarsupport 2014-05-18 Rapport Användarsupport Wilhelm Käll 2014-05-18 Innehåll Introduktion... 1 Genomförande... 1 Diskussion... 2 Referenser... 2 Appendix A Planering... 3 Introduktion Lärobjektet som har skapats är ämnad

Läs mer

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Eva Andersson Bengt Petersson Sandra Riomar 1 Syfte Att belysa distansutbildares förhållningssätt till IKT och de pedagogisk-didaktiska föreställningar som ligger

Läs mer

Att använda Skype i klassrummet

Att använda Skype i klassrummet Att använda Skype i klassrummet Jag heter Annika Fredén och är 1-7 lärare i Ma/NO och idrott. Jag arbetar på Åsarps skola i Falköping och är också en av Falköpingskommuns handledare i PIM. Sedan 2003 har

Läs mer

f b r Folkbildningsrådet

f b r Folkbildningsrådet Sammanställning, studieförbundsenkät om Folkbildningsnätet, februari 2000 1 f b r Folkbildningsrådet Stockholm den 9 mars 2000 Studieförbunden och Folkbildningsnätet Under februari år 2000 gjordes en enkät

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING TILL. Må bra med eller utan läkemedel

STUDIEHANDLEDNING TILL. Må bra med eller utan läkemedel STUDIEHANDLEDNING TILL Må bra med eller utan läkemedel Allmänt om studiecirkeln En studiecirkel består av deltagare som bestämt sig för att ge sin tid till att fördjupa sina kunskaper och dela med sig

Läs mer

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Distansutbildning grundläggande data. Folkuniversitetet Uppsala. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Distansutbildning grundläggande data. Folkuniversitetet Uppsala. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Folkuniversitetet Uppsala Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

AV Tools - Manual. AV Tools webbkonferens med Blackboard

AV Tools - Manual. AV Tools webbkonferens med Blackboard AV Tools webbkonferens med Blackboard AV Tools består av tre kommunikationsverktyg, som finns under knappen Communication i Blackboard (Bb). Med hjälp av de tre verktygen kan lärare och studenter kommunicera

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut?

Hur kan en distanskurs se ut? Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en distanskurs i en lärplattform. Syftet är att läsaren ska få en inblick i hur

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Streamade och inspelade föreläsningar

Streamade och inspelade föreläsningar Streamade och inspelade föreläsningar Skapad: 2008 06 05 Reviderad: 2008 06 05 Version: 1.1 1 De direktsända (streamade) föreläsningarna hackar, vad kan det vara för fel? Det kan vara bra att ställa sig

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer

Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer Centrum för Pedagogik, IKT och Lärande (PIL) Mälardalens högskola Peter Aspengren Tel: 021-103116 Manual Produktion av presentationssynkar med PowerPoint och Producer Gör din presentation Om du inte har

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language.) är en multimediastandard för internet, baserat på XML. RealNetworks i USA utvecklade denna teknik och

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin Granskningsmötet

Läs mer

Logga in med ditt användarnamn och lösenord

Logga in med ditt användarnamn och lösenord Introduktion till Moodle Moodle är en virtuell lärmiljö, (VLE; Virtual Learning Environment). Du kan betrakta programmet som en kommunikationsplattform mellan dig och dina lärare eller mellan dig och dina

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs

PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs Hur är kursen uppbyggd? Kursens mål, innehåll och arbetsformer Utvärdering Hur är kursen uppbyggd? Innan närstudieträffen bör den studerande ha klart för sig kursens

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial ORIENTERINGSKURS PÅ INTERNET FÖR ANTAGNA ELEVER VID MOLKOMS FOLKHÖGSKOLA Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Liv utan droger. Österlens folkhögskola. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. Liv utan droger. Österlens folkhögskola. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Österlens folkhögskola Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer:

Läs mer

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Varsågod här kommer ett verktyg för dig som vill ha koll! Det är många olika regelverk och krav som styr din verksamhet. Att minska regelkrånglet

Läs mer

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Karl-Oskar Streith och Robert Andersson Distanspedagogik, Ht 02 Datapedagogiska programmet 2002-09-27 Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Högskolan i Skövde

Läs mer

Norretullskolan 7b. Ett försök att använda IT i skolan

Norretullskolan 7b. Ett försök att använda IT i skolan Norretullskolan 7b Ett försök att använda IT i skolan Hemsida First Class Klasskonferens Scanner Digitalkamera Susanne Dehn Anders Isaksson Niklas Nilsson Lena Tengheden ITiS 7B Norretullskolan Hösten

Läs mer

Nytt i Adobe Connect 9.2

Nytt i Adobe Connect 9.2 Denna guide vänder sig till dig som har varit användare av Adobe Connect, version 9 och som haft rollen som värd (host). Syftet är att ge dig en snabb överblick över de viktigaste förändringarna i version

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer