PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001"

Transkript

1 PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan Malmö Mars 2001 s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet, Box 730, Stockholm,

2 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projektnummer: Projektnamn:... 3 A. Projektansvariga... 3 B. Projektpresentation Bakgrund: Syfte: Aktörer: Den egna organisatoriska miljön : Målgrupp/-er och rekrytering:... 5 C. Utveckling/Genomförande Utbildningens uppläggning: Utbildningens organisation: Medarbetarnas/lärarnas arbete: IT-stöd i projektet:... 7 D. Resultat Kursekonomi: Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna: Utvärdering av projektet:... 9 Den fria rapporten: Steg Steg Steg 3 Vi fastställer mixen: Steg 4 Genomförande Steg 5 Reflektioner Studiematerial Framtiden

3 KKS/Folkbildningsrådets projektnummer: 10 Projektnamn: Svensk I projektet har det lagts ner tid på att finna en ny och mer användarvänlig miljö för deltagarna. Målet har varit att finna en bra mix av olika program för att därigenom skapa ett lättanvänt virtuellt klassrum. I detta klassrum skall det kunna genomföras olika halvdistansutbildningar i olika ämnen. Den försöksgrupp som skapats skulle lära sig MS Excel. Den mix vi hann lämplig bestod av: MS Frontpage (skapa hemsida/utgångsläge för utbildning), MS Netmeeting (muntlig kommunikation, chat, visning av tillvägagångssätt, dela program m.m.), Real Player (lyssna på muntlig genomgång och få tips) och First Class (diskussioner). English In this project we spent a lot of time in order to create an environment easy to use for our students. The goal was to find a good mixture of different programs in order to create an easy to use virtual classroom. In this classroom we should be able to carry out different half-distance education in different subjects. The testgroups we use were supposed to learn how to use MS Excel. The mix we found appropriate consisted of: MS Frontpage (create homepage/starting point for education), MS Netmeeting (oral communication, chat, showing how to do and sharing programs ), Real Player (listen to oral presentation and hints) and First Class (discussions). A. Projektansvariga Projektledare: Tomislav Vukic Informationsansvarig:Tomislav Vukic Utvärderingsansvarig:Tomislav Vukic B. Projektpresentation 1. Bakgrund: Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö har lång erfarenhet av att utbilda vuxna inom olika områden och vi har under de senaste 5 åren utvecklat en väl fungerande datautbildningsverksamhet som även inriktar sig på svaga och utsatta grupper som invandrare, handikappade och arbetslösa. Vi ser nu möjligheterna och behovet av att modernisera och utveckla folkbildningen genom att integrera IT med den traditionella cirkelverksamheten och öka behållningen av folkbildningen. Idag är den traditionella studiecirkelverksamheten knuten till en bestämd tidpunkt och plats. Mellan sammankomsterna har deltagarna liten eller ingen kontakt med ledare eller andra deltagare. Med hjälp av IT kan man bli oberoende av tid och rum då man även mellan sammankomsterna har möjligheten att diskutera, få hjälp och hjälpa varandra. Detta utvecklar den traditionella pedagogiken i en mer aktiv och 3

4 flexibel riktning och ger samtidigt deltagarna en möjlighet att höja sin kunskapsnivå. 2. Syfte: Vi ville genom detta projekt utveckla den traditionella studeicirkelverksamheten genom att använda IT i ett vidare folkbildningsperspektiv där betoningen ligger på ett öppet och flexibelt lärande. Vi vill skapa ett IT-forum inom olika ämnen, upprätta mötesplatser för deltagarna där de har möjligheten att nå ledaren samt diskutera med andra deltagare. Forumet är tillgängligt även efter avslutad cirkel vilket medför att deltagarna har en mötesplats där man kan utbyta erfarenheter och därigenom fördjupa sina kunskaper. Den tekniska lösningen kan med fördel även andändas för att nå ut med folkbildning till personer som av olika inledningar inte har möjlighet att, eller vill, deltaga i en traditionell studiecirkel. Då forumet är geografiskt obundet är det tillgängligt för alla, oberoende av tid och rum samt kan med fördel genomföras tillsammans med andra folkbildningsorganisationer. Redan i ett tidigt skede såg vi behovet av att utveckla en bättre teknisk lösning då det, genom kontakten med andra projekt, framkom att det fanns problem i de försöksgrupper som då var igång som kunde tydas som problem p.g.a. at tekiken var svårhanterlig. Syftet med projektet har därför förändrats till att i första hand hitta en bra teknisk lösning som efterliknar den miljö våra deltagare är vana vid. Det viktiga med detta projekt är att hitta en form som deltagarna inte finner svårhanterbar eller rent av onödig att använda. Inte heller bör man binda upp sig till en teknisk lösning utan bör använda olika program med sina fördelar för att skapa ett forum som deltagarna tycker är lättanvänt. 3. Aktörer: Projektet har genomförts i samarbete med KK-stiftelsen, Telestugan och Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli. Kontakt har även tagits med handikapporganisationer samt andra avdelningar på SV (Studieförbundet Vuxenskolan). Ursprungligt upplägg och planering har gjorts av Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö. KK-stiftelsen har förutom en rent ekonomisk hjälp bidragit med en virtuell samlingspunkt på i First Class. De har också anordnat fysiska träffar som fortfarande är viktiga för erfarenhetsutbyte, stimulering o.s.v. Telestugan har ställt upp med plats för upplägg av diskussionsgrupper skapade i Microsoft Frontpage som är en del forumet som har skapats. Tyvärr slutade den person på Telestugan i slutfasen av projektet vilket medförde att vi inte kunde lägga upp den slutgiltiga versionen av diskussionsgrupperna. Vi vände oss då till SVs förbundskansli där vi lade upp en konferens i First Class som fungerar som diskussionsforum för deltagarna. 4

5 De kontakter som har tagits har utmynnat i en dialog som förhoppningsvis kommer att leda till ett samarbete efter genomförd HT-98 då vi går ut storskaligt till allmänheten med detta koncept. 4. Den egna organisatoriska miljön : Studieförbundet Vuxenskolan är ett av de ledande studieförbunden i Sverige. Verksamheten är uppdelad i 296 självständiga lokala avdelningar och Malmöavdelningen är en av de största. Våra grundorganisationer är Centern, Folkpartiet Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). SV har sina lokaler på Grynbodgatan 20 i centrala Malmö. Här har vi också vårt hantverkshus där vi bl.a. har silversmide och keramik. På denna adress finns också den administrativa personalen, samanlagt 16,25 tjänster. Vi bedriver numera verksamhet i egna lokaler ute i de olika stadsdelarna i Malmö. Ca 3/4 av SVs verksamhet ligger inom de prioriterade områdena. Vi har tagit hänsyn till det ökade behovet av verksamhet för invandrare och arbetslösa. Med rådande regler och förutsättningar har vi idag en välavvägd mix av prioriterade och oprioriterade verksamheter. Detta är viktigt då våra resurser ska tillgodose så mycket folkbildning som möjligt till alla Allmänhet 21% Projekt 4% Handikappade 20% Föreningar 17% Invandrare 38% Med våra målgrupper i åtankarna och efter genomfört projekt och en mindre testgrupp finner vi att konceptet är fungerande varför vi redan till HT-98 kommer att gå ut med datautbildningar upplagda på halvdistans med utgångspunkt från det som kommit fram under projektet. 5. Målgrupp/-er och rekrytering: Målgruppen har i detta experimentstadium varit personer med tillgång till dator, Internet samt med grundläggande datakunskaper. Det deltagarna skall lära sig är MS Excel. Vi ville med valet av målgruppen eliminera tekniska problem samt brist på datavana för att därigenom kunna se om upplägg fungerar. Valet av ämne berodde också på att vi vill ha deltagare med en klar inriktning på användandet av datorer. 5

6 Deltagarna har därför rekryterats bland deltagare i våra traditionella datacirklar och anställda på SV i Malmö. Vi har helt enkelt pratat med deltagare som visat intresse och tillräckliga datakunskaper för att kunna hantera en dator. Dessa har sedan blivit hänvisade till hemsidan för projektet varifrån de sedan tagit hem de program som behövs. Problem som deltagarna haft har retts ut via telefon. C. Utveckling/Genomförande 6. Utbildningens uppläggning: Tittar vi på den målgrupp som vi som studieförbund har så ser vi att datamognaden bland dessa personer är dålig. Vi tror därför att den initiala kontakten med en dator måste ske i i den miljö våra deltagare är vana vid; Den traditionella salen med en mer eller mindre traditionell undervisning. När detta första steg är taget kan man ta steget vidare till en värld som är nästan likadan i ett virtuellt klassrum. Detta klassrum får inte bli ett ställe där kommunikationen endast kan ske genom skrift. Vi lever ju i tidevarvet där vi bombarderas av ljud och bilder. Detta har också gjort oss mindre mottagliga för information som bara skall skickas och tas emot genom skrift. Detta virtuella klassrum uppbyggt kring en hemsida på Internet och består av ett antal olika delar: 1. En del där man träffas och kan prata (röst) med varandra. Man kan också ta del av ledarens genomgång på sin egen dator, visa och peka på en tavla som alla tar del av och om man så vill kan chatta utan att någon hör med en viss person. Allt detta göres med hjälp av programmet Netmeeting. Trots att det i detta program även finns möjligheter att ansluta en videokamera har vi valt att inte ta med denna funktion då kvaliteten på bilder med ett modem inte är acceptabel och kan skapa irritation och därmed får en negativ effekt på hela utbildningen. 2. För deltagarna som arbetar med det material som är framtaget för utbildningen kan det ibland vara så att man hänger upp sig på en del eller stycke i boken. Som hjälp i dessa lägen finns det därför inspelad genomgång (röst) kapitel för kapitel som förhoppningsvis kommer att underlätta för deltagarna att arbeta vidare med materialet. I denna del finns det också tips. 3. Trots att studiematerialet är väl genomarbetat så kan det vara bra att ha fler övningsuppgifter. Detta finns därför också på denna hemsida och deltagarna har därifrån också möjligheten att skicka brev och färdiga uppgiften till ledaren. 4. Här fanns från början en koppling vidare till en skapad diskussionsgrupp (skapad för Internet) men p.g.a. problem på Telestuga så fick vi lägga om detta till att istället hänvisa till First Class konferens speciellt upplagd för deltagarna i denna grupp. Efter långt förarbete och noggrant val av program fann vi att den pedagogiska modellen fungerar med vissa justeringar/anpassning. I samband med träff i det virtuella klasrummet via Netmeeting fick ledaren tänka på att tala långsamt och inte ge korta svar på frågor (ibland så kan det hacka i ljud- 6

7 överföringen). Möte fungerar inte heller så att alla deltagare hör ledaren utan den muntliga kommunikationen skede mellan två personer. 7. Utbildningens organisation: Den testgrupp vi haft har inte haft någon fysisk träff utan all kontakt har skett via telefon/hemsida med deltagare och ledare. Med utgångspunkt från detta och övriga erfarenheter som vi fått under projektets gång kommer vi att gå ut med cirklar/ kurser till HT-98 där 50 % av studietiden är i en traditionell datasal hos oss (utbildningsanordnaren) och resten i det virtuella klassrummet. Träffarna är i förväg bestämda i tid och rum. Diskussionsgruppen, övningsuppgifter Tips och idéer är dock tillgängliga både under kursens gång men även efter genomförd utbildning, allt för att höja deltagarnas kunskapsnivå och stimulera dem. För att skapa en vi känsla i gruppen tror vi också att det är av stor vikt att antagningen till grupperna sker vid fasta tidpunkter, åtminstone de närmaste åren tills distansarbete och distansutbildningar ses som ett naturligt sett att arbeta och lära på. 8. Medarbetarnas/lärarnas arbete: Erfarenheten av distansutbildning har inte funnits bland lärare. Endast ett fåtal ledare arbetar/kommer att arbeta på detta sätt och med olika ämnesområden. Avstämning sker mellan ledare men de arbetar dock självständigt med utbildningarna. Insatserna förändras för ledarens del såtillvida att han/hon bör ta ett par minuter per dag för att besvara e-post (som en dataledare ändå gör) samt göra ev. inlägg i diskussionsgrupper. Förarbetet blir större om kursens innehåll (versioner på program) förändras. Vi kommer dock på så sätt att skapa en kunskapsbank där deltagarna kan se tillbaka på gamla versioner/utbildningar. Läraren får också mer funktionen som drivmotor i diskussionsgrupperna. Dessa har dock en sekundär roll i detta utbildningskoncept. I och med detta koncept så är gränsen mellan arbetstid/hemma bortsuddade för ledaren. 9. IT-stöd i projektet: Som tidigare nämnts var målet att skapa ett virtuellt klassrum som är så nära det traditionella som möjligt. Målet var också att inte binda sig till en specifik programvara till en dator. Det har därför lagts ner tid att prova ut olika programvaror som finns på marknaden: Vi har bl.a. tittat på Learning Space, ICQ, See U See Me m.f. För att skapa en helhet valde vi : Microsoft Frontpage: Utgångspunkten för hela utbildningen är en hemsida skapad med hjälp av Frontpage. Valet av program gjordes efter jämförelse med andra program. Trots att det inte är det billigaste programmet så valde vi det därför att det finns stora utvecklingsmöjligheter, bra guider som bl.a. hjälpte till att skapa diskussionsgrupper som skulle användas. Microsoft Netmeeting: Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Här finns möjligheten att: 7

8 - Skapa en konferens eller bara ringa upp en viss person för personligt möte. - Man prata med varandra via en mikrofon - Koppla videokamera och se varandra - Chatta (skriva till varandra i realtid) - Dela s.k. Clipboard där varje person som är ansluten får en egen pekhand. Här kan man klistra in bilder från t.ex. Excel och rita och peka i kalkylblad, diagram o.d. - Sist men absolut inte minst kan läraren visa sin bild från den egna datorn till alla som är anslutna till denna genomgång. Deltagarna får alltså ledarens bild på sin egen skärm där hemma. Han/hon kan alltså prata och visa i ett program hur man gör (!) Real Player Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Detta program kan användas för att konvertera ljudfiler till RealPlayer format som sedan kan spelas upp via Internet. Fördelen med RealPlayer är att man kan spela in långa ljudfiler (flera MegaByte) på många minuter ja t.o.m. timmar. När deltagaren vill lyssna på dem behöver han inte ladda hem hela filen utan kan rätt snabbt få lyssna på inspelningen. RealPlayer är steget före och laddar ner ljud som kommer efter det du just nu lyssnar på. Kvaliteten på ljudet bestämmer du själv. Vi valde den sämsta kvaliteten men fick trots detta rt acceptabel ljudkvalitet. FirstClass Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Detta program kom in i slutfasen av projektet då vi inte fick möjligheten att ladda upp den slutgiltiga versionen av diskussionsgruppen skapad i Frontpage. Varför vi helst inte hade använt detta program beror helt enkelt på kravet att lägga upp en konferens på en First Class server. Denna nackdel är dock inte större än den naär man skapar en diskussionsgrupp, även där måste man ha en speciell sorts server för att kunna hantera diskussionsgrupper. När vi startade med projektet hade vi ingen eller lite kunskap om ovanstående produkter vilket var en fördel, man kunde på ett objektivt sätt hitta den bästa mixen. Inte heller hade vi några idéer på hur den tekniska lösningen skulle se ut i utgångsläget utan det har helt enkelt vuxit fram under projektets gång. Då lärarna har mycket goda datakunskaper är och kommer IT stödet inte att vara något problem. En av deltagarna hade problem att få igång röstkommunikationen, antagligen p.g.a. att han hade en konflikt i sin dator mellan Netscape Navigator och Internet Explorer. Eftersom hemsidan för detta projekt på Internet hänvisar till sidor hos leverantören av program kunde det vara problematiskt (ta lång tid) att ladda ner de program som behövdes. Detta problem löstes genom att ledaren helt enkelt skickade över programmet via E-post till deltagaren. Detta koncept som vi använt är väl förberett för de tendenser som finns på Internet, nämligen snabbare överföring av information. Redan nu är ljud och bild- 8

9 överföringen acceptabel. Dock inte den bildöverföring som krävs för att kunna använda kamera inte acceptabel. Programmet Netmeeting är dock redan nu förberett för detta så när hastigheten blir bättre så kommer även denna funktion att kunna användas. Vi kommer t.o.m. att kunna se varandra när vi har våra träffas i det virtuella klassrummet. D. Resultat 10. Kursekonomi: Projektet har tilldelats kr och det slutgiltiga kostnaden för genomfört projekt blev kr. Jämför vi budget med de verkliga kostnaderna för projektet finner vi att de tekniska investeringar inte behövde bli så stora som förväntat men däremot behövdes det mer tid från projektledaren. Vi har i detta projekt bara genomfört en försöksgrupp så en regelrätt kurs har inte genomförts. Reaktionerna från de personer som deltog i försöksgruppen var positiva. När riktig undervisning skall genomföras under HT-98 ser vi möjligheterna att genomföra dessa utbildningar billigare eller med samma pris som en traditionell utbildning. Fördelningen av kostnader för en sådan utbildning blir något annorlunda; lägre lokalkostnader och högre kostnad för ledare (fler timmar). 11. Projektets nyhetsvärde; de viktigaste slutsatserna: Efter genomfört projekt ser vi goda utvecklingsmöjligheter med denna pedagogiska modell som utgångspunkt. Det som vi ser som viktiga problem att arbeta vidare med är : Tekniska; Det är av största vikt att program för Internet fortsätter att utvecklas och hastigheten på Internet blir bättre. Redan nu finns det möjligheter att kommunicera via Internet med bra fart och utvecklingen pekar mot att vi inom snar framtid kommer att få ännu snabbare kommunikation via Internet. Det är dock av största vikt att vi inte luras oss själv och då börjar utveckla program som kräver ännu högre överföringshastighet (vilket är problemet med datorer/program idag. Användare; Datamognaden är fortfarande dålig och distansutbildningspedagogiken i sig är något som de flesta har svårt att använda. Man är trots allt van vid klassrum med lärare som berättar vad jag skall göra och ger läxor. Den yngre generationen kommer att hantera dess hjälpmedel och pedagogik på ett annat sätt än vad våra deltagare kan göra just nu. Det är därför av största vikt att vi sakta men säkert inför detta sätt att arbeta på. 12. Utvärdering av projektet: I samband med upplägg av pedagogiska modellen har vi gått ut till deltagare på Studieförbundet Vuxenskolan med enkät. Efter genomförd testgrupp har projektle- 9

10 dare pratat med/intervjuat deltagaren för att få en mer nyanserad bild av sammankomster. En kompletterande rapport kan rekvireras från adressen: Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö Grynbodgatan Malmö 10

11 Den fria rapporten: För ytterligare information hänvisas till Databas som KK-stiftelsen har, KNUT Vi såg redan i ett tidigt skede, genom kontakt via, ett stort behov att se över de tekniska hjälpmedlen för att kunna genomföra en distans/ halvdistansutbildning. Vidare såg vi ett orosmoment i bristen av tillgång till datautrustning bland våra potentiella deltagare. Steg 1 Vi går ut på SV i Malmö bland våra deltagare för att få svar på bl.a. följande frågor: Har Du dator/tillgång till dator? Har Du tillgång till Internet? Skulle det vara bra att kunna få stöd och möjligheter att ställa frågor via t.ex. en dator? Vi gick ut med denna enkät till deltagarna i olika ämnescirklar Bland de 60 personer som svarade fick vi följande svar: Har tillgång till dator: 67% Har Internet: 47% Vill ha möjligheten till extra sammankomster: 37% Med detta som utgångspunkt kände vi att det i Malmö kommun inte borde vara ett stort problem. Steg 2 Vi lägger ner mycket tid på att stifta bekantskap med olika program för att skapa en så smidig och lättillgänglig miljö för våra deltagare ute på Internet. Vi tittar på program för att skapa hemsida. Chatta (realtid), konferenssystem, röstkommunikation och bildkommunikation. Målet är att hitta en bra mix och vara öppna för nya verktyg för kommunikation via Internet. Steg 3 Vi fastställer mixen: Microsoft Frontpage: Utgångspunkten för hela utbildningen är en hemsida skapad med hjälp av Frontpage. Valet av program gjordes efter jämförelse med andra program. Trots att det inte är det billigaste programmet så valde vi det därför att det finns stora utvecklingsmöjligheter, bra guider som bl.a. hjälpte till att skapa diskussionsgrupper som skulle användas. Microsoft Netmeeting: Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Här finns möjligheten att: - Skapa en konferens eller bara ringa upp en viss person för personligt möte. 11

12 - Man prata med varandra via en mikrofon - Koppla videokamera och se varandra - Chatta (skriva till varandra i realtid) - Dela s.k. Clipboard där varje person som är ansluten får en egen pekhand. Här kan man klistra in bilder från t.ex. Excel och rita och peka i kalkylblad, diagram o.d. Dela program t.ex. kan båda gå in i ett dokument och skriva. och ändra - Sist men absolut inte minst kan läraren visa sin bild från den egna datorn till alla som är anslutna till denna genomgång. Deltagarna får alltså ledarens bild på sin egen skärm där hemma. Han/hon kan alltså prata och visa i ett program hur man gör (!) Real Player. Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Detta program kan användas för att konvertera ljudfiler till RealPlayer format som sedan kan spelas upp via Internet. Fördelen med RealPlayer är att man kan spela in långa ljudfiler (flera MegaByte) på många minuter ja t.o.m. timmar. När deltagaren vill lyssna på dem behöver han inte ladda hem hela filen utan kan rätt snabbt få lyssna på inspelningen. RealPlayer är steget före och laddar ner ljud som kommer efter det du just nu lyssnar på. Kvaliteten på ljudet bestämmer du själv. Vi valde den sämsta kvaliteten men fick trots detta är acceptabel ljudkvalitet. FirstClass: Detta program är gratis och kan laddas hem från hemsidan för utbildningen Detta program kom in i slutfasen av projektet då vi inte fick möjligheten att ladda upp den slutgiltiga versionen av diskussionsgruppen skapad i Frontpage. Varför vi helst inte hade använt detta program beror helt enkelt på kravet att lägga upp en konferens på en First Class server. Denna nackdel är dock inte större än den när man skapar en diskussionsgrupp, även där måste man ha en speciell sorts server för att kunna hantera diskussionsgrupper. I samband med detta arbete har Telestugan tyvärr, skött sig mindre bra. Jag fick till att börja vänta i en månad för att överhuvudtaget få upplagt en diskussionsgrupp (skapad i Frontpage). När det sedan var dags att ladda upp en slutgiltig version på denna diskussionsgrupp visade det sig att personen som hjälpt mig slutat, men jag fick ett löfte att de skulle återkomma, vilket de aldrig gjort. Steg 4 Genomförande Vi pratar med deltager i våra datacirklar och personer både på SV i Malmö och utanför för att får med oss ca 10 personer som skall ingå i en testgrupp. Vi ser ett orosmoment i hanteringen av Netmeeting så vi har det som mål att träffas i det virtuella klassrummet för att prova ut, i första hand, just Netmeeting. Tyvärr hoppar ett par av de tilltänkta av så vi blir sammanlagt 5 personer som provar ut konceptet. Deltagarna sitter med följande utrustning: PC datorer Pentium 75 MHz-266 MHz Hörlurar och mikrofon Modem 56 kbit eller ISDN uppkoppling 8 MB-63 MB RAM 12

13 De har vidare gått in på hemsidan för utbildningen ~u /itprojekt och laddat ner MS Netmeeting Real Player First Class Efter att program var installerade provade vi olika omgångar att träffas via Netmeeting, vilket fungerade bra. Steg 5 Reflektioner Genom att ha prata med de personer som varit med i testgruppen och praktiskt provat ut olika uppkopplingar och konferenser tycker vi oss ha hittat ett bra upplägg. Det som krävs av ledaren är att han är aktiv och intresserad av att arbeta på detta sätt då han/hon har en, om möjligt, ännu viktigare roll att spela i detta samanhang. Av deltagarna krävs det att de har ett klart behov av att slippa träffas i en traditionell datasal kanske p.g.a. avstånd, handikapp eller därför att man helt enkelt tycker sig fungera bäst på sin egen dator i hem- eller arbetsmiljö. Eftersom ledaren kan gå in och ta över deltagarnas egen dator där hemma kan man också få en ännu mer individanpassad utbildning. Hur många har inte hört Så ser det inte ut hemma hos mig. Det enda lilla bakslag vi fått var i Netmeeting där inte alla kan höra ledaren när han/hon visar hur man skall göra just ett visst moment i t.e. Excel. Detta löser man dock via chatten där ledaren skriver och visare sedan. Denna chat kan sedan deltagarna spara för att kunna repetera det ledaren gått igenom. Studiematerial Vi har i detta projekt använd studiematerial framtaget av Maxlogic i Malmö som utgångspunkt. Det är ett väl beprövat studiematerial med bra förklaringar och bra bilder. Det ser f.n. ut som vi kommer att fortsätta att använda det som en grund för våra datautbildningar även i framtiden. Samarbete Vi har tyckt att det i första fasen bör genomföras helt lokalt, på SV i Malmö för att snabbt och smidigt kunna anpassa kursen efter deltagarna.vi har varit i kontakt med andra SV-avdelningar och andra organisationer som alla med mycket stor intresse kommer att följa de utbildningar som vi kommer att genomföra under HT- 98. När denna termin är genomförd och finjustering är gjord är våra förhoppningar att dessa utbildningar skall kunna genomföras i samarbete med andra SV-avdelningar men även andra organisationer. Framtiden Leder detta projekt till någon verksamhet? Förhoppningsvis, JA! Vi kommer till HT-98 att gå ut till allmänheten med konceptet: Datautbildning halvdistans 50% av tiden i traditionell datasal. De första sammankomsterna kommer cirklarna inte att skilja sig något nämnvärt från en vanlig nybörjarkurs. När man dock har lagt en grund i allmän 13

14 Windowshantering, introduktion till Internet och hur programmen Netmeeting och First Class fungerar kommer deltagarna att träffas ute i det virtuella klassrummet. Därefter kommer sammankomsterna att varvas mellan det riktiga klassrummet och det virtuella. Har Du funderingar eller vill ha mer information är Du välkommen att kontakta mig på eller via folkbildningsnätets First Class. Klassrummet finns upplagt på Tomislav Vukic 14

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina. Folkuniversitetet i Umeå. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Engelska med inriktning mot Cambridgeexamina Folkuniversitetet i Umeå Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48

Läs mer

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd

Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001 2 Innehåll INLEDNING... 4 FOLKUNIVERSITETETS SPRÅKSYN... 5 FOLKUNIVERSITETETS SYN PÅ IKT-STÖTT LÄRANDE... 6 PLANERING I GOD TID...

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp 102 51 50 %

Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens. IT-testgrupp 102 51 50 % IT-Studieförbund 8/21/2003 1:56:31 PM Mottagargrupp(er) Antal mottagare Antal svarande Svarsfrekvens IT-testgrupp 102 51 50 % 1. Studieförbundsavdelning Antal svarande 50 Antal ej svar 1 2. Enkätbesvarare

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Hjärngymmet. Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm

Hjärngymmet. Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm Hjärngymmet Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm Birgitta Callerud Medborgarskolan Box 1001 262 21 Ängelholm tel: 0431-44 68 40 e-post: birgitta.callerud@folkbildning.net

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Finjala. Finjalaprojektet. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Finjala. Finjalaprojektet. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Finjala Finjalaprojektet Februari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 Kristdala juni 1998 Utvärdering

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA

Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Problem med implementering av mjukvara

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer