f b r Folkbildningsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f b r Folkbildningsrådet"

Transkript

1 Sammanställning, studieförbundsenkät om Folkbildningsnätet, februari f b r Folkbildningsrådet Stockholm den 9 mars 2000 Studieförbunden och Folkbildningsnätet Under februari år 2000 gjordes en enkät bland folkhögskolor och studieförbund om Folkbildningsnätet, om användningen av nätet, intresset för nätet etc. I stort var det ungefär samma frågor som ställdes i de olika enkäterna, men målgruppen skiftade. Folkhögskole-enkäten vände sig till alla folkhögskolor och rsultatet av den har sammanställts av Ingemar Svensson i en separat rapport. För studieförbunden gjordes två separata enkäter: 1) Den ena studieförbunds-enkäten vände sig till samtliga elva riksförbund. 2) Den andra vände sig till ett urval studieförbundsenheter (lokalavdelningar och distrikt), vilka alla var eller antogs vara aktiva på Folkbildningsnätet. Bland de elva studieförbunden är det tre förbund som utnyttjar Folkbildningsnätet som plattform för interna nätverk, intranet. Det är Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS), Frikyrkliga studieförbundet (FS) och KFUK- KFUMs studieförbund (KMS). Inom dessa tre studieförbund är alla enheter mer eller mindre aktiva på Folkbildningsnätet. Medborgarskolan ser sig också som aktiv på Folkbildningsnätet genom att de har flera distrikt/lokalavdelningar som använder nätet aktivt och även använder nätet som plattform för distansstudier, medan SISU ser sig som delvis aktiv. Inom de övriga studieförbunden finns det ett antal lokalavdelningar och distrikt som är aktiva på Folkbildningsnätet, liksom ett antal enskilda användare i respektive studieförbund. Man använder sig dock inte generellt av nätet på riksnivå inom dessa studieförbund. Däremot har några av dessa studieförbund särskilt utsedda personer som fått administratörsutbildning och som kan hantera interna konferenser etc (några av studieförbunden har också egna FirstClass-nät, dvs egna nätverk av samma typ som Folkbildningnsätet). TORE PERSSON administrator, Folkbildningsrådet Observera, med aktiv lokalavdelning etc menas att man använder sig av Folkbildningsnätet inte enbart för dess e-postfunktioner eller för att hämta information från Folkbildningsrådet och andra utan också anpassar det för de egna behoven med egna konferenser eller konferensstrukturer. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Web-adress Postgiro Bankgiro Organisationsnr Box 730 Barnhusgatan Stockholm 4 tr

2 Sammanställning, studieförbundsenkät om Folkbildningsnätet, februari Enkäten till riksförbunden De elva riksförbunden består naturligt av två huvudgrupper, dels de som generellt är aktiva på Folkbildningsnätet, dels de som inte generellt är aktiva. De tre aktiva studieförbunden har angett följande motiv för att de är aktiva användare: En viktig del av FS kommunikationsapparat, viktig för att del och helhet ska kommunicera väl, ger delaktighet och snabba informationsvägar. Viktigt med kontakt med andra studieförbund och övriga folkbildare Att finnas med i ett stort folkbildningssammanhang som germånga fler möjligheter än ett eget system. Stärker sammanhållningen inom folkbildningen. Stimulerar till gränsöverskridanden i samarbete. funktionen som intranet. Medborgarskolan ser sig också som aktiv på Folkbildningsnätet genom att de har flera distrikt/lokalavdelningar som använder nätet aktivt och även använder nätet som plattform för distansstudier. Däremot använder sig Medborgarskolan av ett annat FirstClass-nät som sitt intranät. Motiv för Medborgarskolans aktivitet på Folkbildningsnätet är: Informationshämtning för spridning i vårt intranät. Kostnadsfri plattform för distansstudier. SISU ser sig som delvis aktiv, med motiveringen att utveckla IT-stödd pedagogisk verksamhet. Aktiva riksförbund De tre studieförbund som generellt utnyttjar Folkbildningsnätet har hittills framför allt använt nätet för att skapa interna nätverk, med egna konferensstrukturer, för intern kommunikation inom respektive studieförbund. I dessa tre studieförbund är alla enheter aktiva på nätet: riksförbund, distrikt och lokalavdelningar och i stort sett all personal är ansluten: rektor/förbundsledning, verksamhetsledare, studiesekreterare och övrig personal. Förtroendevalda i olika styrelser är även anslutna, dock inte alla i alla styrelser. När det gäller cirkelledare har de hittills bara i undantagsfall varit anslutna, men antalet användare ökar och åtminstone SKS gör en större satsning för att öka deltagandet bland just cirkelledare. Där man har något pedagogiskt projekt som drivs med Folkb ildningsnätet är cirkelledare naturligt med. Anledningen till att cirkelledare hittills inte varit med i någon nämnvärd utsträckning är att cirklar normalt inte har tillgång till datorer (undantag naturligtvis för datacirklar). Personalen i respektive studieförbund har däremot tillgång till både datorer och Internetuppkoppling, liksom intresse och kompetens att använda sig av dessa verktyg. Inom Medborgarskolan är ett antal bland personalen, inklusive cirkelledare, uppkopplade dock inte alla. Inom SISU är enstaka personer liksom enstaka distrikt eller lokalavdelningar aktiva. De tre kristna studieförbunden har kryssat för samtliga eller nästan samtliga frågor om användningsområden under punkt 12 i enkäten. Dessutom har ett, SKS, angett att man använder Folkbildningsnätet för utredningar, som görs i elektroniska konferenser, och som stöd i beslutsfattande i förbundsstyrelsen. Den pedagogiska användningen av Folkbildningsnätet är ännu relativt blygsam, men man bderiver ett antal projekt som bygger på att nätet utnyttjas för distansstudier. Ett för de tre studieförbunden gemensamt projekt är Bibel 2000 som startar nu under våren och som bygger på en kombination av lokala studiecirklar och distansstudier via Folkbildningsnätet. Inom Medborgarskolan används Folkbildningsnätet främst för att ta emot information

3 Sammanställning, studieförbundsenkät om Folkbildningsnätet, februari från Folkbildningsrådet, för att delta i diskussioner i de öppna konferenserna samt som ett pedagogiskt hjälpmedel vid flexibelt lärande. Som pedagogiskt hjälpmedel används nätet både som komplement till vanliga studiecirklar och för distansstudier. SISUs användning liknar den inom Medborgarskolan. Man anser att nätet är ett bra komplement för IT-studier men att den egna nätet för intern kommunikation har högsta prioritet (där man dock saknar ett pedagogiskt fungerande klassrum ). I dessa studieförbund anser man att Folkbildningsnätet fungerar mycket bra eller ganska bra. De tveksamheter som finna handlar om teknikrädsla och problem med att alla inte har samma FC-klienter (FC=FirstClass), liksom viss svårighet för deltagare i enstaka kurser att koppla upp sig. Bristande kunskaper om nätet och bristande datavana, liksom i viss mån tidsbrist bland personalen är också faktorer som försvårar en ökad användning, liksom begränsningar vid bildhantering och animationer. Ett hinder SISU anger är också att man måste bevaka två olika kommunikationssystem. Man anser allmänt att informationen om nätet är tillräcklig, men några anger att den externa informationen, för att locka in fler användare, bör förbättras. Vad gäller utvecklingsplaner (fråga 18) under år 2000 satsar SKS på att utveckla användningen av nätet som ett pedagogiskt hjälpmedel och att få med främst cirkelledare. FS planertar också att utöka den pedagogiska användningen med fler studiecirklar på nätet. En bred FC-utbildning ska även genomföras med anställda, liksom för cirkelledare och för förtroendevalda. KMS ämnar också att satsa mer på nätet som pedagogiskt hjälpmedel. Medborgarskolan planerar att utveckla användningen inom flexibelt lärande och eventuellt även med cirkelledarforum. SISU satsar också på att utveckla användningen av nätete som ett pedagogiskt hjälpmedel. Inget av de fyra studieförbunden planerar att minska användningen på något område. Vad gäller det centrala utbvecklingsarbetet på Folkbildningsnätet har man ett antal önskemål: Utbildningar på nätet om FirstClass/Folkbildningnätet som startar t.ex. varje vecka (eftersom många inte upptäcker funktioner förrän efter lång tids användande). Bättre integrering med hemsida/webb. Stärkt integrationsskydd så att möjligheten för administratörer att ha insyn överallt begränsas till ett litet fåtal personer. De tre kristna studieförbunden anser samtliga att det är nödvändigt att nätet finns kvar och utvecklas medan Medborgarskolan anser det ganska viktigt.. Ej aktiva studieförbund Med ej aktiva studieförbund menas studieförbund som generellt inte är aktiva användare av Folkbildningsnätet och heller inte har något gemensamt program för att bli det. Däremot kan enstaka avdelningar och distrikt vara mycket aktiva, liksom enskilda personer inom respektive studieförbund. Några av studieförbunden har också säskilt utsedda personer som fått en administratörsutbildning och som kan hantera egna konferenser och konferensstrukturer på Folkbildningsnätet. Graden av aktivitet varierar: Bara enstaka personer som är användare av Folkbildningsnätet (TBV, SV, NBV, FU, SISU)

4 Sammanställning, studieförbundsenkät om Folkbildningsnätet, februari Enstaka distrikt eller lokalavdelningar använders nätet aktivt (SV, ABF, Sfr, SISU) Vad är då anledningen till att man inte är aktiva på Folkbildningsnätet? Det är främst att man vill prioritera sitt eget intranet. Inom FU, som her ett eget FirstClass-nät, ser man inte heller några fördelar med Folkbildningsnätete jämfört med det egna nätet (man prioriterar det egna nätet för att själva kunna ta beslut om utbyggnad, policy för användning och administration). SISU anger även bristande kunskap om Folkbildningsnätet. Några studieförbund har planer på att börja använda Folkbildningsnätet mer aktivt: eventuellt för distansstudier (SV) distansstudier (FU, SISU) för kommunikation och information angående folkbildningsfrågor (TBV) för kommunikation med kollegor på folkhögskolor och andra studieförbund (NBV) TBV, ABF och FU är intresserade av att få en informations- och utbildningsdag om möjligheterna med och den praktiska hanteringen av Folkbildningsnätet. Övriga synpunkter: ABF planerar att göra en stor utvärdering av förbundets IT-arbete under våren, vilket kommer att inkludera användningen av Folkbildningsnätet. Eftersom merparten av tillgänglig info går via Internet, och vi dagligen kommunicerar där på ett tillfredsställande sätt, ser vi det som en komplikation att dessutom agera via Folkbildningnsätet och FC. Därtill kommer frågor om framtida finansiering samt frågan om vem som äger nätet. (Sfr) Enkäten till lokalavdelning/distrikt Till skillnad mot de enkäter som skickades till alla folkhögskolor och till alla studieförbundens riksorganisationer, riktades denna enkät enbart till ett mindre urval av de studieförbundsenheter som är eller antogs vara aktiva på Folkbildningsnätet. Denna enkät ger således ingen bild av andelen aktiva lokalavdelningar o.dyl. Vad den visar är vad olika lokalavdelningar/distrikt använder Folkbildningsnätet till och vad de dels ser för svårigheter m.m. dels ser för framtida möjligheter. (En av de enheter, Sfr, som besvarat enkäten visade sig inte vara aktiv på nätet. En annan, FU, använder det endast för distansutbildningar. En tredje, Sfr, ansåg sig så ny på nätet att de inte ville besvara enkäten av det skälet. Övriga 13 enheter är mer eller mindre aktiva: 1 Sisu, 2 KMS, 4 SKS och 6 Abf.) 2. Motiv? Motiv som anges av lokalavdelningar/distrikt för att de är aktiva på Folkbildningsnätet: Hitta nödvändig information. Anpassa till den egna organisationen. Bra kontaktnät. Vi har våra mailadresser där; det är den enklaste kommunikationen för att få svar; man slipper sitta i telefon hela dagen. Vår interna information och kommunikation är nästan uteslutande knuten till Folkbildningsnätet. Lätt att använda; när alla enkelt; billigt. Lättanvänt kommunikationsprogram (FC) Möjligheter till distansundervisning Gratis programvara

5 Sammanställning, studieförbundsenkät om Folkbildningsnätet, februari Gratis nätverk Distansstudier, kunskaps- och idéhämtning, kommunikation, e-post. Enkelt, tillförlitligt, billigt. Intern kommunikation inom studieförbundet, information från Fbr och länmsbildningsförbund. Ett fantastiskt sätt att snabbt få ut information och kommunicera med varandra när vi sitter spridda på flera små kontor. Ett enkelt och smidigt sätt att kommunicera, såväl för små korta meddelanden som för filöverföringar. Detta gör det enkelt i en geografiskt spridd organisation. Ett antal användare (i alla fall i distriktet) Använder också folknet för att ta med sig filer för hemarbete på den egna PC-n. - Att kunna förenkla och förbättra möjligheterna till kommunikation. Främst för personal och styrelse till en början. Information, kontakt. 3. Lokal administratör? Av de sexton enheter som besvarat enkäten är det tio som har en lokal administratör. 4. Annat nät? Flera enheter, speciellt de som inte ingår i de tre kristna studieförbunden, använder sig även av andra nätverk. De viktigaste fördelarna med just Folkbildningsnätet man anger är: Att vi lokalt kan bygga egna strukturer för konferenser och distansutbildning; historiken; nyheter om folkbildningen. För studerande att utbyta information mm. Att lätt kunna skapa virtuella klassrum mm. Konferenserna; historik; se vilka som är uppkopplade Enkelt, tillförlitligt, kan användas av alla, kommer i kontakt med hela landet, ämnesindelat osv osv. Uppkoppling hemma Det stora antalet användare Snabbhet, lätt att hitta rätt adressat, vårt eget De som angett nackdelar för Folkbildningsnätet har noterat följande: Ofta nedkopplad (liten nackdel) Har varit osäkert i drift, förhoppningsvis bättre nu. Som ny användare kan man bli stressad av all flaggor. Att det är så stort o brett att det är svårt att greppa allt eller hitta godbitarna. Att man inte som lokaladmin kan lägga in deltagare. Tråkig design, svårt att överskåda. Övriga har inte angett några nackdelar eller skrivit att de inte ser några. 5. Programvaror? De flesta anger att de använder FirstClass, därför att det är enklare. Enm enhet föredrar webb-läsare därför att de används i alla andra sammanhang. 6. Grupper som är uppkopplade? I nästan alla enheter är personalen uppkopplade, ofta också styrelsen eller delar av den, ibland även kontaktpersoner i medlemsorganisationer och vissa cirkelledare. 7/8. Användningen? Alla enheter använder Folkbildningsnätet för flera syften: e-post, informationshämtning, diskussioner i öppna konferenser, intern kommunikation, interna konferenser etc.

6 Sammanställning, studieförbundsenkät om Folkbildningsnätet, februari Mindre ofta använder man däremot nätet som ett pedagogiskt hjälpmedel. Intressant att notera att av de sex ABF-enheterna är det fyra som använder nätet som ett pedagogiskt hjälpmedel: som komplement till vanliga cirklar, som stöd för cirkelledare, och även för vissa distanscirklar. 9. Hemsidor? En av enheterna utnyttjar idag möjligheten att skapa egna hemsidor. 10/11. Funktionen? Hur fungerar då nätet för enheternas behov? En av dem svara att det fungerar varken bra eller dåligt; övriga anser att det fungerar mycket eller ganska bra. En enhet anger att det periodvis är stora störningar i tillgängligheten, speciellt för de som kopplar upp sig via modem och inte via Internet. 12. Hinder eller svårigheter? De hinder eller svårigheter man anger för en ökad användning av Folkbildningsnätet är främst följande: Bristande kunskaper om Folkbildningsnätet Bristande datavana blanmd anställda och cirkelledare Bristande motivation Fem av enheterna ser inga hinder alls. 13. Informationen om Folkbildningsnätet? Flertalet anser att informationen är tillräcklig, några att den är otillräcklig. 14. Planerade utvecklingsområden? De som angett några planer för användningen av Folkbildningsnätet anger bland annat att fler ska få tillträde, speciellt cirkelledare och deltagare, förtroendevalda och att man vill utveckla den pedagogiska användningen. 15. Planer på att avveckla? Ingen enhet har några planer på att avvecka någon nuvarande användning. 16. Utvecklingsarbete? När det gäller utvecklingen av Folkbildningsnätet anger några enheter önskemål: Möjlighet till offline-arbete. Fler intressanta öppna forum för olika diskussioner Presentation av pågående projekt Café på nätet Enklare att leta rätt på adekvat info Att lokal administratör ska kunna lägga upp egna användare 17. Vara kvar? Anser man att Folkbildningsnätet bör vara kvar eller? Ja, helt nödvändigt svarar elva enheter. En anser det ganska viktigt att nätet finns kvar, medan övriga inte svarat alls på frågan. 18. Övrigt? Folkbildningsnätet har stått för en vidgad syn utåt på vad folkbildningen kan erbjuda idag. Snabbt kommunikationssätt. Ovärderligt. Man kunde ju hoppas att fler studieförbund kopplade upp sig o läste sina mail.

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett

IFolkbildningsnätet är ett elektroniskt konferenssystem och ett folkbildning.net 02-03-26 07.34 Sida 77 ett gemensamt pedagogiskt verktyg av Tore Persson I är ett elektroniskt konferenssystem och ett pedagogiskt verktyg för folkhögskolor och studieförbund. Nätet är

Läs mer

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006 Verktygen

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Folkhögskolorna om Folkbildningsnätet. - en utvärdering av folkhögskolornas användning av folkbildningsnätet

Folkhögskolorna om Folkbildningsnätet. - en utvärdering av folkhögskolornas användning av folkbildningsnätet 1 Folkhögskolorna om Folkbildningsnätet - en utvärdering av folkhögskolornas användning av folkbildningsnätet 2 Inledning. För ett och ett halvt år sedan gjorde jag en utvärdering av hur folkhögskolorna

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Med det virtuella

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

ISamtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det

ISamtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det folkbildning.net 02-03-26 07.27 Sida 67 Med det virtuella studierummet som mötesplats av Tore Persson ISamtalet, det målmedvetna meningsutbytet mellan jämlikar, det som en gång begyntes kring lägereldar

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 ett gemensamt pedagogiskt

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Digitala studiematerial

Digitala studiematerial folkbildning.net 02-03-26 07.30 Sida 97 Digitala studiematerial av Ingemar Svensson & Tore Persson Iden moderna webbaserade självstudievärlden finns pedagogen bara med i kursutvecklingsfasen. Han anger

Läs mer

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK

folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet andra reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet & Nationellt centrum för flexibelt lärande Stockholm 2003 Innehåll Förord...............................................

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial Sammanställning ENKÄTER - INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR ÄLDRE ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 73 11 34 Stockholm 8-412 48 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande

Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande Till studieförbund och folkhögskolor Dnr 162, 2012, 090 2012-09-20 Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibelt lärande Bakgrund I folkbildningspropositionen, SOU 2005/06: 192, skriver

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

! " IT-mål01-03.doc 1

!  IT-mål01-03.doc 1 !" 1 GOTLANDS KOMMUN 2000-12-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare: A Landin IT-STRATEGI - MÅL OCH VISIONER Inledning Föreliggande IT-strategi är avsedd att vara ett uttryck för BUN:s ambitioner

Läs mer

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Studieförbunden 18 Studieförbunden Innehåll Fakta om statistiken... 394 Kommentarer till statistiken... 396 18.1 Studiecirklar under 2011. Fördelade efter studieförbund,

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm

Projektmaterial. Studiefrämjandet i Stockholm Projektmaterial ATT UTTRYCKA SIG I TEXT OCH BILD Studiefrämjandet i Stockholm Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008

Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008 UTBILDNINGSKATALOG 1(13) 2007-10-01 Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008 Allmänna villkor för utbildning inom e-posten...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt NKe-post 2007/2008...3

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm

Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Familjeverkstan i flexibla former - Studiefrämjandet i Norra Storstockholm Projektledare Veronica Lankarbro / Lloyd Baltz e-postadress 0212@studieframjandet.se Telefon 08-98 19 80 Syfte och deltagare 2.

Läs mer

Studieförbundens ekonomi

Studieförbundens ekonomi Studieförbundens ekonomi 2009 Inledning Folkbildningsrådet har sedan 2005 sammanställt uppgifter om studieförbundens samlade ekonomi på samtliga organisationsnivåer: nationell, regional- och lokal nivå.

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Gilla svenska på nätet

Gilla svenska på nätet Gilla svenska på nätet Projektägare: Folkuniversitetet 2014-01-15 Projektledare : Anna-Karin Sjöström annakarin.sjostrom@folkuniversitetet.se 035-260 69 32 2. Projektets syfte Erfarenheter från kommuner

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla. SKS Göteborg. April 2001

PROJEKTMATERIAL. Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla. SKS Göteborg. April 2001 PROJEKTMATERIAL Digitala bilder som metod för personer med utvecklingsstörning Arbetsnamn Karla April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd i Folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås. April 2001

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd i Folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås. April 2001 PROJEKTMATERIAL IT-stöd i Folkbildningen Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås April 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

FirstClass ; ett kommunikations-/samarbetsverktyg för användare i distribuerade nätverk

FirstClass ; ett kommunikations-/samarbetsverktyg för användare i distribuerade nätverk FirstClass ; ett kommunikations-/samarbetsverktyg för användare i distribuerade nätverk Lab 6 2D1416 Datorstöd för samarbete Johan Danielsson FirstClass; idé och funktion Introduktion FirstClass är samlingsnamnet

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström

Ingesunds folkhögskola Hans Hellström Bättre svenska Ingesunds folkhögskola 2012-12-27 Hans Hellström hans.hellstrom.ingesund@folkbildning.net 0703-927599 2. Projektets syfte Projektets huvudsakliga syfte var tvådelat. Dels ville vi pröva

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT nr 47 49 Sid 2 Facklig utbildning HEM Innehåll Dagordningspunkt 47... 3 Motion nr 55 Angående förlorad inkomst vid fackliga utbildningar... 3

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

En för alla - Alla för en! - ledde till Stödnätet för flexibelt lärande i sörmland

En för alla - Alla för en! - ledde till Stödnätet för flexibelt lärande i sörmland Aktiva satsningar på att främja flexibelt lärande inom folkbildningen i Sörmland ledde 2005 till Stödnätet en mötesplats för folkhögskolelärare och cirkelledare som inriktar sig på flexibla arbetsmetoder.

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola

Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION. Mora folkhögskola Projektmaterial DISTANSUNDERVISNING MED DATAKOMMUNIKATION Mora folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Tyvärr så blir man av med dessa fördelar vid en övergång till tcp/ip, även om det finns motsvarigheter till själva tjänsterna i tcp/ip-världen.

Tyvärr så blir man av med dessa fördelar vid en övergång till tcp/ip, även om det finns motsvarigheter till själva tjänsterna i tcp/ip-världen. UTREDNING 1 2001-02-14 LDC Byrådir. Roland Månsson Avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Önskemål har framförts om att avveckla AppleTalk-routingen inom LUNET och därmed enbart routa ett protokoll

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00

PROJEKTMATERIAL. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Södra Närke Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvärdering och slutrapportering

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Utredning om deltagande i folkbildning Dir. 2003:6 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2003. Sammanfattning av uppdraget En utredare skall, som ett komplement till en statlig utvärdering,

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Södertäljes Skolportal. En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling

Södertäljes Skolportal. En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling Södertäljes Skolportal En gemensam plattform för kommunikation, administration och pedagogisk utveckling En dag med Skolportalen Lärarblogg Dagens första lektion med 8A. Vi går tillsammans igenom planeringen

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Projektmaterial OM LÄRANDE PÅ DISTANS. Runö folkhögskola

Projektmaterial OM LÄRANDE PÅ DISTANS. Runö folkhögskola Projektmaterial GEMENSAM REFLEKTION OM LÄRANDE PÅ DISTANS Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden?

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden? Målgrupper Med målgrupper menar vi - Ett behovs- eller beteendemönster - i relation till fallskärmsförbundets kommunikation - som är relevant för vårt syfte Syfte - Transparens och insyn ger delaktighet,

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Eva Andersson Bengt Petersson Sandra Riomar 1 Syfte Att belysa distansutbildares förhållningssätt till IKT och de pedagogisk-didaktiska föreställningar som ligger

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Inger Landström. Folkbildningens IT-mönster. Inger Landström

Inger Landström. Folkbildningens IT-mönster. Inger Landström Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet 581 83 Linköping Telefon: 013-28 58 55 Folkbildningens IT-mönster en kartläggning och analys av nuläge och förutsättningar att använda modern

Läs mer

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare 2015 Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord. 2 ASKERSUNDS KOMMUN... 4 DEGERFORS KOMMUN...

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart GIT L0005B ArcGis Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Examination 2 Litteratur 3 Förkunskaper 4 Citrix Metaframe 4 Programvaror 4 Mail 4 Skype 4 Kontakt 4 D enna information

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Kommun Idé/vision/mål Inriktning Förutsättningar Sökta Boxholm Utveckla. lärmiljö Flexibelt lärande Atterbomrummet, tre Stödja grundläggande stationära datorer, e-kom-

Läs mer

Digitala studiematerial 2004

Digitala studiematerial 2004 Digitala studiematerial 2004 Att utvecklas som tränare Metodhandledning Inledning Efter att ha sökt och fått projektanslag inom ramen för Digitala studiematerial 2004 från CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer