Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2

2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN QO O2/87 Projektnamn (ev förkortat) Kylanläggnngar Projektledare upphovsman ( män) konsult (er) etc Uppdragsgvare Göran Kölgren Byggnadsstyrelsen Hartwg Göransson Teknska byrån Dokumentets ttel Kylanläggnngar väglednng för projekterng Huvudnnehåll Skrften ger anvsnngar råd och tps tll projektören att användas vd projekterngen av byggnadsstyrelsens kylanläggnngar. Här behandlas rördmensonerng kompressorer kondensorer utrustnng samt kylbehov. Nyckelord" Kylsystem komfortkyla kylmederör köldbärarrör kondensorer kylkompressorer Försäljnngsställen Byggnadsstyrelsen SSN Omfång 44 sdor Sekretessuppgfter Red Ref ngrd Bäckström Göran Kölgren Q Byggnadsstyrelsen 987 Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 00 Banergatan Buld S STOCKHOLM

3 nnehållsförtecknng sd Förord 2 Optmerng av kylsystem 3 2 Köldmederör 4 3 Köldbärarrör 4 4 Tövattenrör 9 5 Utblåsnngslednngar för säkerhetsventler 9 6 Kylmedelrör 9 7 Köldmeder 20 8 Kompressorer och aggregat 20 9 Kondensorer 22 0 Kyl och frysrumskylare 28 Batterer för komfortkyla 29 2 Armatur 3 3 Gvare 34 4 Mätare 35 5 Kylbehov för kyl och frysrum 35 6 Kylsystern för frysrum 38 7 Kylsystem för kylrum 38 8 Komfortkyla 39 9 Masknrum Larmutrustnng 43 2 Drftndkerng Apparatskåp Kyl och frysrum av förtllverkade solerelement 44

4 2 Förord Som byggherre och förvaltare av ett stort antal varerande typer av kylanläggnngar har byggnadsstyrelsen ett stort ntresse av att kunskap och erfarenhet sprds tll projektörertllverkare och entreprenörer så att ändamålsenlga och prsvärda system och anläggnngar kommer tll utförande. Rapporten redovsar en sammanställnng av de erfarenheter som framkommt vd projekterng och besktnng av kylanläggnngar för såväl byggnadsstyrelsens fastgheter som för andra hus. rapporten redovsas bl a dagram för dmensonerng av köldmederör och köldbärarrör samt synpunkter på komponenter ngående kylsystem. Lämplga tllämpnngsområden för olka typer av kompressorer dskuteras. Val av kondensorer och deras dmensonerng ägnas stort utrymme. För kyl och frysrum anges dmensonerngsregler för erforderlg kyleffekt samt prncplösnngar med funktonsbeskrvnngar. De börvården dmensonerngsregler och prncplösnngar som rekommenderas denna handlng skall ses som byggnadsstyrelsens teknska polcy för kylanläggnngar. Motv för denna nya utgåva är Kraftga prsändrngar för energ och komponent har föranlett kontroll av rekommenderade ekonomska dmensonerngsuppgfter Utvecklngen har gått framåt specellt på styrsdan och även för komponenter t ex tllkomsten av s k kompaktaggregat Kyl AMA har fått ny radkalt ändrad utgåva Kyl AMA 83 Som komplement tll RA83 Kyl har Beskrv nng Kyl utgvts av Svensk Byggtjänst Väsentlgare ändrngar är Rekommenderade temperaturdfferenser har ändrats något Dagram för köldbärarrör har tllkommt Rekommenderade styrprncper för kyl och frysrumssystem har ändrats Mndre kompletterngar har gjorts t ex med drftndkerng och kyl och frysrum av förtllverkade solerelement Texter har kortats av med hänvsnngar tll () Kyl AMA 83 (2) Beskrvnng Kyl Rapporten har lksom första utgåvan utarbetats av kylkonsult H Göransson samarbete med Teknska byråns vvs och drftsekton. Ref. G. Kölgren

5 3. OPTMERNG AV KYL SYSTEM. Allmänt Den optmala dmensonerngen nnebär att summan av anläggnngs och drftskostnader under anläggnngens lvslängd skall vara lägsta möjlga. Kostnaderna sammanfaller nte tden och vd jämförelser har v därför valt att omräkna anläggnngskostnaden en årlg annutet. Med hänsyn tll ändrat ränteläge har annuteten här valts tll 020 motsvarande t ex teknsk lvslängd 0 år och räntefot ca 4 %. Som någorlunda realstska årlga drfttder reducerade tll fulleffekt och dmensonerande betngelser kan följande vården användas: Anläggnngstyp Drfttd h/år ) Komfortkyla 000 Kylrum Frysrum Elenergprset är ganska svårt att få grepp om. allmänhet sammansätts det av en fast årskostnad + effektavgft + energprs + skatt. Olka taxekombnatoner med valmöjlghet fnns lksom taxor för uttag utöver abonnerad effekt Sammanlagrng med övrga elenergbehov t ex belysnng leder tll att komfortkyla sannolkt aldrg belastas med full effektavgft. Rätt taxeval bör leda tll att komfortkyla även vd mycket kort drfttd per år nte behöver få högre medelklowattmprs än hushållstaxans. Den lokala eltaxan bör kontrolleras specellt vd stora anläggnngar och sådana med korta drfttder. För byggnadsstyrelsens anläggnngar skall samråd ske med Teknska byråns el eller VVSsekton. ) För apparater vars fulla effekt ej utnyttjas hela året t ex luftkyld kondensor måste drftkostnaden reduceras. Följande uppgfter är baserade på värden från eldstrbut en större stad och gäller år 986 nkl skatt och avser summa elenerg kostnad per uttagen kwh. Anläggnngstyp öre/kwh Admnstratonsbyggnader Mekansk ndustr 30 Byggnader med större effektuttag av kort varaktghet t ex komfortkyla. Hyresbostäder 35 De det följande under resp apparat angvna temperaturdfferenserna är baserade på 986 års prser. Värdena har fortsatt att öka. På 0 år har elprset ökat ca 23 ggr tll 27 ggr men apparatprserna ännu mer 35 tll 4 ggr för olka typer. Härtll kommer att räntenvån också höjts..2 Standard kontra specalutförande På marknaden befntlga standardapparater skall utnyttjas så långt möjlgt är. Specalutförande nkl högre projekterngskostnad fördubblar ofta prset. Aven när standard avses skall kraven formuleras försktgt så att ej annars konkurrenskraftga leverantörer uteslutes t ex genom att deras automatska maskner ej kan klara lamelldelnng större än 8 mm för frysrumskylare. Föreskrfter om begränsnng av tryckfallet drekt förångnngsbatter saknar menng när kyleffekter anslutts tll förångnngstemperaturen vd suganslutnngen. För fabrkssammansatt kylutrustnng skall stor restrkton akttagas beträffande detaljspecfkaton av armatur kylkretsen och detaljer på styr och reglersdan. ngrepp är kostsamma och fabrkantens val av utrustnng torde de flesta fall vara väl avvägt. Plus och mnusvärden vd anbudsgransknng bör första hand åsättas..3 Avvkelser från optmalvärden Praktska skäl ger anlednng tll avvkelser från framräknade optmalvärden dels specfkatonen dels för anbudsgvaren. För luftkylda kondensorer bor teoretskt beräknade optmala temperaturdfferenser sänkas för frysrum och komfortkyla eftersom nära dubbla temperaturdfferensen kan erhållas under nedkylnng efter avfrostnng frysrum och för komfortkyla beroende på att lufttemperaturen utöver dmensonerande betngelser ger högre belastnng på kylsdan och därmed även på kondensorsdan. Lufttemperaturen på tak där kondensorn är placerad kan också vara flera grader Celcus högre än omgvnngens. Detta leder tll att anläggnngen stoppas av högtryckspressostat när den som bäst behövs.

6 4 Man bör även beakta att energprset kan få en drastsk höjnng redan under lvslängden för de anläggnngar som nu (987) projekteras. Avvkelser anbud kan för apparater bero på skllnader standardstorlek och för sammansatt utrustnng av att bara en apparatkombnaton förekommer för varje aggregat. Sådana avvkelser skall allmänhet accepteras men bl föremål för värderng vd anbuds bedömnngen. Då prsskllnaden för den "rätta" storleken och den offererade kan vara svårbedömd användes metod enlgt följande: optmalpunkten och nära denna tar anläggnngs och drftkostnadsändrngarna ut varandra. hela förångnngstemperaturområdet ger C högre kondenserng ca 25 % högre elbehov per kyleffektenhet. För C ändrng av förångnngen gäller motsvarande värde ca 30 % hela förångnngstemperaturområdet och för normala kondenserngstemperaturer. Med anbudets eleffektuppgft för kompressorer kan nu drftkostnadsskllnaden beräknas enlgt följande exempel: Komfortkyla med kyleffekt 200 kw eleffektbehov för kompressorer 50 kw. Luftkyld kondensor med föreskrven temperaturdfferens 2 och 4 enlgt anbud. Effektskllnad ( 4 2) = 25 kw Kondensoms fulla effekt utnyttjas 000 h/år kwhprs 035 kr. Arskostnadsskllnad = 875 kr Kaptalserat nuvärde kr. 2. KOLDMEDEROR 2. Allmänt Krav på utförande monterng förläggnng upphängnng genomgångar väggar golv och tak etc anges enlgt ( ) kod Materalval Kopparrör är dyrare än motsvarande dmensoner av stålrör men upp tll största standardstorleken för sk kylrör 2 5/8" är de nklusve montage standardarmatur och ytbehandlng allmänhet gynnsammast. 2.3 Köldmederör av koppar Standarddmensoner enlgt ( ) tabell 38 används. Utvändg förtennng föreskrvs för kylda rum när rören ej är solerade. För stora stghöjder föreskrvs oljefcka för sug och tryckgaslednngar på lägsta planet och sedan vart annat vånngsplan d v s på ung var 6:e m. Dock måste oljefckornas volym stå rmlg proporton tll kompressorns normala oljefyllnng. Kapactet Dmensonerng av sug och tryckgaslednngar är första hand en fråga om optmal avvägnng av anläggnngs och drftkostnad. För dessa lednngar ger Fg den övre ekonomska gränsen för resp rör. Dagrammen är samma som rapportens första utgåva och har tllfredsställande noggrannhet enlgt stckprovsberäknngar. Vätskelednngar kan prncp ges mycket stora tryckfall då man ändå skall strypa ner tll förångnngstrycket. Expansonsventlerna är emellertd ej dmensonerade för de volymströmmar som uppstår om gas utvecklats lednngen före ventlen. Dagrammen för vätskelednngar är baserade på tryckfall motsvarande ca C ändrng av kondenserngstemperaturen enlgt resp köldmedums ångtryckskurva. Vd mer än C underkylnng av vätskan uppstår då ngen gasutvecklng. Vd anläggnngar med kapactetsreglerad kompressor väljs närmaste mndre rördmenson för sugstgare om kapacteten vd dellast under relatvt lång td understger ca 40 % av aktuella rörets max kapactet. Följande rktvärden för mn tllåten effekt % av max effekt enlgt Fg är erforderlg för säkerställande av oljeåterförngen. Anläggnngs Vertkala Horsontella typ rör rör Komfortkyla Kylrum Frysrum Dameterberoendet för vertkala rör är sådant att lägsta värdet motsvarar ca 7/8 " och det högsta ca 2 5/8".

7 . J}.... r.. l.. + lr rrl. H H: ' +Y '+ t f t ' }?t 5 Q2 kw ::T. r ::.:.: : +. :. : : ±± Suglednngar av koppar Köldmedum R22 Max kyleffekt Q2 kw :... :..:. Kondenserngstemperatur +30 C : Per C högre kond.temp. ca % + lägre max kapacetl : T: : ördml 2 5/8" 20 2 /8".te t.. +. } '}j'.+. ::;L.: : ;:: : :: : S /8" ; T t %% /8" 7/8" 2 r r ; r : `.. ff} r}rl `r. TTl : L':tL ; 3%4 5/8" /2" C } +.. Förångnngstemp Fg 2.3

8 6 Q2 kw' Suglednngar av koppar Köldmedum R505 Max kyleffekt Q2 kw Kondenserngstemperatur +30 cc. Per C högre kondenstemp ca :. 5 % lägre max kapactet L ::; :» Rördm. 2 5/8" 20 2 /8" ; ' : ' : te: : ffj ±s.;: 3/8" '8" :: : J. ::t:::l.::: :.:: :: T::: t.:::: LH ': lly.. +. L..:: E: ' :::: Förångnngstemp >0 3/4" j /8 40 c Fg 2.32

9 r}.~ f....;tet.'. :.: 7 Q2 kw Suglednngar av koppar Köldmedum R2 Max kyleffekt Q2 kw :'.... Kondenserngstemperatur +30 C L Per C högre kond.temp. ca % : ; lägre max kapactet ' 4; tt 4 f; ; : : : :J r t! Rördm. 2 5/8" 20 T: H± 4 TT : 2 /8" t H T :.. :"T H 5/8 a j f 3/8" 4 : /8" : : 5 3 a +4a... r ;..: :::: } 7/8" ZEE 2 a 'r.. = T.t...:}.. / 4 ll x H.} T T+ y.tr+.. T^... 3/4 5/8 /2" 05 { j ; r { r j f 30 C Förångnngstemp Fg 2.33

10 r L Trycklednngar av koppar Köldmedum R22 Max kyleffekt Q2 kw (Obs. Ej kond.effekt Q) An.typ Kylrum Luftkond. Frysrum Q2 max kw Oxdagramvärdet xdagramvärdet Välj en dm. större än för kylrum Q2 kw Rördm. 50 TT z: ;!. j. t :. f L.. L:..... J 4:: t Jt : j. :7:.. ;.. 4 H EE T :4 J. :. : : : : :...: :: :. : :: ::;. :::: :::. j;? ::::t::::..... ;...::::::::.. 5/8 3/8" 7/8" 3/4" ; t L TTT : ± : : :: :.. ::.. f. j J.::: : L : H.:J:. : tl:t /2" Kond.temp. 0 +:)0 C Fg 2.34

11 '... l r. ( r r ' Trycklednngar av koppar Köldmedum R502 Max kyleffekt Q2 kw (Obs. Ej kond.efekt Q) An.typ Kylrum Frysrum Q2 max kw axdagramvärdet Välj en dm. större än för kylrum Q2 kw Rördm %8" 5/8" 5 4 : j L + :;... 3/8" T r. H.. / { '..... f/l l/l r.. l ` ' ;. r..#... l.. r r /8". r.` r r. (... l l r l / ( : # 7/8" # JA /s" :H r /2" 3 2 ± T H L L 4 : H Fg ooc 3/8" Kond.temp.

12 0 Trycklednngar av koppar Köldmedum R2 Max kyleffekt Q2 kw (Obs. Ej kond.effekt Q) An.typ Kylrum Luft.kond. Q2 max kw Oxdagramvärdet xdagramvärdet 02k LfH : HE tel : :... : :. ::.:..:::..:...: : : : : t Rördm. 2 /8" 5/8" 3/3" 30 /8" 20 7/8" /4 " 5 / 8 5.::::: :!: :.:;. :.: /2 3 3/8" 2 Kond.temp C Fg 2.36

13 { r...m+ r... v;..... y ^' r..{....r! Y +.".r YY. rt t Y.E. ""y" Yes'. r } Vätskelednngar av koppar Köldmedum R22 Max kyleffekt Q2 kw Tryckfall normalt antal ventler och krökar är medräknat. Tryckfallet motsvarar C vd max kyleffekt. Q2 kw 200 Rördm. 50 3/8" u = 4 J /8" :: : t ::: : 7/8" 3/4 T 20 5.r.. +..r r..... r «....r. a... h+'}+..rom. ' F " T.+.'' :: t :::::::: E E ET. f. rr.. t b : L :: : }} /2" 5 3 /8" T T : Rak rörlängd 53 m Fg 2.37

14 2 Q2 kw 5 lo :.. L f t Vätskelednngar av koppar Köldmedum R502 Max kyleffekt Q2 kw Tryckfall normalt antal ventler och krökar är medräknat. Tryckfallet motsvarar C vd max kyleffekt. j. f r { Rördm. 3/8 /8" 3 T?/8" 2 : 3/4" f ^.... «.... lo : :: /2" j 3/8" 2 ±HT : lo Rak 50 m rörlängd Fg 2.38

15 . Y y t.t.. r J Krm.r.+T..+t+'TET'.. } j. 3 Vätskelednngar av koppar Köldmedum R2 Max kyleffekt Q2 kw Tryckfall normalt antal ventler och krökar är medräknat. Tryckfallet motsvarande C vd max kyleffekt Q2 Rördm. o a 4 rt s.. j....t j. ; :.r... ' r. ` }! /. : J!. ;! ; r.! ; ; ' : 3/8" /8" r 3 2 L : ::: +t... f : :::: : : : :::::::::::..::.:.:::::::j :::: ::: T::: : ::::::: L.. f ter J ':::.E ± ::: E E t tom 3/4 ".5/8 /2" } 5 uuuj u j :; ;.. } : : : : fj ::.... Y..... t.. r ' ::: : :.+t.. ' }. Y H :j ff; t r } f' tf + : t : :: 3l8" : :: fl :. : ; : ; : + H... :. :t:: :: ;:; :: : ; H T.::. L TT M Rak rörlängd Fg 2.39

16 4 2.4 SOLERNG AV. KYLKOPPARROR Suglednngar för frysanläggnngar soleras alltd från kylares anslutnng nnanför droppskålskant och fram tll kompressor. Suglednngar för komfortkyla och drekt förångnng soleras även med hänsyn tll att dropp ofta uppstår vd dellaster eftersom expansonsventlerna då är för stora och reglerar sämre. Suglednngar för kylrum soleras också normalt. Alternatvt kan man använda värmeväxlare vd varje kylare dock soleras alltd där tllfällgt obetydlgt dropp nte kan tolereras som t ex för rör som passerar över nstrumentutrustnng ovan undertak kontorsrum o dyl. Trycklednngar kan bl föremål för solerng ur ljudsynpunkt vd passage genom ljudkänslga rum eller schakt sådana rum. solerng utförs med slang av mjuk cellplast enlgt () kod K4.4 som vd klenare dmensoner är bllgast och ger fördelen av att kylentreprenören själv kan utföra den samband med rörmontaget. Monterng utförs enlgt fabrkanternas anvsnng. solerng med slang av mjuk cellplast Anläggnngstyp Sugledn solerng m m Komfortkyla 9 Kylrum 9 Frysrum 9 Täcknng av lmskarvar med s k korrosonstape föreskrvs. solerngen med cellgumm målas eller täcks normalt nte. För synlga rör kontorsrum korrdorer o dyl kan av estetska skäl föreskrvas täcknng med plastplåt KOLDMEDEROR AV STAL För byggnadsstyrelsens anläggnngar räcker allmänhet kopparrörsdmensonerna. Undantag utgörs första hand av sug och trycklednngar tll större komfortkyla med drekt förångnng och då nästan alltd med köldmedum R22. tabellen nedan ges därför endast kapactet för några större dmensoner och R22. För andra fall kan man utgå från grövre kopparrör och proportonera kapacteten kvadratskt mot rörnnerdametern eftersom ekonomska gashastgheten skljer mycket lte. Rör väljs enlgt () kod 3.2. Beträffande oljefckor tryckfall etc se avsntt 2.3 " Köldmeder av koppar". Max kyleffekt kw för sug och trycklednngar av stål och köldmedum R22. Suglednngar: Rördm t2= C d ' mm Trycklednng ar: Rördm t= C d mm Observera att effekten avser systemets kyleffekt även för trycklednngarna. solerng av suglednngar väljs med platsskummad cellplast enlgt () kod K4.5. solertjocklek väljs tll 30 mm för komfortkyla.vd ändavslut föreskrvs ytbehandlng av rören f o m fläns e d tll mnst 200 mm nnanför solerngen utförande med stålborstnng tll ST2 enlgt SS och stryknng 2 ggr med asfaltlack. Erfarenheten från andra solerutföranden av kalla stålrör är nedslående beroende på slarvgt utförande av dffusonsspärren. 3. KÖLDBÄRARRÖR 3. Köldbärare Vatten väljs för från kylaggregat utgående temp normalt högre än ca +4 C därunder väljs etylenglykollösnng eller annan lämplg köldbärare med fryspunkt ca 0 C under utgående köldbärartemperatur. Vd lägre köldbärrartemperatur än ca 20 C är etylenglykollösnngens värmeöverförngsegenskaper dålga och andra ämnen som kalcumklord och sprtlösnng skall användas. Propylenglykol dyrare och något sämre än etylenglykol beträffande värmeövergånganvänds t ex vd rsk för kontakt med lvsmedel.

17 5 Frystemperatur vktkoncentraton för etylenglykol är följande: C % Materalval Längdutvdgnng på grund av teperaturskllnad för anläggnng drft resp avställd har en del fall gett problem när plaströr valts. För små system är vanlgen kopparrör fördelaktgt. För större system och p g a att systemen är slutna och rsken för nvändg korroson därmed är lten väljs normalt handelstuber av stål. Där köldbärarsystemet utgör en betydande entreprenaddel bör båda alternatven tas med anbudsfrågan. flera fall där stålrör plus solerng med platsskummad cellplast föreskrvts med valfrhet att för de klena dmensonerna upp tll Dy = 70 m m stället välja kopparrör plus solerng med mjuk cellgummslang har detta alternatv valts. 3.3 Köldbärarrör av stål Rör väljs enlgt VVS AMA 83 Kod 2.. Se även RA 83 Kyl sda 50. Standarddmensoner Ansl Dy nr mm D mm Godstjocklek mm a b Köldbärarrör av koppar Rör väljs enlgt VVS AMA 83 Kod.32.Eventuellt erforderlga grövre rör väljs enlgt.33 (SMS 889). Standarddmensoner Ansl Dy D Godsnr mm tjocklek mm mm Strömnngshastghet och temperaturändrng För strömnngshastghet gäller här som för köldmederör optmala gränsvärden. Dylka befntlga data har ej kunnat uppbrngas.tlls vdare används erfarenhetsvärden Fg över hastghet som funkton av flöde. nte heller för temperaturändrngen fnns optmalvärden tllgänglga. Värdena är kopplade tll optmalvärden för kylbattererna. Vattenkylaggregatens karakterstk är sådan att vd bestämd utgående köldbärartemp erhålls samma kyleffekt för olka flöden eller temperaturändr ngar. Erfarenhetsvärden för temperaturändrngen är lägst 5 C och högst ca 8 C. Av ansl.00 här betecknade a och b lagerförs normalt endast 00b.

18 m/s Strömnngshastghet 3 Ansl.nr 5 ' ( T. : TT :T!. : T ::'/jh T :.? r ' r r. r. r r r r '4 ; /..../. ; '.... r '. r (.... r r..... /. /.. r r r r. r t ; ' ' t r r r... r..... /.. / ; : r ; r r. '. r r r l r. r r t :.H. r r t : '......l.l.. p..;. t r y. y ( { j '.....: `...: ; J.. ' /.. /.. r.. ' r r r' " 0 2. ; ` ' ;! r rr : r. Max värden för hastgheten enlgt streckad lnje användes t.v. 4 5 T 8 0 z.... b Fg3.4 O z D? t g? Q. n Flöde lter/h 3C ') (' r ' : r H.. J '... r t ' '

19 m/s Strömnngshastghet Ansl.nr 00a00b ! ; h T ' / z /. o : :: T 6 Lt + rr ++. a. t } y l. H 0 o " : Max värden för hastgheten enlgt streckad lnje användes t.v.. " +..!.. f J r : H t.. t + t 4. + t ' t. t..;+ J : O 7 8 Flöde lter/h 06 Fg 3.42 /! : ; / { ' j

20 m/s Strömnngshastghet 3 2 r.. $.. T. 4j 4 r ;. ft ±" t; j V r j } f T t. V r t f ' l.. t!! r j ' F r ) { l.y ' D mm r f t t T ' 5 R [ L + j....» ' l r t j t r ' C T;"`t»"! ' j r ; r ++ rr! f.r r ) '!. j ( r».. }...t.».»......t '.t t '. ; }' '..^.!'. 09 fl r t t å.. t t ' ; { t t r t { j '.. r ; ; ' { t f {; ( j l ' r f 'a. r ' ' 't '! r... t + e..y {... T.. ; + '! t l.... jl r'... { j. y j t. t l l F...}.. t..... '..+ l l r r' l '... t. > j l f r! (. '.!. '' j y. F.Y. } t r} t ' l t y r`! } { f ; {. f l j l '... 'r ` t rt( f. : f r r+ ( l. j Ft r. ' )'. r {..t.. hs t.f ''r!!.... ;.+.r. w. r } r ' t "}. } l...+..t t } r f lp ' ; l r r r r Y ;. *... 'T r J f E+ ``;.. f. }V r!! { ; } { j j fl r ' ; ' + L. r' {`Y' 4 { r Y. +. r f. { r ;' 7 :.... ' + r 'r t.. t. r. j T 4 F 0 2 l L 2 H ' t H H ' t ( t!! ; l t f l j F 6 Max värden för hastgheten enlgt streckad lnje användes t.v. Fg m7 t p. O' O: r Q. Q.. =o) cq r^ C < 0 ^h0o ro (D ) 0 Flöde lter/h ` '.. ' t f t "f. t t a f # t t { l r + Y t 7. ft `y j r Y. ;! t ; ' } 4 t '.. l f ' r T j r ' ; Y ; 'r t f ' 4 "'! T r ' y t M t r t t ( r ' ' j ( l! ' { r l '. ' ' j r r 'r.. ; f 7 f l Y r ';.. r ( j ' r

21 9 3.5 solerng av köldbärarrör Köldbärarrör av koppar soleras som kylkopparrör enlgt punkt 2.4. Tjocklek 9 mm för komfortkyla 3 mm för kylrum. Köldbärarrör av stål soleras som köldmederör av stål enlgt punkt 2.5. Tjocklek 30 mm for komfortkyla 40 mm for kylrum. For översolerng av fläns kopplng ventl o dyl väljs fast översolerng enlgt () kod K4.22 med följande utförandekrav: Oversolerngen utförs prncp som om objektet utgör del av röret utan förtjocknng ntll en mnsta solertjocklek av 5 mm vd flänskant ventlhus o dyl. Ventl med svetsanslutnng skall ha demonterbar plåt över spndel medgvande demonterng av ventlbröst. För ventl med flänsförband skall hela plåten vara demonterbar på längd som medger demonterng av hela ventlen. Losstagbar plåt fästs med plåtskruv. Före solerng stryks plåtar och ventlbröst resp hela ventlen nklusve motflänsar med Lagomat Acmosl. Efter solerng kontrolleras plåtars demonterbarhet. 4. TOVATTENROR Av praktska skäl rekommenderas att låta dessa rör ngå kylentreprenaden med dragnng fram tll tratt spygatt eller brunn ngående VS. Normalt används kopparrör enlgt VVS AMA 83 kod.32. För kylrum föreskrvs kopparrör dm 22. För frysrum föreskrvs dm 28 värmetråd med effekt ca 20 W per m rör vattenlås före tratt samt solerng med 9 mm tjock cellgummslang eller av brandrskskäl t ex 20 mm: s cellglasskålar UTBLASNNGSLED NNGAR FÖR SÄKER HETSVENTLER Dmensonerngen av dessa rör läggs på kylentreprenören eftersom t ex tryckkärls yta är en ngående faktor okänd för projektören även om han föreskrvt kärlets volym. Leveransen bör också ngå kylentreprenaden specellt då utomhus luftkyld kondenser ngår varvd dragnng tll yttertak parallellt med kylrör görs. Normalt används kopparrör enlgt VVS AMA 83 Kod.32. För Dy större än 54 mm används handelstuber enlgt kod 2.. Kylprojektören anger på bygghandlngar var utblåsnngslednng skall förläggas. Lednngarna skall arrangeras med hänsyn tagen tll kontroll av ventlers täthet och funkton och undvkande av fukt dem. 6. KYLMEDELRÖR Med kylmedelrör avses här rör för. Oppen kyltornkrets 2. Sluten återkylnngkrets med evaporatv eller rent luftkyld återkylnngsapparat. 6. Kylmedelrör för kyltornskrets På grund av syresättnng från kylluften är kylmedlet (vatten) korrosvt. Vad som sagts om plaströr för köldbärare gäller även här dock betydlgt mndre grad. Tlls vdare väljs rör av rostfrtt stål enlgt SS Godstjocklek 6 mm t o m anslutnng nr 50 däröver 2 mm. Kopparrör kan accepteras om anbudsgvare så önskar. Strömnngshastgheter som för köldbärarrör. Temperaturändrngen samdmensoneras för kylaggregat och kyltom. Normalt värde är ca 7 C. Kylmedelrören soleras ej. Beträffande fördelnngsproblem se under rubrk "Kyltorn" Kylmedelrör för sluten återkylnngskrets frysrsk etc För mndre system t ex glykolkrets för mndre dataanläggnngar väljs rör av koppar som för köldbärare enlgt punkt För större anläggnngar väljs handelsrör av stål som för köldbärare enlgt punkt 3.3.

22 20 Stålrören rostskydds och täckmålas. Temperaturändrng och strömnngshastghet normalt som för kyltornskrets. Kylmedelrören soleras ej. 7. KÖLDMEDER Här är endast R2 R22 och R502 aktuella om man bortser från specella turbokompressorköldmeda såsom Rl m fl. För turbomaskner accepteras det köldmedum som anges anbudet. R2 = Dfluordklormetan = CF2C2 R22 = Dfluormonoklormetan = CHF2C R502 = 488% R22 +52% R5 R5 = Pentafluormonokloretan= C2F5C R502 är en azeotrop blandnng vlket nnebär att den uppträder som ett enhetlgt ämne och nte är destllerbar. Köldmedets kyleffekt per m3 suggas är grovt sett lka för alla meder vd samma tryck och eleffektbehovet per kyleffektenhet är också ungefär lka. Kyleffekten är dessutom ungefär proportonell mot absoluta trycket. Exempel: R22 har vd samma förångnngstemperatur ungefär 6 ggr högre absolut tryck än R2. En gven kompressor ger då ca 6 ggr större kyleffekt med R22 än med R2 men behöver också ca 6 ggr större motor. 7. Användnngsområde R2 Små hermetska kompressorer för såväl kyl som frys. R22 ger för höga tryckrörstemperaturer vd frys. 2 Turbomaskner oftast större sådana. 3 Vssa anläggnngar med mycket höga krav på drftsäkerhet. Haverfrekvensen är mndre än med R22 och med luftkylda kondensorer klarar man högre kondenserngstemperaturer extrema sommardagar eftersom R 2: s tryck är lågt och standardutrustnng nästan alltd är konstruerad även för R22. 4 Värmepumpar vd hög temperaturnvå. R22 Komfortkyla. 2 Kylrum. 3 Frysrumsanläggnng med öppna kompressorer och rumstemp helst ej lägre än ca 23 C. R502 Frysrum med såväl öppna som semhermetska kompressorer. 7.2 Fyllnngsmängd kylsystem Aven vd fullständg beskrvnng anges endast "Erforderlg drftfyllnng". Erforderlg mängd är beroende av en mängd förväg ej fastlagda faktorer och skrvbordsberäknng leder lätt tll halva erforderlga mängden. Skulle mängden vara föreskrven uppstår problem med kontroll av påfylld mängd och trassel med efterdebterng. Vdare kan entreprenören ha förlorat fyllnng genom läckor vlket han själv bör stå för. 7.3 Köldmeders ozonpåverkan dag är man överens om de fluorsubsttuerade fluorvätenas CFC: s nedbrytande effekt på atmosfärens ozonskkt. Ozonskktet skyddar allt levande från för kraftg exponerng av solens ultravoletta strånng som bl a ökar rsken för hudcancer. CFC får under nga omständgheter släppas ut frtt utan skall samlas upp härför avsedda tuber. Som komhåg gäller att ju lägre Rnr desto aggressvare är gasen på ozonet. 8 KOMPRESSORER OCH AGGREGAT 8. Kompressorer. Användnngsområden. a} Helhermetska kompressorer Eldstrbutörerna tllåter regel enfasmotor bara upp tll nomnell storlek l2 hk (037 kw). Denna övre gräns motsvarar ungefärlg kyleffekt enlgt följande:

23 2 Förångnngstemp C Kyleffekt W Användnngsområdet är förstå hand enstaka skåp och rum samt enstaka rum långt från övrga kylda rum. Motsvarande aggregat placeras då ofta ntll på tak eller på väggkonsol på kylda utrymmet. Kan omgvnngen ta hand om kondensorvärmet väljs aggregat med påbyggd luftkyld kondensor. Större helhermetska kompressorer med 3fas motorer används företrädesvs enhetsaggregat t ex takaggregat. b) Halvhermetska kompressorer Denna typ har lägre ljudnvå än lka stora av öppen typ och ventlatonsbehovet för masknrummet är mndre. Frånvaron av axeltätnng gör typen lämplg för anläggnngar som står stlla längre td t ex för komfortkyla. Typen har på senare år blvt domnerande för kyl och frysrum butker restauranger forsknngsnstutoner etc. c) Oppna kompressorer För större ndustrell kyla är öppna kompressorer regel. övrgt har typen ersatts med halvhermetsk kompressor där nga specella skäl för annat val förelgger. d) Turbo och skruvkompressorer För byggnadsstyrelsens anläggnngar är dessa typer aktuella för komfortkyla med köldbärare från ca 500 kw kyleffekt. Upp tll ca 000 kw används även parallellkopplade vätskekylaggregat med semhermetska kolvkompressorer av haverreservskäl. När kyltornsvatten fnns och specellt när luftkanaldragnng tll masknrum blr lång väljs slutet kylsystem för motor tll öppna turbo och skruvkompressorer. 8.2 Kompressoraggregat För kompletta aggregat specfceras aldrg kompressorer för sg. Utrustnng utöver standard enlgt AMA som bör stta på aggregaten specfceras under aggregatrubrken. Ett väsentlgt framsteg som mnmerar nstallatonsarbetet utgörs av kompaktaggregaten enlgt () kod R7.. Exempel på tlläggskrav fnns (2) sda 40 (55/9). Kompaktaggregat med vätskekyld kondensor förekommer med kylmedel från köldbärarsystem. Härvd används AMA koden med ytterlgare en sffra t ex R7. och rubrktexten utökas med "...med vätskekyld kondensor" och kraven för kondensorn anges. Glöm ej att beakta ljudproblem. a) Kapactet En kompressor har 4 å 5 % lägre kapactet per C lägre förångnngstemperatur. Tryckfallet suglednngen glöms oftast bort och kompressorn specfceras för samma förångnngstemperatur som kylare. Normalt svarar tryckfallet mot å 2 C ändrng av förångnngstemperaturen. Här rekommenderas att ofta specfcera aggregaten för 2 C lägre förångnng än för kylare och att genomräknng av tryckfallet görs för rak rörlängd större än 50 m. Leverantörerna gör ofta kapactets och elbehovdata attraktvare genom att förutsätta t ex vss värmeväxlng och stor underkylnng den senare ger ca % högre kapactet per C vd oförändrat elbehov. Eftersom katalogdata ej utgör kontraktshandlng måste entreprenören sn specfkaton lämna uppgft om kapactet vd specfcerade kondenserngs och förångnngstemperaturer med de övrga betngelser som gäller för anläggngen. b) Motorstorlek och startsätt Kyl AMA 83 har bestämda krav för motorers överdmensonerng som normalt är tllfyllest utom för värmepumpar med hög drfttemperatur. sstnämnda fall föreskrvs även av andra skäl att aggregatkonstruktonen skall tllåta nställnng av högtryckspressostaten för brytnng vd vss kondenserngstemperatur. Brytvärdet väljs med margnal tll högsta förekommande drftvärde. Specell startanordnng t ex Y/D start eller dellndnngsstart väljs samråd med elkonsulten. Kompressorn måste då ha anordnng för avlastad start. Har projektet nte egen transformator ställer eldstrbutören krav på Y/D start varvd gränsen brukar lgga vd 55 kw. c) Val av kompressortyp aggregat Se även under rubrk "Kompressorer. Användnngsområde" 8..

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017 Frtzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesktnng för Säljare Maj 2017 Energ 2017 SBR Byggngenjörerna Verson 2017.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2

Läs mer

Förklaring:

Förklaring: rmn Hallovc: EXTR ÖVNINR ETIND SNNOLIKHET TOTL SNNOLIKHET OEROENDE HÄNDELSER ETIND SNNOLIKHET Defnton ntag att 0 Sannolkheten för om har nträffat betecknas, kallas den betngade sannolkheten och beräknas

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Industrns förbruknng av nköpta varor (INFI) 2008 NV0106 Innehåll SCBDOK 3.1 0 Admnstratva uppgfter 0.1 Ämnesområde 0.2 Statstkområde 0.3 SOS-klassfcerng 0.4 Statstkansvarg

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform Vägar: Bllgaste väg Bllgaste väg s t Indata: Rktad graf med bågkostnader c, start/slutnod s, t. Bllgaste väg-problemet: Fnn en väg från s tll t med mnmal kostnad. Kostnaden för en väg är summan av kostnaderna

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område.

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område. 1 INLEDNING Upprättandet av en utvecklngsplan för vattentjänsten grundar sg på lagen om vattentjänster som trädde kraft 1.3.2001. Syftet med denna lag är att trygga vattentjänster som, tll skälga kostnader,

Läs mer

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER

unicon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT 1984-03-01 UNICON FÖRENADE KONSULTER uncon STEN LEIJONHUFVUD URS LINDHOLM ANALYS AV DATORER I KONTROLLRUM FÖR KÄRNKRAFTVERK SLUTRAPPORT

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI Statstska centralbyrån SCBDOK 3.2 (37) Industrns förbruknng av nköpta varor INFI 2003 NV006 Innehåll 0 Allmänna uppgfter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Statstkområde... 2 0.3 SOS-klassfcerng... 2 0.4 Statstkansvarg...

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Tentamen i Tillämpad matematisk statistik för MI3 och EPI2 den 15 december 2010

Tentamen i Tillämpad matematisk statistik för MI3 och EPI2 den 15 december 2010 Tentamen Tllämpad matematsk statstk för MI och EPI den december Uppgft : Ett företag som tllverkar batterer av en vss typ har tllverknng förlagd tll två olka fabrker. Fabrk A står för 7% av tllverknngen

Läs mer

Mätfelsbehandling. Lars Engström

Mätfelsbehandling. Lars Engström Mätfelsbehandlng Lars Engström I alla fyskalska försök har de värden man erhåller mer eller mndre hög noggrannhet. Ibland är osäkerheten en mätnng fullständgt försumbar förhållande tll den precson man

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren SVENSKA 2015 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Innehåll Fnlands snyggaste modellsere är redo för sommaren Yamarnmodelsere 79 Day Cruser 68 Day Cruser 68 Cabn/Cabn DS 65 Day Cruser

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 20.3.2012. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv. Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 20.3.2012. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv. Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/18 Sammanträdestd Tsdagen den 20 mars 2012 kl. 13.00-14.05 Sammanträdesplats Magges Grllcafé Beslutande: Ersättare: Grankvst, Mona-Lsa Kovusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv.

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi Varför gör v nte som v borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonom Lvslängdskostnader Flerbostadshus Affärshus Kontorshus Ansk 34% Drft och underhåll 66% Ansk 48% Drft och underhåll 52% Ansk 57% Drft

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

ÖVERSIKT AV BASSORTIMENT INDUSTRIFÄRGER

ÖVERSIKT AV BASSORTIMENT INDUSTRIFÄRGER ÖVERSIKT AV BASSORTIMENT INDUSTRIFÄRGER Företaget HEMPEL grundades 1915 som en av de första världsomfattande leverantörerna av färg för sjöfart och tung ndustr. År 1948 gck HEMPEL över tll holdngsystem

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer